8.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 762/2013

zo 7. augusta 2013,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (2), sú uvedené účinné látky, ktoré sa považujú za schválené v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

V období medzi 30. aprílom 2016 a 30. júnom 2016 dôjde k uplynutiu platnosti schválení účinných látok chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram. Boli predložené žiadosti o obnovenie schválenia týchto účinných látok. Keďže sa na tieto účinné látky vzťahujú požiadavky stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (3), je potrebné žiadateľom poskytnúť dostatočný čas na ukončenie postupu obnovenia schválenia v súlade s uvedeným nariadením. V dôsledku toho platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia ich schválenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď nebola predložená doplňujúca dokumentácia v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 844/2012 do 30 mesiacov pred príslušným dátumom uplynutia platnosti schválenia stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo najskorší dátum po ňom.

(5)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď Komisia prijme nariadenie stanovujúce, že schválenie účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu sa neobnovuje, pretože nie sú splnené kritériá na schválenie, Komisia stanoví dátum ukončenia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho, že schválenie účinnej látky sa neobnovuje, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26.


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ sa v položke 107, MCPA, dátum „30. apríla 2016“ nahrádza dátumom „31. októbra 2017“.

2.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ sa v položke 108, MCPB, dátum „30. apríla 2016“ nahrádza dátumom „31. októbra 2017“.

3.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ sa v položke 111, chlórpyrifos, dátum „30. júna 2016“ nahrádza dátumom „31. januára 2018“.

4.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ sa v položke 112, chlórpyrifos-metyl, dátum „30. júna 2016“ nahrádza dátumom „31. januára 2018“.

5.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ sa v položke 113, maneb, dátum „30. júna 2016“ nahrádza dátumom „31. januára 2018“.

6.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ sa v položke 114, mankozeb, dátum „30. júna 2016“ nahrádza dátumom „31. januára 2018“.

7.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ sa v položke 115, metiram, dátum „30. júna 2016“ nahrádza dátumom „31. januára 2018“.