8.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 759/2013

z 30. apríla 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie v prípade konvertibilných a vymeniteľných dlhových cenných papierov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (2), sa stanovujú minimálne údaje, ktoré majú byť zahrnuté do prospektu pre rôzne druhy cenných papierov s cieľom dosiahnuť súlad s článkom 7 ods. 1 smernice 2003/71/ES.

(2)

Schéma registračného dokumentu pre akcie by mala byť uplatniteľná na akcie a iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné akciám, ale aj na ďalšie cenné papiere poskytujúce prístup ku kapitálu emitenta prostredníctvom konverzie alebo výmeny, ak podkladové akcie ešte nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

(3)

Ak emitent podkladových akcií patrí do rovnakej skupiny ako emitent konvertibilných alebo vymeniteľných dlhových cenných papierov, ale podkladové akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, informácie o emitentovi nie sú investorom ľahko dostupné. Na tieto podkladové akcie by sa preto mala uplatňovať schéma registrácie akcií a mala by sa doplniť ku kombináciám, ktoré sa používajú pri vypracovaní prospektu.

(4)

Ak cenné papiere s opčnými listami (warrantmi) alebo derivátové cenné papiere udeľujú právo nadobudnúť akcie emitenta alebo skupiny a tieto akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, mali by sa investorom poskytnúť príslušné informácie uvedené v schéme oznámenia o cenných papieroch pre derivátové cenné papiere.

(5)

Ak sú dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, údaje o podkladových akciách sú už akcionárom a investorom vo všeobecnosti k dispozícii. Preto by sa malo objasniť, že je dostačujúce doplniť vyhlásenie uvádzajúce druh podkladu a podrobnosti o tom, kde možno o tomto podklade získať informácie v kombináciách použitých na vypracovanie oznámenia o cenných papieroch v prospekte.

(6)

Ak sú dlhové cenné papiere konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie, ktoré vydal alebo vydá emitent cenného papiera alebo subjekt patriaci do jeho skupiny, a tieto podkladové akcie ešte nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, investorom by sa malo takisto poskytnúť vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli a vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti emitenta podkladových akcií. Tieto vyhlásenia by investorom poskytovali v oznámení o cenných papieroch rovnaké informácie o schopnosti emitenta podkladových akcií pokračovať vo svojej činnosti a o jeho zadlženosti v porovnaní s jeho kapitalizáciou, aké by mali k dispozícii pri priamom investovaní do akcií.

(7)

Ak podkladové akcie vydá tretia strana a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, investori nemajú ľahký prístup k opisu týchto podkladových akcií. Ku kombináciám používaným na vypracovanie oznámenia o cenných papieroch v prospekte by sa mal preto doplniť dodatočný modul opisujúci podkladovú akciu.

(8)

Z dôvodu právnej istoty je nevyhnutné v tabuľke uvedenej v prílohe XVIII k nariadeniu (ES) č. 809/2004 objasniť, ako by sa mali schémy a moduly kombinovať pri vypracovaní prospektu, a to aj v prípade, keď sa vyžadujú len určité informačné položky schém a modulov, keď sa určité informačné položky nemusia uplatňovať vzhľadom na špecifické kombinácie schém a modulov v konkrétnych prípadoch a keď emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu si môžu vybrať z rôznych schém a modulov podľa špecifických prahových hodnôt, ako je minimálna nominálna hodnota dlhových cenných papierov, alebo podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 809/2004.

(9)

Pojem „obligácie“ by sa mal nahradiť pojmom „dlhové cenné papiere“ s cieľom zaistiť súlad terminológie v nariadení (ES) č. 809/2004.

(10)

Uplatňovanie modulu pro forma finančných informácií stanoveného v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 809/2004 je podmienené významnou celkovou zmenou veľkosti emitenta, a preto by sa mali do názvu stĺpca s názvom „MODUL“, ktorý sa uplatňuje na registračný dokument v prílohe XVIII k uvedenému nariadeniu, doplniť slová „(v prípade potreby)“ s cieľom odzrkadliť podmienenú uplatniteľnosť prílohy II k uvedenému nariadeniu.

(11)

Konvertibilné alebo vymeniteľné dlhové cenné papiere môžu poskytovať prístup k novým akciám emitenta, ak právo upisovania využijú ich držitelia. Preto by emisie s prednostným právom pre dlhové cenné papiere, ktoré sú konvertibilné alebo vymeniteľné za nové akcie emitenta, mali mať takisto možnosť využiť primeraný režim zverejňovania stanovený v článku 26a nariadenia (ES) č. 809/2004 za predpokladu, že podkladové akcie sú nové akcie emitované rovnakým subjektom, ktorý emituje dlhové cenné papiere. Prospekt pre ponuku dlhových cenných papierov, ktoré sú konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie emitenta emitované malými a strednými podnikmi a spoločnosťami s nižšou trhovou kapitalizáciou, alebo pre prijatie takýchto dlhových cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu by takisto mal mať možnosť využiť primeraný režim zverejňovania stanovený v článku 26b nariadenia (ES) č. 809/2004. Preto by sa mala do prílohy XVIII zahrnúť kombinácia schém a modulov uplatniteľných na emisie s prednostným právom pre dlhové cenné papiere konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie emitenta alebo pre konvertibilné alebo vymeniteľné dlhové cenné papiere emitované malými a strednými podnikmi a spoločnosťami s nižšou trhovou kapitalizáciou.

(12)

Pri zvažovaní potreby poskytnúť emitentom prechodné obdobie na prispôsobenie sa novým požiadavkám zavedeným týmto nariadením by sa malo toto nariadenie vzťahovať len na prospekty a základné prospekty, ktoré schválil príslušný orgán v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po tomto dni.

(13)

Nariadenie (ES) č. 809/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 809/2004

Nariadenie (ES) č. 809/2004 sa mení takto:

1.

V článku 6 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.   Ak akcie s opčnými listami (warrantmi) poskytujú právo nadobudnúť akcie emitenta a tieto akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, poskytnú sa takisto informácie vyžadované v schéme stanovenej v prílohe XII s výnimkou položky 4.2.2.“

2.

V článku 8 sa dopĺňajú tieto odseky 3, 4 a 5:

„3.   Ak sú dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, poskytnú sa takisto informácie vyžadované v položke 4.2.2 schémy stanovenej v prílohe XII.

4.   Ak sú dlhové cenné papiere konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie, ktoré vydal alebo vydá emitent dlhového cenného papiera alebo subjekt patriaci do jeho skupiny, a tieto podkladové akcie ešte nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, poskytnú sa takisto informácie o emitentovi podkladových akcií v súlade s položkami 3.1 a 3.2 schémy stanovenej v prílohe III alebo prípadne primeranej schémy stanovenej v prílohe XXIV.

5.   Ak dlhové cenné papiere s opčnými listami (warrantmi) poskytujú právo nadobudnúť akcie emitenta a tieto akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, poskytnú sa takisto informácie vyžadované v schéme stanovenej v prílohe XII s výnimkou položky 4.2.2.“

3.

V článku 15 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Schéma sa uplatňuje na cenné papiere, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti uplatňovania iných schém oznámenia o cenných papieroch uvedených v článkoch 6, 8 a 16 okrem prípadov uvedených v článku 6 ods. 3, článku 8 ods. 3 a 5 a článku 16 ods. 3 a 5. Schéma sa uplatňuje na určité cenné papiere, ak sú záväzky úhrady a/alebo doručenia spojené s podkladom.“

4.

V článku 16 sa dopĺňajú tieto odseky 3, 4 a 5:

„3.   Ak sú dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, poskytnú sa takisto informácie vyžadované v položke 4.2.2 schémy stanovenej v prílohe XII.

4.   Ak sú dlhové cenné papiere konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie, ktoré vydal alebo vydá emitent dlhového cenného papiera alebo subjekt patriaci do jeho skupiny, a tieto podkladové akcie ešte nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, poskytnú sa takisto informácie o emitentovi podkladových akcií v súlade s položkami 3.1 a 3.2 schémy stanovenej v prílohe III alebo prípadne primeranej schémy stanovenej v prílohe XXIV.

5.   Ak dlhové cenné papiere s opčnými listami (warrantmi) poskytujú právo nadobudnúť akcie emitenta a tieto akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, poskytnú sa takisto informácie vyžadované v schéme stanovenej v prílohe XII s výnimkou položky 4.2.2.“

5.

V článku 17 ods. 2 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

ak tieto akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami vydal alebo vydá emitent cenného papiera, subjekt patriaci do skupiny uvedeného emitenta alebo tretia strana a v čase schválenia prospektu vzťahujúceho sa na cenné papiere sa s nimi ešte neobchoduje na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu mimo Únie, a ak podkladové akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami môžu byť doručené s fyzickým vyrovnaním.“

6.

Názov prílohy XIV sa nahrádza takto:

Modul ďalších informácií o podkladovej akcii“.

7.

Príloha XVIII sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné ustanovenie

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na schválenie dodatku k prospektu alebo základnému prospektu, ak bol daný prospekt alebo základný prospekt schválený pred dátumom uvedeným v článku 3.

2.   Ak v súlade s článkom 18 smernice 2003/71/ES príslušný orgán domovského členského štátu poskytne príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu osvedčenie o schválení vo vzťahu k prospektu alebo základnému prospektu, ktoré boli schválené pred dátumom uvedeným v článku 3, príslušný orgán domovského členského štátu v osvedčení jasne a výslovne uvedie, že prospekt alebo základný prospekt boli schválené pred dátumom uvedeným v článku 3.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVIII

ČASŤ I

Tabuľka kombinácií

Číslo

PRÍLOHA XVIII

Časť I

REGISTRAČNÝ DOKUMENT

SCHÉMY

MODUL

SCHÉMY

DRUHY CENNÝCH PAPIEROV

Akcia

Dlhové a derivátové

(< 100 000 EUR)

Dlhové a derivátové

(> alebo = 100 000 EUR)

Cenné papiere zabezpečené aktívami

Bankové dlhové a derivátové

Pro forma informácie

(v prípade potreby)

Podnik kolektívneho investovania uzavretého druhu

Štáty a ich regionálne a miestne orgány

Verejné medzinárodné organizácie/dlhové cenné papiere zaručené členským štátom OECD

1

Akcie (prioritné akcie, umoriteľné akcie, akcie s prioritnými upisovacími právami atď.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dlhové cenné papiere (štandardné dlhové cenné papiere, dlhové cenné papiere s premenlivým výnosom, štruktúrované dlhové cenné papiere atď.) s nominálnou hodnotou nižšou ako 100 000 EUR

 

ALEBO

 

 

ALEBO

 

 

 

 

3

Dlhové cenné papiere (štandardné dlhové cenné papiere, dlhové cenné papiere s premenlivým výnosom, štruktúrované dlhové cenné papiere atď.) s nominálnou hodnotou aspoň 100 000 EUR

 

 

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

4

Dlhové cenné papiere zaručené treťou stranou

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

5

Derivátové cenné papiere zaručené treťou stranou

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

6

Cenné papiere zabezpečené aktívami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany alebo akcie emitenta alebo skupiny prijaté na regulovaný trh

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

8

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Emitent dlhových cenných papierov vymeniteľných alebo konvertibilných

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

Emitent (podkladových) akcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie emitenta, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Emitent dlhových cenných papierov vymeniteľných alebo konvertibilných

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

Emitent (podkladových) akcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dlhové cenné papiere s opčnými listami (warrantmi) na nadobudnutie akcií emitenta neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Akcie s opčnými listami (warrantmi) na nadobudnutie akcií emitenta neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Derivátové cenné papiere poskytujúce právo upisovať alebo nadobúdať akcie emitenta, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Derivátové cenné papiere poskytujúce právo nadobúdať akcie skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

15

Derivátové cenné papiere poskytujúce právo upisovať alebo nadobúdať akcie emitenta alebo skupiny, ktoré sú prijaté na regulovaný trh, a derivátové cenné papiere spojené s akýmkoľvek iným podkladom, než sú akcie emitenta alebo skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh (vrátane akýchkoľvek derivátových cenných papierov oprávňujúcich na hotovostné vyrovnanie)

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 


Číslo

PRÍLOHA XVIII

Časť I

OZNÁMENIE O CENNÝCH PAPIEROCH

SCHÉMY

DODATOČNÉ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPIEROV

Akcia

Dlhové

(< 100 000 EUR)

Dlhové

(> alebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papiere

Záruky

Cenné papiere zabezpečené aktívami

Podkladová akcia

1

Akcie (prioritné akcie, umoriteľné akcie, akcie s prioritnými upisovacími právami atď.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Dlhové cenné papiere (štandardné dlhové cenné papiere, dlhové cenné papiere s premenlivým výnosom, štruktúrované dlhové cenné papiere atď.) s nominálnou hodnotou nižšou ako 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Dlhové cenné papiere (štandardné dlhové cenné papiere, dlhové cenné papiere s premenlivým výnosom, štruktúrované dlhové cenné papiere atď.) s nominálnou hodnotou aspoň 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Dlhové cenné papiere zaručené treťou stranou

 

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

5

Derivátové cenné papiere zaručené treťou stranou

 

 

 

 

 

 

 

6

Cenné papiere zabezpečené aktívami

 

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

7

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany alebo akcie emitenta alebo skupiny prijaté na regulovaný trh

 

ALEBO

ALEBO

A len položka 4.2.2

 

 

 

8

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné

 

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

A s výnimkou položky 2

9

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie emitenta, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

A len položky 3.1 a 3.2

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

10

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné

 

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

A len položky 3.1 a 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Dlhové cenné papiere s opčnými listami (warrantmi) na nadobudnutie akcií emitenta neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

 

ALEBO

ALEBO

A s výnimkou položky 4.2.2

 

 

 

12

Akcie s opčnými listami (warrantmi) na nadobudnutie akcií emitenta neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

 

 

 

A s výnimkou položky 4.2.2

 

 

 

13

Derivátové cenné papiere poskytujúce právo upisovať alebo nadobúdať akcie emitenta, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

 

 

 

A s výnimkou položky 4.2.2

 

 

 

14

Derivátové cenné papiere poskytujúce právo nadobúdať akcie skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

 

 

 

A s výnimkou položky 4.2.2

 

 

 

15

Derivátové cenné papiere poskytujúce právo upisovať alebo nadobúdať akcie emitenta alebo skupiny, ktoré sú prijaté na regulovaný trh, a derivátové cenné papiere spojené s akýmkoľvek iným podkladom, než sú akcie emitenta alebo skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh (vrátane akýchkoľvek derivátových cenných papierov oprávňujúcich na hotovostné vyrovnanie)

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ II

Tabuľka kombinácií pre emisie s prednostným právom pre dlhové cenné papiere konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie emitenta a dlhové cenné papiere konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie emitenta, ak tieto emisie s prednostným právom a dlhové cenné papiere emitujú malé a stredné podniky (MSP) alebo spoločnosti s nižšou trhovou kapitalizáciou (primeraný režim zverejňovania)

Emitenti si však môžu vybrať možnosť, že prospekt vypracujú v súlade s režimom úplného zverejňovania.

Číslo

PRÍLOHA XVIII

Časť II: PRIMERANÝ REŽIM ZVEREJŇOVANIA

REGISTRAČNÝ DOKUMENT

SCHÉMY

MODUL

SCHÉMY

DRUHY CENNÝCH PAPIEROV

Akcia

Dlhové a derivátové

(< 100 000 EUR)

Dlhové a derivátové

(> alebo = 100 000 EUR)

Cenné papiere zabezpečené aktívami

Bankové dlhové a derivátové

Pro forma informácie

(v prípade potreby)

Podnik kolektívneho investovania uzavretého druhu

Štáty a ich regionálne a miestne orgány

Verejné medzinárodné organizácie/dlhové cenné papiere zaručené členským štátom OECD

1

Emisie s prednostným právom pre dlhové cenné papiere konvertibilné alebo vymeniteľné za akcie emitenta, ak emitent má akcie rovnakej triedy, ktoré už boli prijaté na regulovaný trh alebo v multilaterálnom obchodnom systéme, a ak sú splnené podmienky článku 26a ods. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany alebo akcie emitenta alebo skupiny, ktoré sú prijaté na regulovaný trh

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

3

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie emitenta, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné

 

ALEBO

ALEBO

 

ALEBO

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číslo

PRÍLOHA XVIII

Časť II: PRIMERANÝ REŽIM ZVEREJŇOVANIA

OZNÁMENIE O CENNÝCH PAPIEROCH

SCHÉMY

DODATOČNÉ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPIEROV

Akcia

Dlhové

(< 100 000 EUR)

Dlhové

(> alebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papiere

Záruky

Cenné papiere zabezpečené aktívami

Podkladová akcia

1

Emisie s prednostným právom pre dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie emitenta, ak emitent má akcie rovnakej triedy, ktoré už boli prijaté na regulovaný trh alebo v multilaterálnom obchodnom systéme, a ak sú splnené podmienky článku 26a ods. 2

A len položky 3.1 a 3.2

ALEBO

ALEBO

 

 

 

A s výnimkou položky 2

2

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany alebo akcie emitenta alebo skupiny, ktoré sú prijaté na regulovaný trh

 

ALEBO

ALEBO

A len položka 4.2.2

 

 

 

3

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné

 

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

Podkladové akcie

 

 

 

 

 

 

A s výnimkou položky 2

4

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie emitenta, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

A len položky 3.1 a 3.2

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

5

Dlhové cenné papiere MSP a spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie skupiny, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh

Dlhové cenné papiere

 

ALEBO

ALEBO

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

A len položky 3.1 a 3.2“