23.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/28


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 697/2013

z 22. júla 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1),

so zreteľom na spoločné návrhy vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 18. januára 2012 nariadenie (EÚ) č. 36/2012 (2) sa uviedlo do účinnosti rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (3).

(2)

Rada prijala 29. novembra 2012 rozhodnutie 2012/739/SZBP (4), ktorým zrušila a nahradila rozhodnutie 2011/782/SZBP.

(3)

Dňa 1. júna 2013 uplynula platnosť rozhodnutia 2012/739/SZBP.

(4)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP.

(5)

V prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa v zozname uvádzajú položky, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu na predaj, dodávku, prevod alebo vývoz v súlade s článkom 2b nariadenia (EÚ) č. 36/2012. Uvedený zoznam by sa mal rozšíriť, aby zahrnul ďalšie položky. Udelí sa výnimka pre výrobky identifikované ako spotrebný tovar.

(6)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonanie potrebné prijať regulačné opatrenia na úrovni Únie v záujme zaručenia jednotného uplatňovania týchto opatrení hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 sa mení takto:

1)

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku získať povolenie na vývoz, predaj, dodávku alebo prevod vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu okrem toho, ktoré je uvedené v prílohe IA alebo v prílohe IX, bez ohľadu na to, či má pôvod v Únii alebo nie, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii.

2.   Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku získať povolenie na poskytovanie technickej pomoci, financovania alebo poskytovania finančnej pomoci súvisiacich s vybavením uvedeným v odseku 1, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii.“;

2)

článok 2a sa nahrádza takto:

„Článok 2a

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať vybavenie, tovar alebo technológie uvedené v prílohe IA, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

2.   Odchylne od odseku 1 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť transakciu týkajúcu sa vybavenia, tovaru alebo technológie, ktoré sú uvedené v prílohe IA, pod podmienkou, že je toto vybavenie, tovar alebo technológia určené na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely alebo v prospech zamestnancov Organizácie Spojených národov, zamestnancov Únie alebo jej členských štátov.“;

3)

v článku 2c sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Zhabanie a nakladanie s vybavením, tovarom alebo technológiami, ktorých dodanie, predaj, prevod alebo vývoz je zakázaný podľa článku 2a tohto nariadenia, sa môže vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu na náklady osoby alebo subjektu uvedeného v odseku 1, alebo v prípade, že nie je možné získať úhradu týchto nákladov od tejto osoby alebo subjektu, môžu byť náklady uhradené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi akoukoľvek inou osobou alebo subjektom zodpovednou za prepravu tovaru alebo vybavenia pri pokuse o nedovolené dodanie, predaj, prevod alebo vývoz.“;

4)

vkladá sa tento článok:

„Článok 2d

Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku získať povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím do Sýrie uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.“;

5)

článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s vybavením, tovarom alebo technológiami uvedenými v prílohe IA, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu alebo na výrobu a údržbu výrobkov, ktoré by sa mohli byť použiť na vnútornú represiu;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek, alebo na poskytnutie akejkoľvek súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v Sýrii;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).“;

b)

odsek 2 sa vypúšťa;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 1 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby alebo financovanie alebo finančnú pomoc týkajúcu sa vybavenia, tovaru alebo technológie, ktoré sú uvedené v prílohe IA, pod podmienkou, že je toto vybavenie, tovar alebo technológia určené na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely alebo v prospech zamestnancov Organizácie Spojených národov, zamestnancov Únie alebo jej členských štátov.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu do štyroch týždňov o vydaní akéhokoľvek povolenia podľa prvého pododseku.“;

6)

vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

1.   Odchylne od článku 6 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť dovoz, nákup alebo prepravu ropy alebo ropných produktov, alebo poskytovanie súvisiaceho financovania alebo finančnej pomoci vrátane finančných derivátov, ako aj poistenia a zaistenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (5) alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou Al-Qaida (6) alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o stranách zúčastňujúcich sa transakcie.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.;

7)

vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

1.   Odchylne od článkov 8 a 9 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť predaj, dodávku, prevod alebo vývoz kľúčového zariadenia alebo technológií uvedených v prílohe VI alebo poskytovanie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb alebo financovania alebo finančnej pomoci, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o konečnom používateľovi a cieľovej adresy dodávky.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.“;

8)

vkladá sa tento článok:

„Článok 13a

1.   Odchylne od článku 13 ods. 1 príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť udeľovanie finančných pôžičiek alebo úverov akejkoľvek sýrskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a) alebo nadobúdanie alebo rozširovanie účasti v nich, alebo vytváranie akýchkoľvek spoločných podnikov s nimi, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o účele transakcie a o stranách, ktoré sa na nej zúčastňujú.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.“;

9)

vkladá sa tento článok:

„Článok 25a

1.   Odchylne od článku 25 ods. 1 písm. a) a c) príslušné orgány členských štátov uvedené na webových lokalitách vymenovaných v prílohe III môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť otvorenie nového bankového účtu alebo nového zastúpenia alebo zriadenie novej pobočky alebo dcérskej spoločnosti, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe im dostupných informácií, vrátane informácií poskytnutých osobou, subjektom alebo orgánom, ktorý žiada o povolenie, príslušný orgán vyhlásil, že je odôvodnené dospieť k záveru že:

i)

predmetné činnosti slúžia na účel poskytovania pomoci sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä s cieľom riešiť humanitárne problémy, pomáhať v oblasti poskytovania základných služieb, rekonštrukcie alebo obnovenia hospodárskej činnosti alebo na ďalšie civilné účely;

ii)

predmetné činnosti neslúžia na sprístupnenie finančných prostriedkov ani hospodárskych zdrojov priamo ani nepriamo osobe, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 alebo v jeho prospech;

iii)

predmetnými činnosťami sa neporušuje žiaden zákaz stanovený v tomto nariadení;

b)

dotknutý členský štát sa vopred poradil s osobou, subjektom alebo orgánom určeným Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl, okrem iného s ohľadom na:

i)

určenie príslušného orgánu podľa písmena a) bodov i) a ii);

ii)

dostupnosť informácií, ktoré naznačujú, že predmetné činnosti by mohli viesť k sprístupneniu finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 2580/2001 alebo v článku 2 nariadenia (ES) č. 881/2002 alebo v ich prospech;

a osoba, subjekt alebo orgán určený Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl poskytol svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

c)

v prípade, že sa stanovisko osoby, subjektu alebo orgánu určeného Národnou koalíciou sýrskych revolučných a opozičných síl nezíska do 30 dní odo dňa vyžiadania stanoviska, môže príslušný orgán rozhodnúť o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pri uplatňovaní podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) príslušný orgán si vyžiada náležité informácie, pokiaľ ide o použitie udeleného povolenia, vrátane informácií o účele predmetných činností a o stranách, ktoré sa na nich zúčastňujú.

3.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa tohto článku.“;

10)

príloha I sa vypúšťa;

11)

príloha IX sa mení takto:

a)

pod nadpis „Zoznam vybavenia, tovaru a technológie podľa článku 2b“sa vkladá sa tento odsek:

„Zoznam uvedený v tejto prílohe nezahŕňa produkty označené ako spotrebný tovar balený na maloobchodný predaj pre osobné použitie alebo balený na individuálne použitie s výnimkou izopropylu.“;

b)

v oddiele IX.A1 „Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny““ sa ako bod IX.A1.004 dopĺňajú údaje uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c)

v oddiele IX.A2 „Spracovanie materiálov“ sa ako bod IX.A2.010 dopĺňa údaj uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 330, 30.11.2012, s. 21.

(5)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2002, s. 9.“


PRÍLOHA I

Údaje uvedené v bode 11 písm. b)

Samostatne chemicky definované zlúčeniny podľa poznámky 1 ku kapitolám 28 a 29 kombinovanej nomenklatúry (1) s koncentráciou 90 % alebo viac pokiaľ sa neuvádza inak, sú tieto:

acetón

(CAS RN 67-64-1)

(kód KN 2914 11 00)

acetylén

(CAS RN 74-86-2)

(kód KN 2901 29 00)

amoniak

(CAS RN 7664-41-7)

(kód KN 2814 10 00)

antimón

(CAS RN 7440-36-0)

(položka 8110)

benzaldehyd

(CAS RN 100-52-7)

(kód KN 2912 21 00)

benzoe

(CAS RN 119-53-9)

(kód KN 2914 40 90)

1-butanol

(CAS RN 71-36-3)

(kód KN 2905 13 00)

2-butanol

(CAS RN 78-92-2)

(kód KN 2905 14 90)

izobutanol

(CAS RN 78-83-1)

(kód KN 2905 14 90)

terc-butanol

(CAS RN 75-65-0)

(kód KN 2905 14 10)

karbid vápenatý

(CAS RN 75-20-7)

(kód KN 2849 10 00)

oxid uhoľnatý

(CAS RN 630-08-0)

(kód KN 2811 29 90)

chlór

(CAS RN 7782-50-5)

(kód KN 2801 10 00)

cyklohexanol

(CAS RN 108-93-0)

(kód KN 2906 12 00)

dicyklohexylamín (DCA)

(CAS RN 101-83-7)

(kód KN 2921 30 99)

etanol

(CAS RN 64-17-5)

(kód KN 2207 10 00)

etylén

(CAS RN 74-85-1)

(kód KN 2901 21 00)

etylénoxid

(CAS RN 75-21-8)

(kód KN 2910 10 00)

fluoroapatit

(CAS RN 4. 5. 1306)

(kód KN 2835 39 00)

chlorovodík

(CAS RN 7647-01-0)

(kód KN 2806 10 00)

sulfán

(CAS RN 7783-06-4)

(kód KN 2811 19 80)

izopropyl, 95 % koncentrácia alebo viac

(číslo CAS 67-63-0)

(kód KN 2905 12 00)

kyselina mandľová

(CAS RN 90-64-2)

(kód KN 2918 19 98)

metanol

(CAS RN 67-56-1)

(kód KN 2905 11 00)

metylchlorid

(CAS RN 74-87-3)

(kód KN 2903 11 00)

metyljodid

(CAS RN 74-88-4)

(kód KN 2903 39 90)

metántiol

(CAS RN 74-93-1)

(kód KN 2930 90 99)

monoetylénglykol

(CAS RN 107-21-1)

(kód KN 2905 31 00)

oxalylchlorid

(CAS RN 79-37-8)

(kód KN 2917 19 90)

sulfid draselný

(CAS RN 1312-73-8)

(kód KN 2830 90 85)

tiokyanát draselný,(KSCN)

(CAS RN 333-20-0)

(kód KN 2842 90 80)

chlórnan sodný

(CAS RN 7681-52-9)

(kód KN 2828 90 00)

síra

(CAS RN 7704-34-9)

(kód KN 2802 00 00)

oxid siričitý

(CAS RN 5. 9. 7446)

(kód KN 2811 29 05)

oxid sírový

(CAS RN 9. 11. 7446)

(kód KN 2811 29 10)

chlorid thiofosforečný

(CAS RN 3982-91-0)

(kód KN 2853 00 90)

triizobutyl-fosfát

(CAS RN 1606-96-8)

(kód KN 2920 90 85)

žltý/biely fosfor

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(kód KN 2804 70 00)


(1)  Stanovenej vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 927/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 304, 31.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA II

Údaj uvedený v bode 11 písm. c)

IX.A2.010

Vybavenie

Laboratórne vybavenie vrátane súčiastok a príslušenstva pre takéto vybavenie, ktoré sa používajú na (deštruktívnu a nedeštruktívnu) analýzu alebo identifikáciu chemických látok s výnimkou vybavenia, vrátane súčiastok alebo príslušenstva, osobitne navrhnutého na zdravotnícke použitie.