13.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 665/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Spotreba energie vysávačov tvorí podstatný podiel z celkového dopytu po energii v Únii. Priestor pre zníženie spotreby energie vysávačov je veľký.

(3)

Vysávače na mokré vysávanie, vysávače na mokré a suché vysávanie, robotické vysávače, priemyselné vysávače, centrálne vysávače a vysávače na batérie, ako aj leštičky podláh a vonkajšie vysávače majú osobitné vlastnosti, a preto by sa mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(4)

Informácie uvedené na štítku by sa mali získavať prostredníctvom spoľahlivých, presných a opakovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce harmonizované normy, pokiaľ sú dostupné, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (2).

(5)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov určených pre vysávače.

(6)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a informačného listu vysávačov.

(7)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade akéhokoľvek predaja vysávačov na diaľku, ako aj reklamného a technického propagačného materiálu o vysávačoch.

(8)

Je vhodné zabezpečiť preskúmanie ustanovení tohto nariadenia, v ktorom sa zohľadní technologický pokrok,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie štítkami a poskytovanie dodatočných informácií o elektrických vysávačoch napájaných zo siete vrátane hybridných vysávačov.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

vysávače na mokré vysávanie, vysávače na mokré a suché vysávanie, vysávače na batérie, robotické vysávače, priemyselné vysávače ani centrálne vysávače;

b)

leštičky podláh

c)

vonkajšie vysávače.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„vysávač“ znamená zariadenie, ktoré odstraňuje nečistoty z vysávaného povrchu pomocou prúdu vzduchu vyvolaného podtlakom, ktorý sa vytvára vo vnútri jednotky;

2.

„hybridný vysávač“ znamená vysávač, ktorý sa dá napájať z elektrickej siete a z batérií súčasne;

3.

„vysávač na mokré vysávanie“ znamená vysávač, ktorý odstraňuje suchý a/alebo vlhký materiál (nečistoty) z povrchu nanesením čistiacich prostriedkov na báze vody alebo pary na miesto, ktoré sa má vyčistiť, a jeho následným odstránením spolu s nečistotami pomocou prúdu vzduchu vyvolaného podtlakom, ktorý sa vytvára v rámci jednotky, vrátane druhov, ktoré sú všeobecne známe ako vysávače využívajúce nástrek a extrakciu;

4.

„vysávač na mokré a suché vysávanie“ znamená vysávač navrhnutý na odstraňovanie tekutín v objemoch vyšších než 2,5 litra v kombinácii s funkčnosťou vysávača na suché vysávanie;

5.

„vysávač na suché vysávanie“ znamená vysávač navrhnutý na odstraňovanie nečistôt, ktoré sú v zásade suché (prach, vlákna, nite), vrátane druhov vybavených aktívnou hubicou napájanou z batérie;

6.

„aktívna hubica napájaná z batérie“ znamená čistiacu hlavicu vybavenú pohyblivým zariadením napájaným z batérie, ktoré pomáha odstraňovať nečistoty;

7.

„vysávač na batérie“ znamená vysávač, ktorý sa napája len z batérií;

8.

„robotický vysávač“ znamená vysávač, ktorý sa napája z batérií a je schopný prevádzky v rámci definovaného priestoru bez ľudského zásahu, pričom pozostáva z mobilnej časti a dokovacej stanice a/alebo iného príslušenstva podporujúceho jeho prevádzku;

9.

„priemyselný vysávač“ znamená vysávač navrhnutý tak, aby tvoril súčasť výrobného procesu, navrhnutý na odstraňovanie nebezpečného materiálu, navrhnutý na odstraňovanie veľkého množstva prachu v stavebnom, zlievarenskom, ťažobnom alebo potravinárskom priemysle, tvoriaci súčasť priemyselného stroja alebo nástroja a/alebo komerčný vysávač so šírkou hlavice presahujúcou 50 cm;

10.

„komerčný vysávač“ znamená vysávač na profesionálne upratovacie práce určený pre laikov, čistiaci personál alebo profesionálne upratovacie tímy v kancelárskom, obchodnom, nemocničnom a hotelovom prostredí, deklarovaný výrobcom ako taký v jeho vyhlásení o zhode podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (3);

11.

„centrálny vysávač“ znamená vysávač s pevným (nie pohyblivým) zdrojom podtlaku a hadicovými pripojeniami zabudovanými na stálych miestach v stavbe;

12.

„leštička podláh“ znamená elektrické zariadenie navrhnuté tak, aby chránilo, vyhládzalo a/alebo leštilo určité druhy podláh, zvyčajne prevádzkované v kombinácii s leštiacimi prostriedkami, ktorými zariadenie natiera podlahu, a obyčajne vybavené aj prídavnou funkciou vysávača;

13.

„vonkajší vysávač“ znamená zariadenie, ktoré je určené na používanie vonku na zber odpadu ako napr. pokosenej trávy a lístia do zásobníka prostredníctvom prúdu vzduchu vyvolaného podtlakom, ktorý sa vytvára v rámci jednotky, pričom toto zariadenie môže obsahovať drvič odpadu a môže byť takisto schopné fungovať ako dúchadlo.

14.

„vysávač plne napájaný batériou“ znamená vysávač na batérie, ktorý pri plnom nabití môže vyčistiť 15 m2 podlahovej plochy použitím 2 dvojitých záberov na každú časť podlahy bez dobíjania;

15.

„vysávač s vodným filtrom“ znamená vysávač na suché vysávanie, ktorý používa viac ako 0,5 litra vody ako hlavné filtračné médium, pričom odsávaný vzduch prechádza vodou, v ktorej sa zachytáva materiál vysatý zasucha;

16.

„vysávač pre domácnosť“ znamená vysávač určený na použitie v domácnosti alebo na domáce použitie, ktorý tak výrobca deklaroval vo svojom vyhlásení o zhode, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES (4);

17.

„univerzálny vysávač“ znamená vysávač dodávaný s pevnou alebo aspoň jednou odnímateľnou hubicou určenou na vysávanie kobercov a tvrdých podláh, alebo dodávaný aspoň s jednou odnímateľnou hubicou osobitne navrhnutou na vysávanie kobercov a s aspoň jednou odnímateľnou hubicou na vysávanie tvrdých podláh;

18.

„vysávač na tvrdé podlahy“ znamená vysávač dodávaný s pevnou hubicou osobitne navrhnutou na vysávanie tvrdých podláh, alebo dodávaný len s jednou alebo viacerými odnímateľnými hubicami osobitne navrhnutými na vysávanie tvrdých podláh;

19.

„vysávač na koberce“ znamená vysávač dodávaný s pevnou hubicou osobitne navrhnutou na vysávanie kobercov alebo dodávaný len s jednou alebo viacerými odnímateľnými hubicami osobitne navrhnutými na vysávanie kobercov;

20.

„ekvivalentný vysávač“ znamená model vysávača uvedený na trh s rovnakým príkonom, ročnou spotrebou energie, schopnosťou odstraňovať prach z kobercov a tvrdej podlahy, reemisiami a hladinou akustického výkonu, aké má iný model vysávača uvedený na trh tým istým výrobcom pod iným obchodným kódovým číslom.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov a časový rozvrh

1.   Dodávatelia zabezpečia, aby sa od 1. septembra 2014:

a)

každý vysávač dodával s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom informácií stanovenými v prílohe II;

b)

sprístupnil informačný list výrobku stanovený v prílohe III;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia stanovená v prílohe IV;

d)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model vysávača uvádzala trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model vysávača, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uvádzala trieda energetickej účinnosti daného modelu.

2.   Formát štítka stanovený v prílohe II sa uplatňuje v súlade s týmto harmonogramom:

a)

v prípade vysávačov uvedených na trh od 1. septembra 2014 musia byť štítky v súlade so štítkom 1 v prílohe II;

b)

v prípade vysávačov uvedených na trh od 1. septembra 2017 musia byť štítky v súlade so štítkom 2 v prílohe II;

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečia, aby od 1. septembra 2014:

a)

každý model prezentovaný na predajnom mieste bol vybavený štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3, umiestneným zvonku na zariadení alebo zaveseným na ňom tak, aby bol jasne viditeľný;

b)

vysávače ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí tento výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, boli uvádzané na trh s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu;

c)

v každom reklamnom materiáli konkrétneho modelu, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny, bol uvedený údaj o triede energetickej účinnosti.

d)

každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu vysávača, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické parametre, obsahoval údaj o triede energetickej účinnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania a výpočtov, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtov, ako sa stanovuje v prílohe VI.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty pri posudzovaní zhody deklarovanej triedy energetickej účinnosti, tried čistiacej účinnosti, triedy reemisie prachu, ročnej spotreby energie a hladiny akustického výkonu uplatňujú postup stanovený v prílohe VII.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technického pokroku najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. V rámci preskúmania sa posúdia najmä prípustné odchýlky pri overovaní stanovené v prílohe VII, či by mali byť do pôsobnosti nariadenia zahrnuté vysávače plne napájané batériou a či je možné používať pri meraní ročnej spotreby energie, zachytávania prachu a reemisií prachu metódy, pri ktorých sa uprednostňuje skôr meranie s čiastočne zaplnenou, ako prázdnou nádobou na zachytávanie prachu.

Článok 8

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie sa uplatňuje na vysávače s vodným filtrom od 1. septembra 2017.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11. 2012, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 10.


PRÍLOHA I

Triedy energetickej účinnosti, čistiacej účinnosti a reemisie prachu

1.   Triedy energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti vysávača sa určuje v súlade s jeho ročnou spotrebou energie, ako je stanovená v tabuľke 1. Ročná spotreba energie vysávača sa určuje v súlade s prílohou VI.

Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti

Ročná spotreba energie (AE) [kWh/rok]

Štítok 1

Štítok 2

A+++

neuvádza sa

AE ≤ 10,0

A++

neuvádza sa

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

neuvádza sa

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

neuvádza sa

F

52,0 < AE ≤ 58,0

neuvádza sa

G

AE > 58,0

neuvádza sa

2.   Triedy čistiacej účinnosti

Trieda čistiacej účinnosti vysávača sa určuje v súlade s jeho schopnosťou odstraňovania prachu (dpu), ako je stanovená v tabuľke 2. Schopnosť odstraňovania prachu vysávača sa určuje v súlade s prílohou VI.

Tabuľka 2

Triedy čistiacej účinnosti

Trieda čistiacej účinnosti

Schopnosť odstraňovania prachu na koberci (dpuc )

Schopnosť odstraňovania prachu na tvrdej podlahe (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,95

3.   Reemisie prachu

Trieda reemisie prachu vysávača sa určuje v súlade s jeho reemisiou prachu, ako sa stanovuje v tabuľke 3. Reemisia prachu vysávača sa určuje v súlade s prílohou VI.

Tabuľka 3

Triedy reemisie prachu

Trieda reemisie prachu

Reemisia prachu (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


PRÍLOHA II

Štítok

1.   ŠTÍTOK 1

1.1.   Univerzálne vysávače

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

Image

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa určitý model vysávača odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej účinnosti, ako sa vymedzuje v prílohe I; špička šípky, ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti vysávača, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

IV.

priemerná ročná spotreba energie, ako sa vymedzuje v prílohe VI;

V.

trieda reemisie prachu určená v súlade s prílohou I;

VI.

trieda čistiacej účinnosti na kobercoch určená v súlade s prílohou I;

VII.

trieda čistiacej účinnosti na tvrdých podlahách určená v súlade s prílohou I;

VIII.

hladina akustického výkonu, ako sa vymedzuje v prílohe VI.

Úprava štítka je v súlade s bodom 4.1 tejto prílohy. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

1.2.   Vysávače na tvrdé podlahy

Image

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa určitý model vysávača odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej účinnosti, ako sa vymedzuje v prílohe I; špička šípky, ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti vysávača, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

IV.

priemerná ročná spotreba energie, ako sa vymedzuje v prílohe VI;

V.

trieda reemisie prachu určená v súlade s prílohou I;

VI.

značka vylúčenia;

VII.

trieda čistiacej účinnosti na tvrdých podlahách určená v súlade s prílohou I;

VIII.

hladina akustického výkonu, ako sa vymedzuje v prílohe VI.

Úprava štítka je v súlade s bodom 4.2 tejto prílohy. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

1.3.   Vysávače na koberce

Image

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa určitý model vysávača odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej účinnosti, ako sa vymedzuje v prílohe I; špička šípky, ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti vysávača, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

IV.

priemerná ročná spotreba energie, ako sa vymedzuje v prílohe VI;

V.

trieda reemisie prachu určená v súlade s prílohou I;

VI.

trieda čistiacej účinnosti na kobercoch určená v súlade s prílohou I;

VII.

značka vylúčenia;

VIII.

hladina akustického výkonu, ako sa vymedzuje v prílohe VI.

Úprava štítka je v súlade s bodom 4.3 tejto prílohy. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ŠTÍTOK 2

2.1.   Univerzálne vysávače

Image

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.

Úprava štítka je v súlade s bodom 4.1 tejto prílohy. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.2.   Vysávače na tvrdé podlahy

Image

Na tomto štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.2.

Úprava štítkov je v súlade s bodom 4.2 tejto prílohy. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno doplniť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.3.   Vysávače na koberce

Image

Na tomto štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.3.

Úprava štítkov je v súlade s bodom 4.3 tejto prílohy. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno doplniť kópiu environmentálnej značky EÚ.

3.   GRAFICKÝ NÁVRH ŠTÍTKA

3.1.   Grafický návrh štítkov univerzálnych vysávačov je takýto:

Image

Pričom:

a)

Štítok má šírku aspoň 75 mm a výšku aspoň 150 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

b)

Pozadie je biele.

c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 3,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo Energia: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + logo energia: šírka: 62 mm, výška: 12 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 62 mm.

Image

Stupnice A – G a A+++ – D:

Šípka: výška: 6 mm, medzera: 1 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 13 bodov, veľké písmená, biela.

Image

Trieda energetickej účinnosti

Šípka: šírka: 17 mm, výška: 9 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 18,5 bodu, veľké písmená, biela; znamienka „+“: Calibri bold 11 bodov, biele písmená v jednom riadku.

Image

Energia

Text: Calibri regular 6 bodov, veľké písmená, čierna.

Image

Ročná spotreba energie v kWh/annum (kWh/rok):

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna.

Text „kWh/annum“ (kWh/rok): Calibri bold 12 bodov, 100 % čierna.

Image

Trieda účinnosti čistenia kobercov:

Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Písmená: Calibri regular 13,5 bodu, 100 % čierna a Calibri bold 18 bodov, 100 % čierna.

Image

Trieda účinnosti čistenia tvrdých podláh:

Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Písmená: Calibri regular 13,5 bodu, 100 % čierna a Calibri bold 18 bodov, 100 % čierna.

Image

Reemisia prachu

Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Písmená: Calibri regular 13,5 bodu, 100 % čierna a Calibri bold 18 bodov, 100 % čierna.

Image

Hladina akustického výkonu:

Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 16 bodov, 100 % čierna;

„dB“: Calibri regular 11 bodov, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

Image

Dodávateľov identifikačný kód modelu

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 62 × 10 mm.

Image

Číslo nariadenia a štítku:

Text: Calibri bold 8 bodov.

3.2.   Grafický návrh štítkov vysávačov na tvrdé podlahy je takýto:

Image

Pričom:

Popis grafického návrhu štítka je v súlade s bodom 4.1 tejto prílohy okrem bodu 9, pre ktorý platí:

Image

Trieda účinnosti čistenia kobercov:

Značka vylúčenia: Ohraničenie 3 body – farba: 00-X-X-00 (100 % červená) – priemer 16 mm.

3.3.   Grafický návrh štítkov vysávačov na koberce je takýto:

Image

Pričom:

Popis grafického návrhu štítka je v súlade s bodom 4.1 tejto prílohy okrem bodu 10, pre ktorý platí:

Image

Trieda účinnosti čistenia tvrdých podláh:

Značka vylúčenia: Ohraničenie 3 body – farba: 00-X-X-00 (100 % červená) – priemer 16 mm.


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA III

Informačný list

1.

Informácie uvedené v informačnom liste vysávača sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

b)

dodávateľov identifikačný kód modelu, ktorý znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa špecifický model vysávača odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

c)

trieda energetickej účinnosti, určená v súlade s prílohou I;

d)

ročná spotreba energie v kWh/rok, zaokrúhlená na jedno desatinné miesto, ako sa vymedzuje v prílohe VI; uvádza sa ako: „Orientačná ročná spotreba energie (kWh/rok) na základe vykonania 50 čistení. Skutočná ročná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.“;

e)

v prípade univerzálnych vysávačov a vysávačov na koberce trieda čistiacej účinnosti na kobercoch určená v súlade s prílohou I. V prípade vysávačov na tvrdé podlahy vyhlásenie, že „s dodanou hubicou nie sú vhodné na použitie na kobercoch“;

f)

v prípade univerzálnych vysávačov a vysávačov na tvrdé podlahy trieda čistiacej účinnosti na tvrdých podlahách určená v súlade s prílohou I. V prípade vysávačov na koberce vyhlásenie, že „s dodanou hubicou nie sú vhodné na použitie na tvrdých podlahách“;

g)

trieda reemisie prachu určená v súlade s prílohou I;

h)

hladina akustického výkonu, ako sa vymedzuje v prílohe VI;

i)

menovitý príkon, ako sa vymedzuje v prílohe VI;

j)

ak bola vysávaču udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, túto informáciu možno uviesť.

2.

Jeden informačný list sa môže vzťahovať na viaceré modely vysávačov dodávané tým istým dodávateľom.

3.

Informácie uvedené v informačnom liste možno uvádzať vo forme farebného alebo čierno-bieleho vyobrazenia štítka. V takom prípade sa poskytujú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré na štítku nie sú zobrazené.


PRÍLOHA IV

Technická dokumentácia

1.

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis typu vysávača a/alebo číslo modelu a/alebo obchodné kódové číslo, dostatočné na jeho jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

údaje o osobe, ktorá je splnomocnená zaviazať dodávateľa, a jej podpis;

f)

technické parametre namerané a vypočítané v súlade s prílohou VI:

i)

špecifická spotreba energie počas skúšky na koberci, kde je to vhodné;

ii)

špecifická spotreba energie počas skúšky na tvrdej podlahe, kde je to vhodné;

iii)

schopnosť odstraňovania prachu z kobercov a tvrdých podláh, ak je to vhodné;

iv)

reemisia prachu;

v)

hladina akustického výkonu;

vi)

menovitý príkon;

vii)

špecifické hodnoty, ako sú uvedené v bodoch 3 a 4 prílohy VI, podľa potreby;

g)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VI.

2.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu vysávača získali z výpočtov na základe ekvivalentného vysávača, technická dokumentácia musí obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov a skúšok, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti vykonaných výpočtov. V technických informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov vysávača, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.

3.

Informácie obsiahnuté v tejto technickej dokumentácii možno spojiť s technickou dokumentáciou poskytnutou v súlade s opatreniami podľa smernice 2009/125/ES.


PRÍLOHA V

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa poskytujú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej účinnosti, určená v súlade s prílohou I;

b)

ročná spotreba energie, ako sa vymedzuje v prílohe VI;

c)

v prípade univerzálnych vysávačov a vysávačov na koberce trieda čistiacej účinnosti na kobercoch určená v súlade s prílohou I. V prípade vysávačov na tvrdé podlahy vyhlásenie „nevhodné na použitie na koberce“;

d)

v prípade univerzálnych vysávačov a vysávačov na tvrdé podlahy trieda čistiacej účinnosti na tvrdých podlahách určená v súlade s prílohou I. V prípade vysávačov na koberce vyhlásenie „nevhodné na použitie na tvrdých podlahách“;

e)

trieda reemisie prachu, určená v súlade s prílohou I;

f)

hladina akustického výkonu, ako sa vymedzuje v prílohe VI.

2.

Ak sa poskytujú aj iné informácie obsiahnuté v informačnom liste výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe III.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VI

Metódy merania a výpočtu

1.   Na účely súladu a overovania súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú použitím spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu vrátane .harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uverejnené na tento účel v Úradnom vestníku Európskej únie. Tieto metódy spĺňajú technické vymedzenie pojmov, podmienky, rovnice a parametre uvedené v tejto prílohe.

2.   Technické vymedzenie pojmov

a)

„skúška na tvrdej podlahe“ znamená skúšku, ktorá pozostáva z dvoch cyklov čistenia, počas ktorých sa čistiaca hlavica vysávača pri nastavení na maximálny sací výkon pohybuje po skúšobnej ploche drevenej skúšobnej dosky, ktorej šírka sa rovná šírke čistiacej hlavice, ktorá je primeranej dĺžky a na ktorej je uhlopriečne (45°) umiestnená skúšobná štrbina. Pritom sa nepretržite meria uplynulý čas, spotreba elektrickej energie a relatívna poloha stredu čistiacej hlavice voči skúšobnej ploche a uvedené údaje sa zaznamenávajú vo vhodných intervaloch. Na konci každého cyklu čistenia sa vhodným spôsobom posúdi úbytok množstva prachu odstráneného zo skúšobnej štrbiny;

b)

„skúšobná štrbina“ znamená odnímateľnú vložku tvaru U vhodných rozmerov naplnenú na začiatku čistiaceho cyklu vhodným umelým prachom;

c)

„skúška na koberci“ znamená skúšku, ktorá pozostáva z vhodného počtu cyklov čistenia skúšobnej súpravy koberca Wilton, počas ktorých sa čistiaca hlavica vysávača pri nastavení na maximálny sací výkon pohybuje po skúšobnej ploche, ktorej šírka sa rovná šírke čistiacej hlavice, ktorá je primeranej dĺžky a ktorá je znečistená rovnomerne rozptýleným a vhodne zatlačeným umelým prachom vhodného zloženia. Pritom sa nepretržite meria uplynulý čas, spotreba elektrickej energie a relatívna poloha stredu čistiacej hlavice voči skúšobnej ploche a uvedené údaje sa zaznamenávajú vo vhodných intervaloch. Na konci každého cyklu čistenia sa vhodným spôsobom posúdi nárast hmotnosti nádoby na zachytávanie prachu umiestnenej v skúšanom zariadení;

d)

„šírka čistiacej hlavice“ v metroch, s presnosťou na 3 desatinné miesta, znamená maximálnu vonkajšiu šírku čistiacej hlavice;

e)

„cyklus čistenia“ znamená postupnosť 5 dvojitých ťahov vysávačom na ploche špecifickej pre skúšobnú podlahu („koberec“ alebo „tvrdá podlaha“);

f)

„dvojitý ťah“ znamená jeden paralelný pohyb čistiacej hlavice vpred a jeden vzad stanovenej skúšobnej dĺžky vykonaný rovnomernou skúšobnou rýchlosťou;

g)

„skúšobná rýchlosť ťahu“ v m/h znamená vhodnú rýchlosť čistiacej hlavice počas skúšky podľa možnosti vykonávanej elektromechanickým zariadením.. V prípade výrobkov s čistiacimi hlavicami vybavenými vlastným pohonom je nutné sa čo najviac priblížiť k vhodnej rýchlosti. Odchýlka od nej je povolená, ak sa jasne uvedie v technickej dokumentácii;

h)

„stanovená skúšobná dĺžka ťahu“ v metroch znamená dĺžku skúšobnej plochy spolu so vzdialenosťou, ktorú prejde stred čistiacej hlavice pri pohybe po vhodných zónach, ktoré sú určené na zrýchľovanie/spomaľovanie a ktoré sa nachádzajú pred a za skúšobnou plochou;

i)

„schopnosť odstraňovania prachu“ (dpu), s presnosťou na tri desatinné miesta, znamená pomer množstva odstráneného umelého prachu, určeného v prípade koberca pomocou nárastu hmotnosti prachu v nádobe na zachytávanie prachu umiestnenej v skúšanom zariadení a v prípade tvrdej podlahy pomocou úbytku hmotnosti prachu odstráneného zo skúšobnej štrbiny po niekoľkých dvojitých ťahoch čistiacej hlavice, k množstvu umelého prachu pôvodne rozptýleného na skúšobnej ploche, pričom v prípade koberca sa vykoná oprava, ktorou sa zohľadnia konkrétne podmienky skúšky, a v prípade tvrdej podlahy sa vykoná oprava, ktorou sa zohľadní dĺžka a umiestnenie skúšobnej štrbiny;

j)

„referenčný vysávačový systém“ znamená elektricky ovládateľné laboratórne zariadenie na meranie kalibrovanej a referenčnej schopnosti odstraňovania prachu na kobercoch s danými parametrami týkajúcimi sa vzduchu s cieľom zlepšiť reprodukovateľnosť výsledkov skúšky;

k)

„menovitý príkon“ vo wattoch znamená elektrický príkon deklarovaný výrobcom, pričom v prípade spotrebičov, ktoré sú schopné fungovať aj na iné účely ako vysávanie, sa uplatňuje iba elektrický príkon relevantný pre vysávanie;

l)

„reemisia prachu“ znamená pomer, vyjadrený v percentách, s presnosťou na 2 desatinné miesta, počtu všetkých prachových častíc s veľkosťou 0,3 až 10 μm emitovaných vysávačom k počtu všetkých prachových častíc rovnakého rozsahu veľkosti, ktoré vstupujú do prívodu sania pri dávkovaní špecifického množstva prachu s veľkosťou častíc z uvedeného rozsahu. Uvedená hodnota nezahŕňa len prach nameraný na výstupe vysávača, ale aj prach emitovaný na iných miestach, ktorý buď uniká z netesností vysávača alebo ho vysávač tvorí;

m)

„hladina akustického výkonu“ znamená emisie hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo.

3.   Ročná spotreba energie

Ročná spotreba energie AE sa počíta v kWh/rok a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto takto:

 

vysávače na koberce:

Formula

 

vysávače na tvrdé podlahy:

Formula

 

univerzálne vysávače:

Formula

kde:

ASEc je priemerná špecifická spotreba energie vo Wh/m2 počas skúšky na koberci vypočítaná ako sa uvádza ďalej;

ASEhf je priemerná špecifická spotreba energie vo Wh/m2 počas skúšky na tvrdej podlahe vypočítaná ako sa uvádza ďalej;

dpuc je schopnosť odstraňovania prachu na koberci určená v súlade s bodom 4 tejto prílohy;

dpuhf je schopnosť odstraňovania prachu na tvrdej podlahe určená v súlade s bodom 4 tejto prílohy;

50 je štandardný počet vysávaní za rok;

87 je štandardný povrch obydlia, ktorý sa má povysávať, v m2;

4 je štandardný počet prechodov vysávača nad každým bodom podlahy (dva dvojité ťahy);

0,001 je prevodný činiteľ z Wh na kWh;

1 je štandardná schopnosť odstraňovania prachu;

0,20 je štandardný rozdiel medzi schopnosťou odstraňovania prachu po piatich a dvoch dvojitých ťahoch.

Priemerná špecifická spotreba energie (ASE)

Priemerná špecifická spotreba energie počas skúšky na koberci (ASEc ) a počas skúšky na tvrdej podlahe (ASEhf ) sa určí ako priemer špecifickej spotreby energie (SE) určitého počtu čistiacich cyklov, ktoré sa uskutočnia na koberci a na tvrdej podlahe v uvedenom poradí. Všeobecná rovnica pre špecifickú spotrebu energie SE vo Wh/m2 skúšobnej plochy, s presnosťou na 3 desatinné miesta, ktorá je použiteľná na vysávače na koberce, na vysávače na tvrdú podlahu a na univerzálne vysávače s príslušnými indexmi, je:

Formula

kde:

P je priemerný výkon vo wattoch, s presnosťou na 2 desatinné miesta, počas čistiaceho cyklu, keď stred čistiacej hlavice prechádza nad skúšobnou plochou;

NP je ekvivalent priemerného výkonu vo wattoch, s presnosťou na 2 desatinné miesta, aktívnej hubice napájanej z batérie, ak existuje ako súčasť vysávača, vypočítaný tak, ako sa uvádza ďalej;

t je celkový čas v hodinách, s presnosť na 4 desatinné miesta, čistiaceho cyklu, počas ktorého stred čistiacej hlavice, t. j. bodu, ktorý je v polovičnej vzdialenosti medzi postrannými okrajmi, predným a zadným okrajom čistiacej hlavice, prechádza nad skúšobnou plochou;

A je plocha v m2, s presnosťou na 3 desatinné miesta, ponad ktorý čistiaca hlavica prechádza počas čistiaceho cyklu, vypočítaný ako desaťkrát súčin šírky hlavice a príslušnej dĺžky skúšobnej plochy. Ak má vysávač pre domácnosť hlavicu širšiu ako 0,320 m, tak sa pri tomto výpočte za šírku hlavice dosadí údaj 0,320 m.

V prípade skúšky na tvrdej podlahe sa do uvedeného vzorca dosadí index hf a názvy parametrov SEhf, Phf, NPhf, thf a Ahf . V prípade skúšky na koberci sa do uvedeného vzorca dosadí index c a názvy parametrov SEc, Pc, NPc, tc a Ac . Pre každý z čistiacich cyklov sa hodnoty SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf a/alebo prípadne SEc, Pc, NPc, tc , Ac musia zahrnúť do technickej dokumentácie.

Ekvivalent výkonu aktívnej hubice napájanej z batérie (NP)

Všeobecná rovnica pre ekvivalent priemerného výkonu aktívnej hubice napájanej z batérie NP vo wattoch (W), ktorá je uplatniteľná na vysávače na koberce, vysávače na tvrdé podlahy a univerzálne vysávače s príslušnými indexmi, je:

Formula

kde:

E je spotreba elektrickej energie vo Wh, s presnosťou na 3 desatinné miesta, aktívnej hubice vysávača napájanej z batérie potrebná na návrat pôvodne úplne nabitej batérie do jej pôvodného plne nabitého stavu po čistiacom cykle;

tbat je celkový čas v hodinách, s presnosť na 4 desatinné miesta, počas čistiaceho cyklu, v ktorom je aktívna hubica vysávača napájaná z batérie v činnosti v súlade s pokynmi výrobcu.

V prípade, že vysávač nie je vybavený aktívnou hubicou napájanou z batérie, hodnota NP sa rovná nule.

V prípade skúšky na tvrdej podlahe sa do uvedeného vzorca dosadí index hf a názvy parametrov NPhf, Ehf, tbathf . V prípade skúšky na koberci sa do uvedeného vzorca dosadí index c a názvy parametrov NPc, Ec, tbatc . Pre každý z čistiacich cyklov sa hodnoty Ehf, tbathf a/alebo prípadne Ec , tbatc musia zahrnúť do technickej dokumentácie.

4.   Schopnosť odstraňovania prachu

Schopnosť odstraňovania prachu na tvrdej podlahe (dpuhf ) sa určuje ako priemer výsledkov dvoch čistiacich cyklov počas skúšky na tvrdej podlahe.

Schopnosť odstraňovania prachu na koberci (dpuc ) sa určuje ako priemer výsledkov čistiacich cyklov počas skúšky na koberci. S cieľom korigovať odchýlky od pôvodných vlastností skúšobného koberca sa schopnosť odstraňovania prachu na koberci (dpuc ) vypočíta takto:

Formula

kde:

dpum je nameraná schopnosť vysávača odstraňovať prach;

dpucal je schopnosť referenčného vysávačového systému odstraňovať prach nameraná v čase, keď bol skúšobný koberec v pôvodnom stave;

dpuref je nameraná schopnosť referenčného vysávačového systému odstraňovať prach.

Hodnoty dpum pre každý z čistiacich cyklov, dpuc, dpucal a dpuref sa musia zahrnúť do technickej dokumentácie.

5.   Reemisia prachu

Reemisia prachu sa určuje pokým je vysávač v prevádzke pri maximálnom prietoku vzduchu.

6.   Hladina akustického výkonu

Hladiny akustického výkonu sa určujú na koberci.

7.   Hybridné vysávače

V prípade hybridných vysávačov sa všetky merania vykonávajú s vysávačom napájaným z elektrickej siete a len s aktívnou hubicou napájanou z batérie.


PRÍLOHA VII

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely posudzovania súladu s požiadavkami ustanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov uplatnia tento postup overovania:

1.

Orgány členského štátu skúšajú z každého modelu iba jednu jedinú jednotku.

2.

Model vysávača sa považuje za spĺňajúci uplatniteľné požiadavky, ak hodnoty a triedy na štítku a v informačnom liste výrobku zodpovedajú hodnotám v technickej dokumentácii a ak sa skúškou parametrov príslušného modelu uvedených v tabuľke 4 preukáže zhoda v prípade všetkých uvedených parametrov.

3.

Ak sa nedosiahne výsledok uvedený v bode 2, orgány členského štátu náhodne vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať ďalšie tri jednotky jedného alebo viacerých rôznych modelov, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu uvedené ako ekvivalentný vysávač.

4.

Model vysávača sa považuje za spĺňajúci uplatniteľné požiadavky, ak sa skúškou parametrov príslušného modelu uvedených v tabuľke 4 preukáže zhoda v prípade všetkých uvedených parametrov.

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 4, dotknutý model a všetky ekvivalentné modely vysávača sa považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu.

Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu uvedené v prílohe VI.

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie meraných parametrov zo strany orgánov členských štátov a dodávatelia ich nesmú využívať ako povolenú toleranciu na stanovenie hodnôt v technickej dokumentácii. Hodnoty a triedy na štítku alebo v informačnom liste výrobku nesmú byť pre dodávateľa výhodnejšie než hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.

Tabuľka 4

Parameter

Tolerancie overovania

Ročná spotreba energie

Určená hodnota (1) je najviac o 10 % vyššia ako deklarovaná hodnota.

Schopnosť odstraňovania prachu na koberci

Určená hodnota (1) je najviac o 0,03 nižšia ako deklarovaná hodnota.

Schopnosť odstraňovania prachu na tvrdej podlahe

Určená hodnota (1) je najviac o 0,03 nižšia ako deklarovaná hodnota.

Reemisia prachu

Určená hodnota (1) je najviac o 15 % vyššia ako deklarovaná hodnota.

Hladina akustického výkonu

Určená hodnota (1) nie je väčšia ako deklarovaná hodnota.


(1)  Aritmetický priemer hodnôt určených v prípade troch ďalších jednotiek preskúšaných podľa bodu 3.