10.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 652/2013

z 9. júla 2013,

ktorým sa stodeväťdesiaty piatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida, (1) a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 1. júla 2013 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) rozhodol o vymazaní jednej fyzickej osoby zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, po zvážení žiadosti o odstránenie svojho mena zo zoznamu, ktorú predložila táto osoba, a súhrnnej správy ombudsmana ustanoveného podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1904 (2009). Dňa 25. júna 2013 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN takisto rozhodol o zmene jedného záznamu v zozname.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2013

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

1.

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa tento záznam:

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil [alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil; f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: a) 28. 4. 1949, b) 29. 4. 1949. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F 137998 (saudskoarabský, vydaný 18. 4. 2004, jeho platnosť skončila 24. 2. 2009). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 4. 8. 2006.“

2.

Záznam „Agha, Haji Abdul Manan (aka Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Manan Agha [alias a) Abdul Manan; b) Abdul Man’am Saiyid; c) (predtým uvedený ako) Saiyid Abd al-Man]. Hodnosť/titul: hádždží. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 17. 10. 2001.“