28.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/109


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 577/2013

z 28. júna 2013

o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (1) z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (2), a najmä na článok 7 ods. 3, článok 11 ods. 4, článok 13 ods. 1 a 2, článok 21 ods. 2 a článok 25 ods. 2 uvedeného nariadenia,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 576/2013 sa stanovujú veterinárne požiadavky platné pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu alebo územia alebo tretej krajiny, ako aj pravidlá kontrol súladu takéhoto premiestňovania s právnymi predpismi. Uvedeným nariadením sa zrušilo a nahradilo nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS.

(2)

Psy, mačky a fretky sú uvedené v zozname v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013 ako druhy zvierat zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(3)

V nariadení (EÚ) č. 576/2013 sa stanovuje, že psy, mačky a fretky sa nesmú premiestňovať do členského štátu z iného členského štátu alebo z území alebo tretích krajín, ak sa nepodrobili očkovaniu proti besnote, ktoré spĺňa požiadavky platnosti stanovené v prílohe III k uvedenému nariadeniu. Premiestňovanie šteniat, mačiat a mláďat fretiek, ktoré nie sú očkované alebo ktoré nespĺňajú požiadavky platnosti stanovené v prílohe III k uvedenému nariadeniu, môže byť povolené z členských štátov alebo z území alebo tretích krajín uvedených v zozname podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 v prípade, ak majiteľ alebo oprávnená osoba (okrem iného) predložia podpísané vyhlásenie, že spoločenské zvieratá od chvíle narodenia do nekomerčného premiestnenia neprišli do styku so žiadnymi voľne žijúcimi zvieratami druhov náchylných na besnotu. Preto je vhodné stanoviť v tomto nariadení požiadavky na formát, grafickú úpravu a jazyky uvedeného vyhlásenia.

(4)

Okrem toho sa v nariadení (EÚ) č. 576/2013 stanovuje, že Komisia má prijať dva zoznamy území alebo tretích krajín, pri ktorých sa nevyžaduje, aby psy, mačky alebo fretky premiestňované na nekomerčné účely do členského štátu absolvovali titračný test na prítomnosť protilátok proti besnote. V jednom z týchto zoznamov by mali byť zahrnuté uvedené územia alebo tretie krajiny, ktoré preukázali, že sa v nich uplatňujú predpisy, ktorých obsah a účinok sú rovnaké ako obsah a účinok predpisov uplatňovaných členskými štátmi. Druhý zoznam by mal obsahovať tie územia alebo tretie krajiny, ktoré preukázali, že spĺňajú minimálne kritériá stanovené v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013. Preto je vhodné, aby uvedené zoznamy boli stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(5)

V uvedených zoznamoch by sa navyše mali zohľadniť ustanovenia prístupovej zmluvy s Chorvátskom, podľa ktorej by sa Chorvátsko malo stať členom Európskej únie 1. júla 2013, ako aj rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii (3) a podľa ktorého s účinnosťou od 1. januára 2014 prestáva byť Mayotte zámorskou krajinou alebo územím, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a stáva sa najvzdialenejším regiónom Únie v zmysle článku 349 uvedenej zmluvy.

(6)

V nariadení (EÚ) č. 576/2013 sa takisto stanovuje, že psy, mačky a fretky sa nesmú premiestňovať do členského štátu z iného územia alebo inej tretej krajiny, ako sú územia alebo tretie krajiny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, okrem prípadov, keď absolvovali titračný test na prítomnosť protilátok proti besnote, ktorý spĺňa požiadavky platnosti stanovené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013. Uvedený test sa však nevzťahuje na tranzit cez jedno z uvedených území alebo jednu z uvedených tretích krajín v prípadoch, keď majiteľ alebo oprávnená osoba predložia podpísané vyhlásenie, že zvieratá sa nedostali do styku so zvieratami druhov náchylných na besnotu a zostali zaistené v dopravnom prostriedku alebo v obvode medzinárodného letiska. Preto je vhodné stanoviť v tomto nariadení požiadavky na formát, grafickú úpravu a jazyky uvedeného vyhlásenia.

(7)

Požiadavky platnosti stanovené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013 zahŕňajú povinnosť vykonať test v laboratóriu schválenom v súlade s rozhodnutím Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (4) a podľa ktorého má laboratórium Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) v Nancy vo Francúzsku (od 1. júla 2010 je súčasťou Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) hodnotiť laboratóriá v členských štátoch a tretích krajinách na účely ich oprávnenia vykonávať sérologické skúšky s cieľom monitorovať účinnosť očkovacích látok proti besnote u psov, mačiek a fretiek.

(8)

Nariadením (EÚ) č. 576/2013 sa takisto stanovuje, že psy, mačky a fretky premiestnené do členského štátu z iného členského štátu na nekomerčné účely musia byť sprevádzané identifikačným dokladom v podobe pasu v súlade so vzorom, ktorý má schváliť Komisia. Uvedený vzor by mal obsahovať kolónky na vpísanie informácií stanovených v nariadení (EÚ) č. 576/2013. Vzor a dodatočné požiadavky na pas by mali byť stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu a v záujme jasnosti a zjednodušenia právnych predpisov Únie by sa malo zrušiť rozhodnutie Komisie 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri Spoločenstva (5).

(9)

V nariadení (EÚ) č. 576/2013 sa takisto stanovuje, že psy, mačky a fretky premiestnené do členského štátu z územia alebo tretej krajiny na nekomerčné účely musia byť sprevádzané identifikačným dokladom v podobe veterinárneho osvedčenia v súlade so vzorom, ktorý má schváliť Komisia. Uvedený vzor by mal obsahovať kolónky na vpísanie informácií stanovených v nariadení (EÚ) č. 576/2013. Preto je vhodné stanoviť vzor v prílohe k tomuto nariadeniu.

(10)

Odchylne od formátu veterinárneho osvedčenia stanoveného v prípade premiestnenia do členského štátu z územia alebo tretej krajiny sa v nariadení (EÚ) č. 576/2013 stanovuje, že členské štáty majú povoľovať nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek z území alebo tretích krajín, ktoré preukázali, že sa v nich uplatňujú predpisy, ktorých obsah a účinok sú rovnaké ako obsah a účinok predpisov uplatňovaných členskými štátmi, ak bol sprievodný identifikačný doklad vydaný v súlade s postupom predpísaným pre prípad premiestnenia do členského štátu z iného členského štátu. Použitie vzorového pasu v takýchto prípadoch si však vyžaduje viacero technických úprav, predovšetkým pokiaľ ide o údaje na titulnej strane, ktoré nemôžu byť v úplnom súlade s požiadavkami platnými pre pasy vydané členským štátom. Z dôvodu jasnosti je preto vhodné stanoviť vzor takýchto pasov v tomto nariadení.

(11)

Nariadením (EÚ) č. 576/2013 sa stanovuje, že ak počet psov, mačiek alebo fretiek premiestňovaných na nekomerčné účely v rámci jedného premiestnenia prekročí päť, na uvedené zvieratá sa vzťahujú príslušné veterinárne požiadavky stanovené v smernici Rady 92/65/EHS (6) z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva, s výnimkou osobitných podmienok a určitých kategórií zvierat.

(12)

Okrem toho bolo prijaté rozhodnutie Komisie 2004/839/ES z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podmienky pre nekomerčné premiestňovanie šteniat a mačiat z tretích krajín do Spoločenstva (7), a rozhodnutie Komisie 2005/91/ES z 2. februára 2005, ktorým sa stanovuje obdobie, po uplynutí ktorého sa očkovanie proti besnote považuje za účinné (8), s cieľom stanoviť jednotné predpisy na vykonávanie nariadenia (ES) č. 998/2003. Predpisy v uvedených aktoch boli zrevidované a v súčasnosti sú zahrnuté do ustanovení nariadenia (EÚ) č. 576/2013. Preto by v záujme jasnosti a zjednodušenia právnych predpisov Únie mali byť zrušené nariadenia 2004/839/ES a 2005/91/ES.

(13)

Smernicou Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov (9) sa stanovujú pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať pri vydávaní osvedčení požadovaných na základe veterinárnych právnych predpisov s cieľom predchádzať zavádzajúcemu alebo podvodnému osvedčovaniu. Je vhodné zabezpečiť, aby úradní veterinárni lekári z tretích krajín uplatňovali pravidlá a zásady aspoň rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v uvedenej smernici.

(14)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1152/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov (10), sa stanovuje, že od. 1 januára 2012 musia byť psy vstupujúce na územie členských štátov alebo ich častí uvedených v prílohe I uvedeného nariadenia ošetrené proti parazitovi Echinococcus multilocularis v súlade s požiadavkami stanovenými v predmetnom nariadení.

(15)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Komisie 2006/146/ES z 21. februára 2006 o určitých ochranných opatreniach so zreteľom na kalone, psy a mačky pochádzajúce z Malajzie (polostrov) a Austrálie (11), ktorým sa zakazuje dovoz psov a mačiek z Malajzie (polostrova) a mačiek z Austrálie, kým nebudú splnené určité podmienky týkajúce sa choroby spôsobenej vírusom nipah a choroby spôsobenej vírusom hendra.

(16)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od dátumu uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 576/2013.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavky na formát, grafickú úpravu a jazyky vyhlásení uvedených v článkoch 7, 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

1.   Vyhlásenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. a) a článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 sú vyhotovené v súlade s formátom a grafickou úpravou stanovenými v časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu a s jazykovými požiadavkami stanovenými v časti 3 uvedenej prílohy.

2.   Vyhlásenia uvedené v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013 sú vyhotovené v súlade s formátom a grafickou úpravou stanovenými v časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu a s jazykovými požiadavkami stanovenými v časti 3 uvedenej prílohy.

Článok 2

Zoznamy území a tretích krajín uvedené v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

1.   Zoznam území a tretích krajín uvedený v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je stanovený v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu.

2.   Zoznam území a tretích krajín uvedený v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je stanovený v časti 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Vzor pasov pre nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek

1.   Pas uvedený v článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je vyhotovený v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy III k tomuto nariadeniu a s dodatočnými požiadavkami stanovenými v časti 2 uvedenej prílohy.

2.   Odchylne od odseku 1 sú pasy, vydané podľa článku 27 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 576/2013, na jednom z území alebo jednej z tretích krajín uvedených v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu, vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 3 prílohy III k tomuto nariadeniu a s dodatočnými požiadavkami stanovenými v časti 4 uvedenej prílohy.

Článok 4

Veterinárne osvedčenie pre nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do Únie

Veterinárne osvedčenie uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je

a)

vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy IV k tomuto nariadeniu;

b)

náležite vyplnené a vydané v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 2 danej prílohy;

c)

doplnené písomným vyhlásením majiteľa uvedeným v článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 576/2013, ktoré je vyhotovené v súlade so vzorom uvedeným v oddiele A časti 3 uvedenej prílohy a s dodatočnými požiadavkami stanovenými v oddiele B časti 3 danej prílohy.

Článok 5

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa rozhodnutia 2003/803/ES, 2004/839/ES a 2005/91/ES.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2013

Za Radu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

(4)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.

(5)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(7)  Ú. v. EÚ L 361, 8.12.2004, s. 40.

(8)  Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 61.

(9)  Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.

(10)  Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2011, s. 6.

(11)  Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 44.


PRÍLOHA I

Požiadavky na formát, grafickú úpravu a jazyky vyhlásenia

uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a), článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013

ČASŤ 1

Format and layout of the declaration referred to in point (a) of Article 7(2) and of Article 11(2) of Regulation (EU) No 576/2013

Image

ČASŤ 2

Požiadavky na formát a grafickú úpravu vyhlásenia uvedeného v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Image

ČASŤ 3

Jazykové požiadavky na vyhlásenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. a), článku 11 ods. 2 a v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Vyhlásenia sa vyhotovia aspoň v jednom úradnom jazyku cieľového členského štátu/členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, a v anglickom jazyku.


PRÍLOHA II

Zoznam území a tretích krajín uvedených v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

ČASŤ 1

Zoznam území a tretích krajín uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Kód ISO

Územie alebo tretia krajina

AD

Andorra

CH

Švajčiarsko

FO

Faerské ostrovy

GI

Gibraltár

GL

Grónsko

HR (1)

Chorvátsko

IS

Island

LI

Lichtenštajnsko

MC

Monako

NO

Nórsko

SM

San Maríno

VA

Vatikánsky mestský štát


ČASŤ 2

Zoznam území a tretích krajín uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Kód ISO

Územie alebo tretia krajina

Zahrnuté územia

AC

Ostrov Ascension

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AR

Argentína

 

AU

Austrália

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius a Saba

 

BY

Bielorusko

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KN

Svätý Krištof a Nevis

 

KY

Kajmanie ostrovy

 

LC

Svätá Lucia

 

MS

Montserrat

 

MU

Maurícius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajzia

 

NC

Nová Kaledónia

 

NZ

Nový Zéland

 

PF

Francúzska Polynézia

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SH

Svätá Helena

 

SX

Svätý Martin

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Spojené štáty americké

AS – Americká Samoa

GU – Guam

MP – Ostrovy Severné Mariány

PR – Portoriko

VI – Americké Panenské ostrovy

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Uplatniteľné iba dovtedy, kým sa tento pristupujúci štát nestane členským štátom Únie.

(2)  Uplatniteľné iba dovtedy, kým sa toto územie nestane najvzdialenejším regiónom Únie v zmysle článku 349 ZFEÚ.


PRÍLOHA III

Vzory pasov pre nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek

ČASŤ 1

Vzor pasu vydaného v členskom štáte

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ČASŤ 2

Dodatočné požiadavky týkajúce sa pasu vydaného v členskom štáte

1.

Formát pasu:

Rozmer pasu je 100 × 152 mm.

2.

Obálka pasu:

a)

predná strana obálky:

i)

farba: modrá (PANTONE® Reflex Blue) so žltými hviezdami (PANTONE® Yellow) v hornej štvrtine v súlade so špecifikáciami európskeho znaku (1);

ii)

slová „Európska únia“ a názov členského štátu vydania sú vytlačené rovnakým písmom;

iii)

v dolnej časti je vytlačený kód krajiny ISO pre príslušný členský štát vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód (označený ako „číslo“ vo vzore pasu uvedenom v časti 1).;

b)

vnútorná predná strana obálky a vnútorná zadná strana obálky: biela farba;

c)

zadná strana obálky: modrá farba (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Poradie záhlaví a číslovania strán v pase:

a)

poradie záhlaví (rímskymi číslicami) musí byť presne dodržané;

b)

strany pasu sú očíslované v dolnej časti jednotlivých strán nasledujúcim spôsobom: „x z n“, kde x je aktuálna strana a n je celkový počet strán pasu;

c)

kód krajiny ISO pre príslušný členský štát vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód, je vytlačený na každej strane pasu;

d)

počet strán, veľkosť a tvar kolónok vo vzore pasu uvedenom v časti 1 sú orientačné.

4.

Jazyky:

Všetok vytlačený text musí byť v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu vydania a v anglickom jazyku.

5.

Bezpečnostné prvky:

a)

po zapísaní požadovaných informácií do oddielu III pasu sa stránka zataví do priehľadného adhézneho laminátu;

b)

ak informácie na niektorej strane pasu majú podobu nálepky, nálepka sa zataví do priehľadného adhézneho laminátu, pod podmienkou, že ide o nálepku, ktorá sa pri odstránení nezničí.

ČASŤ 3

Vzor pasu vydaného na jednom z území alebo v jednej z tretích krajín uvedených v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ČASŤ 4

Dodatočné požiadavky týkajúce sa pasu vydaného na jednom z území alebo jednej z tretích krajín uvedených v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu

1.

Formát pasu:

Rozmer pasu je 100 × 152 mm.

2.

Obálka pasu:

a)

predná strana obálky:

i)

farba: jednofarebná PANTONE® a štátny znak v hornej štvrtine;

ii)

v dolnej časti je vytlačený kód krajiny ISO pre príslušné územie alebo tretiu krajinu vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód (označený ako „číslo“ vo vzore pasu uvedenom v časti 3);

b)

vnútorná predná strana obálky a vnútorná zadná strana obálky: biela farba;

c)

zadná strana obálky: jednofarebná PANTONE®

3.

Poradie záhlaví a číslovanie strán v pase

a)

poradie záhlaví (rímskymi číslicami) musí byť presne dodržané;

b)

strany pasu sú očíslované v dolnej časti jednotlivých strán nasledujúcim spôsobom: „x z n“, kde x je aktuálna strana a n je celkový počet strán pasu;

c)

kód krajiny ISO pre príslušné územie alebo tretiu krajinu vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód, je vytlačený na každej strane pasu;

d)

počet strán, veľkosť a tvar kolónok vo vzore pasu uvedenom v časti 3 sú orientačné.

4.

Jazyky

Všetok vytlačený text musí byť v úradnom jazyku (úradných jazykoch) územia alebo tretej krajiny vydania a v anglickom jazyku.

5.

Ochranné znaky

a)

po zapísaní požadovaných informácií do oddielu III pasu sa strana zataví do priehľadného adhézneho laminátu;

b)

ak informácie na niektorej strane pasu majú podobu nálepky, nálepka sa zataví do priehľadného adhézneho laminátu, pod podmienkou, že ide o nálepku, ktorá sa pri odstránení nezničí.


(1)  Grafický sprievodca európskym emblémom: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


PRÍLOHA IV

ČASŤ 1

Vzorové veterinárne osvedčenie na nekomerčné premiestnenie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z územia alebo tretej krajiny v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Image

Image

Image

Image

Image

ČASŤ 2

Vysvetlivky v súvislosti s vypĺňaním veterinárnych osvedčení

a)

Keď sa v osvedčení uvádza „nehodiace sa preškrtnite“, vyhlásenia, ktoré nie sú relevantné, sa môžu preškrtnúť a označiť iniciálkami a pečiatkou úradného veterinárneho lekára alebo sa môžu z osvedčenia úplne odstrániť.

b)

Originál každého osvedčenia pozostáva z jedného listu papiera alebo v prípade, ak je potrebný dlhší text, z viacerých listov papiera, ktoré tvoria jediný a nerozdeliteľný celok.

c)

Osvedčenie sa vyhotoví aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, a v anglickom jazyku. Musí byť vyplnené paličkovým písmom aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, alebo v anglickom jazyku.

d)

Ak sú k osvedčeniu priložené ďalšie listy papiera alebo doklady, tieto listy alebo doklady sa takisto považujú za súčasť originálu osvedčenia, ak úradný veterinárny lekár každú stranu podpíše a označí pečiatkou.

e)

Ak osvedčenie vrátane dodatočných listov uvedených v písm. d) pozostáva z viac ako jednej strany, každá strana sa na konci očísluje (číslo strany z celkového počtu strán) a v hornej časti strán sa uvedie referenčné číslo osvedčenia, ktoré pridelil príslušný orgán.

f)

Originál osvedčenia je vydaný úradným veterinárnym lekárom územia alebo tretej krajiny odoslania alebo splnomocneným úradným veterinárnym lekárom a následne schválený príslušným orgánom územia alebo tretej krajiny odoslania. Príslušný orgán územia alebo tretej krajiny odoslania zabezpečia dodržanie pravidiel a zásad osvedčovania, ktoré sú rovnocenné s pravidlami a zásadami stanovenými v smernici 96/93/ES.

Farba podpisu musí byť odlišná od farby tlače. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje pri pečiatkach iných ako reliéfnych alebo vo forme vodotlače.

g)

Referenčné číslo osvedčenia uvedené v kolónkach I.2 a II.a vydáva príslušný orgán územia alebo tretej krajiny odoslania.

ČASŤ 3

Písomné vyhlásenie uvedené v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Oddiel A

Vzor vyhlásenia

Image

Oddiel B

Dodatočné požiadavky na vyhlásenie

Osvedčenie sa vyhotoví aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, a v anglickom jazyku a vyplní sa paličkovým písmom.