28.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 576/2013

z 12. júna 2013

o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (3) sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu alebo z tretích krajín a na kontroly uplatniteľné na takéto premiestňovanie. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú úroveň bezpečnosti so zreteľom na riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat spojené s takýmto nekomerčným premiestňovaním a odstrániť neopodstatnené prekážky takéhoto premiestňovania.

(2)

Vo vyhlásení pripojenom k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 438/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (4), sa Komisia zaviazala navrhnúť revíziu nariadenia (ES) č. 998/2003 v celom jeho rozsahu najmä aspektov delegovaných a vykonávacích aktov. V dôsledku nadobudnutia platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je preto potrebné zosúladiť právomoci prenesené na Komisiu na základe nariadenia (ES) č. 998/2003 s článkami 290 a 291 ZFEÚ. Vzhľadom na počet zmien, ktoré je potrebné urobiť v súvislosti s veterinárnymi požiadavkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 998/2003 s cieľom zabezpečiť, aby boli uvedené požiadavky dostatočne jasné a prístupné pre bežného občana, malo by sa uvedené nariadenie zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(3)

V tomto nariadení by sa mal ustanoviť zoznam druhov zvierat, na ktoré by sa mali uplatňovať harmonizované veterinárne požiadavky, ak sa zvieratá týchto druhov chovajú ako spoločenské zvieratá a sú predmetom nekomerčného premiestňovania. Pri zostavovaní tohto zoznamu je potrebné zohľadniť ich vnímavosť na besnotu alebo ich úlohu v epidemiológii besnoty.

(4)

V smernici Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS a na ich dovoz do Spoločenstva (5), sa ustanovujú okrem iného veterinárne požiadavky na obchodovanie so psami, mačkami a fretkami, ktoré patria k zvieratám druhov vnímavých na besnotu, a na ich dovoz z tretích krajín. Keďže tieto druhy sa tiež chovajú ako spoločenské zvieratá, ktoré často sprevádzajú počas nekomerčných premiestňovaní svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu v rámci Únie a do Únie, mali by sa v tomto nariadení stanoviť veterinárne požiadavky vzťahujúce sa na nekomerčné premiestňovanie týchto druhov do členských štátov. Tieto druhy by mali byť uvedené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

(5)

Podobne by sa mal stanoviť právny rámec pre veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie zvierat druhov, ktoré nie sú postihnuté besnotou, ani pokiaľ ide o besnotu nie sú významné z epidemiologického hľadiska, na ktoré, ak neboli chované ako spoločenské zvieratá, by sa mali vzťahovať iné právne akty Únie vrátane právnych predpisov týkajúcich sa zvierat určených na produkciu potravín. Tieto druhy by mali byť uvedené v časti B prílohy I.

(6)

Zoznam v časti B prílohy I by mal zahŕňať bezstavovce okrem včiel a čmeliakov, na ktoré sa vzťahuje smernica 92/65/EHS a mäkkýšov a kôrovcov, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (6). Mal by tiež zahŕňať okrasné vodné živočíchy chované v nekomerčných akváriách, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/88/ES, obojživelníky a plazy.

(7)

Zoznam v časti B prílohy I by mal ďalej zahŕňať všetky druhy vtákov okrem tých, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (7), a hlodavce a králiky okrem tých druhov, ktoré sú určené na výrobu potravín a vymedzené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (8).

(8)

V záujme jednotnosti práva Únie, by však až do ustanovenia pravidiel Únie upravujúcich nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I do členského štátu z iného členského štátu, územia alebo tretej krajiny malo byť možné na takéto premiestňovanie uplatňovať vnútroštátne pravidlá za predpokladu, že nie sú prísnejšie než pravidlá uplatňované na premiestňovanie týchto zvierat na komerčné účely.

(9)

Keďže zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu môžu patriť k druhom, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu, malo by sa toto nariadenie uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (9).

(10)

V záujme jasného rozlíšenia medzi pravidlami, ktoré sa uplatňujú na nekomerčné premiestňovanie a pravidlami pre obchod so psami, mačkami a fretkami, na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky smernice 92/65/EHS, a na ich dovoz do Únie z tretích krajín by sa v tomto nariadení malo vymedziť nielen spoločenské zviera, ale aj nekomerčné premiestňovanie spoločenského zvieraťa, počas ktorého takéto spoločenské zviera sprevádza svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu. Skúsenosti ukazujú, že nie je vždy možné, aby sa spoločenské zviera počas nekomerčného premiestňovania vždy nachádzalo v bezprostrednej blízkosti vlastníka alebo oprávnenej osoby. Na základe dostatočne odôvodnených a zdokumentovaných dôvodov by sa malo usudzovať, že spoločenské zviera sprevádza svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu aj v prípade, že nekomerčné premiestňovanie tohto spoločenského zvieraťa sa uskutoční do piatich dní pred alebo po premiestnení vlastníka alebo oprávnenej osoby alebo sa uskutoční na rozdielnych miestach ako tých, kde sa nachádza vlastník alebo oprávnená osoba.

(11)

Podľa skúseností s uplatňovaním platných pravidiel môže byť obchod so spoločenskými zvieratami druhov uvedených v časti A prílohy I a ich dovoz do Únie z tretích krajín podvodne vydávaný za nekomerčné premiestňovanie. Aby sa zabránilo takýmto praktikám, keďže môžu predstavovať ohrozenie zdravia zvierat, mal by sa v tomto nariadení stanoviť maximálny počet zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré môžu sprevádzať vlastníka alebo inú oprávnenú osobu. Prekročenie tohto maximálneho počtu by sa však malo umožniť za určitých stanovených podmienok. Ďalej by sa malo objasniť, že v prípade, keď nie sú splnené stanovené podmienky a počet spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu prekračuje stanovený maximálny počet, vzťahujú sa na tieto spoločenské zvieratá príslušné ustanovenia smernice 92/65/EHS a smernice 90/425/EHS (10) alebo smernice 91/496/EHS (11).

(12)

V nariadení (ES) č. 998/2003 sa stanovuje, že počas prechodného obdobia sa spoločenské zvieratá druhov uvedených v častiach A a B prílohy I k uvedenému nariadeniu majú považovať za označené, ak majú na tele buď dobre čitateľné tetovanie, alebo elektronický identifikačný systém („transpondér“). V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť pravidlá pre označovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu po uplynutí prechodného obdobia po 3. júli 2011.

(13)

Implantácia transpondéra je invazívny zákrok, na vykonanie ktorého je potrebná určitá kvalifikácia. Transpondér by mal preto byť implantovaný len náležite kvalifikovanou osobou. Ak členský štát povolí, aby transpondéry implantovali iné osoby ako veterinárni lekári, mal by stanoviť pravidlá týkajúce sa minimálnych kvalifikácií, ktoré musia tieto osoby spĺňať.

(14)

V prílohe Ia k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa stanovujú technické požiadavky na identifikáciu spoločenských zvierat prostredníctvom transpondérov. Tieto technické požiadavky zodpovedajú medzinárodne uznávaným normám a mali by sa bez akýchkoľvek zásadných zmien stanoviť v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(15)

V záujme ochrany verejného zdravia a zdravia spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I by v tomto nariadení mala byť ustanovená možnosť prijať preventívne zdravotné opatrenia, pokiaľ ide o iné choroby a infekcie ako je besnota. Tieto opatrenia by mali byť založené na overených vedeckých informáciách a mali by sa uplatňovať úmerne riziku pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat spojenému s nekomerčným premiestňovaním tých spoločenských zvierat, ktoré by mohli byť týmito chorobami alebo infekciami postihnuté. Opatrenia by mali zahŕňať pravidlá týkajúce sa kategorizácie členských štátov alebo ich častí, postupy ktorými by členské štáty, ktoré vyžadujú uplatňovanie preventívnych zdravotných opatrení, mali priebežne zdôvodňovať opodstatnenia týchto opatrení, podmienky na uplatňovanie a zdokumentovanie preventívnych zdravotných opatrení a v prípade potreby podmienky výnimky z uplatňovania týchto opatrení. Z tohto dôvodu by sa tiež malo stanoviť, že vo vykonávacom akte, ktorý sa má prijať podľa tohto nariadenia, sa stanoví zoznam členských štátov alebo ich častí kategorizovaný podľa príslušných pravidiel.

(16)

Môže sa stať, že vakcíny proti besnote podané spoločenským zvieratám druhov uvedených v časti A prílohy I pred dosiahnutím veku troch mesiacov, nevyvolajú ochrannú imunitu v dôsledku súčasného pôsobenia materských protilátok. Výrobcovia vakcín preto odporúčajú nevakcinovať mladé spoločenské zvieratá pred dosiahnutím tohto veku. Z tohto dôvodu, aby bolo možné povoliť nekomerčné premiestňovanie mladých spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I nevakcinovaných proti besnote alebo zvierat vakcinovaných, ale ktoré ešte nezískali ochrannú imunitu, mali by sa v tomto nariadení stanoviť určité preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať, a členským štátom by sa malo umožniť povoliť takéto premiestňovanie na ich územie, ak sú mladé spoločenské zvieratá v súlade s uvedenými opatreniami.

(17)

V záujme zjednodušenia podmienok nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I medzi členskými štátmi s rovnocennou priaznivou situáciou, pokiaľ ide o besnotu, mala by sa v tomto nariadení tiež stanoviť možnosť výnimky z požiadavky na vakcináciu proti besnote. Takáto výnimka by sa mala umožniť po predložení spoločnej žiadosti členských štátov, ktoré o ňu prejavia záujem. Takáto výnimka by mala byť založená na overených vedeckých informáciách a mala by sa uplatňovať úmerne riziku pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat spojenému s nekomerčným premiestňovaním tých zvierat, ktoré by mohli byť postihnuté besnotou. Zoznam členských štátov alebo častí, ktoré využívajú takúto výnimku by sa mal stanoviť vo vykonávacom akte, ktorý sa má prijať podľa tohto nariadenia.

(18)

Krajiny a územia uvedené v oddiele 2 časti B prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 uplatňujú pravidlá rovnocenné tým, ktoré uplatňujú členské štáty, pričom krajiny a územia uvedené v časti C prílohy II k uvedenému nariadeniu spĺňajú kritériá ustanovené v článku 10 uvedeného nariadenia. Tieto zoznamy by sa mali bez akýchkoľvek zásadných zmien stanoviť vo vykonávacom akte, ktorý sa má prijať podľa tohto nariadenia.

(19)

Ďalej by sa mal vo vykonávacom akte, ktorý sa má prijať podľa tohto nariadenia, stanoviť zoznam území alebo tretích krajín, ktoré uplatňujú pravidlá s rovnakým obsahom a účinkom ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení na spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I.

(20)

V nariadení (ES) č. 998/2003 sa stanovujú určité požiadavky na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členských štátov z iných členských štátov a z krajín alebo území uvedených v oddiele 2 časti B a v časti C prílohy II k uvedenému nariadeniu. Tieto požiadavky zahŕňajú platnú vakcináciu proti besnote vykonanú na príslušných spoločenských zvieratách vakcínami spĺňajúcimi minimálne normy ustanovené v príslušnej kapitole Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktorú vydala Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), alebo pre ktoré bolo vydané povolenie na uvedenie na trh v súlade so smernicou 2001/82/ES (12) alebo nariadením (ES) č. 726/2004 (13). Ukázalo sa, že tieto vakcíny sú účinné, pokiaľ ide o ochranu zvierat proti besnote a sú súčasťou požiadaviek na platnosť vakcinácie proti besnote uvedených v prílohe Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003. Tieto požiadavky by sa mali bez akýchkoľvek zásadných zmien uviesť v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(21)

V nariadení (ES) č. 998/2003 sú ustanovené prísnejšie veterinárne požiadavky pre spoločenské zvieratá premiestňované do členských štátov z iných krajín alebo území ako tých, ktoré sú uvedené v časti C prílohy II k uvedenému nariadeniu. Uvedené požiadavky zahŕňajú kontroly účinnosti vakcinácie proti besnote v prípade jednotlivých zvierat pomocou titrácie protilátok v laboratóriu schválenom v súlade s rozhodnutím Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote (14). Táto požiadavka by sa preto mala zachovať v prílohe V k tomuto nariadeniu a mala by sa zahrnúť podmienka, aby sa test vykonával v súlade s metódami ustanovenými v príslušnej kapitole Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktorú vydala Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE).

(22)

Na potvrdenie súladu s týmto nariadením sú nevyhnutné identifikačné doklady, ktoré sprevádzajú spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré sú predmetom nekomerčného premiestňovania do členských štátov. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť podmienky vydávania identifikačných dokladov a požiadavky na ich obsah, platnosť, bezpečnostné prvky, formát a štruktúru.

(23)

Týmto nariadením by sa členským štátom malo umožniť, aby povolili nekomerčné premiestňovanie na svoje územie, pokiaľ ide o spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré sú sprevádzané identifikačným dokladom vydaným v tretej krajine alebo na území, ktoré uplatňujú pravidlá s rovnakým obsahom a účinkom ako tie, ktoré uplatňujú členské štáty. Členským štátom by sa ním tiež malo umožniť, aby povolili nekomerčné premiestňovanie na ich územie po premiestnení na územie alebo do tretej krajiny tých spoločenských zvierat, ktoré sú sprevádzané identifikačným dokumentom vydaným v členskom štáte, ak sú podmienky pre návrat spoločenského zvieraťa z týchto území alebo tretích krajín splnené predtým, ako spoločenské zviera opustí Úniu.

(24)

Týmto nariadením by sa tiež mala členským štátom poskytnúť možnosť povoliť v prípade vzniku naliehavej potreby odchodu vlastníka, napríklad v prípade náhlej prírodnej katastrofy, politických nepokojov alebo iných prípadov vyššej moci týkajúcich sa vlastníka, priamy vstup na ich územie, pokiaľ ide o spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením pod podmienkou, že o povolenie bolo požiadané vopred a členský štát určenia ho udelil a že s cieľom splniť podmienky tohto nariadenia budú zvieratá po vymedzenú dobu v izolácii pod úradným dohľadom. Napriek nutnosti takéhoto naliehavého odchodu takéto povolenie je nevyhnutné vzhľadom na veterinárne riziká v dôsledku toho, že do Únie vstúpi spoločenské zviera, ktoré nespĺňa podmienky tohto nariadenia.

(25)

Na veterinárne kontroly spoločenských zvierat sprevádzajúcich cestujúcich počas nekomerčných premiestňovaní sa nevzťahuje smernica 90/425/EHS a smernica 91/496/EHS.

(26)

Z tohto dôvodu, aby členské štáty mohli overiť súlad s týmto nariadením a prijať potrebné opatrenia, malo by sa týmto nariadením od osôb sprevádzajúcich spoločenské zviera vyžadovať, aby predložili požadovaný identifikačný doklad kedykoľvek počas nekomerčného premiestňovania do členského štátu a mali by sa stanoviť primerané kontroly dokladov a totožnosti spoločenských zvierat sprevádzajúcich svojho vlastníka počas nekomerčného premiestňovania do členského štátu z iného členského štátu alebo z určitých území či tretích krajín.

(27)

Týmto nariadením by sa tiež mala stanoviť povinnosť, aby členské štáty vykonávali na určených miestach vstupu systematické kontroly dokladov a totožnosti spoločenských zvierat sprevádzajúcich svojho vlastníka počas nekomerčného premiestňovania do členského štátu z určitých území alebo tretích krajín. Pri uvedených kontrolách by sa mali brať do úvahy príslušné zásady nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (15). V prípadoch, keď je to potrebné na účely ďalšieho premiestňovania do iných členských štátov, by sa od členských štátov malo vyžadovať zaznamenanie kontrol do identifikačného dokladu, aby sa tak dátum vykonania týchto kontrol mohol použiť na určenie doby platnosti identifikačného dokladu.

(28)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť ochranné opatrenia na účely riešenia rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat vyplývajúcich z nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat.

(29)

S cieľom poskytovať občanom jasné a dostupné informácie o pravidlách, ktoré sa vzťahujú na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I do Únie, by sa od členských štátov malo požadovať, aby tieto informácie, najmä príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, sprístupnili verejnosti.

(30)

V záujme zabezpečenia riadneho uplatňovania tohto nariadenia, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o druhovo špecifické požiadavky na označovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I a druhovo špecifické preventívne zdravotné opatrenia proti iným chorobám alebo infekciám ako je besnota, ktoré postihujú druhy uvedené v prílohe I, ako aj prijímať pravidlá na obmedzenie počtu spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I sprevádzajúcich svojho vlastníka počas nekomerčného premiestňovania a zmeniť prílohy II až IV. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(31)

Okrem toho by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s postupom pre naliehavé prípady v riadne odôvodnených prípadoch rizika pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia proti iným chorobám alebo infekciám ako besnota, ktorými by mohli byť postihnuté spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I.

(32)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o zoznam členských štátov alebo ich častí, ktoré majú rovnocennú priaznivú situáciu, pokiaľ ide o besnotu, a ktoré sú oprávnené uzatvárať vzájomné dohody s cieľom odchýliť sa od určitých podmienok vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, zoznam členských štátov kategorizovaných v súlade s pravidlami týkajúcimi sa preventívnych zdravotných opatrení proti iným chorobám a infekciám ako besnota a o zoznamy území a tretích krajín vytvorený na účely odchýlenia sa od určitých podmienok vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie, vzor identifikačných dokladov, ktoré majú sprevádzať spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I počas nekomerčného premiestňovania do členského štátu z iného členského štátu alebo z určitého územia alebo tretej krajiny, pravidlá formátu, štruktúry a jazykov vyhlásení, ktoré sa majú podpísať, ako aj ochranné opatrenia v prípade výskytu alebo šírenia besnoty, alebo v prípade inej choroby alebo infekcie ako besnota. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (16).

(33)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ktorými sa aktualizuje zoznam členských štátov alebo ich častí s rovnocennou priaznivou situáciou, pokiaľ ide o besnotu, ktoré sú oprávnené uzatvárať vzájomné dohody s cieľom odchýliť sa od určitých podmienok vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a zoznam území alebo tretích krajín vytvorený na účely odchýlenia sa od určitých podmienok vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie a pokiaľ ide o ochranné opatrenia v prípade výskytu alebo šírenia besnoty, či inej choroby alebo infekcie ako besnota, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa zdravia zvierat a verejného zdravia.

(34)

Vo viacerých členských štátoch sa zistili prípady určitého porušenia predpisov ustanovených v nariadení (ES) č. 998/2003. Z tohto dôvodu by členské štáty mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia tohto nariadenia.

(35)

V rozhodnutí Komisie 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri Spoločenstva (17), je ustanovený vzor pasu pre premiestňovanie psov, mačiek a fretiek ako spoločenských zvierat medzi členskými štátmi podľa nariadenia (ES) č. 998/2003. Identifikačné doklady vydané v súlade s týmto vzorom pasu by mali za určitých podmienok zostať v platnosti po celú dobu života spoločenského zvieraťa, aby sa obmedzilo administratívne a finančné zaťaženie vlastníkov.

(36)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2011/874/EÚ z 15. decembra 2011 stanovujúcom zoznam tretích krajín a území, z ktorých sa povoľuje dovoz psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek a fretiek do Únie a vzorové osvedčenia na dovoz a nekomerčné premiestňovanie uvedených zvierat do Únie (18) je ustanovené vzorové veterinárne osvedčenie potvrdzujúce súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 998/2003 na nekomerčné premiestňovanie piatich alebo menej ako piatich psov, mačiek alebo fretiek do Únie. Na účely zabezpečenia plynulého prechodu na nové pravidlá ustanovené v tomto nariadení by uvedený vzor osvedčenia mal s výhradou určitých podmienok zostať v platnosti.

(37)

Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je stanoviť požiadavky v oblasti zdravia zvierat pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I s cieľom predchádzať rizikám pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat vyplývajúcim z takéhoto premiestňovania, alebo ich minimalizovať, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a je ho teda možné lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je uvedené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(38)

S cieľom zabezpečiť súčasné uverejnenie tohto nariadenia a vykonávacích aktov týkajúcich sa zoznamu území a tretích krajín ustanoveného na účely odchýlok od určitých podmienok uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie, pokiaľ ide o vzor identifikačných dokladov, ktoré majú sprevádzať spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I časti A počas nekomerčného premiestňovania do členského štátu z iného členského štátu alebo z určitého územia alebo tretej krajiny, a pokiaľ ide o pravidlá formátu, štruktúry a jazykov vyhlásení, ktoré sa majú podpísať, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a pravidlá týkajúce sa kontrol dodržiavania podmienok v súvislosti s týmto premiestňovaním.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu alebo z určitého územia či tretej krajiny.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a)

nariadenie (ES) č. 338/97;

b)

akékoľvek vnútroštátne opatrenia prijaté členskými štátmi, uverejnené a sprístupnené nimi verejnosti s cieľom obmedziť premiestňovanie určitých druhov alebo plemien spoločenských zvierat na základe iných hľadísk, ako sú hľadiská týkajúce sa zdravia zvierat.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„nekomerčné premiestňovanie“ je každé premiestňovanie, ktorého cieľom nie je predaj spoločenského zvieraťa ani zmena jeho vlastníctva;

b)

„spoločenské zviera“ je zviera druhov uvedených v prílohe I sprevádzajúce svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu počas nekomerčného premiestňovania, za ktoré počas tohto nekomerčného premiestňovania nesie zodpovednosť vlastník alebo oprávnená osoba;

c)

„vlastník“ je fyzická osoba uvedená v identifikačnom doklade ako vlastník;

d)

„oprávnená osoba“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorú vlastník písomne oprávnil na nekomerčné premiestňovanie spoločenského zvieraťa v mene vlastníka;

e)

„transpondér“ je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie iba na odčítavanie;

f)

„identifikačný doklad“ je doklad vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným vo vykonávacích aktoch, ktoré sa majú prijať podľa tohto nariadenia, umožňujúci jednoznačnú identifikáciu spoločenského zvieraťa a kontrolu jeho zdravotného stavu z hľadiska overenia súladu s týmto nariadením;

g)

„oprávnený veterinárny lekár“ je veterinárny lekár schválený príslušným orgánom na vykonávanie osobitných úloh v súlade s týmto nariadením alebo aktmi prijatými podľa tohto nariadenia;

h)

„úradný veterinárny lekár“ je veterinárny lekár vymenovaný príslušným orgánom;

i)

„kontrola dokladov“ je overovanie identifikačného dokladu týkajúceho sa spoločenského zvieraťa;

j)

„kontrola totožnosti“ je overenie súladu medzi identifikačným dokladom a spoločenským zvieraťom a prípadne overenie prítomnosti a správnosti označenia;

k)

„miesto vstupu cestujúcich“ je akýkoľvek priestor vymedzený členskými štátmi na účely kontrol uvedených v článku 34 ods. 1.

Článok 4

Všeobecné povinnosti

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré spĺňa veterinárne požiadavky ustanovené v tomto nariadení, sa nezakazuje, neobmedzuje, ani sa mu nebráni z iných veterinárnych dôvodov ako z dôvodov, ktoré vyplývajú z uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 5

Maximálny počet spoločenských zvierat

1.   Maximálny počet spoločenských zvierat druhov uvedených časti A prílohy I, ktoré môžu sprevádzať vlastníka alebo oprávnenú osobu pri jednom nekomerčnom premiestnení, nesmie byť vyšší ako päť.

2.   Odchylne od odseku 1 môže maximálny počet spoločenských zvierat druhov uvedených časti A prílohy I prekročiť päť, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

ide o nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat s cieľom účasti na súťažiach, výstavách alebo športových podujatiach či na tréningoch na takéto podujatia;

b)

vlastník alebo oprávnená osoba predloží písomný doklad potvrdzujúci, že spoločenské zvieratá sú prihlásené na účasť na podujatí uvedenom v písm. a) alebo zaregistrované v združení, ktoré takéto podujatia organizuje;

c)

tieto spoločenské zvieratá majú viac ako šesť mesiacov.

3.   Členské štáty môžu uskutočniť štandardné kontroly na mieste s cieľom overiť, či sú informácie poskytnuté podľa ods. 2 písm. b) správne.

4.   Ak sa prekročí maximálny počet spoločenských zvierat uvedený v odseku 1 a nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, musia tieto spoločenské zvieratá spĺňať veterinárne požiadavky ustanovené pre dotknuté druhy v smernici 92/65/EHS a členské štáty zabezpečia, aby tieto zvieratá podliehali veterinárnym kontrolám ustanoveným v smerniciach 90/425/EHS prípadne 91/496/EHS.

5.   S cieľom zabrániť komerčnému premiestňovaniu spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I podvodne vydávanému za nekomerčné premiestňovanie je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na ustanovenie pravidiel určujúcich maximálny počet spoločenských zvierat týchto druhov, ktoré môžu sprevádzať vlastníka alebo oprávnenú osobu v rámci jedného nekomerčného premiestnenia.

6.   Komisia predloží najneskôr 29. júna 2018 Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto článku. Na základe tejto správy Komisia v prípade potreby navrhne zmenu tohto nariadenia.

KAPITOLA II

PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NEKOMERČNÉ PREMIESTŇOVANIE SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT DO ČLENSKÉHO ŠTÁTU Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

ODDIEL 1

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I

Článok 6

Podmienky vzťahujúce sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I sa nesmú premiestňovať do členského štátu z iného členského štátu, pokiaľ nespĺňajú tieto podmienky:

a)

sú označené v súlade s článkom 17 ods. 1;

b)

podstúpili vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňa požiadavky na platnosť ustanovené v prílohe III;

c)

sú v súlade s preventívnymi zdravotnými opatreniami na predchádzanie chorobám alebo infekciám iným ako besnota prijatými podľa článku 19 ods. 1

d)

sú vybavené identifikačným dokladom riadne vyplneným a vydaným v súlade s článkom 22.

Článok 7

Výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I

1.   Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, členské štáty môžu odchylne od článku 6 písm. b) povoliť nekomerčné premiestňovanie na svoje územie z iného členského štátu spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré:

a)

majú menej ako 12 týždňov a neboli očkované proti besnote, alebo

b)

sú vo veku 12 až 16 týždňov a boli očkované proti besnote, ale ešte nespĺňajú požiadavky platnosti uvedené v prílohe III bode 2 písm. e).

2.   Povolenie uvedené v odseku 1 sa môže udeliť, len ak:

a)

vlastník alebo oprávnená osoba poskytne podpísané vyhlásenie, že dané spoločenské zvieratá neprišli od svojho narodenia až do času nekomerčného premiestňovania do žiadneho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu, alebo

b)

dané spoločenské zvieratá sprevádza ich matka, od ktorej sú stále závislé a z identifikačného dokladu ich matky vyplýva, že pred ich narodením matka podstúpila vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňala požiadavky na platnosť ustanovené v prílohe III.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať pravidlá týkajúce sa formátu, úpravy a jazykov vyhlásení uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

Článok 8

Výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I

1.   Odchylne od článku 6 písm. b) sa priame nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré neboli očkované proti besnote, medzi členskými štátmi alebo ich časťami môže povoliť v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 na základe spoločnej žiadosti dotknutých členských štátov.

2.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu zoznam členských štátov oprávnených uzatvárať vzájomné dohody s cieľom odchýliť sa od článku 6 písm. b) v súlade s odsekom 1 tohto článku. V uvedenom zozname sa stanovia časti tých členských štátov, na ktoré možno uplatniť výnimku.

3.   Členské štáty, ktoré majú záujem o takúto vzájomnú dohodu, predložia Komisii na účely zaradenia do zoznamu uvedeného v odseku 2 spoločnú žiadosť obsahujúcu podrobný návrh dohody, na základe ktorého môžu dokázať, že s prihliadnutím na postupy uvedené v Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) vzťahujúcich sa na vlastné vyhlásenie, že v danej krajine alebo jej území sa besnota nevyskytuje, spĺňajú aspoň tieto podmienky:

a)

v žiadajúcich členských štátoch existujú funkčné systémy dohľadu a oznamovania, pokiaľ ide o besnotu;

b)

v žiadajúcich členských štátoch alebo v častiach ich územia, pre ktoré sa žiadosť podáva, sa podľa systémov uvedených v písmene a) aspoň počas dvoch rokov pred podaním spoločnej žiadosti nevyskytla besnota a ani nie je známe, že by sa besnota vyskytla u voľne žijúcich zvierat na území dotknutých členských štátov alebo ich častí;

c)

v žiadajúcich členských štátoch sa zavedú efektívne a účinné kontrolné opatrenia na zabránenie zavlečeniu besnoty na ich územie a jej šíreniu;

d)

žiadosť na uplatnenie výnimky z článku 6 písm. b) je opodstatnená a primeraná rizikám pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat spojeným s priamym nekomerčným premiestňovaním nezaočkovaných spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I z jedného zo žiadajúcich členských štátov do iného alebo na časť jeho územia.

Spoločná žiadosť obsahuje náležité, spoľahlivé a vedecky overené informácie.

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vypustí zo zoznamu uvedeného v odseku 2 členské štáty, a to celé ich územie alebo jeho časť, ak v dôsledku akejkoľvek zmeny podrobností uvedených v odseku 3 už nie je uplatňovanie výnimky opodstatnené.

5.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2 a 4 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

6.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ktorými aktualizuje zoznam členských štátov alebo ich častí uvedený v odseku 2 tohto článku, v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 3.

ODDIEL 2

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I

Článok 9

Podmienky nekomerčného premiestňovania vzťahujúce sa na spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I

1.   Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt podľa článku 19 ods. 1, týkajúci sa spoločenských zvierat niektorého z druhov uvedených v časti B prílohy I, nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat týchto druhov do členského štátu z iného členského štátu musí byť v súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku.

2.   Spoločenské zvieratá druhov uvedených v odseku 1 sa môžu premiestňovať do členského štátu z iného členského štátu, len ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú označené alebo opísané v súlade s požiadavkami prijatými podľa článku 17 ods. 2;

b)

sú v súlade s preventívnymi zdravotnými opatreniami pre choroby alebo infekcie iné ako besnota prijatými v súlade s článkom 19 ods. 1;

c)

sú vybavené riadne vyplneným identifikačným dokumentom vydaným v súlade s článkom 29.

3.   Členské štáty môžu do prijatia príslušných delegovaných aktov uvedených v odseku 1 na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I na ich územie z iného členského štátu uplatňovať vnútroštátne predpisy za podmienky, že tieto predpisy:

a)

sú uplatňované úmerne rizikám pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat spojeným s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat týchto druhov a

b)

nie sú prísnejšie ako pravidlá pre obchod so zvieratami týchto druhov v súlade so smernicami 92/65/EHS alebo 2006/88/ES.

KAPITOLA III

PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NEKOMERČNÉ PREMIESTŇOVANIE SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT DO ČLENSKÉHO ŠTÁTU Z TRETEJ KRAJINY ALEBO ÚZEMIA

ODDIEL 1

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I

Článok 10

Podmienky vzťahujúce sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I

1.   Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I sa nesmú premiestňovať do členského štátu z tretej krajiny alebo územia, pokiaľ nespĺňajú tieto podmienky:

a)

sú označené v súlade s článkom 17 ods. 1;

b)

podstúpili vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňa požiadavky na platnosť ustanovené v prílohe III;

c)

podstúpili test titrácie protilátok proti besnote, ktorý spĺňa požiadavky na platnosť ustanovené v prílohe IV;

d)

sú v súlade s preventívnymi veterinárnymi opatreniami na predchádzanie chorôb alebo infekcií iných ako besnota, prijatými podľa článku 19 ods. 1;

e)

sú vybavené riadne vyplneným identifikačným dokumentom vydaným v súlade s článkom 26.

2.   Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I sa môžu premiestňovať do členského štátu z inej tretej krajiny alebo územia ako tých, ktoré sú uvedené v zozname podľa článku 13 ods. 1 len cez miesto vstupu cestujúcich uvedené na zozname podľa článku 34 ods. 3.

3.   Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty povoliť, aby sa registrované vojenské alebo vyhľadávacie a záchranné psy premiestňovali cez iné miesto vstupu ako miesto vstupu cestujúcich, ak:

a)

vlastník alebo oprávnená osoba požiada vopred o povolenie a členský štát toto povolenie vydá a

b)

príslušný orgán preverí podľa článku 34 ods. 2 na mieste určenom na tento účel a v súlade s podmienkami ustanovenými v povolení uvedenom v písm. a) tohto odseku, že tieto psy spĺňajú požiadavky.

Článok 11

Výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I

1.   Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, odchylne od článku 10 ods. 1 písm. b) môžu členské štáty povoliť nekomerčné premiestňovanie na svoje územie z tretích krajín alebo území uvedených podľa článku 13 ods. 1 alebo 2 spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré:

a)

majú menej ako 12 týždňov a ešte neboli očkované proti besnote, alebo

b)

sú vo veku 12 až 16 týždňov a boli očkované proti besnote, ale ešte nespĺňajú požiadavky na platnosť uvedené v prílohe III bode 2 písm. e).

2.   Povolenie uvedené v odseku 1 sa môže udeliť, len ak:

a)

vlastník alebo oprávnená osoba poskytne podpísané vyhlásenie, že dané spoločenské zvieratá neprišli od svojho narodenia až do času nekomerčného premiestňovania do žiadneho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu, alebo

b)

dané spoločenské zvieratá sprevádza ich matka, od ktorej sú stále závislé a z identifikačného dokladu ich matky vyplýva, že pred ich narodením matka podstúpila vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňala požiadavky na platnosť ustanovené v prílohe III.

3.   Následné nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uvedených v odseku 1 tohto článku do iného členského štátu je zakázané okrem prípadov, ak sa premiestňujú v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 6 alebo získali povolenie na premiestňovanie v súlade s článkom 7 a členský štát určenia tiež povolil premiestňovanie na svoje územie z tretích krajín alebo území v súlade s odsekom 1 tohto článku.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať pravidlá týkajúce sa formátu, úpravy a jazykov vyhlásení uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

Článok 12

Výnimka z povinného testu titrácie protilátok v prípade spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I

1.   Odchylne od článku 10 ods. 1 písm. c) sa test titrácie protilátok nevyžaduje v prípade spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré sa premiestňujú do členského štátu z tretej krajiny alebo územia, ktoré sú uvedené v zozname podľa článku 13 ods. 1 alebo 2:

a)

buď priamo;

b)

po pobyte výlučne v jednej alebo viacerých z uvedených území alebo tretích krajín, alebo

c)

po tranzite cez iné tretie krajiny alebo územia ako tie, ktoré sú uvedené v zozname ustanovenom podľa článku 13 ods. 1 alebo 2, ak vlastník alebo oprávnená osoba predloží podpísané vyhlásenie, že v priebehu tohto tranzitu spoločenské zvieratá neprišli do styku so zvieratami druhov vnímavých na besnotu a zostali zabezpečené vo vnútri dopravného prostriedku alebo v areáli medzinárodného letiska.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať pravidlá týkajúce sa formátu, úpravy a jazykov vyhlásení uvedených v odseku 1 písm. c) tohto článku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

Článok 13

Vyhotovenie zoznamu území a tretích krajín

1.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu zoznam území a tretích krajín, ktoré podali žiadosť o zápis do zoznamu, v ktorej preukázali, že pokiaľ ide o spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I uplatňujú pravidlá s rovnakým obsahom a účinkom ako tie, ktoré sú ustanovené v oddiele 1 kapitoly II, oddiele 1 kapitoly III a v oddiele 2 kapitoly VI, a prípadne pravidlá prijaté v súlade s týmito pravidlami.

2.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu zoznam území a tretích krajín, ktoré podali žiadosť o zápis do zoznamu, v ktorej preukázali, že pokiaľ ide o spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I spĺňajú aspoň tieto kritériá:

a)

oznamovanie prípadov besnoty príslušným orgánom je povinné;

b)

účinný systém dohľadu, pokiaľ ide o besnotu, bol zavedený aspoň pred dvomi rokmi pred podaním žiadosti, pričom minimálnou požiadavkou je nepretržitý program včasného zisťovania s cieľom zabezpečiť vyšetrenia a oznamovania zvierat s podozrením na besnotu;

c)

štruktúra a organizácia ich veterinárnych a kontrolných útvarov a právomoci takýchto útvarov a dohľad, ktorému podliehajú, ako aj dostupné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, vrátane zamestnancov a laboratórnej kapacity, sú dostatočné na:

i)

účinné uplatňovanie a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat a

ii)

zaručenie platnosti identifikačných dokladov vo formáte ustanovenom v článku 25 a vydaných v súlade s článkom 26;

d)

sú v platnosti a účinne sa vykonávajú pravidlá na prevenciu a kontrolu besnoty s cieľom minimalizovať riziko nákazy spoločenských zvierat vrátane pravidiel týkajúcich sa dovozu spoločenských zvierat z iných krajín alebo území a prípadne:

i)

kontroly populácie túlavých psov a mačiek;

ii)

očkovania domácich zvierat proti besnote, a to najmä v prípade, že sa besnota vyskytuje u upírovitých netopierov a

iii)

kontroly a eradikácie besnoty u voľne žijúcich zvierat;

e)

v platnosti sú pravidlá týkajúce sa vydávania povolení pre vakcíny proti besnote a ich uvádzania na trh.

3.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2 tohto článku.

Na základe riadne odôvodnených naliehavých dôvodov týkajúcich sa rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat Komisia okamžite prijme príslušné vykonávacie akty, ktorými aktualizuje zoznam území alebo tretích krajín uvedený v odsekoch 1 a 2 tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 3.

ODDIEL 2

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I

Článok 14

Podmienky nekomerčného premiestňovania vzťahujúce sa na spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I

1.   Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt podľa článku 19 ods. 1 týkajúci sa spoločenských zvierat niektorého z druhov uvedených v časti B prílohy I, nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat týchto druhov do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny musí byť v súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku.

2.   Spoločenské zvieratá uvedené v odseku 1 sa môžu premiestňovať do členského štátu z tretej krajiny alebo územia, len ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú označené alebo opísané v súlade s požiadavkami prijatými podľa článku 17 ods. 2;

b)

sú v súlade s preventívnymi zdravotnými opatreniami pre iné choroby alebo infekcie ako besnota, prijatými v súlade s článkom 19 ods. 1;

c)

sú vybavené identifikačným dokladom riadne vyplneným a vydaným v súlade s článkom 31;

d)

vstúpili cez miesto vstupu cestujúcich v prípade, že pochádzajú z iného územia alebo tretej krajiny ako tých, ktoré sú uvedené podľa článku 15.

3.   Členské štáty môžu do prijatia príslušných delegovaných aktov uvedených v odseku 1 uplatňovať na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I na ich územie z územia alebo tretej krajiny vnútroštátne predpisy za podmienky, že tieto predpisy sú:

a)

uplatňované úmerne rizikám pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat spojeným s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat týchto druhov a

b)

nie sú prísnejšie ako pravidlá uplatňované na dovoz zvierat týchto druhov v súlade so smernicami 92/65/EHS alebo 2006/88/ES.

Článok 15

Vyhotovenie zoznamu území a tretích krajín

Komisia môže prijať prostredníctvom vykonávacieho aktu zoznam území a tretích krajín, ktoré preukázali, že pokiaľ ide o spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I uplatňujú pravidlá s rovnakým obsahom a účinkom ako tie, ktoré sú ustanovené v oddiele 2 kapitoly II, v tomto oddiele a v oddiele 2 kapitoly VI, a prípadne pravidlá prijaté v súlade s týmito pravidlami.

ODDIEL 3

Výnimky z podmienok pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

Článok 16

Výnimky z podmienok vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat medzi niektorými krajinami a územiami

Odchylne od článkov 10 a 14 nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat môže pokračovať medzi týmito krajinami a územiami za podmienok ustanovených vnútroštátnymi pravidlami týchto krajín a území:

a)

San Maríno a Taliansko;

b)

Vatikán a Taliansko;

c)

Monako a Francúzsko;

d)

Andorra a Francúzsko;

e)

Andorra a Španielsko;

f)

Nórsko a Švédsko;

g)

Faerské ostrovy a Dánsko;

h)

Grónsko a Dánsko.

KAPITOLA IV

OZNAČOVANIE A PREVENTÍVNE ZDRAVOTNÉ OPATRENIA

ODDIEL 1

Označovanie

Článok 17

Označovanie spoločenských zvierat

1.   Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I sú označené implantáciou transpondéra alebo zreteľne čitateľným tetovaním, ktoré bolo aplikované pred 3. júlom 2011.

Ak transpondér uvedený v prvom pododseku nespĺňa technické požiadavky ustanovené v prílohe II, vlastník alebo oprávnená osoba poskytne prostriedky potrebné na čítanie tohto transpondéra pri každom overovaní označovania, ako sa ustanovuje v článku 22 ods. 1 a 2 a článku 26, a kontroly totožnosti ustanovené v článku 33 a v článku 34 ods. 1.

2.   Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I sú označené alebo opísané so zreteľom na špecifiká každého druhu tak, aby sa zabezpečilo prepojenie medzi spoločenským zvieraťom a jeho zodpovedajúcim identifikačným dokladom.

Komisia je vzhľadom na rozmanitosť druhov uvedených na zozname v časti B prílohy I splnomocnená prijať v súlade s článkom 39 delegované akty týkajúce sa takýchto druhovo špecifických požiadaviek na označovanie alebo opis spoločenských zvierat týchto druhov, pričom zohľadní všetky príslušné požiadavky na vnútroštátnej úrovni.

Článok 18

Kvalifikácie požadované na implantáciu transpondérov spoločenským zvieratám

Ak členský štát má v úmysle umožniť, aby transpondéry aplikovali iné osoby ako veterinárni lekári, stanoví pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na tieto osoby.

ODDIEL 2

Preventívne zdravotné opatrenia v prípade chorôb alebo infekcií iných ako besnota

Článok 19

Preventívne zdravotné opatrenia a podmienky ich uplatňovania

1.   Ak sú na ochranu verejného zdravia alebo zdravia spoločenských zvierat potrebné preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu iných chorôb alebo infekcií ako besnota, v prípade ktorých je možné, že by sa mohli šíriť v dôsledku premiestňovania týchto spoločenských zvierat, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39, pokiaľ ide o druhovo špecifické preventívne zdravotné opatrenia pre takéto choroby alebo infekcie.

Ak je to z naliehavých dôvodov nutné v prípade rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, uplatňuje sa na delegované akty prijaté podľa tohto odseku postup uvedený v článku 40.

2.   Druhovo špecifické preventívne zdravotné opatrenia povolené delegovaným aktom prijatým podľa odseku 1 sa zakladajú na primeraných, spoľahlivých a overených vedeckých informáciách a uplatňujú sa úmerne rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat spojeným s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat, ktoré by mohli byť postihnuté inými chorobami alebo infekciami ako besnota.

3.   Delegované akty uvedené v odseku 1 môžu tiež obsahovať:

a)

pravidlá kategorizácie členských štátov alebo ich častí v závislosti od zdravotného stavu zvierat a ich systémov dohľadu a oznamovania v súvislosti s určitými chorobami a infekciami inými ako besnota;

b)

podmienky, ktoré členské štáty musia splniť, aby boli naďalej oprávnené na uplatňovanie preventívnych zdravotných opatrení uvedených v odseku 2;

c)

podmienky pre uplatňovanie a zdokumentovanie preventívnych zdravotných opatrení uvedených v odseku 2 pred nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat;

d)

podmienky pre udelenie výnimiek v určitých osobitných situáciách z uplatňovania preventívnych zdravotných opatrení uvedených v odseku 2.

Článok 20

Zoznam členských štátov alebo častí ich území uvedený v článku 19 ods. 3 písm. a)

Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať zoznamy členských štátov alebo častí území členských štátov, ktoré spĺňajú pravidlá kategorizácie členských štátov alebo ich častí, ako sa uvádza v článku 19 ods. 3 písm. a). Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania podľa článku 41 ods. 2.

KAPITOLA V

IDENTIFIKAČNÉ DOKLADY

ODDIEL 1

Identifikačné doklady pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I do členského štátu z iného členského štátu

Článok 21

Formát a obsah identifikačného dokladu uvedeného v článku 6 písm. d)

1.   Identifikačný doklad uvedený v článku 6 písm. d) má formát pasu v súlade so vzorom, ktorý sa prijme podľa odseku 2 tohto článku a obsahuje rubriky na vkladanie týchto informácií:

a)

umiestnenie transpondéra alebo tetovania a buď dátum aplikácie alebo dátum prečítania transpondéra alebo tetovania a alfanumerický kód zobrazovaný transpondérom alebo tetovaním;

b)

meno, druh, plemeno, pohlavie, farba, dátum narodenia uvedený vlastníkom a všetky nápadné alebo rozoznateľné črty alebo vlastnosti spoločenského zvieraťa;

c)

meno a kontaktné údaje vlastníka;

d)

meno, kontaktné údaje a podpis oprávneného veterinárneho lekára, ktorý vystavil alebo vyplnil identifikačný doklad;

e)

podpis vlastníka;

f)

údaje o vakcinácii proti besnote;

g)

dátum odberu krvi na test titrácie protilátok proti besnote;

h)

súlad s preventívnymi zdravotnými opatreniami v prípade chorôb alebo infekcií iných ako besnota;

i)

iné dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu spoločenského zvieraťa.

2.   Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom ustanoví vzor uvedený v odseku 1 tohto článku ako aj požiadavky týkajúce sa jazykov, grafickej úpravy a bezpečnostných prvkov pasu uvedeného v uvedenom odseku, ako aj pravidlá nevyhnutné na prechod na pas tohto vzoru. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania podľa článku 41 ods. 2.

3.   Pas uvedený v odseku 1 obsahuje číslo pozostávajúce z kódu ISO členského štátu vydania, po ktorom nasleduje individuálny alfanumerický kód.

Článok 22

Vydanie a vyplnenie identifikačného dokladu uvedeného v článku 6 písm. d)

1.   Identifikačný doklad uvedený v článku 6 písm. d) vydáva oprávnený veterinárny lekár po tom, čo:

a)

preveril, či je spoločenské zviera označené podľa článku 17 ods. 1;

b)

riadne vyplnil príslušné rubriky v identifikačnom doklade údajmi uvedenými v článku 21 ods. 1 písm. a) až d) a

c)

vlastník podpísal identifikačný doklad.

2.   Po tom, čo oprávnený veterinárny lekár preveril, či bolo spoločenské zviera označené podľa článku 17 ods. 1, vyplní príslušné rubriky identifikačného dokladu údajmi uvedenými v článku 21 ods. 1 písm. d), f), g) a h), a tým potvrdí splnenie podmienok uvedených v článku 6 písm. b) a c) a prípadne v článku 27 písm. b) bode ii).

Bez ohľadu na prvý pododsek môže rubriku týkajúcu sa informácií uvedených v článku 21 ods. 1 písm. h) vyplniť iný veterinárny lekár ako oprávnený veterinárny lekár, ak sa to povolí prostredníctvom delegovaného aktu prijatého podľa článku 19 ods. 1.

3.   Oprávnený veterinárny lekár, ktorý vydáva identifikačný doklad, uchováva záznamy o údajoch uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) až c) a v článku 21 ods. 3 po minimálnu dobu, ktorú určí príslušný orgán, pričom však táto doba nesmie byť kratšia ako tri roky.

4.   V prípade potreby sa súlad s podmienkami uvedenými v odseku 2 tohto článku môže potvrdiť vo viacerých identifikačných dokladoch vo formáte ustanovenom v článku 21 ods. 1.

Článok 23

Distribúcia nevyplnených identifikačných dokladov

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa nevyplnené identifikačné doklady distribuovali len oprávneným veterinárnym lekárom a aby sa ich mená a kontaktné údaje zaznamenali s odkazom na číslo uvedené v článku 21 ods. 3.

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 sa uchovávajú po minimálnu dobu, ktorú určí príslušný orgán, pričom však táto doba nesmie byť kratšia ako tri roky.

Článok 24

Výnimka z formátu identifikačného dokladu ustanoveného v článku 21 ods. 1

1.   Odchylne od článku 21 ods. 1 členské štáty povolia nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I sprevádzaných identifikačným dokladom vydaným v súlade s článkom 26 do členského štátu z iného členského štátu.

2.   V prípade potreby sa súlad s požiadavkami uvedenými v článku 6 písm. c) potvrdí v identifikačnom doklade uvedenom v odseku 1 po ukončení kontrol ustanovených v článku 34 ods. 1.

ODDIEL 2

Identifikačné doklady pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I do členského štátu z územia alebo tretej krajiny

Článok 25

Formát a obsah identifikačného dokladu uvedeného v článku 10 ods. 1 písm. e)

1.   Identifikačný doklad uvedený v článku 10 ods. 1 písm. e) je vo formáte veterinárneho osvedčenia v súlade so vzorom, ktorý sa prijme podľa odseku 2 tohto článku a obsahuje rubriky na vkladanie týchto informácií:

a)

umiestnenie transpondéra alebo tetovania a buď dátum aplikácie alebo dátum prečítania transpondéra alebo tetovania a alfanumerický kód zobrazovaný transpondérom alebo tetovaním;

b)

druh, plemeno, dátum narodenia uvedený vlastníkom, pohlavie a farbu spoločenského zvieraťa;

c)

individuálne referenčné číslo osvedčenia;

d)

meno a kontaktné údaje vlastníka alebo oprávnenej osoby;

e)

meno, kontaktné údaje a podpis úradného alebo oprávneného veterinárneho lekára, ktorý vydal identifikačný doklad;

f)

údaje o vakcinácii proti besnote;

g)

dátum odberu krvi na test titrácie protilátok proti besnote;

h)

súlad s preventívnymi zdravotnými opatreniami v prípade chorôb alebo infekcií iných ako besnota;

i)

meno a podpis zástupcu príslušného orgánu, ktorý dokument potvrdil;

j)

názov, podpis a kontaktné údaje zástupcu príslušného orgánu, ktorý vykonal kontroly uvedené v článku 34 a dátum ich vykonania;

k)

iné dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu spoločenského zvieraťa.

2.   Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom ustanoví vzor uvedený v odseku 1 tohto článku ako aj požiadavky týkajúce sa jazykov, grafickej úpravy a platnosti veterinárneho osvedčenia uvedeného v tomto odseku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania podľa článku 41 ods. 2.

3.   Súčasťou identifikačného dokladu uvedeného v článku 10 ods. 1 písm. e) je písomné vyhlásenie podpísané vlastníkom alebo oprávnenou osobou potvrdzujúce, že premiestňovanie spoločenského zvieraťa do Únie je nekomerčné premiestňovanie.

Článok 26

Vydanie a vyplnenie identifikačného dokladu uvedeného v článku 10 ods. 1 písm. e)

Identifikačný doklad uvedený v článku 10 ods. 1 písm. e) vydáva úradný veterinárny lekár odosielajúcej tretej krajiny alebo územia na základe podpornej dokumentácie alebo oprávnený veterinárny lekár a následne ho potvrdzuje príslušný orgán odosielajúcej tretej krajiny alebo územia po tom, čo vydávajúci veterinárny lekár:

a)

preveril, že spoločenské zviera je označené podľa článku 17 ods. 1 a

b)

riadne vyplnil príslušné rubriky identifikačného dokladu údajmi uvedenými v článku 25 ods. 1 písm. a) až h), a tým potvrdil splnenie podmienok uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a) a prípadne písm. b), c) a d).

Článok 27

Výnimka z formátu identifikačného dokladu ustanoveného v článku 25 ods. 1

Odchylne od článku 25 ods. 1 členské štáty povolia nekomerčné premiestňovanie na ich územie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I sprevádzaných identifikačným dokladom vydaným v súlade s článkom 22, ak:

a)

bol identifikačný doklad vydaný na jednom z území alebo v jednej z tretích krajín uvedených podľa článku 13 ods. 1, alebo

b)

tieto spoločenské zvieratá vstúpia do členského štátu po premiestnení z členského štátu na územie alebo do tretej krajiny alebo tranzitu cez ne a oprávnený veterinárny lekár vyplnil a vydal identifikačný doklad preukazujúci, že predtým, ako spoločenské zvieratá opustili Úniu:

i)

podstúpili vakcináciu proti besnote ustanovenú v článku 10 ods. 1 písm. b) a

ii)

podstúpili test titrácie protilátok proti besnote ustanovený v článku 10 ods. 1 písm. c), okrem prípadu udelenia výnimky ustanovenom v článku 12.

ODDIEL 3

Identifikačné doklady pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I do členského štátu z iného členského štátu

Článok 28

Formát a obsah identifikačného dokladu uvedeného v článku 9 ods. 2 písm. c)

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať vzor identifikačného dokladu uvedeného v článku 9 ods. 2 písm. c), ktorý obsahuje rubriky na vkladanie týchto informácií:

a)

charakteristiky označenia alebo opisu spoločenského zvieraťa uvedené v článku 17 ods. 2;

b)

druh a prípadne plemeno spoločenského zvieraťa, dátum narodenia uvedený vlastníkom, pohlavie a farbu spoločenského zvieraťa;

c)

meno a kontaktné údaje vlastníka;

d)

meno, kontaktné údaje a podpis oprávneného veterinárneho lekára, ktorý vydal alebo vyplnil identifikačný doklad;

e)

podpis vlastníka;

f)

informácie o preventívnych zdravotných opatreniach v prípade iných chorôb alebo infekcií ako besnota;

g)

iné dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu spoločenského zvieraťa.

2.   Vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 1 tohto článku sa tiež stanovia požiadavky týkajúce sa jazykov, grafickej úpravy, platnosti alebo bezpečnostných prvkov identifikačného dokladu uvedeného v tomto odseku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania podľa článku 41 ods. 2.

Článok 29

Vydanie a vyplnenie identifikačného dokladu uvedeného v článku 9 ods. 2 písm. c)

1.   Identifikačný doklad uvedený v článku 9 ods. 2 písm. c) vydáva oprávnený veterinárny lekár po tom, čo:

a)

preveril, že spoločenské zviera je označené alebo opísané podľa článku 17 ods. 2;

b)

riadne vyplnil príslušné rubriky údajmi uvedenými v článku 28 ods. 1 písm. a) až d) a

c)

vlastník podpísal identifikačný doklad.

2.   Po overení, že spoločenské zviera je označené alebo opísané podľa článku 17 ods. 2 vyplní oprávnený veterinárny lekár do príslušnej rubriky identifikačného dokladu uvedeného v článku 9 ods. 2 písm. c) údaje uvedené v článku 28 ods. 1 písm. d) a f), a tým podľa potreby potvrdí splnenie podmienok uvedených v článku 9 ods. 2 písm. b).

ODDIEL 4

Identifikačné doklady pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I do členského štátu z územia alebo tretej krajiny

Článok 30

Formát a obsah identifikačného dokladu uvedeného v článku 14 ods. 2 písm. c)

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať vzor identifikačného dokladu uvedeného v článku 14 ods. 2 písm. c), ktorý obsahuje rubriky na vkladanie týchto informácií:

a)

charakteristiky označenia alebo opisu spoločenského zvieraťa uvedené v článku 17 ods. 2;

b)

druh a prípadne plemeno, dátum narodenia uvedený vlastníkom, pohlavie a farbu spoločenského zvieraťa;

c)

meno a kontaktné údaje vlastníka alebo oprávnenej osoby;

d)

meno, kontaktné údaje a podpis úradného alebo oprávneného veterinárneho lekára, ktorý vydal identifikačný dokument;

e)

individuálne referenčné číslo osvedčenia;

f)

informácie o preventívnych zdravotných opatreniach v prípade chorôb alebo infekcií iných ako besnota;

g)

meno a podpis zástupcu príslušného schvaľujúceho orgánu;

h)

názov, podpis a kontaktné údaje zástupcu príslušného orgánu, ktorý vykonal kontroly uvedené v článku 34 a dátum ich vykonania;

i)

iné dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu spoločenského zvieraťa.

2.   Vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 1 tohto článku sa tiež stanovia požiadavky týkajúce sa jazykov, grafickej úpravy a platnosti identifikačného dokladu uvedeného v tomto odseku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania podľa článku 41 ods. 2

3.   Súčasťou identifikačného dokladu uvedeného v článku 14 ods. 2 písm. c) je písomné vyhlásenie podpísané vlastníkom alebo oprávnenou osobou potvrdzujúce, že premiestnenie spoločenského zvieraťa do Únie je nekomerčné premiestnenie.

Článok 31

Vydanie a vyplnenie identifikačného dokladu uvedeného v článku 14 ods. 2 písm. c)

Identifikačný doklad uvedený v článku 14 ods. 2 písm. c) vydáva úradný veterinárny lekár odosielajúcej tretej krajiny alebo územia na základe podpornej dokumentácie alebo oprávnený veterinárny lekár a následne ho potvrdí príslušný orgán odosielajúcej tretej krajiny alebo územia po tom, čo vydávajúci veterinárny lekár:

a)

preveril, či spoločenské zviera je označené alebo opísané podľa článku 17 ods. 2 a

b)

v identifikačnom doklade riadne vyplnil do príslušných rubrík údaje uvedené v článku 30 ods. 1 písm. a) až f), a tým podľa potreby potvrdil, že boli splnené podmienky uvedené v článku 14 ods. 2 písm. a) a b.

KAPITOLA VI

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Výnimka pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členských štátov

Článok 32

Výnimka z podmienok článkov 6, 9, 10 a 14

1.   Odchylne od podmienok ustanovených v článkoch 6, 9, 10 a 14 môžu členské štáty vo výnimočných situáciách povoliť nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na svoje územie, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v týchto článkoch, ak:

a)

vlastník už podal žiadosť o povolenie a štát určenia takéto povolenie udelil;

b)

spoločenské zvieratá sú izolované pod úradným dohľadom po dobu nevyhnutnú na to, aby splnili tieto podmienky a nepresahujúcu šesť mesiacov:

i)

na mieste schválenom príslušným orgánom a

ii)

v súlade s podmienkami ustanovenými v povolení.

2.   Povolenie uvedené v odseku 1 písm. a) môže zahŕňať povolenie na tranzit cez iný členský štát, ak členský štát tranzitu poskytol členskému štátu určenia predchádzajúci súhlas.

ODDIEL 2

Všeobecné podmienky týkajúce sa súladu

Článok 33

Kontroly dokumentov a totožnosti, ktoré sa majú vykonávať v súvislosti s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu alebo územia alebo tretej krajiny uvedených podľa článku 13 ods. 1 a článku 15

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 a aby overili súlad s kapitolou II, členské štáty nediskriminačným spôsobom vykonávajú kontroly dokladov a kontroly totožnosti spoločenských zvierat, ktoré sú predmetom nekomerčného premiestňovania na ich územie z iného členského štátu alebo z územia alebo tretej krajiny uvedených podľa článku 13 ods. 1 a prípadne článku 15.

2.   Vlastník alebo oprávnená osoba v čase akéhokoľvek nekomerčného premiestňovania do členského štátu z iného členského štátu alebo územia alebo tretej krajiny uvedených podľa článku 13 ods. 1 a prípadne článku 15, na žiadosť príslušného orgánu zodpovedného za kontroly uvedeného v odseku 1 tohto článku:

a)

predloží identifikačný doklad spoločenského zvieraťa požadovaný podľa tohto nariadenia, ktorý preukazuje splnenie požiadaviek na takéto premiestňovanie a

b)

umožní, aby sa tieto kontroly u spoločenského zvieraťa vykonali.

Článok 34

Kontroly dokladov a totožnosti, ktoré sa majú vykonávať v súvislosti s nekomerčným premiestňovaním z územia alebo tretej krajiny neuvedených na zozname podľa článku 13 ods. 1 alebo článku 15

1.   S cieľom overenia dodržiavania ustanovení uvedených v kapitole III, príslušný orgán členského štátu uskutoční na mieste vstupu cestujúcich kontrolu dokladov a totožnosti spoločenských zvierat, ktoré sú predmetom nekomerčného premiestňovania do tohto členského štátu z územia alebo tretej krajiny, ktoré nie sú uvedené na zozname podľa článku 13 ods. 1 a prípadne článku 15.

2.   Vlastník alebo oprávnená osoba v čase vstupu do členského štátu z územia alebo tretej krajiny, ktoré nie sú uvedené na zozname podľa článku 13 ods. 1 a prípadne článku 15, sa na účely kontrol uvedených v odseku 1 obracia na príslušný orgán na mieste vstupu a:

a)

predloží identifikačný doklad spoločenského zvieraťa požadovaný podľa tohto nariadenia, ktorý preukazuje splnenie požiadaviek na takéto premiestňovanie a

b)

umožní, aby sa tieto kontroly u spoločenského zvieraťa vykonali.

3.   Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznam miest vstupu cestujúcich.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán, ktorý určili na vykonávanie kontrol ustanovených v odseku 1:

a)

bol v plnom rozsahu informovaný o pravidlách ustanovených v kapitole III a úradníci príslušného orgánu mali potrebné vzdelanie na ich vykonávanie;

b)

viedol záznamy o celkovom počte vykonaných kontrol a o prípadoch porušenia predpisov zistených počas týchto kontrol a

c)

potvrdil vykonané kontroly do príslušnej rubriky v identifikačnom doklade, ak je takýto záznam potrebný na účely nekomerčného premiestňovania do iného členského štátu, ako sa ustanovuje v článku 24 ods. 1.

Článok 35

Opatrenia v prípade porušení zistených počas kontrol ustanovených v článkoch 33 a 34

1.   Ak sa pri kontrolách uvedených v článkoch 33 a 34 zistí, že spoločenské zviera nespĺňa podmienky ustanovené v kapitolách II alebo III, príslušný orgán nariadi po konzultácii s úradným veterinárnym lekárom a v prípade potreby s vlastníkom alebo oprávnenou osobou:

a)

vrátiť spoločenské zviera do krajiny alebo na územie odoslania;

b)

izolovať spoločenské zviera pod úradným dohľadom na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie súladu s podmienkami ustanovenými v kapitolách II alebo III, alebo

c)

ako posledné riešenie, ak jeho vrátenie nie je možné alebo izolácia nie je z praktických dôvodov uskutočniteľná, utratiť spoločenské zviera v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa ochrany spoločenských zvierat počas usmrcovania.

2.   Ak príslušný orgán zamietne nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do Únie, uvedené spoločenské zvieratá sa izolujú pod úradným dohľadom až do:

a)

ich návratu do ich krajiny alebo na územie odoslania, alebo

b)

prijatia akéhokoľvek iného správneho rozhodnutia týkajúceho sa týchto spoločenských zvierat.

3.   Opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonávajú na náklady vlastníka a bez možnosti akejkoľvek finančnej náhrady vlastníkovi alebo oprávnenej osobe.

Článok 36

Ochranné opatrenia

1.   Ak sa besnota alebo iná nákaza alebo infekcia vyskytuje alebo šíri v členskom štáte, na území alebo v tretej krajine a môže predstavovať vážnu hrozbu pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, môže Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu bezodkladne a v závislosti od závažnosti situácie prijať jedno z týchto opatrení prostredníctvom vykonávacieho aktu:

a)

pozastaviť nekomerčné premiestňovanie alebo tranzit spoločenských zvierat z celého územia alebo časti územia dotknutého členského štátu alebo dotknutého územia alebo tretej krajiny;

b)

stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat pochádzajúcich z celého územia alebo časti územia dotknutého členského štátu alebo dotknutého územia alebo tretej krajiny.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

2.   Na základe riadne odôvodnených naliehavých dôvodov na zamedzenie alebo riešenie vážneho rizika pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat Komisia okamžite prijme príslušné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 3.

Článok 37

Informačné povinnosti

1.   Členské štáty poskytnú verejnosti jasné a ľahko dostupné informácie týkajúce sa veterinárnych požiadaviek vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a pravidiel týkajúcich sa kontrol dodržiavania podmienok pri takomto premiestňovaní ustanovených v tomto nariadení.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú najmä tieto údaje:

a)

kvalifikácie požadované pre osoby vykonávajúce aplikáciu transpondéra ustanovenú v článku 18;

b)

povoľovanie výnimky z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I, ako sa uvádza v článkoch 7 a 11;

c)

podmienky vzťahujúce sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie členských štátov:

i)

ktoré nie sú v súlade s článkami 6, 9, 10 alebo 14;

ii)

ktoré pochádzajú z určitých krajín a území za podmienok ustanovených ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako je ustanovené v článku 16;

d)

zoznam miest vstupu cestujúcich vypracovaný podľa článku 34 ods. 3 vrátane príslušného orgánu určeného na vykonávanie kontrol uvedeného v článku 34 ods. 4;

e)

podmienky vzťahujúce sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I na územie členských štátov ustanovených ich vnútroštátnymi pravidlami uvedenými v článku 9 ods. 3 a v článku 14 ods. 3;

f)

informácie o vakcínach proti besnote, ktorým príslušný orgán členského štátu udelil povolenie na uvedenie na trh ustanovené v bode 1 písm. b) v prílohe III a predovšetkým o príslušnom protokole o vakcinácii.

3.   Členské štáty vytvoria internetové stránky, na ktorých poskytujú informácie uvedené v odseku 1 a oznámia Komisii internetovú adresu týchto stránok.

4.   Komisia pomáha členským štátom pri sprístupňovaní týchto informácií verejnosti tým, že na svojej internetovej stránke poskytne:

a)

odkazy na internetové informačné stránky členských štátov a

b)

informácie uvedené v odseku 2 písm. b), d) a e) tohto článku, ako aj informácie sprístupnené verejnosti príslušným spôsobom v ďalších jazykoch uvedených v článku 22 ods. 2 písm. b).

ODDIEL 3

Procesné ustanovenia

Článok 38

Zmeny príloh

Na účely zohľadnenia technického pokroku, vedeckého vývoja a ochrany verejného zdravia alebo zdravia spoločenských zvierat je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na zmenu príloh II až IV.

Článok 39

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 2 druhom pododseku, článku 19 ods. 1 prvom pododseku a článku 38 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 28. júna 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto 5-ročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predĺži o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 2 druhom pododseku, článku 19 ods. 1 prvom pododseku a článku 38 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý v podľa článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 2 druhom pododseku, článku 19 ods. 1 prvého pododseku a článku 38 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 40

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 5. V takomto prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku zruší.

Článok 41

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat ustanovený článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (19). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. V prípade, že sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, ukončí sa tento postup bez výsledku, ak tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 42

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá udeľovania sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o týchto ustanoveniach a akýchkoľvek dodatočných zmenách, ktoré majú na tieto ustanovenia vplyv.

KAPITOLA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 43

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 998/2003 sa týmto zrušuje s výnimkou oddielu 2 časti B a časti C prílohy II, ktoré zostávajú v platnosti do nadobudnutia účinnosti vykonávacích aktov prijatých podľa článku 13 ods. 1 a 2 tohto nariadenia.

Odkazy v tomto nariadení na zoznam vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 13 ods. 1 alebo 2 sa považujú za odkazy na zoznam tretích krajín a území uvedených v oddiele 2 časti B a časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 až do nadobudnutia účinnosti uvedených vykonávacích aktov.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

3.   Zrušením nariadenia (ES) 998/2003 nie je dotknuté zachovanie platnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1152/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov (20), ktoré bolo prijaté podľa článku 5 ods. 1 druhého pododseku uvedeného nariadenia.

Článok 44

Prechodné opatrenia týkajúce sa identifikačných dokladov

1.   Odchylne od článku 21 ods. 1 sa identifikačný doklad uvedený v článku 6 písm. d) považuje za dokument, ktorý je v súlade s týmto nariadením, ak bol:

a)

vyhotovený v súlade so vzorom pasu ustanoveným v rozhodnutí 2003/803/ES a

b)

vydaný pred 29. decembrom 2014.

2.   Odchylne od článku 25 ods. 1 a článku 27 písm. a) sa identifikačný doklad uvedený v článku 10 ods. 1 písm. e) považuje za dokument, ktorý je v súlade s týmto nariadením, ak bol:

a)

vyhotovený v súlade so vzorom osvedčenia ustanoveným v prílohe II k rozhodnutiu 2011/874/EÚ alebo, ak je to vhodné, vzorom pasu ustanoveným v rozhodnutí 2003/803/ES a

b)

vydaný pred 29. decembrom 2014.

Článok 45

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. júna 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 119.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. júna 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(6)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(7)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(8)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(9)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(10)  Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29).

(11)  Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).

(14)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.

(15)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(17)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2003, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 65.

(19)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2011, s. 6.


PRÍLOHA I

Druhy spoločenských zvierat

ČASŤ A

Psy (Canis lupus familiaris)

Mačky (Felis silvestris catus)

Fretky (Mustela putorius furo)

ČASŤ B

Bezstavovce (okrem včiel a čmeliakov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 smernice 92/65/EHS a mäkkýšov a kôrovcov podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. e) bode ii) a iii) smernice 2006/88/ES).

Okrasné vodné živočíchy podľa vymedzenia článku 3 písm. k) smernice 2006/88/ES a vyňaté z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 2 ods. 1 písm. a).

Obojživelníky

Plazy

Vtáky: iné druhy vtákov ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 2 smernice 2009/158/ES.

Cicavce: iné hlodavce a králiky ako tie, ktoré sú určené na výrobu potravín a vymedzené v rámci kategórie „zajacovité“ v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.


PRÍLOHA II

Technické požiadavky na transpondéry

Transpondéry musia:

a)

spĺňať normu ISO 11784 a využívať technológiu HDX alebo FDX-B a

b)

umožňovať odčítanie pomocou odčítavacieho zariadenia, ktoré je v súlade s normou ISO 11785.


PRÍLOHA III

Požiadavky platnosti pre vakcinácie proti besnote

1.

Vakcína proti besnote musí:

a)

byť iná vakcína než živá modifikovaná vakcína a musí patriť do jednej z týchto kategórií:

i)

inaktivovaná vakcína obsahujúca aspoň jednu antigénnu jednotku na dávku (odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie), alebo

ii)

rekombinantná vakcína exprimujúca imunizujúci glykoproteín vírusu besnoty v živom vektore vírusu;

b)

ak sa podáva v členskom štáte, musí mať udelené povolenie na uvedenie na trh v súlade s:

i)

článkom 5 smernice 2001/82/EHS, alebo

ii)

článkom 3 nariadenia (ES) č. 726/2004;

c)

ak sa podáva na určitom území alebo v tretej krajine, musí mať udelené povolenie alebo licenciu príslušným orgánom a spĺňať aspoň požiadavky ustanovené v príslušnej časti kapitoly týkajúce sa besnoty v Príručke diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktorú vydala Svetová organizácia pre zdravie zvierat.

2.

Vakcinácia proti besnote musí spĺňať tieto podmienky:

a)

vakcínu podal oprávnený veterinárny lekár;

b)

v čase vakcinácie malo spoločenské zviera aspoň dvanásť týždňov;

c)

dátum podania vakcíny uviedol oprávnený alebo úradný veterinárny lekár v príslušnom oddiele identifikačného dokladu;

d)

dátum podania uvedený v písm. c) nie je skorší ako dátum aplikácie transpondéra alebo tetovania alebo dátum prečítania transpondéra alebo tetovania uvedený v príslušnom oddiele identifikačného dokladu;

e)

doba platnosti vakcinácie sa začína vytvorením ochrannej imunity, ku ktorej nemôže dôjsť skôr ako 21 dní od dokončenia protokolu o vakcinácii vyžadovaného výrobcom pre primárnu vakcináciu, a trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii povolenia na uvedenie na trh uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo v povolení alebo licencii uvedených v odseku 1 písm. c) pre vakcínu proti besnote v členskom štáte alebo na území alebo tretej krajine, kde sa vakcína podáva.

Dobu platnosti vakcinácie uvádza oprávnený alebo úradný veterinárny lekár v príslušnom oddiele identifikačného dokladu;

f)

revakcinácia sa musí považovať za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie uvedenej v písm. e).


PRÍLOHA IV

Požiadavky na platnosť testu titrácie protilátok proti besnote

1.

Odber vzorky krvi potrebnej na vykonanie testu titrácie protilátok proti besnote musí vykonať a zdokumentovať oprávnený veterinárny lekár v príslušnom oddiele identifikačného dokladu;

2.

Test titrácie protilátok proti besnote:

a)

sa musí vykonať na vzorke odobratej aspoň 30 dní po dátume vakcinácie a

i)

najmenej tri mesiace pred dátumom:

nekomerčného premiestňovania z inej tretej krajiny alebo územia, ako sú uvedené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článku 13 ods. 1 alebo 2, alebo

tranzitu cez takéto územie alebo tretiu krajinu, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v článku 12 písm. c), alebo

ii)

predtým, ako spoločenské zviera opustí Úniu na účely premiestnenia do alebo tranzitu cez inú tretiu krajinu alebo územie, než sú uvedené podľa článku 13 ods. 1 alebo 2, identifikačný doklad vo formáte ustanovenom v článku 21 ods. 1 musí potvrdzovať, že test titrácie protilátok proti besnote bol vykonaný s priaznivým výsledkom pred dátumom premiestnenia;

b)

musí merať hladinu neutralizačných protilátok proti vírusu besnoty v sére, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,5 IU/ml a za použitia metódy uvedenej v príslušnej časti kapitoly týkajúcej sa besnoty v Príručke diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktorú vydala Svetová organizácia pre zdravie zvierat;

c)

musí sa vykonať v laboratóriu schválenom v súlade s článkom 3 rozhodnutia 2000/258/ES;

d)

nemusí sa opakovane vykonať po uspokojivom výsledku opísanom v písm. b) za predpokladu, že spoločenské zviera je revakcinované v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie uvedenej v odseku 2 písm. e) prílohy III.


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody uvedená v článku 43 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 998/2003

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 prvý odsek

článok 2 ods. 1

článok 2 druhý odsek

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 tretí odsek

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 3 písm. a)

článok 3 písm. a) a b)

článok 3 písm. b)

článok 3 písm. f)

článok 3 písm. c)

článok 2 ods. 1

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

 

 

článok 17 ods. 1 prvý pododsek

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 17 ods. 1 druhý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 5 ods. 1 písm. a)

článok 6 písm. a)

článok 5 ods. 1 písm. b)

článok 6 písm. d)

článok 5 ods. 1 písm. b) bod i)

článok 6 písm. b)

článok 5 ods. 1 písm. b) bod ii)

článok 6 písm. c)

článok 5 ods. 1 druhý pododsek

článok 19

článok 5 ods. 2

článok 7

článok 6

článok 7

článok 5 ods. 5, články 9, 14 a 28

článok 8 ods. 1

články 10 a 12

článok 8 ods. 2

článok 10 ods. 1 písm. e) a článok 27

článok 8 ods. 3 písm. a)

článok 13 ods. 1

článok 8 ods. 3 písm. b)

článok 16

článok 8 ods. 3 písm. c)

článok 11

článok 8 ods. 4

článok 25 ods. 1 a 2

článok 9

článok 14 a článok 30 ods. 1 a 2

článok 10 prvý pododsek

článok 13 ods. 2

článok 10 druhý pododsek

článok 13 ods. 3

článok 11 prvá veta

článok 37 ods. 1

článok 11 druhá veta

článok 34 ods. 4 písm. a)

článok 12 úvodná veta a prvý pododsek písm. a)

článok 10 ods. 2 a článok 34 ods. 1

článok 12 úvodná veta a prvý pododsek písm. b)

článok 5 ods. 4

článok 12 druhý pododsek

článok 34 ods. 3 a článok 37 ods. 2 písm. d)

článok 13

článok 34 ods. 3 a článok 37 ods. 2 písm. d)

článok 14 prvý odsek

článok 34 ods. 2 písm. a)

článok 14 druhý odsek

článok 17 ods. 1 druhý pododsek

článok 14 tretí odsek

článok 35 ods. 1 a 3

článok 14 štvrtý odsek

článok 35 ods. 2

článok 15

príloha IV body 1 a 2 písm. c)

článok 16

článok 17 prvý odsek

článok 17 druhý odsek

článok 21 ods. 1

článok 18 prvý odsek

článok 18 druhý odsek

článok 36

článok 19

článok 13 ods. 3 a článok 5 ods. 5

článok 19a ods. 1 a 2

článok 38

článok 19a ods. 3

článok 19b ods. 1

článok 39 ods. 2

článok 19b ods. 2

článok 39 ods. 4

článok 19b ods. 3

článok 39 ods. 1

článok 19c ods. 1 a 3

článok 39 ods. 3

článok 19c ods. 2

článok 19d ods. 1 a článok 19d ods. 2

článok 39 ods. 5

článok 19d ods. 3

články 20 až 23

článok 24 ods. 1, 2 a 3

článok 41 ods. 1, 2 a 3

článok 24 ods. 4 a 5

článok 25

článok 45

príloha I

príloha I

príloha Ia

príloha II

príloha Ib

príloha III

príloha II časť A a časť B oddiel 1

príloha II časť B oddiel 2

článok 13 ods. 1

príloha II časť C

článok 13 ods. 2


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia v rámci stratégie Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat (1) vypracuje štúdiu životných podmienok psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodných praktík.

Ak z tejto štúdie vyplynie, že dotknuté obchodné praktiky predstavujú zdravotné riziká, Komisia preskúma rôzne možnosti ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat. Mohla by napríklad navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade zmeny aktuálnej legislatívy Únie v oblasti obchodovania so psami a mačkami, vrátane zavedenia kompatibilných systémov ich registrácie, ku ktorým by bol prístup zo všetkých členských štátov.

V tejto súvislosti Komisia posúdi uskutočniteľnosť a vhodnosť rozšírenia týchto registračných systémov na psy a mačky, ktoré sú označené v súlade s právnymi predpismi Únie pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat.


(1)  COM(2012) 6 final/2 – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015.