25.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 482/2013

z 24. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 ods. 1 prvý pododsek a článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (2) sa stanovujú požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení na vstup určitých zásielok živých zvierat alebo čerstvého mäsa do Únie. Takisto sa ním stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých môžu uvedené zásielky vstupovať do Únie.

(2)

V nariadení (EÚ) č. 206/2010 sa stanovuje, že zásielky čerstvého mäsa určeného na ľudskú spotrebu sa môžu do Únie dovážať len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín, území alebo ich častí uvedených v časti 1 prílohy II k uvedenému nariadeniu, pre ktoré existuje vzor veterinárneho osvedčenia, ktorý zodpovedá príslušnej zásielke uvedenej v danej časti.

(3)

Štyri časti územia Botswany sú v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 uvedené ako regióny, z ktorých je povolený dovoz určitého čerstvého mäsa do Únie. Tieto regióny pozostávajú z viacerých zón kontroly veterinárnych chorôb.

(4)

V marci 2013 vykonala Komisia v Botswane audit s cieľom vyhodnotiť uplatňovaný systém kontroly zdravia zvierat, najmä pokiaľ ide o kontrolu slintačky a krívačky. Auditom sa zistilo, že riziko zavlečenia vírusu slintačky a krívačky do zón kontroly veterinárnych chorôb 6 a 4a na území uvedenej tretej krajiny nie je možné považovať za zanedbateľné.

(5)

V rámci dohľadu sa zistil výskyt vírusu slintačky a krívačky u kôz a voľne žijúcej zveri v zóne intenzívneho dohľadu v zóne kontroly veterinárnych chorôb 6. Vývoz čerstvého mäsa do Únie zo zóny intenzívneho dohľadu nie je povolený. Blízkosť uvedenej oblasti k tej časti zóny kontroly veterinárnych chorôb 6, z ktorej je taký vývoz povolený, však predstavuje riziko.

(6)

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 4a hraničí s ostatnými oblasťami Botswany, z ktorých nie je dovoz čerstvého mäsa do Únie povolený. Auditom, ktorý vykonala Komisia, sa zistili nedostatky týkajúce sa dohľadu nad zdravím zvierat v zóne kontroly veterinárnych chorôb 4a. Popri tom boli zistené viaceré nedostatky v súvislosti s vymedzením hraníc uvedenej zóny vo vzťahu k oblastiam, z ktorých nie je povolený dovoz čerstvého mäsa do Únie. Tieto nedostatky predstavujú nezanedbateľné riziko, pokiaľ ide o slintačku a krívačku.

(7)

Auditom Komisie sa tiež zistilo, že systém na overenie účinnosti úradných kontrol je na zvyšku územia Botswany dobre organizovaný a v porovnaní so situáciou zaznamenanou v predchádzajúcom audite v roku 2011 nastali zmeny k lepšiemu.

(8)

Vzhľadom na riziko zavlečenia slintačky a krívačky prostredníctvom dovozu čerstvého mäsa z druhov zvierat náchylných na uvedenú chorobu zo zón kontroly veterinárnych chorôb 6 a 4a v Botswane do Únie by sa však povolenie na dovoz takého čerstvého mäsa z uvedených zón kontroly veterinárnych chorôb malo pozastaviť.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa položka pre Botswanu nahrádza takto:

BW – Botswana

BW-0

Celá krajina

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Zóny kontroly veterinárnych chorôb 3c, 4b, 5, 8, 9 a 18

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

11. mája 2011

26. júna 2012

BW-2

Zóny kontroly veterinárnych chorôb 10, 11, 13, a 14

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marca 2002

BW-3

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 12

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

20. októbra 2008

20. januára 2009

BW-4

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 4a okrem ochrannej zóny intenzívneho dohľadu v šírke 10 km pozdĺž hranice so zónou, v ktorej sa vykonáva očkovanie proti slintačke a krívačke, a s oblasťami ochrany voľne žijúcej zveri

BOV

F

1

28. mája 2013

18. februára 2011

BW-5

Zóna kontroly veterinárnych chorôb 6 okrem zóny intenzívneho dohľadu v zóne 6 medzi hranicou so Zimbabwe a diaľnicou A1

BOV,OVI, RUF, RUW

F

1

28. mája 2013

26. júna 2012

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.