3.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 122/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 389/2013

z 2. mája 2013,

ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní EÚ,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 prvý pododsek druhú vetu,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť svoje emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (3), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Systém registrov zabezpečuje presné zúčtovanie transakcií podľa systému Únie na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorý bol zriadený smernicou 2003/87/ES, Kjótskym protokolom a rozhodnutím č. 406/2009/ES. Registre sú normalizované a zabezpečené elektronické databázy, ktoré obsahujú prvky spoločných údajov na sledovanie vydávania, držby, prevodu a stornovania príslušných jednotiek s cieľom zabezpečiť verejný prístup a v prípade potreby zachovať dôvernosť a zabezpečiť, aby nedošlo k prevodom, ktoré nie sú v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi zo smernice 2003/87/ES, protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (Kjótsky protokol) a rozhodnutia č. 406/2009/ES.

(2)

V článku 19 ods. 1 smernice 2003/87/ES sa vyžaduje, aby sa všetky emisné kvóty vydané od 1. januára 2012 držali v registri Únie na účtoch spravovaných členskými štátmi. Takýto register Únie sa ustanovil nariadením Komisie (EÚ) č. 920/2010 zo 7. októbra 2010 o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (4).

(3)

Smernica 2003/87/ES sa významne zmenila a doplnila smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (5), čo si v systéme registrov vyžaduje veľké zmeny. Zmeny a doplnenia sa uplatňujú od začiatku obdobia obchodovania v roku 2013. V súčasnosti neexistuje žiadna medzinárodná dohoda, ktorá by nahrádzala Kjótsky protokol a ktorá by platila pre členské štáty po roku 2012. S emisnými kvótami pre leteckú dopravu sa od roku 2012 obchodovalo formou aukcie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice 2003/87/ES (6), rovnakým spôsobom ako so všeobecnými emisnými kvótami. Preto bolo v súlade s článkom 19 smernice 2003/87/ES prijaté nariadenie Komisie (EÚ) č. 1193/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010 (7), ktoré sa uplatňuje na obdobie obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisiami začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia. Uplatňuje sa aj na emisné kvóty pre leteckú dopravu, s ktorými sa obchodovalo formou aukcie v roku 2012.

(4)

S cieľom zabezpečiť možnosť držby kjótskych jednotiek a kvót na tých istých účtoch v registri Únie musí register Únie spĺňať funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov platné pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu, ktoré boli prijaté rozhodnutím 12/CMP.1 konferencie strán UNFCCC slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu (rozhodnutie 12/CMP.1).

(5)

V článku 20 smernice 2003/87/ES sa vyžaduje vytvorenie nezávislého protokolu transakcií – protokolu transakcií Európskej únie (ďalej len „EUTL“), do ktorého sa zaznamenáva vydanie, prevod a zrušenie kvót. V článku 6 ods. 2 rozhodnutia č. 280/2004/ES sa vyžaduje, aby sa informácie o vydávaní, držbe, prevode, nadobúdaní, zrušení a odobratí jednotiek prideleného množstva, jednotiek sekvestrácie, jednotiek zníženia emisií a certifikovaných znížení emisií a o prenose jednotiek prideleného množstva, jednotiek zníženia emisií a certifikovaných znížení emisií sprístupnili na účely protokolu transakcií.

(6)

Register Únie by mal obsahovať účty, na ktorých by sa mali zaznamenávať procesy a operácie potrebné na uplatňovanie ustanovení smernice 2003/87/ES. Každý účet by mal byť zriadený v súlade s normalizovanými postupmi, aby sa zabezpečila celistvosť systému registrov a prístup verejnosti k informáciám uchovávaným v tomto systéme. Kvóty by sa mali vydávať v registri Únie.

(7)

Transakcie s emisnými kvótami v rámci registra Únie by sa mali vykonávať prostredníctvom komunikačného spojenia zahŕňajúceho EUTL, zatiaľ čo transakcie s kjótskymi jednotkami by sa mali vykonávať cez komunikačné spojenie zahŕňajúce EUTL aj medzinárodný protokol transakcií (ďalej len „ITL“) podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy UNFCCC (ďalej len „UNFCCC“).

(8)

Keďže kvóty a kjótske jednotky existujú len v dematerializovanej podobe a sú vymeniteľné, nárok na kvótu alebo kjótsku jednotku by sa mal stanoviť na základe ich existencie na účte v registri Únie, na ktorom sa držia. V záujme zníženia rizík spojených s napravením transakcií zaznamenaných v registri a s následným narušením fungovania systému a trhu, ktoré takéto napravenie môže spôsobiť, je navyše potrebné zabezpečiť, aby kvóty a kjótske jednotky boli plne vymeniteľné. Ide najmä o to, aby sa transakcie nemohli napraviť, zrušiť ani ukončiť inak, ako sa stanovuje v pravidlách týkajúcich sa registra, po časovom limite stanovenom v uvedených pravidlách. Nič v tomto nariadení by majiteľovi účtu ani tretej strane nemalo brániť pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo nároku vyplývajúceho zo základnej transakcie podľa zákona na obnovenie alebo nahradenie v súvislosti s transakciou zadanou v systéme, ako napríklad v prípade podvodu alebo technickej chyby, pokiaľ to nevedie k náprave, zrušeniu alebo ukončeniu transakcie. Okrem toho by sa malo chrániť získanie kvóty alebo kjótskej jednotky v dobrej viere.

(9)

K hlavným povinnostiam centrálneho správcu patrí poskytovanie, prevádzkovanie a udržiavanie registra Únie a EÚTL, riadenie centrálnych účtov a realizovanie operácií, ktoré sú vykonávané centrálne. Vnútroštátni správcovia majú byť najmä kontaktným bodom pre svojich príslušných majiteľov účtov v registri Únie a vykonávať všetky operácie, ktoré si vyžadujú priamy styk s nimi, vrátane otvárania, pozastavovania a zatvárania účtov.

(10)

Ak členské štáty pridelia kvóty na základe článku 10c smernice 2003/87/ES bezodplatne, tieto kvóty by sa mali vydať v súlade s článkom 10c danej smernice a na základe toho by sa mali prijať rozhodnutia Komisie. Na tento účel by sa mali v príslušných národných alokačných tabuľkách zohľadňovať žiadosti dotknutých členských štátov v súlade so smernicou 2003/87/ES článkom 10c ods. 5, ako aj príslušné rozhodnutia Komisie podľa článku 10c ods. 6 tejto smernice.

(11)

Ak sa členský štát, ktorý zohľadňuje svoju žiadosť podľa článku 10c ods. 5 smernice 2003/87/ES a príslušné rozhodnutie Komisie podľa článku 10c ods. 6 tejto smernice, oneskorí s vydaním emisných kvót, ktoré sa majú na základe článku 10c smernice 2003/87/ES prideliť bezodplatne (vydanie emisných kvót ex post), tento členský štát by mal do svojej národnej alokačnej tabuľky v súlade s článkom 51 ods. 1 tohto nariadenia zahrnúť pridelenie kvót, ktoré sa majú prideliť bezodplatne na základe už vykonaných investícií alebo finančných transakcií, ktoré sa už uskutočnili v čase oznámenia tabuľky.

(12)

Ak členský štát, ktorý zohľadňuje svoju žiadosť podľa článku 10c ods. 5 smernice 2003/87/ES a príslušné rozhodnutie Komisie podľa článku 10c ods. 6 uvedenej smernice, vydá kvóty, ktoré sa majú na základe článku 10c smernice 2003/87/ES prideliť bezodplatne, bez ohľadu na už vykonané investície (vydanie emisných kvót ex ante), členský štát by mal pri oznamovaní národnej alokačnej tabuľky Komisii v súlade s článkom 51 ods. 1 tohto nariadenia do národnej alokačnej tabuľky zahrnúť pridelenie kvót, ktoré sa majú v súlade s článkom 10c smernice 2003/87/ES na obdobie rokov 2013 – 2019 prideliť bezodplatne.

(13)

Na základe správ, ktoré sa majú predložiť Komisii v súlade s článkom 10c ods. 1 smernice 2003/87/ES, by mali členské štáty uskutočniť zmeny v národných alokačných tabuľkách tak, aby odrážali pokrok uskutočnených investícií a stav finančných prevodov vykonaných v súlade s článkom 10c smernice 2003/87/ES a príslušnými rozhodnutiami Komisie.

(14)

V článku 11 smernice 2003/87/ES sa stanovuje, že príslušné orgány vydajú do 28. februára každého roka kvóty, ktoré sa majú v danom roku prideliť. Ak prevádzkovateľ predložil informácie podľa článku 24 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii, ktoré ovplyvňujú počet kvót, ktoré sa majú prideliť uvedenému prevádzkovateľovi (8), kvóty pridelené uvedenému prevádzkovateľovi sa budú musieť prepočítať a oznámiť podľa článku 24 ods. 2 uvedeného rozhodnutia, a to ešte pred možným prevodom kvót na účet uvedeného prevádzkovateľa podľa článku 53 ods. 2 tohto nariadenia.

(15)

Nič v tomto nariadení by nemalo príslušnému orgánu brániť v tom, aby požiadal prevádzkovateľa o prevod takého počtu prijatých kvót, ktoré prevyšuje upravené množstvo kvót na príslušný rok, na účet EÚ pre prideľovanie v prípade, že došlo k prideleniu nadmerného počtu kvót, čo mohol byť dôsledok chyby v pôvodnom pridelení kvót alebo toho, že prevádzkovateľ nepredložil príslušnému orgánu správne alebo úplné informácie podľa článku 24 rozhodnutia 2011/278/EÚ do dátumu stanoveného v uvedenom článku, pokiaľ centrálny správca vykonal zmeny v národnej alokačnej tabuľke členského štátu podľa článku 52 ods. 2 tohto nariadenia s cieľom upraviť zodpovedajúcim spôsobom počet pridelených kvót.

(16)

Článkom 11b smernice 2003/87/ES sa po 31. decembri 2012 zakazuje vydávať certifikované zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU), ktoré vedú k dvojitému započítaniu znižovania emisií skleníkových plynov. V článku 5 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2006/780/ES z 13. novembra 2006 o zabránení dvojitému započítaniu znižovania emisií skleníkových plynov v rámci systému obchodovania s emisiami v Spoločenstve pri projektových aktivitách Kjótskeho protokolu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (9) sa umožňuje, aby sa emisné kvóty v rezerve vypracovanej podľa článku 3 tohto rozhodnutia previedli na jednotky prideleného množstva (AAU) alebo aby sa predali ako kvóty obdobia rokov 2008 – 2012. Členské štáty by od 1. januára 2013 okrem toho mali mať možnosť do 30. apríla 2013 vydávať ERU z projektov týkajúcich sa činností, ktoré sú zahrnuté len do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES, v súvislosti so zníženiami emisií, ku ktorým došlo do 31. decembra 2012.

(17)

Únia, členské štáty a niekoľko tretích krajín prijali v období rokov 2008 – 2012 záväzky na znižovanie emisií týkajúce sa celého hospodárstva. Ako sa stanovuje v smernici 2003/87/ES a rozhodnutí č. 406/2009/ES, členské štáty majú právne záväzné ciele na znižovanie emisií týkajúce sa celého hospodárstva na obdobie od roku 2013 do roku 2020. Zmenou a doplnením Kjótskeho protokolu by sa mali zaviesť medzinárodne právne záväzné kvantifikované emisné ciele na obdobie rokov 2013 – 2020 pre strany, ktoré sú vymenované v jeho prílohe B, hneď ako pre tieto strany nadobudne platnosť. V rozhodnutí 13/CMP.1 konferencie strán UNFCCC slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu (rozhodnutie 13/CMP.1) sa požaduje, aby sa ERU vydávali len prevedením AAU alebo jednotiek sekvestrácie (RMU), ktoré majú sériové číslo zahŕňajúce obdobie záväzkov, pre ktoré boli vydané. ERU sa nemôžu vydať, ak obdobie záväzkov, ktoré je vyznačené na príslušnom sériovom čísle, nezodpovedá obdobiu, počas ktorého k zníženiam emisií došlo. Účty v registri Únie v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) by nemali mať v držbe ERU, ktoré nie sú v súlade s týmito pravidlami. Na tento účel by sa ERU vydané tretími krajinami, ktoré nemajú právne záväzné kvantifikované emisné ciele na obdobie rokov 2013 – 2020, ako sa stanovuje v zmene a doplnení Kjótskeho protokolu podľa jeho článku 3 ods. 9, alebo ktoré neuložili ratifikačnú listinu v súvislosti s takouto zmenou a doplnením Kjótskeho protokolu, mali v registri Únie držať len vtedy, ak sa potvrdilo, že sa vzťahujú na zníženia emisií, pri ktorých bolo overené, že k nim došlo pred rokom 2013. O takýchto ERU prevedených do registra Únie po 1. máji 2013 sa predpokladá, že boli vydané v súlade s overovacím postupom v rámci spoločného vykonávacieho dozorného výboru zriadeného rozhodnutím 9/CMP.1 konferencie strán UNFCCC slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu (rozhodnutie 9/CMP.1) (podľa takzvanej „časti 2 postupu“).

(18)

V článku 11a smernice 2003/87/ES sa stanovuje využitie certifikovaných znížení emisií a jednotiek znížení emisií z projektových činností, skôr než vstúpi do platnosti medzinárodná dohoda o zmene klímy, stanovením možnosti pre prevádzkovateľov vymeniť takéto jednotky za emisné kvóty.

(19)

Tretie krajiny alebo ich subfederálne či regionálne správne celky by mali mať možnosť otvárať účty v registri Únie, keď už boli s treťou krajinou dohodnuté spôsoby prepojenia ETS na ďalší povinný systém obchodovania s emisnými kvótami obmedzený absolútnym emisným stropom.

(20)

V článku 11 rozhodnutia č. 406/2009/ES sa stanovuje, že systém registrov zaistí presné zúčtovanie transakcií podľa tohto rozhodnutia.

(21)

Ročné pridelené jednotky emisných kvót by sa mali vydávať na účtoch na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí v registri Únie v množstvách, ktoré boli určené v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES. Ročné pridelené jednotky emisných kvót (AEA) sa môžu držať iba na účtoch na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí v registri Únie.

(22)

Register Únie by mal umožniť vykonávanie každoročného cyklu na zabezpečenie súladu podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES zabezpečením procesov na zavedenie ročných preskúmaných emisií skleníkových plynov na účtoch na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí, na určenie údaja o stave dodržiavania súladu pre každý účet na zabezpečenie súladu členského štátu s rozhodnutím o spoločnom úsilí a v prípade potreby na uplatňovanie nápravných opatrení v súlade s článkom 7 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

(23)

Register Únie by mal zaistiť presné zúčtovanie transakcií stanovených článkom 3 ods. 3, 4 a 5 a článkom 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

(24)

EUTL by mal vykonávať automatizované kontroly všetkých procesov v systéme registrov v súvislosti s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami, ročnými pridelenými jednotkami emisných kvót, nárokom na kredit a kjótskymi jednotkami a ITL by mal vykonávať automatizované kontroly procesov týkajúcich sa kjótskych jednotiek, aby sa zabezpečilo, že nejestvujú žiadne nezrovnalosti. Procesy, ktoré neprejdú týmito kontrolami, by sa mali prerušiť, aby sa zabezpečilo, že transakcie v systéme registrov Únie zodpovedajú požiadavkám smernice 2003/87/ES, rozhodnutia č. 406/2009/ES a požiadavkám vypracovaným podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu.

(25)

Mali by sa uplatňovať primerané a harmonizované požiadavky na otváranie účtov, preverovanie a prístupové práva s cieľom chrániť bezpečnosť informácií uchovávaných v integrovanom systéme registrov a zabraňovať podvodom. Preskúmanie týchto požiadaviek by sa malo zvážiť v budúcnosti s cieľom zaistiť ich účinnosť s prihliadnutím na proporcionalitu. Mali by sa viesť záznamy týkajúce sa všetkých procesov, prevádzkovateľov a subjektov v systéme registrov.

(26)

Centrálny správca by mal zabezpečiť čo najmenší výskyt prípadov prerušenia prevádzky systému registrov Únie prijatím všetkých primeraných krokov s cieľom zabezpečiť dostupnosť registra Únie a EUTL a zabezpečením spoľahlivých systémov a postupov na ochranu príslušných informácií.

(27)

Keďže môže byť žiaduce zabezpečiť ďalšie typy účtov alebo iné prostriedky, ktoré by uľahčili držbu kvót alebo kjótskych jednotiek v mene tretích strán alebo poskytnutie záruky v tejto forme, tieto otázky by sa mali preskúmať v kontexte budúceho preskúmania tohto nariadenia.

(28)

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (10), a v súlade s rozhodnutím 13/CMP.1 by sa mali pravidelne uverejňovať osobitné správy, aby sa zabezpečil prístup verejnosti k informáciám uchovávaným v integrovanom systéme registrov v súlade s určitými požiadavkami dôvernosti.

(29)

Vnútroštátni správcovia, centrálny správca a Komisia by mali dodržiavať právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov, najmä smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (11) a vnútroštátny zákon, ktorým sa vykonáva, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (12), ak sa tieto právne predpisy uplatňujú na údaje uchovávané a spracúvané v súlade s týmto nariadením, ktorých sú prevádzkovateľmi.

(30)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2010 zo 7. októbra 2010 o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (13) by sa malo uplatňovať až do ukončenia všetkých potrebných operácií v súvislosti s obdobím obchodovania medzi rokmi 2008 a 2012. Malo by sa zmeniť a doplniť, aby sa ním ustanovilo nahradenie emisných kvót v leteckej doprave, ktoré majú užívatelia v držbe na konci obdobia obchodovania medzi rokmi 2008 a 2012, emisnými kvótami pre leteckú dopravu, ktoré platia pre obdobie obchodovania začínajúce rokom 2013, a to s okamžitým účinkom. Nariadenie (EÚ) č. 920/2010 by sa preto malo zrušiť s účinnosťou od 1. októbra 2013.

(31)

Nariadenie (EÚ) č. 1193/2011 by sa preto malo s okamžitou platnosťou zrušiť a nahradiť nariadením, ktoré obsahuje ustanovenia požadované smernicou 2003/87/ES, rozhodnutím č. 280/2004/ES a rozhodnutím č. 406/2009/ES.

(32)

V nariadení (EÚ) 1193/2011 sa stanovili lehoty pre podmienky spolupráce medzi centrálnym správcom a vnútroštátnymi správcami, ktoré sa majú odsúhlasiť, a pre oznamovanie národných alokačných tabuliek a národných alokačných tabuliek pre leteckú dopravu. Kým nariadenie (EÚ) 1193/2011 sa ruší, tieto povinnosti by sa mali zachovať.

(33)

Bolo by vhodné, keby toto nariadenie súrne nadobudlo účinnosť.

(34)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

SPOLOČNÉ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné požiadavky, požiadavky týkajúce sa prevádzky a údržby registra Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia, nezávislého protokolu transakcií stanoveného v článku 20 ods. 1 smernice 2003/87/ES a registrov ustanovených v článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES.

V tomto nariadení sa ustanovuje aj komunikačný systém medzi registrom Únie a ITL.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na emisné kvóty vytvorené na obdobie obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisiami začínajúce 1. januára 2013 a nasledujúce obdobia, na ročné pridelené jednotky emisných kvót a kjótske jednotky.

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na emisné kvóty pre leteckú dopravu, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie a ktoré boli vytvorené na obdobie obchodovania od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Ak sa neuvádza inak, pojmy použité v hlave II tohto nariadenia majú ten istý význam ako v smernici 2003/87/ES. Okrem toho sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 a v článku 3 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

(1)

„majiteľ účtu“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vlastní účet v systéme registrov;

(2)

„centrálny správca“ znamená osobu, ktorú Komisia vymenovala podľa článku 20 smernice 2003/87/ES;

(3)

„príslušný orgán“ znamená orgán alebo orgány určené členským štátom podľa článku 18 smernice 2003/87/ES;

(4)

„externá obchodná platforma“ znamená akýkoľvek typ multilaterálnej výmeny, ktorá spája alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán o kúpu a predaj, tak ako sa vymedzuje v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (14), pričom kupované alebo predávané záujmy sú v emisných kvótach alebo kjótskych jednotkách;

(5)

„overovateľ“ znamená overovateľ podľa vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 (15);

(6)

„jednotky prideleného množstva“ (AAU) znamenajú jednotky vydané podľa článku 7 ods. 3 rozhodnutia č. 280/2004/ES;

(7)

„kvóty pre leteckú dopravu“ znamenajú kvóty vytvorené podľa článku 3c ods. 2 smernice 2003/87/ES;

(8)

„všeobecné kvóty“ znamenajú všetky ostatné kvóty vytvorené podľa smernice 2003/87/ES;

(9)

„dlhodobé certifikované zníženia emisií“ (lCER) znamenajú jednotky vydané na projektovú aktivitu zalesňovania alebo opätovného zalesňovania v rámci mechanizmu čistého rozvoja (CDM), ktorých platnosť sa s výhradou rozhodnutia 5/CMP.1 konferencie strán slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu končí na konci úverovacieho obdobia znižovania emisií projektovej aktivity zalesňovania alebo opätovného zalesňovania v rámci CDM, pre ktoré boli vydané;

(10)

„jednotky sekvestrácie“ (RMU) znamenajú jednotky vydané podľa príslušných ustanovení v prílohe k rozhodnutiu 13/CMP.1;

(11)

„dočasné certifikované zníženia emisií“ (tCER) znamenajú jednotky vydané na projektovú aktivitu zalesňovania alebo opätovného zalesňovania v rámci CDM, ktorých platnosť sa v súlade s rozhodnutím 5/CMP.1 končí na konci obdobia záväzku Kjótskeho protokolu po období, počas ktorého boli vydané;

(12)

„kjótske jednotky“ znamenajú AAU, jednotky zníženia emisií (ERU), certifikované zníženia emisií (CER), RMU, lCER a tCER.

(13)

„proces“ znamená automatizovaný technický prostriedok na vykonanie činnosti týkajúcej sa účtu, jednotky alebo časti nároku na kredit v registri;

(14)

„transakcia“ znamená proces v registri Únie zahŕňajúci prevod emisnej kvóty, kjótskej jednotky, ročnej pridelenej jednotky emisných kvót alebo časti nároku na kredit z jedného účtu na druhý;

(15)

„odovzdanie“ znamená zúčtovanie emisných kvót prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla oproti množstvu overených emisií jeho zariadenia alebo lietadla;

(16)

„stornovanie“ znamená definitívne odstránenie kjótskej jednotky jej vlastníkom bez jej zúčtovania oproti overeným emisiám;

(17)

„zrušenie“ znamená definitívne odstránenie emisnej kvóty jej vlastníkom bez jej zúčtovania oproti overeným emisiám;

(18)

„vyradenie“ znamená zúčtovanie kjótskej jednotky stranou Kjótskeho protokolu oproti nahlásenému množstvu emisií danej strany;

(19)

„pranie špinavých peňazí“ znamená pranie špinavých peňazí podľa vymedzenia v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (16);

(20)

„závažný trestný čin“ znamená závažný trestný čin podľa vymedzenia v článku 3 ods. 5 smernice 2005/60/ES;

(21)

„financovanie terorizmu“ znamená financovanie terorizmu podľa vymedzenia v článku 1 ods. 4 smernice 2005/60/ES;

(22)

„vnútroštátny správca“ znamená subjekt, ktorý je v mene členského štátu zodpovedný za spravovanie súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra Únie a ktorý je určený v súlade s článkom 8;

(23)

„riaditelia“ znamenajú osoby, ktoré v skutočnosti riadia každodennú prevádzku právnickej osoby;

(24)

„stredoeurópsky čas“ znamená stredoeurópsky letný čas počas obdobia letného času podľa vymedzenia v článkoch 1, 2 a 3 smernice 2000/84/ES;

(25)

„národná administratívna platforma“ znamená externý systém prevádzkovaný vnútroštátnym správcom alebo príslušným orgánom, ktorý je bezpečne pripojený na register Únie na účely automatizácie funkcií týkajúcich sa spravovania účtov a povinností plnenia podmienok v registri Únie;

(26)

„medzinárodné kredity“ znamenajú CER, ERU a kredity z projektov alebo iných činností na zníženie emisií, ktoré môžu byť použité v súlade s článkom 11a ods. 5 smernice 2003/87/ES;

(27)

„ročná pridelená jednotka emisných kvót“ (AEA) znamená podskupinu ročných pridelených emisných kvót členského štátu vymedzených v súlade s článkom 3 ods. 2 a článku 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES, ktorá zodpovedá jednej tone oxidu uhličitého;

(28)

„nárok na kredit“ znamená právo členského štátu, vyjadrené ako číslo zodpovedajúce percentuálnemu podielu jeho emisií skleníkových plynov na rok 2005 podľa vymedzenia v článku 5 ods. 4 rozhodnutia č. 406/2009/ES, využívať kredity uvedené v článku 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES s cieľom plniť svoje povinnosti podľa článku 3 rozhodnutia č. 406/2009/ES;

(29)

„nevyužitý nárok na kredit“ znamená nárok členského štátu na kredit bez súčtu medzinárodných kreditov, tCER a lCER držaných na účte na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí v čase určenia údaja o stave plnenia podmienok podľa článku 79 nariadenia;

(30)

„obdobie plnenia podmienok“ znamená obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, počas ktorého členské štáty obmedzia svoje emisie skleníkových plynov v súlade s článkom 3 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

KAPITOLA 2

Systém registrov

Článok 4

Register Únie

1.   Zriaďuje sa register Únie na obdobie obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisiami začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia.

2.   Register Únie prevádzkuje a udržiava centrálny správca vrátane technickej infraštruktúry.

3.   Členské štáty používajú register Únie na účely plnenia svojich povinností podľa článku 19 smernice 2003/87/ES a článku 11 rozhodnutia č. 406/2009/ES a s cieľom zabezpečiť presné zúčtovanie emisných kvót, AEA a nároku na kredit v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Register Únie poskytuje vnútroštátnym správcom a majiteľom účtov procesy stanovené v tomto nariadení.

4.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie spĺňa funkčné a technické špecifikácie pre výmenu údajov platných pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu vypracované v súlade s rozhodnutím 12/CMP.1 a že sa zohľadňujú požiadavky týkajúce sa hardvéru, siete, softvéru a bezpečnosti ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách uvedených v článku 105 tohto nariadenia.

Článok 5

Vnútroštátne registre KP a register KP Únie

1.   Každý členský štát a Únia na účely plnenia svojich povinností ako strán Kjótskeho protokolu a povinností vyplývajúcich z článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES, ktoré spočívajú v zabezpečení presného zúčtovania kjótskych jednotiek, prevádzkujú register Kjótskeho protokolu (ďalej len „register KP“) vo forme normalizovanej elektronickej databázy, ktorá spĺňa požiadavky UNFCCC týkajúce sa registrov a najmä funkčné a technické špecifikácie noriem pre výmenu údajov platných pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované v súlade s rozhodnutím 12/CMP.1, a zohľadňujú požiadavky týkajúce sa hardvéru, siete, softvéru a bezpečnosti ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách uvedených v článku 105 tohto nariadenia.

2.   Centrálny správca zabezpečí, aby register Únie fungoval zároveň aj ako register KP pre Úniu ako zmluvnú stranu Kjótskeho protokolu. Centrálny správca koná tiež ako správca registra KP Únie, ktorý je súčasťou registra Únie.

Článok 6

Protokol transakcií Európskej únie

1.   Zriaďuje sa protokol transakcií Európskej únie (EUTL) vo forme normalizovanej elektronickej databázy podľa článku 20 smernice 2003/87/ES na účely transakcií v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. EUTL slúži aj na zaznamenávanie všetkých informácií v súvislosti s držbou a prevodmi kjótskych jednotiek sprístupnených v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia č. 280/2004/ES.

2.   Centrálny správca prevádzkuje a udržiava EUTL v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.   Centrálny správca zabezpečí, že EUTL je schopný kontrolovať a zaznamenávať všetky procesy uvedené v tomto nariadení a spĺňa funkčné a technické špecifikácie noriem pre výmenu údajov platných pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované v súlade s rozhodnutím 12/CMP.1, ako aj požiadavky týkajúce sa hardvéru, siete a softvéru ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách uvedených v článku 105 tohto nariadenia.

4.   Centrálny správca zabezpečí, že EUTL je schopný zaznamenávať všetky procesy opísané v kapitolách 3 hlavy I a hláv II, III a IV.

Článok 7

Komunikačné spojenia medzi registrami, ITL a EUTL

1.   Centrálny správca a členské štáty zabezpečia, že register Únie a registre KP udržiavajú komunikačné spojenie s ITL na účely oznamovania transakcií s kjótskymi jednotkami.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že EUTL udržiava komunikačné spojenie s ITL na účely zaznamenávania a kontrolovania prevodov uvedených v odseku 1. Všetky navrhované prevody zahŕňajúce register KP spracúva a kontroluje EUTL ešte pred zaznamenaním prevodu.

3.   Centrálny správca zabezpečí, že si register Únie udržiava priame komunikačné spojenie s EUTL na účely kontrolovania a zaznamenávania transakcií s emisnými kvótami, AEA alebo časťami nárokov na kredit a procesov správy účtov stanovených v kapitole 3 hlavy I. Všetky transakcie zahŕňajúce emisné kvóty, AEA alebo nárok na kredit sa uskutočňujú v rámci registra Únie a EUTL ich zaznamenáva a kontroluje. Centrálny správca môže vytvoriť obmedzené komunikačné spojenie medzi EUTL a registrom tretej krajiny, ktorá podpísala zmluvu o svojom pristúpení k Únii v záujme umožnenia komunikácie takýchto registrov s ITL prostredníctvom EUTL a zaznamenávania údajov o overených emisiách prevádzkovateľov v EUTL. Pred vytvorením takéhoto komunikačného spojenia musia tieto registre úspešne prejsť všetkými testovacími a inicializačnými postupmi.

Článok 8

Vnútroštátni správcovia a správcovia registrov KP

1.   Každý členský štát určí vnútroštátneho správcu. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 2, členský štát má prostredníctvom svojho vnútroštátneho správcu podľa vymedzenia v prílohe I prístup k svojim vlastným účtom a k účtom v registri Únie v rámci svojej právomoci a jeho prostredníctvom ich v súlade s článkom 11 aj spravuje. Vnútroštátny správca každého členského štátu koná aj ako správca jeho registra KP v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2.   Členské štáty aj Komisia zabezpečujú, aby medzi vnútroštátnymi správcami, centrálnym správcom a majiteľmi účtov nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

3.   Každý členský štát oznamuje Komisii údaje o totožnosti a kontaktné údaje o svojom vnútroštátnom správcovi vrátane núdzového telefónneho čísla, ktoré sa má použiť v prípade bezpečnostného incidentu.

4.   Komisia koordinuje vykonávanie tohto nariadenia s vnútroštátnymi správcami každého členského štátu a centrálnym správcom. Komisia uskutočňuje najmä konzultácie s pracovnou skupinou správcov vytvorenou v rámci Výboru pre zmenu klímy o otázkach a postupoch týkajúcich sa prevádzky registrov, ktoré podliehajú regulácii podľa tohto nariadenia a vykonávania tohto nariadenia. Pracovná skupina správcov do 31. marca 2012 schváli podmienky spolupráce medzi centrálnym správcom a vnútroštátnymi správcami vrátane spoločných prevádzkových postupov na vykonávanie tohto nariadenia a postupov riadenia zmien a incidentov, pokiaľ ide o register Únie, a technických špecifikácií fungovania a spoľahlivosti registra Únie a EUTL. Podmienky spolupráce môžu zahŕňať spôsoby konsolidácie externých komunikačných spojení, infraštruktúry pre informačné technológie, postupy týkajúce sa prístupu k používateľským účtom a mechanizmy správy účtov KP v rámci registra Únie s tými, ktoré sú súčasťou ostatných registrov KP, do konsolidovaného systému európskych registrov, ktorý udržiava centrálny správca. Rokovací poriadok pracovnej skupiny správcov prijíma Výbor pre zmenu klímy.

5.   Centrálny správca, príslušné orgány a vnútroštátni správcovia vykonávajú len procesy, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií, ako sa to stanovuje v smernici 2003/87/ES, rozhodnutí č. 280/2004/ES a rozhodnutí č. 406/2009/ES, a opatrenia prijaté v súlade s ich ustanoveniami.

KAPITOLA 3

Účty

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia platné pre všetky účty

Článok 9

Účty

1.   Členské štáty a centrálny správca zabezpečia, že každý register KP a register Únie obsahujú účty uvedené v prílohe I.

2.   Na každom type účtu možno držať typy jednotky uvedené v prílohe I.

Článok 10

Stav účtu

1.   Stav účtu musí byť: otvorený, zablokovaný, dočasne vylúčený alebo zatvorený.

2.   Zo zablokovaných účtov nemožno iniciovať žiadne procesy s výnimkou procesov stanovených v článkoch 25, 31, 35, 67, 77, 81 a 83.

3.   Zo zatvorených účtov nemožno iniciovať žiadne procesy. Zatvorený účet nemožno znovu otvoriť a nesmie prijímať jednotky.

4.   Po dočasnom vylúčení zariadenia zo systému Únie podľa článku 27 smernice 2003/87/ES zmení vnútroštátny správca stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na dočasne vylúčený na obdobie trvania vylúčenia.

5.   Po oznámení príslušného orgánu o tom, že lety prevádzkovateľa lietadla už nie sú zaradené do systému Únie v súlade s prílohou I k smernici 2003/87/ES v danom roku, vnútroštátny správca upraví stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na dočasne vylúčený po tom, ako príslušného prevádzkovateľa lietadla o tom vopred upovedomí, a až do oznámenia príslušného orgánu o opätovnom zaradení letov prevádzkovateľa lietadla do systému Únie.

6.   Z vylúčených účtov nemožno iniciovať žiadne procesy, s výnimkou procesov stanovených v článkoch 25 a 68 a procesov stanovených v článkoch 35 a 67, ktoré zodpovedajú obdobiu, keď stav účtov nebol upravený ako dočasne vylúčený.

Článok 11

Správa účtov

1.   Každý účet má správcu, ktorý je zodpovedný za správu účtu v mene členského štátu alebo v mene Únie.

2.   Pre každý typ účtu je určený správca účtu podľa prílohy I.

3.   Správca účtu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia účet otvára, pozastavuje, obmedzuje prístupu k nemu alebo účet zatvára, mení jeho stav, schvaľuje splnomocnených zástupcov, povoľuje také zmeny údajov o účte, ktoré si vyžadujú súhlas správcu, ako aj iniciuje transakcie požadované majiteľom účtu v súlade s článkom 23 ods. 5.

4.   Správca môže od majiteľov účtov a ich zástupcov požadovať, aby súhlasili s dodržiavaním primeraných požiadaviek v súlade s týmto nariadením s ohľadom na oblasti uvedené v prílohe II.

5.   Účty podliehajú zákonom a patria do právomoci členského štátu svojho správcu a jednotky, ktoré sú držané na týchto účtoch, sa považujú za jednotky nachádzajúce sa na území daného členského štátu.

Článok 12

Oznámenia centrálneho správcu

Centrálny správca informuje zástupcov a vnútroštátneho správcu účtu o iniciácii a dokončení alebo zamietnutí každého procesu súvisiaceho s účtom a o zmene stavu účtu, a to prostredníctvom automatizovaného mechanizmu opísaného v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 105.

Oddiel 2

Otvorenie a aktualizácia účtov

Článok 13

Otvorenie účtov spravovaných centrálnym správcom

1.   Centrálny správca otvorí všetky prevádzkové účty ETS v registri Únie, účty KP Únie, účet pre celkové množstvo ročných pridelených jednotiek emisných kvót EÚ, účet pre zrušenie rozhodnutia o spoločnom úsilí a jeden účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí pre každý členský štát na každý rok obdobia na plnenie podmienok do 20 pracovných dní od prijatia informácií stanovených v prílohe III.

2.   Vnútroštátny správca určený v súlade s článkom 8 ods. 1 koná ako splnomocnený zástupca účtov na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí, v prípade, že príslušný členský štát nevymenuje inú osobu.

3.   Každý členský štát poskytne centrálnemu správcovi informácie uvedené v tabuľke VIII-I prílohy VIII pre každého splnomocneného zástupcu a dodatočného zástupcu pre účty na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí.

Článok 14

Otvorenie účtov národnej administratívnej platformy v registri Únie

1.   Od 1. januára 2014 môže vnútroštátny správca predložiť žiadosť o otvorenie účtu vnútroštátnej správnej platformy v registri Únie. Táto žiadosť sa predkladá centrálnemu správcovi. Vnútroštátny správca poskytne informácie, ktoré centrálny správca požaduje. Tieto informácie zahŕňajú minimálne informácie uvedené v prílohe III a dôkaz o tom, že vnútroštátna správna platforma zaisťuje aspoň rovnakú úroveň bezpečnosti ako register Únie v súlade s týmto nariadením, so zreteľom na technické a bezpečnostné požiadavky opísané v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 105.

2.   Centrálny správca otvorí účet vnútroštátnej správnej platformy v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 alebo informuje vnútroštátneho správcu o zamietnutí žiadosti o otvorenie účtu, ak úroveň bezpečnosti zaistenej zo strany vnútroštátnej správnej platformy nie je dostatočná v porovnaní s požiadavkami odseku 1.

3.   Vnútroštátny správca určený v súlade s článkom 8 ods. 1 koná ako splnomocnený zástupca účtu vnútroštátnej správnej platformy.

Článok 15

Otvorenie účtu na prevod vydražených kvót v registri Únie

1.   Aukcionár, systém zúčtovania alebo systém vyrovnania podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1031/2010, alebo aukčná platforma určená v súlade s článkom 26 alebo článkom 30 uvedeného nariadenia môžu vnútroštátnemu správcovi predložiť žiadosť o otvorenie účtu na prevod vydražených kvót v registri Únie. Osoba žiadajúca o otvorenie účtu poskytuje informácie uvedené v prílohe IV.

2.   Vnútroštátny správca otvorí účet na prevod vydražených kvót v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 24 alebo informuje osobu žiadajúcu o otvorenie účtu o zamietnutí tejto žiadosti podľa článku 22.

Článok 16

Otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa v registri Únie

1.   Príslušný orgán alebo prevádzkovateľ poskytuje príslušnému vnútroštátnemu správcovi informácie uvedené v prílohe VI do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia a vnútroštátnemu správcovi predkladá žiadosť o otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa v registri Únie.

2.   Vnútroštátny správca otvorí holdingový účet prevádzkovateľa v registri Únie pre každé zariadenie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 24 alebo informuje potenciálneho majiteľa účtu o zamietnutí žiadosti o otvorenie účtu podľa článku 22.

Článok 17

Otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla v registri Únie

1.   Príslušný orgán alebo prevádzkovateľ lietadla poskytne príslušnému vnútroštátnemu správcovi informácie uvedené v prílohe VII do 20 pracovných dní od schválenia monitorovacieho plánu prevádzkovateľa lietadla a vnútroštátnemu správcovi predkladá žiadosť o otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla v registri Únie.

2.   Každý prevádzkovateľ lietadla má jeden holdingový účet prevádzkovateľa lietadla.

3.   Prevádzkovatelia lietadla vykonávajúci činnosť v oblasti leteckej dopravy s celkovými ročnými emisiami nižšími, ako je ekvivalent 25 000 ton oxidu uhličitého za rok, alebo prevádzkujúci menej ako 243 letov za obdobie troch po sebe nasledujúcich štvormesačných období môžu poveriť fyzickú osobu alebo právny subjekt ona otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla a na odovzdanie emisných kvót v ich mene v súlade s článkom 12 ods. 2a smernice 2003/87/ES. Zodpovednosť za plnenie podmienok stále prináleží prevádzkovateľovi lietadla. Prevádzkovateľ lietadla pri poverovaní fyzickej osoby alebo právneho subjektu zabezpečí, že neexistuje žiadny konflikt záujmov medzi poverenou osobou alebo subjektom a príslušným orgánom, vnútroštátnymi správcami, overovateľmi alebo inými orgánmi podliehajúcimi ustanoveniam smernice 2003/87/ES a aktom prijatým na jej vykonávanie. Fyzická osoba alebo právny subjekt v tomto prípade poskytne informácie požadované v súlade s odsekom 1.

4.   Vnútroštátny správca otvorí holdingový účet prevádzkovateľa lietadla v registri Únie pre každého prevádzkovateľa lietadla do 40 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 24 alebo informuje potenciálneho majiteľa účtu o zamietnutí žiadosti o otvorenie účtu podľa článku 22.

5.   Stav holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla sa zmení zo zablokovaného na otvorený po vložení overených emisií podľa článku 35 ods. 1 – 5 a po zápise údaja o stave plnenia podmienok vypočítaného podľa článku 37 ods. 1, ktorý je väčší ako nula alebo sa rovná nule. Stav účtu sa takisto zmení na otvorený ak vnútroštátny správca prijme žiadosť majiteľa účtu o aktiváciu jeho účtu na účely obchodovania, za predpokladu, že takáto žiadosť obsahuje požadované údaje ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách podľa článku 105.

Článok 18

Otvorenie osobného holdingového a obchodného účtu v registri Únie

1.   Žiadosť o otvorenie osobného holdingového alebo obchodného účtu v registri Únie predkladá vnútroštátnemu správcovi potenciálny majiteľ účtu. Potenciálny majiteľ účtu poskytuje informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny správca a ktoré zahŕňajú aspoň informácie uvedené v prílohe IV.

2.   Členský štát vnútroštátneho správcu môže na otvorenie osobného holdingového účtu alebo obchodného účtu požadovať, aby potenciálni majitelia účtov mali svoje trvalé bydlisko/sídlo alebo miesto registrácie v členskom štáte vnútroštátneho správcu, ktorý účet spravuje.

3.   Členský štát vnútroštátneho správcu môže na otvorenie osobného holdingového účtu alebo obchodného účtu požadovať, aby boli potenciálni majitelia účtov zaregistrovaní na účely dane z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte vnútroštátneho správcu účtu.

4.   Vnútroštátny správca otvorí osobný holdingový alebo obchodný účet v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 24 alebo informuje potenciálneho majiteľa účtu o zamietnutí jeho žiadosti o otvorenie účtu podľa článku 22.

Článok 19

Otvorenie národného holdingového účtu prevádzkovateľa v registri Únie

Príslušný orgán členského štátu dá vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby otvoril národný holdingový účet v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia informácií uvedených v prílohe III.

Článok 20

Otvorenie účtov externej obchodnej platformy v registri Únie

1.   Externé obchodné platformy môžu predložiť žiadosť o otvorenie účtu externej obchodnej platformy v registri Únie. Táto žiadosť sa predkladá vnútroštátnemu správcovi. Osoba žiadajúca o otvorenie účtu poskytuje informácie, ktoré požaduje vnútroštátny správca. Tieto informácie zahŕňajú aspoň informácie uvedené v prílohe IV a dôkaz o tom, že externá obchodná platforma zaisťuje aspoň rovnakú úroveň bezpečnosti ako register Únie v súlade s týmto nariadením a že má zavedené bezpečnostné opatrenia poskytujúce aspoň takú úroveň ochrany, ktorá zodpovedá schváleniu dodatočného zástupcu účtu podľa požiadavky v článku 23 ods. 3.

2.   Vnútroštátni správcovia zabezpečia, že externé obchodné platformy zohľadňujú technické a bezpečnostné požiadavky opísané v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 105.

3.   Vnútroštátny správca otvorí účet externej obchodnej platformy v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 24 alebo informuje centrálneho správcu alebo osobu žiadajúcu o otvorenie účtu o tom, že sa táto žiadosť zamieta podľa článku 22. Príslušný vnútroštátny správca o otvorení takýchto účtov bezodkladne informuje Komisiu.

4.   Schválenie dodatočného splnomocneného zástupcu sa nevyžaduje podľa článku 23 ods. 3 na inicializáciu transakcie v prípade transakcií inicializovaných externými obchodnými platformami.

Článok 21

Otvorenie účtu overovateľa v registri Únie

1.   Žiadosť o otvorenie účtu overovateľa v registri Únie sa predkladá vnútroštátnemu správcovi. Osoba žiadajúca o otvorenie účtu poskytuje informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny správca vrátane informácií ustanovených v prílohe III a prílohe V.

2.   Vnútroštátny správca otvorí účet overovateľa v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a v súlade s článkom 24 alebo informuje potenciálneho majiteľa účtu o zamietnutí jeho žiadosti podľa článku 22.

Článok 22

Zamietnutie žiadosti o otvorenie účtu

1.   Vnútroštátny správca overuje, či sú informácie a dokumenty poskytnuté na otvorenie účtu úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

2.   Vnútroštátny správca môže žiadosť o otvorenie účtu zamietnuť:

a)

ak sú poskytnuté informácie a dokumenty neúplné, neaktuálne alebo inak nepresné či nepravdivé;

b)

ak je potenciálny majiteľ účtu alebo v prípade, že ide o právnickú osobu, ktorýkoľvek z riaditeľov potenciálneho majiteľa účtu predmetom vyšetrovania alebo bol počas predchádzajúcich piatich rokov odsúdený za účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť;

c)

ak má vnútroštátny správca dôvodné podozrenie, že účet možno zneužiť na účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo na inú závažnú trestnú činnosť;

d)

z dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

3.   Ak vnútroštátny správca zamietne otvorenie účtu, osoba žiadajúca o otvorenie účtu môže proti tomu namietať podľa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom príslušného orgánu, ktorý buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca otvoril účet, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

Článok 23

Splnomocnení zástupcovia

1.   Každý účet s výnimkou účtu overovateľa má mať aspoň dvoch splnomocnených zástupcov. Účet overovateľa má mať aspoň jedného splnomocneného zástupcu. Splnomocnení zástupcovia iniciujú transakcie a iné procesy v mene majiteľa účtu.

2.   Okrem splnomocnených zástupcov uvedených v odseku 1 môžu mať účty aj splnomocnených zástupcov, ktorí majú k účtom prístup len na účely prezerania.

3.   Účty môžu mať jedného alebo viacerých dodatočných splnomocnených zástupcov. Na inicializáciu transakcie sa okrem súhlasu splnomocneného zástupcu vyžaduje aj súhlas dodatočného splnomocneného zástupcu s výnimkou:

a)

prevodov na účet, ktorý je uvedený v zozname dôveryhodných účtov v registri Únie majiteľa účtu,

b)

transakcií iniciovaných externými obchodnými platformami, ktorých účty sú otvorené v súlade s článkom 20; a

c)

výmen kvót v súlade s článkom 60, odovzdania kvót v súlade s článkom 67, zrušenie kvót v súlade s článkom 68 a stornovanie kjótskych jednotiek v súlade s článkom 69, ak nebol navrhnutý dodatočný splnomocnený zástupca. V takom prípade iniciovanie transakcie potvrdí iný splnomocnený zástupca účtu.

4.   Majitelia účtov môžu umožniť prístup k svojim účtom prostredníctvom externej obchodnej platformy. Takíto majitelia účtov môžu za splnomocneného zástupcu navrhnúť osobu, ktorá je už splnomocneným zástupcom účtu externej obchodnej platformy.

5.   Ak splnomocnený zástupca nemá prístup k registru Únie z technických alebo iných dôvodov, vnútroštátny správca môže iniciovať transakcie v mene splnomocneného zástupcu na požiadanie za predpokladu, že vnútroštátny správca takéto žiadosti povoľuje a že prístup k účtu nebol pozastavený v súlade s týmto nariadením.

6.   V špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách sa môže stanoviť maximálny počet splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov pre každý typ účtu.

7.   Splnomocnení zástupcovia a dodatoční splnomocnení zástupcovia sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. V prípade jedného účtu platí, že splnomocnenými zástupcami a dodatočnými splnomocnenými zástupcami sú rôzne osoby, kým jedna a tá istá osoba môže byť splnomocneným zástupcom alebo dodatočným splnomocneným zástupcom pre viaceré účty. Členský štát vnútroštátneho správcu môže s výnimkou účtov overovateľov požadovať, aby aspoň jeden zo splnomocnených zástupcov účtu mal trvalé bydlisko v danom členskom štáte.

Článok 24

Menovanie a schvaľovanie splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov

1.   Pri žiadosti o otvorenie účtu potenciálny majiteľ účtu vymenuje splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 23.

2.   Pri vymenúvaní splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu majiteľ účtu poskytuje informácie, ktoré požaduje správca. Tieto informácie zahŕňajú aspoň informácie uvedené v prílohe VIII.

3.   Vnútroštátny správca schvaľuje splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií požadovaných v súlade s odsekom 2 alebo informuje majiteľa účtu o jeho zamietnutí. Ak si overovanie informácií o nominantovi vyžaduje viac času, správca môže proces overovania predĺžiť až o ďalších 20 pracovných dní a o tomto predĺžení informuje majiteľa účtu.

4.   Vnútroštátny správca overuje, či sú informácie a dokumenty poskytnuté pri vymenúvaní splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

5.   Vnútroštátny správca môže zamietnuť schválenie splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu:

a)

ak sú poskytnuté informácie a dokumenty neúplné, neaktuálne alebo inak nepresné či nepravdivé;

b)

ak je potenciálny zástupca predmetom vyšetrovania alebo bol počas predchádzajúcich piatich rokov odsúdený za účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť;

c)

z dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

6.   Ak vnútroštátny správca zamietol schválenie splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, majiteľ účtu môže proti tomu namietať podľa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom príslušného orgánu, ktorý buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca schválil zástupcu, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

Článok 25

Aktualizácia informácií o účtoch a splnomocnených zástupcoch

1.   Všetci majitelia účtov informujú do desiatich pracovných dní vnútroštátneho správcu o zmenách informácií predložených na otvorenie účtu. Majitelia účtov navyše do 31. decembra každého roku potvrdzujú vnútroštátnemu správcovi, že informácie týkajúce sa ich účtov sú ešte stále úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

2.   V prípade, že došlo k fúzii dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov lietadiel alebo k ich oddeleniu, prevádzkovatelia lietadiel oznámia túto skutočnosť do 10 pracovných dní správcovi svojho účtu.

3.   Oznámenie zmien je podložené informáciami, ktoré požaduje vnútroštátny správca v súlade s týmto oddielom. Príslušný vnútroštátny správca schvaľuje aktualizáciu informácií do 15 pracovných dní od prijatia takéhoto oznámenia a podkladových informácií. Správca môže odmietnuť aktualizovať informácie v súlade s článkom 24 ods. 4 a 5. Majiteľ účtu musí byť informovaný o každom takomto zamietnutí. S námietkou voči takémuto zamietnutiu sa možno obrátiť na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s článkom 22.

4.   Vnútroštátny správca aspoň raz za tri roky preskúma, či sú informácie predložené na otvorenie účtu aj naďalej úplné, aktuálne, presné a pravdivé, a v prípade potreby požiada majiteľa účtu, aby ho upovedomil o každej zmene.

5.   Majiteľ holdingového účtu prevádzkovateľa môže predať svoj holdingový účet prevádzkovateľa alebo ho previesť len spolu so zariadením prepojeným s holdingovým účtom prevádzkovateľa.

6.   S výhradou odseku 5 majiteľ účtu nesmie predať vlastníctvo svojho účtu inej osobe ani ho na inú osobu previesť.

7.   Splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca nesmie previesť svoj štatút na inú osobu.

8.   Majiteľ účtu môže požadovať odvolanie splnomocneného zástupcu z účtu. Vnútroštátny správca po prijatí žiadosti pozastaví prístup splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu. Príslušný správca odvolá splnomocneného zástupcu do 10 pracovných dní od doručenia takejto žiadosti.

9.   Majiteľ účtu môže navrhnúť nových splnomocnených zástupcov alebo dodatočných splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 24.

10.   Ak sa zmení riadiaci členský štát prevádzkovateľa lietadla v súlade s postupom ustanoveným v článku 18a smernice 2003/87/ES alebo v dôsledku rozšírenia Únie, centrálny správca oznámi vnútroštátnemu správcovi aktuálne informácie o zodpovedajúcom holdingovom účte prevádzkovateľa lietadla. Ak sa zmení správca holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla, nový správca môže od prevádzkovateľa lietadla požadovať predloženie informácií poskytnutých pri žiadosti o otvorenie účtu, ktoré požaduje v súlade s článkom 17, a informácií o splnomocnených zástupcoch, ktoré požaduje v súlade s článkom 24.

11.   S výhradou odseku 10 členský štát zodpovedný za riadenie účtu ostáva nezmenený.

Článok 26

Zoznam dôveryhodných účtov

1.   Účty na prevod vydražených kvót, holdingové a obchodné účty môžu mať v registri Únie zoznam dôveryhodných účtov.

2.   Do zoznamu dôveryhodných účtov sa automaticky zaraďujú účty toho istého majiteľa účtu.

3.   Zmeny v zozname dôveryhodných účtov sa inicializujú a dokončujú prostredníctvom postupu ustanoveného v článku 39 v prípade prevodov uvedených v oddiele 6 kapitoly 2 hlavy II. Zmenu musí potvrdiť dodatočný splnomocnený zástupca alebo, ak nebol navrhnutý žiadny dodatočný splnomocnený zástupca, ďalší splnomocnený zástupca. Lehota uvedená v článku 39 ods. 3 sa neuplatňuje na vypustenie účtov zo zoznamu dôveryhodných účtov. Pre všetky ostatné zmeny v zozname dôveryhodných účtov je lehota sedem dní.

Oddiel 3

Zatvorenie účtov

Článok 27

Zatvorenie účtov

S výhradou článku 32 ods. 1 správca zatvorí účet do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti majiteľa účtu o zatvorenie účtu iného než účty uvedené v článkoch 28, 29, 30 a 31.

Článok 28

Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľa

1.   Príslušný orgán informuje vnútroštátneho správcu do 10 pracovných dní o zrušení alebo pozastavení platnosti povolenia na emisie skleníkových plynov alebo o tom, že dostal informácie o ukončení prevádzky zariadenia. Vnútroštátny správca zaznamenáva príslušný dátum v registri Únie do desiatich pracovných dní od takéhoto oznámenia.

2.   Vnútroštátny správca môže zatvoriť holdingový účet prevádzkovateľa do 30. júna roku nasledujúceho po roku ukončenia prevádzky zariadenia alebo zrušenia či pozastavenia platnosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia, ak príslušné zariadenie odovzdalo množstvo kvót, ktoré sa rovná alebo je väčšie ako množstvo jeho overených emisií a nie je dočasne vylúčené podľa článku 27 smernice 2003/87/ES.

Článok 29

Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla

Holdingové účty prevádzkovateľa lietadla môže zatvoriť len vnútroštátny správca, ak mu dal na to pokyn príslušný orgán, ktorý na základe oznámenia majiteľa účtu alebo iného dôkazu zistil, že prevádzkovateľ lietadla sa zlúčil s iným prevádzkovateľom lietadla alebo že prevádzkovateľ lietadla prestal natrvalo vykonávať všetky svoje činnosti, na ktoré sa vzťahuje príloha I k smernici 2003/87/ES.

Článok 30

Zatvorenie účtov overovateľa

1.   Vnútroštátny správca do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti overovateľa o zatvorenie jeho účtu zatvorí účet overovateľa.

2.   Príslušný orgán môže dať pokyn na zatvorenie účtu overovateľa aj vnútroštátnemu správcovi v prípade, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

platnosť akreditácie overovateľa sa skončila alebo mu bola odobratá;

b)

overovateľ prestal vykonávať svoje činnosti.

Článok 31

Zatvorenie účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí

1.   Centrálny správca zatvorí účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí nie skôr ako jeden mesiac po určení údaja o stave plnenia podmienok pre tento účet v súlade s článkom 79, a to najneskôr 21. decembra a po predchádzajúcom upovedomení majiteľa účtu.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie uskutoční prevod medzinárodných kreditov, tCER a lCER využitých v súlade s článkom 81 na príslušný vyraďovací účet KP.

3.   Ak sa priamy prevod na príslušný vyraďovací účet KP zakazuje na základe pravidiel pre transakcie vzťahujúce sa na ITL vypracovaný v rámci Kjótskeho protokolu, medzinárodné kredity, tCER a lCER, ktoré sa použili na plnenie podmienok, sa prevedú najskôr na osobitný holdingový účet zriadený na tento účel vnútroštátnym správcom.

4.   Pri zatváraní účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí centrálny správca zabezpečí, že register Únie prevedie zostávajúce AEA z účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na účet pre zrušenie rozhodnutia o spoločnom úsilí.

Článok 32

Kladný zostatok na zatváraných účtoch

1.   Ak existuje kladný zostatok emisných kvót alebo kjótskych jednotiek na účte, ktorý má správca zatvoriť v súlade s článkami 27, 28 a 29, správca najprv požiada majiteľa účtu, aby špecifikoval iný účet, na ktorý sa takéto emisné kvóty alebo kjótske jednotky prevedú. Ak majiteľ účtu neodpovedal na žiadosť správcu do 40 pracovných dní, správca prevedie emisné kvóty a kjótske jednotky na svoj národný holdingový účet.

2.   Ak je kladný zostatok emisných kvót alebo kjótskych jednotiek na účte, ku ktorému bol pozastavený prístup v súlade s článkom 34, príslušný orgán môže požadovať bezodkladný prevod emisných kvót a kjótskych jednotiek na príslušný národný účet.

Článok 33

Zatvorenie účtov a odvolanie splnomocneného zástupcu na podnet správcu

1.   Ak v primeranom čase nedôjde k vyriešeniu situácie vedúcej k pozastaveniu prístupu k účtom podľa článku 34 ani napriek opakovaným výzvam, príslušný orgán môže dať vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby zatvoril tie účty, ku ktorým je pozastavený prístup, alebo v prípade holdingových účtov prevádzkovateľa alebo holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla upravil stav účtov, ku ktorým je pozastavený prístup, na zablokovaný, a to dovtedy, kým príslušný orgán neurčí, že sa vyriešila situácia, ktorá viedla k pozastaveniu prístupu.

2.   Ak je na osobnom holdingovom účte alebo obchodnom účte nulový zostatok a počas jedného roka neboli zaznamenané nijaké transakcie, vnútroštátny správca môže informovať majiteľa účtu o tom, že osobný holdingový účet alebo obchodný účet bude do 40 pracovných dní zatvorený, pokiaľ vnútroštátny správca nedostane od majiteľa účtu žiadosť o ponechanie účtu. Ak vnútroštátny správca takúto žiadosť od majiteľa účtu nedostane, vnútroštátny správca môže účet zatvoriť.

3.   Vnútroštátny správca zatvorí holdingový účet prevádzkovateľa po pokyne príslušného orgánu, ak sa nemožno odôvodnene domnievať, že dôjde k odovzdaniu ďalších emisných kvót.

4.   Vnútroštátny správca môže odvolať splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, ak sa domnieva, že schválenie splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu malo byť na základe článku 24 ods. 3 zamietnuté, a to najmä v prípade, ak zistí, že dokumenty a údaje o totožnosti poskytnuté pri nominácii boli neúplné, neaktuálne alebo inak nepresné či nepravdivé.

5.   Majiteľ účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti zmene stavu svojho účtu v súlade s odsekom 1 alebo proti odvolaniu splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu v súlade s odsekom 4 na orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva, ktorý buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca obnovil účet alebo znovu vymenoval splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, alebo potvrdí zmenu stavu účtu alebo odvolanie v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

Oddiel 4

Pozastavenie prístupu k účtom

Článok 34

Pozastavenie prístupu k účtom

1.   Správca môže pozastaviť prístup splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu k akémukoľvek účtu v registri alebo k procesom, ku ktorým by mal splnomocnený zástupca inak prístup, v prípade, ak sa správca odôvodnene domnieva, že sa splnomocnený zástupca pokúsil:

a)

o prístup k účtom alebo procesom, na ktorý nie je oprávnený;

b)

opakovane o prístup k účtom alebo procesom s použitím nesprávneho užívateľského mena a hesla alebo

c)

ohroziť bezpečnosť, dostupnosť, integritu alebo dôvernosť registra Únie či EUTL alebo údajov, ktoré sa v nich spracovávajú či uchovávajú.

2.   Správca môže pozastaviť prístup všetkých splnomocnených zástupcov alebo dodatočných splnomocnených zástupcov konkrétneho účtu, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

došlo k úmrtiu majiteľa účtu bez vymenovania jeho právneho nástupcu alebo majiteľ účtu ako právnická osoba zanikol;

b)

majiteľ účtu nezaplatil poplatky;

c)

majiteľ účtu porušil všeobecné podmienky platné pre daný účet;

d)

majiteľ účtu nesúhlasil so zmenami vo všeobecných podmienkach, ktoré ustanovil vnútroštátny správca alebo centrálny správca;

e)

majiteľ účtu neoznámil zmeny v informáciách o účte alebo neposkytol dôkazy týkajúce sa zmien v informáciách o účte alebo dôkazy v súvislosti s požiadavkami na informácie, pokiaľ ide o nový účet;

f)

majiteľ účtu nezabezpečil pre daný účet požadovaný minimálny počet splnomocnených zástupcov;

g)

majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať splnomocnený zástupca trvalé bydlisko v členskom štáte vnútroštátneho správcu;

h)

majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať majiteľ účtu trvalé bydlisko alebo miesto registrácie v členskom štáte správcu účtu.

3.   Správca môže pozastaviť prístup všetkých splnomocnených zástupcov alebo dodatočných splnomocnených zástupcov ku konkrétnemu účtu a neumožniť inicializovať procesy z tohto účtu:

a)

maximálne počas štyroch týždňov, ak má správca dôvodné podozrenie, že účet sa zneužil alebo sa zneužije na účasť na podvode, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, korupciu alebo na inú závažnú trestnú činnosť, alebo

b)

na základe ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ, a v súlade s nimi.

4.   Vnútroštátny správca môže pozastaviť prístup k účtu, ak sa domnieva, že otvorenie účtu sa malo zamietnuť v súlade s článkom 22, alebo majiteľ účtu už nespĺňa požiadavky na otvorenie účtu.

5.   Správca účtu zruší pozastavenie prístupu bezodkladne potom, ako sa vyrieši situácia, ktorá k nemu viedla.

6.   Majiteľ účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti pozastaveniu prístupu v súlade s odsekmi 1 a 3 na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov a tento orgán buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca obnovil prístup, alebo potvrdí pozastavenie prístupu v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

7.   Príslušný orgán resp. Komisia môže tiež dať pokyn vnútroštátnemu správcovi resp. centrálnemu správcovi na pozastavenie prístupu z jedného z dôvodov uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 4.

8.   Vykonanie pozastavenia prístupu môžu na základe vnútroštátneho práva a v súlade s ním požadovať od správcu aj vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní.

9.   V prípade pozastavenia prístupu k účtu externej obchodnej platformy správca pozastavuje aj prístup, ktorý umožňuje externej obchodnej platforme prístup k užívateľským účtom v súlade s článkom 23 ods. 4. V prípade pozastavenia prístupu splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov účtu externej obchodnej platformy správca pozastavuje aj prístup tých zástupcov, ktorým umožnil prístup majiteľ účtu prostredníctvom externej obchodnej platformy v súlade s článkom 23 ods. 4.

10.   Ak v dôsledku pozastavenia prístupu v súlade s týmto článkom majiteľ holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla nemôže uskutočniť odovzdanie 10 pracovných dní pred uplynutím lehoty na odovzdanie stanovenej v článku 12 ods. 2a a 3 smernice 2003/87/ES, vnútroštátny správca odovzdá množstvo emisných kvót určené majiteľom účtu v prípade, ak ho o to majiteľ účtu požiada.

HLAVA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE REGISTER ÚNIE TÝKAJÚCE SA SYSTÉMU OBCHODOVANIA S EMISIAMI

KAPITOLA 1

Overené emisie a dodržiavanie súladu

Článok 35

Údaje o overených emisiách pre prevádzkovateľa zariadenia alebo lietadla

1.   Kedykoľvek to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, každý prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla vyberá overovateľa zo zoznamu overovateľov registrovaných u vnútroštátneho správcu spravujúceho jeho účet. Ak je prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla aj overovateľom, sám seba nemôže zvoliť za overovateľa.

2.   Zápis údajov o emisiách za predchádzajúci rok uskutočňuje do 31. marca vnútroštátny správca, príslušný orgán alebo v prípade rozhodnutia príslušného orgánu majiteľ účtu či overovateľ.

3.   Údaje o ročných emisiách sa predkladajú pomocou formulára uvedeného v prílohe IX.

4.   Po overení s uspokojivým výsledkom v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2003/87/ES, predmetom ktorého je správa prevádzkovateľa o emisiách zo zariadenia počas predchádzajúceho roku alebo správa prevádzkovateľa lietadla o emisiách zo všetkých činností leteckej dopravy ním vykonaných počas predchádzajúceho roku, overovateľ alebo príslušný orgán schváli ročné overené emisie.

5.   Emisie schválené v súlade s odsekom 4 označuje vnútroštátny správca alebo príslušný orgán v registri Únie ako overené. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že zodpovednosť za označovanie emisií v registri Únie ako overených emisií bude namiesto vnútroštátneho správcu niesť overovateľ.

6.   Príslušný orgán môže dať vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby opravil ročné overené emisie v prípade zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla s cieľom zabezpečiť súlad s článkami 14 a 15 smernice 2003/87/ES, a to zápisom opravených overených alebo odhadovaných emisií do registra Únie v prípade daného zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za daný rok.

7.   Ak 1. mája každého roka nebol v registri Únie zaznamenaný žiadny údaj o overených emisiách v prípade zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok, alebo sa dokázalo, že údaj o overených emisiách je nesprávny, do registra Únie sa zapisuje náhradný odhadovaný údaj o emisiách vypočítaný čo možno najpresnejšie v súlade s článkami 14 a 15 smernice 2003/87/ES.

Článok 36

Blokovanie účtov z dôvodu nepredloženia údajov o overených emisiách

1.   Ak 1. apríla každého roka neboli v registri Únie zaznamenané ročné overené emisie zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok, centrálny správca zabezpečí, že v registri Únie sa upraví stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na zablokovaný.

2.   Keď sa do registra Únie zaznamenajú všetky chýbajúce overené emisie zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za daný rok, centrálny správca zabezpečí, že v registri Únie sa stav účtu upraví na otvorený.

Článok 37

Výpočet údajov o stave plnenia podmienok

1.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie stanovuje 1. mája každého roku údaj o stave plnenia podmienok za predchádzajúci rok pre každého prevádzkovateľa zariadenia a lietadla s otvoreným alebo zablokovaným holdingovým účtom prevádzkovateľa alebo holdingovým účtom prevádzkovateľa lietadla vypočítaním súčtu všetkých emisných kvót odovzdaných za aktuálne obdobie a odpočítaním súčtu všetkých overených emisií za aktuálne obdobie až do súčasného roku (vrátane) a pripočítaním opravného faktora.

2.   Opravný faktor uvedený v odseku 1 sa rovná nule v prípade, ak bol údaj o stave plnenia podmienok za posledný rok predchádzajúceho obdobia väčší ako nula, ale v prípade, ak je tento údaj menší ako nula alebo rovný nule, ostane rovnaký ako údaj o stave plnenie podmienok za posledný rok predchádzajúceho obdobia.

3.   Centrálny správca zabezpečí, že v registri Únie sa zaznamenáva údaj o stave plnenia podmienok v prípade každého prevádzkovateľa zariadenia a lietadla za každý rok.

KAPITOLA 2

Transakcie

Oddiel 1

Všeobecné

Článok 38

Transakcie výslovne stanovené v tomto nariadení pre príslušný typ účtu sa iniciujú len z daného typu účtu.

Článok 39

Vykonávanie prevodov

1.   V prípade všetkých transakcií uvedených v tejto kapitole, ktoré neinicializuje externá obchodná platforma, vyžaduje register Únie pred tým, než možno inicializovať transakciu, potvrdenie iným kanálom. Transakcia sa inicializuje len vtedy, ak dodatočný splnomocnený zástupca, prípadne ďalší zástupca účtu, od ktorého sa požaduje súhlas podľa článku 23 ods. 3, potvrdil transakciu iným kanálom.

2.   V prípade všetkých prevodov uvedených v článku 64 a oddiele 8 tejto kapitoly sa prevod inicializuje ihneď, ak je potvrdený v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. stredoeurópskeho času v dňoch od pondelka do piatku (vrátane) s výnimkou štátnych sviatkov v členských štátoch, ktoré sa rozhodli pozastaviť plynutie lehoty podľa odseku 3.

Prevod potvrdený v inom čase sa inicializuje v ten istý deň, od pondelka do piatka s výnimkou štátnych sviatkov, ako sa uvádza v prvom pododseku, o 10.00 hod. stredoeurópskeho času, ak sa potvrdí pred 10.00 hod. stredoeurópskeho času alebo v nasledujúci deň, od pondelka do piatka s výnimkou štátnych sviatkov, ako sa uvádza v prvom pododseku, o 10.00 hod. stredoeurópskeho času, ak sa potvrdí po 16.00 hod. stredoeurópskeho času.

3.   V prípade všetkých prevodov kvót a kjótskych jednotiek uvedených v článkoch 64 a 65 a v prípade všetkých prevodov uvedených v článku 66 na účty, ktoré nie sú na zozname dôveryhodných účtov majiteľa obchodného účtu, musí od momentu inicializácie prevodu po jeho oznámenie na účely finalizácie podľa článku 104 uplynúť 26-hodinová lehota. Plynutie tejto lehoty sa pozastavuje v čase od 0.00 hod. do 24.00 hod. stredoeurópskeho času v soboty a nedele. Členské štáty sa takisto môžu rozhodnúť pozastaviť plynutie tejto lehoty v čase od 0.00 hod. do 24.00 hod. stredoeurópskeho času počas štátnych sviatkov v danom roku za predpokladu, že takéto rozhodnutie zverejnia do 1. decembra predchádzajúceho roku.

4.   Ak má zástupca účtu podozrenie, že bol prevod inicializovaný podvodom, zástupca účtu môže najneskôr dve hodiny pred skončením lehoty stanovenej v odseku 3 požiadať vnútroštátneho správcu, prípadne centrálneho správcu o zrušenie prevodu v mene zástupcu účtu ešte pred tým, ako sa prevod oznámi na účely finalizácie. Majiteľ účtu bezodkladne informuje o podozrení z podvodu príslušný vnútroštátny orgán činný v trestnom konaní. Táto správa sa do siedmich dní musí postúpiť vnútroštátnemu správcovi, prípadne centrálnemu správcovi.

5.   Po inicializácii podľa odsekov 1 a 2 sa všetkým zástupcom účtu zasiela oznámenie o navrhovanej inicializácii prevodu.

Článok 40

Povaha kvót a konečnosť transakcií

1.   Kvóta alebo kjótska jednotka je vymeniteľný nástroj v dematerializovanej podobe, s ktorým sa dá obchodovať na trhu.

2.   Dematerializovaná povaha kvót a kjótskych jednotiek znamená, že záznam v registri Únie predstavuje dostatočný dôkaz prima facie o nároku na kvótu alebo kjótsku jednotku a o akejkoľvek inej operácii, ktorej zápis do registra Únie sa vyžaduje alebo povoľuje podľa tohto nariadenia.

3.   Vymeniteľnosť kvót a kjótskych jednotiek znamená, že akékoľvek povinnosti v súvislosti s obnovou či náhradou, ktoré môžu vyplynúť z vnútroštátneho práva, pokiaľ ide o kvótu alebo kjótsku jednotku, sa vzťahujú len na vecnú kvótu alebo kjótsku jednotku. S výhradou článku 70 a procesu rekonciliácie podľa článku 103 je transakcia konečná a neodvolateľná po svojej finalizácii v súlade s článkom 104. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva alebo oprava podľa vnútroštátneho práva, ktorá by mohla viesť k požiadavke alebo príkazu na vykonanie novej transakcie, žiadny zákon, predpis ani prax v súvislosti so zrušením zmlúv a transakcií nevedie v registri k spätnému zrušeniu transakcie, ktorá je podľa tohto nariadenia konečná a neodvolateľná.

Majiteľovi účtu ani tretej strane sa nebráni pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo nároku vyplývajúceho zo základnej transakcie podľa zákona okrem iného na obnovu, náhradu alebo náhradu škody v súvislosti s transakciou, ktorá je v registri Únie konečná, napríklad v prípade podvodu alebo technickej chyby, pokiaľ to nevedie k náprave, zrušeniu alebo spätnému zrušeniu transakcie v registri Únie.

4.   Kupujúci a majiteľ kvóty alebo kjótskej jednotky konajúci v dobrej viere získava nárok na kvótu alebo kjótsku jednotku bez akéhokoľvek narušenia nároku prevádzajúceho subjektu.

Oddiel 2

Vytváranie kvót

Článok 41

Vytváranie kvót

1.   Centrálny správca môže vytvoriť účet EÚ pre celkové množstvo kvót, účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu, účet EÚ pre aukcie, účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu a v prípade potreby účet EÚ pre výmenu kreditov a účet EÚ pre medzinárodné kredity a vytvára alebo ruší účty a kvóty podľa toho, ako je potrebné na základe aktov práva Únie vrátane možných požiadaviek ustanovených v článku 3e ods. 3, článku 9, 9a a článku 10a ods. 8 a článku 11a smernice 2003/87/ES, článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 alebo článku 41 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 920/2010.

2.   Komisia dá v primeranom čase pokyn centrálnemu správcovi, aby vytvoril množstvo všeobecných kvót, ktoré sa bude rovnať celkovému množstvu stanovenému v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2010/670/EU (17), alebo aby previedol tieto kvóty na účty zriadené na účely článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES.

3.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie priradí každej kvóte jedinečný identifikačný kód jednotky pri jej vytvorení.

Oddiel 3

Prevody medzi účtami pred konaním aukcií a pridelením kvót

Článok 42

Prevod všeobecných kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie

1.   Centrálny správca prevedie v primeranom čase v mene príslušného aukcionára vymenovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010 všeobecné kvóty z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre aukcie v množstve zodpovedajúcom ročným množstvám stanoveným podľa článku 10 uvedeného nariadenia.

2.   V prípade úprav ročných množstiev v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 centrálny správca prevedie zodpovedajúce množstvo všeobecných kvót z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre aukcie alebo prípadne z účtu EÚ pre aukcie na účet EÚ pre celkové množstvo kvót.

Článok 43

Prevod všeobecných kvót, ktoré sa majú prideliť bezodplatne

Centrálny správca prevedie v primeranom čase všeobecné kvóty z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre prideľovanie v množstve zodpovedajúcom súčtu kvót pridelených bezodplatne podľa národných alokačných tabuliek každého členského štátu.

Článok 44

Prevod všeobecných kvót na účely rezervy pre nových účastníkov

1.   Centrálny správca prevedie v primeranom čase všeobecné kvóty z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre rezervu pre nových účastníkov v množstve zodpovedajúcom piatim percentám množstva kvót pre celú Úniu stanoveného na základe rozhodnutí prijatých podľa článkov 9 a 9a smernice 2003/87/ES, pričom toto množstvo sa zníži o množstvo, ktoré sa má vytvoriť podľa článku 41 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Ak sa množstvo kvót pre celú Úniu zvýši na základe rozhodnutia prijatého podľa článkov 9 a 9a smernice 2003/87/ES, centrálny správca prevedie ďalšie všeobecné kvóty z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre rezervu pre nových účastníkov v množstve zodpovedajúcom piatim percentám daného zvýšenia množstva kvót pre celú Úniu.

3.   Ak sa množstvo kvót pre celú Úniu zníži na základe rozhodnutia prijatého podľa článkov 9 a 9a smernice 2003/87/ES, centrálny správca zruší všeobecné kvóty na účte EÚ pre rezervu pre nových účastníkov v množstve zodpovedajúcom piatim percentám daného zníženia množstva kvót pre celú Úniu.

4.   V prípade pridelenia novým účastníkom alebo pridelenia novým účastníkom po významnom zvýšení kapacity podľa článkov 19 a 20 rozhodnutia 2011/278/EÚ centrálny správca prevedie výsledné konečné množstvo kvót pridelených bezodplatne prevádzkovateľovi na celé obdobie obchodovania, ktoré je zapísané do EUTL v súlade s článkom 51 ods. 2 tohto nariadenia, z účtu EÚ pre rezervu pre nových účastníkov na účet EÚ pre prideľovanie.

Článok 45

Prevod kvót pre leteckú dopravu, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie

1.   Centrálny správca prevedie v primeranom čase v mene príslušného aukcionára vymenovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010 kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom ročným množstvám stanoveným podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

2.   V prípade úprav ročných množstiev v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 centrálny správca prevedie zodpovedajúce množstvo kvót pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu alebo prípadne z účtu EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu na účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu.

Článok 46

Prevod kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne

1.   Centrálny správca prevedie v primeranom čase kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre prideľovanie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom množstvu kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne, stanovenému na základe rozhodnutia Komisie prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES.

2.   Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne, zvýši na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca prevedie ďalšie kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre prideľovanie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom zvýšeniu množstva kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne.

3.   Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezplatne, zníži na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca zruší kvóty pre leteckú dopravu na účte EÚ pre prideľovanie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom zníženiu množstva kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne.

Článok 47

Prevod kvót pre leteckú dopravu do osobitnej rezervy

1.   Centrálny správca prevedie v primeranom čase kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre osobitnú rezervu v množstve zodpovedajúcom množstvu kvót pre leteckú dopravu v osobitnej rezerve stanovenému na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES.

2.   Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu v osobitnej rezerve zvýši na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca prevedie ďalšie kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre osobitnú rezervu v množstve zodpovedajúcom zvýšeniu množstva kvót v osobitnej rezerve.

3.   Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu v osobitnej rezerve zníži na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca zruší kvóty pre leteckú dopravu na účte EÚ pre osobitnú rezervu v množstve zodpovedajúcom zníženiu množstva kvót v osobitnej rezerve.

4.   V prípade pridelenia z osobitnej rezervy podľa článku 3f smernice 2003/87/ES výsledné konečné množstvo kvót pre leteckú dopravu pridelených bezodplatne prevádzkovateľovi lietadiel na celé obdobie obchodovania, ktoré je zapísané do EUTL v súlade s článkom 54 ods. 2 tohto nariadenia, sa automaticky prevedie z účtu EÚ pre osobitnú rezervu na účet EÚ pre prideľovanie pre leteckú dopravu.

Článok 48

Prevod všeobecných kvót na účet EÚ pre celkové množstvo kvót

Na konci každého obdobia obchodovania centrálny správca prevedie všetky kvóty, ktoré ostali na účte EÚ pre prideľovanie a účte EÚ pre rezervu pre nových účastníkov, na účet EÚ pre celkové množstvo kvót.

Článok 49

Prevod kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu

Na konci každého obdobia obchodovania centrálny správca prevedie všetky zvyšné kvóty na účte EÚ pre osobitnú rezervu na účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu.

Článok 50

Zrušenie kvót pre leteckú dopravu

Centrálny správca zabezpečuje na konci každého obdobia obchodovania, aby sa všetky zvyšné kvóty na účte EÚ pre prideľovanie pre leteckú dopravu previedli na účet Únie pre zrušenie kvót.

Oddiel 4

Prideľovanie kvót stacionárnym zariadeniam

Článok 51

Zápis národných alokačných tabuliek do EUTL

1.   Každý členský štát oznámi Komisii do 31. decembra 2012 svoju národnú alokačnú tabuľku na obdobie rokov 2013 – 2020. Členské štáty zabezpečia, že národné alokačné tabuľky obsahujú informácie stanovené v prílohe X.

2.   Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby národnú alokačnú tabuľku zapísal do EUTL, ak sa domnieva, že národná alokačná tabuľka je v súlade so smernicou 2003/87/ES, rozhodnutím 2011/278/EÚ a rozhodnutiami, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 10c ods. 6 smernice 2003/87/ES. V opačnom prípade národnú alokačnú tabuľku v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje príslušný členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúceho oznámenia, ak má byť tabuľka schválená. Tento členský štát predloží Komisii zrevidovanú národnú alokačnú tabuľku do troch mesiacov.

Článok 52

Zmeny národných alokačných tabuliek

1.   Vnútroštátny správca vykonáva zmeny v národnej alokačnej tabuľke zapísanej v EUTL, ak:

a)

bolo povolenie zariadenia zrušené alebo skončila jeho platnosť;

b)

zariadenie zastavilo prevádzku;

c)

sa zariadenie rozdelilo na dve alebo viaceré zariadenia;

d)

dve alebo viaceré zariadenia sa zlúčili do jedného zariadenia;

2.   Členský štát oznámi Komisii zmeny svojej národnej alokačnej tabuľky, ktoré sa týkajú:

a)

kvót pridelených novým účastníkom alebo kvót pridelených novým účastníkom po významnom zvýšení kapacity;

b)

čiastočného zastavenia prevádzky a významných znížení kapacity;

c)

pridelenia kvót bezodplatne v súlade s článkom 10c smernice 2003/87/ES, ktoré je opodstatnené vzhľadom na pokrok uskutočnených investícií, ktoré boli oznámené Komisii v súlade s článkom 10c ods. 1 tejto smernice;

d)

všetkých ostatných zmien, ktoré sa v odseku 1 neuvádzajú.

Komisia dá po prijatí oznámenia v súlade s prvým pododsekom pokyn centrálnemu správcovi, aby v národnej alokačnej tabuľke držanej v EUTL urobil zodpovedajúce zmeny, ak sa domnieva, že zmeny národnej alokačnej tabuľky sú v súlade so smernicou 2003/87/ES, rozhodnutím 2011/278/EÚ a rozhodnutiami, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 10c ods. 6 smernice 2003/87/ES. V opačnom prípade zmeny v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje príslušný členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúceho oznámenia, ak majú byť zmeny schválené.

Článok 53

Bezodplatné prideľovanie všeobecných kvót

1.   Vnútroštátny správca uvádza v národnej alokačnej tabuľke v prípade každého prevádzkovateľa, každého roku a každého právneho základu uvedeného v prílohe X, či by pre daný rok mali byť zariadeniu pridelené kvóty alebo nie.

2.   Centrálny správca od 1. februára 2013 zabezpečí, že register Únie automaticky prevedie všeobecné kvóty z účtu EÚ pre prideľovanie v súlade s príslušnou národnou alokačnou tabuľkou na príslušný otvorený alebo zablokovaný holdingový účet prevádzkovateľa, so zreteľom na spôsoby automatického prevodu stanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 105.

3.   Ak dočasne vylúčenému holdingovému účtu prevádzkovateľa nie sú pridelené emisné kvóty podľa odseku 2, tieto emisné kvóty sa na tento účet neprevedú, ak by sa jeho status zmenil následne na otvorený.

4.   Centrálny správca zabezpečí, aby prevádzkovateľ mohol previesť nadbytočné kvóty späť na účet EÚ pre prideľovanie, ak centrálny správca zmenil národnú alokačnú tabuľku členského štátu podľa článku 52 ods. 2 s cieľom opraviť nadmerné pridelenie kvót prevádzkovateľovi a ak príslušný orgán požiadal prevádzkovateľa, aby vrátil takéto nadbytočné kvóty.

Oddiel 5

Prideľovanie kvót prevádzkovateľom lietadiel

Článok 54

Zápis národných alokačných tabuliek pre leteckú dopravu do EUTL

1.   Každý členský štát oznámi Komisii do 30. septembra 2012 svoju národnú alokačnú tabuľku pre leteckú dopravu na obdobie rokov 2013 – 2020. Členské štáty zabezpečia, že národné alokačné tabuľky pre leteckú dopravu obsahujú informácie stanovené v prílohe XI.

2.   Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby národnú alokačnú tabuľku pre leteckú dopravu zapísal do EUTL, ak sa domnieva, že národná alokačná tabuľka pre leteckú dopravu je v súlade so smernicou 2003/87/ES, najmä s množstvom pridelených kvót, ktoré vypočítali a uverejnili členské štáty podľa článku 3e ods. 4 tejto smernice. V opačnom prípade národnú alokačnú tabuľku pre leteckú dopravu v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje príslušný členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúceho oznámenia, ak má byť tabuľka schválená. Tento členský štát predloží Komisii zrevidovanú národnú alokačnú tabuľku pre leteckú dopravu do troch mesiacov.

Článok 55

Zmeny národných alokačných tabuliek pre leteckú dopravu

1.   Vnútroštátny správca vykonáva zmeny v národnej alokačnej tabuľke pre leteckú dopravu zapísanej v EUTL, ak:

a)

prevádzkovateľ lietadla zastavil všetky svoje činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES;

b)

sa prevádzkovateľ lietadla rozdelil na dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov lietadiel;

c)

sa dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia lietadiel zlúčili do jedného prevádzkovateľa lietadla.

2.   Členský štát oznámi Komisii zmeny svojej národnej alokačnej tabuľky pre leteckú dopravu, ktoré sa týkajú:

a)

akéhokoľvek množstva kvót pridelených z osobitnej rezervy podľa článku 3f smernice 2003/87/ES;

b)

akýchkoľvek úprav po prijatí opatrení v súlade s článkom 25a smernice 2003/87/ES;

c)

všetkých ostatných zmien, ktoré sa v odseku 1 neuvádzajú.

3.   Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby vykonal príslušné zmeny v národnej alokačnej tabuľke pre leteckú dopravu zapísanej v EUTL, ak sa domnieva, že zmeny v národnej alokačnej tabuľke pre leteckú dopravu sú v súlade so smernicou 2003/87/ES, a najmä s množstvom pridelených kvót vypočítaným a uverejneným podľa článku 3f ods. 7 tejto smernice v prípade kvót pridelených z osobitnej rezervy. V opačnom prípade zmeny v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúceho oznámenia, ak majú byť zmeny schválené.

4.   Ak dôjde k zlúčeniu prevádzkovateľov lietadiel zahŕňajúcemu prevádzkovateľov lietadiel spravovaných rôznymi členskými štátmi, zmenu podľa odseku 1 písm. c) iniciuje vnútroštátny správca spravujúci prevádzkovateľa lietadla, ktorého pridelené kvóty sa majú zlúčiť s pridelenými kvótami ďalšieho prevádzkovateľa lietadla. Pred vykonaním zmeny je potrebné získať súhlas vnútroštátneho správcu spravujúceho prevádzkovateľa lietadla, ktorého pridelené kvóty budú zahŕňať pridelené kvóty zlúčeného prevádzkovateľa lietadla.

Článok 56

Bezodplatné prideľovanie kvót pre leteckú dopravu

1.   Vnútroštátny správca uvádza v národnej alokačnej tabuľke pre leteckú dopravu v prípade každého prevádzkovateľa lietadla a každého roku, či by pre daný rok mali byť prevádzkovateľovi lietadla pridelené kvóty alebo nie.

2.   Centrálny správca od 1. februára 2013 zabezpečí, že register Únie automaticky prevedie kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre prideľovanie pre leteckú dopravu na príslušný otvorený alebo zablokovaný holdingový účet prevádzkovateľa lietadla v súlade s príslušnou národnou alokačnou tabuľkou, so zreteľom na spôsoby automatického prevodu stanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 105.

3.   Ak dočasne vylúčenému holdingovému účtu prevádzkovateľa lietadla nie sú pridelené emisné kvóty podľa odseku 2, tieto emisné kvóty sa na tento účet neprevedú, ak by sa jeho status zmenil následne na otvorený.

Článok 57

Vrátenie kvót pre leteckú dopravu

Ak sa uskutoční zmena národnej alokačnej tabuľky pre leteckú dopravu v súlade s článkom 25a smernice 2003/87/ES po prevode kvót na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla na daný rok v súlade s článkom 56 tohto nariadenia, centrálny správca uskutoční každý prevod, ktorý sa požaduje v rámci akéhokoľvek opatrenia prijatého podľa článku 25a smernice 2003/87/ES.

Oddiel 6

Používanie CER a ERU

Článok 58

Držba medzinárodného kreditu v registri Únie

1.   Centrálny správca zabezpečí, že účty ETS v registri Únie majú v držbe CER a ERU týkajúce sa projektov organizovaných v členských štátoch len vtedy, ak sa ich vydanie nezakázalo článkom 11b smernice 2003/87/ES.

Centrálny správca zabezpečí, že účty ETS v registri Únie majú v držbe ERU vydané v súvislosti so zníženiami emisií uskutočnenými do 31. decembra 2012, ale vzťahujúcimi sa na projekty organizované v členských štátoch zahŕňajúce činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES v znení zmien a doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 (18), ale sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES v znení zmien a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES (19), len vtedy, ak sú vydané pred 30. aprílom 2013.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že účty ETS v registri Únie majú v držbe ERU vydané po 31. decembri 2012 v súvislosti so zníženiami emisií uskutočnenými do 31. decembra 2012 a vzťahujúce sa na projekty organizované v tretích krajinách, ktoré nemajú právne záväzné kvantifikované ciele zníženia emisií na obdobie rokov 2013 – 2020 stanovené v zmene a doplnení Kjótskeho protokolu podľa jeho článku 3 odseku 9, alebo neuložili ratifikačnú listinu v súvislosti s takouto zmenou a doplnením Kjótskeho protokolu, iba vtedy, ak sa vzťahujú na zníženia emisií overené v súlade s overovacím postupom v rámci spoločného vykonávacieho dozorného výboru zriadeného rozhodnutím 9/CPM.1 (podľa takzvanej „časti 2 postupu“), alebo ak takéto overenie nie je možné, pokiaľ sa potvrdilo, že boli vydané v súvislosti so znížením emisií, ku ktorému došlo do 31. decembra 2012 zo strany nezávislého subjektu akreditovaného podľa rozhodnutia 9/CMP.1.

3.   Centrálny správca poskytne vnútroštátnym správcom zoznam účtov ETS, ktoré majú v držbe medzinárodné kredity, ktoré podľa odsekov 1 a 2 nemožno držať po dátumoch v nich uvedených. Na základe tohto zoznamu vnútroštátny správca od majiteľa účtu požaduje, aby určil účet KP, na ktorý sa tieto medzinárodné kredity prevedú.

Ak majiteľ účtu neodpovedá na žiadosť správcu do 40 pracovných dní, správca prevedie medzinárodné kredity na národný účet KP.

Článok 59

Zápis tabuliek nárokov na medzinárodné kredity do EUTL

1.   Každý členský štát oznámi svoju tabuľku nárokov na medzinárodné kredity Komisii do jedného mesiaca po prijatí opatrení v súlade s článkom 11a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Členské štáty zabezpečia, že tabuľka nárokov na medzinárodné kredity obsahuje celkový počiatočný nárok na medzinárodné kredity na obdobie rokov 2008 – 2020 pre každého prevádzkovateľa a pre každého prevádzkovateľa lietadla a zároveň informácie uvedené v prílohe XII.

2.   Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby zapísal tabuľku nárokov na medzinárodné kredity do EUTL, ak sa domnieva, že tabuľka nárokov na medzinárodné kredity je v súlade so smernicou 2003/87/ES a opatreniami prijatými v súlade s článkom 11a ods. 8 tejto smernice. Komisia v opačnom prípade tabuľku nárokov na medzinárodné kredity v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúceho oznámenia, ak má byť tabuľka schválená. Členský štát predloží Komisii zrevidovanú tabuľku nárokov na medzinárodné kredity do jedného mesiaca.

3.   Členský štát oznámi Komisii zmeny svojej tabuľky nárokov na medzinárodné kredity vrátane nárokov nových účastníkov. Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby vykonal príslušné zmeny v tabuľke nárokov na medzinárodné kredity držanej v EUTL, ak sa domnieva, že tieto zmeny v tabuľke nárokov na medzinárodné kredity sú v súlade so smernicou 2003/87/ES a opatreniami prijatými v súlade s článkom 11a ods. 8 tejto smernice. Komisia v opačnom prípade zmeny v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúceho oznámenia, ak majú byť zmeny schválené.

Článok 60

Využívanie medzinárodných kreditov výmenou kvót

1.   Prevádzkovateľ môže v súlade s článkom 11a ods. 2 smernice 2003/87/ES a v súlade s článkom 11a ods. 3 a 4 tejto smernice do 31. decembra 2020 požiadať o výmenu medzinárodného kreditu za všeobecné kvóty. Navrhne prevod medzinárodných kreditov z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na účet EÚ pre medzinárodné kredity pre operátorov v registri Únie.

Prevádzkovateľ lietadla môže požiadať o výmenu medzinárodného kreditu za kvóty pre leteckú dopravu podľa článku 11a ods. 2 smernice 2003/87/ES do 31. marca 2015 a podľa článku 11 ods. 3 a 4 uvedenej smernice do 31. decembra 2020. Navrhne prevod medzinárodných kreditov z holdingového účtu príslušného prevádzkovateľa lietadla na účet EÚ pre medzinárodné kredity pre prevádzkovateľov lietadiel v registri Únie.

2.   Centrálny správca na základe žiadosti zabezpečí, že register Únie uskutoční prevod medzinárodných kreditov na príslušný účet EÚ pre medzinárodné kredity, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

stav iniciujúceho účtu prevod povoľuje;

b)

príslušná tabuľka nárokov na medzinárodné kredity je zapísaná do EUTL a prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla má v tabuľke zápis v súlade s článkom 59;

c)

množstvo navrhovaných jednotiek na prevod neprekračuje zostávajúci nárok na kredit v súlade s článkom 61;

d)

všetky jednotky na prevod sa môžu použiť v súlade s článkami 11a a 11b smernice 2003/87/ES, článkom 58 tohto nariadenia a všetkými opatreniami prijatými podľa článku 11a ods. 9 smernice 2003/87/ES.

3.   Centrálny správca po dokončení prevodu podľa prvého pododseku odseku 1 zabezpečí, že register Únie vytvorí na účte EÚ pre výmenu kreditov pre prevádzkovateľov zodpovedajúce množstvo všeobecných kvót a v mene príslušného orgánu prevedie zodpovedajúce množstvo všeobecných kvót na holdingový účet prevádzkovateľa, z ktorého bol prevod iniciovaný.

Centrálny správca po dokončení prevodu podľa druhého pododseku 1 odseku 1 zabezpečí, aby register Únie vytvoril ekvivalentný počet kvót pre leteckú dopravu na účte EÚ pre výmenu kreditov pre prevádzkovateľov lietadiel a previedol v mene príslušného orgánu ekvivalentný počet kvót pre leteckú dopravu na holdingový účet prevádzkovateľa lietadla, z ktorého bol prevod iniciovaný.

Článok 61

Výpočet zostávajúceho nároku na medzinárodné kredity

1.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie automaticky určí zostávajúci nárok na medzinárodné kredity pre každého prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla odpočítaním z celkového počiatočného nároku na medzinárodný kredit uvedeného podľa článku 59:

a)

súčtu všetkých CER a ERU, ktoré prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla odovzdal v súlade s článkom 11a smernice 2003/87/ES v znení zmien a doplnení nariadenia (ES) č. 219/2009;

b)

súčtu všetkých CER a ERU, ktoré boli prevedené na účet EÚ pre medzinárodné kredity v súlade s článkom 60 tohto nariadenia.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie opraví zostávajúci nárok na medzinárodné kredity, aby zohľadnil napravenia v súlade s článkom 70.

Oddiel 7

Aukcie

Článok 62

Zápis aukčných tabuliek do EUTL

1.   Príslušná aukčná platforma poskytuje Komisii príslušnú aukčnú tabuľku do jedného mesiaca od stanovenia a zverejnenia aukčného kalendára podľa článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 1, článku 13 ods. 2 alebo článku 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010. Aukčná platforma predkladá od roku 2012 dve aukčné tabuľky na každý kalendárny rok, jednu na obchodovanie formou aukcie so všeobecným kvótami a druhú na obchodovanie formou aukcie s kvótami pre leteckú dopravu a zabezpečí, aby aukčné tabuľky obsahovali informácie uvedené v prílohe XIII.

2.   Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby aukčnú tabuľku zapísal do EUTL, ak sa domnieva, že aukčná tabuľka je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010. V opačnom prípade aukčnú tabuľku v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje aukčnú platformu, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť, ak má byť nasledujúce oznámenie schválené. Aukčná platforma predloží Komisii zrevidovanú aukčnú tabuľku do troch mesiacov.

Článok 63

Zmeny v aukčných tabuľkách

1.   Príslušná aukčná platforma bezodkladne informuje Komisiu o každej potrebnej zmene v aukčnej tabuľke.

2.   Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby zrevidovanú aukčnú tabuľku zapísal do EUTL, ak sa domnieva, že zrevidovaná aukčná tabuľka je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010. V opačnom prípade zmeny v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje aukčnú platformu, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúceho oznámenia, ak majú byť zmeny schválené.

3.   Komisia môže dať pokyn centrálnemu správcovi, aby pozastavil prevod kvót uvedených v aukčnej tabuľke, ak sa dozvie o potrebnej zmene v aukčnej tabuľke, ktorú aukčná platforma neoznámila.

Článok 64

Obchodovanie s kvótami formou aukcie

1.   Komisia dá v primeranom čase pokyn centrálnemu správcovi, aby na žiadosť príslušného aukcionára vymenovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010 previedol všeobecné kvóty z účtu EÚ pre aukcie a/alebo kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu na príslušný účet na prevod vydražených kvót v súlade s aukčnými tabuľkami. V prípade kvót vytvorených na účely aukcií podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 dá Komisia v primeranom čase pokyn centrálnemu správcovi, aby na žiadosť príslušného aukcionára previedol kvóty z účtu, na ktorom boli vytvorené, na účet, ktorý bol zriadený na prevod vydražených kvót, ako sa uvádza v príslušnej aukčnej tabuľke. Za žiadosť sa považuje poskytnutie aukčnej tabuľky v súlade s článkom 62.

2.   Majiteľ príslušného účtu na prevod vydražených kvót zabezpečuje prevod vydražených kvót úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010.

3.   V súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010 sa od splnomocneného zástupcu účtu na prevod vydražených kvót môže požadovať, aby previedol všetky kvóty, ktoré neboli prevedené z účtu na prevod vydražených kvót, na účet EÚ pre aukcie.

Oddiel 8

Obchodovanie

Článok 65

Prevody kvót alebo kjótskych jednotiek iniciované holdingovým účtom

1.   S výhradou odseku 2 centrálny správca na žiadosť majiteľa holdingového účtu zabezpečí, že register Únie uskutoční prevod kvót alebo kjótskych jednotiek na akýkoľvek iný účet, pokiaľ takémuto prevodu nebráni stav iniciujúceho alebo prijímajúceho účtu.

2.   Holdingové účty prevádzkovateľa, holdingové účty prevádzkovateľa lietadla a osobné holdingové účty môžu previesť kvóty alebo kjótske jednotky len na účet zo zoznamu dôveryhodných účtov zostaveného v súlade s článkom 26, okrem:

a)

výmeny medzinárodných kreditov v súlade s článkom 60,

b)

odovzdania kvót v súlade s článkom 67,

c)

zrušenia kvót v súlade s článkom 68,

d)

stornovania kjótskych jednotiek v súlade s článkom 69.

Článok 66

Prevody kvót alebo kjótskych jednotiek iniciované obchodným účtom

Centrálny správca na žiadosť majiteľa obchodného účtu zabezpečí, že register Únie uskutoční prevod kvót alebo kjótskych jednotiek na holdingový alebo obchodný účet v registri Únie, pokiaľ takémuto prevodu nebráni stav iniciujúceho účtu.

Oddiel 9

Odovzdanie kvót

Článok 67

Odovzdanie kvót

1.   Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla odovzdáva kvóty tým, že navrhne v registri Únie:

a)

prevod stanoveného množstva kvót vytvorených na účely plnenia podmienok v rámci jedného obdobia obchodovania z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na účet Únie pre zrušenie kvót;

b)

zaznamenanie počtu a typu prevedených kvót ako odovzdaných v prípade emisií zariadenia prevádzkovateľa alebo emisií prevádzkovateľa lietadla v aktuálnom období.

2.   Kvóty pre leteckú dopravu môžu odovzdávať len prevádzkovatelia lietadiel.

3.   Už odovzdaná kvóta sa nesmie odovzdať znovu.

Oddiel 10

Zrušenie Kvót A Stornovanie Kjótskych Jednotiek

Článok 68

Zrušenie kvót

1.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie vykoná všetky žiadosti majiteľa účtu podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES o zrušenie emisných kvót držaných na jeho účtoch prostredníctvom:

a)

prevodu stanoveného množstva kvót z príslušného účtu na účet Únie pre zrušenie kvót

b)

zaznamenania počtu prevedených kvót ako zrušených za aktuálny rok.

2.   Zrušené emisné kvóty sa nesmú zaznamenať ako odovzdané, nech už ide o akékoľvek emisie.

Článok 69

Stornovanie kjótskych jednotiek

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie vykoná všetky žiadosti majiteľa účtu podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES o stornovanie kjótskych jednotiek držaných na jeho účtoch prostredníctvom prevodu stanoveného typu a množstva kjótskych jednotiek z príslušného účtu na stornovací účet v registri KP správcu účtu alebo stornovací účet v registri Únie.

Oddiel 11

Napravenie transakcie

Článok 70

Napravenie finalizovaných procesov iniciovaných omylom

1.   Ak majiteľ účtu alebo vnútroštátny správca konajúci v mene majiteľa účtu neúmyselne alebo omylom iniciuje jednu z transakcií uvedených v odseku 2, majiteľ účtu môže v písomnej žiadosti navrhnúť správcovi svojho účtu, aby napravil dokončenú transakciu. Žiadosť musí(-ia) riadne podpísať splnomocnený(-í) zástupca(-ovia) majiteľa účtu, ktorý(-í) je(sú) oprávnený(-í) iniciovať ten typ transakcie, ktorý sa má napraviť. Žiadosť sa musí odoslať do piatich pracovných dní od finalizácie procesu. Žiadosť obsahuje vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že transakcia bola iniciovaná omylom alebo neúmyselne.

2.   Majitelia účtov môžu navrhnúť napravenie týchto transakcií:

a)

odovzdanie kvót,

b)

zrušenie kvót,

c)

výmena medzinárodných kreditov.

3.   Ak správca účtu rozhodne, že žiadosť spĺňa požiadavky podľa odseku 1, a ak so žiadosťou súhlasí, môže navrhnúť napravenie transakcie v registri Únie.

4.   Ak vnútroštátny správca neúmyselne alebo omylom iniciuje jednu z transakcií uvedených v odseku 5, môže v písomnej žiadosti navrhnúť centrálnemu správcovi, aby napravil dokončenú transakciu. Žiadosť obsahuje vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že transakcia bola iniciovaná omylom alebo neúmyselne.

5.   Vnútroštátni správcovia môžu navrhnúť napravenie týchto transakcií:

a)

pridelenie všeobecných kvót,

b)

pridelenie kvót pre leteckú dopravu.

6.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie prijme návrh na napravenie predložený podľa odsekov 1 a 4, zablokuje jednotky, ktoré sa majú previesť v napravení, a postúpi návrh centrálnemu správcovi za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

transakcia, pri ktorej sa odovzdali alebo zrušili kvóty a ktorá sa má napraviť, nebola ukončená viac ako 30 pracovných dní pred predložením návrhu správcu účtu v súlade s odsekom 3;

b)

v dôsledku napravenia nedôjde k neplneniu podmienok prevádzkovateľa za predchádzajúci rok;

c)

na cieľovom účte transakcie, ktorá sa má napraviť, sa stále nachádza množstvo jednotiek daného typu, ktoré boli predmetom transakcie, ktorá sa má napraviť;

d)

pridelenie všeobecných kvót, ktoré sa má napraviť, sa vykonalo po dátume skončenia platnosti povolenia zariadenia.

7.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie dokončí postup napravenia s jednotkami toho istého typu, ktoré sa nachádzajú na cieľovom účte transakcie, ktorá je predmetom napravenia.

KAPITOLA 3

Spojenie s ostatnými systémami obchodovania s emisiami skleníkových plynov

Článok 71

Vykonávanie dohôd o spojení systémov

Centrálny správca môže zriadiť účty a procesy a v primeranom čase vykonať transakcie a iné operácie na účel vykonávania dohôd uzatvorených v súlade s článkom 25 ods. 1b smernice 2003/87/ES.

HLAVA 3

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE REGISTRE KP

Článok 72

Otvorenie osobných holdingových účtov v registroch KP

Žiadosť o otvorenie osobného holdingového účtu v registri KP predloží vnútroštátnemu správcovi potenciálny majiteľ účtu. Potenciálny majiteľ účtu poskytne vnútroštátnemu správcovi rovnaké informácie, aké sa vyžadujú v súlade s článkom 18.

Článok 73

Vykonávanie prevodov

Na všetky prevody z účtov v registroch KP sa vzťahujú články 38, 39, 65 a 66.

HLAVA 4

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZÚČTOVANIE TRANSAKCIÍ PODĽA ROZHODNUTIA Č. 406/2009

Článok 74

Vytváranie ročných pridelených jednotiek emisných kvót

1.   Centrálny správca na začiatku obdobia plnenia podmienok vytvorí na účte EÚ pre celkové množstvo ročných pridelených jednotiek emisných kvót také množstvo AEA, ktoré zodpovedá súčtu ročných pridelených kvót pre všetky členské štáty za všetky roky obdobia plnenia podmienok tak, ako sa to stanovuje v rozhodnutiach prijatých súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie pridelí každej AEA jedinečný identifikačný kód jednotky pri jej vytvorení.

Článok 75

Ročné pridelené jednotky emisných kvót

AEA sú platné len na účel dodržiavania súladu s požiadavkami na obmedzenie emisií skleníkových plynov členských štátov podľa článku 3 rozhodnutia č. 406/2009/ES a sú prevoditeľné len v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 ods. 3, ods. 4 a ods. 5 tohto rozhodnutia.

Článok 76

Prevod ročných pridelených jednotiek emisných kvót na každý účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí

Centrálny správca na začiatku obdobia plnenia podmienok prevedie z účtu EÚ pre celkové množstvo ročných pridelených jednotiek emisných kvót na príslušný účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí také množstvo AEA, ktoré zodpovedá ročným prideleným kvótam pre každý členský štát za každý rok tak, ako sa to stanovuje v rozhodnutiach prijatých súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

Článok 77

Zavedenie príslušných údajov o emisiách skleníkových plynov

1.   Centrálny správca zapíše v primeranom čase podľa dostupnosti príslušných údajov o emisiách skleníkových plynov pre daný rok obdobia plnenia podmienok pre väčšinu členských štátov celkové množstvo príslušných emisií skleníkových plynov vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého pre každý členský štát na jeho účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí pre daný rok plnenia podmienok.

2.   Centrálny správca zapíše aj súčet príslušných údajov o emisiách skleníkových plynov pre všetky členské štáty za daný rok na účet EÚ pre celkové množstvo ročných pridelených jednotiek emisných kvót.

Článok 78

Výpočet zostatku účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí

1.   Centrálny správca po zavedení príslušných údajov o emisiách skleníkových plynov v súlade s článkom 77 zabezpečí, že register Únie vypočíta zostatok príslušného účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí odpočítaním celkového množstva emisií skleníkových plynov vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého na príslušnom účte na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí od súčtu všetkých AEA na rovnakom účte na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie zobrazuje zostatok každého účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí.

Článok 79

Určenie údajov o stave plnenia podmienok

1.   Centrálny správca zabezpečí, že po zavedení príslušných údajov o emisiách skleníkových plynov v súlade s článkom 77 a po časovej lehote stanovenej v právnych predpisoch Únie na využitie flexibilít podľa článkov 3 a 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES register Únie určí údaj o stave plnenia podmienok pre každý účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí vypočítaním súčtu všetkých AEA, medzinárodných kreditov, tCER a lCER s odpočítaním celkového množstva emisií skleníkových plynov vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého na rovnakom účte na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie zaznamená údaj o stave plnenia podmienok každého účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí.

Článok 80

Uplatňovanie článku 7 ods. 1 písm. a) a c) rozhodnutia č. 406/2009/ES

1.   Ak je údaj o stave plnenia podmienok určený v súlade s článkom 79 negatívny, centrálny správca zabezpečí, že register Únie prevedie prekračujúce množstvo emisií skleníkových plynov vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého vynásobené faktorom zníženia stanoveným v článku 7 ods. 1 písm. a) rozhodnutia č. 406/2009/ES z účtu členského štátu plnenia podmienok s rozhodnutím o spoločnom úsilí na daný rok na jeho účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na ďalší rok.

2.   Centrálny správca zároveň zablokuje účty príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí zodpovedajúce zostávajúcim rokom obdobia zabezpečenia súladu.

3.   Centrálny správca zmení stav účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí z blokovaného na otvorený pre všetky zostávajúce roky obdobia plnenia podmienok od toho roku, pre ktorý údaj o stave plnenia podmienok určený v súlade s článkom 79 ukáže plnenie podmienok.

Článok 81

Využívanie medzinárodných kreditov, tCER a lCER

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie na žiadosť členského štátu uskutoční prevod medzinárodných kreditov, tCER a lCER na účet príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na daný rok obdobia plnenia podmienok. Takýto prevod sa neuskutoční, ak:

a)

členský štát žiadosť predloží pred výpočtom zostatku účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí alebo po určení údaja o stave plnenia podmienok pre daný rok; alebo

b)

nie sú splnené podmienky stanovené v článku 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

Článok 82

Prenesenie ročných pridelených jednotiek emisných kvót

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie na žiadosť členského štátu uskutoční prevod AEA na účet príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na daný rok obdobia plnenia podmienok z jeho účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí pre nasledujúci rok obdobia plnenia podmienok. Takýto prevod sa neuskutoční, ak:

a)

členský štát žiadosť predloží pred výpočtom zostatku účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí alebo po určení údaja o stave plnenia podmienok pre daný rok; alebo

b)

prevádzaná suma prekročí 5 percent ročných pridelených kvót na nasledujúci rok určených v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia č. 406/2009/ES alebo vyšší percentuálny podiel, ak Komisia povolila zvýšené prenesenie v súlade s článkom 3 ods. 3 druhým pododsekom rozhodnutia č. 406/2009/ES.

Článok 83

Prevedenie ročných pridelených jednotiek emisných kvót

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie na žiadosť členského štátu uskutoční prevod AEA z účtu príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na daný rok obdobia plnenia podmienok na jeho účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí pre ktorýkoľvek z nasledujúcich rokov obdobia plnenia podmienok. Takýto prevod sa neuskutoční, ak:

a)

členský štát žiadosť predloží pred výpočtom zostatku účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na daný rok;

b)

prevádzaná suma prekračuje pozitívny zostatok účtu podľa výpočtu v súlade s článkom 78; alebo

c)

stav účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí, ktorý prevod iniciuje, prevod nepovoľuje.

Článok 84

Prevedenie nevyužitého nároku na kredit

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie na žiadosť členského štátu uskutoční prevod celého nevyužitého nároku na kredit alebo jeho častí z účtu príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na daný rok obdobia plnenia podmienok na jeho účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí pre ktorýkoľvek z nasledujúcich rokov obdobia plnenia podmienok. Takýto prevod sa neuskutoční, ak sa iniciuje pred určením údaja o stave plnenia podmienok za daný rok.

Článok 85

Prevody do výšky 5 % ročných pridelených kvót členského štátu

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie na žiadosť členského štátu uskutoční prevod AEA z účtu príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí za daný rok na účet iného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí. Takýto prevod sa neuskutoční, ak:

a)

prevádzaná suma prekračuje päť percent ročných pridelených kvót iniciujúceho členského štátu na daný rok určených v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia č. 406/2009/ES alebo zostatkovú sumu, ktorá je k dispozícii;

b)

členský štát požiadal o prevod na účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí za rok, ktorý predchádza danému roka alebo

c)

stav účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí, ktorý prevod iniciuje, prevod nepovoľuje.

Článok 86

Prevody po výpočte zostatku účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie na žiadosť členského štátu uskutoční prevod AEA z účtu príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí za daný rok na účet iného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí. Takýto prevod sa neuskutoční, ak:

a)

členský štát žiadosť predloží pred výpočtom zostatku účtu v súlade s článkom 78;

b)

prevádzaná suma prekračuje pozitívny zostatok účtu podľa výpočtu v súlade s článkom 78; alebo

c)

stav účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí, ktorý prevod iniciuje, prevod nepovoľuje.

Článok 87

Prevod do výšky 3 % nároku na kredit

Centrálny správca zabezpečí, že register Únie na žiadosť členského štátu uskutoční prevod celého nevyužitého nároku na kredit alebo jeho častí z účtu príslušného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí za daný rok na účet iného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí. Takýto prevod sa neuskutoční, ak:

a)

členský štát žiadosť predloží pred výpočtom údaja o stave plnenia podmienok za daný rok;

b)

prevádzané množstvo prekračuje povolené množstvo členského štátu, ktoré zodpovedá trom percentám, ako sa stanovuje v súlade s článkom 5 ods. 6 rozhodnutia č. 406/2009/ES, s odpočítaním súčtu medzinárodných kreditov, tCER alebo lCER držaných na účte na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí v čase určenia údajov o stave plnenia podmienok podľa článku 79 tohto nariadenia; alebo

c)

stav účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí, ktorý prevod iniciuje, prevod nepovoľuje.

Článok 88

Úpravy

1.   V prípade úprav v súlade s článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES alebo akejkoľvek inej zmeny súčtu stanoveného v článku 74 tohto nariadenia, ktoré by viedli k zvýšeniu ročných pridelených kvót členského štátu počas obdobia plnenia podmienok, centrálny správca vytvorí zodpovedajúcu sumu AEA na účte EÚ pre celkové množstvo ročných pridelených jednotiek emisných kvót a prevedie ju na príslušný účet daného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí.

2.   V prípade úprav v súlade s článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES alebo akejkoľvek inej zmeny súčtu stanoveného v článku 74 tohto nariadenia, ktoré by viedli k zníženiu ročných pridelených kvót členského štátu počas obdobia zabezpečenia súladu, centrálny správca prevedie zodpovedajúcu sumu AEA z príslušného účtu daného členského štátu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí na účet pre zrušenie rozhodnutia o spoločnom úsilí.

Článok 89

Nahradenie tCER a lCER

1.   Ak sa tCER alebo lCER musia v registri Únie nahradiť, príslušný členský štát v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d) rozhodnutia č. 406/2009/ES požiada o prevod kjótskej jednotky zo svojho registra KP na príslušný národný holdingový účet v registri Únie.

2.   Pri určovaní údaja o stave plnenia podmienok podľa článku 79 sa nezohľadňuje lCER po uplynutí platnosti.

Článok 90

Vykonávanie a napravenie prevodov

1.   Na všetky prevody stanovené v tejto hlave sa vzťahujú články 38, 39, 65 a 66.

2.   Prevody na účty na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí iniciované omylom sa môžu na žiadosť vnútroštátneho správcu napraviť. V takýchto prípadoch sa uplatňuje článok 70 ods. 4, ods. 6 a ods. 7.

HLAVA V

SPOLOČNÉ TECHNICKÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Technické požiadavky na systém registrov

Oddiel 1

Dostupnosť

Článok 91

Dostupnosť a spoľahlivosť registra Únie a EUTL

1.   Centrálny správca prijme všetky primerané opatrenia, aby zaistil:

a)

možnosť prístupu zástupcov účtov a vnútroštátnych správcov k registru Únie 24 hodín denne, 7 dní v týždni;

b)

udržiavanie komunikačných spojení uvedených v článku 7 medzi registrom Únie, EUTL a ITL 24 hodín denne, 7 dní v týždni;

c)

zálohové technické a programové vybavenie pre prípad technickej poruchy v operáciách primárneho technického a programového vybavenia;

d)

pohotové reakcie registra Únie a EUTL na žiadosti zástupcov účtov.

2.   Centrálny správca zabezpečuje, aby sa do registra Únie a EUTL začlenili spoľahlivé systémy a postupy na ochranu všetkých príslušných údajov a na uľahčenie rýchleho obnovenia údajov a operácií v prípade poruchy alebo zrútenia systému.

3.   Centrálny správca sa snaží zaistiť, aby k prerušeniu prevádzky registra Únie a EUTL dochádzalo čo najmenej.

Články 92

Asistenčné pracoviská

1.   Vnútroštátni správcovia zabezpečujú prostredníctvom národných asistenčných pracovísk poradenstvo a poskytujú pomoc majiteľom účtov a zástupcom účtov v registri Únie, ktoré spravujú.

2.   Centrálny správca zabezpečuje poradenstvo pre vnútroštátnych správcov prostredníctvom centrálneho asistenčného pracoviska na účely poskytovania pomoci v súlade s odsekom 1.

Oddiel 2

Bezpečnosť a identifikácia

Článok 93

Identifikácia registra Únie a národných registrov KP

1.   Totožnosť registra Únie preveruje EUTL, so zreteľom na špecifikácie pre výmenu údajov a technických špecifikácií stanovených v článku 105.

2.   Členské štáty a Únia používajú digitálne certifikáty vydané sekretariátom dohovoru UNFCCC alebo ním vymenovaným subjektom na identifikáciu svojich registrov KP v rámci ITL na účely vytvorenia komunikačného spojenia uvedeného v článku 7.

Článok 94

Prístup k účtom v registri Únie

1.   Zástupcovia účtov majú prístup k svojim účtom v registri Únie prostredníctvom zabezpečenej oblasti registra Únie. Centrálny správca zaisťuje možnosť prístupu k zabezpečenej oblasti webovej stránky registra Únie prostredníctvom internetu. Webová stránka registra Únie je dostupná vo všetkých úradných jazykoch Únie.

2.   Centrálny správca po otvorení účtu platformy v súlade s článkom 14 ods. 1 alebo článkom 20 ods. 1 vytvorí prepojenie platformy a registra Únie. Centrálny správca zaisťuje, aby k účtom v registri Únie, ku ktorým sa umožňuje prístup prostredníctvom externých obchodných platforiem v súlade s článkom 21 ods. 4 a v prípade ktorých je jeden splnomocnený zástupca aj splnomocneným zástupcom účtu externej obchodnej platformy, mala prístup externá obchodná platforma, ktorú prevádzkuje majiteľ daného účtu externej obchodnej platformy.

3.   Komunikácia medzi splnomocnenými zástupcami alebo platformami a zabezpečenou oblasťou registra Únie je zakódovaná so zreteľom na bezpečnostné požiadavky ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách podľa článku 105.

4.   Centrálny správca prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu k zabezpečenej oblasti webovej stránky registra Únie.

5.   Ak dôjde k narušeniu bezpečnosti autentifikačných referencií splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca bezodkladne pozastaví prístup k príslušnému účtu, informuje o tom správcu účtu a požiada o náhradné referencie.

Článok 95

Identifikácia a schvaľovanie splnomocnených zástupcov v registri Únie

1.   Centrálny správca zabezpečí, že register Únie pridelí každému splnomocnenému zástupcovi a dodatočnému splnomocnenému zástupcovi používateľské meno a heslo v záujme ich identifikácie na účely prístupu do registra.

2.   Splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca má prístup len k tým účtom v registri Únie, na prístup ku ktorým je splnomocnený, a môže požadovať inicializáciu len tých postupov, na ktoré je splnomocnený podľa článku 23. Tento prístup alebo žiadosť sa uskutočňujú cez zabezpečenú oblasť webovej stránky registra Únie.

3.   Okrem používateľského mena a hesla uvedeného v odseku 1 splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca používa na účely prístupu do registra Únie druhotnú identifikáciu, so zreteľom na typy mechanizmov druhotnej identifikácie stanovených v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 105.

4.   Správca účtu sa môže domnievať, že užívateľ, ktorého identifikácia v registri Únie prebehla úspešne, je splnomocneným zástupcom alebo dodatočným splnomocneným zástupcom zaregistrovaným na základe poskytnutých autentifikačných referencií, pokiaľ splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca neinformoval správcu účtu o tom, že došlo k narušeniu bezpečnosti jeho autentifikačných referencií, a nepožiadal o náhradné referencie.

5.   Splnomocnený zástupca prijme všetky potrebné opatrenia, aby predišiel strate, odcudzeniu alebo narušeniu bezpečnosti svojich autentifikačných referencií. Splnomocnený zástupca bezodkladne informuje vnútroštátneho správcu v prípade straty, odcudzenia alebo narušenia bezpečnosti svojich autentifikačných referencií.

Článok 96

Úplné pozastavenie prístupu v dôsledku narušenia bezpečnosti alebo bezpečnostného rizika

1.   Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby čiastočne alebo úplne pozastavil prístup k registru Únie alebo EUTL, ak má dôvodné podozrenie, že došlo k narušeniu bezpečnosti registra Únie alebo EUTL alebo že v súvislosti s bezpečnosťou registra Únie alebo EUTL existuje vážne riziko, ktoré ohrozuje integritu systému vrátane zálohových zariadení uvedených v článku 91.

2.   V prípade narušenia bezpečnosti alebo bezpečnostného rizika, ktoré by mohlo viesť k pozastaveniu prístupu, vnútroštátny správca po zistení, že došlo k narušeniu alebo ohrozeniu, urýchlene informuje centrálneho správcu o akýchkoľvek rizikách, ktorým sú vystavené ďalšie časti registra Únie. Centrálny správca informuje všetkých vnútroštátnych správcov.

3.   Ak vnútroštátny správca zistí, že došlo k situácii, ktorá si vyžaduje úplné pozastavenie prístupu k účtom, ktoré spravuje v súlade s týmto nariadením, informuje prostredníctvom zodpovedajúceho predbežného oznámenia o pozastavení centrálneho správcu a majiteľov účtov. Centrálny správca čo najskôr informuje všetkých vnútroštátnych správcov.

4.   Oznámenie uvedené v odseku 3 zahŕňa pravdepodobné trvanie pozastavenia a je zreteľne zobrazené vo verejne dostupnej časti webovej stránky EUTL.

Článok 97

Pozastavenie prístupu ku kvótam alebo kjótskym jednotkám v prípade podozrenia z podvodnej transakcie

1.   Vnútroštátny správca alebo vnútroštátny správca konajúci na žiadosť príslušného orgánu môže pozastaviť prístup ku kvótam alebo kjótskym jednotkám v rámci tej časti registra Únie, ktorú spravuje:

a)

maximálne počas štyroch týždňov, ak má podozrenie, že kvóty alebo kjótske jednotky boli predmetom transakcie, ktorá predstavuje podvod, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, korupciu alebo inú závažnú trestnú činnosť, alebo

b)

na základe ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ, a v súlade s nimi.

2.   Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby maximálne na štyri týždne pozastavil prístup ku kvótam alebo kjótskym jednotkám v registri Únie alebo EUTL, ak má podozrenie, že kvóty alebo kjótske jednotky boli predmetom transakcie, ktorá predstavuje podvod, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, korupciu alebo inú závažnú trestnú činnosť.

3.   Vnútroštátny správca alebo Komisia bezodkladne informujú o pozastavení príslušný orgán činný v trestnom konaní.

4.   Na vykonanie pozastavenia prístupu môže na základe vnútroštátneho práva a v súlade s ním dať pokyn správcovi aj vnútroštátny orgán činný v trestnom konaní členského štátu vnútroštátneho správcu.

Článok 98

Spolupráca s príslušnými orgánmi a oznamovanie prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti

1.   Vnútroštátny správca, jeho riaditelia a zamestnanci plne spolupracujú s príslušnými orgánmi, aby stanovili zodpovedajúce a primerané postupy s cieľom predchádzať a zabrániť operáciám súvisiacim s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

2.   Vnútroštátny správca, jeho riaditelia a zamestnanci plne spolupracujú s finančnou spravodajskou jednotkou (FIU) uvedenou v článku 21 smernice 2005/60/ES tým, že urýchlene:

a)

informujú z vlastnej iniciatívy FIU, keď vedia, majú podozrenie alebo majú dôvodné podozrenie, že došlo k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo trestnej činnosti alebo dochádza k pokusu o ne;

b)

poskytnú FIU na jej žiadosť všetky potrebné informácie v súlade s postupmi ustanovenými príslušnými právnymi predpismi.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 sa postupujú finančnej spravodajskej jednotke (FIU) členského štátu vnútroštátneho správcu. Vo vnútroštátnych opatreniach transponujúcich stratégie a postupy na riadenie dodržiavania súladu a výmeny informácií uvedených v článku 34 ods. 1 smernice 2005/60/ES sa uvádza osoba alebo osoby zodpovedné za poskytovanie informácií podľa tohto článku.

4.   Členský štát vnútroštátneho správcu zabezpečí, aby sa vnútroštátne opatrenia transponujúce články 26 – 29 a články 32 a 35 smernice 2005/60/ES vzťahovali na vnútroštátneho správcu.

Článok 99

Pozastavenie procesov

1.   Komisia môže dať pokyn centrálnemu správcovi, aby sa v EUTL dočasne pozastavili niektoré alebo všetky procesy, ktoré sa zadávajú v registri Únie, ak sa jeho prevádzka alebo údržba neuskutočňuje v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Bezodkladne o tom informuje príslušných vnútroštátnych správcov.

2.   Centrálny správca môže dočasne pozastaviť iniciovanie niektorých alebo všetkých procesov v registri Únie alebo prijímanie príkazov na ich vykonanie na účely plánovanej alebo núdzovej údržby registra Únie.

3.   Vnútroštátny správca môže požiadať Komisiu o obnovenie procesov pozastavených v súlade s odsekom 1, ak sa domnieva, že sporné otázky, v dôsledku ktorých došlo k pozastaveniu, sa vyriešili. Ak sa tak naozaj stalo, Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby tieto procesy obnovil. V opačnom prípade žiadosť v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje vnútroštátneho správcu, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v prípade nasledujúcej žiadosti, ak má byť schválená.

Oddiel 3

Automatizované kontrolovanie, zaznamenávanie a dokončovanie procesov

Článok 100

Automatizované kontrolovanie procesov

1.   Všetky procesy musia byť v súlade so všeobecnými požiadavkami informačných technológií v oblasti elektronického prenosu správ, na základe ktorých sa v registri Únie zabezpečuje úspešné prečítanie, skontrolovanie a zaznamenanie procesu. Všetky procesy musia byť v súlade s osobitnými požiadavkami na procesy, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že EUTL vykonáva automatizované kontroly všetkých procesov so zreteľom na špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie ustanovené v článku 105 s cieľom zistiť nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých nie je navrhovaný proces v súlade s požiadavkami smernice 2003/87/ES, rozhodnutia č. 406/2009/ES a tohto nariadenia.

Článok 101

Zisťovanie nezrovnalostí

1.   V prípade procesov dokončených prostredníctvom priameho komunikačného spojenia medzi registrom Únie a EUTL uvedeného v článku 7 ods. 3 centrálny správca zabezpečí, že EUTL preruší všetky procesy, v súvislosti s ktorými zistí nezrovnalosti pri vykonávaní automatizovaných kontrol uvedených v článku 102 ods. 2 a zaslaním kódu odpovede týkajúceho sa automatizovanej kontroly o tom informuje register Únie a správcu účtov, ktorých sa prerušená transakcia týka. Centrálny správca zabezpečí, že register Únie bezodkladne informuje príslušných majiteľov účtov o prerušení procesu.

2.   V prípade transakcií dokončených prostredníctvom ITL uvedeného v článku 7 ods. 1 ITL preruší všetky procesy, v súvislosti s ktorými ITL alebo EUTL zistí nezrovnalosti pri vykonaní automatizovaných kontrol uvedených v článku 102 ods. 2. Po tom, ako transakciu ITL preruší, centrálny správca zabezpečí, že transakciu preruší aj EUTL. ITL informuje správcov dotknutých registrov o prerušení transakcie zaslaním kódu odpovede týkajúceho sa automatizovanej kontroly. Ak je jedným z dotknutých registrov aj register Únie, centrálny správca zabezpečí, že register Únie zaslaním kódu odpovede týkajúceho sa automatizovanej kontroly informuje aj správcu účtov v registri Únie zapojených do prerušenej transakcie. Centrálny správca zabezpečí, že register Únie bezodkladne informuje príslušných majiteľov účtov o prerušení procesu.

Článok 102

Zisťovanie nezrovnalostí v rámci registra Únie a národných registrov KP

1.   Centrálny správca a členské štáty zabezpečia, že register Únie a ostatné registre KP obsahujú vstupné kontrolné kódy a kontrolné kódy odpovedí s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie vymieňané počas každého procesu interpretovali správnym spôsobom. Kontrolné kódy zohľadňujú kódy uvedené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách stanovených v článku 105.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že pred vykonaním všetkých procesov a počas nich register Únie uskutočňuje vhodné automatizované kontroly v záujme zistenia nezrovnalostí a prerušenia chybných procesov ešte pred tým, ako automatizované kontroly vykoná EUTL.

Článok 103

Rekonciliácie – zisťovanie nezrovnalostí prostredníctvom EUTL

1.   Centrálny správca zabezpečí, že EUTL pravidelne iniciuje rekonciliáciu s cieľom zabezpečiť, aby záznamy EUTL o účtoch, držbách kjótskych jednotiek a emisných kvót zodpovedali záznamom o týchto držbách v registri Únie. Centrálny správca zabezpečí, že EUTL všetky procesy zaznamenáva.

2.   Ak EUTL počas procesu rekonciliácie uvedeného v odseku 1 zistí nezrovnalosť, na základe ktorej sa informácie o účtoch, držbách kjótskych jednotiek a kvót, ktoré poskytol register Únie v rámci pravidelného procesu zlaďovania, odlišujú od informácií uvedených v EUTL, centrálny správca zabezpečí, že EUTL zabráni dokončeniu všetkých ďalších procesov zahŕňajúcich všetky účty, kvóty alebo kjótske jednotky, ktoré sú predmetom nezrovnalosti. Centrálny správca zabezpečí, že EUTL bezodkladne informuje centrálneho správcu a správcov príslušných účtov o každom prípade nezrovnalosti.

Článok 104

Finalizácia procesov

1.   Všetky transakcie oznámené ITL v súlade s článkom 7 ods. 1 sú finalizované, keď ITL informuje EUTL, že dokončil proces.

2.   Všetky transakcie a ostatné procesy oznámené EUTL v súlade s článkom 7 ods. 3 sa považujú za finalizované, keď EUTL informuje register Únie o tom, že dokončil procesy. Centrálny správca zabezpečí, že EUTL automaticky preruší dokončenie transakcie alebo procesu, ak ju/ho nebolo možné dokončiť do 24 hodín od jej/jeho oznámenia.

3.   Proces rekonciliácie uvedený v článku 103 ods. 1 sa považuje za dokončený, keď sa vyriešia všetky prípady nezrovnalosti medzi informáciami v registri Únie a informáciami v EUTL pre konkrétny čas a dátum a keď sa úspešne znovu iniciuje a dokončí proces rekonciliácie.

Oddiel 4

Špecifikácie a riadenie zmien

Článok 105

Špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie

1.   Komisia sprístupňuje vnútroštátnym správcom špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie potrebné na výmenu údajov medzi registrami a protokolmi transakcií vrátane identifikačných kódov, automatizovaných kontrol, kódov odpovedí a požiadaviek na protokolovanie údajov, ako aj testovacích postupov a bezpečnostných požiadaviek potrebných na začatie výmeny údajov.

2.   Špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie sa vypracujú v konzultácii s pracovnou skupinou správcov v rámci Výboru pre zmenu klímy a musia byť v súlade s funkčnými a technickými špecifikáciami pre normy výmeny údajov platnými pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu vypracovanými podľa rozhodnutia 12/CMP.1.

Článok 106

Riadenie zmien a vydaní

Ak je potrebná nová verzia alebo vydanie programového vybavenia registra Únie, centrálny správca zabezpečuje, aby testovacie postupy ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách podľa článku 105 boli dokončené pred vytvorením a aktiváciou komunikačného spojenia medzi novou verziou alebo vydaním daného programového vybavenia a EUTL alebo ITL.

KAPITOLA 2

Záznamy, správy, dôverný charakter a poplatky

Článok 107

Spracovanie informácií a osobných údajov

1.   Centrálny správca a členské štáty zabezpečia, že register Únie, EUTL a ostatné registre KP uchovávajú a spracúvajú len tie informácie, ktoré sa týkajú účtov, majiteľov účtov a zástupcov účtov tak, ako sú uvedené v tabuľke III-I prílohy III, tabuľkách VI-I a VI-II prílohy VI, tabuľke VII-I prílohy VII a tabuľke VIII-I prílohy VIII.

2.   V registri Únie, EUTL a ostatných registroch KP sa nezaznamenávajú žiadne osobitné kategórie údajov stanovené v článku 8 smernice 95/46/ES a článku 10 nariadenia (ES) č. 45/2001.

3.   Centrálny správca a členské štáty zabezpečia, že do ITL sa prevedú len osobné údaje týkajúce sa transakcií, ktorými sa uskutočňujú prevody kjótskych jednotiek.

Článok 108

Záznamy

1.   Centrálny správca zabezpečí, že v registri Únie sa uchovávajú záznamy týkajúce sa všetkých procesov, údajov z protokolov a majiteľov účtov počas piatich rokov po zatvorení účtu.

Centrálny správca a členské štáty zabezpečia, že register Únie a ostatné registre KP uchovávajú záznamy týkajúce sa všetkých relevantných procesov KP, údajov z protokolov a majiteľov účtov KP počas 15 rokov po zatvorení účtu alebo do vyriešenia akýchkoľvek otázok v oblasti vykonávania, ktoré sa ich týkajú, v súvislosti s orgánmi UNFCCC, podľa toho, čo nastane neskôr.

2.   Centrálny správca zabezpečí, že vnútroštátni správcovia majú prístup ku všetkým záznamom v registri Únie v súvislosti s účtami, ktoré spravujú alebo ktoré spravovali, ako aj možnosť prezerania týchto záznamov a ich odosielania.

Článok 109

Podávanie správ

1.   Centrálny správca sprístupní príjemcom uvedeným v prílohe XIV informácie podľa prílohy XIV, a to transparentným a usporiadaným spôsobom cez webovú stránku EUTL. Centrálny správca prijme všetky primerané opatrenia na sprístupnenie informácií uvedených v prílohe XIV v intervaloch podľa prílohy XIV. Centrálny správca nesmie zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v EUTL alebo v registri Únie, pokiaľ na to nemá povolenie podľa článku 110.

2.   Vnútroštátni správcovia môžu sprístupniť príjemcom uvedeným v prílohe XIV aj časť informácií podľa prílohy XIV, ku ktorým majú prístup v súlade s článkom 110, v intervaloch stanovených v uvedenej prílohe, a to transparentným a usporiadaným spôsobom na verejne dostupnej stránke prostredníctvom internetu. Vnútroštátni správcovia nezverejnia dodatočné informácie uchovávané v registri Únie, pokiaľ na to nemajú povolenie podľa článku 110.

Článok 110

Dôvernosť

1.   Informácie vrátane informácií o držbe všetkých účtov a o všetkých vykonaných transakciách a vrátane jedinečného identifikačného kódu jednotky držaných kvót a jedinečnej číselnej hodnoty sériového čísla jednotky držaných kjótskych jednotiek či kvót alebo kjótskych jednotiek, na ktoré sa vzťahuje transakcia, uchovávané v EUTL, v registri Únie a v každom inom registri KP sa považujú za dôverné, pokiaľ sa nevyžaduje inak podľa práva Únie alebo ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

2.   Centrálny správca a vnútroštátny správca môžu údaje uchovávané v registri Únie a EUTL poskytnúť týmto subjektom:

a)

orgánom činným v trestnom konaní a daňovým orgánom členského štátu;

b)

Úradu Európskej komisie pre boj proti podvodom;

c)

Európskemu dvoru audítorov;

d)

Eurojustu;

e)

príslušným orgánom uvedeným v článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (20) a článku 37 ods. 1 smernice 2005/60/ES;

f)

príslušným vnútroštátnym orgánom dohľadu;

g)

vnútroštátnym správcom členských štátov a príslušným orgánom uvedeným v článku 18 smernice 2003/87/ES.

3.   Údaje možno poskytovať subjektom uvedeným v odseku 2 na základe ich žiadosti predloženej centrálnemu správcovi alebo vnútroštátnemu správcovi, ak sú takéto žiadosti oprávnené a potrebné na účely vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania podvodov, daňovej správy alebo výberu daní, vykonávania auditu a finančného dohľadu nad podvodmi spojenými s pridelenými kvótami alebo kjótskymi jednotkami, alebo prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo iných závažných trestných činov, manipulácie trhu, pre ktoré môžu účty v registri Únie alebo registroch KP slúžiť ako nástroj, alebo porušení právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov, ktorými sa zabezpečuje fungovanie ETS Únie.

4.   Subjekt prijímajúci údaje v súlade s odsekom 3 zabezpečuje, aby sa prijaté údaje použili len na účely uvedené v žiadosti v súlade s odsekom 3 a aby sa zámerne či neúmyselne nesprístupnili osobám, na ktoré sa nevzťahuje zamýšľaný účel použitia údajov. Týmto ustanovením sa nevylučuje sprístupnenie údajov týmito subjektmi iným subjektom uvedeným v odseku 2, ak je to potrebné na účely uvedené v žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3.

5.   Centrálny správca môže subjektom uvedeným v odseku 2 sprístupniť na základe ich žiadosti údaje o transakciách na účely odhaľovania podozrivých transakcií, ktoré neumožňujú priamu identifikáciu konkrétnych osôb. Subjekty s takýmto prístupom môžu informovať o podozrivých transakciách ostatné subjekty uvedené v odseku 2.

6.   Europol získa trvalý prístup len na čítanie k údajom uchovávaným v registri Únie a EUTL na účely vykonávania svojich úloh v súlade s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (21). Europol priebežne informuje Komisiu o tom, na čo používa tieto údaje.

7.   Vnútroštátni správcovia sprístupňujú všetkým ostatným vnútroštátnym správcom a centrálnemu správcovi zabezpečenými prostriedkami mená a totožnosť osôb, ktorým odmietli otvoriť účet v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. a) b) c), alebo ktorých odmietli navrhnúť za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu v súlade s článkom 24 ods. 5 písm. a) a b), ako aj mená a totožnosť majiteľa účtu, splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu účtov, ku ktorým bol pozastavený prístup v súlade s článkom 34, alebo účtov, ktoré boli zatvorené v súlade s článkom 33. Vnútroštátni správcovia o tom informujú dotknuté osoby.

8.   Vnútroštátni správcovia sa môžu rozhodnúť informovať vnútroštátne orgány presadzovania práva a daňové orgány o všetkých transakciách zahŕňajúcich množstvo jednotiek presahujúce množstvo, ktoré stanovil vnútroštátny správca, a o každom účte, na ktorom v rámci danej lehoty prebieha súčasne viac transakcií s množstvom vyšším, ako stanovil vnútroštátny správca.

9.   EUTL, register Únie ani ostatné registre KP nevyžadujú od majiteľov účtov, aby predkladali informácie o cenách týkajúce sa kvót alebo kjótskych jednotiek.

10.   Aukčný kontrolór vymenovaný podľa článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 má prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa účtu na prevod vydražených kvót uchovávaných v registri Únie.

Článok 111

Poplatky

1.   Centrálny správca majiteľom účtov v registri Únie neúčtuje žiadne poplatky.

2.   Vnútroštátni správcovia môžu účtovať primerané poplatky majiteľom účtov, ktoré spravujú.

3.   Vnútroštátni správcovia oznamujú účtované poplatky centrálnemu správcovi a do desiatich pracovných dní ho informujú o akýchkoľvek zmenách poplatkov. Centrálny správca zobrazuje poplatky na verejne dostupnej webovej stránke.

Článok 112

Prerušenie prevádzky

Centrálny správca zabezpečuje čo najmenší výskyt prípadov prerušenia prevádzky registra Únie prijatím všetkých primeraných krokov s cieľom zabezpečiť dostupnosť a bezpečnosť registra Únie a EUTL a poskytnutím spoľahlivých systémov a postupov na ochranu všetkých informácií.

HLAVA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 113

Vykonávanie

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, a najmä na to, aby vnútroštátni správcovia splnili svoje povinnosti overovať a preskúmavať informácie predložené podľa článku 22 ods. 1, článku 24 ods. 4 a článku 25 ods. 4.

Článok 114

Ďalšie používanie účtov

Účty uvedené v kapitole 3 hlavy I tohto nariadenia, otvorené alebo používané podľa nariadenia (EÚ) č. 920/2010 sa používajú aj naďalej na účely tohto nariadenia.

Účty obchodných platforiem otvorené podľa nariadenia (EÚ) č. 920/2010 sa na účely tohto nariadenia používajú aj naďalej ako účty externých obchodných platforiem.

Článok 115

Nadobudnutie účinnosti obmedzení používania

Centrálny správca poskytne vnútroštátnym správcom zoznam účtov ETS majúcich v držbe medzinárodné kredity, ktoré sa v súlade s opatreniami prijatými v súlade s článkom 11a ods. 9 smernice 2003/87/ES nemôžu použiť po dátume stanovenom týmito opatreniami. Na základe tohto zoznamu vnútroštátny správca od majiteľa účtu požaduje, aby určil účet KP, na ktorý sa tieto medzinárodné kredity prevedú. Ak majiteľ účtu neodpovedá na žiadosť správcu do 40 pracovných dní, správca prevedie medzinárodné kredity na národný účet KP.

Článok 116

Zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) č. 920/2010

Nariadenie (EÚ) č. 920/2010 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Články 3 – 28 sa vypúšťajú.

(2)

Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32

Vylúčené holdingové účty prevádzkovateľa lietadla

1.   Ak sa do lehoty na odovzdanie emisných kvót stanovenej v článku 12 ods. 2a smernice 2003/87/ES do registra Únie zaznamená hodnota overených emisií rovná nule v prípade prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok v súlade s článkom 29, v registri Únie sa upraví stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na vylúčený.

2.   Keď sa hodnota overených emisií za rok predchádzajúci aktuálnemu roku nerovná nule, v registri Únie sa stav účtu upraví na otvorený.“

(3)

V článku 41 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Ak vylúčený holdingový účet prevádzkovateľa lietadla neprijíma emisné kvóty podľa odseku 1, tieto emisné kvóty sa na tomto účte nevytvoria, ak by sa jeho status zmenil následne na otvorený.“

(4)

Článok 57 sa nahrádza takto:

„Článok 57

Prenos medzi obdobiami

Do desiatich dní po dokončení zúčtovacích transakcií podľa článku 56 sa v registri Únie zrušia emisné kvóty podľa kapitoly II platné na obdobie rokov 2008 – 2012 držané na používateľských účtoch v registri Únie a vydá sa rovnaké množstvo emisných kvót podľa kapitoly II platných na obdobie rokov 2013 – 2020 na tie isté účty a zrušia sa emisné kvóty podľa kapitoly III platné na obdobie rokov 2008 – 2012 držané na užívateľských účtoch v registri Únie a vydá sa rovnaké množstvo emisných kvót podľa kapitoly III platných na obdobie rokov 2013 – 2020 na tie isté účty.“

(5)

V článku 52 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Centrálny správca odpočítava dané množstvo od minimálneho vloženého množstva zaznamenaného v EUTL po vykonaní zúčtovacích transakcií v súlade s článkom 56. Odpočítané množstvo sa rovná celkovému množstvu emisných kvót podľa kapitoly III odovzdaných z holdingových účtov prevádzkovateľov, ktoré spravuje vnútroštátny správca členského štátu, za obdobie rokov 2008 – 2012, ku ktorému sa pripočíta zúčtovacia hodnota vypočítaná v súlade s článkom 56 ods. 3.“

(6)

Články 59 – 79 sa vypúšťajú.

Článok 117

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 1193/2011 sa zrušuje.

Nariadenie (EÚ) č. 920/2010 sa zrušuje s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Článok 118

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136.

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 14.10.2010, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63

(6)  Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 315, 29.11.2011, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 316, 16.11.2006, s. 12.

(10)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 270, 14.10.2010, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(17)  Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39.

(18)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109.

(19)  OJ L 140, 5.6.2009, p. 63.

(20)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(21)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.


PRÍLOHA I

Tabuľka I-I

Typy účtov a typy jednotiek, ktoré možno držať na každom type účtu (článok 9)

Názov typu účtu

Majiteľ účtu

Správca účtu

Počet účtov tohto typu

Iné ako kjótske jednotky

Kjótske jednotky

Emisné kvóty

AEA

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU z RMU

Všeobecné kvóty

Kvóty pre leteckú dopravu

I.   

Prevádzkové účty ETS v registri Únie

Účet EÚ pre celkové množstvo kvót

centrálny správca

1

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu

centrálny správca

1

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre aukcie

centrálny správca

1

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre prideľovanie

centrálny správca

1

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre rezervu pre nových účastníkov

centrálny správca

1

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu

centrálny správca

1

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre osobitnú rezervu

centrálny správca

1

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre prideľovanie pre leteckú dopravu

centrálny správca

1

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet Únie pre zrušenie

centrálny správca

1

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet na prevod vydražených kvót

aukcionár, aukčná platforma, zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém

vnútroštátny správca, ktorý otvoril účet

jeden alebo viac pre každú aukčnú platformu

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Účet EÚ pre medzinárodné kredity

centrálny správca

2

nie

nie

nie

nie

áno  (2)

áno  (2)

nie

nie

Účet EÚ pre výmenu kreditov

centrálny správca

2

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

II.   

Holdingové účty ETS v registri Únie

Holdingový účet prevádzkovateľa

prevádzkovateľ

vnútroštátny správca z členského štátu, v ktorom sa nachádza zariadenie

jeden pre každé zariadenie

áno

nie

nie

nie

áno  (2)

áno  (2)

nie

nie

Holdingový účet prevádzkovateľa lietadla

prevádzkovateľ lietadla

vnútroštátny správca z členského štátu, ktorý spravuje prevádzkovateľa lietadla

jeden pre každého prevádzkovateľa lietadla

áno

áno

nie

nie

áno  (2)

áno  (2)

nie

nie

Osobný holdingový účet

osoba

vnútroštátny správca alebo centrálny správca, ktorý otvoril účet

podľa dohody

áno

áno

nie

nie

áno  (2)

áno  (2)

nie

nie

Národný holdingový účet

členský štát

vnútroštátny správca členského štátu, ktorý má účet v držbe

jeden alebo viac pre každý členský štát

áno

áno

nie

nie

áno  (2)

áno  (2)

nie

nie

III.   

Obchodné účty ETS v registri Únie

Obchodný účet

osoba

vnútroštátny správca alebo centrálny správca, ktorý otvoril účet

podľa dohody

áno

áno

nie

nie

áno  (2)

áno  (2)

nie

nie

IV.   

Iné účty ETS v registri Únie

Účet externej obchodnej platformy

externá obchodná platforma

vnútroštátny správca, ktorý otvoril účet

jeden na členský štát pre každú externú obchodnú platformu

Na tomto type účtu sa nedrží žiadna jednotka.

Účet overovateľa

overovateľ

vnútroštátny správca, ktorý otvoril účet

jeden na každý členský štát pre každého overovateľa

Na tomto type účtu sa nedrží žiadna jednotka.

Účet vnútroštátnej správnej platformy

členský štát

centrálny správca

maximálne jeden pre každý členský štát

Na tomto type účtu sa nedrží žiadna jednotka.

V.   

Účty KP v konsolidovanom systéme európskych registrov

Holdingový účet strany

zmluvná strana Kjótskeho protokolu

správca registra KP (v registri Únie: centrálny správca)

aspoň 1

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno

áno

Stornovací účet

1

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno

áno

Vyraďovací účet

1

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno

áno

Depozitný účet ETS AAU

1

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

nie

Účet pre nahradenie tCER

centrálny správca

1

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno

áno

Účet pre nahradenie lCER

centrálny správca

1

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno

áno

Osobný holdingový účet (3)

osoba

vnútroštátny správca alebo centrálny správca, ktorý otvoril účet

1

nie

No

No

podľa daného členského štátu (1)

podľa daného členského štátu (1)

podľa daného členského štátu (1)

podľa daného členského štátu (1)

podľa daného členského štátu (1)

VI.   

Účty na účel zúčtovania transakcií podľa hlavy 4

Účet EÚ pre celkové množstvo AEA

centrálny správca

1

nie

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

účet pre zrušenie rozhodnutia o spoločnom úsilí

centrálny správca

1

nie

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí

členský štát

centrálny správca

1 na každý z 8 rokov na zabezpečenie súladu pre každý členský štát

nie

nie

áno

nie

áno

áno

áno

nie


(1)  Vnútroštátny správca z členského štátu môže rozhodnúť, či na tomto type účtu možno držať tento typ jednotky.

(2)  S vylúčením jednotiek, ktoré sa nemôžu použiť v súlade s článkami 11a a 11b smernice 2003/87/ES, článkom 58 tohto nariadenia a všetkými opatreniami prijatými podľa článku 11a ods. 9 smernice 2003/87/ES.

(3)  Na holdingovom účte prevádzkovateľa KP existujúcom vo vnútroštátnych registroch KP pred konsolidáciou podľa článku 8 ods. 4 sa môžu držať tie isté typy jednotky.


PRÍLOHA II

Podmienky (článok 11)

Úhrada poplatkov

1.

Podmienky týkajúce sa všetkých poplatkov registra za zriaďovanie a udržiavanie účtov

Zmena základných podmienok

2.

Úpravy základných podmienok s cieľom odzrkadliť zmeny tohto nariadenia alebo zmeny vnútroštátnych právnych predpisov

Riešenie sporov

3.

Ustanovenia týkajúce sa sporov medzi majiteľmi účtov a výberu súdu pre vnútroštátneho správcu

Zodpovednosť a záväzky

4.

Obmedzenie zodpovednosti pre vnútroštátneho správcu

5.

Obmedzenie zodpovednosti pre majiteľa účtu


PRÍLOHA III

Informácie, ktoré sa predložia so žiadosťami o otvorenie účtu (články 13, 14 a 19)

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I

Tabuľka III-I

Údaje o účtoch v prípade všetkých účtov

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Aktualizácia vyžaduje schválenie správcu?

Zverejnené na webovej stránke EUTL?

1

Identifikačný kód účtu (pridelený registrom Únie)

P

stanovený

nie

neuplatňuje sa

nie

2

Typ účtu

P

voliteľný

nie

neuplatňuje sa

áno

3

Obdobie záväzkov

P

voliteľný

nie

neuplatňuje sa

áno

4

Identifikačný kód majiteľa účtu (pridelený registrom Únie)

P

neobmedzený

áno

áno

nie

5

Meno majiteľa účtu

P

neobmedzený

áno

áno

áno

6

Identifikátor účtu (pridelený majiteľom účtom)

P

neobmedzený

áno

nie

nie

7

Adresa majiteľa účtu – krajina

P

voliteľný

áno

áno

áno

8

Adresa majiteľa účtu – región alebo štát

N

neobmedzený

áno

áno

áno

9

Adresa majiteľa účtu – mesto

P

neobmedzený

áno

áno

áno

10

Adresa majiteľa účtu – PSČ

P

neobmedzený

áno

áno

áno

11

Adresa majiteľa účtu – riadok 1

P

neobmedzený

áno

áno

áno

12

Adresa majiteľa účtu – riadok 2

N

neobmedzený

áno

áno

áno

13

Registračné číslo spoločnosti majiteľa účtu

P

neobmedzený

áno

áno

áno

14

Telefón majiteľa účtu – 1

P

neobmedzený

áno

nie

nie

15

Telefón majiteľa účtu – 2

P

neobmedzený

áno

nie

nie

16

E-mailová adresa majiteľa účtu

P

neobmedzený

áno

nie

nie

17

Dátum narodenia (v prípade fyzických osôb)

P pre fyzické osoby

neobmedzený

nie

neuplatňuje sa

nie

18

Miesto narodenia – mesto (v prípade fyzických osôb)

P pre fyzické osoby

neobmedzený

nie

neuplatňuje sa

nie

19

Miesto narodenia – krajina

N

neobmedzený

nie

neuplatňuje sa

nie

20

Typ dokladu totožnosti (pre fyzické osoby)

P

voliteľný

áno

áno

nie

21

Číslo dokladu totožnosti (pre fyzické osoby)

P

neobmedzený

áno

áno

nie

22

Doklad totožnosti platný do

N

neobmedzený

áno

áno

nie

23

Registračné číslo DPH s kódom krajiny

P, ak je číslo pridelené

neobmedzený

áno

áno

nie

24

Dátum otvorenia účtu

P

stanovený

nie

neuplatňuje sa

áno

25

Dátum zatvorenia účtu

N

stanovený

áno

áno

áno

2.

Identifikátor účtu musí byť v rámci systému registrov jedinečný.


PRÍLOHA IV

Informácie, ktoré sa predložia na otvorenie účtu na prevod vydražených kvót, osobný holdingový účet, obchodné účty alebo účty externej obchodnej platformy (články 15, 18 a 20)

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I prílohy III. (Identifikačné číslo účtu a alfanumerický identifikátor sú v rámci systému registra jedinečné.)

2.

Dôkaz o tom, že osoba žiadajúca o otvorenie účtu, má otvorený bankový účet v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

3.

Dôkaz na preukázanie totožnosti fyzickej osoby žiadajúcej o otvorenie účtu, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:

a)

preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

b)

pasu.

4.

Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:

a)

dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 3, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;

b)

akéhokoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;

c)

vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, ak krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;

d)

akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.

5.

V prípade právnickej osoby, ktorá žiada o otvorenie účtu, tieto doklady:

a)

kópiu listín zakladajúcich právny subjekt a kópiu dokladu potvrdzujúceho registráciu právneho subjektu;

b)

údaje o bankovom účte;

c)

potvrdenie o registrácii na účely DPH;

d)

informácie o konečnom majiteľovi právneho subjektu podľa smernice 2005/60/ES vrátane typu vlastníctva alebo kontroly, ktorú vykonáva;

e)

zoznam riaditeľov;

f)

kópiu výročnej správy alebo najnovších finančných výkazov overených audítorom alebo, ak takéto výkazy nie sú k dispozícii, kópiu finančných výkazov s odtlačkom pečiatky daňového úradu alebo finančného riaditeľa.

6.

Dôkaz na potvrdenie registrovanej adresy právnickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ak adresa nie je jednoznačná v doklade predloženom v súlade s bodom 5.

7.

Zápis v registri trestov fyzickej osoby žiadajúcej o otvorenie účtu alebo v prípade právnickej osoby zápis v registri trestov jej riaditeľov.

8.

Všetky kópie dokumentov predložené ako dôkaz podľa tejto prílohy musia byť verné kópie overené verejným notárom alebo iným podobným odborníkom, ktorého určí vnútroštátny správca. Pokiaľ ide o doklady vydané mimo členského štátu vyžadujúceho kópiu, kópia musí byť legalizovaná. Overenie alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako tri mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.

9.

Správca účtu môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil správca.

10.

Namiesto papierových dokladov môže správca účtu pri overovaní dôkazov, ktoré sa majú predložiť v súlade s touto prílohou, využiť elektronické mechanizmy.


PRÍLOHA V

Dodatočné informácie, ktoré sa predložia na otvorenie účtu overovateľa (článok 21)

1.

Doklad preukazujúci, že osoba žiadajúca o otvorenie účtu je akreditovaná ako overovateľ v súlade s článkom 15 smernice 2003/87/ES.


PRÍLOHA VI

Informácie, ktoré sa predložia na otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa (článok 16)

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I prílohy III.

2.

Podľa údajov poskytnutých v súlade s tabuľkou III-I prílohy III sa prevádzkovateľ zariadenia uvádza ako majiteľ účtu. Meno uvedené pre majiteľa účtu by malo byť totožné s menom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom príslušného povolenia na emisie skleníkových plynov.

3.

Informácie uvedené v tabuľke VI-I a VI-II tejto prílohy.

Tabuľka VI-I

Údaje o účtoch v prípade holdingových účtov prevádzkovateľa

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Aktualizácia vyžaduje schválenie správcu?

Zverejnené na webovej stránke EUTL?

1

Identifikačný kód zariadenia

P

stanovený

nie

áno

2

Identifikačný kód povolenia

P

neobmedzený

áno

áno

áno

3

Dátum nadobudnutia platnosti povolenia

P

neobmedzený

nie

áno

4

Dátum skončenia platnosti povolenia

N

neobmedzený

áno

áno

áno

5

Názov zariadenia

P

neobmedzený

áno

áno

áno

6

Druh činnosti zariadenia

P

voliteľný

áno

áno

áno

7

Adresa zariadenia – krajina

P

stanovený

áno

áno

áno

8

Adresa zariadenia – región alebo štát

N

neobmedzený

áno

áno

áno

9

Adresa zariadenia – mesto

P

neobmedzený

áno

áno

áno

10

Adresa zariadenia – PSČ

P

neobmedzený

áno

áno

áno

11

Adresa zariadenia – riadok 1

P

neobmedzený

áno

áno

áno

12

Adresa zariadenia – riadok 2

N

neobmedzený

áno

áno

áno

13

Zariadenie - telefón 1

P

neobmedzený

áno

nie

nie

14

Zariadenie - telefón 2

P

neobmedzený

áno

nie

nie

15

E-mailová adresa zariadenia

P

neobmedzený

áno

nie

nie

16

Materská spoločnosť

N

neobmedzený

áno

nie

áno

17

Dcérska spoločnosť

N

neobmedzený

áno

nie

áno

18

Identifikačné číslo EPRTR

P, ak je číslo pridelené

neobmedzený

áno

nie

áno

19

Zemepisná šírka

N

neobmedzený

áno

nie

áno

20

Zemepisná dĺžka

N

neobmedzený

áno

nie

áno

Tabuľka VI-II

Údaje o kontaktnej osobe zariadenia

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Aktualizácia vyžaduje schválenie správcu?

Zverejnené na webovej stránke EUTL?

1

Overovateľ

N

voliteľný

áno

nie

nie

 

Názov spoločnosti

N

neobmedzený

áno

nie

nie

 

Oddelenie spoločnosti

N

neobmedzený

áno

nie

nie

2

Meno kontaktnej osoby v členskom štáte

N

neobmedzený

áno

nie

nie

3

Priezvisko kontaktnej osoby v členskom štáte

N

neobmedzený

áno

nie

nie

4

Adresa kontaktnej osoby – krajina

N

stanovený

áno

nie

nie

5

Adresa kontaktnej osoby – región alebo štát

N

neobmedzený

áno

nie

nie

6

Adresa kontaktnej osoby – mesto

N

neobmedzený

áno

nie

nie

7

Adresa kontaktnej osoby – PSČ

N

neobmedzený

áno

nie

nie

8

Adresa kontaktnej osoby – riadok 1

N

neobmedzený

áno

nie

nie

9

Adresa kontaktnej osoby – riadok 2

N

neobmedzený

áno

nie

nie

10

Telefón 1 kontaktnej osoby

N

neobmedzený

áno

nie

nie

11

Telefón 2 kontaktnej osoby

N

neobmedzený

áno

nie

nie

12

E-mailová adresa kontaktnej osoby

N

neobmedzený

áno

nie

nie


PRÍLOHA VII

Informácie, ktoré sa predložia na otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla (článok 17)

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I prílohy III a VII-I prílohy VII.

2.

Podľa údajov poskytnutých v súlade s tabuľkou III-I sa prevádzkovateľ lietadla uvádza ako majiteľ účtu. Názov zaznamenaný pre majiteľa účtu je totožný s názvom v pláne monitorovania. Ak názov v pláne monitorovania už neplatí, použije sa názov uvedený v obchodnom registri, alebo názov, ktorý používa Eurocontrol.

Tabuľka VII-I

Údaje o účtoch v prípade holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Aktualizácia vyžaduje schválenie správcu?

Zverejnené na webovej stránke EUTL?

1

Identifikačný kód prevádzkovateľa lietadla (pridelený registrom Únie)

P

neobmedzený

nie

áno

2

Jedinečný kód podľa nariadenia Komisie č. 748/2009

P

neobmedzený

áno

áno

áno

3

Volací znak (označenie ICAO)

N

neobmedzený

áno

áno

áno

4

Identifikačný kód plánu monitorovania

P

neobmedzený

áno

áno

áno

5

Plán monitorovania – prvý rok uplatniteľnosti

P

neobmedzený

nie

áno

6

Plán monitorovania – rok skončenia platnosti

N

neobmedzený

áno

áno

áno

3.

Volacím znakom je označenie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v kolónke 7 letového plánu a v prípade, ak nie je k dispozícii, je ním označenie registrácie lietadla.


PRÍLOHA VIII

Informácie týkajúce sa splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov, ktoré sa majú poskytnúť správcovi účtu (článok 24)

1.

Informácie uvedené v tabuľke VIII-I prílohy VIII.

Tabuľka VIII-I

Údaje o splnomocnenom zástupcovi

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Aktualizácia vyžaduje schválenie správcu?

Zverejnené na webovej stránke EUTL?

1

Totožnosť osoby

P

neobmedzený

nie

neuplatňuje sa

nie

2

Typ zástupcu účtu

P

voliteľný

áno

Nie

nie

3

Meno

P

neobmedzený

áno

áno

nie

4

Priezvisko

P

neobmedzený

áno

áno

nie

5

Titul

N

neobmedzený

áno

nie

nie

6

Pracovné zaradenie

N

neobmedzený

áno

nie

nie

 

Názov spoločnosti

N

neobmedzený

áno

nie

nie

 

Oddelenie spoločnosti

N

neobmedzený

áno

nie

nie

7

Krajina

P

stanovený

nie

neuplatňuje sa

nie

8

Región alebo štát

N

neobmedzený

áno

áno

nie

9

Mesto

P

neobmedzený

áno

áno

nie

10

PSČ

P

neobmedzený

áno

áno

nie

11

Adresa – riadok 1

P

neobmedzený

áno

áno

nie

12

Adresa – riadok 2

N

neobmedzený

áno

áno

nie

13

Telefón 1

P

neobmedzený

áno

nie

nie

14

Mobilný telefón

P

neobmedzený

áno

áno

nie

15

E-mailová adresa

P

neobmedzený

áno

áno

nie

16

Dátum narodenia

P

neobmedzený

nie

neuplatňuje sa

nie

17

Miesto narodenia – mesto

P

neobmedzený

nie

neuplatňuje sa

nie

18

Miesto narodenia – krajina

P

neobmedzený

nie

neuplatňuje sa

nie

19

Druh dokladu totožnosti

P

voliteľný

áno

áno

nie

20

Číslo dokladu totožnosti

P

neobmedzený

áno

áno

nie

21

Doklad totožnosti platný do

N

neobmedzený

áno

áno

nie

22

Uprednostňovaný jazyk

N

voliteľný

áno

nie

nie

23

Stupeň utajenia

N

voliteľný

áno

nie

nie

24

Práva dodatočného zástupcu účtu

P

výber viacerých možností

áno

áno

nie

2.

Podpísané vyhlásenie majiteľa účtu, v ktorom vyjadrí svoj zámer navrhnúť konkrétnu osobu za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu a v ktorom potvrdí, že splnomocnený zástupca má právo iniciovať transakcie alebo dodatočný splnomocnený zástupca má právo schvaľovať transakcie v mene majiteľa účtu, a uvedie všetky obmedzenia tohto práva.

3.

Dôkaz na preukázanie totožnosti nominanta, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:

a)

preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

b)

pasu.

4.

Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska nominanta, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:

a)

dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 3, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;

b)

akéhokoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;

c)

vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, ak krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;

d)

akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.

5.

Zápis v registri trestov nominanta.

6.

Všetky kópie dokumentov predložené ako dôkaz podľa tejto prílohy musia byť verné kópie overené verejným notárom alebo iným podobným odborníkom, ktorého určí vnútroštátny správca. Pokiaľ ide o doklady vydané mimo členského štátu vyžadujúceho kópiu, kópia musí byť legalizovaná. Overenie alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako tri mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.

7.

Správca účtu môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil vnútroštátny správca.

8.

Namiesto papierových dokladov môže správca účtu pri overovaní dôkazov, ktoré sa majú predložiť v súlade s touto prílohou, využiť elektronické mechanizmy.


PRÍLOHA IX

Formáty na predkladanie údajov o ročných emisiách (článok 35)

1.

Údaje o emisiách prevádzkovateľov obsahujú informácie uvedené v tabuľke IX-I, so zreteľom na elektronický formát pre predkladanie údajov o ročných emisiách opísaný v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 105.

Tabuľka IX-I

Údaje o emisiách prevádzkovateľov

1

Identifikačný kód zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla

 

2

Sledovaný rok

 

Emisie skleníkových plynov

 

v tonách

v tonách CO2ekv

3

Emisie CO2

 

 

4

Emisie N2O

 

 

5

Emisie plnofluórovaných uhľovodíkov

 

 

6

Emisie spolu

Formula


PRÍLOHA X

Národná alokačná tabuľka na obdobie rokov 2013 – 2020 (článok 51)

Č. riadku

 

Množstvo všeobecných kvót pridelených bezplatne

 

Podľa článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES

Podľa článku 10c smernice 2003/87/ES (prevoditeľné)

Podľa iného ustanovenia smernice 2003/87/ES

Spolu

 

1

Kód krajiny členského štátu

 

 

 

 

ručné vloženie

2

 

Identifikačný kód zariadenia

 

 

 

 

ručné vloženie

3

 

Množstvo, ktoré sa má prideliť:

 

 

 

 

 

4

 

 

v roku 2013

 

 

 

 

ručné vloženie

5

 

 

v roku 2014

 

 

 

 

ručné vloženie

6

 

 

v roku 2015

 

 

 

 

ručné vloženie

7

 

 

v roku 2016

 

 

 

 

ručné vloženie

8

 

 

v roku 2017

 

 

 

 

ručné vloženie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

v roku 2018

 

 

 

 

ručné vloženie

10

 

 

v roku 2019

 

 

 

 

ručné vloženie

11

 

 

v roku 2020

 

 

 

 

ručné vloženie

Riadky č. 2 – 11 sa opakujú pre každé zariadenie.


PRÍLOHA XI

Národná alokačná tabuľka pre leteckú dopravu na obdobie rokov 2013 – 2020 (článok 54)

Č. riadku

 

Množstvo všeobecných kvót pridelených bezplatne

 

Podľa článku 3e smernice 2003/87/ES

Podľa článku 3f smernice 2003/87/ES

Spolu

 

1

Kód krajiny členského štátu

 

 

 

ručné vloženie

2

 

Identifikačné číslo prevádzkovateľa lietadla

 

 

 

ručné vloženie

3

 

Množstvo, ktoré sa má prideliť

 

 

 

 

4

 

 

v roku 2013

 

 

 

ručné vloženie

5

 

 

v roku 2014

 

 

 

ručné vloženie

6

 

 

v roku 2015

 

 

 

ručné vloženie

7

 

 

v roku 2016

 

 

 

ručné vloženie

8

 

 

v roku 2017

 

 

 

ručné vloženie

9

 

 

v roku 2018

 

 

 

ručné vloženie

10

 

 

v roku 2019

 

 

 

ručné vloženie

11

 

 

v roku 2020

 

 

 

ručné vloženie

Riadky č. 2 – 11 sa opakujú pre každého prevádzkovateľa lietadla.


PRÍLOHA XII

Národná alokačná tabuľka nárokov na medzinárodné kredity na obdobie rokov 2008 – 2020 (článok 59)

Č. riadku

 

Nárok na medzinárodný kredit

 

Podľa tretieho pododseku článku 11a ods. 8 smernice 2003/87/ES

Podľa iného ustanovenia článku 11a ods. 8 smernice 2003/87/ES

Spolu

 

1

Kód krajiny členského štátu

 

 

 

ručné vloženie

2

 

Identifikačný kód zariadenia

 

 

 

ručné vloženie

3

 

Počiatočný nárok na medzinárodné kredity

 

 

 

ručné vloženie

4

 

Identifikačné číslo prevádzkovateľa lietadla

 

 

 

ručné vloženie

5

 

Počiatočný nárok na medzinárodné kredity

 

 

 

ručné vloženie

Riadky 2 – 3 sa opakujú pre každé zariadenie.

Riadky 4 – 5 sa opakujú pre každého prevádzkovateľa lietadla.


PRÍLOHA XIII

Aukčná tabuľka (článok 63)

Č. riadku

Informácie o aukčnej platforme

 

 

1

Identifikačný kód aukčnej platformy

 

 

2

Totožnosť aukčného kontrolóra

 

 

3

Číslo účtu na prevod vydražených kvót

 

 

4

Informácie o jednotlivých aukciách [so všeobecnými kvótami/kvótami pre leteckú dopravu]

 

5

Množstvo kvót dražené na jednotlivej aukcii

Dátum a čas dodania na účet na prevod vydražených kvót

Totožnosť aukcionára(-ov) v súvislosti s každou aukciou

ručné vloženie

6

 

 

 

ručné vloženie

7

 

ručné vloženie

8

 

ručné vloženie

9

 

ručné vloženie

10

 

ručné vloženie

11

 

ručné vloženie

12

 

ručné vloženie

13

 

 

 

ručné vloženie

14

 

ručné vloženie

15

 

ručné vloženie

16

 

ručné vloženie

17

 

ručné vloženie

18

 

ručné vloženie

19

 

ručné vloženie


PRÍLOHA XIV

Požiadavky na centrálneho správcu v súvislosti s predkladaním správ (článok 109)

I.   INFORMÁCIE REGISTRA ÚNIE TÝKAJÚCE SA SYSTÉMU ÚNIE NA OBCHODOVANIE S EMISIAMI

Informácie, ktoré sú k dispozícii verejnosti

1.

EUTL zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto informácie o každom účte:

a)

všetky informácie označené ako „zobrazené na verejne dostupnej webovej stránke EUTL“ v tabuľke III-I prílohy III, tabuľke VI-I prílohy VI a tabuľke VII-I prílohy VII. Tieto informácie sa aktualizujú raz za 24 hodín;

b)

emisné kvóty, ktoré sa pridelili jednotlivým majiteľom účtov podľa článkov 43 a 44. Tieto informácie sa aktualizujú raz za 24 hodín;

c)

stav účtu v súlade s článkom 10 ods. 1. Tieto informácie sa aktualizujú raz za 24 hodín;

d)

počet odovzdaných kvót v súlade s článkom 67;

e)

číselný údaj o overených emisiách spolu s jeho opravami za zariadenie prepojené na holdingový účet prevádzkovateľa za rok X sa zobrazuje od 1. apríla roku (X + 1);

f)

symbol a oznam, v ktorom sa uvádza, či zariadenie alebo prevádzkovateľ lietadla prepojený na holdingový účet prevádzkovateľa odovzdal do 30. apríla také množstvo kvót, ktoré sa aspoň rovná množstvu všetkých jeho emisií za všetky predchádzajúce roky. Symboly a oznamy, ktoré sa majú zobrazovať, sa uvádzajú v tabuľke XIV-I. Symboly sa aktualizujú 1. mája a s výnimkou pridania „*“ v prípadoch uvedených v riadku 5 tabuľky XIV-I sa nemenia až do 1. mája nasledujúceho roku.

Tabuľka XIV-I

Oznamy o dodržiavaní súladu

Číslo riadku

Údaj o stave dodržiavania súladu podľa článku 34

Zaznamenali sa overené emisie za celý predchádzajúci rok?

Symbol

Oznam

zobrazuje sa na verejne dostupnej webovej stránke EUTL

1

0 alebo akékoľvek kladné číslo

áno

A

„Množstvo kvót odovzdaných do 30. apríla je vyššie ako množstvo overených emisií alebo sa mu rovná.“

2

akékoľvek záporné číslo

áno

B

„Množstvo kvót odovzdaných do 30. apríla je nižšie ako množstvo overených emisií.“

3

akékoľvek číslo

nie

C

„Overené emisie za predchádzajúci rok neboli zaznamenané do 30. apríla.“

4

akékoľvek číslo

nie (pretože v prípade registra členského štátu sa pozastavuje proces odovzdávania emisných kvót a/alebo proces aktualizácie overených emisií)

X

„Zápis overených emisií a/alebo odovzdanie do 30. apríla nebolo možné, pretože v prípade registra členského štátu sa pozastavuje proces odovzdávania emisných kvót a/alebo proces aktualizácie overených emisií.“

5

akékoľvek číslo

áno alebo nie (ale následnú aktualizáciu vykonáva príslušný orgán)

* [pridáva sa k pôvodnému symbolu]

„Množstvo overených emisií odhadol alebo opravil príslušný orgán.“

2.

EUTL zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto všeobecné informácie a aktualizuje ich raz za 24 hodín:

a)

národnú alokačnú tabuľku každého členského štátu vrátane uvedenia všetkých zmien tabuľky uskutočnených v súlade s článkom 52;

b)

národnú alokačnú tabuľku pre leteckú dopravu každého členského štátu vrátane uvedenia všetkých zmien tabuľky uskutočnených v súlade s článkom 55;

c)

tabuľku nárokov na medzinárodné kredity každého členského štátu;

d)

celkové množstvo kvót, ERU a CER držaných v registri Únie na všetkých užívateľských účtoch predchádzajúci deň;

e)

zoznam typov kjótskych jednotiek s výnimkou CER a ERU, ktoré možno držať na užívateľských účtoch v registroch KP, ktoré spravuje konkrétny vnútroštátny správca v súlade s prílohou I;

f)

aktualizované informácie týkajúce sa spôsobilosti medzinárodných kreditov v súlade s článkami 11a a 11b smernice 2003/87/ES, článkom 58 tohto nariadenia a každým opatrením prijatým podľa článku 11a ods. 9 smernice 2003/87/ES;

g)

poplatky, ktoré účtujú vnútroštátni správcovia v súlade s článkom 111.

3.

EUTL 30. apríla každého roku zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto všeobecné informácie:

a)

súčet overených emisií členského štátu zapísaných za predchádzajúci kalendárny rok ako percentuálny podiel súčtu overených emisií za rok pred daným rokom;

b)

percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek v predchádzajúcom kalendárnom roku;

c)

percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek medzi účtami spravovanými rôznymi členskými štátmi v predchádzajúcom kalendárnom roku.

4.

EUTL zobrazí na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto informácie o každej dokončenej transakcii zaznamenanej v EUTL do 30. apríla daného roku, a to k 1. máju tri roky po tomto zaznamenaní:

a)

meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód prevádzajúceho účtu;

b)

meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód nadobúdajúceho účtu;

c)

množstvo kvót alebo kjótskych jednotiek zahrnutých do transakcie bez jedinečného identifikačného kódu jednotky kvót a jedinečnej číselnej hodnoty sériového čísla jednotky kjótskych jednotiek;

d)

identifikačný kód transakcie;

e)

dátum a čas, kedy bola transakcia dokončená (stredoeurópsky čas);

f)

typ transakcie.

Informácie, ktoré sú k dispozícii pre majiteľov účtov

5.

Register Únie zobrazuje v časti svojej webovej stránky prístupnej len majiteľom účtov tieto informácie, ktoré aktualizuje v reálnom čase:

a)

v súčasnosti držané kvóty a kjótske jednotky bez jedinečného identifikačného kódu jednotky kvót a jedinečnej číselnej hodnoty sériového čísla kjótskych jednotiek;

b)

zoznam navrhovaných transakcií, ktoré iniciuje daný majiteľ účtu, pričom sa v prípade každej navrhovanej transakcie uvádzajú

i)

údaje v bode 4 tejto prílohy,

ii)

dátum a čas, kedy bola transakcia navrhnutá (stredoeurópsky čas),

iii)

súčasný stav danej navrhnutej transakcie,

iv)

všetky kódy odpovedí odoslané následne po kontrolách, ktoré vykonal register a EUTL;

c)

zoznam kvót alebo kjótskych jednotiek, ktoré tento účet nadobudol v dôsledku dokončených transakcií, pričom sa v prípade každej transakcie uvádzajú údaje stanovené v bode 4;

d)

zoznam emisných kvót alebo kjótskych jednotiek, ktoré sa previedli z daného účtu v dôsledku dokončených transakcií, pričom sa v prípade každej transakcie uvádzajú údaje stanovené v bode 4 tejto prílohy.

Informácie, ktoré sú k dispozícii pre vnútroštátnych správcov

6.

Register Únie zobrazuje v časti svojej webovej stránky prístupnej len vnútroštátnym správcom tieto informácie: majiteľov účtov a splnomocnených zástupcov, ktorých prístup k akémukoľvek účtu v registri Únie pozastavil ktorýkoľvek vnútroštátny správca v súlade s článkom 34.

II.   INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZÚČTOVANIA TRANSAKCIÍ PODĽA ROZHODNUTIA Č. 406/2009/ES

Informácie dostupné pre verejnosť

7.

Centrálny správca verejne sprístupní pre každý účet a v prípade potreby do 24 hodín aktualizuje tieto informácie:

a)

všetky informácie označené ako „zobrazené na verejne dostupnej webovej stránke EUTL“ v tabuľke III-I prílohy III;

b)

ročné pridelené emisné kvóty stanovené podľa článku 3 ods. 2 rozhodnutia č. 406/2009/ES a všetky ďalšie úpravy v súlade s článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES;

c)

stav každého účtu na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí v súlade s článkom 10;

d)

celkové množstvá ERU, CER, tCER a lCER použité v súlade s článkom 81;

e)

príslušné údaje o emisiách skleníkových plynov v súlade s článkom 77;

f)

údaj o stave dodržiavania súladu podľa článku 79 pre každý účet na zabezpečenie súladu s rozhodnutím o spoločnom úsilí, a to takto:

i)

A pre súlad,

ii)

I pre nesúlad;

g)

množstvo emisií skleníkových plynov zavedené v súlade s článkom 80;

h)

tieto informácie o každej dokončenej transakcii zaznamenanej v EUTL:

i)

meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód majiteľa prevádzajúceho účtu,

ii)

meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód majiteľa nadobúdajúceho účtu,

iii)

množstvo ročných pridelených jednotiek emisných kvót alebo nároku na kredit zapojené do transakcie, bez jedinečného identifikačného kódu jednotky AEA,

iv)

identifikačný kód transakcie,

v)

dátum a čas, kedy bola transakcia dokončená (stredoeurópsky čas),

vi)

typ transakcie.

Informácie, ktoré sú k dispozícii pre majiteľov účtov

8.

Register Únie zobrazuje v časti svojej webovej stránky prístupnej len majiteľom účtov tieto informácie, ktoré aktualizuje v reálnom čase:

a)

v súčasnosti držané ročné pridelené jednotky emisných kvót, nárok na kredity a kjótske jednotky bez jedinečného identifikačného kódu ročných pridelených jednotiek emisných kvót a jedinečnej číselnej hodnoty sériového čísla jednotky kjótskych jednotiek;

b)

zoznam navrhovaných transakcií, ktoré iniciuje daný majiteľ účtu, pričom sa v prípade každej navrhovanej transakcie uvádzajú:

i)

údaje v ods. 7 písm. f) bode i) tejto prílohy,

ii)

dátum a čas, kedy bola transakcia navrhnutá (stredoeurópsky čas),

iii)

súčasný stav danej navrhnutej transakcie,

iv)

všetky kódy odpovedí odoslané následne po kontrolách, ktoré vykonal register a EUTL;

c)

zoznam ročných pridelených jednotiek emisných kvót, kjótskych jednotiek a nárokov na kredity, ktoré tento účet nadobudol v dôsledku dokončených transakcií, pričom sa v prípade každej transakcie uvádzajú údaje stanovené v bode 7 písm. i) tejto prílohy;

d)

zoznam ročných pridelených jednotiek emisných kvót a nárokov na kredity prevedených z tohto účtu v dôsledku dokončených transakcií, pričom sa v prípade každej transakcie uvádzajú údaje stanovené v odseku 7 písm. f) bode i) tejto prílohy.