25.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 345/2013

zo 17. apríla 2013

o európskych fondoch rizikového kapitálu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Rizikový kapitál poskytuje financovanie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé, ktoré sú v počiatočnom štádiu svojej podnikovej existencie a ktoré vykazujú silný potenciál rastu a expanzie. Fondy rizikového kapitálu navyše poskytujú podnikom cenné odborné znalosti a poznatky, obchodné kontakty, hodnotu značky a strategické poradenstvo. Tým, že fondy rizikového kapitálu poskytujú týmto podnikom financovanie a poradenstvo, stimulujú hospodársky rast, prispievajú k vytváraniu pracovných miest a mobilizácii kapitálu, posilňujú zakladanie a expanziu inovačných podnikov, zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja a podporujú podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 stanovenej v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) a v kontexte dlhodobých výziev členských štátov, ako sú výzvy uvedené v správe systému európskej stratégie a politickej analýzy z marca 2012 s názvom Globálne trendy 2030 – Občania vo vzájomne prepojenom a polycentrickom svete.

(2)

Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia EuVECA pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a to najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia fondov vykonávajúcich svoju činnosť pod týmto označením, ich oprávnené investičné ciele, investičné nástroje, ktoré môžu používať, a kategórie investorov, ktorí sú oprávnení do nich investovať. V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy rizikového kapitálu, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Odlišné požiadavky na kvalitu týkajúce sa zloženia portfólia, investičných cieľov a oprávnených investorov by mohli okrem toho viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o investičné ponuky spojené s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu. Investori by mali byť navyše schopní porovnávať investičné ponuky rôznych kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Je potrebné odstrániť významné prekážky cezhraničného získavania finančných prostriedkov kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi týmito fondmi a predchádzať akýmkoľvek ďalším pravdepodobným prekážkam obchodu a významnému narúšaniu hospodárskej súťaže v budúcnosti. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom tohto nariadenia článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v ustálenej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

(3)

Je potrebné prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie EuVECA. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do fondov rizikového kapitálu.

(4)

Vymedzením požiadaviek na kvalitu pri používaní označenia EuVECA vo forme nariadenia sa zabezpečí priame uplatňovanie týchto požiadaviek na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré získavajú finančné prostriedky s použitím tohto označenia. Tým sa tiež zabezpečia jednotné podmienky používania tohto označenia, pretože sa zabráni rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám v dôsledku transpozície smernice. Správcovia podnikov kolektívneho investovania používajúci toto označenie by mali dodržiavať rovnaké pravidlá v celej Únii, čím sa takisto posilní dôvera investorov. Toto nariadenie zníži zložitosť regulačného rámca a náklady správcov na dodržiavanie súladu s často rozdielnymi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi fondy rizikového kapitálu, a najmä tých správcov, ktorí chcú získavať kapitál na cezhraničnom základe. Takisto prispeje k odstraňovaniu narúšaní hospodárskej súťaže.

(5)

Ako sa uvádza v oznámení Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu, Komisia v roku 2012 dokončila svoje skúmanie daňových prekážok cezhraničných investícií do rizikového kapitálu s cieľom predložiť v roku 2013 riešenia zamerané na odstránenie prekážok a súčasne na zamedzenie vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom.

(6)

Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu by malo byť možné spravovať buď externe, alebo interne. Ak je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spravovaný interne, fond je zároveň aj správcom, a preto by mal spĺňať všetky príslušné požiadavky na správcov podľa tohto nariadenia a mal by byť zaregistrovaný v súlade s týmto nariadením. Kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu, ktorý je spravovaný interne, by sa však nemalo povoliť byť externým správcom iných podnikov kolektívneho investovania alebo podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP).

(7)

Na účely objasnenia vzťahu medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov je potrebné stanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje len na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí nie sú PKIPCP patriacimi do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (4) a ktorí sú usadení v Únii a zaregistrovaní príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (5), za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Externým správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením, by sa však malo povoliť spravovať aj PKIPCP na základe povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

(8)

Toto nariadenie sa navyše uplatňuje len na správcov tých podnikov kolektívneho investovania spravujúcich aktíva, ktoré celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ. Výpočet hraničnej hodnoty na účely tohto nariadenia je rovnaký ako výpočet hraničnej hodnoty uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.

(9)

Správcovia fondov rizikového kapitálu zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením a spravujúci aktíva, ktorých celková hodnota následne presahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ a ktorí preto podliehajú udeleniu povolenia zo strany príslušných orgánov v ich domovskom členskom štáte v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, by však mali môcť aj naďalej používať označenie EuVECA v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v uvedenej smernici a že budú aj naďalej spĺňať určité požiadavky pre používanie označenia EuVECA stanovené v tomto nariadení, a to vždy pokiaľ ide o kvalifikované fondy rizikového kapitálu. Tieto ustanovenia sa uplatňujú tak na existujúce kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj na kvalifikované fondy rizikového kapitálu zriadené po prekročení hraničnej hodnoty.

(10)

V prípade, že správcovia podnikov kolektívneho investovania nechcú používať označenie EuVECA, toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať. V týchto prípadoch by sa mali naďalej uplatňovať platné vnútroštátne pravidlá a všeobecné pravidlá Únie.

(11)

Týmto nariadením by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa povahy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a to najmä pokiaľ ide o kvalifikované portfóliové podniky, do ktorých môžu investovať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a investičné nástroje, ktoré sa majú používať. Je to potrebné na určenie jasnej hranice medzi kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu a alternatívnymi investičnými fondmi, ktoré využívajú iné, menej špecializované investičné stratégie, napríklad výkupy alebo špekulatívne investície do nehnuteľností, na ktorých podporu sa toto nariadenie nezameriava.

(12)

V súlade s cieľom presne vymedziť podniky kolektívneho investovania, na ktoré sa má vzťahovať toto nariadenie a s cieľom zaistiť zameranie na poskytovanie kapitálu malým podnikom v počiatočnom štádiu ich podnikovej existencie by sa za kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali považovať fondy, ktoré majú v úmysle investovať aspoň 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do takýchto podnikov. Kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu by sa nemalo povoliť investovať viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných aktív, než do kvalifikovaných investícií. Znamená to, že zatiaľ čo hraničná hodnota 30 % by mala predstavovať vždy maximálny limit pre nekvalifikované investície, hraničná hodnota 70 % by mala byť počas celého obdobia existencie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyhradená pre kvalifikované investície. Uvedené hraničné hodnoty by sa mali vypočítať na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti. Toto nariadenie by malo stanoviť podrobné informácie potrebné na vypočítanie hraničných hodnôt.

(13)

Účelom tohto nariadenia je zvýšiť rast a inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP) v Únii. Investície do kvalifikovaných portfóliových podnikov so sídlom v tretích krajinách môžu kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu priniesť viac kapitálu, čo bude prínosom pre MSP v Únii. Za žiadnych okolností by však toto nariadenie nemalo zvýhodňovať investície do portfólia podnikov so sídlom v tretích krajinách, ktoré charakterizuje nedostatok vhodných dohôd o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa podiely alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu majú uviesť na trh, alebo nedostatok účinnej výmeny informácií o daňových otázkach.

(14)

Prvým krokom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na to, aby boli oprávnené používať označenie EuVECA tak, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by malo byť sídlo v Únii. Komisia by mala do dvoch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia preskúmať obmedzenie používania označenia EuVECA na fondy so sídlom v Únii s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, čo sa týka opatrení zameraných na podnietenie tretích krajín k uplatňovaniu minimálnych noriem dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti.

(15)

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by po celé obdobie existencie fondu mali mať možnosť získavať dodatočné kapitálové záväzky. Tieto dodatočné kapitálové záväzky počas obdobia existencie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by sa mali zohľadňovať pri zvažovaní ďalších investícií do iných aktív, než do kvalifikovaných aktív. Ďalšie kapitálové záväzky by mali byť povolené v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

(16)

Kvalifikované investície by mali byť vo forme nástrojov na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu. Nástroje na financovanie kvázi vlastného kapitálu obsahujú typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, pri ktorom je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a pri ktorom nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade zlyhania. K takýmto nástrojom patria viaceré finančné nástroje, ako sú podriadené úvery, vklady tichého spoločníka, podielové pôžičky, práva účasti na zisku, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s warrantmi. Ako možný doplnok k nástrojom na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, nie však ako ich náhrada, by mali byť povolené zabezpečené alebo nezabezpečené úvery, ako napríklad preklenovací úver udelený zo strany kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu kvalifikovanému portfóliovému podniku, v ktorom kvalifikovaný fond rizikového kapitálu už vlastní kvalifikované investície, a to za predpokladu, že na tieto úvery sa použije najviac 30 % z celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu. Ďalej s cieľom zohľadniť existujúce obchodné postupy na trhu rizikového kapitálu by sa malo kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu povoliť kúpiť existujúce akcie kvalifikovaného portfóliového podniku od súčasných akcionárov tohto podniku. Takisto by na účely zabezpečenia čo najväčšieho počtu príležitostí na získavanie finančných prostriedkov mali byť povolené investície do ostatných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. V záujme zabrániť rozptýleniu investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov by sa malo povoliť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovali do iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu len za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samotné neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(17)

Medzi hlavné činnosti fondov rizikového kapitálu patrí poskytovanie finančných prostriedkov MSP prostredníctvom primárnych investícií. Fondy rizikového kapitálu by sa nemali zúčastňovať na systémovo významných bankových činnostiach nad rámec obvyklého regulačného rámca obozretného podnikania (tzv. tieňové bankovníctvo) a ani by sa nemali riadiť typickými stratégiami pre súkromný kapitál, ako sú výkupy s využitím pôžičky.

(18)

V súlade so stratégiou Európa 2020 je cieľom tohto nariadenia podpora investícií rizikového kapitálu do inovačných MSP ukotvených v reálnej ekonomike. Úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne, finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou by preto v súlade s týmto nariadením mali byť vyňaté z vymedzenia pojmu kvalifikovaných portfóliových podnikov.

(19)

V záujme zavedenia hlavného ochranného opatrenia, ktoré rozlišuje medzi kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia a širšou kategóriou alternatívnych investičných fondov, ktoré obchodujú s emitovanými cennými papiermi na sekundárnych trhoch, je potrebné stanoviť pravidlá tak, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovali primárne do priamo emitovaných nástrojov.

(20)

S cieľom umožniť správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu určitú mieru flexibility pri spravovaní ich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu z pohľadu investícií a likvidity by sa malo povoliť obchodovanie, ako napríklad s akciami alebo podielmi v nekvalifikovaných portfóliových podnikoch, alebo nakupovanie nekvalifikovaných investícií, do maximálnej hraničnej hodnoty 30 % celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného kapitálu.

(21)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo označenie EuVECA spoľahlivé a ľahko rozpoznateľné pre investorov v celej Únii, len správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality stanovené v tomto nariadení, by mali byť oprávnení používať označenie EuVECA, keď uvádzajú kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

(22)

S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali odlišný a identifikovateľný profil, ktorý je vhodný na ich účel, mali by existovať jednotné pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia a investičných techník, ktoré sú pre takéto fondy povolené.

(23)

S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu neprispievali k rozvoju systémových rizík a aby sa tieto fondy pri svojich investičných činnostiach zameriavali na podporu kvalifikovaných portfóliových podnikov, na úrovni fondu by sa nemalo povoliť využívanie pákového efektu. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by mali byť oprávnení len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu za predpokladu, že takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky sú kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami, a teda nezvyšujú expozíciu fondu nad rámec jeho viazaného kapitálu. Hotovostné zálohy od investorov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré sú plne kryté kapitálovými záväzkami týchto investorov, nezvyšujú expozíciu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a preto by mali byť povolené. Takisto v snahe povoliť fondu pokryť mimoriadne potreby likvidity, ktoré môžu vzniknúť medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a skutočným prijatím kapitálu na jeho účty, by sa však malo povoliť prijímanie krátkodobých úverov za predpokladu, že výška takéhoto úveru nepresiahne výšku nevyplateného viazaného kapitálu fondu.

(24)

S cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú skúsenosti, poznatky a odborné znalosti na prijímanie vlastných investičných rozhodnutí a riadne posudzovanie rizík, ktoré tieto fondy prinášajú, a s cieľom zachovať dôveru investorov v kvalifikované fondy rizikového kapitálu by sa mali stanoviť určité osobitné ochranné opatrenia. Z toho dôvodu by sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí sú profesionálnymi klientmi alebo ktorých možno považovať za profesionálnych klientov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (6). S cieľom dosiahnuť dostatočne širokú základňu investorov pre investície do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu je tiež žiaduce, aby mali ku kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu prístup aj určití iní investori vrátane majetných jednotlivcov. V prípade týchto iných investorov by sa však mali stanoviť osobitné ochranné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú primeraný profil, aby mohli takto investovať. Týmito ochrannými opatreniami sa vylučuje uvádzanie na trh s využitím plánov pravidelného sporenia. Okrem toho by vedúci pracovníci, riaditelia alebo zamestnanci podieľajúci sa na riadení správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu mali mať možnosť investovať do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý riadia, pretože takéto osoby majú dostatok poznatkov na to, aby sa zúčastnili na investovaní do rizikového kapitálu.

(25)

S cieľom zabezpečiť, aby označenie EuVECA používali len správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality, pokiaľ ide o ich správanie na trhu, mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti a vzťahu týchto správcov s ich investormi. Z rovnakého dôvodu by sa mali stanoviť jednotné podmienky týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov zo strany týchto správcov. Tieto pravidlá a podmienky by od správcov mali vyžadovať aj to, aby mali zavedené potrebné organizačné a administratívne opatrenia na zaistenie správneho riešenia konfliktov záujmov.

(26)

Ak má správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v úmysle delegovať funkcie na tretie strany, takéto delegovanie funkcií na tretiu stranu by nemalo mať vplyv na zodpovednosť správcu voči fondu rizikového kapitálu a jeho investorom. Okrem toho by správca nemal delegovať funkcie do tej miery, že ho v podstate už nemožno považovať za správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a stal sa schránkovým subjektom. Správca by mal byť aj naďalej zodpovedný za riadne vykonávanie delegovaných funkcií a súlad s týmto nariadením. Delegovanie funkcií by nemalo mať vplyv na účinnosť dohľadu správcu, a predovšetkým by nemalo správcovi brániť v tom, aby konal v najlepšom záujme jeho investorov alebo aby bol fond spravovaný v najlepšom záujme jeho investorov.

(27)

S cieľom zabezpečiť integritu označenia EuVECA by sa mali stanoviť kritériá kvality, pokiaľ ide o organizáciu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Preto by sa mali stanoviť jednotné primerané požiadavky týkajúce sa potreby udržiavať primerané technické a ľudské zdroje.

(28)

S cieľom zabezpečiť riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a schopnosť ich správcov kryť možné riziká vyplývajúce z ich činností by sa mali stanoviť jednotné primerané požiadavky na správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu týkajúce sa udržiavania dostatočných vlastných finančných prostriedkov. Výška týchto vlastných finančných prostriedkov by mala byť dostatočná na zaistenie kontinuity a riadneho spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(29)

V záujme ochrany investorov je potrebné zaistiť riadne oceňovanie aktív kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Pravidlá alebo zakladajúce dokumenty kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by preto mali zahŕňať ustanovenia o oceňovaní aktív. Tým by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania.

(30)

S cieľom zabezpečiť, aby správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí používajú označenie EuVECA, poskytovali dostatočné informácie o svojich činnostiach, mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa výročných správ.

(31)

S cieľom zabezpečiť integritu označenia EuVECA v očiach investorov je potrebné, aby ho používali len správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých investičná politika a investičné ciele sú úplne transparentné. Mali by sa preto stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií, ktoré sú správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu povinní poskytovať vo vzťahu k svojim investorom. Mali by sa stanoviť najmä predzmluvné povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií o investičnej stratégii a cieľoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, informácií o používaných investičných nástrojoch, o nákladoch a súvisiacich poplatkoch a profile z hľadiska rizika/výnosnosti investície navrhovanej kvalifikovaným fondom. V záujme dosiahnutia vysokej miery transparentnosti by takéto požiadavky na poskytovanie informácií mali zahŕňať aj informácie o spôsobe výpočtu odmeny správcov.

(32)

S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad jednotnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení by príslušný orgán domovského členského štátu mal vykonávať dohľad nad dodržiavaním jednotných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Na tento účel by správcovia, ktorí zamýšľajú uvádzať svoje kvalifikované fondy na trh pod označením EuVECA, mali o tomto úmysle informovať príslušný orgán svojho domovského členského štátu. Príslušný orgán by mal zaregistrovať správcu, ak boli poskytnuté všetky potrebné informácie a ak sa zaviedli vhodné opatrenia na dodržanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Takáto registrácia by mala byť platná v rámci celej Únie.

(33)

V záujme uľahčenia účinného cezhraničného uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh by sa registrácia správcu mala uskutočniť čo najrýchlejšie.

(34)

Hoci toto nariadenia obsahuje ochranné opatrenia na zaručenie riadneho využívania fondov, orgány dohľadu by mali byť obozretné pri zaisťovaní dodržiavania týchto ochranných opatrení.

(35)

V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad dodržiavaním jednotných kritérií stanovených v tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých je potrebné aktualizovať informácie poskytnuté príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.

(36)

Na účely účinného dohľadu nad požiadavkami stanovenými v tomto nariadení by sa mal stanoviť aj postup cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť pri registrácii správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v jeho domovskom členskom štáte.

(37)

S cieľom zachovať transparentné podmienky uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie by Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (7), mal byť poverený vedením centrálnej databázy obsahujúcej zoznam správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením.

(38)

V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie na jeho území, okamžite by mal o tom informovať príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal prijať vhodné opatrenia.

(39)

Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo pretože príslušný orgán domovského členského štátu neprijme opatrenia v primeranej lehote, príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal mať po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, možnosť prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému správcovi, aby svoje fondy rizikového kapitálu akýmkoľvek spôsobom ďalej uvádzal na trh na území hostiteľského členského štátu.

(40)

Na účely zaistenia účinného dohľadu nad jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení toto nariadenie obsahuje zoznam právomocí v oblasti dohľadu, ktoré musia mať k dispozícii príslušné orgány.

(41)

S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie ustanovení obsahuje toto nariadenie administratívne sankcie a iné opatrenia za porušenie jeho základných ustanovení, ktorými sú pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia, ochranných opatrení týkajúcich sa totožnosti oprávnených investorov a používania označenia EuVECA len správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zaregistrovanými v súlade s týmto nariadením. Porušenie týchto základných ustanovení by malo mať v prípade potreby za následok zákaz používania označenia a vymazanie dotknutého správcu fondu z registra.

(42)

Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

(43)

Účinná spolupráca v oblasti regulácie medzi subjektmi poverenými výkonom dohľadu nad dodržiavaním jednotných kritérií stanovených v tomto nariadení si vyžaduje, aby sa na všetky dotknuté vnútroštátne orgány a na ESMA uplatňovala vysoká úroveň služobného tajomstva.

(44)

S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o typy konfliktov záujmov, ktorým sa majú správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu vyhýbať, ako aj opatrení, ktoré sa majú v tomto zmysle prijať. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(45)

Technické predpisy v oblasti finančných služieb by mali zabezpečiť konzistentnú harmonizáciu a vysokú úroveň dohľadu v rámci Únie. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh vykonávacích technických predpisov v prípade, že nezahŕňajú politické rozhodnutia.

(46)

Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických predpisov, pokiaľ ide o formát oznámenia uvedeného v tomto nariadení.

(47)

Komisia by mala do štyroch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia uskutočniť preskúmanie tohto nariadenia s cieľom posúdiť vývoj na trhu s rizikovým kapitálom. Preskúmanie by malo zahŕňať všeobecný prieskum fungovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(48)

Okrem toho by Komisia do štyroch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia mala začať preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú uvedené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie by sa malo najmä zaoberať rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia a posúdiť, či je potrebné rozsah pôsobnosti rozšíriť s cieľom umožniť správcom väčších alternatívnych investičných fondov používať označenie EuVECA. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(49)

V rámci uvedeného preskúmania by Komisia mala posúdiť všetky prekážky, ktoré mohli brániť využívaniu prostriedkov z fondu investormi, vrátane vplyvu prípadných iných predpisov prudenciálnej povahy na inštitucionálnych investorov. Okrem toho by mala Komisia zhromažďovať údaje pre posúdenie prínosu označenia EuVECA pre iné programy Únie, ako je Horizont 2020, ktoré sa tiež usilujú podporovať inovácie v Únii.

(50)

So zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Únia inovácií a na oznámenie Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu je dôležité, aby bola v celej Únii zabezpečená účinnosť verejných systémov na podporu trhu rizikového kapitálu a koordinácia a vzájomná súdržnosť rôznych politík Únie zameraných na podporu inovácií vrátane politiky hospodárskej súťaže a výskumu. Ťažiskom politík Únie týkajúcich sa inovácií a rastu sú zelené technológie vzhľadom na to, že cieľom Únie je stať sa celosvetovým lídrom v oblasti inteligentného a udržateľného rastu, energetickej účinnosti a efektívneho využívania zdrojov, aj pokiaľ ide o financovanie MSP. Pri preskúmaní tohto nariadenia by Komisia mala posúdiť jeho vplyv na pokrok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa.

(51)

ESMA by mal posúdiť svoje personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(52)

Európsky investičný fond (EIF) investuje okrem iného do fondov rizikového kapitálu v celej Únii. Opatrenia tohto nariadenia umožňujúce jednoduchú identifikáciu fondov rizikového kapitálu s vymedzenými spoločnými rysmi by mali EIF uľahčovať identifikáciu fondov rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia ako možných investičných cieľov. EIF by mal byť preto nabádaný k investovaniu do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(53)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7) a slobody podnikania (článok 16).

(54)

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (8). Spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva ESMA v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (9).

(55)

Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

(56)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť uplatňovanie jednotných požiadaviek na uvádzanie na trh kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a zriadiť jednoduchý systém na registráciu správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a tým uľahčiť uvádzanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie pri plnom zohľadnení potreby vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť spojenú s používaním označenia EuVECA s účinným fungovaním trhu s rizikovým kapitálom a nákladmi pre rôzne zúčastnené strany, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii používať označenie EuVECA, čím sa prispieva k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu.

Stanovujú sa v ňom aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ich ponúkania oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, oprávnených investičných nástrojov a techník, ktoré majú používať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj organizácie, výkonu činnosti a transparentnosti správcov, ktorí uvádzajú kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

Článok 2

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 písm. a), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

nimi spravované aktíva celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ;

b)

sú usadení v Únii;

c)

podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi svojich domovských členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ a

d)

spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

2.   Ak celková hodnota aktív spravovaných správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s článkom 14, následne prekročí hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, a ak títo správcovia preto podliehajú udeleniu povolenia v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, môžu naďalej používať označenie EuVECA v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii za predpokladu, že budú vždy v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú:

a)

spĺňať požiadavky stanovené v smernici 2011/61/EÚ a

b)

naďalej dodržiavať články 3 a 5 a článok 13 ods. 1 písm. c) a i) tohto nariadenia.

3.   Ak sú správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu externými správcami a sú registrovaní v súlade s článkom 14 tohto nariadenia, môžu navyše spravovať aj podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) za predpokladu udelenia povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„podnik kolektívneho investovania“ je alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

b)

„kvalifikovaný fond rizikového kapitálu“ je podnik kolektívneho investovania, ktorý:

i)

má v úmysle investovať najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti, v lehote stanovenej v jeho pravidlách alebo zakladacích dokumentoch;

ii)

nepoužije viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie iných aktív, než sú kvalifikované investície, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti;

iii)

má sídlo na území členského štát;

c)

„správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d)

„kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý:

i)

v čase investície kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu:

nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF), ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bodoch 14 a 15 smernice 2004/39/ES,

zamestnáva menej než 250 zamestnancov a

má ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 miliónov EUR, alebo celkovú ročnú súvahu nepresahujúcu 43 miliónov EUR;

ii)

sám nie je podnikom kolektívneho investovania;

iii)

nie je jedným alebo viacerými z nasledujúcich subjektov:

úverovou inštitúciou, ako je vymedzená v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií (10),

investičnou spoločnosťou, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES,

poisťovňou, ako je vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (11),

finančná holdingová spoločnosť, ako je vymedzená v článku 4 bode 19 smernice 2006/48/ES, alebo

holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, ako je vymedzená v článku 4 bode 20 smernice 2006/48/ES;

iv)

má sídlo na území členského štátu alebo tretej krajiny za predpokladu, že táto tretia krajina:

nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podiely alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina bude v plnej miere dodržiavať normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane viacstranných dohôd o daniach;

e)

„kvalifikované investície“ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:

i)

nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré emituje:

kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku,

kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom, alebo

podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinový podiel, a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

ii)

zabezpečené alebo nezabezpečené úvery poskytnuté zo strany kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu kvalifikovanému portfóliovému podniku, v ktorom kvalifikovaný fond rizikového kapitálu už vlastní kvalifikované investície, a to za predpokladu, že na tieto úvery sa použije najviac 30 % z celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu;

iii)

akcie kvalifikovaného portfóliového podniku, ktoré nadobudol od existujúcich akcionárov tohto podniku;

iv)

podiely alebo akcie jedného alebo viacerých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samotné neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu fondu do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

f)

„relevantné náklady“ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a investormi v tomto fonde;

g)

„vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

h)

„kvázi vlastný kapitál“ je typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti;

i)

„uvádzanie na trh“ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravuje správca, investorom so sídlom alebo s registrovaným sídlom v Únii alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u týchto investorov, a to z iniciatívy správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo v jeho mene;

j)

„viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je investor povinný v lehote stanovenej v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nadobudnúť podiel v tomto fonde alebo doň uskutočniť kapitálové príspevky;

k)

„domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má sídlo správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a v ktorom podlieha povinnosti registrácie príslušnými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

l)

„hostiteľský členský štát“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádza na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením;

m)

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán, ktorého zákonom alebo iným právnym predpisom domovský členský štát poveril, aby vykonával registráciu správcov podnikov kolektívneho investovania patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o písmeno c) prvého pododseku, ak právna forma kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu umožňuje vnútornú správu a ak riadiaci orgán fondu nevymenuje externého správcu, ako správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sa v súlade s článkom 14 zaregistruje samotný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu. Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý je registrovaný ako interný správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, nesmie byť registrovaný ako externý správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu iných podnikov kolektívneho investovania.

KAPITOLA II

PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA EuVECA

Článok 4

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie EuVECA v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

Článok 5

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov fondu a nevyplateného viazaného kapitálu fondu na nadobudnutie takýchto aktív. Hraničná hodnota 30 % sa vypočítava na základe sumy, ktorú je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov. Držby hotovosti a ekvivalenty hotovosti sa na účel výpočtu tejto hraničnej hodnoty nezohľadňujú, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti nie sú považované za investície.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu nesmú na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používať žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu nad rámec úrovne jeho viazaného kapitálu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií alebo inými prostriedkami.

3.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu môžu na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky, pokiaľ sú takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami.

Článok 6

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu uvádzajú na trh podiely a akcie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sú považovaní za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ktorých možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ktorí:

a)

sa zaviažu investovať minimálne 100 000 EUR a

b)

písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa má uzavrieť so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom alebo investíciou.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na investície vykonávané vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi alebo zamestnancami zapojenými do riadenia správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, pokiaľ investujú do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravujú.

Článok 7

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú:

a)

konajú pri výkone svojich činností čestne, spravodlivo a s náležitými odbornými znalosťami, pozornosťou a starostlivosťou;

b)

uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;

c)

vykonávajú svoje obchodné činnosti tak, aby podporovali najlepšie záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, ich investorov a integritu trhu;

d)

pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

e)

majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú;

f)

pristupujú ku svojim investorom spravodlivo;

g)

zabezpečujú, aby žiadny investor nepožíval preferenčné zaobchádzanie, pokiaľ takéto preferenčné zaobchádzanie nie je uvedené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článok 8

1.   Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu deleguje funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu alebo jeho investorom zostane nezmenená. Správca nesmie funkcie delegovať do takej miery, aby ho v podstate nebolo možné považovať za správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a do takej miery, že sa stane len schránkovým subjektom.

2.   Akékoľvek delegovanie funkcií podľa odseku 1 nesmie narúšať účinnosť dohľadu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a najmä nesmie správcovi brániť v tom, aby konal v najlepšom záujme investorov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo aby bol kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v najlepšom záujme jeho investorov spravovaný.

Článok 9

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné predísť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 bezodkladne zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ich investorov, a zabezpečiť, aby sa s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

a)

správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť týchto správcov, zamestnancami týchto správcov alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda týchto správcov alebo ktorá je týmito správcami priamo alebo nepriamo ovládaná, a kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným týmito správcami alebo investormi do týchto fondov;

b)

kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo jeho investormi a iným kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným tým istým správcom, alebo jeho investormi;

c)

kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo jeho investormi, a podnikom kolektívneho investovania alebo PKIPCP spravovaným tým istým správcom alebo investormi v tomto podniku.

3.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2.

4.   Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie, nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov pred tým, ako v ich mene vykoná obchod.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25 prijímať delegované akty, v ktorých určí:

a)

druhy konfliktov záujmov uvedených v odseku 2 tohto článku;

b)

kroky, ktoré správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia prijať, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 10

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia mať vždy dostatok vlastných finančných prostriedkov a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú.

2.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia vždy zabezpečiť, aby boli schopní preukázať dostatok vlastných finančných prostriedkov na udržanie prevádzkovej kontinuity a zverejniť dôvody, prečo sú tieto finančné prostriedky dostatočné, ako je uvedené v článku 13.

Článok 11

1.   Pravidlá oceňovania aktív sú stanovené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a zabezpečujú riadny a transparentný postup oceňovania.

2.   V rámci používaných postupov oceňovania sa zabezpečí, aby sa aktíva riadne oceňovali a aby sa hodnota aktív vypočítala aspoň raz ročne.

Článok 12

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý spravujú, do šiestich mesiacov od konca finančného roku. V správe sa opisuje zloženie portfólia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a činnosti vykonané za predchádzajúci rok. Sú v nej zverejnené aj zisky kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na konci jeho existencie, a prípadne aj zisky rozdelené počas jeho existencie. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Výročná správa sa vypracuje v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a investormi. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu poskytujú túto správu investorom na ich žiadosť. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a investori sa môžu dohodnúť na vzájomnom poskytovaní ďalších informácií.

2.   Audit kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sa vykoná najmenej raz ročne. Audit potvrdí, že finančné prostriedky a aktíva sú držané v mene kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zabezpečil a vedie príslušné záznamy a kontroly týkajúce sa používania akéhokoľvek mandátu alebo kontroly nad finančnými prostriedkami a aktívami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho investorov.

3.   Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (12), v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytnúť samostatne alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

Článok 13

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu oznamujú svojim investorom v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, jasným a zrozumiteľným spôsobom predtým, ako investori prijmú investičné rozhodnutie, tieto informácie:

a)

totožnosť tohto správcu a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má tento správca uzavretú zmluvu v súvislosti so správou kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a opis ich povinností;

b)

výšku vlastných finančných prostriedkov, ktoré má tento správca k dispozícii, a podrobné vyhlásenie o dôvodoch, pre ktoré tento správca považuje túto výšku za dostatočnú na zachovanie primeraných ľudských a technických zdrojov potrebných na riadne spravovanie jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

c)

opis investičnej stratégie a cieľov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vrátane:

i)

druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať;

ii)

akýchkoľvek iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, do ktorých zamýšľa investovať;

iii)

druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať akýkoľvek iný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu uvedený v bode ii);

iv)

nekvalifikovaných investícií, ktoré zamýšľa uskutočniť;

v)

techník, ktoré zamýšľa uplatňovať, a

vi)

akýchkoľvek uplatniteľných investičných obmedzení;

d)

opis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať, alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;

e)

opis postupu oceňovania kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a cenovej metodiky na oceňovanie aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;

f)

opis spôsobu výpočtu odmeny správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

g)

opis všetkých relevantných nákladov a ich maximálnej výšky;

h)

údaje o finančných výsledkoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v minulosti, ak sú k dispozícii;

i)

služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných činností kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých kvalifikovaný fond rizikového kapitálu investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;

j)

opis postupov, pomocou ktorých môže kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku alebo obe.

2.   Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktualizované a v prípade potreby musia byť predmetom pravidelného preskúmania.

3.   Ak sa od kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (13), alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytovať samostatne alebo ako súčasť prospektu.

KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 14

1.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí majú v úmysle používať označenie EuVECA na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, informujú o tomto svojom úmysle príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

a)

totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

b)

totožnosť kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh, a ich investičné stratégie;

c)

informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie plnenia požiadaviek kapitoly II;

d)

zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uviesť na trh jednotlivý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu;

e)

zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu založil alebo zamýšľa založiť kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu len v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

osoby, ktoré skutočne spravujú kvalifikované fondy rizikového kapitálu, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti, aj pokiaľ ide o investičné stratégie používané správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

b)

informácie vyžadované podľa odseku 1 sú úplné;

c)

opatrenia oznámené podľa odseku 1 písm. c) sú vhodné na účely plnenia požiadaviek kapitoly II;

d)

zo zoznamu oznámeného v súlade s písmenom e) odseku 1 tohto článku vyplýva, že všetky kvalifikované fondy rizikového kapitálu sú založené v súlade s článkom 3 písm. b) bodom iii).

3.   Registrácia podľa tohto článku je platná na celom území Únie a umožňuje správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu uvádzať na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením EuVECA, a to v rámci celej Únie.

Článok 15

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu informujú príslušný orgán domovského členského štátu v prípade, ak zamýšľajú uviesť na trh:

a)

nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, alebo

b)

existujúci kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 14 ods. 1 písm. d).

Článok 16

1.   Ihneď po registrácii správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, doplnení nového kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, doplnení nového sídla pre založenie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo doplnení nového členského štátu, v ktorom správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uvádzať na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu, príslušný orgán domovského členského štátu to zodpovedajúcim spôsobom oznámi členským štátom v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a EMSA.

2.   Hostiteľské členské štáty uvedené v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) nesmú od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaného v súlade s článkom 14 požadovať plnenie žiadnych požiadaviek ani administratívnych postupov v súvislosti s uvádzaním jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a nesmú vyžadovať ani akékoľvek schválenie uvádzania na trh pred jeho začatím.

3.   Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia podľa tohto článku.

4.   ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 16. februára 2014.

5.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 tohto článku v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zaregistrovaných v súlade s článkom 14 a kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré uvádzajú na trh, ako aj krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.

Článok 18

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

2.   Ak sa na základe jasných a dokázateľných dôvodov príslušný orgán hostiteľského členského štátu domnieva, že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie na jeho území, bezodkladne o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu prijme vhodné opatrenia.

3.   Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam príslušného orgánu domovského členského štátu alebo z dôvodu, že tento príslušný orgán neprijal v primeranej lehote opatrenia, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane zákazu správcovi kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej uvádzať svoje kvalifikované fondy rizikového kapitálu akýmkoľvek spôsobom na trh na území hostiteľského členského štátu.

Článok 19

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

a)

požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

b)

požadovať od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, aby im bezodkladne poskytol informácie;

c)

požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo s činnosťami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d)

vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e)

prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu aj naďalej dodržiaval toto nariadenie;

f)

vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržiaval toto nariadenie a aby sa zdržal opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

Článok 20

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a iných opatrení uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené administratívne sankcie a iné opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty do 16. mája 2015 oznámia Komisii a ESMA pravidlá uvedené v odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

Článok 21

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijme v súlade so zásadou proporcionality primerané opatrenia uvedené v odseku 2 v prípade, ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu:

a)

nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia, v rozpore s článkom 5;

b)

v rozpore s článkom 6 uvádza na trh podiely a akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu tak, že ich ponúka neoprávneným investorom;

c)

používa označenie EuVECA, ale nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 14;

d)

používa označenie EuVECA, keď uvádza na trh fondov, ktoré neboli založené v súlade s článkom 3 písm. b) bodom iii);

e)

získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkom 14;

f)

pri výkone svojich činností nekoná čestne, spravodlivo alebo s náležitými zručnosťami, pozornosťou a starostlivosťou v rozpore s článkom 7 písm. a);

g)

neuplatňuje vhodné stratégie a postupy, aby zabránil praktikám zneužívania, v rozpore s článkom 7 písm. b);

h)

opakovane neplní požiadavky uvedené v článku 12, ktoré sa týkajú výročnej správy;

i)

opakovane neplní povinnosť informovať investorov v súlade s článkom 13.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán domovského členského štátu v prípade potreby:

a)

prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca dotknutého kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržiaval články 5 a 6, článok 7 písm. a) a b) a články 12, 13 a 14;

b)

zakáže používanie označenia EuVECA a vymaže dotknutého správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu z registra.

3.   Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľských členských štátov v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a ESMA o výmaze správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu z registra uvedeného v odseku 2 písm. b) tohto článku.

4.   Právo uvádzať na trh jeden alebo viaceré kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením EuVECA zanikne s okamžitou platnosťou od dátumu prijatia rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. b).

Článok 22

1.   Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.   Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie ich povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 23

1.   Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo pre ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi alebo ESMA, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.   Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.   Ak príslušné orgány alebo ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 2, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

Článok 24

V prípade sporu medzi príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa posúdenia, konania alebo opomenutia jedného z príslušných orgánov v oblastiach, v ktorých toto nariadenie vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac než jedného členského štátu, príslušné orgány sa môžu vo veci obrátiť na ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ak sa spor netýka článku 3 písm. b) bodu iii) alebo článku 3 písm. d) bodu iv) tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 15. mája 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 26

1.   Komisia preskúma toto nariadenia v súlade s odsekom 2. Preskúmanie zahrnie všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

a)

rozsahu, v ktorom správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu používajú označenie EuVECA v rôznych členských štátoch, či už na domácom, alebo cezhraničnom základe;

b)

geografického a odvetvového rozmiestnenia investícií uskutočnených kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu;

c)

primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 13, najmä toho, či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované investičné rozhodnutie;

d)

používania rôznych kvalifikovaných investícií správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a najmä toho, či je potrebné upraviť kvalifikované investície stanovené v tomto nariadení;

e)

možnosti rozšíriť uvádzanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ponúkať ich aj maloobchodným investorom;

f)

účinnosti, proporcionality a uplatňovania administratívnych sankcií a iných opatrení ustanovených členskými štátmi v súlade s týmto nariadením;

g)

vplyvu tohto nariadenia na trh s rizikovým kapitálom;

h)

umožnenia fondom rizikového kapitálu so sídlom v tretej krajine používať označenie EuVECA s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podnietenie tretích krajín, aby uplatňovali minimálne normy dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti;

i)

vhodnosti doplnenia tohto nariadenia o depozitárny režim;

j)

posúdenia všetkých prekážok, ktoré môžu brániť investíciám do fondov používajúcich označenie EuVECA vrátane vplyvu iných právnych predpisov Únie o obozretnom podnikaní na inštitucionálnych investorov.

2.   Preskúmanie uvedené v odseku 1 sa uskutoční:

a)

do 22. júla 2017, pokiaľ ide o písmená a) až g), i) a j), a

b)

do 22. júla 2015, pokiaľ ide o písmeno h).

3.   V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 27

1.   Do 22. júla 2017 Komisia začne preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie sa zameria na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Zhromaždí údaje na posúdenie toho, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti tak, aby sa správcom fondov rizikového kapitálu spravujúcich aktíva, ktoré celkovo presahujú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 1, umožnilo stať sa správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením.

2.   V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou článku 9 ods. 5, ktorý sa uplatňuje od 15. mája 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Strasburgu 17. apríla 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 19.6.2012, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 72.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. marca 2013.

(4)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(8)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(13)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.