19.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 242/2013

z 18. marca 2013,

ktorým sa stoosemdesiatydeviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a písm. b) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 12. marca 2013 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jednej fyzickej osoby zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, po zvážení žiadosti tejto osoby o odstránenie jej mena zo zoznamu a súhrnnej správy ombudsmana vypracovanej podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1904 (2009).

(3)

Lotyšsko požiadalo, aby boli adresy jeho príslušných orgánov zmenené.

(4)

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

(1)

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

(2)

Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2013

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa tento záznam:

„Mamoun Darkazanli [alias a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz; d) Abu Al Loh; e) Abu Ylias]. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko. Dátum narodenia: 4.8.1958. Miesto narodenia: Damask, Sýria. Štátna príslušnosť: a) Sýria; b) Nemecko. Číslo cestovného pasu: 1310636262 (nemecký cestovný pas, jeho platnosť sa skončila 29.10.2005). Národné identifikačné číslo: 1312072688 (nemecký preukaz totožnosti, jeho platnosť sa skončila 29.10.2005). Ďalšie informácie: meno otca je Mohammed Darkazanli. Meno matky je Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 17.10.2001.“


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

Adresa pod nadpisom „Lotyšsko“ sa nahrádza takto:

„Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Tel.: +371 67 016 201

Fax: +371 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Tel: +371 67 044 430

Fax: +371 67 324 497

kd@kd.gov.lv“