12.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 211/2013

z 11. marca 2013

o požiadavkách na certifikáciu pri dovoze klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel zameraných predovšetkým na predchádzanie rizikám, ktoré ľuďom a zvieratám hrozia buď priamo, alebo prostredníctvom životného prostredia, odstraňovanie týchto rizík alebo ich znižovanie na prijateľnú úroveň.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), sú stanovené všeobecné zásady týkajúce sa potravín a krmív vo všeobecnosti, a najmä bezpečnosti potravín a krmív na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni. Toto nariadenie stanovuje, že potraviny a krmivo dovážané do Únie s cieľom uviesť ich na trh v Únii musia spĺňať príslušné požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa potravín alebo podmienky, ktoré Únia považuje aspoň za rovnocenné týmto požiadavkám.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) sa stanovujú všeobecné pravidlá hygieny potravín, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. V tomto nariadení je vymedzené, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečovali vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie potravín, ktoré sú pod ich správou, že spĺňajú príslušné hygienické požiadavky v ňom stanovené. V nariadení (ES) č. 852/2004 sa najmä stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sa zaoberajú prvovýrobou a súvisiacimi postupmi uvedenými v prílohe I, musia dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá stanovené v časti A tejto prílohy.

(4)

Po výskyte ohniska nákazy spôsobeného baktériou Escherichia coli produkujúcej toxín shiga v Únii v máji 2011 sa ako najpravdepodobnejší pôvodca ohnísk určila konzumácia naklíčených semien.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) prijal 20. októbra 2011 vedecké stanovisko týkajúce sa rizika, ktoré predstavuje Escherichia coli produkujúca toxín shiga a ďalšie patogénne baktérie v semenách a naklíčených semenách (4). Úrad EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že kontaminácia suchých semien bakteriálnymi patogénmi je najpravdepodobnejším prvotným zdrojom nákazy v súvislosti s klíčkami. V stanovisku sa okrem toho uvádza, že z dôvodu vysokej vlhkosti a priaznivej teploty počas klíčenia sa bakteriálne patogény prítomné na suchých semenách môžu počas klíčenia rozmnožovať, a tak spôsobiť riziko pre verejné zdravie.

(6)

V záujme ochrany verejného zdravia v Únii a so zreteľom na uvedené stanovisko úradu EFSA bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2013 (5). Toto vykonávacie nariadenie stanovuje pravidlá pre vysledovateľnosť zásielok klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov.

(7)

S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany verejného zdravia je vhodné, aby klíčky a semená určené na výrobu klíčkov, ktoré sú dovážané do Únie, spĺňali aj požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004 a v prípade klíčkov takisto požiadavky na vysledovateľnosť stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 208/2013 a mikrobiologické kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 2073/2005 (6). Pre tieto komodity dovážané do Únie by preto mali byť stanovené príslušné požiadavky na certifikáciu.

(8)

V existujúcich právnych predpisoch Únie nie sú stanovené certifikáty na dovoz klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie. Je preto vhodné stanoviť v tomto nariadení vzor certifikátu na dovoz takýchto komodít do Únie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na zásielky klíčkov alebo semien určených na výrobu klíčkov dovážaných do Únie s výnimkou klíčkov, ktoré boli ošetrené s cieľom odstrániť mikrobiologické nebezpečenstvo, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

sa uplatňuje pojem „klíčky“ vymedzený v článku 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 208/2013;

b)

„zásielka“ je množstvo klíčkov alebo semien, ktoré sú určené na výrobu klíčkov a:

i)

ktoré majú pôvod v tej istej tretej krajine;

ii)

na ktoré sa vzťahuje ten istý certifikát (certifikáty);

iii)

sú dovážané rovnakým dopravným prostriedkom.

Článok 3

Požiadavka na certifikáciu

1.   K zásielkam klíčkov alebo semien určených na výrobu klíčkov, ktoré sú dovážané do Únie a ktoré pochádzajú z tretích krajín alebo sú z nich odosielané, je priložený certifikát podľa vzoru uvedeného v prílohe, ktorý potvrdzuje, že klíčky alebo semená boli vyrobené za podmienok, ktoré spĺňajú všeobecné hygienické predpisy pre prvovýrobu a súvisiace postupy uvedené v časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 a klíčky boli vyrobené za podmienok, ktoré spĺňajú požiadavky na vysledovateľnosť stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 208/2013, že boli vyrobené v podnikoch schválených v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 (7) a že spĺňajú mikrobiologické kritériá stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005.

Certifikát musí byť vystavený v úradnom jazyku alebo jazykoch tretej krajiny odoslania a členského štátu, v ktorom sa vykonáva dovoz do EÚ, alebo musí byť k nemu priložený úradný preklad do daného jazyka alebo jazykov. Ak členský štát určenia o to požiada, musí byť k certifikátom priložený aj úradný preklad do úradného jazyka alebo jazykov uvedeného členského štátu. Členský štát však môže súhlasiť s použitím úradného jazyka Únie, ktorý nie jeho úradným jazykom.

2.   Originál certifikátu je priložený k zásielke do času, kým je doručená do miesta určenia, ako sa stanovuje v certifikáte.

3.   V prípade rozdelenia zásielky je ku každej časti zásielky priložená kópia certifikátu.

Článok 4

Prechodné ustanovenie

Počas prechodného obdobia do 1. júla 2013 sa môžu zásielky klíčkov alebo semien určených na výrobu klíčkov, ktoré pochádzajú z tretích krajín alebo sú z nich odosielané, aj naďalej dovážať do Únie bez certifikátu uvedeného v článku 3.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(11):2424.

(5)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1.

(7)  Pozri stranu 24 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ KLÍČKOV ALEBO SEMIEN URČENÝCH NA VÝROBU KLÍČKOV

Image

Image