8.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 196/2013

zo 7. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (EÚ) 206/2010, pokiaľ ide o nové údaje týkajúce sa Japonska na zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých je povolený dovoz určitých druhov čerstvého mäsa do Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 bod 1 prvý pododsek a článok 8 bod 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (2), ustanovuje sanitárne podmienky pre dovoz živých zvierat a čerstvého mäsa z týchto zvierat. Podľa nariadenia (EÚ) č. 206/2010 môže byť čerstvé mäso určené na ľudskú spotrebu dovážané iba vtedy, ak pochádza z územia tretej krajiny alebo jej časti uvedenej v časti 1 prílohy II k uvedenému nariadeniu a spĺňa príslušné požiadavky.

(2)

Japonsko požiadalo o zaradenie do zoznamu týkajúceho sa dovozu čerstvého hovädzieho mäsa do Únie a audit Komisie v súvislosti s hovädzím mäsom v Japonsku v roku 2008 potvrdil, že požiadavky boli splnené. Zaradenie do zoznamu však bolo odložené po vypuknutí slintačky a krívačky v Japonsku v roku 2010.

(3)

Odvtedy Japonsko odstránilo slintačku a krívačku zo svojho územia a Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) ho v súvislosti s touto chorobou uznala za krajinu „bez výskytu slintačky a krívačky bez vakcinácie“.

(4)

Japonsko teda poskytuje dostatočné záruky týkajúce sa zdravia zvierat a znovu požiadalo o zaradenie do zoznamu tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz čerstvého hovädzieho mäsa do Únie.

(5)

Dovoz čerstvého hovädzieho mäsa do Únie z Japonska by teda mal byť povolený.

(6)

Časť 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa po údajoch týkajúcich sa Islandu pridávajú údaje týkajúce sa Japonska:

Kód ISO a názov tretej krajiny

Kód územia

Opis tretej krajiny, územia alebo ich časti

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Dátum ukončenia (3)

Dátum začatia (4)

Vzor(-y)

DZ

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP – Japonsko

JP

Celá krajina

BOV

 

 

 

28. marec 2013“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Mäso zo zvierat, ktoré boli zabité v deň uvedený v stĺpci 7 alebo pred týmto dňom, sa môže doviezť do Únie do 90 dní od tohto dátumu. Zásielky na plavidlách plaviacich sa na otvorenom mori sa môžu doviezť do Únie, ak im bolo vydané osvedčenie pred dátumom uvedeným v stĺpci 7, a to do 40 dní od tohto dátumu. (N.B.: Ak v stĺpci 7 nie je žiadny dátum, znamená to, že neexistujú žiadne časové obmedzenia.)

(4)  Iba mäso zo zvierat, ktoré boli zabité v deň uvedený v stĺpci 8 alebo po tomto dni, sa môže doviezť do Únie (ak v stĺpci 8 nie je žiadny dátum, znamená to, že neexistujú žiadne časové obmedzenia).