20.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 47/20


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 141/2013

z 19. februára 2013,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1338/2008 sa stanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu európskej štatistiky v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(2)

Podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2008 je na vymedzenie údajov a metaúdajov, ktoré sa majú poskytovať o zdravotnom stave, zdravotných faktoroch a zdravotnej starostlivosti zahrnutých v prílohe I k uvedenému nariadeniu a na stanovenie referenčných období a intervalov na poskytovanie týchto údajov potrebné prijať vykonávacie opatrenia.

(3)

Tieto údaje predstavujú minimálny súbor štatistických údajov, ktoré by mali umožniť lepšie sledovanie programov Únie v oblasti zdravia a politík týkajúcich sa sociálneho začleňovania a sociálnej ochrany, nerovností v oblasti zdravia a zdravého starnutia.

(4)

S dôvernými údajmi, ktoré členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu), by sa malo zaobchádzať v súlade so zásadou dôvernosti štatistických údajov stanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (2) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

(5)

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 1338/2008 sa vykonala a vyhodnotila analýza nákladov a prínosov. Analýza preukázala, že dostupnosť porovnateľných údajov v rámci celej Únie by pravdepodobne bola značným prínosom pre rozhodovanie v oblasti zdravia a sociálnej politiky a pre vedecké účely, pretože používaním spoločných nástrojov by sa zabezpečila súdržnosť údajov v rámci všetkých krajín, aj keď súvisiace náklady sa budú líšiť v závislosti od miery začlenenia požadovaných premenných a metodiky do existujúcich vnútroštátnych zisťovaní.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Európske štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS – European Health Interview Survey) sa týkajú zdravotného stavu, zdravotnej starostlivosti a zdravotných faktorov, ako aj socio-demografických charakteristík populácie vo veku 15 rokov a viac.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Domácnosť“ znamená osobu žijúcu osamelo alebo skupinu ľudí, ktorí žijú spoločne v tom istom súkromnom obydlí a podieľajú sa na výdavkoch vrátane spoločného zabezpečovania životných potrieb; tento pojem sa nevzťahuje na kolektívne domácnosti, ako sú nemocnice, domy s opatrovateľskou alebo asistenčnou službou, väznice, vojenské kasárne, náboženské inštitúcie, penzióny alebo ubytovne.

2.

„Obvyklý pobyt“ je miesto, kde osoba obvykle trávi denný čas odpočinku bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť z dôvodu rekreácie, dovolenky, návštev priateľov a príbuzných, obchodných ciest, zdravotného ošetrenia alebo náboženských pútí; alebo v prípade, ak toto miesto nie je možné na základe uvedených kritérií určiť, miesto zákonného alebo prihláseného pobytu.

Za osoby s obvyklým pobytom v predmetnej geografickej oblasti sa považujú len osoby, ktoré:

a)

žijú v mieste svojho obvyklého pobytu nepretržite najmenej 12 mesiacov pred referenčným dátumom alebo

b)

prišli na miesto svojho obvyklého pobytu počas 12 mesiacov pred referenčným dátumom s úmyslom pobývať tam aspoň jeden rok.

Ak obvyklý pobyt nie je možné určiť na základe kritérií uvedených v písmenách a) alebo b), „obvyklý pobyt“ znamená miesto zákonného alebo prihláseného pobytu.

3.

„Mikroúdaje“ znamenajú nesúhrnné sledovania alebo merania charakteristík individuálnych jednotiek.

4.

„Metaúdaje“ znamenajú údaje, prostredníctvom ktorých sa definujú a opisujú iné údaje, ako aj štatistické postupy.

Článok 3

Požadované údaje

1.   Každý členský štát poskytuje Komisii (Eurostatu) mikroúdaje uvedené v prílohe I.

2.   Tieto mikroúdaje vychádzajú z vnútroštátnych reprezentatívnych vzoriek vybraných na základe náhodného výberu.

3.   Na účely dosiahnutia vysokého stupňa harmonizácie výsledkov zisťovaní v jednotlivých krajinách Komisia (Eurostat) predloží v úzkej spolupráci s členskými štátmi metodické a praktické odporúčania a usmernenia týkajúce sa výberu vzoriek a vykonávania zisťovania vo forme Príručky pre európske zisťovanie o zdraví formou rozhovoru vrátane vzorového dotazníka.

4.   Minimálna efektívna veľkosť vzorky vypočítaná na základe jednoduchého náhodného výberu je stanovená v prílohe II. Váhové faktory sa vypočítajú so zohľadnením pravdepodobnosti výberu jednotiek, počtu nezodpovedaných otázok, a ak je to vhodné, úpravy vzoriek podľa externých údajov týkajúcich sa rozdelenia osôb, ktoré tvoria cieľovú populáciu.

5.   Z tohto zisťovania sa vypúšťajú malé časti štátneho územia, kde počet obyvateľov neprevyšuje 2 % populácie daného členského štátu, a štátne územia vymenované v prílohe III.

Článok 4

Referenčný rok a populácia

1.   Referenčným rokom je rok 2013, 2014 alebo 2015.

2.   Referenčnú populáciu tvoria osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré žijú v domácnostiach a ktorých miesto pobytu je v čase zberu údajov na území príslušného členského štátu.

3.   Údaje sa zbierajú minimálne tri mesiace, pričom v tomto období musí byť zahrnutý minimálne jeden mesiac jesenného obdobia (september – december).

Článok 5

Referenčné metaúdaje

1.   Referenčné metaúdaje týkajúce sa kvality sa poskytujú podľa štandardu Európskeho štatistického systému, ktorý stanovila Komisia (Eurostat) po dohode s členskými štátmi.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) tieto metaúdaje najneskôr dva mesiace po zaslaní mikroúdajov.

Článok 6

Poskytovanie mikroúdajov a referenčných metaúdajov Komisii (Eurostatu)

1.   Členské štáty poskytujú sfinalizované, overené a vážené mikroúdaje a referenčné metaúdaje týkajúce sa kvality, ktoré sa požadujú v tomto nariadení, v súlade so štandardom ich výmeny stanoveným Komisiou (Eurostatom). Mikroúdaje a referenčné metaúdaje týkajúce sa kvality sa poskytujú prostredníctvom centrálneho miesta zadávania údajov.

2.   Mikroúdaje sa poskytujú najneskôr do 30. septembra 2015 alebo do deviatich mesiacov po skončení vnútroštátneho obdobia zberu údajov v prípadoch, keď zisťovanie prebieha v období nasledujúcom po decembri 2014.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. februára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

Mikroúdaje, ktoré sa majú poskytnúť Komisii (Eurostatu)

TECHNICKÉ PREMENNÉ ZISŤOVANIA

Názov premennej

Opis

Kategórie odpovedí a kódy

Filter

PID

Identifikačné číslo respondenta

10-miestne číslo

– 1

chýba

každý

HHID

Identifikačné číslo domácnosti

10-miestne číslo

– 1

chýba

každý

PRIMSTRAT

Primárne vrstvy použité pri výbere vzorky

0001 – 9999

– 2

nepoužíva sa (žiadna stratifikácia)

každý

PSU

Primárne jednotky vzoriek použité pri výbere vzorky

0001 – 9999

– 2

nepoužíva sa (žiadne viacúrovňové vzorky)

každý

WGT

Konečná individuálna váha

Číslo 5.3

– 1

chýba

každý

PROXY

Uskutočnil sa rozhovor s vybranou osobou alebo s niekým iným (sprostredkovaný rozhovor)

1

Vybraná osoba osobne

2

Iný člen domácnosti

3

Iná osoba mimo domácnosti

– 1

chýba

každý

REFYEAR

Referenčný rok rozhovoru

4 číslice

každý

REFMONTH

Referenčný mesiac rozhovoru

1 – 12

– 1

chýba

každý

INTMETHOD

Použitá metóda zberu údajov

10

Poštou, klasickým spôsobom

11

Poštou, elektronickým spôsobom (e-mail:)

20

Osobne, klasickým spôsobom

21

Osobne, elektronickým spôsobom

30

Telefonicky, klasickým spôsobom

31

Telefonicky, elektronickým spôsobom

40

Prostredníctvom internetu

50

Zmiešaný zber údajov (napr.: poštou a prostredníctvom rozhovoru)

každý

INTLANG

Jazyk použitý pri rozhovore

3-miestne kódy (štandardný zoznam kódov Eurostatu)

– 1

chýba

každý


HLAVNÉ SOCIÁLNE PREMENNÉ

Názov premennej

Opis

Kategórie odpovedí a kódy

Filter

POHLAVIE

Pohlavie respondenta

1

Muž

2

Žena

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

VEK

Vek respondenta (počet dovŕšených rokov veku) v čase konania rozhovoru

číslo

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

KRAJINA

Krajina trvalého bydliska

2 číslice na základe NUTS, na najvyššej agregovanej úrovni (úroveň 0 alebo úroveň krajiny)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MIESTO NARODENIA

Krajina narodenia

10

Narodený v tuzemsku

21

Narodený v inom členskom štáte EÚ

22

Narodený v krajine, ktorá nie je členským štátom EÚ

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

Štátna príslušnosť v čase zberu údajov

10

Štátny príslušník/má štátnu príslušnosť oznamujúcej krajiny

21

Nie je štátny príslušník/nemá štátnu príslušnosť oznamujúcej krajiny, ale je štátnym príslušníkom iného členského štátu EÚ

22

Nie je štátny príslušník/nemá štátnu príslušnosť oznamujúcej krajiny, ale je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

REGIÓN

Región trvalého bydliska

Kódovanie podľa NUTS na dvojmiestnej úrovni

– 1

chýba

každý

DEG_URB

Stupeň urbanizácie

1

Husto obývaná oblasť

2

Priemerne husto obývaná oblasť

3

Riedko obývaná oblasť

– 1

chýba

každý

MARSTALEGAL

Právny rodinný stav

1

Nikdy neuzavrel(-a) manželstvo ani registrované partnerstvo

2

Ženatý/vydatá alebo žijúci(-a) v registrovanom partnerstve

3

Vdovec/vdova alebo osoba žijúca v registrovanom partnerstve, ktorej partner(-ka) zomrel(-a) (osoba opätovne neuzavrela manželstvo ani registrované partnerstvo)

4

Rozvedený(-á) alebo osoba žijúca v registrovanom partnerstve, ktoré zaniklo v súlade s právnym poriadkom (osoba opätovne neuzavrela manželstvo ani registrované partnerstvo)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MARSTADEFACTO

Skutočný rodinný stav

1

Osoba žijúca v konsenzuálnom zväzku

2

Osoba nežijúca v konsenzuálnom zväzku

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HATLEVEL

Najvyššia úroveň dosiahnutého vzdelania (dosiahnuté vzdelanie)

Na základe klasifikácie ISCED-2011

0

Rozvoj v ranom detstve, predškolské vzdelanie

1

Základné vzdelanie

2

Nižšie stredoškolské vzdelanie

3

Vyššie stredoškolské vzdelanie

4

Nadstavba po strednej škole, ale nie vysokoškolské vzdelanie

5

Vysokoškolské vzdelanie; krátky cyklus

6

Vysokoškolské vzdelanie; bakalársky stupeň alebo ekvivalent

7

Vysokoškolské vzdelanie; magisterský stupeň alebo ekvivalent

8

Vysokoškolské vzdelanie; doktorandský stupeň alebo ekvivalent

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MAINSTAT

Respondentom uvádzaný stav z hľadiska zamestnania

10

Vykonáva zamestnanie alebo povolanie, vrátane neplatenej práce v rámci rodinného podniku alebo farmy, vrátane učňovskej odbornej prípravy alebo plateného školenia, atď.

20

Nezamestnaný

31

Žiak, študent, ďalšie vzdelávanie, neplatená prax

32

Na dôchodku alebo predčasnom dôchodku, alebo sa vzdal/vzdala podnikania

33

Osoba s trvalým zdravotným postihnutím

34

Povinná vojenská služba alebo civilná služba

35

Vykonávanie domácich prác

36

Iná neaktívna osoba

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

FT_PT

Práca na plný alebo kratší pracovný čas

1

Plný pracovný čas

2

Kratší pracovný čas

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

MAINSTAT = 10

JOBSTAT

Postavenie v zamestnaní

10

Samostatne zárobkovo činná osoba

21

Zamestnanec so stálym zamestnaním/pracovnou zmluvou na dobu neurčitú

22

Zamestnanec s dočasným zamestnaním/pracovnou zmluvou na dobu určitú

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

MAINSTAT = 10

JOBISCO

Povolanie v zamestnaneckom pomere

Dvojmiestny kód ISCO-08

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

MAINSTAT = 10

LOCNACE

Hospodárske odvetvie zamestnania

Sekcie NACE Rev. 2

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

MAINSTAT = 10

HHNBPERS

Počet osôb žijúcich v domácnosti vrátane respondenta

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHNBPERS_0_4

Počet osôb vo veku 4 roky alebo menej

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHNBPERS_5_13

Počet osôb vo veku 5 až 13 rokov

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHNBPERS_14_15

Počet osôb vo veku 14 až 15 rokov

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHNBPERS_16_24

Počet osôb vo veku 16 až 24 rokov

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHNBPERS_25_64

Počet osôb vo veku 25 až 64 rokov

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHNBPERS_65plus

Počet osôb vo veku 65 rokov a viac

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHTYPE

Druh domácnosti

10

Jednočlenná domácnosť

21

Osamelý rodič s dieťaťom (deťmi) vo veku menej ako 25 rokov

22

Pár bez dieťaťa (detí) vo veku menej ako 25 rokov

23

Pár s dieťaťom (deťmi) vo veku menej ako 25 rokov

24

Pár alebo osamelý rodič s dieťaťom (deťmi) vo veku menej ako 25 rokov a inými osobami žijúcimi v domácnosti

25

Iný druh domácnosti

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HH_ACT

Počet osôb v domácnosti vo veku 16 – 64 rokov, ktoré sú zamestnané

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HH_INACT

Počet osôb v domácnosti vo veku 16 – 64 rokov, ktoré sú nezamestnané alebo ekonomicky neaktívne

0 – 98

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HHINCOME

Čistý mesačný ekvivalizovaný príjem domácnosti

1

Pod 1. kvintilom

2

Medzi 1. kvintilom a 2. kvintilom

3

Medzi 2. kvintilom a 3. kvintilom

4

Medzi 3. kvintilom a 4. kvintilom

5

Medzi 4. kvintilom a 5. kvintilom

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý


PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA

Názov premennej

Opis

Kategórie odpovedí a kódy

Filter

Zdravotný stav – Minimálny európsky zdravotný modul

HS1

Všeobecný zdravotný stav vnímaný respondentom:

Ako osoba vo všeobecnosti vníma svoje zdravie

1

Veľmi dobré

2

Dobré

3

Priemerné

4

Zlé

5

Veľmi zlé

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HS2

Dlhodobý zdravotný problém:

Trpí akoukoľvek chorobou alebo zdravotným problémom pretrvávajúcou(-im) minimálne šesť mesiacov

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HS3

Obmedzenie všeobecnej aktivity:

Obmedzenie aktivít, ktoré ľudia obyčajne vykonávajú, v dôsledku zdravotných problémov počas minimálne šiestich predchádzajúcich mesiacov

1

Značné obmedzenie

2

Obmedzenie, nie však značné

3

Bez obmedzenia

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Choroby a chronické ochorenia

CD1a

V posledných 12 mesiacoch trpel astmou (vrátane alergickej astmy)

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1b

V posledných 12 mesiacoch trpel chronickou bronchitídou, chronickým obštruktívnym pľúcnym ochorením alebo pľúcnym emfyzémom

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1c

V posledných 12 mesiacoch prekonal infarkt myokardu (srdečnú príhodu)

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1d

V posledných 12 mesiacoch trpel ischemickou chorobou srdca alebo angínou pektoris

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1e

V posledných 12 mesiacoch mal vysoký krvný tlak

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1f

V posledných 12 mesiacoch prekonal mozgovú príhodu (krvácanie do mozgu, mozgovú trombózu)

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1g

V posledných 12 mesiacoch trpel artrózou (s vylúčením artritídy)

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1 h

V posledných 12 mesiacoch trpel bolesťou dolnej časti chrbtice alebo iným chronickým ochorením chrbtice

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1i

V posledných 12 mesiacoch trpel bolesťou krčnej časti chrbtice alebo iným chronickým ochorením krčnej chrbtice

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1j

V posledných 12 mesiacoch trpel cukrovkou

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1k

V posledných 12 mesiacoch sa u neho vyskytla alergia, napr. alergická nádcha, očný zápal, alergia na potraviny alebo iné (okrem alergickej astmy)

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1l

V posledných 12 mesiacoch trpel cirhózou pečene

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1m

V posledných 12 mesiacoch trpel urinárnou inkontinenciou, ťažkosťami s kontrolou močového mechúra

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1n

V posledných 12 mesiacoch trpel obličkovými ťažkosťami

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

CD1o

V posledných 12 mesiacoch trpel depresiou

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Nehody a zranenia

AC1a

V posledných 12 mesiacoch došlo k úrazu v dôsledku dopravnej nehody

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AC1b

V posledných 12 mesiacoch došlo k úrazu v domácnosti

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AC1c

V posledných 12 mesiacoch došlo k úrazu pri voľnočasových aktivitách

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AC2

Najzávažnejší lekársky zákrok po najzávažnejšom úraze v posledných 12 mesiacoch

1

Hospitalizácia v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení

2

Zákrok lekára alebo zdravotnej sestry

3

Zákrok nebol potrebný

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak

AC1a = 1 alebo

AC1b = 1 alebo

AC1c = 1

Neprítomnosť na pracovisku (zo zdravotných dôvodov)

AW1

V posledných 12 mesiacoch bol neprítomný na pracovisku zo zdravotných dôvodov

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak MAINSTAT = 10

AW2

Počet dní neprítomnosti na pracovisku zo zdravotných dôvodov v posledných 12 mesiacoch

Počet dní

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak AW1 = 1

Obmedzenia fyzických a zmyslových funkcií

PL1

Nosenie dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek

1

Áno

2

Nie

3

Úplná slepota alebo praktická nevidomosť

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PL2

Zrakové ťažkosti aj napriek používaniu dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Nevidí/neschopný zrakového vnemu

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak PL1 = 1 alebo 2

PL3

Používanie sluchovej pomôcky

1

Áno

2

Nie

3

Úplná hluchota

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PL4

Napriek používaniu sluchovej pomôcky má ťažkosti počuť to, čo sa hovorí počas rozhovoru s inou osobou v tichej miestnosti

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Nepočuje/neschopný sluchového vnemu

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak PL3 = 1 alebo 2

PL5

Napriek používaniu sluchovej pomôcky má ťažkosti počuť to, čo sa hovorí počas rozhovoru s inou osobou v hlučnejšej miestnosti

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Nepočuje/neschopný sluchového vnemu

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak PL3 = 1 alebo 2 a

PL4 = 1 alebo 2 alebo 3

PL6

Ťažkosti pri chôdzi v dĺžke pol kilometra na rovine bez akejkoľvek pomoci

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Neprejde vôbec/neschopný tejto aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PL7

Ťažkosti pri chôdzi po 12 schodoch nahor alebo nadol

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Neprejde vôbec/neschopný tejto aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Starostlivosť o vlastnú osobu

PC1a

Ťažkosti samostatne sa najesť

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

PC1b

Ťažkosti pri vstávaní zo stoličky, usadaní na stoličku, vstávaní z postele alebo líhaní si na posteľ

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

PC1c

Ťažkosti pri obliekaní a vyzliekaní sa

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

PC1d

Ťažkosti pri používaní toalety

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

PC1e

Ťažkosti pri kúpaní alebo sprchovaní sa

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

PC2

Zvyčajne je mu pomáhané pri jednom alebo viacerých úkonoch starostlivosti o vlastnú osobu: jedenie, vstávanie zo stoličky a usadanie na stoličku, vstávanie z postele a líhanie si na posteľ, obliekanie a vyzliekanie sa, používanie toalety, kúpanie alebo sprchovanie sa

1

Áno, aspoň s jednou aktivitou

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak (VEK >= 65) a

{PC1a ≠ 1 alebo PC1b ≠ 1 alebo PC1c ≠ 1 alebo PC1d ≠ 1 alebo PC1e ≠ 1}

PC3

Potrebuje pomôcť alebo pomôcť vo zvýšenej miere s jedným úkonom alebo viacerými úkonmi starostlivosti o vlastnú osobu: jedenie, vstávanie zo stoličky a usadanie na stoličku, vstávanie z postele a líhanie si na posteľ, obliekanie a vyzliekanie sa, používanie toalety, kúpanie alebo sprchovanie sa

1

Áno, aspoň s jednou aktivitou

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak (VEK >= 65) a

{PC1a ≠ 1 alebo PC1b ≠ 1 alebo PC1c ≠ 1 alebo PC1d ≠ 1 alebo PC1e ≠ 1}

Úkony v domácnosti

HA1a

Ťažkosti s prípravou stravy

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

5

Nepoužíva sa (respondent tento úkon nikdy nevykonával alebo vykonávať nemusel)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

HA1b

Ťažkosti pri používaní telefónu

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

5

Nepoužíva sa (respondent tento úkon nikdy nevykonával alebo vykonávať nemusel)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

HA1c

Ťažkosti pri vykonávaní nákupov

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

5

Nepoužíva sa (respondent tento úkon nikdy nevykonával alebo vykonávať nemusel)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

HA1d

Ťažkosti dodržiavať dávky liekov

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

5

Nepoužíva sa (respondent tento úkon nikdy nevykonával alebo vykonávať nemusel)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

HA1e

Ťažkosti pri vykonávaní ľahkých domácich prác

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

5

Nepoužíva sa (respondent tento úkon nikdy nevykonával alebo vykonávať nemusel)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

HA1f

Ťažkosti pri vykonávaní príležitostných ťažších domácich prác

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

5

Nepoužíva sa (respondent tento úkon nikdy nevykonával alebo vykonávať nemusel)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

HA1g

Ťažkosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a vybavovaní bežných administratívnych záležitostí

1

Bez ťažkostí

2

Určité ťažkosti

3

Značné ťažkosti

4

Vôbec nie je schopný/neschopný tejto aktivity

5

Nepoužíva sa (respondent tento úkon nikdy nevykonával alebo vykonávať nemusel)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak VEK >= 65

HA2

Zvyčajne je mu pomáhané pri jednom alebo viacerých úkonoch v domácnosti: príprava stravy, používanie telefónu, nákupy, dodržiavanie dávok liekov, ľahké, či príležitostné ťažšie domáce práce, hospodárenie s finančnými prostriedkami a vybavovanie bežných administratívnych záležitostí

1

Áno, aspoň s jednou aktivitou

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak (VEK >= 65) a

{HA1a ≠ 1 alebo HA1b ≠ 1 alebo HA1c ≠ 1 alebo HA1d ≠ 1 alebo HA1e ≠ 1 alebo HA1f ≠ 1alebo HA1g ≠ 1}

HA3

Potrebuje pomôcť alebo pomôcť vo zvýšenej miere s jedným alebo viacerými úkonmi v domácnosti: príprava stravy, používanie telefónu, nákupy, dodržiavanie dávok liekov, ľahké, či ťažšie domáce práce, hospodárenie s finančnými prostriedkami a vybavovanie bežných administratívnych záležitostí

1

Áno, aspoň s jednou aktivitou

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak (VEK >= 65) a

{HA1a ≠ 1 alebo HA1b ≠ 1 alebo HA1c ≠ 1 alebo HA1d ≠ 1 alebo HA1e ≠ 1 alebo HA1f ≠ 1alebo HA1g ≠ 1}

Bolesť

PN1

Intenzita telesnej bolesti za posledné 4 týždne

1

Žiadna

2

Veľmi jemná

3

Jemná

4

Mierna

5

Silná

6

Veľmi silná

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PN2

Rozsah obmedzení bežných úkonov v dôsledku bolesti za posledné 4 týždne (vrátane úkonov mimo domácnosť a úkonov v domácnosti)

1

Vôbec žiadne

2

Malé

3

Mierne

4

Citeľné

5

Veľmi citeľné

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Duševné zdravie

MH1a

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom boli záujem o rôzne aktivity a radosť z nich veľmi malé

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MH1b

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom prevládal pocit duševného vyčerpania, depresie alebo beznádeje

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MH1c

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom mal respondent problém zaspať alebo spať bez prerušenia spánku alebo spal príliš dlho

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MH1d

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom prevládal pocit únavy alebo nedostatku energie

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MH1e

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom respondent pociťoval nechutenstvo alebo sa prejedal

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MH1f

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom prevládal zlý pocit z vlastnej osoby, pocit zlyhania

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MH1g

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom sa objavovali problémy s koncentráciou, napríklad pri čítaní novín alebo sledovaní televízie

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MH1 h

Časový rozsah za posledné 2 týždne, v ktorom sa respondent pohyboval alebo hovoril tak pomaly, že iní ľudia si to mohli všimnúť, alebo v ktorom bol veľmi nervózny alebo nepokojný

1

Vôbec žiadny

2

Niekoľko dní

3

Viac ako polovica dní

4

Takmer každý deň

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Zdravotná starostlivosť

Využívanie hospitalizácie alebo dennej zdravotnej starostlivosti v nemocničnom zariadení

HO1

Hospitalizácia v nemocničnom zariadení za posledných 12 mesiacov

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HO2

Počet nocí strávených v nemocničnom zariadení za posledných 12 mesiacov

Číslo 1 – 99

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak HO1 = 1

HO3

Denná hospitalizácia v nemocničnom zariadení za posledných 12 mesiacov

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

HO4

Počet denných hospitalizácií v nemocničnom zariadení za posledných 12 mesiacov

Číslo 1 – 300

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak HO3 = 1

Využívanie ambulantnej a domácej starostlivosti

AM1

Posledná návšteva u zubného lekára alebo ortodontistu

(na účely osobnej liečby)

1

Pred menej ako 6 mesiacmi

2

Pred 6 až 12 mesiacmi

3

Pred 12 alebo viacerými mesiacmi

4

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AM2

Posledná návšteva u praktického alebo rodinného lekára (na účely osobnej liečby)

1

Pred menej ako 12 mesiacmi

2

Pred 12 alebo viacerými mesiacmi

3

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AM3

Počet návštev u praktického alebo rodinného lekára za posledné 4 týždne (na účely osobnej liečby)

Číslo 0 – 99

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak AM2 = 1

AM4

Posledná návšteva u odborného lekára alebo chirurga (na účely osobnej liečby)

1

Pred menej ako 12 mesiacmi

2

Pred 12 alebo viacerými mesiacmi

3

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AM5

Počet návštev u odborného lekára alebo chirurga za posledné 4 týždne (na účely osobnej liečby)

Číslo 0 – 99

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak AM4 = 1

AM6a

Návšteva u fyzioterapeuta alebo kinezioterapeuta za posledných 12 mesiacov

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AM6b

Návšteva u psychológa alebo psychoterapeuta za posledných 12 mesiacov

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AM7

Využitie služieb domácej starostlivosti pre vlastnú potrebu za posledných 12 mesiacov

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Užívanie liekov

MD1

Užívanie liekov na lekársky predpis za posledné 2 týždne

(okrem antikoncepcie)

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

MD2

Užívanie liekov, rastlinných liečiv alebo vitamínov dostupných bez lekárskeho predpisu za posledné 2 týždne

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Služby týkajúce sa prevencie

PA1

Posledné očkovanie proti chrípke

Mesiac/rok (MMRRRR)

Nikdy alebo veľmi dávno (0)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PA2

Posledné meranie krvného tlaku odborným zdravotníckym pracovníkom

1

Počas posledných 12 mesiacov

2

Pred 1 až menej ako 3 rokmi

3

Pred 3 až menej ako 5 rokmi

4

Pred viac ako 5 rokmi

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PA3

Posledné meranie hladiny cholesterolu v krvi odborným zdravotníckym pracovníkom

1

Počas posledných 12 mesiacov

2

Pred 1 až menej ako 3 rokmi

3

Pred 3 až menej ako 5 rokmi

4

Pred viac ako 5 rokmi

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PA4

Posledné meranie hladiny cukru v krvi odborným zdravotníckym pracovníkom

1

Počas posledných 12 mesiacov

2

Pred 1 až menej ako 3 rokmi

3

Pred 3 až menej ako 5 rokmi

4

Pred viac ako 5 rokmi

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PA5

Posledný test na skryté okultné krvácanie v stolici

1

Počas posledných 12 mesiacov

2

Pred 1 až menej ako 2 rokmi

3

Pred 2 až menej ako 3 rokmi

4

Pred viac ako 3 rokmi

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PA6

Posledná kolonoskopia

1

Počas posledných 12 mesiacov

2

Pred 1 až menej ako 5 rokmi

3

Pred 5 až menej ako 10 rokmi

4

Pred viac ako 10 rokmi

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PA7

Posledná mamografia (RTG vyšetrenie pŕs)

1

Počas posledných 12 mesiacov

2

Pred 1 až menej ako 2 rokmi

3

Pred 2 až menej ako 3 rokmi

4

Pred viac ako 3 rokmi

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak POHLAVIE = 2

PA8

Posledné vyšetrenie výteru z krčka maternice

1

Počas posledných 12 mesiacov

2

Pred 1 až menej ako 2 rokmi

3

Pred 2 až menej ako 3 rokmi

4

Pred viac ako 3 rokmi

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak POHLAVIE = 2

Neuspokojené potreby zdravotnej starostlivosti

UN1a

Neuspokojená potreba zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov z dôvodu dlhých čakacích zoznamov

1

Áno

2

Nie

3

Zdravotná starostlivosť nebola potrebná

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

UN1b

Neuspokojená potreba zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov z dôvodu veľkej vzdialenosti alebo problémov s dopravou

1

Áno

2

Nie

3

Zdravotná starostlivosť nebola potrebná

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

UN2a

Respondent si lekárske vyšetrenie alebo liečbu za posledných 12 mesiacov nemohol dovoliť

1

Áno

2

Nie

3

Nebolo potrebné

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

UN2b

Respondent si dentálne vyšetrenie alebo dentálnu liečbu za posledných 12 mesiacov nemohol dovoliť

1

Áno

2

Nie

3

Nebolo potrebné

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

UN2c

Respondent si za posledných 12 mesiacov nemohol dovoliť lieky na predpis

1

Áno

2

Nie

3

Neboli potrebné

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

UN2d

Respondent si za posledných 12 mesiacov nemohol dovoliť starostlivosť týkajúcu sa duševného zdravia (napr. starostlivosť poskytovanú psychológom alebo psychiatrom)

1

Áno

2

Nie

3

Nebola potrebná

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Zdravotné determinanty

Telesná váha a výška

BM1

Výška bez obuvi

Číslo v cm

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

BM2

Váha bez šatstva a topánok

Číslo v kg

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Fyzická aktivita/cvičenie

PE1

Fyzická námaha pri plnení povinností (vrátane platených aj neplatených pracovných činností)

1

Respondent väčšinou sedí alebo stojí

2

Respondent väčšinou chodí alebo vykonáva činnosti vyžadujúce si miernu fyzickú námahu

3

Prevažne ťažká manuálna alebo fyzicky náročná práca

4

Respondent nevykonáva žiadne pracovné úlohy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PE2

Počet dní v bežnom týždni, počas ktorých sa respondent presúva na dané miesto chôdzou trvajúcou nepretržite minimálne 10 minút

Počet dní 1 – 7

0

Nikdy nevykonávam takéto fyzické aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PE3

Čas strávený chôdzou pri presune na rôzne miesta počas bežného dňa

1

10 – 29 minút denne

2

30 – 59 minút denne

3

1 hodina až menej ako 2 hodiny denne

4

2 až menej ako 3 hodiny denne

5

3 hodiny alebo viac denne

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak PE2 ≠ 0

PE4

Počet dní v bežnom týždni, počas ktorých sa respondent presúva na dané miesto bicyklom nepretržite minimálne 10 minút

Počet dní 1 – 7

0

nikdy nevykonávam takéto fyzické aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PE5

Čas strávený presunom na rôzne miesta na bicykli počas bežného dňa

1

10 – 29 minút denne

2

30 – 59 minút denne

3

1 hodina až menej ako 2 hodiny denne

4

2 až menej ako 3 hodiny denne

5

3 hodiny alebo viac denne

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak PE4 ≠ 0

PE6

Počet dní v bežnom týždni, počas ktorých sa respondent minimálne 10 minút nepretržite venuje športu, cvičí alebo vykonáva rekreačné (voľnočasové) fyzické aktivity, ktoré spôsobujú aspoň malé zrýchlenie dychu alebo srdcovej činnosti

Počet dní 1 – 7

0

Nikdy nevykonávam takéto fyzické aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

PE7

Čas v bežnom týždni strávený športom, cvičením lebo vykonávaním rekreačných (voľnočasových) fyzických aktivít

HHMM (hodiny/minúty)

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak PE6 ≠ 0

PE8

Počet dní v bežnom týždni, počas ktorých sa respondent venuje činnostiam na posilňovanie svalstva

Počet dní 1 – 7

0

Nikdy nevykonávam takéto fyzické aktivity

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Konzumácia ovocia a zeleniny

FV1

Frekvencia konzumácie ovocia, okrem ovocných štiav

1

Raz alebo viackrát denne

2

4 až 6-krát týždenne

3

1 až 3-krát týždenne

4

Menej ako raz týždenne

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

FV2

Počet porcií ovocia denne, okrem ovocných štiav

Číslo 1 – 99

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak FV1 = 1

FV3

Frekvencia konzumácie zeleniny alebo šalátov, okrem zeleninových štiav a zemiakov

1

Raz alebo viackrát denne

2

4 až 6-krát týždenne

3

1 až 3-krát týždenne

4

Menej ako raz týždenne

5

Nikdy

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

FV4

Počet porcií zeleniny alebo šalátov, okrem zeleninových štiav a zemiakov

Číslo 1 – 99

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak FV3 = 1

Fajčenie

SK1

Návyky, pokiaľ ide o fajčenie

1

Každodenné fajčenie

2

Príležitostné fajčenie

3

Respondent vôbec nefajčí

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

SK2

Druh konzumovaných tabakových výrobkov

1

Cigarety (vyrobené a/alebo ručne šúľané)

2

Cigary

3

Fajkový tabak

4

Iné

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak SK1 = 1 alebo 2

SK3

Priemerný počet vyfajčených cigariet denne

Číslo 1 – 99

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak SK1 = 1 a

SK2 = 1

SK4

Frekvencia vystavenia tabakovému dymu v krytých priestoroch

1

Nikdy alebo takmer nikdy

2

Menej ako 1 hodinu denne

3

1 hodinu alebo viac denne

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Konzumácia alkoholu

AL1

Frekvencia konzumácie alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu (pivo, víno, kvasený jablkový mušt, liehoviny, koktaily, premixy, likéry, doma vyrábaný alkohol…) za posledných 12 mesiacov

1

Každý alebo takmer každý deň

2

5 – 6 dní týždenne

3

3 – 4 dni týždenne

4

1 – 2 dni týždenne

5

2 – 3 dni mesačne

6

Raz mesačne

7

Menej ako jedenkrát za mesiac

8

Nikdy za posledných 12 mesiacov, pretože už nepijem alkohol

9

Nikdy, alebo iba pár dúškov alebo ochutnaní za celý svoj život

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

AL2

Frekvencia konzumácie alkoholických nápojov v dňoch pondelok až štvrtok

1

Počas všetkých 4 dní

2

Počas 3 z uvedených 4 dní

3

Počas 2 z uvedených 4 dní

4

Počas 1 dňa z uvedených 4 dní

5

Počas žiadneho z uvedených 4 dní

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak AL1 = 1, 2, 3 alebo 4

AL3

Priemerný počet (bežných) alkoholických nápojov počas jedného z uvedených dní (pondelok až štvrtok)

1

16 alebo viac nápojov denne

2

10 – 15 nápojov denne

3

6 – 9 nápojov denne

4

4 – 5 nápojov denne

5

3 nápoje denne

6

2 nápoje denne

7

1 nápoj denne

8

0 nápojov denne

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak (AL1 = 1, 2, 3 alebo 4) a (AL2 = 1, 2, 3 alebo 4)

AL4

Frekvencia konzumácie alkoholických nápojov v dňoch piatok až nedeľa

1

Počas všetkých 3 dní

2

Počas 2 z uvedených 3 dní

3

Počas 1 z uvedených 3 dní

4

Počas žiadneho z uvedených 3 dní

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak AL1 = 1, 2, 3 alebo 4

AL5

Priemerný počet (bežných) alkoholických nápojov počas jedného z uvedených dní (piatok až nedeľa)

1

16 alebo viac nápojov denne

2

10 – 15 nápojov denne

3

6 – 9 nápojov denne

4

4 – 5 nápojov denne

5

3 nápoje denne

6

2 nápoje denne

7

1 nápoj denne

8

0 nápojov denne

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak (AL1 = 1, 2, 3 alebo 4) a (AL4 = 1, 2 alebo 3)

AL6

Frekvencia rizikového jednorazového požívania alkoholických nápojov (zodpovedajúcich 60 g čistého etanolu alebo väčšiemu množstvu) za posledných 12 mesiacov

1

Každý alebo takmer každý deň

2

5 – 6 dní týždenne

3

3 – 4 dni týždenne

4

1 – 2 dni týždenne

5

2 – 3 dni mesačne

6

Raz mesačne

7

Menej ako jedenkrát mesačne

8

Nikdy za posledných 12 mesiacov

9

Nikdy za celý svoj život

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7

Sociálna podpora

SS1

Počet blízkych osôb, na ktoré sa respondent môže spoľahnúť v prípade vážnych osobných problémov

1

Žiadne

2

1 alebo 2

3

3 až 5

4

6 alebo viac

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

SS2

Miera záujmu iných ľudí o činnosti respondenta

1

Veľká účasť a záujem

2

Určitá účasť a záujem

3

Respondent si nie je istý

4

Malá účasť a záujem

5

Žiadna účasť a záujem

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

SS3

Jednoduchosť, s akou možno v prípade potreby získať praktickú pomoc od susedov

1

Veľmi ľahko

2

Ľahko

3

Je to možné

4

Ťažko

5

Veľmi ťažko

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

Poskytovanie neformálnej starostlivosti alebo pomoci

IC1

Poskytovanie starostlivosti alebo pomoci jednej alebo viacerým osobám so zdravotnými problémami súvisiacimi s vysokým vekom, s chronickými zdravotnými problémami alebo postihnutím minimálne raz týždenne

(okrem profesionálnych činností)

1

Áno

2

Nie

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

každý

IC2

Prevažujúci vzťah k osobe(-ám), ktorá(-é) trpí(-ia) chronickými zdravotnými problémami alebo postihnutím, alebo zdravotnými problémami súvisiacimi s vysokým vekom a ktorej(-ým) respondent poskytuje starostlivosť alebo pomoc minimálne raz týždenne

1

Rodinný príslušník/rodinní príslušníci respondenta

2

Nie je/nie sú rodinným príslušníkom/rodinnými príslušníkmi respondenta

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak IC1 = 1

IC3

Počet hodín týždenne, počas ktorých respondent poskytuje starostlivosť alebo pomoc osobe(-ám), ktorá(-é) trpí(-ia) chronickými zdravotnými problémami alebo postihnutím, alebo zdravotnými problémami súvisiacimi s vysokým vekom

1

Menej ako 10 hodín týždenne

2

Najmenej 10 ale menej ako 20 hodín týždenne

3

20 hodín týždenne alebo viac

– 1

chýba (nie je známe, odmietnutie odpovede)

– 2

nepoužíva sa

ak IC1 = 1


PRÍLOHA II

Konečné veľkosti vzoriek, ktoré sa majú dosiahnuť

 

Osoby vo veku 15 rokov a viac, s ktorými sa má uskutočniť rozhovor

Členské štáty EÚ

Belgicko

6 500

Bulharsko

5 920

Česká republika

6 510

Dánsko

5 350

Nemecko

15 260

Estónsko

4 270

Írsko

5 057

Grécko

6 667

Španielsko

11 620

Francúzsko

13 110

Taliansko

13 180

Cyprus

4 095

Lotyšsko

4 555

Litva

4 850

Luxembursko

4 000

Maďarsko

6 410

Malta

3 975

Holandsko

7 515

Rakúsko

6 050

Poľsko

10 690

Portugalsko

6 515

Rumunsko

8 420

Slovinsko

4 486

Slovensko

5 370

Fínsko

5 330

Švédsko

6 200

Spojené kráľovstvo

13 085

Členské štáty EÚ spolu

194 990

Švajčiarsko

5 900

Island

3 940

Nórsko

5 170

Spolu vrátane Švajčiarska, Islandu a Nórska

210 000


PRÍLOHA III

Územia štátov, ktoré sú z prieskumu vyňaté

Štát

Štátne územie

Francúzsko

francúzske zámorské departmenty a územia

Cyprus

územie, na ktorom sa nevykonáva zvrchovaná moc Cyperskej republiky

Holandsko

Karibské ostrovy (Bonaire, St. Eustatius a Saba), Západofrízske ostrovy okrem ostrova Texel

Írsko

všetky ostrovy pri pobreží okrem ostrovov Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan a Valentia

Spojené kráľovstvo

Škótsko severne od Kaledónskeho prieplavu, Scillské ostrovy