19.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 36/2013

z 18. januára 2013,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 14 10 a 1701 99 10 so zníženým clom na hospodársky rok 2012/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 186 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Počas hospodárskeho roka 2011/2012 dosiahla priemerná cena zo závodu za voľne ložený biely cukor hodnotu 175 % referenčnej ceny 404 EUR/tonu a bola približne o 275 EUR/tonu vyššia než cena na svetovom trhu. Cena v Únii sa v súčasnosti ustálila na úrovni približne 700 EUR/tonu, čo je najvyššia úroveň od reformy organizácie trhu s cukrom a narúša optimálne plynutie dodávok cukru na trhu Únie. Očakávaný nárast tejto už v súčasnosti vysokej cenovej hladiny v hospodárskom roku 2012/2013 podmieňuje riziko vážnych narušení trhu, ktorým by sa malo zabrániť pomocou potrebných opatrení.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa opatrenia môžu prijímať s cieľom riešiť riziko narušenia trhu, predovšetkým v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien, za predpokladu, že tento cieľ nie je možné dosiahnuť prostredníctvom iných opatrení, ktoré sú k dispozícii podľa uvedeného nariadenia. Vzhľadom na súčasné okolnosti na trhu sa však v nariadení (ES) č. 1234/2007 neustanovujú žiadne iné konkrétne opatrenia zamerané na zmiernenie napätej situácie a umožnenie dodávok cukru za rozumnú cenu než opatrenia založené na článku 186 uvedeného nariadenia.

(3)

Na základe odhadovanej ponuky a dopytu v hospodárskom roku 2012/2013 sa očakáva, že koncové zásoby trhu s cukrom budú minimálne o 0,5 milióna ton menšie než v hospodárskom roku 2011/2012. Pri tomto údaji sa už zohľadňuje dovoz z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú určité preferenčné režimy.

(4)

S cieľom zlepšiť situáciu v oblasti dodávok na trh Únie s cukrom je potrebné zjednodušiť dovoz prostredníctvom zníženia dovozného cla na určité množstvá cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 14 10 a 1701 99 10, so zníženým clom. Množstvo a zníženie cla by sa malo posúdiť s ohľadom na súčasný stav a predpokladaný vývoj na trhu Únie s cukrom. Množstvo a zníženie by sa preto mali opierať o systém predkladania ponúk.

(5)

Mali by sa určiť minimálne požiadavky na ponuky.

(6)

Ku každej ponuke by sa mala zložiť zábezpeka. Táto zábezpeka by sa mala stať zábezpekou pre žiadosť o dovoznú licenciu v prípade úspešnej ponuky a mala by sa v prípade neúspešnej ponuky uvoľniť.

(7)

Príslušné orgány členských štátov by mali o prípustných ponukách informovať Komisiu. Na zjednodušenie a štandardizovanie týchto oznámení by sa mali poskytnúť vzory.

(8)

V prípade každej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk by sa Komisii malo umožniť stanoviť minimálne clo, prípadne prideľovací koeficient, s cieľom znížiť prijaté množstvá alebo rozhodnúť o nestanovení minimálneho cla.

(9)

Členské štáty by mali uchádzačov v krátkom čase informovať o výsledkoch ich účasti v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk.

(10)

Príslušné orgány by mali Komisii oznámiť množstvá, na ktoré vydali dovozné licencie. Na tieto účely by Komisia mala sprístupniť vzory oznámení.

(11)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nepredložil svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa na hospodársky rok 2012/2013 otvára postup predkladania ponúk na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 14 10 a 1701 99 10, so zníženým clom a s referenčným číslom 09.4312.

Uvedené clo nahrádza clo podľa Spoločného colného sadzobníka a dodatočné clá uvedené v článku 141 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 (2).

Uplatňuje sa nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 (3), ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

1.   Lehota, počas ktorej sa ponuky môžu predkladať v rámci prvej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk, sa končí 23. januára 2013 o 12.00 hod. bruselského času.

2.   Lehoty, počas ktorých sa môžu predkladať ponuky v rámci druhej a každej ďalšej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk, sa začínajú prvým pracovným dňom po skončení predchádzajúcej lehoty. Končia sa o 12.00 bruselského času 27. februára 2013, 15. mája 2013 a 12. júna 2013.

3.   Komisia môže predkladanie ponúk pozastaviť v rámci jednej alebo viacerých čiastkových výzev na predkladanie ponúk.

Článok 3

1.   Ponuky predkladajú prevádzkovatelia usadení v Únii. Predkladajú ich príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom je prevádzkovateľ zaregistrovaný na účely DPH.

2.   Ponuky sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o dovoznú licenciu podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 376/2008.

3.   Formulár žiadosti možno podať elektronicky pomocou metódy, ktorú prevádzkovateľom poskytol príslušný členský štát. Príslušné orgány členských štátov môžu vyžadovať, aby súčasťou elektronických ponúk bol aj zdokonalený elektronický podpis v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (4).

4.   Ponuky sú prípustné len vtedy, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

v ponukách sa uvádza:

i)

v kolónke 4 meno a adresa uchádzača a jeho číslo DPH;

ii)

v kolónkach 17 a 18 množstvo cukru, na ktoré sa ponuka predkladá a ktoré je najmenej 20 ton a najviac 45 000 ton, zaokrúhlené na celé číslo;

iii)

v kolónke 20 navrhovaná výška cla v eurách na tonu cukru zaokrúhlená na najviac dve desatinné miesta;

iv)

v kolónke 16 osemciferný číselný znak KN cukru;

b)

pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk sa predloží potvrdenie o tom, že uchádzač zložil zábezpeku uvedenú v článku 4 ods. 1;

c)

ponuka sa predkladá v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov toho členského štátu, v ktorom sa ponuka predkladá;

d)

v ponuke sa uvádza odkaz na toto nariadenie a termín predkladania ponúk;

e)

ponuka neobsahuje žiadne dodatočné podmienky stanovené uchádzačom okrem podmienok ustanovených v tomto nariadení.

5.   Ponuka, ktorá sa nepredloží v súlade s odsekmi 1 a 2, nie je prípustná.

6.   Žiadatelia nepredkladajú viac ako jednu ponuku s tým istým osemciferným číselným znakom KN v rámci tej istej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk.

7.   Ponuka sa po predložení nesmie stiahnuť ani zmeniť ani doplniť.

Článok 4

1.   V súlade s ustanoveniami kapitoly III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 282/2012 (5) zloží každý uchádzač zábezpeku vo výške 150 EUR na tonu cukru, ktorý sa má podľa tohto nariadenia doviesť.

2.   V prípade úspešnej ponuky sa uvedená zábezpeka stáva zábezpekou na dovoznú licenciu.

3.   Zábezpeka uvedená v odseku 1 sa v prípade neúspešných uchádzačov uvoľní.

Článok 5

1.   Príslušné orgány členských štátov rozhodnú o platnosti ponúk na základe splnenia podmienok ustanovených v článku 3.

2.   Osoby poverené prijatím a preskúmaním ponúk sú povinné zachovávať pred všetkými neoprávnenými osobami mlčanlivosť o informáciách súvisiacich s predloženými ponukami.

3.   Ak príslušné orgány členských štátov rozhodnú, že ponuka je neplatná, informujú o tom uchádzača.

4.   Dotknutý príslušný orgán do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk ustanovenej v článku 2 ods. 1 a 2 faxom informuje Komisiu o prípustných predložených ponukách. Uvedené oznámenie neobsahuje údaje uvedené v článku 3 ods. 4 písm. a) bode i).

5.   Forma a obsah oznámení sa vymedzuje na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytne Komisia. V prípade, že nie sú predložené žiadne ponuky, príslušný orgán o tom v rovnakej lehote informuje Komisiu faxom.

Článok 6

S ohľadom na súčasný stav a predpokladaný vývoj trhu Únie s cukrom Komisia v prípade každej čiastkovej výzvy na predloženie ponúk a každého osemciferného číselného znaku KN stanoví minimálne clo alebo rozhodne o nestanovení minimálneho cla prijatím vykonávacieho nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Uvedeným vykonávacím nariadením Komisia v prípade potreby takisto stanoví prideľovací koeficient, ktorý sa uplatní na ponuky, ktoré boli predložené na úrovni minimálneho cla. V takom prípade sa zábezpeka uvedená v článku 4 uvoľní pomerne k prideleným množstvám.

Článok 7

1.   Ak nebolo stanovené žiadne minimálne clo, všetky ponuky sa zamietnu.

2.   Dotknutý príslušný orgán do troch pracovných dní po uverejnení vykonávacieho nariadenia uvedeného v článku 6 oznámi žiadateľom výsledok ich účasti v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk.

Článok 8

1.   Najneskôr posledný pracovný deň týždňa po týždni, v ktorom sa uverejnilo vykonávacie nariadenie uvedené v článku 6, príslušný orgán vydá dovoznú licenciu všetkým uchádzačom, v ktorých ponuke sa v súvislosti s osemciferným číselným znakom KN uvádza rovnaké alebo vyššie clo, ako je minimálne clo stanovené Komisiou v súvislosti s uvedeným osemciferným číselným znakom KN. V pridelených množstvách sa zohľadní prideľovací koeficient, ktorý Komisia stanovila v súlade s článkom 6.

Príslušné orgány členských štátov nevydajú žiadne licencie v prípade ponúk, ktoré neboli oznámené podľa článku 5 ods. 4

2.   Dovozné licencie obsahujú tieto záznamy:

a)

v kolónke 16 osemciferný číselný znak KN cukru;

b)

v kolónkach 17 a 18 množstvo prideleného cukru;

c)

v kolónke 20 aspoň jeden zo záznamov uvedených v časti A prílohy;

d)

v kolónke 24 uplatniteľné clo, pričom sa použije jeden zo záznamov uvedených v časti B prílohy.

3.   Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 práva vyplývajúce z dovozných licencií nie sú prenosné.

4.   Uplatňuje sa článok 153 ods. 3 prvý pododsek prvá veta a druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 9

Dovozné licencie vydané v súvislosti s čiastkovou výzvou na predkladanie ponúk sú platné odo dňa ich vydania až do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa vykonávacie nariadenie o čiastkovej výzve uvedené v článku 6 uverejnilo.

Článok 10

Najneskôr posledný pracovný deň druhého týždňa nasledujúceho po týždni, v ktorom sa uverejnilo vykonávacie nariadenie uvedené v článku 6, príslušné orgány oznámia Komisii množstvá, na ktoré vydali dovozné licencie podľa tohto nariadenia. Oznámenie sa zašle elektronicky v súlade so vzormi a metódami, ktoré členským štátom poskytla Komisia.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Stráca účinnosť 30. septembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4.


PRÍLOHA

A.

Záznamy uvedené v článku 8 ods. 2 písm. c)

v bulharčine

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013; Референтен номер 09.4312

v španielčine

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 36/2013; Número de referencia 09.4312

v češtine

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013; Referenční číslo 09.4312

v dánčine

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013; Referencenummer 09.4312

v nemčine

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 36/2013; Referenznummer 09.4312

v estónčine

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 36/2013; viitenumber 09.4312

v gréčtine

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2013 αριθμός αναφοράς 09.4312

v angličtine

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 36/2013; reference number 09.4312

vo francúzštine

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 36/2013; numéro de référence 09.4312

v taliančine

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013; Numero di riferimento 09.4312

v lotyštine

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013; Atsauces numurs 09.4312

v litovčine

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 36/2013; Nuorodos numeris 09.4312

v maďarčine

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett az) 36/2013/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4312

v maltčine

:

Impurtat b’dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013; Numru ta’ referenza 09.4312

v holandčine

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 36/2013; Referentienummer 09.4312

v poľštine

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013; Numer referencyjny 09.4312

v portugalčine

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) n.o 36/2013; Número de referência 09.4312

v rumunčine

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013; Număr de referință 09.4312

v slovenčine

:

Dovoz so zníženým clom podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 36/2013; referenčné číslo 09.4312

v slovinčine

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 36/2013; Referenčna številka 09.4312

vo fínčine

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 36/2013 mukaisesti; Viitenumero 09.4312

vo švédčine

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 36/2013; Referensnummer 09.4312

B.

Záznamy uvedené v článku 8 ods. 2 písm. d)

v bulharčine

:

Мито (мито върху приетата оферта)

v španielčine

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

v češtine

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

v dánčine

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

v nemčine

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

v estónčine

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

v gréčtine

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

v angličtine

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

vo francúzštine

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

v taliančine

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell’aggiudicazione)

v lotyštine

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

v litovčine

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

v maďarčine

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

v maltčine

:

Dazju doganali:(dazju doganali tal-offerta magħżula)

v holandčine

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

v poľštine

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

v portugalčine

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

v rumunčine

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

v slovenčine

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

v slovinčine

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

vo fínčine

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

vo švédčine

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)