20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/1


MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA

z 2. decembra 2013

medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

2013/C 373/01

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

ďalej len „inštitúcie“,

SA DOHODLI TAKTO:

1.

Účelom tejto dohody prijatej v súlade s článkom 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je zaviesť rozpočtovú disciplínu a zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu a spoluprácu medzi inštitúciami v rozpočtových otázkach, ako aj zabezpečiť riadne finančné hospodárenie.

2.

Rozpočtová disciplína v tejto dohode sa vzťahuje na všetky výdavky. Dohoda je počas svojej platnosti záväzná pre všetky inštitúcie.

3.

Touto dohodou sa nemenia príslušné rozpočtové právomoci inštitúcií, ktoré sú stanovené v zmluvách, v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (1) („nariadenie o viacročnom finančnom rámci“), a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2) („nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

4.

Akákoľvek zmena tejto dohody si vyžaduje vzájomnú dohodu všetkých inštitúcií.

5.

Táto dohoda pozostáva z troch častí:

Časť I obsahuje doplňujúce ustanovenia, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca, a ustanovenia o osobitných nástrojoch, ktoré nie sú zahrnuté do viacročného finančného rámca.

Časť II sa týka medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového postupu.

Časť III obsahuje ustanovenia týkajúce sa riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie.

6.

Táto dohoda nadobúda platnosť 23. decembra 2013 a nahrádza Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3).

ČASŤ I

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC A OSOBITNÉ NÁSTROJE

A.   Ustanovenia týkajúce sa viacročného finančného rámca

7.

Informácie o operáciách, ktoré nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie, a o predvídateľnom vývoji jednotlivých kategórii vlastných zdrojov Únie sa orientačne uvádzajú v samostatných tabuľkách. Tieto informácie sa spolu s dokumentmi priloženými k návrhu rozpočtu aktualizujú každý rok.

8.

Inštitúcie na účely riadneho finančného hospodárenia v čo najväčšej miere zabezpečia, aby boli v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu k dispozícii dostatočné rezervy nepresahujúce stropy v jednotlivých okruhoch viacročného finančného rámca okrem podokruhu 1b „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“.

Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2020

9.

V roku 2017 bude Komisia aktualizovať prognózy platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2020. V tejto aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočného plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy plnenia. Zohľadnia sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku Únie.

B.   Ustanovenia týkajúce sa osobitných nástrojov, ktoré nie sú zahrnuté do viacročného finančného rámca

Rezerva na núdzovú pomoc

10.

Keď Komisia usúdi, že je potrebné použiť prostriedky z rezervy na núdzovú pomoc, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov.

Akémukoľvek návrhu Komisie na presun prostriedkov z tejto rezervy však predchádza preskúmanie možnosti prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Presun prostriedkov z tejto rezervy sa vykoná v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Fond solidarity Európskej únie

11.

Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie, ako je stanovené v príslušnom základnom právnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Ak existuje možnosť prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú dodatočné výdavky, Komisia túto skutočnosť zohľadní pri vypracovávaní potrebného návrhu a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách použije vhodný rozpočtový nástroj. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov fondu solidarity prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Nástroj flexibility

12.

Komisia vypracuje návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po preskúmaní všetkých možností na prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú dodatočné výdavky.

V návrhu sa stanovia potreby, ktoré treba pokryť, a príslušná suma. Návrh pre ktorýkoľvek rozpočtový rok možno predložiť v priebehu rozpočtového postupu.

Rozhodnutie o mobilizácii nástroja flexibility prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Dohoda sa dosiahne v rámci ročného rozpočtového postupu.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

13.

Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov fondu na prispôsobenie sa globalizácii prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov fondu na prispôsobenie sa globalizácii Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Presuny týkajúce sa fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Mimoriadna rezerva

14.

Mobilizáciu mimoriadnej rezervy alebo jej časti navrhuje Komisia po dôkladnej analýze všetkých ostatných finančných možností. Takýto návrh sa môže predložiť len v súvislosti s návrhom opravného alebo ročného rozpočtu, ktorého prijatie by si takýto návrh vyžadoval. K návrhu na mobilizáciu mimoriadnej rezervy Komisia prikladá návrh na prerozdelenie prostriedkov v rámci existujúceho rozpočtu, a to vo významnej sume odôvodnenej na základe analýzy Komisie.

Rozhodnutie mobilizovať mimoriadnu rezervu prijmú spoločne Európsky parlament a Rada súčasne so schválením opravného alebo všeobecného rozpočtu Únie, ktorého prijatie mimoriadna rezerva uľahčuje. Európsky parlament a Rada konajú v súlade s pravidlami hlasovania pre schvaľovanie všeobecného rozpočtu Únie stanovenými v článku 314 ZFEÚ.

ČASŤ II

ZLEPŠENIE MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ROZPOČTU

A.   Postup medziinštitucionálnej spolupráce

15.

Podrobnosti týkajúce sa medziinštitucionálnej spolupráce počas rozpočtového postupu sú uvedené v prílohe.

Rozpočtová transparentnosť

16.

Komisia vypracuje výročnú správu, ktorá bude sprevádzať všeobecný rozpočet Únie a v ktorej sa zhromaždia informácie, ktoré sú k dispozícii a nemajú dôverný charakter, týkajúce sa:

aktív a pasív Únie vrátané tých, ktoré vyplývajú z operácií prijímania a poskytovania pôžičiek vykonávaných Úniou v súlade s jej právomocami podľa zmlúv,

príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu (ERF), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a iných prípadných budúcich mechanizmov vrátane trustových fondov,

výdavky, ktoré členské štáty vynaložili v rámci posilnenej spolupráce, pokiaľ nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie.

B.   Začlenenie finančných ustanovení do legislatívnych aktov

17.

Každý legislatívny akt, ktorý sa týka viacročných programov prijatých prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu, obsahuje ustanovenie, v ktorom zákonodarca stanovuje finančné krytie príslušného programu.

V priebehu ročného rozpočtového postupu bude táto suma predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu.

Európsky parlament a Rada a Komisia sa zaväzujú, že sa pri vypracovaní návrhu rozpočtu neodchýlia od tejto sumy o viac ako 10 %, a to počas celého obdobia trvania príslušného programu, ak sa nevyskytnú nové, objektívne a dlhodobé okolnosti, ktoré budú jasne a presne odôvodnené, pričom sa zohľadnia výsledky získané pri vykonávaní programu, najmä na základe hodnotení. Žiadne zvýšenie vyplývajúce z takejto zmeny neprekročí existujúci strop príslušného okruhu, a to bez toho, aby bolo dotknuté použitie nástrojov uvedených v nariadení o viacročnom finančnom rámci a v tejto dohode.

Tento bod sa nevzťahuje na rozpočtové prostriedky pre súdržnosť, schválené prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu a vopred pridelené členským štátom, ktoré obsahujú finančnú referenčnú sumu na celé obdobie trvania programu, ani na prostriedky pre veľké projekty uvedené v článku 16 nariadenia o viacročnom finančnom rámci.

18.

Legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov a ktoré nie sú prijímané prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu, nebudú obsahovať „sumu považovanú za potrebnú“.

Ak by Rada vyjadrila záujem zahrnúť referenčnú sumu, táto suma sa bude považovať za vyjadrenie vôle zákonodarcu a neovplyvní rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu a Rady uvedené v ZFEÚ. Na tento účel sa toto ustanovenie uvedie vo všetkých legislatívnych aktoch, ktoré obsahujú takúto referenčnú sumu.

Ak bola referenčná suma predmetom dohody po zmierovacom postupe uvedenom v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca 1975 (4), bude sa považovať za referenčnú sumu v zmysle bodu 17 tejto dohody.

C.   Výdavky týkajúce sa rybárskych dohôd

19.

Výdavky týkajúce sa rybárskych dohôd podliehajú týmto osobitným pravidlám:

Komisia sa zaväzuje, že bude Európsky parlament pravidelne informovať o príprave a priebehu rokovaní vrátane ich vplyvov na rozpočet.

Inštitúcie sa zaväzujú, že v priebehu legislatívneho postupu, ktorý sa týka rybárskych dohôd, vynaložia všetko úsilie na to, aby všetky postupy prebehli čo najrýchlejšie.

Sumy stanovené v rozpočte na nové rybárske dohody alebo na obnovenie rybárskych dohôd, ktoré nadobúdajú platnosť po 1. januári príslušného rozpočtového roka, sa zahrnú do rezervy.

Ak sa ukáže, že rozpočtové prostriedky týkajúce sa rybárskych dohôd (vrátane rezervy) sú nedostatočné, Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade informácie potrebné na výmenu názorov prostredníctvom trialógu, prípadne v zjednodušenej forme, vo vzťahu k príčinám tejto situácie a opatreniam, ktoré sa môžu prijať podľa stanovených postupov. V prípade potreby Komisia navrhne vhodné opatrenia.

Komisia štvrťročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade podrobné informácie o vykonávaní platných rybárskych dohôd a finančnú prognózu na zostávajúcu časť roka.

20.

Zástupcovia Európskeho parlamentu sa môžu zúčastňovať so štatútom pozorovateľa na dvojstranných a viacstranných konferenciách, na ktorých sa rokuje o medzinárodných rybárskych dohodách, s ohľadom na právomoci Európskeho parlamentu v oblasti rybárskych dohôd a súlad s bodmi 25 a 26 rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (5).

21.

Bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné postupy, ktorými sa riadi rokovanie o rybárskych dohodách sa Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtovej spolupráce zaväzujú, že dosiahnu včasnú dohodu o primeranom financovaní rybárskych dohôd.

D.   Výdavky týkajúce sa rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva

22.

Rozpočtové prostriedky pre rezervu na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva ustanovené v článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (6) sa zahrnú priamo do všeobecného rozpočtu Únie. Všetky prostriedky v rezerve, ktoré sa nesprístupnili pre krízové opatrenia, sa uhradia ako priame platby.

Výdavky súvisiace s opatreniami pre prípad krízových situácií, ktoré nastali medzi 16. októbrom a koncom rozpočtového roka, sa môžu financovať z rezervy nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s požiadavkami stanovenými v treťom odseku.

Ak sa Komisia domnieva, že je potrebné použiť prostriedky z tejto rezervy, predloží v súlade s príslušným legislatívnym aktom Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do rozpočtových riadkov, z ktorých sa financujú opatrenia, ktoré považuje za potrebné. Akémukoľvek návrhu Komisie na presun s cieľom použiť rezervu však predchádza preskúmanie možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.

Presuny z rezervy sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

E.   Financovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

23.

Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa v plnej výške zahrnie do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP. Táto suma je určená na pokrytie skutočných predvídateľných potrieb stanovených v rámci zostavovania návrhu rozpočtu na základe prognóz, ktoré každoročne pripravuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), a zároveň sa ponecháva primeraná rezerva na nepredvídané akcie. Do rezervy sa nesmú zahrnúť žiadne finančné prostriedky SZBP.

24.

V prípade výdavkov na SZBP, ktoré sa uhrádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 41 Zmluvy o Európskej únii, sa inštitúcie budú snažiť v zmierovacom výbore a na základe návrhu rozpočtu vypracovaného Komisiou dospieť každý rok k dohode o výške operačných výdavkov, ktoré sa uhrádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie, a o rozdelení uvedenej sumy medzi články rozpočtovej kapitoly SZBP, ako sa navrhuje vo štvrtom odseku tohto bodu. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, Európsky parlament a Rada zahrnú do rozpočtu sumu uvedenú v predchádzajúcom rozpočte, alebo sumu navrhovanú v návrhu rozpočtu, podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia.

Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa rozdelí medzi články rozpočtovej kapitoly SZBP tak, ako sa navrhuje vo štvrtom odseku. Každý článok bude zahŕňať už prijaté nástroje, predpokladané nástroje, ktoré zatiaľ neboli prijaté, a všetky ostatné budúce ale nepredvídané nástroje, ktoré má Rada prijať počas príslušného rozpočtového roka.

Keďže Komisia je na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách oprávnená autonómne presúvať rozpočtové prostriedky medzi článkami v rámci rozpočtovej kapitoly SZBP, zabezpečí sa v tejto súvislosti nevyhnutná flexibilnosť potrebná na rýchle vykonávanie akcií SZBP. V prípade, že suma rozpočtovej kapitoly SZBP počas rozpočtového roka nie je dostatočná na pokrytie potrebných výdavkov, Európsky parlament a Rada budú na návrh Komisie hľadať urýchlene riešenie, pričom sa zohľadní článok 3 nariadenia o viacročnom finančnom rámci a bod 10 tejto dohody.

V rámci rozpočtovej kapitoly SZBP by mohli byť články, do ktorých sa zahrnú akcie SZBP, označené takto:

jednotlivé hlavné misie, ako sa uvádza v článku 49 ods. 1 písm. g) nariadenia o rozpočtových pravidlách,

operácie krízového riadenia, predchádzanie konfliktom, riešenie a stabilizácia, monitorovanie a zavádzanie mierových a bezpečnostných procesov,

nešírenie zbraní a odzbrojenie,

núdzové opatrenia,

prípravné a následné opatrenia,

osobitní zástupcovia Európskej únie.

25.

Každý rok konzultuje vysoký predstaviteľ s Európskym parlamentom výhľadový dokument, ktorý sa predloží do 15. júna príslušného roku a v ktorom sa stanovia hlavné aspekty a základné možnosti SZBP vrátane finančných vplyvov na všeobecný rozpočet Únie, hodnotenia opatrení zavedených v roku n – 1 a posúdenie koordinácie a komplementarity SZBP s ostatnými vonkajšími finančnými nástrojmi Únie. Vysoký predstaviteľ bude okrem toho v rámci pravidelného politického dialógu o SZBP pravidelne informovať Európsky parlament prostredníctvom spoločných konzultačných zasadnutí, ktoré sa majú schváliť najneskôr na zasadnutí zmierovacieho výboru a ktoré sa majú konať najmenej päťkrát za rok. Účasť na uvedených zasadnutiach určí samostatne Európsky parlament a Rada, pričom zohľadnia ciele a povahu informácií, ktoré sa na týchto zasadnutiach vymieňajú.

Komisia bude vyzvaná k účasti na týchto zasadnutiach.

Ak Rada prijme rozhodnutie v oblasti SZBP, ktoré je spojené so vznikom výdavkov, vysoký predstaviteľ zašle bezodkladne, a v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní po prijatí rozhodnutia Európskemu parlamentu odhad predpokladaných nákladov (ďalej len „finančný výkaz“), najmä nákladov, ktoré sa týkajú časového rámca, zamestnancov, využívania priestorov a inej infraštruktúry, prepravných zariadení, požiadaviek na odborné vzdelávanie a bezpečnostných opatrení.

Každý štvrťrok bude Komisia informovať Európsky parlament a Radu o vykonávaní akcií SZBP a o finančných prognózach na zostávajúcu časť rozpočtového roka.

F.   Zapojenie inštitúcií, pokiaľ ide o rozvojovú politiku a Európsky rozvojový fond

26.

Komisia nadviaže neformálny dialóg s Európskym parlamentom o otázkach rozvojovej politiky bez ohľadu na zdroje ich financovania. Právomoc kontroly, ktorú má Európsky parlament pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond (ERF) sa na dobrovoľnej báze zosúladí s právomocou kontroly, ktorú má vo vzťahu k všeobecného rozpočtu Únie, najmä vo vzťahu k nástroju financovania rozvojovej spolupráce, a to podľa podrobných podmienok, ktoré sa vymedzia počas neformálneho dialógu.

Európsky parlament a Rada berú na vedomie, že Komisia s cieľom okrem iného posilniť demokratickú kontrolu rozvojovej politiky má v úmysle navrhnúť, aby sa od roku 2021 ERF začlenil do rozpočtu.

G.   Spolupráca inštitúcií počas rozpočtového postupu týkajúceho sa administratívnych výdavkov

27.

Úspory vyplývajúce zo stropu pre okruh 5, ako sa uvádza v prílohe k viacročnému finančnému rámcu, sa pomerne rozdelia medzi všetky inštitúcie, ako aj ostatné orgány Únie na základe ich príslušného podielu na administratívnych rozpočtoch.

Od každej inštitúcie, orgánu alebo agentúry sa očakáva, že predloží odhad výdavkov v ročnom rozpočtovom postupe v súlade s usmerneniami uvedenými v prvom odseku.

S cieľom neutralizovať dodatočnú kapacitu vytvorenú nárastom pracovného času na 40 hodín týždenne sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na postupnom znížení počtu zamestnancov o 5 %, ako sa uvádza v pláne pracovných miest z 1. januára 2013 (7). Toto zníženie by sa malo vzťahovať na všetky inštitúcie, orgány a agentúry a malo by sa vykonať v rokoch 2013 až 2017. Znížením nie sú dotknuté rozpočtové práva Európskeho parlamentu a Rady.

ČASŤ III

RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ÚNIE

A.   Spoločné hospodárenie

28.

Komisia zabezpečí, aby sa Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov na ich žiadosť poskytli všetky informácie a dokumentácia, ktoré sa považujú za potrebné na výkon právomocí Európskeho parlamentu, Rady alebo Dvora audítorov podľa ZFEÚ a ktoré súvisia s finančnými prostriedkami Únie vynaloženými prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré sa poskytli na základe dohôd o overovaní uzatvorenými s týmito organizáciami.

Hodnotiaca správa

29.

V hodnotiacej správe stanovenej v článku 318 ZFEÚ Komisia rozlíši vnútorné politiky, ktoré sú zamerané na stratégiu Európa 2020, od vonkajších politík a použije viac informácií týkajúcich sa výkonnosti vrátane výsledkov auditu týkajúcich sa výkonnosti, aby posúdila financie Únie na základe dosiahnutých výsledkov.

Finančné plánovanie

30.

Komisia dvakrát za rok, prvý raz v apríli alebo v máji, a druhýkrát v decembri alebo v januári (po prijatí všeobecného rozpočtu Únie) predloží (spolu s dokumentmi priloženými k návrhu rozpočtu) úplný finančný plán pre okruhy 1 (okrem podokruhu 1b: „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“), 2 (životné prostredie a rybárstvo), 3 a 4 viacročného finančného rámca. V tomto pláne, rozdelenom podľa okruhov, oblastí politík a rozpočtových riadkov, by mali byť uvedené:

a)

platné právne predpisy s rozlíšením medzi viacročnými programami a ročnými akciami:

v prípade viacročných programov by Komisia mala uviesť postup, na základe ktorého boli prijaté (riadny alebo mimoriadny legislatívny postup), ich trvanie, celkový finančný balík, sumy pridelené na administratívne výdavky,

v prípade ročných akcií (pilotné projekty, prípravné akcie, agentúry) a akcií financovaných na základe výsadných práv Komisie by Komisia mala uviesť viacročné odhady a zostávajúce rezervy v rámci schválených stropov stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8),

b)

prejednávané legislatívne návrhy: prejednávané návrhy Komisie s najnovšou aktualizáciou.

Komisia by mala zvážiť možnosť krížových odkazov medzi jej finančným a legislatívnym plánom, aby sa dosiahli presnejšie a spoľahlivejšie prognózy. Komisia by pri každom legislatívnom návrhu mala uviesť, či je zahrnutý do plánu na apríl alebo december. Európsky parlament a Rada by mali byť informované najmä o:

a)

všetkých nových legislatívnych aktoch, ktoré sa prijali, a všetkých prejednávaných návrhoch, ktoré sa predložili, ale nezahrnuli do plánu na apríl alebo december (s príslušnými sumami);

b)

právnych predpisoch, ktoré sú zahrnuté do ročného legislatívneho pracovného programu Komisie, pričom sa uvedie, či akcie môžu mať finančný vplyv.

V prípade potreby by mala Komisia vždy uviesť zmenu plánu vyplývajúcu z nových legislatívnych návrhov.

B.   Agentúry a európske školy

31.

Komisia pred predložením svojho návrhu zriadiť novú agentúru vypracuje riadne, súhrnné a objektívne posúdenie vplyvu, v ktorom zohľadní okrem iného nevyhnutný počet zamestnancov a kompetencie, aspekty nákladov a výnosov, subsidiaritu a proporcionalitu, dosah na vnútroštátne činnosti a činnosti Únie a rozpočtové vplyvy na príslušný výdavkový okruh. Na základe tejto informácie a bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, sa Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtovej spolupráce zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní navrhovanej agentúry.

Postup zahŕňa tieto fázy:

po prvé, Komisia bude systematicky predkladať každý návrh na zriadenie novej agentúry na prvom zasadnutí trialógu, ktoré sa bude konať po prijatí jej návrhu, predloží finančný výkaz priložený k návrhu právneho aktu, ktorým sa navrhuje zriadenie agentúry, a uvedie jeho dôsledky na zostávajúce obdobie finančného plánovania,

po druhé, Komisia počas legislatívneho procesu pomáha zákonodarcovi pri posudzovaní finančných dôsledkov navrhovaných zmien. Takéto finančné dôsledky by sa mali zvážiť počas príslušných legislatívnych trialógov,

po tretie, Komisia pred uzavretím legislatívneho procesu predloží aktualizovanú účtovnú závierku, pričom zohľadní potenciálne úpravy zo strany zákonodarcu; uvedená konečná účtovná závierka sa zaradí do programu záverečného legislatívneho trialógu a formálne ju schváli zákonodarca. Zaradí sa aj do programu následného rozpočtového trialógu (v naliehavých prípadoch v zjednodušenej forme) s cieľom dosiahnuť dohodu o financovaní,

po štvrté, dohoda, ktorá sa dosiahne počas trialógu, pričom sa zohľadní rozpočtové posúdenie zo strany Komisie, pokiaľ ide o obsah legislatívneho procesu, sa potvrdí v spoločnom vyhlásení. Uvedená dohoda podlieha schváleniu Európskym parlamentom a Radou v súlade s ich rokovacími poriadkami.

Rovnaký postup sa uplatní v prípade akejkoľvek zmeny právneho aktu týkajúceho sa agentúry, ktorý by mal dopad na zdroje danej agentúry.

Ak sa úlohy agentúry podstatne zmenia bez zmeny právneho aktu, ktorým sa zriaďuje daná agentúra, Komisia informuje Európsky parlament a Radu prostredníctvom revidovaného finančného výkazu, a to takým spôsobom, aby sa Európskemu parlamentu a Rade umožnilo včas dosiahnuť dohodu o financovaní agentúry.

32.

V rozpočtovom postupe by sa mali náležite zohľadniť relevantné ustanovenia spoločného prístupu pripojeného k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach podpísanému 19. júla 2012.

33.

V prípade, že Rada guvernérov zamýšľa zriadiť novú európsku školu, uplatní sa v súvislosti s vplyvom na všeobecný rozpočet Únie mutatis mutandis podobný postup.

V Bruseli 9. decembra 2013

Za Radu

predseda

J. BERNATONIS

Za Komisiu

J. LEWANDOWSKI

člen Komisie

V Štrasburgu 10. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ


(1)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 20 decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s.1.).

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES C 89, 22.4.1975, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 z 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(7)  Rada a Komisia už vykonali prvé zníženie vo výške 1 % zamestnancov vo svojich plánoch pracovných miest z 1. januára 2013.

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Medziinštitucionálna spolupráca počas rozpočtového postupu

Časť A   Harmonogram rozpočtového postupu

1.

Inštitúcie sa každý rok v dostatočnom predstihu pred začiatkom rozpočtového postupu dohodnú na základe súčasnej praxe na pragmatickom harmonograme.

Časť B   Priority rozpočtového postupu

2.

V dostatočnom predstihu pred prijatím návrhu rozpočtu zo strany Komisie sa zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority pre rozpočet v nastávajúcom rozpočtovom roku.

Časť C   Zostavenie návrhu rozpočtu a aktualizácia odhadov

3.

Inštitúcie, okrem Komisie, sa vyzývajú, aby prijali svoj výkaz odhadov do konca marca.

4.

Komisia každý rok predloží návrh rozpočtu, v ktorom stanoví skutočné požiadavky Únie na financovanie.

Zohľadní:

a)

prognózy členských štátov v súvislosti so štrukturálnymi fondmi;

b)

schopnosť využitia rozpočtových prostriedkov, pričom sa snaží zachovať striktný vzťah medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami;

c)

možnosti zavedenia nových politík prostredníctvom pilotných projektov, nových prípravných akcií alebo oboch alebo pokračovania vo vykonávaní viacročných akcií, ktoré sa majú skončiť po tom, ako sa zhodnotí, či bude možné zabezpečiť prijatie základného právneho aktu v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách (vymedzenie základného právneho aktu, nevyhnutnosť základného právneho aktu v záujme plnenia a výnimky);

d)

potrebu zabezpečiť, aby akákoľvek zmena výdavkov v súvislosti s predchádzajúcim rozpočtovým rokom bola v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny.

5.

Pokiaľ to bude možné, inštitúcie sa budú vyhýbať vytváraniu rozpočtových položiek so zanedbateľnými sumami výdavkov na operácie.

6.

Európsky parlament a Rada sa tiež zaväzujú, že zohľadnia posúdenie možností plnenia rozpočtu, ktoré uviedla Komisia v jej návrhoch a v súvislosti s plnením bežného rozpočtu.

7.

V záujme riadneho finančného hospodárenia a kvôli účinku hlavných zmien rozpočtovej nomenklatúry v hlavách a kapitolách o zodpovednosti útvarov Komisie za predkladanie správ o hospodárení sa Európsky parlament a Rada zaväzujú prediskutovať s Komisiou všetky takéto hlavné zmeny počas zmierovacieho postupu.

8.

V záujme vzájomne ústretovej a dobrej spolupráce medzi inštitúciami sa Európsky parlament a Rada zaväzujú, že budú udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach prostredníctvom ich príslušných vyjednávačov počas celého rozpočtového postupu, a najmä počas zmierovacieho obdobia. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že počas zmierovacieho obdobia v spolupráci s Komisiou zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni, a podľa potreby uskutočnia technické alebo neformálne rokovania. Komisia zabezpečí, aby Európsky parlament a Rada mali včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom.

9.

V súlade s článkom 314 ods. 2 ZFEÚ môže Komisia až do zvolania Zmierovacieho výboru zmeniť návrh rozpočtu, pokiaľ je to potrebné, a to aj prostredníctvom opravného listu, ktorým aktualizuje odhady výdavkov na poľnohospodárstvo. Komisia predloží informácie o týchto aktualizáciách Európskemu parlamentu a Rade, hneď ako sú k dispozícii. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade všetky náležite odôvodnenia, ktoré si od nej vyžiadajú.

Časť D   Rozpočtový postup pred zmierovacím postupom

10.

Trialóg sa zvolá v dostatočnom predstihu pred čítaním v Rade s cieľom umožniť inštitúciám vymeniť si názory o návrhu rozpočtu.

11.

Aby Komisia mohla v dostatočnom predstihu zhodnotiť vykonateľnosť zmien, ktoré plánuje zaviesť Európsky parlament a Rada a ktorými sa zriaďujú nové prípravné akcie alebo pilotné projekty alebo ktorými sa predlžuje trvanie existujúcich akcií alebo projektov, Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojich zámeroch v tomto ohľade, aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na uvedenom trialógu.

12.

Trialóg sa môže zvolať pred hlasovaním pléna Európskeho parlamentu.

Časť E   Zmierovací postup

13.

Ak Európsky parlament schváli pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady, predseda Rady vezme na tej istej plenárnej schôdzi na vedomie rozdiely v pozíciách týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parlamentu svoj súhlas s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor, sa odošle najneskôr prvý pracovný deň týždňa nasledujúceho po skončení parlamentnej schôdze, na ktorej sa hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie začne nasledujúci deň. Lehota v dĺžke 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (1).

14.

Ak Rada nemôže súhlasiť so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi odhlasovanými Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred dátumom určeným pre prvé zasadnutie počas zmierovacieho postupu. Zmierovací výbor v takom prípade pokračuje v súlade s podmienkami stanovenými v nasledujúcich bodoch.

15.

Zmierovaciemu výboru predsedajú spoločne zástupca Európskeho parlamentu a zástupca Rady. Zasadnutiam Zmierovacieho výboru predsedá spolupredseda z tej inštitúcie, ktorá zasadnutie organizuje. Každá inštitúcia v súlade so svojím rokovacím poriadkom vymenuje účastníkov na každé zasadnutie a vymedzí ich rokovací mandát. Európsky parlament a Rada sú v Zmierovacom výbore zastúpené na primeranej úrovni, čo každej delegácii umožňuje, aby politicky zaviazala svoju príslušnú inštitúciu, a že môže byť dosiahnutý skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode.

16.

V súlade s článkom 314 ods. 5 druhým pododsekom ZFEÚ sa Komisia zúčastňuje na postupoch Zmierovacieho výboru a vyvinie všetky iniciatívy potrebné na zblíženie pozície Európskeho parlamentu a Rady.

17.

Trialógy sa uskutočňujú na rôznych úrovniach zastúpenia počas celého zmierovacieho postupu s cieľom vyriešiť zostávajúce problémy a pripraviť podmienky pre dosiahnutie dohody v Zmierovacom výbore.

18.

Zasadnutia Zmierovacieho výboru a trialógy sa striedavo uskutočňujú v priestoroch Európskeho parlamentu a Rady s cieľom rovnomerného využívania zariadení vrátane tlmočníckeho vybavenia.

19.

Inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru a trialógov.

20.

Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (podkladové dokumenty), v ktorých sa porovnajú jednotlivé etapy rozpočtového postupu (2). Uvedené dokumenty obsahujú číselné údaje podľa jednotlivých rozpočtových riadkov, celkové sumy podľa okruhov finančného rámca a súhrnný dokument s číselnými údajmi a poznámkami o všetkých rozpočtových riadkoch, ktoré sa považujú za technicky „otvorené“. Bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru, sa v osobitnom dokumente uvedú všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté (3). Uvedené dokumenty sa klasifikujú podľa rozpočtovej nomenklatúry.

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie dokumenty vrátane listu Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu a akýkoľvek list alebo listy od ostatných inštitúcií k pozícii Rady alebo pozmeňujúcim a opravným návrhom Európskeho parlamentu.

21.

S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa prostredníctvom trialógov:

vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné riešiť,

schváli zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa považujú za technicky uzavreté s výhradou dosiahnutia konečnej dohody o celom rozpočte na rozpočtový rok,

prerokujú otázky uvedené v prvej zarážke s cieľom dosiahnuť možné dohody, ktoré má schváliť Zmierovací výbor,

budú riešiť tematické otázky vrátane okruhov viacročného finančného rámca.

Počas každého trialógu alebo ihneď po ňom sa spoločne vypracujú predbežné závery, a zároveň sa dohodne program nadchádzajúceho zasadnutia. Uvedené závery zaznamená inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie trialógu a po 24 hodinách sa považujú za predbežne schválené bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.

22.

Na zasadnutiach Zmierovacieho výboru sú na prípadné schválenie k dispozícii závery z uvedených trialógov a dokument spolu s rozpočtovými riadkami, o ktorých sa dosiahla predbežná dohoda.

23.

Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Tvorí ho sprievodný list, ktorý predsedovia dvoch delegácií adresujú predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady a ktorý obsahuje dátum dosiahnutia dohody v Zmierovacom výbore a prílohy, ktoré zahŕňajú:

číselné údaje podľa jednotlivých riadkov za všetky rozpočtové položky a celkové sumy podľa okruhov viacročného finančného rámca,

súhrnný dokument uvádzajúci číselné údaje a konečné znenie všetkých riadkov, ktoré sa počas zmierovacieho postupu zmenili,

zoznam riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozíciou Rady k nemu nezmenili.

Zmierovací výbor môže tiež schváliť závery a prípadné spoločné vyhlásenia v súvislosti s rozpočtom.

24.

Spoločný návrh sa preloží do úradných jazykov inštitúcií Únie (útvarmi Európskeho parlamentu) a predloží sa Európskemu parlamentu a Rade na schválenie v lehote štrnástich dní od dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu podľa bodu 23.

Rozpočet je predmetom právno-lingvistickej finalizácie po prijatí spoločného návrhu spojením príloh spoločného návrhu s rozpočtovými riadkami, ktoré sa počas zmierovacieho postupu nezmenili.

25.

Inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie (trialóg alebo zasadnutie Zmierovacieho výboru), zabezpečí na zasadnutiach Zmierovacieho výboru tlmočenie v rámci kompletného jazykového režimu a na trialógoch v rámci jazykového režimu ad hoc.

Inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie, zabezpečí kopírovanie a distribúciu dokumentov na zasadnutie.

Útvary uvedených troch inštitúcií spolupracujú pri transformovaní výsledkov rokovaní s cieľom finalizovať spoločný návrh.

Časť F   Opravné rozpočty

Všeobecné zásady

26.

So zreteľom na to, že opravné rozpočty sa často zameriavajú na osobitné a niekedy naliehavé otázky, inštitúcie sa dohodnú na nasledujúcich zásadách s cieľom zabezpečiť potrebnú medziinštitucionálnu spoluprácu na účely hladkého a rýchleho rozhodovacieho procesu v prípade opravných rozpočtov a, pokiaľ je to možné, vyhnú sa tomu, aby museli zvolávať zmierovacie zasadnutie kvôli opravným rozpočtom.

27.

Pokiaľ je to možné, inštitúcie sa usilujú obmedziť počet opravných rozpočtov.

Harmonogram

28.

Komisia vopred informuje Európsky parlament a Radu o možných termínoch prijatia návrhov opravných rozpočtov bez toho, aby bol dotknutý konečný dátum prijatia.

29.

V súlade so svojimi internými rokovacími poriadkami sa Európsky parlament a Rada snažia preskúmať návrh opravného rozpočtu, ktorý vypracovala Komisia, a to čo najskôr po jeho prijatí Komisiou.

30.

Na účely urýchlenia postupu Európsky parlament a Rada zabezpečia čo najväčšiu možnú koordinovanosť svojich pracovných harmonogramov s cieľom umožniť súvislé a súčinné vedenie postupov, smerujúce k zosúladeniu pozícií. Usilujú sa preto čo najskôr vytvoriť indikatívny časový plán pre rôzne fázy vedúce ku konečnému prijatiu opravného rozpočtu.

Európsky parlament a Rada prihliadajú na relatívnu naliehavosť opravného rozpočtu a na potrebu schváliť ho včas, aby bol účinný počas príslušného rozpočtového roka.

Spolupráca počas čítania

31.

Inštitúcie spolupracujú v dobrej viere počas celého postupu, aby, pokiaľ je to možné, umožnili prijatie opravných rozpočtov v začiatočnej fáze postupu.

Ak je to vhodné a ak existuje potenciálny názorový rozdiel, Európsky parlament alebo Rada pred prijatím svojej konečnej pozície k opravnému rozpočtu alebo Komisia môžu kedykoľvek navrhnúť zvolanie osobitného trialógu s cieľom diskutovať o rozdieloch a pokúsiť sa dosiahnuť kompromis.

32.

Všetky návrhy opravných rozpočtov, ktoré vypracovala Komisia a ktoré neboli s konečnou platnosťou schválené, sa pravidelne zaraďujú do programu trialógov plánovaných v rámci ročného rozpočtového postupu. Komisia predloží návrhy opravných rozpočtov a, pokiaľ je to možné, Európsky parlament a Rada oznámia svoju príslušnú pozíciu pred zasadnutím trialógu.

33.

V prípade, že sa počas trialógu dosiahne kompromis, Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že pri rokovaní o opravnom rozpočte v súlade s ZFEÚ a ich rokovacími poriadkami zohľadnia výsledky trialógu.

Spolupráca po čítaní

34.

V prípade, že Európsky parlament schváli pozíciu Rady bez zmien, opravný rozpočet bude prijatý v súlade s ZFEÚ.

35.

Ak Európsky parlament prijme pozmeňujúce návrhy väčšinou svojich poslancov, uplatňuje sa článok 314 ods. 4 písm. c) ZFEÚ. Pred zasadnutím zmierovacieho výboru sa však zvolá trialóg:

v prípade dohody dosiahnutej počas trialógu a pod podmienkou súhlasu Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o výsledky trialógu, zmierovací postup sa ukončí výmenou listov bez toho, aby musel zasadať Zmierovací výbor,

ak sa počas trialógu nedosiahne žiadna dohoda, Zmierovací výbor zasadne a zorganizuje si prácu v súlade s okolnosťami, s cieľom ukončiť rozhodovací proces, pokiaľ je to možné, pred uplynutím dvadsaťjedendňovej lehoty stanovenej v článku 314 ods. 5 ZFEÚ. Zmierovací výbor môže ukončiť svoju činnosť výmenou listov.

Časť G   Nesplatené záväzky

36.

Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov z jedného roku do nasledujúceho, inštitúcie sa dohodli na podrobnom monitorovaní úrovne nesplatených záväzkov s cieľom zmierniť riziko brzdenia vykonávania programov Únie pre nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov na konci viacročného finančného rámca.

S cieľom zabezpečiť zvládnuteľnú úroveň a profil pre platby vo všetkých okruhoch by sa mali vo všetkých okruhoch prísne uplatňovať pravidlá na zrušenie viazanosti, a to najmä pravidlá na automatické zrušenie viazanosti.

Uvedené inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v bežnom roku a v budúcich rokoch. Uskutočňuje sa to v podobe osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských štátov, týkajúce sa plnenia platieb, doručených žiadostí o preplatenie a revidovaných prognóz. Predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby Únia dokázala plniť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z existujúcich záväzkov a budúcich záväzkov v období 2014 – 2020 v súlade s článkom 323 ZFEÚ, Európsky parlament a Rada v súvislosti s požadovanou úrovňou platobných rozpočtových prostriedkov analyzujú odhady Komisie o diskutujú o nich.


(1)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(2)  Medzi tieto etapy patrí: rozpočet na bežný rozpočtový rok (vrátane prijatých opravných rozpočtov); pôvodný návrh rozpočtu; pozícia Rady k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii Rady a opravné listy predložené Komisiou (ak ich ešte v celom rozsahu neschválili všetky inštitúcie).

(3)  Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti s ktorým nemajú Európsky parlament a Rada žiadne nezhody a v súvislosti s ktorým sa nepredložil žiaden opravný list.