30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/1


Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu

(2013/694/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6,

so zreteľom na rokovací poriadok Parlamentu, a najmä na jeho článok 127 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 8 a 9,

so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu a prezidenta Európskej centrálnej banky uskutočneného pri príležitosti hlasovaní Parlamentu o prijatí nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

A.

keďže nariadením (EÚ) č. 1024/2013 sa Európskej centrálnej banke (ECB) udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, s cieľom prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a stabilite finančného systému v rámci Európskej únie a jednotlivých členských štátov, ktoré sú účastníkmi jednotného mechanizmu dohľadu;

B.

keďže v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB je príslušným orgánom na účely vykonávania úloh dohľadu, ktorými bola poverená týmto nariadením;

C.

keďže udelenie úloh dohľadu znamená pre ECB značnú zodpovednosť v tom, že má prispieť k finančnej stabilite v Únii a využívať pritom svoje právomoci v oblasti dohľadu čo najúčinnejším a najprimeranejším spôsobom;

D.

keďže každé udelenie úloh dohľadu na úrovni Únie by malo byť vyvážené vhodnými požiadavkami na zodpovednosť; keďže podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa preto ECB zodpovedá za plnenie tohto nariadenia Parlamentu a Rade ako demokraticky legitímnym inštitúciám zastupujúcim občanov Únie a členské štáty;

E.

keďže v článku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB musí v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) lojálne spolupracovať na akýchkoľvek vyšetrovaniach Parlamentu;

F.

keďže v článku 20 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že predseda rady pre dohľad ECB musí na požiadanie viesť dôverné rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom a podpredsedami príslušného výboru Parlamentu v súvislosti s úlohami ECB v oblasti dohľadu, pokiaľ sa takéto rozhovory požadujú v záujme vykonávania právomocí Parlamentu podľa ZFEÚ; keďže v tomto článku sa požaduje, aby spôsoby organizácie týchto rozhovorov zabezpečili úplnú dôvernosť v súlade s povinnosťou zachovávať dôvernosť, ktorá bola ECB uložená ako príslušnému orgánu podľa príslušného práva Únie;

G.

keďže v článku 15 ods. 1 ZFEÚ sa ustanovuje, že inštitúcie Únie vykonávajú svoju činnosť čo najotvorenejšie; keďže podmienky, na základe ktorých sa dokument ECB stáva dôverným, sú stanovené v rozhodnutí ECB 2004/258/ES (ECB/2004/3) (2); keďže v uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje, že každý občan Únie či každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom či sídlom v niektorom členskom štáte má právo na prístup k dokumentom ECB v súlade s podmienkami a obmedzeniami podľa uvedeného rozhodnutia; keďže v súlade s uvedeným rozhodnutím môže ECB zamietnuť zverejnenie informácií, ak by sa tým ohrozili niektoré konkrétne verejné alebo súkromné záujmy;

H.

keďže zverejnenie informácií súvisiacich s prudenciálnym dohľadom nad úverovými inštitúciami nie je plne v právomoci ECB, ale podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v príslušnom práve Únie, ktorými sa musí riadiť tak Parlament, ako aj ECB; keďže v súlade s článkom 37.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (štatútu ESCB) na osoby, ktoré majú prístup k údajom, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie ukladajúce povinnosť mlčanlivosti, sa vzťahujú takéto právne predpisy Únie;

I.

keďže odôvodnenie 55 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 určuje, že všetky povinnosti voči Parlamentu v oblasti podávania správ by mali podliehať príslušným požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva; keďže v odôvodnení 74 a v článku 27 ods. 1 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že členovia rady pre dohľad, riadiaceho výboru, zamestnanci ECB a zamestnanci vyslaní zúčastnenými členskými štátmi, ktorí vykonávajú úlohy v oblasti dohľadu, podliehajú požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva stanoveným v článku 37 štatútu ESCB a v príslušných aktoch práva Únie; keďže v článku 339 ZFEÚ a článku 37 štatútu ESCB sa ustanovuje, že členovia riadiacich orgánov a zamestnanci ECB a národných centrálnych bánk jednotlivých štátov sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo;

J.

keďže v súlade s článkom 10.4 štatútu ESCB sú rokovania na zasadnutiach Rady guvernérov ECB dôverné;

K.

keďže v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB na účely vykonávania úloh, ktorými bola poverená uvedeným nariadením, uplatňuje príslušné právo Únie, a v prípade, že sa toto právo skladá zo smerníc, aj vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa uvedené smernice transponujú;

L.

keďže v súlade s budúcimi zmenami alebo budúcimi právnymi aktmi v tejto oblasti predpisujú ustanovenia práva Únie, ktoré sa vzťahujú na spracovanie informácií považovaných za dôverné, najmä články 53 až 62 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3), orgánom zodpovedným za dohľad nad úverovými inštitúciami a ich zamestnancom prísne povinnosti zachovávať služobné tajomstvo; keďže všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány, sú viazané povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo; keďže dôverné informácie, ktoré takéto osoby získajú pri výkone svojich úloh, sa môžu zverejniť iba v súhrnnej alebo agregovanej podobe, na základe ktorej nemožno identifikovať jednotlivé úverové inštitúcie bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo;

M.

keďže v článku 27 ods. 2 nariadenia EÚ č. 1024/2013 sa ustanovuje, že na účely vykonávania úloh, ktorými sa ECB poveruje týmto nariadením, je ECB v rámci obmedzení a na základe podmienok stanovených v príslušnom práve Únie oprávnená vymieňať si informácie s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami alebo orgánmi a inštitúciami Únie v prípadoch, keď príslušné právo Únie umožňuje príslušným vnútroštátnym orgánom poskytovať informácie uvedeným subjektom alebo keď členské štáty môžu umožniť takéto poskytovanie informácií podľa príslušného práva Únie;

N.

keďže porušenie požiadaviek na zachovanie služobného tajomstva v súvislosti s informáciami o dohľade by malo viesť k náležitým sankciám; keďže Parlament by mal vypracovať primeraný rámec následných opatrení pre prípad porušenia dôvernosti zo strany svojich členov alebo zamestnancov;

O.

keďže organizačné odčlenenie zamestnancov ECB, ktorí sa zaoberajú úlohami ECB v oblasti dohľadu od zamestnancov vykonávajúcich úlohy menovej politiky musí byť zabezpečené tak, aby sa v plnej miere dodržiavalo nariadenie (EÚ) č. 1024/2013;

P.

keďže táto dohoda nezahŕňa výmenu dôverných informácií o menovej politike alebo o iných úlohách ECB, ktoré nie sú súčasťou úloh zverených ECB v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013;

Q.

keďže touto dohodou nie je dotknutá zodpovednosť príslušných vnútroštátnych orgánov voči národným parlamentom v súlade s vnútroštátnym právom;

R.

keďže táto dohoda nezahŕňa ani neovplyvňuje zodpovednosť a povinnosť podávať správy jednotného mechanizmu dohľadu voči Rade, Komisii či národným parlamentom,

SA DOHODLI TAKTO:

I.   ZODPOVEDNOSŤ, PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, DÔVERNOSŤ

1.   Správy

ECB každoročne predkladá správu Parlamentu (výročnú správu) o vykonávaní úloh, ktoré jej boli udelené podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Predseda rady pre dohľad vystúpi s výročnou správou na verejnom vypočutí Parlamentu. Návrh výročnej správy sa Parlamentu poskytne dôverne v jednom z úradných jazykov Únie štyri pracovné dni pred vypočutím. Preklady do ostatných úradných jazykov Únie budú poskytnuté následne. Výročná správa sa okrem iného týka:

i)

vykonávania úloh v oblasti dohľadu;

ii)

deľby úloh s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu;

iii)

spolupráce s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo orgánmi Únie;

iv)

odčlenenia úloh v oblasti menovej politiky od úloh v oblasti dohľadu;

v)

vývoja štruktúry dohľadu a jeho zamestnancov vrátane počtu vyslaných národných expertov a ich zloženia podľa štátnej príslušnosti;

vi)

plnenia kódexu správania;

vii)

metódy výpočtu a objemu poplatkov za dohľad;

viii)

rozpočtu na úlohy v oblasti dohľadu;

ix)

skúseností s podávaním správ na základe článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (nahlasovanie porušovania predpisov).

V počiatočnej fáze uvedenej v článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB predkladá Parlamentu štvrťročné správy o pokroku, ktorý sa dosahuje pri zavádzaní tohto nariadenia do praxe, obsahujúce okrem iného:

i)

vnútornú prípravu, organizáciu a plánovanie práce;

ii)

konkrétne opatrenia na splnenie požiadavky odlúčenia funkcií v oblasti menovej politiky od funkcií v oblasti dohľadu;

iii)

spoluprácu s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo orgánmi Únie;

iv)

prípadné prekážky, s ktorými sa ECB stretla pri príprave svojich úloh v oblasti dohľadu;

v)

prípadné obavy alebo zmeny kódexu správania.

ECB zverejní výročnú správu na webových stránkach jednotného mechanizmu dohľadu. Informačná e-mailová linka ECB sa rozšíri tak, aby sa zaoberala konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa jednotného mechanizmu dohľadu, a ECB zapracuje ohlasy, ktoré jej boli zaslané prostredníctvom elektronickej pošty, do často kladených otázok na stránkach jednotného mechanizmu dohľadu.

2.   Vypočutia a dôverné rozhovory

Predseda rady pre dohľad sa na požiadanie príslušného výboru Parlamentu zúčastňuje na riadnych verejných vypočutiach o plnení úloh v oblasti dohľadu. Príslušné výbory Parlamentu a ECB sa dohodnú na termínoch dvoch takýchto vypočutí, ktoré sa uskutočnia v priebehu nasledujúceho roka. Žiadosti o zmenu dohodnutých termínov sa predložia v písomnej podobe.

Predseda rady pre dohľad môže byť okrem toho pozvaný na výmeny názorov ad hoc s príslušným výborom Parlamentu o otázkach dohľadu.

Ak je to potrebné pre výkon právomocí Parlamentu v súlade so ZFEÚ a právom Únie, môže predseda príslušného výboru písomne a s udaním dôvodov požiadať o uskutočnenie osobitných dôverných stretnutí s predsedom rady pre dohľad. Takéto stretnutia sa uskutočnia vo vzájomne odsúhlasenom termíne.

Všetci účastníci osobitných dôverných stretnutí podliehajú požiadavkám na dôvernosť, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami platnými pre členov rady pre dohľad a zamestnancov ECB v oblasti dohľadu.

Na odôvodnenú žiadosť predsedu rady pre dohľad alebo predsedu príslušného výboru Parlamentu a na základe ich vzájomnej dohody sa môžu na riadnych vypočutiach, výmenách názorov ad hoc a na dôverných stretnutiach zúčastniť aj zástupcovia ECB v rade pre dohľad či vysokopostavení zamestnanci z oblasti dohľadu (generálni riaditelia alebo ich zástupcovia).

Na jednotný mechanizmus dohľadu sa uplatňuje zásada otvorenosti inštitúcií Únie v súlade so ZFEÚ. Rozhovory v rámci osobitných dôverných stretnutí sa riadia zásadou otvorenosti a sústreďujú sa na relevantné okolnosti. Patrí k nim výmena dôverných informácií o vykonávaní úloh v oblasti dohľadu v rámci obmedzení stanovených právom Únie. Zverejnenie takýchto informácií možno obmedziť na základe právne vymedzených požiadaviek na dôvernosť.

Zamestnanci Parlamentu a ECB nesmú zverejniť informácie, ktoré získali počas svojej činnosti v súvislosti s úlohami, ktoré boli udelené ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, a to ani po skončení takejto činnosti či ukončení zamestnaneckého pomeru.

Riadne vypočutia, výmeny názorov ad hoc a dôverné stretnutia môžu zahŕňať všetky aspekty činnosti a fungovania jednotného mechanizmu dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

Z dôverných stretnutí sa nevyhotovujú zápisnice ani iné záznamy. Nepodávajú sa o nich vyhlásenia pre tlač ani iné médiá. Každý účastník dôverných rozhovorov musí zakaždým podpísať čestné vyhlásenie, že nezverejní obsah týchto rozhovorov tretej osobe.

Na dôverných stretnutiach sa môže zúčastňovať len predseda rady pre dohľad a predseda a podpredsedovia príslušného výboru Parlamentu. Predsedu rady pre dohľad a predsedu či podpredsedov príslušného výboru Parlamentu môžu sprevádzať dvaja pracovníci ECB, resp. sekretariátu Parlamentu.

3.   Zodpovedanie otázok

Na písomné otázky Parlamentu odpovedá ECB písomne. Otázky sa predsedovi rady pre dohľad sprostredkúvajú prostredníctvom predsedu príslušného výboru Parlamentu. Na otázky je potrebné odpovedať čo najrýchlejšie a v každom prípade v lehote piatich týždňov od ich doručenia Európskej centrálnej banke.

ECB aj Parlament venujú osobitnú časť svojich webových stránok uvedeným otázkam a odpovediam.

4.   Prístup k informáciám

ECB poskytne príslušnému výboru Parlamentu aspoň ucelený a zmysluplný záznam konaní rady pre dohľad, ktorý mu umožní pochopiť rozhovory, a pripojí komentovaný zoznam rozhodnutí. V prípade, že Rada guvernérov vyjadrí v súlade s článkom 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 námietku proti návrhu rozhodnutia rady pre dohľad, prezident ECB informuje predsedu príslušného výboru Parlamentu o dôvodoch takejto námietky v súlade s požiadavkami na dôvernosť uvedenými v tejto dohode.

V prípade nadchádzajúceho zrušenia úverovej inštitúcie sa informácie nedôverného charakteru týkajúce sa tejto úverovej inštitúcie zverejnia ex post, len čo prestanú platiť akékoľvek obmedzenia pre poskytovanie relevantných informácií, ktoré vyplývali z požiadaviek na dôvernosť podľa tejto dohody.

Poplatky za dohľad, ako aj vysvetlenie k tomu, ako sa vypočítajú, sa uverejňujú na webových stránkach ECB.

ECB uverejňuje na svojich webových stránkach aj návod k postupom v oblasti dohľadu.

5.   Ochrana utajovaných informácií a dokumentov ECB

Parlament zavedie záruky a opatrenia zodpovedajúce úrovni citlivosti informácií alebo dokumentov ECB a informuje o nich ECB. V každom prípade sa sprístupnené informácie či dokumenty použijú len na účely, na ktoré boli poskytnuté.

Parlament si vyžiada súhlas ECB na sprístupnenie informácií alebo dokumentov dodatočným osobám alebo inštitúciám a obe inštitúcie budú spolupracovať pri akomkoľvek súdnom, správnom či inom konaní, v ktorom sa požaduje prístup k takýmto informáciám alebo dokumentom. ECB môže požiadať Parlament, aby vzhľadom na všetky alebo len určité kategórie sprístupnených informácií alebo dokumentov viedol zoznam osôb, ktoré majú prístup k týmto informáciám a dokumentom.

II.   VÝBEROVÉ KONANIA

ECB určuje a zverejňuje kritériá výberu predsedu rady pre dohľad vrátane rovnováhy schopností, znalosti finančných inštitúcií a trhov, ako aj skúseností v oblasti finančného dohľadu a makroprudenciálneho dohľadu. Pri určovaní kritérií sa ECB zameriava na čo najvyššiu odbornosť a berie do úvahy potrebu zaručiť záujmy Únie ako takej a rôznorodosť v zložení rady pre dohľad.

Príslušný výbor Parlamentu bude informovaný dva týždne pred tým, ako Rada guvernérov ECB uverejní oznámenie o voľnej pozícii, o podrobnostiach vrátane kritérií výberu uchádzača a špecifického profilu pozície a o „otvorenom výberovom konaní“, ktoré má v úmysle uplatniť na výber predsedu.

Rada guvernérov ECB informuje príslušný výbor Parlamentu o zložení skupiny uchádzačov o pozíciu predsedu (počet uchádzačov, ich rôzne odborné schopnosti, rodová vyváženosť a vyváženosť z hľadiska štátnej príslušnosti atď.), ako aj o metóde, ktorou sa skupina uchádzačov bude vyhodnocovať s cieľom vypracovať užší zoznam najmenej dvoch kandidátov a nakoniec určiť návrh ECB.

ECB poskytne príslušnému výboru Parlamentu užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu rady pre dohľad. ECB poskytne tento užší zoznam najneskôr tri týždne pred tým, než predloží návrh na vymenovanie predsedu.

Príslušný výbor Parlamentu môže ECB položiť otázky týkajúce sa výberových kritérií a užšieho zoznamu kandidátov v lehote jedného týždňa po tom, čo mu boli doručené. ECB na tieto otázky odpovie písomne v lehote dvoch týždňov.

Schvaľovací proces obsahuje tieto kroky:

ECB zašle Parlamentu svoje návrhy na predsedu a podpredsedu spolu s písomnými vysvetleniami dôvodov.

V príslušnom výbore Parlamentu sa uskutoční verejné vypočutie o navrhovanom predsedovi a podpredsedovi rady pre dohľad.

Parlament rozhodne o schválení kandidátov na predsedu a podpredsedu, ktorých navrhla ECB, v hlasovaní v príslušnom výbore a v pléne. Za bežných okolností sa Parlament pri zohľadnení svojho kalendára snaží prijať rozhodnutie do šiestich týždňov od predloženia návrhu.

Ak sa návrh na predsedu neschváli, môže ECB rozhodnúť, že využije skupinu pôvodných uchádzačov o túto pozíciu alebo vyhlási nové výberové konanie vrátane vypracovania a uverejnenia nového oznámenia o voľnej pozícii.

ECB predloží Parlamentu každý návrh na odvolanie predsedu alebo podpredsedu z funkcie a podá vysvetlenie.

Do procesu schvaľovania patrí:

hlasovanie v príslušnom výbore Parlamentu o návrhu uznesenia a

hlasovanie v pléne o schválení alebo zamietnutí tohto uznesenia.

Ak Parlament alebo Rada informovali ECB o tom, že považujú podmienky odvolania predsedu alebo podpredsedu rady pre dohľad za splnené na účely článku 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ECB poskytne svoje písomné vyjadrenie v lehote štyroch týždňov.

III.   VYŠETROVANIA

Ak Parlament zriadi vyšetrovací výbor v súlade s článkom 226 ZFEÚ a rozhodnutím Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO (4), ECB pomáha v súlade s právom Únie vyšetrovaciemu výboru pri výkone jeho úloh v súlade so zásadou lojálnej spolupráce.

Všetky činnosti vyšetrovacieho výboru, pri ktorých bude ECB pomáhať, sa realizujú v rozsahu pôsobnosti rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO.

ECB lojálne spolupracuje pri každom vyšetrovaní Parlamentu uvedenom v článku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 v medziach rovnakého rámca, ktorý platí pre vyšetrovacie výbory, a na základe rovnakej ochrany dôvernosti, ktorú ustanovuje táto dohoda pre dôverné rozhovory.

Všetci príjemcovia informácií poskytnutých Parlamentu v rámci vyšetrovaní podliehajú požiadavkám na dôvernosť, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami platnými pre členov rady pre dohľad a pracovníkov ECB v oblasti dohľadu, a Parlament a ECB sa dohodnú na opatreniach na zaistenie ochrany takýchto informácií.

V prípade, že si ochrana verejného alebo súkromného záujmu uznaného v rozhodnutí 2004/258/ES vyžaduje zachovanie dôvernosti, Parlament zabezpečí zachovanie tejto ochrany a nezverejní obsah takýchto informácií.

Práva a povinnosti inštitúcií a orgánov Únie ustanovené v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO sa na ECB uplatňujú primerane.

Prípadné nahradenie rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO iným právnym aktom alebo jeho zmena povedú k opätovnému prerokovaniu časti III tejto dohody. Kým sa nedospeje k novej dohode o príslušných častiach, naďalej platí táto dohoda vrátane rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO vo verzii účinnej ku dňu podpisu tejto dohody.

IV.   KÓDEX SPRÁVANIA

Pred prijatím kódexu správania uvedeného v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB informuje príslušný výbor Parlamentu o hlavných prvkoch pripravovaného kódexu správania.

Na písomnú žiadosť príslušného výboru Parlamentu ECB informuje písomne Parlament o uplatňovaní kódexu správania. ECB taktiež informuje Parlament o potrebe aktualizácie kódexu správania.

Kódex správania sa venuje otázkam konfliktu záujmov a zabezpečuje dodržiavanie pravidiel odlúčenia funkcií v oblasti menovej politiky od funkcií v oblasti dohľadu.

V.   PRIJÍMANIE AKTOV V ECB

ECB riadne informuje príslušný výbor Parlamentu o postupoch (vrátane harmonogramu), ktoré stanovila pre prijímanie nariadení, rozhodnutí, usmernení a odporúčaní („aktov“) ECB, ktoré podliehajú verejnej konzultácii v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

ECB predovšetkým informuje príslušný výbor Parlamentu o zásadách a druhoch ukazovateľov alebo informácií, ktoré vo všeobecnosti využíva pri tvorbe aktov a politických odporúčaní s cieľom zvýšiť transparentnosť a súdržnosť politiky.

ECB zašle návrh aktov príslušnému výboru Parlamentu pred začiatkom verejného konzultačného procesu. Ak Parlament predloží pripomienky k aktom, môže dôjsť k neformálnej výmene názorov s ECB o týchto pripomienkach. Takéto neformálne výmeny názorov sa konajú súbežne s otvorenými verejnými konzultáciami, ktoré ECB vedie v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

Len čo ECB akt prijme, zašle ho príslušnému výboru Parlamentu. ECB taktiež pravidelne písomne informuje Parlament o potrebe aktualizácie prijatých aktov.

VI.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Praktické uplatňovanie tejto dohody vyhodnocujú obe inštitúcie každé tri roky.

2.

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 alebo dňom nasledujúcim po podpise tejto dohody, podľa toho, čo nastane neskôr.

3.

Povinnosti týkajúce sa dôvernosti informácií zaväzujú obe inštitúcie aj po skončení platnosti tejto dohody.

4.

Táto dohoda sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom a v Bruseli 6. novembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Európsku centrálnu banku

predseda

M. DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2004/258/ES zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 78, 6.4.1995, s. 1).