28.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/90


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/53/EÚ

z 20. novembra 2013

o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel (3) bola prijatá v súvislosti so zriaďovaním vnútorného trhu s cieľom harmonizovať bezpečnostné vlastnosti rekreačných plavidiel vo všetkých členských štátoch a odstrániť prekážky obchodu s rekreačnými plavidlami medzi členskými štátmi.

(2)

Pôvodne sa smernica 94/25/ES vzťahovala len na rekreačné plavidlá s minimálnou dĺžkou trupu 2,5 m a maximálnou dĺžkou 24 m. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/44/ES zo 16. júna 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/25/ES (4), sa rozšíril rozsah pôsobnosti smernice 94/25/ES, aby zahŕňal aj vodné skútre, a začlenili sa do zmenenej smernice požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia prijatím výfukových emisných limitov (CO, HC, NOX a pevných častíc) a limitov hluku pre vznetové a zážihové hnacie motory.

(3)

Smernica 94/25/ES sa zakladá na zásadách nového prístupu stanoveného v uznesení Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám (5). Preto sa v nej stanovujú iba základné požiadavky týkajúce sa rekreačných plavidiel, pričom technické podrobnosti prijíma Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (6). Vzhľadom na zhodu s takto ustanovenými harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, možno predpokladať zhodu s požiadavkami smernice 94/25/ES. Skúsenosti ukázali, že tieto základné zásady sa v tomto odvetví osvedčili, a preto by sa mali zachovať a ešte viac podporovať.

(4)

Technický vývoj na trhu však priniesol nové problémy, pokiaľ ide o environmentálne požiadavky smernice 94/25/ES. S cieľom zohľadniť tento vývoj a objasniť rámec, v ktorom možno výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice uvádzať na trh, by sa mali niektoré aspekty smernice 94/25/ES zrevidovať a posilniť a v záujme jasnosti by sa mala uvedená smernica zrušiť a nahradiť touto smernicou.

(5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (7), obsahuje horizontálne ustanovenia o akreditácii orgánov posudzovania zhody, o označení CE, ako aj o rámci dohľadu nad trhom Únie v súvislosti s výrobkami vstupujúcimi na trh Únie a o kontrole týchto výrobkov, pričom dané ustanovenia sa vzťahujú aj na výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

(6)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (8) sa ustanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia na účely právnych predpisov založených na zásadách nového prístupu. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s ostatnými odvetvovými právnymi predpismi týkajúcimi sa výrobkov je vhodné zosúladiť niektoré ustanovenia tejto smernice s uvedeným rozhodnutím, pokiaľ si špecifiká odvetvia nevyžadujú iné riešenie. Preto by sa mali niektoré vymedzenia pojmov, všeobecné povinnosti hospodárskych subjektov, predpoklad zhody, pravidlá týkajúce sa označenia CE, požiadavky na orgány posudzovania zhody a postupy notifikácie, ako aj ustanovenia týkajúce sa postupov, pokiaľ ide o výrobky predstavujúce riziko, zosúladiť s uvedeným rozhodnutím. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (9) sa ustanovuje postup na vznesenie námietok proti harmonizovaným normám v prípade, že tieto normy nespĺňajú úplne požiadavky tejto smernice.

(7)

S cieľom uľahčiť pochopenie a jednotné uplatňovanie tejto smernice hospodárskymi subjektmi a vnútroštátnymi orgánmi by sa mal objasniť rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov smernice 94/25/ES. Malo by sa najmä spresniť, že obojživelné vozidlá sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Je tiež potrebné určiť, ktorý druh kanoe a kajakov je vyňatý z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a objasniť, že táto smernica sa vzťahuje len na vodné skútre určené na šport a voľný čas.

(8)

Takisto je vhodné vymedziť pojmy „plavidlo postavené na vlastné používanie“, „dĺžka trupu“ a „súkromný dovozca“, ktoré sú pre toto odvetvie špecifické, aby sa uľahčilo pochopenie a jednotné uplatňovanie smernice. Je potrebné rozšíriť súčasné vymedzenie pojmu „hnací motor“, aby sa vzťahoval aj na inovatívne riešenia pohonných systémov.

(9)

Výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice uvádzané na trh Únie alebo uvedené do prevádzky by mali byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov v závislosti od svojej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako je zdravie, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa a ochrana životného prostredia, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(10)

Všetky hospodárske subjekty zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca by mali prijať vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb, majetok ani životné prostredie, keď sú správne konštruované a udržiavané, a že sprístupňujú na trhu len výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie. V tejto smernici by sa malo ustanoviť presné a primerané rozdelenie povinností, ktoré by zodpovedalo úlohe každého subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(11)

Vzhľadom na to, že určité úkony môže vykonať iba výrobca, je potrebné v ďalšom stupni distribučného reťazca jasne rozlišovať medzi výrobcom a inými subjektmi. Okrem toho je potrebné jasne rozlišovať medzi dovozcom a distribútorom, keďže dovozca uvádza na trh Únie výrobky z tretích krajín. Je preto úlohou dovozcu zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali uplatniteľné požiadavky Únie.

(12)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti, pokiaľ ide o proces projektovania a výroby výrobku, je na vykonanie úplného postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(13)

Je potrebné zabezpečiť, aby výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice, ktoré vstupujú na trh Únie z tretích krajín, spĺňali všetky uplatniteľné požiadavky Únie, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito výrobkami príslušné postupy posudzovania. Je preto potrebné ustanoviť, že dovozcovia sa musia uistiť, že výrobky, ktoré uvádzajú na trh, spĺňajú uplatniteľné požiadavky a že neuvádzajú na trh také výrobky, ktoré tieto požiadavky nespĺňajú alebo ktoré predstavujú riziko. Z toho istého dôvodu je tiež potrebné ustanoviť, že dovozcovia sa musia uistiť o vykonaní postupov posudzovania zhody a o tom, že označenie CE a dokumentácia vypracovaná výrobcami sú k dispozícii orgánom dohľadu nad trhom na účely inšpekcie.

(14)

Keď distribútor sprístupňuje výrobok v oblasti pôsobnosti tejto smernice na trhu po jeho uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom, mal by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s výrobkom nebude mať negatívny vplyv na súlad výrobku. Od dovozcov aj distribútorov sa očakáva, že vo vzťahu k uplatniteľným požiadavkám budú pri uvádzaní výrobku na trh alebo jeho sprístupňovaní na trhu konať s náležitou starostlivosťou.

(15)

Pri uvádzaní výrobku v oblasti pôsobnosti tejto smernice na trh by dovozcovia mali uviesť na výrobku svoje meno a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, v ktorých takémuto označeniu bráni veľkosť alebo povaha komponentu.

(16)

Akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie výrobok na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví výrobok takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s uplatniteľnými požiadavkami, by sa mal považovať za výrobcu a mal by plniť povinnosti výrobcu.

(17)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa do nich zapájať a týmto orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa dotknutého výrobku.

(18)

Dovoz rekreačných plavidiel a vodných skútrov z tretích krajín do Únie fyzickými alebo právnickými osobami usadenými v Únii je špecifickou črtou tohto odvetvia. Smernica 94/25/ES však obsahuje len málo ustanovení, ktoré sú uplatniteľné alebo ktoré možno považovať za uplatniteľné na súkromných dovozcov, pokiaľ ide o vykonávanie posudzovania zhody (posúdenie po konštrukcii). Preto je potrebné objasniť ďalšie povinnosti súkromných dovozcov, ktoré by mali byť v zásade zosúladené s povinnosťami výrobcov s určitými výnimkami súvisiacimi s nekomerčným charakterom ich činností.

(19)

Zabezpečenie sledovateľnosti výrobku v rámci celého dodávateľského reťazca prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém sledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom nájsť hospodársky subjekt zodpovedný za sprístupnenie nevyhovujúcich výrobkov na trhu.

(20)

Z dôvodov jasnosti a súladu s inými smernicami nového prístupu je potrebné výslovne určiť, že výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice môžu byť uvedené na trh alebo do prevádzky, len ak spĺňajú všeobecnú požiadavku, ktorou je neohrozovanie zdravia a bezpečnosti osôb, majetku alebo životného prostredia, a len ak spĺňajú základné požiadavky uvedené v tejto smernici.

(21)

Pokiaľ ide o motory upravené na námorné účely a zdrojový motor bol už typovo schválený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (10), alebo s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (11), osoby upravujúce motory by mali mať možnosť spoľahnúť sa na doklad o zhode vydaný výrobcom pôvodného motora v prípade, že tieto úpravy nezmenili charakteristiky týkajúce sa emisií výfukových plynov.

(22)

Možnosti ďalšieho znižovania výfukových emisných limitov motorov rekreačných plavidiel sa posúdili v správe o možnostiach ďalšieho zlepšenia environmentálnych charakteristík motorov rekreačných plavidiel predloženej podľa článku 2 smernice 2003/44/ES. V tejto správe sa uvádza, že je vhodné stanoviť prísnejšie limity, než sú stanovené v smernici 2003/44/ES. Tieto limity by sa mali stanoviť na úrovni, ktorá by odzrkadľovala technický vývoj čistejších technológií lodných motorov a ktorá by umožňovala pokrok smerom k harmonizácii výfukových emisných limitov na celom svete. Limity CO by sa však mali zvýšiť, aby sa mohli významne znížiť iné látky znečisťujúce ovzdušie, zohľadniť tak technickú uskutočniteľnosť a dosiahnuť čo najrýchlejšie možnú implementáciu a zároveň zabezpečiť, že sociálno-ekonomický dosah na toto hospodárske odvetvie bude prijateľný.

(23)

V závislosti od paliva a výkonovej kategórie by sa mali používať skúšobné cykly pre motory na námorné účely opísané v príslušnej harmonizovanej norme, a kým nebudú k dispozícií, mali by sa používať skúšobné cykly opísané v príslušnej norme ISO, pričom sa zohľadnia hodnoty určené v prílohe I časti B bode 2.3. Skúšobné cykly by sa mali vyvinúť pre všetky spaľovacie motory, ktoré sú súčasťou pohonného systému, vrátane hybridných pohonných zariadení.

(24)

Skúšobné palivá používané pri posudzovaní zhody plavidla s výfukovými emisnými limitmi by mali odzrkadľovať zloženie palív používaných na príslušnom trhu, a preto by mali byť v typovom schválení v Európskej únii použité európske skúšobné palivá. Keďže výrobcovia z tretích krajín nemusia mať prístup k európskym referenčným palivám, je potrebné umožniť schvaľovacím orgánom pripustiť, aby sa motory testovali s inými referenčnými palivami. Výber referenčných palív by však mal byť obmedzený podľa špecifikácií uvedených v príslušnej norme ISO, aby sa zabezpečila kvalita a porovnateľnosť výsledkov skúšok.

(25)

V snahe prispieť k ochrane morského prostredia je vhodné prijať požiadavku ukladajúcu povinnú inštaláciu zberných nádrží na plavidlá vybavené toaletami.

(26)

Štatistiky nehôd ukazujú, že riziko prevrátenia obytného viactrupového rekreačného plavidla je nízke. Napriek tomuto nízkemu riziku je vhodné brať ohľad na to, že určité riziko prevrátenia obytného viactrupového rekreačného plavidla existuje, pričom v prípade prevrátenia by toto plavidlo malo zostať na hladine v prevrátenej polohe a malo by byť možné uniknúť z neho.

(27)

Ustanovenia tejto smernice by v súlade so zásadou subsidiarity nemali mať vplyv na oprávnenie členských štátov ustanoviť také požiadavky, aké považujú za potrebné, čo sa týka plavby v určitých vodách na účely ochrany životného prostredia, zahŕňajúcej znečistenie hlukom, štruktúru vodných ciest a zaistenie bezpečnosti na vodných cestách, za predpokladu, že sa na ich základe nevyžaduje úprava plavidla, ktoré je v súlade s touto smernicou, a že sú odôvodnené a primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť.

(28)

Označenie CE, ktorým sa označuje zhoda výrobku, je viditeľným výsledkom celého procesu posudzovania zhody v širokom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa riadi označenie CE, sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá upravujúce umiestnenie označenia CE na plavidlá, komponenty a hnacie motory by sa mali ustanoviť v tejto smernici. Je vhodné rozšíriť povinnosť umiestniť označenie CE takisto na všetky vnútorné motory a kormové hnacie motory bez zabudovaného výfukového systému, pri ktorých sa usudzuje, že spĺňajú základné požiadavky ustanovené v tejto smernici.

(29)

Je nevyhnutné jasne informovať výrobcov, súkromných dovozcov a používateľov, že umiestnením označenia CE na výrobok výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky a že výrobca za to nesie plnú zodpovednosť.

(30)

Označenie CE by malo byť jediným označením zhody označujúcim, že výrobok v oblasti pôsobnosti tejto smernice je v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie. Môžu sa však použiť aj iné označenia za predpokladu, že pomáhajú zlepšiť ochranu spotrebiteľa a nevzťahujú sa na ne harmonizačné právne predpisy Únie.

(31)

S cieľom zabezpečiť splnenie základných požiadaviek je potrebné ustanoviť príslušné postupy posudzovania zhody, ktoré musí výrobca dodržiavať. Tieto postupy by sa mali ustanoviť s ohľadom na moduly posudzovania zhody ustanovené v rozhodnutí č. 768/2008/ES. Mali by byť navrhnuté vzhľadom na mieru rizika, ktoré môže byť vlastné plavidlám, motorom a komponentom. Z tohto dôvodu by každá kategória zhody mala byť doplnená primeraným postupom alebo možnosťou výberu medzi niekoľkými rovnocennými postupmi.

(32)

Skúsenosti ukázali, že v prípade komponentov je vhodné umožniť širšie spektrum modulov posudzovania zhody. Pokiaľ ide o posudzovanie zhody výfukových emisií a požiadaviek na emisiu hluku, malo by sa rozlišovať medzi prípadmi, keď sa na jednej strane použili harmonizované normy, a prípadmi, keď neboli použité, keďže v tomto druhom prípade je odôvodnené požadovať prísnejšie postupy posudzovania zhody. Okrem toho možnosť využitia údajov referenčného plavidla na testovanie emisií hluku by sa mala zrušiť ako nadbytočná, keďže sa v praxi nevyužíva.

(33)

S cieľom poskytnúť jasné informácie o prijateľnom prevádzkovom prostredí pre plavidlo by sa názvy konštrukčných kategórií plavidiel mali zakladať len na základných podmienkach prostredia pre plavbu, konkrétne na sile vetra a prevládajúcej výške vĺn. Štyri projektové kategórie A, B, C a D s vysvetlivkami špecifikujú stupnice sily vetra a prevládajúcu výšku vĺn na účely projektovania.

(34)

Smernica 94/25/ES obsahuje pravidlá posudzovania rekreačného plavidla po jeho konštrukcii, ktoré vykonáva akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá výrobok uvádza na trh alebo ho uvádza do prevádzky, v prípadoch, ak si výrobca neplní povinnosti týkajúce sa súladu výrobku so smernicou. V záujme konzistencie je vhodné rozšíriť rozsah posudzovania rekreačného plavidla po jeho konštrukcii, aby zahŕňalo nielen rekreačné plavidlá, ale aj vodné skútre. Na účely jasnosti by sa malo spresniť, v ktorých situáciách posudzovania rekreačného plavidla po jeho konštrukcii možno tento postup použiť. Okrem toho, pokiaľ ide o dovoz, malo by sa jeho použitie obmedziť na prípady nekomerčného dovozu súkromnými dovozcami, aby sa zabránilo zneužívaniu posudzovania rekreačného plavidla po jeho konštrukcii na komerčné účely. S cieľom zaručiť spoľahlivé posúdenie zhody výrobku notifikovaným orgánom je takisto potrebné rozšíriť povinnosti osoby žiadajúcej o posúdenie po konštrukcii o poskytnutie dokumentov notifikovanému orgánu.

(35)

Keďže je potrebné zabezpečiť v celej Únii rovnomerne vysokú úroveň výkonu orgánov vykonávajúcich posudzovanie zhody výrobkov v oblasti pôsobnosti tejto smernice a keďže všetky tieto orgány by mali plniť svoje úlohy na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže, mali by sa stanoviť záväzné požiadavky na orgány posudzovania zhody, ktoré chcú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody podľa tejto smernice.

(36)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody výrobkov v oblasti pôsobnosti tejto smernice je potrebné nielen skonsolidovať požiadavky, ktoré musia spĺňať orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, ale súčasne aj stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(37)

Nariadením (ES) č. 765/2008 sa dopĺňa a posilňuje súčasný rámec dohľadu nad trhom výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované právne predpisy Únie, vrátane výrobkov v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty by preto mali organizovať a vykonávať dohľad nad trhom týchto výrobkov v súlade s týmto nariadením a prípadne v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (12).

(38)

V záujme zvýšenia transparentnosti a skrátenia času spracovania je potrebné zlepšiť súčasný ochranný postup, ktorý umožňuje Komisii preskúmať zdôvodnenie opatrenia prijatého členským štátom voči výrobkom, ktoré považuje za nevyhovujúce, s cieľom zvýšiť jeho účinnosť a využiť odborné znalosti existujúce v členských štátoch.

(39)

Súčasný systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sa zainteresovaným stranám umožní, aby boli informované o prijatých opatreniach v súvislosti s výrobkami v oblasti pôsobnosti tejto smernice, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť osôb, alebo pokiaľ ide o iné aspekty týkajúce sa ochrany verejného záujmu. V súvislosti s týmito výrobkami by sa orgánom dohľadu nad trhom malo takisto umožniť konať v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi v skoršej fáze.

(40)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia s opodstatnenosťou opatrenia prijatého členským štátom, ďalší zásah Komisie by nemal byť potrebný.

(41)

S cieľom zohľadniť pokrok v technických znalostiach a nové vedecké poznatky by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na zmeny prílohy I časti B bodov 2.3, 2.4 a 2.5, ako aj oddielu 3 a časti C oddielu 3 a príloh V, VII a IX. V dôsledku toho bude môcť Komisia v budúcnosti doplniť skúšobné cykly pre hybridné motory a zahrnúť skúšobné palivá zložené zo zmesi biopalív do tabuľky skúšobných palív po odsúhlasení týchto skúšobných palív na medzinárodnej úrovni. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(42)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (13).

(43)

Na prijímanie vykonávacích aktov, ktorými sa od notifikujúceho členského štátu požaduje, aby prijal potrebné nápravné opatrenia v súvislosti s notifikovanými orgánmi, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať požiadavky na ich notifikáciu, by sa mal používať konzultačný postup.

(44)

Mal by sa používať postup preskúmania na prijímanie vykonávacích aktov, ktorými sa zabezpečuje jednotné uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o dodatočné ustanovenia uvedené v článku 24 o postupoch posudzovania zhody a pokiaľ ide o požiadavky na projektové kategórie plavidiel, identifikáciu plavidiel, štítok výrobcu, návod na použitie, plynový systém, predchádzanie úniku znečisťujúcich látok, dotazník a navigačné svetlá.

(45)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a vzhľadom na ich osobitú povahu bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011 určiť, či sú opatrenia, ktoré prijímajú členské štáty v súvislosti s výrobkom predstavujúcim riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, majetok alebo životné prostredie, opodstatnené.

(46)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to v náležite opodstatnených prípadoch súvisiacich s posudzovaním zhody, projektovými kategóriami plavidiel, navigačnými svetlami, predchádzaním úniku znečisťujúcich látok a plynovými zariadeniami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, vyžadujú závažné naliehavé dôvody.

(47)

V súlade so zavedenou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri skúmaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, ktoré vznesie buď jeho predseda, alebo zástupca členského štátu, v súlade s rokovacím poriadkom tohto výboru.

(48)

V záujme posilnenia monitorovania a účinnosti tejto smernice členské štáty by mali vypĺňať dotazník o uplatňovaní tejto smernice. Komisia by potom mala vypracovať a uverejniť správu o uplatňovaní tejto smernice.

(49)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tejto smernice a zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(50)

Na to, aby sa výrobcom a ďalším hospodárskym subjektom poskytol dostatočný čas na prispôsobenie sa požiadavkám ustanoveným v tejto smernici, je potrebné zaviesť dostatočné prechodné obdobie po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, počas ktorého možno ďalej uvádzať na trh výrobky, ktoré sú v súlade so smernicou 94/25/ES.

(51)

Aby sa malým a stredným výrobcom vonkajších zážihových hnacích motorov s výkonom 15 kW alebo nižším uľahčilo uplatňovanie tejto smernice a aby sa mohli prispôsobiť novým požiadavkám, je pre týchto výrobcov vhodné ustanoviť osobitné prechodné obdobie.

(52)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti, ako aj ochrany životného prostredia pri súčasnom zaručení fungovania vnútorného trhu stanovením harmonizovaných požiadaviek na výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice a minimálnych požiadaviek na dohľad nad trhom, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(53)

Smernica 94/25/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa ustanovujú požiadavky na projektovanie a výrobu výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1 a pravidlá ich voľného pohybu v rámci Únie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na tieto výrobky:

a)

rekreačné plavidlá a čiastočne dokončené rekreačné plavidlá;

b)

vodné skútre a čiastočne dokončené vodné skútre;

c)

komponenty uvedené v prílohe II, keď sa uvádzajú na trh Únie samostatne, ďalej len „komponenty“;

d)

hnacie motory, ktoré sú inštalované na plavidle alebo v ňom alebo sú na takúto inštaláciu špeciálne určené;

e)

hnacie motory inštalované na plavidle alebo v ňom, na ktorých sa vykonala väčšia zmena motora;

f)

plavidlá, na ktorých sa vykonala väčšia prestavba.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na tieto výrobky:

a)

so zreteľom na požiadavky na projektovanie a konštrukciu stanovené v prílohe I časti A:

i)

plavidlá určené výhradne na preteky vrátane pretekárskych veslíc a tréningových veslíc takto označených výrobcom;

ii)

kanoe a kajaky projektované výlučne na ľudský pohon, gondoly a šliapacie plavidlá;

iii)

surfy projektované výlučne na veterný pohon a na ovládanie stojacou osobou alebo osobami;

iv)

surfy;

v)

pôvodné historické plavidlá a ich individuálne kópie naprojektované pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom;

vi)

experimentálne plavidlá, pokiaľ sa neuvedú na trh Únie;

vii)

plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že sa následne neuvedú na trh Únie počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky;

viii)

plavidlá špeciálne určené na obsadenie posádkou a prepravu cestujúcich na komerčné účely bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, a bez ohľadu na počet cestujúcich;

ix)

plavidlá schopné ponárania;

x)

vznášadlá;

xi)

plavidlá na nosných krídlach;

xii)

plavidlá s parným motorom spočívajúcim vo vonkajšom spaľovaní, ktorého palivom je uhlie, koks, drevo, olej alebo plyn;

xiii)

obojživelné vozidlá, t. j. kolesové alebo pásové motorové vozidlá schopné prevádzky tak na vode, ako aj na pevnine;

b)

so zreteľom na požiadavky na výfukové emisie stanovené v prílohe I časti B:

i)

hnacie motory inštalované alebo konkrétne určené na inštaláciu na tieto výrobky:

plavidlá určené výlučne na preteky a takto označené výrobcom,

experimentálne plavidlá, pokiaľ sa neuvedú na trh Únie,

plavidlá špeciálne určené na obsadenie posádkou a prepravu cestujúcich na komerčné účely bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, a bez ohľadu na počet cestujúcich,

plavidlá schopné ponárania,

vznášadlá,

plavidlá na nosných krídlach,

obojživelné vozidlá, t. j. kolesové alebo pásové motorové vozidlá schopné prevádzky tak na vode, ako aj na pevnine;

ii)

pôvodné hnacie motory a ich individuálne kópie vychádzajúce z projektov z obdobia pred rokom 1950, nevyrábané sériovo a inštalované na plavidlách uvedených v písmene a) bodoch v) alebo vii);

iii)

hnacie motory postavené na vlastné používanie za predpokladu, že sa následne neuvedú na trh Únie počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky;

c)

so zreteľom na požiadavky na emisie hluku uvedené v prílohe I časti C:

i)

všetky plavidlá uvedené v písmene b);

ii)

plavidlá postavené na vlastné používanie, pokiaľ sa následne neuvedú na trh Únie počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky.

3.   Skutočnosť, že to isté plavidlo by sa mohlo používať aj na prenájom alebo na športový výcvik a výcvik vo voľnom čase, nebráni tomu, aby patrilo do oblasti pôsobnosti tejto smernice, keď sa uvádza na trh Únie na rekreačné účely.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„plavidlo“ je akékoľvek rekreačné plavidlo alebo vodný skúter;

2.

„rekreačné plavidlo“ je akékoľvek plavidlo akéhokoľvek typu okrem vodného skútra určené na športové účely alebo na používanie vo voľnom čase s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m bez ohľadu na spôsob pohonu;

3.

„vodný skúter“ je plavidlo určené na športové účely alebo na používanie vo voľnom čase s dĺžkou trupu menšou než 4 m, ktoré používa hnací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárny zdroj pohonu a je projektované tak, aby mohlo byť ovládané osobou alebo osobami, ktoré sedia, stoja alebo kľačia na trupe, a nie v ňom;

4.

„plavidlo postavené na vlastné používanie“ je plavidlo, ktoré z prevažnej časti postavil jeho budúci používateľ na vlastné používanie;

5.

„hnací motor“ je akýkoľvek zážihový alebo vznetový motor s vnútorným spaľovaním používaný priamo alebo nepriamo na účely pohonu;

6.

„väčšia zmena motora“ je zmena hnacieho motora, ktorá by potenciálne mohla spôsobiť, že motor prekročí emisné limity stanovené v prílohe I časti B alebo že sa zvýši menovitý výkon motora o viac než 15 %;

7.

„väčšia prestavba plavidla“ je prestavba plavidla, ktorá mení spôsob pohonu plavidla, zahŕňa väčšiu zmenu motora alebo zmení plavidlo do takej miery, že nemusí spĺňať uplatniteľné základné bezpečnostné a environmentálne požiadavky ustanovené v tejto smernici;

8.

„spôsob pohonu“ je metóda, ktorou sa plavidlo poháňa;

9.

„rodina motorov“ je výrobcom zostavená skupina motorov, ktoré vzhľadom na ich projektovanie vykazujú podobné charakteristiky, čo sa týka výfukových emisií alebo emisií hluku;

10.

„dĺžka trupu“ je dĺžka trupu meraná v súlade s harmonizovanou normou;

11.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku na účely distribúcie, spotreby alebo použitia na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už za odplatu, alebo bezodplatne;

12.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;

13.

„uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie výrobku v oblasti pôsobnosti tejto smernice v Únii jeho konečným používateľom;

14.

„výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo si výrobok dáva projektovať alebo vyrobiť a tento výrobok uvádza na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

15.

„splnomocnený zástupca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

16.

„dovozca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Únie;

17.

„súkromný dovozca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá počas činnosti neobchodného charakteru dováža výrobok z tretej krajiny do Únie s úmyslom uviesť ho do prevádzky na vlastné používanie;

18.

„distribútor“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;

19.

„hospodárske subjekty“ sú: výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

20.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma definovaná v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

21.

„akreditácia“ je akreditácia podľa vymedzenia v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

22.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán podľa vymedzenia v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

23.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené požiadavky tejto smernice týkajúce sa výrobku;

24.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie;

25.

„spätné prevzatie“ je akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia výrobku, ktorý sa už sprístupnil konečnému používateľovi;

26.

„stiahnutie z trhu“ je akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť, aby bol výrobok, ktorý je v dodávateľskom reťazci, sprístupnený na trhu;

27.

„dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané orgánmi verejnej moci a opatrenia, ktoré prijímajú s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali uplatniteľné požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie a neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani akékoľvek iné aspekty ochrany verejného záujmu;

28.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie ustanovujúcich jeho umiestnenie;

29.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh.

Článok 4

Základné požiadavky

1.   Výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 sa môžu sprístupniť alebo uviesť do prevádzky, len ak neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb, majetok ani životné prostredie, keď sa správne udržiavajú a používajú v súlade s určeným účelom, a len pod podmienkou, že spĺňajú uplatniteľné základné požiadavky uvedené v prílohe I.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 neboli sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, ak nespĺňajú požiadavky odseku 1.

Článok 5

Vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa plavby

Táto smernica nebráni členským štátom v prijatí ustanovení týkajúcich sa plavby v určitých vodách na účely ochrany životného prostredia, štruktúry vodných ciest a na zaistenie bezpečnosti na vodných cestách za predpokladu, že si to nevyžiada úpravu plavidiel, ktoré sú v súlade s touto smernicou, a že dané ustanovenia sú opodstatnené a primerané.

Článok 6

Voľný pohyb

1.   Členské štáty na svojom území nebránia tomu, aby sa sprístupnili na trhu alebo bez toho, aby bol dotknutý článok 5, uviedli do prevádzky plavidlá, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

2.   Členské štáty nebránia tomu, aby sa sprístupnili na trhu čiastočne dokončené plavidlá, ak výrobca alebo dovozca v súlade s prílohou III vyhlási, že sú určené na dokončenie inými osobami.

3.   Členské štáty nebránia tomu, aby sa sprístupnili na trhu alebo uviedli do prevádzky komponenty, ktoré sú v súlade s touto smernicou a sú určené na zabudovanie do plavidla v súlade s vyhlásením výrobcu alebo dovozcu, ako sa uvádza v článku 15.

4.   Členské štáty nebránia tomu, aby sa sprístupnili na trhu alebo uviedli do prevádzky akékoľvek z týchto hnacích motorov:

a)

motory, ktoré sú v súlade s touto smernicou, bez ohľadu na to, či sú v plavidle nainštalované;

b)

motory, ktoré sú nainštalované v plavidle a typovo schválené v súlade so smernicou 97/68/ES, ktoré sú v súlade s emisnými limitmi etapy IIIA, etapy IIIB alebo etapy IV pre motory CI používané na iné účely ako na pohon plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, lokomotív a motorových vozňov, ako sa ustanovuje v bode 4.1.2 prílohy I k uvedenej smernici, a ktoré sú v súlade s touto smernicou okrem požiadaviek na výfukové emisie stanovených v prílohe I časti B;

c)

motory, ktoré sú nainštalované v plavidle, typovo schválené v súlade s nariadením (ES) č. 595/2009 a ktoré sú v súlade s touto smernicou okrem požiadaviek na výfukové emisie stanovených v prílohe I časti B.

Na písmená b) a c) prvého pododseku sa vzťahuje podmienka, že v prípade úpravy motora na inštaláciu do plavidla osoba vykonávajúca úpravu zabezpečuje, aby sa pri tejto úprave v plnej miere zohľadnili údaje a iné dostupné informácie od výrobcu motora s cieľom zabezpečiť, že v prípade inštalácie v súlade s pokynmi poskytnutými osobou upravujúcou motor bude daný motor naďalej spĺňať požiadavky na emisie výfukových plynov buď podľa smernice 97/68/ES, alebo podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 podľa toho, ako udáva výrobca motora. Osoba upravujúca motor vydáva vyhlásenie podľa článku 15, že motor bude naďalej spĺňať požiadavky na emisie výfukových plynov buď podľa smernice 97/68/ES, alebo podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 podľa toho, ako udáva výrobca motora, ak sa nainštaluje v súlade s pokynmi poskytnutými osobou upravujúcou motor.

5.   Na veľtrhoch, výstavách, predvádzaniach a iných podobných akciách členské štáty nebránia vystavovaniu výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, za predpokladu, že viditeľné označenie zreteľne uvádza, že tieto výrobky nie sú v súlade s touto smernicou a že nebudú sprístupnené ani uvedené do prevádzky v Únii, kým s ňou nebudú v súlade.

KAPITOLA II

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV A SÚKROMNÝCH DOVOZCOV

Článok 7

Povinnosti výrobcov

1.   Pri uvádzaní svojich výrobkov na trh výrobcovia zabezpečia, že sú naprojektované a vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 1 a prílohe I.

2.   Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu v súlade s článkom 25 a vykonajú uplatniteľný postup posudzovania zhody alebo jeho vykonanie zadajú v súlade s článkami 19 až 22 a článkom 24.

Ak sa týmto postupom preukázalo, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vystavia vyhlásenie podľa článku 15 a vyznačia a umiestnia označenie CE, ako sa stanovuje v článkoch 17 a 18.

3.   Výrobcovia si uchovajú technickú dokumentáciu a kópiu vyhlásenia podľa článku 15 počas 10 rokov po uvedení výrobku na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby. Zmeny v projektovaní alebo charakteristikách výrobku a zmeny v harmonizovaných normách, na ktoré sa odkazuje vo vyhlásení zhody výrobku, sa zohľadnia zodpovedajúcim spôsobom.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré výrobok predstavuje, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku na základe vzorky výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu, vedú vyšetrovanie a v prípade potreby vedú evidenciu sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a spätne prevzatých výrobkov a o akomkoľvek takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na ich výrobkoch umiestnené číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo iný prvok, ktorý umožňuje ich identifikáciu, alebo ak to rozmer či povaha komponentov neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.

6.   Výrobcovia buď na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V adrese sa uvádza jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobku priložený návod na použitie, ktorý obsahuje pokyny, ako aj informácie týkajúce sa bezpečnosti, v jazyku alebo jazykoch, ktorým môžu spotrebitelia a iní koneční používatelia ľahko porozumieť a ktoré určil dotknutý členský štát.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto výrobku alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu či prevziať späť. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä nevyhovujúce stránky a všetky prijaté nápravné opatrenia.

9.   Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú v súvislosti s akýmkoľvek opatrením prijatým na odstránenie rizík, ktoré predstavujú výrobky, ktoré uviedli na trh.

Článok 8

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže prostredníctvom písomného splnomocnenia vymenovať splnomocneného zástupcu.

2.   Povinnosti ustanovené v článku 7 ods. 1 a vypracovanie technickej dokumentácie nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

3.   Splnomocnený zástupca plní úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi aspoň:

a)

uchovávať pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia podľa článku 15 a technickú dokumentáciu počas 10 rokov po uvedení výrobku na trh;

b)

na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku;

c)

na žiadosť príslušných vnútroštátnych orgánov spolupracovať s nimi v súvislosti s akýmkoľvek opatrením prijatým na odstránenie rizík, ktoré predstavujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie.

Článok 9

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvedú na trh Únie iba vyhovujúce výrobky.

2.   Pred uvedením výrobku na trh sa dovozcovia uistia, že výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody. Ubezpečia sa tiež, že výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, že výrobok má označenie CE podľa článku 17 a sprievodné dokumenty požadované podľa článku 15 a prílohy I časti A bodu 2.5, prílohy I časti B oddielu 4 a prílohy I časti C oddielu 2 a že výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 a prílohe I, neuvedie výrobok na trh, kým ich nebude spĺňať. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol k výrobku priložený návod na použitie, ktorý obsahuje pokyny, ako aj informácie týkajúce sa bezpečnosti, v jazyku alebo jazykoch, ktorým môžu spotrebitelia a iní koneční používatelia ľahko porozumieť a ktoré určil dotknutý členský štát.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď sú za výrobok zodpovední, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho súlad s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 1 a prílohe I.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré výrobok predstavuje, dovozcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku na základe vzorky výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu, vedú vyšetrovanie a v prípade potreby vedú evidenciu sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a spätne prevzatých výrobkov a o akomkoľvek takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto výrobku alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu či prevziať späť. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä nevyhovujúce stránky a všetky prijaté nápravné opatrenia.

8.   Dovozcovia uchovávajú pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia podľa článku 15 počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh a zabezpečia, aby sa týmto orgánom na ich žiadosť poskytla technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému tento orgán môže ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú v súvislosti s akýmkoľvek opatrením prijatým na odstránenie rizík, ktoré predstavujú výrobky, ktoré uviedli na trh.

Článok 10

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní výrobku na trhu distribútori náležite zohľadňujú požiadavky ustanovené v tejto smernici.

2.   Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overia, či má výrobok označenie CE podľa článku 17, či sú k nemu priložené dokumenty požadované v článku 7 ods. 7, článku 15, prílohe I časti A bode 2.5, prílohe I časti B oddiele 4 a prílohe I časti C oddiele 2 a pokyny, ako aj informácie týkajúce sa bezpečnosti, v jazyku alebo jazykoch, ktorým spotrebitelia a iní koneční používatelia v členskom štáte, v ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, môžu ľahko porozumieť, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6 a článku 9 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 a prílohe I, výrobok na trhu nesprístupní, kým ich nebude spĺňať. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď majú za výrobok zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho zhodu s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 1 a prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v súlade s touto smernicou, sa uistia o prijatí nápravných opatrení potrebných na dosiahnutie zhody výrobku, alebo ak to je primerané, na jeho stiahnutie z trhu alebo prevzatie späť. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä nevyhovujúce stránky a všetky prijaté nápravné opatrenia.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori tomuto orgánu poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú v súvislosti s akýmkoľvek opatrením prijatým na odstránenie rizík, ktoré predstavujú výrobky, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 11

Prípady, v ktorých povinnosti výrobcov platia pre dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tejto smernice považuje za výrobcu a vzťahujú sa na nich povinnosti výrobcu podľa článku 7, ak uvedú výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo zmenia výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad výrobku s požiadavkami tejto smernice.

Článok 12

Povinnosti súkromných dovozcov

1.   Ak si výrobca neplní povinnosti, pokiaľ ide o súlad výrobku s touto smernicou, súkromný dovozca sa pred uvedením výrobku do prevádzky ubezpečí, či sa projektoval a vyrobil v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 1 a prílohe I, a splní povinnosti výrobcu stanovené v článku 7 ods. 2, 3, 7 a 9 alebo ich splnenie zabezpečí.

2.   Ak nie je od výrobcu k dispozícii požadovaná technická dokumentácia, súkromný dovozca ju dá vypracovať vhodným expertom.

3.   Súkromný dovozca zabezpečí, aby meno a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vykonal posúdenie zhody výrobku, boli uvedené na výrobku.

Článok 13

Identifikácia hospodárskych subjektov

1.   Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.

Hospodárske subjekty sú schopné predložiť informácie uvedené v prvom pododseku počas 10 rokov po tom, čo im bol výrobok dodaný, a počas 10 rokov po tom, čo výrobok dodali.

2.   Súkromní dovozcovia na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok.

Súkromní dovozcovia sú schopní predložiť informácie uvedené v prvom pododseku počas 10 rokov po tom, čo im bol výrobok dodaný.

KAPITOLA III

ZHODA VÝROBKU

Článok 14

Predpoklad zhody

O výrobkoch, ktoré sú v súlade s harmonizovanými normami alebo ich časťami, pričom odkazy na dané normy alebo ich časti sa uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, sa predpokladá, že spĺňajú požiadavky, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú a ktoré sú stanovené v článku 4 ods. 1 a v prílohe I.

Článok 15

EÚ vyhlásenie o zhode a vyhlásenie v súlade s prílohou III

1.   V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, že bolo preukázané splnenie požiadaviek uvedených v článku 4 ods. 1 a prílohe I alebo požiadaviek uvedených v článku 6 ods. 4 písm. b) alebo c).

2.   EÚ vyhlásenie o zhode má štruktúru podľa vzoru uvedeného v prílohe IV k tejto smernici, obsahuje prvky určené v príslušných moduloch uvedených v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, ako aj prílohe V k tejto smernici a priebežne sa aktualizuje. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu alebo uvádza do prevádzky.

3.   Vystavením EÚ vyhlásenia o zhode výrobca, súkromný dovozca alebo osoba upravujúca motor uvedený v článku 6 ods. 4 písm. b) a c) preberá zodpovednosť za súlad výrobku so stanovenými požiadavkami.

4.   EÚ vyhlásenie o zhode podľa odseku 3 sa pripojí k týmto výrobkom, keď sa sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky:

a)

plavidlo;

b)

komponenty pri samostatnom uvádzaní na trh;

c)

hnacie motory.

5.   Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu uvedené v prílohe III, ktoré sa týka čiastočne dokončeného plavidla, obsahuje prvky spresnené v uvedenej prílohe a prikladá sa k čiastočne dokončenému plavidlu. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu.

Článok 16

Všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 17

Výrobky podliehajúce označeniu CE

1.   Označeniu CE podliehajú tieto výrobky, keď sa sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky:

a)

plavidlá;

b)

komponenty;

c)

hnacie motory.

2.   Členské štáty predpokladajú, že výrobky uvedené v odseku 1, ktoré majú označenie CE, sú v súlade s touto smernicou.

Článok 18

Pravidlá a podmienky týkajúce sa umiestnenia označenia CE

1.   Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na výrobky uvedené v článku 17 ods. 1. V prípade komponentov, pri ktorých to nie je možné alebo zaručené z dôvodu veľkosti alebo povahy výrobku, označenie sa umiestni na obal a sprievodné dokumenty. V prípade plavidiel sa označenie CE umiestni na štítok výrobcu plavidla pripevnený oddelene od identifikačného čísla plavidla. V prípade hnacieho motora sa označenie CE umiestni na motor.

2.   Označenie CE sa na výrobok umiestni pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky. Za označením CE a identifikačným číslom uvedeným v odseku 3 môže nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

3.   Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je tento orgán zapojený do fázy kontroly výroby alebo do posúdenia po konštrukcii.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje buď tento orgán, alebo na základe jeho pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo osoba uvedená v článku 19 ods. 2, 3 alebo 4.

KAPITOLA IV

POSUDZOVANIE ZHODY

Článok 19

Uplatniteľné postupy posudzovania zhody

1.   Výrobca uplatňuje postupy stanovené v moduloch uvedených v článkoch 20, 21 a 22 pred tým, ako uvedie na trh výrobky uvedené v článku 2 ods. 1.

2.   Súkromný dovozca uplatňuje postup uvedený v článku 23 pred tým, ako uvedie do prevádzky výrobok uvedený v článku 2 ods. 1, ak výrobca nevykonal posúdenie zhody pre dotknutý výrobok.

3.   Akákoľvek osoba, ktorá uvádza na trh alebo do prevádzky hnací motor alebo plavidlo po ich väčšej zmene alebo prestavbe, alebo akákoľvek osoba, ktorá mení určený účel plavidla, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, tak, že sa zaradí do rozsahu jej pôsobnosti, uplatňuje postup uvedený v článku 23 pred tým, ako výrobok uvedie na trh alebo do prevádzky.

4.   Akákoľvek osoba, ktorá uvádza na trh plavidlá postavené na vlastné používanie pred koncom päťročného obdobia uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. a) bode vii), uplatňuje postup uvedený v článku 23 pred uvedením výrobku na trh.

Článok 20

Projektovanie a konštrukcia

1.   Na projektovanie a konštrukciu rekreačných plavidiel sa uplatňujú tieto postupy stanovené v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES:

a)

v prípade projektových kategórií A a B uvedených v prílohe I časti A oddiele 1:

i)

v prípade rekreačných plavidiel s dĺžkou trupu od 2,5 m do menej ako 12 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F,

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky),

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality);

ii)

v prípade rekreačných plavidiel s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F,

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky),

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality);

b)

v prípade projektovej kategórie C uvedenej v prílohe I časti A oddiele 1:

i)

v prípade rekreačných plavidiel s dĺžkou trupu od 2,5 m do menej ako 12 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

ak sú v súlade s harmonizovanými normami vzťahujúcimi sa na prílohu I časť A body 3.2 a 3.3: modul A (vnútorná kontrola výroby), modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom), modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F, modul G (zhoda založená na overovaní jednotky) alebo modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

ak nie sú v súlade s harmonizovanými normami vzťahujúcimi sa na prílohu I časť A body 3.2 a 3.3: modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom), modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F, modul G (zhoda založená na overovaní jednotky) alebo modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality);

ii)

v prípade rekreačných plavidiel s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F,

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky),

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality);

c)

v prípade projektovej kategórie D uvedenej v prílohe I časti A oddiele 1:

v prípade rekreačných plavidiel s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

modul A (vnútorná kontrola výroby),

modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F,

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky),

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

2.   Na projektovanie a konštrukciu vodných skútrov sa uplatňuje ktorýkoľvek z týchto postupov stanovených v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES:

a)

modul A (vnútorná kontrola výroby);

b)

modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom);

c)

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F;

d)

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky);

e)

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

3.   Na projektovanie a konštrukciu komponentov sa uplatňuje ktorýkoľvek z týchto postupov stanovených v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES:

a)

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F;

b)

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky);

c)

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

Článok 21

Výfukové emisie

Na výfukové emisie výrobca motora v prípade výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. d) a e) uplatňuje tieto postupy stanovené v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES:

a)

ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej normy, ktorýkoľvek z týchto modulov:

i)

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulmi C, D, E alebo F;

ii)

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky);

iii)

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality);

b)

ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej normy, ktorýkoľvek z týchto modulov:

i)

modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C1;

ii)

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky).

Článok 22

Emisie hluku

1.   Na emisie hluku v prípade rekreačných plavidiel s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami a v prípade rekreačných plavidiel s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami, na ktorých sa vykoná väčšia prestavba plavidla a následne sa do piatich rokov po prestavbe uvedú na trh, uplatňuje výrobca tieto postupy stanovené v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES:

a)

ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej normy na meranie hluku, ktorýkoľvek z týchto modulov:

i)

modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom);

ii)

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky);

iii)

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality);

b)

ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej normy na meranie hluku, modul G (zhoda založená na overovaní jednotky);

c)

ak sa na posúdenie použije postup s Froudovým číslom a pomerom medzi výkonom a výtlakom, ktorýkoľvek z nasledujúcich modulov:

i)

modul A (vnútorná kontrola výroby);

ii)

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky);

iii)

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

2.   Na emisie hluku v prípade vodných skútrov a vonkajších hnacích motorov a kormových hnacích motorov so zabudovanými výfukovými systémami určených na inštaláciu na rekreačnom plavidle výrobca vodných skútrov alebo motorov uplatňuje tieto postupy stanovené v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES:

a)

ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej normy na meranie hluku, ktorýkoľvek z týchto modulov:

i)

modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom);

ii)

modul G (zhoda založená na overovaní jednotky);

iii)

modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality);

b)

ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej normy na meranie hluku, modul G (zhoda založená na overovaní jednotky).

Článok 23

Posúdenie po konštrukcii

Posúdenie po konštrukcii uvedené v článku 19 ods. 2, 3 a 4 sa vykonáva podľa ustanovení prílohy V.

Článok 24

Dodatočné požiadavky

1.   Ak sa použije modul B prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, EÚ skúška typu sa vykonáva spôsobom uvedeným v bode 2 druhej zarážke daného modulu.

Výrobný typ uvedený v module B sa môže vzťahovať na niekoľko verzií výrobku za predpokladu, že:

a)

rozdiely medzi verziami neovplyvňujú úroveň bezpečnosti a ostatné požiadavky týkajúce sa fungovania výrobku a

b)

verzie výrobku sa uvedú v príslušnom certifikáte EÚ skúšky typu s tým, že v prípade potreby sa upraví pôvodný certifikát.

2.   Ak sa použije modul A1 prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, kontroly výrobku sa vykonávajú na jednom alebo viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu a uplatňujú sa dodatočné požiadavky stanovené v prílohe VI k tejto smernici.

3.   Možnosť využitia akreditovaných vnútropodnikových orgánov uvedená v moduloch A1 a C1 prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES nie je uplatniteľná.

4.   Ak sa použije modul F prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, na posudzovanie zhody s požiadavkami na výfukové emisie sa uplatňuje postup opísaný v prílohe VII k tejto smernici.

5.   Ak sa použije modul C prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES a pokiaľ ide o posudzovanie zhody s požiadavkami tejto smernice na výfukové emisie a výrobca nepracuje podľa príslušného systému kvality, ako je opísaný v module H prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, notifikovaný orgán zvolený výrobcom vykonáva kontroly výrobku alebo ich dá vykonať v náhodných intervaloch, ktoré sám určí, aby sa overila kvalita vnútorných kontrol výrobku. Ak sa úroveň kvality javí neuspokojivá alebo ak sa zdá, že je potrebné overiť platnosť údajov uvedených výrobcom, uplatňuje sa postup stanovený v prílohe VIII k tejto smernici.

Článok 25

Technická dokumentácia

1.   Technická dokumentácia uvedená v článku 7 ods. 2 obsahuje všetky príslušné údaje a podrobnosti o prostriedkoch, ktoré výrobca použil s cieľom zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 a prílohe I. Obsahuje najmä relevantné dokumenty uvedené v prílohe IX.

2.   Technickou dokumentáciou sa zabezpečuje jednoznačná zrozumiteľnosť projektovania, konštrukcie, prevádzky a posúdenia zhody.

KAPITOLA V

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 26

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány splnomocnené vykonávať úlohy posudzovania zhody treťou stranou podľa tejto smernice.

Článok 27

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie postupov potrebných na posudzovanie a notifikáciu orgánov posudzovania zhody na účely tejto smernice a za monitorovanie notifikovaných orgánov vrátane súladu s ustanoveniami článku 32.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán prenesie posudzovanie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, alebo ho vykonávaním týchto činností inak poverí, tento orgán je právnickou osobou a primerane spĺňa požiadavky ustanovené v článku 28. Okrem toho uzavrie dohody na krytie záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 28

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Organizačnou štruktúrou a spôsobom fungovania notifikujúceho orgánu sa zabezpečí objektívnosť a nestrannosť jeho činností.

3.   Organizačnou štruktúrou notifikujúceho orgánu sa zabezpečí, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijímali príslušné osoby, ktoré nevykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú subjekty posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán chráni dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má na riadne vykonávanie svojich úloh k dispozícii dostatočný počet príslušných zamestnancov.

Článok 29

Informačná povinnosť o notifikujúcich orgánoch

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách týchto postupov.

Komisia tieto informácie zverejňuje.

Článok 30

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie podľa tejto smernice orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky ustanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody sa zriaďuje podľa vnútroštátneho práva a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou stranou nezávislou od organizácie alebo výrobku, ktoré posudzuje.

Za takýto orgán možno považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky zapojené do projektovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby výrobkov, ktoré posudzuje, pod podmienkou, že sa preukáže jeho nezávislosť, ako aj to, že nedochádza ku konfliktu záujmov.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú projektanti, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu výrobkov, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto strán. Nie je tým vylúčené použitie posúdených výrobkov, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo použitie takýchto výrobkov na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do projektovania alebo výroby, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto výrobkov ani nezastupujú strany zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý úsudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pomocných orgánov alebo ich subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť pri ich činnostiach posudzovania zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a s nevyhnutnou technickou spôsobilosťou v danej oblasti, pričom nepodliehajú žiadnym tlakom a stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky činností posudzovania zhody, najmä vo vzťahu k osobám alebo skupinám osôb, pre ktoré sú výsledky týchto činností predmetom záujmu.

6.   Orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať úlohy posudzovania zhody, ktoré má pridelené na základe ustanovení článkov 19 až 20 a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už tieto úlohy vykonáva samotný orgán posudzovania zhody, alebo sa vykonávajú v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý druh alebo kategóriu výrobku, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, ktorým sa zabezpečí transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov.

Uplatňuje príslušné politiky a postupy, v rámci ktorých sa rozlišuje medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie činností náležite zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Má potrebné prostriedky na primerané plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a má prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za výkon činností posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočnú znalosť požiadaviek na posudzovanie, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať toto posudzovanie;

c)

príslušnú znalosť a porozumenie základných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných noriem, príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

schopnosť vypracovať certifikáty, záznamy a protokoly preukazujúce, že sa posúdenie vykonalo.

8.   Musí sa zaručiť nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie, nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie členský štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody dodržiavajú služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri plnení ich úloh podľa článkov 19 až 24 alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, na základe ktorého sa tieto články vykonávajú, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, v ktorom daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sa ochraňujú.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa článku 42 alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie, boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 31

Predpoklad zhody

Ak orgán posudzovania zhody preukáže, že spĺňa kritériá ustanovené v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, pričom odkazy na tieto normy alebo ich časti sa uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 30 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy vzťahujú na tieto požiadavky.

Článok 32

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 30, a informuje o tom notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy plnené subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde sú subdodávatelia alebo pomocné orgány usadené.

3.   Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo ich môže vykonávať pobočka, iba ak s tým klient súhlasí.

4.   Notifikované orgány uchovávajú k dispozícii pre notifikujúci orgán príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácií subdodávateľa alebo pobočky a práce, ktorú vykonali podľa článkov 19 až 24.

Článok 33

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom je usadený.

2.   K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a výrobku alebo výrobkov, v súvislosti s ktorými tento orgán tvrdí, že je spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky ustanovené v článku 30.

3.   Ak dotknutý orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetky písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie plnenia požiadaviek ustanovených v článku 30 z jeho strany.

Článok 34

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky ustanovené v článku 30.

2.   Notifikujúce orgány notifikujú Komisii a ostatným členským štátom prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sa uvedú všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody, dotknutý výrobok alebo výrobky a príslušné potvrdenie spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 33 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom písomné doklady, ktorými sa potvrdzuje spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia, ktorými sa zabezpečí pravidelné monitorovanie orgánu a to, že bude ďalej spĺňať požiadavky ustanovené v článku 30.

5.   Dotknutý orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia alebo ostatné členské štáty nevznesú námietky, a to do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa považuje za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Komisii a ostatným členským štátom sa oznámia všetky ďalšie príslušné zmeny v súvislosti s notifikáciou.

Článok 35

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Každému notifikovanému orgánu Komisia pridelí identifikačné číslo.

Pridelí len jedno takéto číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

Členské štáty okrem toho pridelia identifikačný kód notifikovanému orgánu, ktorého notifikujúci orgán oprávnil na posudzovanie zhody po konštrukcii.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísel a prípadne kódov, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 36

Zmeny v notifikáciách

1.   Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky ustanovené v článku 30 alebo že si neplní povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby notifikáciu obmedzí, pozastaví jej platnosť alebo ju odoberie v závislosti od závažnosti nesplnenia daných požiadaviek alebo neplnenia daných povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia notifikácie, pozastavenia jej platnosti alebo jej odobratia, alebo ak notifikovaný orgán ukončil svoju činnosť, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spisy tohto orgánu spracoval iný notifikovaný orgán alebo aby boli k dispozícii zodpovedným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 37

Spochybnenie spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré má tento orgán spĺňať.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo so zachovaním spôsobilosti dotknutého orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas vyšetrovaní.

4.   Ak Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt, ktorým vyzve notifikujúci členský štát, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného odobratia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 50 ods. 2.

Článok 38

Operačné povinnosti notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody ustanovenými v článkoch 19 až 24.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom, aby sa zabránilo zbytočnému zaťaženiu hospodárskych subjektov a súkromných dovozcov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojich činností náležite zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom stupeň prísnosti a úroveň ochrany vyžadované s ohľadom na súlad výrobku s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca alebo súkromný dovozca nespĺňa požiadavky ustanovené v článku 4 ods. 1 a prílohe I alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách, vyzve tohto výrobcu alebo súkromného dovozcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát o zhode.

4.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že výrobok už nie je vyhovujúci, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť certifikátu alebo certifikát odoberie.

5.   Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí alebo pozastaví platnosť všetkých osvedčení, alebo ich odoberie.

Článok 39

Konanie o opravnom prostriedku

Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov bolo možné podať opravný prostriedok.

Článok 40

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zrušení certifikátu, obmedzení alebo pozastavení jeho platnosti, alebo jeho odobratí;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky notifikácie;

c)

o akejkoľvek žiadosti o informácie o činnostiach týkajúcich sa posudzovania zhody, s ktorou sa na ne obrátili orgány dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytnú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké výrobky, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie aj pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 41

Výmena skúseností

Komisia zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za notifikačnú politiku.

Článok 42

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme sektorovej skupiny alebo skupín notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tejto skupiny alebo skupín.

KAPITOLA VI

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA VÝROBKOV VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÉ POSTUPY

Článok 43

Dohľad nad trhom Únie a kontrola výrobkov vstupujúcich na trh Únie

Na výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice sa vzťahuje článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 44

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok v oblasti pôsobnosti tejto smernice predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, vykonajú hodnotenie týkajúce sa dotknutého výrobku vo vzťahu k príslušným požiadavkám ustanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty alebo súkromný dovozca spolupracujú akýmkoľvek potrebným spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom.

V prípade hospodárskeho subjektu, ak v rámci tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne vyzvú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto výrobku s uvedenými požiadavkami, aby výrobok stiahol z trhu alebo aby ho v rámci primeranej lehoty úmernej povahe rizika prevzal späť, tak ako mu stanovia.

V prípade súkromného dovozcu, ak v rámci tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, súkromný dovozca je bezodkladne informovaný o vhodných nápravných opatreniach, ktoré má prijať na účely zosúladenia tohto výrobku s uvedenými požiadavkami, pozastavenia uvádzania výrobku do prevádzky alebo jeho používania, a to úmerne charakteru rizika.

Orgány dohľadu nad trhom o tom informujú príslušný notifikovaný orgán.

Na opatrenia uvedené v druhom a treťom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nesúlad sa neobmedzuje len na ich vnútroštátne územie, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, na ktorých prijatie príslušný hospodársky subjekt vyzvali.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie vhodných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

Súkromný dovozca zabezpečí prijatie primeraných nápravných opatrení v súvislosti s výrobkom, ktorý doviezol do Únie na vlastné používanie.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť výrobok z daného trhu alebo ho prevziať späť.

Ak súkromný dovozca neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať uvádzanie výrobku do prevádzky alebo zakázať či obmedziť používanie výrobku na ich území.

Orgány dohľadu nad trhom o týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, pôvod výrobku, povahu údajného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a argumenty, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt alebo súkromný dovozca. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

výrobok nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti ľudí, ochrany majetku alebo životného prostredia ustanovené v tejto smernici alebo

b)

existujú nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 14, na základe ktorých sa stanovuje predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, ktoré iniciovali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach, o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu dotknutého výrobku, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak členské štáty alebo Komisia počas troch mesiacov od prijatia informácií podľa odseku 4 nevznesú námietku v súvislosti s predbežným opatrením prijatým členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, ako napríklad bezodkladné stiahnutie tohto výrobku z ich trhu.

Článok 45

Ochranný postup Únie

1.   Ak sa po ukončení postupu stanoveného v článku 44 ods. 3 a 4 vznesú námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi alebo súkromným dovozcom a posúdi vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto posúdenia Komisia prijme vykonávací akt, ktorým stanoví, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Komisia určí svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a ihneď im ho oznámi, rovnako aj príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom alebo súkromnému dovozcovi.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho výrobku zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie stiahne.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom harmonizovaných noriem podľa článku 44 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatní postup podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 46

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 44, ak členský štát dospeje k jednému z nasledujúcich zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt alebo súkromného dovozcu, aby dotknutý nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 16, článkom 17 alebo článkom 18;

b)

označenie CE podľa článku 17 nebolo umiestnené;

c)

EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie podľa prílohy III nebolo vystavené;

d)

EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie podľa prílohy III nebolo vystavené správne;

e)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

f)

informácie podľa článku 7 ods. 6 alebo článku 9 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

g)

nie je splnená nejaká ďalšia administratívna požiadavka ustanovená v článku 7 alebo článku 9.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výrobku na trhu alebo zabezpečí, že sa spätne prevezme alebo stiahne z trhu, alebo v prípade výrobku dovážaného súkromným dovozcom na vlastné používanie, že sa jeho používanie zakáže alebo obmedzí.

KAPITOLA VII

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 47

Delegovanie právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48 prijímať delegované akty na zmenu týchto častí:

a)

s cieľom zohľadniť pokrok v technických znalostiach a nové vedecké dôkazy:

i)

príloha I body 2.3, 2.4 a 2.5, ako aj časť B oddiel 3 a časť C oddiel 3;

ii)

prílohy VII a IX a

b)

príloha V s cieľom zohľadniť pokrok v technických znalostiach, primeranosť zabezpečenia rovnocennej zhody a nové vedecké dôkazy.

Článok 48

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 47 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 17. januára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 47 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 47 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 49

Vykonávacie akty

1.   V záujme zohľadnenia pokroku v technických znalostiach a zabezpečenia jednotného uplatňovania tejto smernice môže Komisia prijímať vykonávacie akty týkajúce sa:

a)

podrobných postupov vykonávania článku 24 s ohľadom na osobitné potreby posudzovania zhody výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

b)

podrobného uplatňovania projektových kategórií plavidiel uvedených v prílohe I časti A oddiele 1 vrátane usmernení na používanie meteorologických pojmov a merných jednotiek;

c)

podrobných postupov identifikácie plavidiel uvedenej v prílohe I časti A bode 2.1 vrátane vyjasnenia pojmov a prideľovania a správy kódov výrobcov udelených výrobcom, ktorí sú usadení mimo Únie;

d)

informácií o štítku výrobcu uvedenom v prílohe I časti A bode 2.2;

e)

uplatňovania nariadení o navigačných svetlách uvedených v prílohe I časti A bode 5.7;

f)

opatrení na ochranu pred únikom znečisťujúcich látok, najmä pokiaľ ide o prevádzku zberných nádrží, uvedenú v prílohe I časti A bode 5.8;

g)

inštalácie a testovania plynových zariadení a trvale nainštalovaných plynových systémov v plavidlách;

h)

formy a obsahu návodu na použitie;

i)

formy a obsahu dotazníka, ktorý majú vyplniť členské štáty podľa článku 51.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 50 ods. 3.

2.   V náležite odôvodnených naliehavých prípadoch, keď výrobok predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť ľudí, majetok alebo životné prostredie, prijíma Komisia v súvislosti s odsekom 1 písm. a), b), e), f) a g) okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 50 ods. 4.

Článok 50

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia sa radí s týmto výborom vo všetkých záležitostiach, v ktorých sa vyžaduje konzultácia s odvetvovými expertmi podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo podľa akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie.

6.   Výbor môže okrem toho skúmať akúkoľvek inú záležitosť týkajúcu sa uplatňovania tejto smernice, ktorú vznesie buď jeho predseda, alebo zástupca členského štátu, v súlade s rokovacím poriadkom výboru.

KAPITOLA VIII

OSOBITNÉ ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA

Článok 51

Podávanie správ

Do 18. januára 2021 a potom každých päť rokov vyplnia členské štáty dotazník o uplatňovaní tejto smernice vydaný Komisiou.

Do 18. januára 2022 a potom každých päť rokov vypracuje Komisia na základe odpovedí členských štátov na dotazník uvedený v prvom odseku správu o uplatňovaní tejto smernice, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 52

Preskúmanie

Komisia predloží do 18. januára 2022 Európskemu parlamentu a Rade správu:

a)

o technickej uskutočniteľnosti ďalšieho znižovania emisií lodných hnacích motorov a zavedenia požiadaviek na výparné emisie a palivové systémy vzťahujúcich sa na hnacie motory a systémy, a to s ohľadom na nákladovú efektívnosť technológií a potrebu dohodnúť sa na globálne harmonizovaných hodnotách pre dané odvetvie so zreteľom na akékoľvek významné trhové iniciatívy, a

b)

o vplyve, aký majú na informovanie spotrebiteľov a na výrobcov, najmä malých a stredne veľkých podnikov, projektové kategórie plavidiel uvedené v prílohe I, ktoré sú založené na odolnosti voči sile vetra a prevládajúcej výške vĺn, s ohľadom na vývoj medzinárodnej normalizácie. Táto správa obsahuje hodnotenie toho, či je projektové kategórie plavidiel potrebné ďalej špecifikovať alebo rozdeliť, a podľa potreby sa v nej navrhnú ďalšie podkategórie.

K správam uvedeným v prvom odseku písm. a) a b) sa podľa potreby pripoja legislatívne návrhy.

Článok 53

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá pre sankcie, ktoré môžu zahŕňať aj trestné sankcie za závažné porušenia, za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice, a prijmú všetky opatrenia potrebné na ich vykonávanie.

Tieto sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce a môžu sa zvýšiť, ak príslušný hospodársky subjekt alebo súkromný dovozca už v minulosti podobným spôsobom porušil ustanovenia tejto smernice.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 54

Transpozícia

1.   Do 18. januára 2016 členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto opatrení.

Uvedené opatrenia uplatňujú od 18. januára 2016. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 55

Prechodné obdobie

1.   Členské štáty nebránia tomu, aby sa na trhu sprístupňovali alebo uvádzali do prevádzky výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica 94/25/ES, ktoré sú v súlade s touto smernicou a ktoré boli uvedené na trh alebo do prevádzky pred 18. januárom 2017.

2.   Členské štáty nebránia tomu, aby sa na trhu sprístupňovali alebo uvádzali do prevádzky vonkajšie zážihové hnacie motory s výkonom 15 kW alebo nižším, ktoré spĺňajú výfukové emisné limity etapy I stanovené v prílohe I časti B bode 2.1 a ktoré boli vyrobené malými a strednými podnikmi v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES (14) a uvedené na trh pred 18. januárom 2020.

Článok 56

Zrušenie

Smernica 94/25/ES sa zrušuje s účinnosťou od 18. januára 2016. Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 57

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 58

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 20. novembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 30.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013.

(3)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 214, 26.8.2003, s. 18.

(5)  Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(7)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(8)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(9)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(10)  Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(13)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(14)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

A.   Základné požiadavky na projektovanie a konštrukciu výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1

1.   PROJEKTOVÉ KATEGÓRIE PLAVIDIEL

Projektová kategória

Sila vetra

(Beaufortova stupnica)

Prevládajúca výška vĺn

(H ⅓, metre)

A

viac ako 8

viac ako 4

B

do 8 vrátane

do 4 vrátane

C

do 6 vrátane

do 2 vrátane

D

do 4 vrátane

do 0,3 vrátane

Vysvetlivky:

A.

Rekreačné plavidlo zaradené do projektovej kategórie A sa považuje za plavidlo projektované na zvládnutie vetra, ktorého sila môže presiahnuť hodnotu 8 (Beaufortovej stupnice) a vĺn, ktorých prevládajúca výška môže presiahnuť 4 m, no s výnimkou extrémnych podmienok, ako napríklad búrka, silná búrka, hurikán, tornádo a extrémne podmienky na mori alebo mimoriadne vlny.

B.

Rekreačné plavidlo zaradené do projektovej kategórie B sa považuje za plavidlo projektované na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 8 a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 4 m a menej.

C.

Plavidlo zaradené do projektovej kategórie C sa považuje za plavidlo projektované na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 6 a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 2 m a menej.

D.

Plavidlo zaradené do projektovej kategórie D sa považuje za plavidlo projektované na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 4 a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 0,3 m a menej s občasnými vlnami s maximálnou výškou 0,5 m.

Plavidlo v každej projektovej kategórii musí byť projektované a konštruované tak, aby si zachovalo parametre z hľadiska stability, plávateľnosti a iných relevantných základných požiadaviek uvedených v tejto prílohe a aby malo dobrú ovládateľnosť.

2.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1.   Identifikácia plavidla

Každé plavidlo je označené identifikačným číslom obsahujúcim tieto informácie:

1.

kód krajiny výrobcu;

2.

jedinečný kód výrobcu pridelený vnútroštátnym orgánom členského štátu;

3.

jedinečné sériové číslo;

4.

mesiac a rok výroby;

5.

rok, v ktorom model vznikol.

Podrobné požiadavky na identifikačné číslo uvedené v prvom odseku sú stanovené v príslušnej harmonizovanej norme.

2.2.   Štítok výrobcu plavidla

Na každé plavidlo sa natrvalo pripevní štítok, ktorý sa umiestni oddelene od identifikačného čísla plavidla a na ktorom sú uvedené aspoň tieto informácie:

a)

meno výrobcu, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka, ako aj kontaktná adresa;

b)

označenie CE, ako sa ustanovuje v článku 18;

c)

projektová kategória plavidla v súlade s oddielom 1;

d)

výrobcom odporučené maximálne zaťaženie podľa bodu 3.6 bez hmotnosti obsahu pevných nádrží, keď sú naplnené;

e)

počet osôb odporučený výrobcom, na ktorých prepravu bolo plavidlo projektované.

V prípade posúdenia po konštrukcii obsahujú kontaktné údaje a požiadavky uvedené v písmene a) aj údaje notifikovaného orgánu, ktorý vykonal posúdenie zhody.

2.3.   Ochrana pred pádom cez palubu a prostriedky na opätovné nalodenie

Plavidlá sú projektované tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu cez palubu a uľahčil návrat na palubu. Osoba vo vode má sama prístup k prostriedkom opätovného nalodenia alebo má možnosť tieto prostriedky sama nasadiť.

2.4.   Viditeľnosť z hlavného kormidelného miesta

Hlavné kormidelné miesto rekreačných plavidiel umožňuje kormidelníkovi za normálnych podmienok používania (rýchlosť a zaťaženie) dobrú viditeľnosť na všetky strany.

2.5.   Návod na použitie

Každý výrobok je vybavený návodom na použitie v súlade s článkom 7 ods. 7 a článkom 9 ods. 4. Uvedený návod poskytuje všetky informácie potrebné na bezpečné používanie výrobku a upozorňuje najmä na nastavenie, údržbu, správnu prevádzku, prevenciu rizík a riadenie rizík.

3.   CELISTVOSŤ A KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY

3.1.   Konštrukcia

Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia majú zabezpečiť dostatočnú pevnosť plavidla v každom ohľade. Osobitná pozornosť sa musí venovať projektovej kategórii v súlade s oddielom 1 a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom v súlade s bodom 3.6.

3.2.   Stabilita a voľný bok

Plavidlo má dostatočnú stabilitu a voľný bok vzhľadom na svoju projektovú kategóriu v súlade s oddielom 1 a na maximálne zaťaženie odporúčané výrobcom v súlade s bodom 3.6.

3.3.   Plávateľnosť a nadnášanie

Plavidlo je konštruované tak, aby sa zabezpečilo, že vlastnosti plávateľnosti zodpovedajú projektovej kategórii v súlade s oddielom 1 a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom v súlade s bodom 3.6. Všetky obývateľné viactrupové rekreačné plavidlá, ktoré sa môžu prevrátiť, majú dostatočnú plávateľnosť na to, aby sa nadnášali aj v prevrátenej polohe.

Plavidlá kratšie ako 6 m, ktoré sú náchylné na zaplavenie, keď sa používajú vo svojej projektovej kategórii, sú vybavené primeranými prostriedkami na nadnášanie v takýchto podmienkach.

3.4.   Otvory v trupe, palube a nadstavbe

Otvory v trupe, palube/palubách a nadstavbe nenarúšajú konštrukčnú celistvosť plavidla ani jeho odolnosť voči poveternostným podmienkam, keď sú uzavreté.

Okná, bočné okná, dvere a poklopy na otvoroch odolávajú tlaku vody, ktorému budú pravdepodobne vystavené vo svojej typickej polohe, ako aj bodovej záťaži spôsobenej hmotnosťou osôb pohybujúcich sa po palube.

Trupové priechodky, ktoré umožňujú vpúšťať vodu do trupu a vypúšťať ju z neho, umiestnené pod čiarou ponoru plavidla zodpovedajúceho maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom v súlade s bodom 3.6, sú vybavené ľahko prístupnými uzávermi.

3.5.   Zaplavenie

Všetky plavidlá sú projektované tak, aby sa minimalizovalo riziko potopenia.

V príslušných prípadoch sa osobitná pozornosť venuje:

a)

kokpitom a šachtám, ktoré by mali byť samoodvodňovacie alebo by mali mať iné prostriedky na udržanie vody mimo vnútorných priestorov plavidla;

b)

vetracím zariadeniam;

c)

odvádzaniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.

3.6.   Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom

Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom [palivo, voda, zásoby, rôzne zariadenia a osoby (v kg)], pre ktoré bolo plavidlo projektované, sa stanoví v súlade s projektovou kategóriou (oddiel 1), stabilitou a voľným bokom (bod 3.2) a plávateľnosťou a nadnášaním (bod 3.3).

3.7.   Uloženie záchranného člna

Všetky rekreačné plavidlá projektových kategórií A a B a rekreačné plavidlá projektových kategórií C a D dlhšie než šesť metrov sú vybavené jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchranné člny dostatočne veľké na to, aby uniesli výrobcom odporučený počet osôb, pre ktorý je dané rekreačné plavidlo projektované. Tieto úložné miesta sú vždy ľahko prístupné.

3.8.   Únik

Všetky obývateľné viactrupové rekreačné plavidlá, ktoré sa môžu prevrátiť, sú vybavené vhodnými únikovými prostriedkami pre prípad prevrátenia. Ak sú k dispozícii únikové prostriedky, ktoré možno použiť v prevrátenej polohe, tieto prostriedky nemajú nepriaznivý vplyv na konštrukciu (bod 3.1), stabilitu (bod 3.2) ani plávateľnosť (bod 3.3) plavidla v bežnej ani prevrátenej polohe.

Všetky obývateľné rekreačné plavidlá sú vybavené vhodnými únikovými prostriedkami pre prípad požiaru.

3.9.   Kotvenie, uväzovanie a vlečenie

Všetky plavidlá s prihliadnutím na ich projektovú kategóriu a vlastnosti sú vybavené jedným alebo viacerými pevnými bodmi alebo inými prostriedkami, ktoré sú schopné bezpečne zniesť kotevné, uväzovacie alebo vlečné zaťaženie.

4.   OVLÁDATEĽNOSŤ

Výrobca zabezpečí, aby ovládateľnosť plavidla vyhovovala najvýkonnejšiemu hnaciemu motoru, pre ktorý je plavidlo projektované a konštruované. Maximálny menovitý výkon motora je pre všetky hnacie motory uvedený v návode na použitie.

5.   POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

5.1.   Motory a motorové priestory

5.1.1.   Vnútorný motor

Všetky vnútorne zabudované motory sa umiestnia v uzavretom priestore oddelenom od obytných priestorov a inštalujú sa tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo rozšírenia požiaru, ako aj nebezpečenstvo toxických výparov, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných priestoroch.

Časti stroja a jeho príslušenstvo, ktoré si vyžadujú časté kontroly a/alebo údržbu, sú ľahko prístupné.

Izolačné materiály vnútri motorových priestorov sú nehorľavé.

5.1.2.   Vetranie

Motorový priestor je vetraný. Musí sa minimalizovať možnosť vniknutia vody do motorového priestoru cez otvory.

5.1.3.   Nechránené časti

Pokiaľ nie je motor chránený krytom ani vlastným uzavretým priestorom, nechránené pohybujúce sa alebo zahriate časti motora, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb, sa účinne zakrývajú.

5.1.4.   Štartovanie vonkajšieho hnacieho motora

Každý vonkajší hnací motor nainštalovaný na akomkoľvek plavidle má zariadenie, ktoré bráni naštartovaniu motora v zábere s výnimkou prípadov, keď:

a)

motor vyvinie menší statický ťah než 500 newtonov (N);

b)

motor má škrtiace zariadenie obmedzujúce ťah na 500 N v čase štartovania motora.

5.1.5.   Vodné skútre pohybujúce sa bez vodiča

Vodné skútre sú projektované buď s automatickým vypnutím hnacieho motora, alebo s automatickým zariadením, ktoré uvedie plavidlo do pomalého krúživého pohybu dopredu, keď z neho vodič úmyselne vystúpi alebo vypadne.

5.1.6.   Vonkajšie hnacie motory ovládané kormidlovou pákou sú vybavené zariadením núdzového zastavenia, ktoré môže byť spojené s osobou riadiacou plavidlo.

5.2.   Palivový systém

5.2.1.   Všeobecne

Plniace, skladovacie, vetracie a prívodné palivové systémy a zariadenia sú projektované a inštalované tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru a výbuchu.

5.2.2.   Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubia a hadice sú zabezpečené a oddelené od akéhokoľvek významnejšieho zdroja tepla alebo pred takýmto zdrojom chránené. Materiál nádrží a ich konštrukcia zodpovedajú ich objemu a druhu paliva.

Priestory, kde sa nachádzajú palivové nádrže na benzín, sú vetrané.

Palivové nádrže na benzín nie sú súčasťou trupu a sú:

a)

chránené proti požiaru z akéhokoľvek motora a zo všetkých ostatných zdrojov vznietenia;

b)

oddelené od obytných priestorov.

Palivové nádrže na naftu môžu byť súčasťou trupu.

5.3.   Elektrický systém

Elektrické systémy sú projektované a inštalované tak, aby sa zabezpečila správna prevádzka plavidla za normálnych podmienok používania a aby sa minimalizovalo riziko požiaru a zasiahnutia elektrickým prúdom.

Všetky elektrické obvody okrem štartovacích obvodov motora napájaných z akumulátora zostávajú pri preťažení bezpečné.

Obvody elektrického pohonu nesmú byť v interakcii s inými obvodmi tak, že niektorý z nich by nefungoval podľa určenia.

Zabezpečí sa vetranie, aby sa zabránilo nahromadeniu výbušných plynov, ktoré by sa mohli uvoľniť z akumulátorov. Akumulátory sú pevne uchytené a chránené pred vniknutím vody.

5.4.   Kormidelný systém

5.4.1.   Všeobecne

Kormidelný systém a systém riadenia pohonu sú projektované, konštruované a inštalované tak, aby umožňovali prenos kormidelných zaťažení za predvídateľných prevádzkových podmienok.

5.4.2.   Núdzové prostriedky

Všetky plachtové rekreačné plavidlá a bezplachtové plavidlá s jedným hnacím motorom s diaľkovo riadenými kormidelnými systémami s kormidelnou plutvou sú vybavené núdzovými prostriedkami ovládania rekreačného plavidla pri zníženej rýchlosti.

5.5.   Plynový systém

Plynové systémy na domáce použitie sú vybavené odsávaním výparov a projektované a inštalované tak, aby sa zabránilo úniku plynu a riziku výbuchu, pričom možno testovať ich tesnosť. Materiály a komponenty zodpovedajú konkrétnemu používanému plynu a odolávajú tlakom a vplyvom morského prostredia.

Každý plynový spotrebič používaný na účely, na ktoré je podľa výrobcu určený, sa inštaluje v súlade s pokynmi výrobcu. Každý plynový spotrebič musí byť zásobovaný samostatnou vetvou rozvodného systému a každý spotrebič musí byť ovládaný samostatným uzavieracím zariadením. Musí sa zabezpečiť primerané vetranie, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vyplývajúcemu z únikov plynu a splodín horenia.

Všetky plavidlá s trvalo inštalovaným plynovým systémom sú vybavené uzavretým priestorom na všetky plynové fľaše. Tento uzavretý priestor je oddelený od obytných priestorov, prístupný len zvonku a vetraný smerom von tak, že akýkoľvek unikajúci plyn prúdil cez palubu.

V prvom rade sa každý trvalo inštalovaný plynový systém po inštalovaní testuje.

5.6.   Protipožiarna ochrana

5.6.1.   Všeobecne

Pri type inštalovaného zariadenia a usporiadaní plavidla sa zohľadňuje riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Osobitná pozornosť sa venuje okoliu zariadení s otvoreným plameňom, horúcim plochám alebo motorom a pomocným strojom, preliatiu oleja alebo paliva, nekrytým olejovým a palivovým potrubiam a smerovaniu elektrického vedenia, najmä aby sa inštalovalo mimo zdrojov tepla a horúcich plôch.

5.6.2.   Protipožiarne zariadenie

Rekreačné plavidlo je vybavené protipožiarnym zariadením primeraným nebezpečenstvu požiaru alebo sa označí umiestnenie a kapacita protipožiarneho zariadenia zodpovedajúceho nebezpečenstvu požiaru. Plavidlo sa neuvedie do prevádzky, kým nie je vybavené zodpovedajúcim protipožiarnym zariadením. Priestory benzínového motora sú chránené hasiacim systémom, vďaka ktorému nie je potrebné tento priestor v prípade požiaru otvoriť. Keď je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, tieto prístroje sú ľahko prístupné a jeden z nich je umiestnený tak, aby bol ľahko dosiahnuteľný z hlavného kormidelného miesta rekreačného plavidla.

5.7.   Navigačné svetlá, znaky a zvukové signály

Keď je plavidlo vybavené navigačnými svetlami, znakmi a zvukovými signálmi, musia byť v súlade so zodpovedajúcimi predpismi COLREG 1972 (Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori) alebo CEVNI (Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách).

5.8.   Predchádzanie úniku znečisťujúcich látok a zariadenia na uľahčenie dovezenia odpadu na breh

Plavidlo je konštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému úniku znečisťujúcich látok (oleja, paliva atď.) cez palubu.

Každá toaleta inštalovaná na rekreačnom plavidle je napojená len na zberný systém alebo na systém úpravy vody.

Rekreačné plavidlá so zabudovanými zbernými nádržami sú vybavené štandardnou odpadovou prípojkou, ktorá umožní spojenie zberných zariadení s odpadovým potrubím rekreačného plavidla.

Okrem toho každé potrubie vedúce cez trup plavidla určené na ľudský odpad je vybavené ventilmi, ktoré sa dajú zaistiť v uzavretej polohe.

B.   Základné požiadavky na výfukové emisie z hnacích motorov

Hnacie motory spĺňajú základné požiadavky na výfukové emisie ustanovené v tejto časti.

1.   IDENTIFIKÁCIA HNACIEHO MOTORA

1.1.

Každý motor je zreteľne označený týmito údajmi:

a)

meno výrobcu motora, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa, v príslušných prípadoch aj meno a kontaktná adresa osoby upravujúcej motor;

b)

typ motora, prípadne rodina motorov;

c)

jedinečné sériové číslo motora;

d)

označenie CE, ako sa ustanovuje v článku 18.

1.2.

Označenia uvedené v bode 1.1 musia pretrvávať počas normálnej životnosti motora a musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné. Ak sa použijú nálepky alebo štítky, musia byť pripevnené tak, aby bolo ich pripevnenie trvalé počas normálnej životnosti motora a aby sa tieto nálepky/štítky nedali odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia.

1.3.

Označenia musia byť pripevnené na časť motora, ktorá je potrebná pre normálnu prevádzku motora a ktorá si za normálnych okolností nevyžaduje počas životnosti motora výmenu.

1.4.

Tieto označenia musia byť pripevnené tak, aby boli ľahko viditeľné po namontovaní všetkých komponentov motora potrebných na jeho prevádzku.

2.   POŽIADAVKY NA VÝFUKOVÉ EMISIE

Hnacie motory sú projektované, konštruované a zmontované tak, aby po správnej inštalácii a pri normálnom používaní emisie nepresiahli limity získané z bodu 2.1 tabuľky 1 a bodu 2.2 tabuliek 2 a 3.

2.1.   Hodnoty platné na účely článku 55 ods. 2 a tabuľky 2 bodu 2.2.

Tabuľka 1

(g/kWh)

Typ

Oxid uhoľnatý

Formula

Uhľovodíky

Formula

Oxidy dusíka

NOx

Pevné častice

PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Dvojtaktový zážihový

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

neuplatňuje sa

Štvortaktový zážihový

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

neuplatňuje sa

Vznetový

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

kde A, B a n sú konštanty v súlade s tabuľkou, PN je menovitý výkon motora v kW.

2.2.   Hodnoty platné od 18. januára 2016:

Tabuľka 2

Výfukové emisné limity pre vznetové (CI) motory  (2)

Zdvihový objem

SV

(L/cyl)

Menovitý výkon motora PN

(kW)

Tuhé častice

PT

(g/kWh)

Uhľovodíky + oxidy dusíka

Formula

(g/kWh)

Formula

Formula

Hodnoty uvedené v tabuľke 1

Formula

 (1)

0,30

4,7

Formula

0,15

5,8

Formula

Formula

0,14

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,11

5,8


Tabuľka 3

Výfukové emisné limity pre zážihové (SI) motory

Typ motora

Menovitý výkon

motora PN

(kW)

Oxid uhoľnatý

CO

(g/kWh)

Uhľovodíky + oxidy dusíka

Formula

(g/kWh)

Kormové a vnútorné motory

Formula

75

5

Formula

350

16

Formula

350

22

Vonkajšie motory a motory pre vodné skútre

Formula

Formula

30

Formula

Formula

Formula

Formula

300

Formula

2.3.   Skúšobné cykly:

Uplatňované skúšobné cykly a váhové faktory:

S ohľadom na hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke sa použijú tieto požiadavky normy ISO 8178-4:2007.

Pri vznetových motoroch s premenlivými otáčkami sa uplatňuje skúšobný cyklus E1 alebo E5, pričom pri výkone presahujúcom 130 kW možno uplatňovať aj skúšobný cyklus E3. Pri zážihových motoroch s premenlivými otáčkami sa uplatňuje skúšobný cyklus E4.

Cyklus E1, číslo režimu

1

2

3

4

5

Rýchlosť

menovitá

stredná

nízka – voľnobeh

Krútiaci moment, %

100

75

75

50

0

Váhový faktor

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Rýchlosť

menovitá

stredná

nízka – voľnobeh

Cyklus E3, číslo režimu

1

2

3

4

 

Rýchlosť, %

100

91

80

63

 

Výkon, %

100

75

50

25

 

Váhový faktor

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Cyklus E4, číslo režimu

1

2

3

4

5

Rýchlosť, %

100

80

60

40

voľnobeh

Krútiaci moment, %

100

71,6

46,50

25,3

0

Váhový faktor

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Cyklus E5, číslo režimu

1

2

3

4

5

Rýchlosť, %

100

91

80

63

voľnobeh

Krútiaci moment, %

100

75

50

25

0

Váhový faktor

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Notifikované orgány môžu akceptovať aj skúšky vykonané na základe iných skúšobných cyklov, ktoré sa uvádzajú v harmonizovanej norme a ktoré sa vzťahujú na daný činiteľ plnenia motora.

2.4.   Použitie rodiny hnacích motorov a výber základného hnacieho motora

Výrobca motora zodpovedá za určenie tých motorov zo svojho sortimentu, ktoré sa majú zahrnúť do rodiny motorov.

Základný motor sa vyberie z rodiny motorov tak, aby jeho emisné vlastnosti boli reprezentatívne pre všetky motory v danej rodine motorov. Zvyčajne by sa mal za základný motor rodiny vybrať motor, ktorý má také charakteristiky, na základe ktorých by sa mali dosahovať najvyššie konkrétne emisie (v g/kWh) merané pri príslušnom skúšobnom cykle.

2.5.   Skúšobné palivá

Skúšobné palivo používané na výfukové emisné skúšky má tieto vlastnosti:

Benzínové palivá

Vlastnosť

RF-02-99

bezolovnatý

RF-02-03

bezolovnatý

 

min.

max.

min.

max.

Oktánové číslo určené výskumnou metódou (RON)

95

95

Oktánové číslo určené motorovou metódou (MON)

85

85

Hustota pri 15 °C (kg/m3)

748

762

740

754

Počiatočný bod varu (°C)

24

40

24

40

Hmotnostný podiel síry (mg/kg)

100

10

Obsah olova (mg/l)

5

5

Tlak pár podľa Reida (kPa)

56

60

Tlak pár (DVPE) (kPa)

56

60

Naftové palivá

Vlastnosť

RF-06-99

RF-06-03

 

min.

max.

min.

max.

Cetánové číslo

52

54

52

54

Hustota pri 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Konečný bod varu (°C)

370

370

Bod vzplanutia (°C)

55

55

Hmotnostný podiel síry (mg/kg)

poskytne sa neskôr

300 (50)

10

Hmotnostný podiel popolčeka (%)

poskytne sa neskôr

0,01

0,01

Notifikované orgány môžu akceptovať aj skúšky vykonané na základe iných skúšobných palív, ako sa uvádza v harmonizovanej norme.

3.   TRVÁCNOSŤ

Výrobca motora dodá pokyny na inštaláciu a údržbu motora, ktorými by sa v prípade ich dodržiavania malo zabezpečiť, že motor bude pri normálnom používaní spĺňať limity uvedené v bodoch 2.1 a 2.2 počas normálnej životnosti motora a za normálnych podmienok používania.

Tieto informácie získa výrobca motora prostredníctvom skúšky výdrže založenej na normálnych prevádzkových cykloch a prostredníctvom výpočtu únavy komponentov, na ich základe vypracuje potrebné pokyny na údržbu a priloží ich k všetkým novým motorom pri ich prvom uvedení na trh.

Normálna životnosť motora je takáto:

a)

vznetové motory: 480 hodín prevádzky alebo 10 rokov, podľa toho, čo nastane skôr;

b)

zážihové vnútorné alebo kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho:

i)

motory v kategórii

Formula

: 480 hodín prevádzky alebo 10 rokov, podľa toho, čo nastane skôr;

ii)

motory v kategórii

Formula

: 150 hodín prevádzky alebo tri roky, podľa toho, čo nastane skôr;

iii)

kategória motorov

Formula

: 50 hodín prevádzky alebo jeden rok, podľa toho, čo nastane skôr;

c)

motory pre vodné skútre: 350 hodín prevádzky alebo päť rokov, podľa toho, čo nastane skôr;

d)

vonkajšie motory: 350 hodín prevádzky alebo 10 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.

4.   NÁVOD NA POUŽITIE

Ku každému motoru je priložený návod na použitie v jazyku alebo jazykoch, ktoré sú ľahko zrozumiteľné pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov, ako stanoví členský štát, v ktorom sa má motor uvádzať na trh.

V návode na použitie:

a)

sa uvádzajú pokyny na inštaláciu, použitie a údržbu potrebné na zaručenie správneho fungovania motora v súlade s požiadavkami oddielu 3 (Trvácnosť);

b)

sa uvádza údaj o výkone motora meranom v súlade s harmonizovanou normou.

C.   Základné požiadavky na emisie hluku

Rekreačné plavidlá s vnútorným motorom alebo kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodné skútre a vonkajšie motory a kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom musia byť v súlade so základnými požiadavkami na emisie hluku uvedenými v tejto časti.

1.   ÚROVNE EMISIÍ HLUKU

1.1.

Rekreačné plavidlá s vnútorným motorom alebo kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodné skútre a vonkajšie motory a kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom sú projektované, konštruované a montované tak, aby ich emisie hluku nepresiahli limity uvedené v tejto tabuľke:

Menovitý výkon motor

(jeden motor)

v kW

Maximálna hladina akustického tlaku = LpASmax

v dB

Formula

67

Formula

72

Formula

75

kde PN je menovitý výkon jediného motora v kW pri menovitých otáčkach a LpASmax je maximálna hladina akustického tlaku v dB.

Pri dvoj- a viacmotorových jednotkách všetkých typov motorov sa môže limit zvýšiť o 3 dB.

1.2.

Alternatívou skúšok merania hluku je, že rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa požiadavky na hluk uvedené v bode 1.1, ak je jeho Froudovo číslo ≤ 1,1 a pomer medzi výkonom a výtlakom ≤ 40 a ak je motor a výfukový systém nainštalovaný v súlade so špecifikáciami výrobcu motora.

1.3.

„Froudovo číslo“ Fn sa vypočíta vydelením maximálnej rýchlosti rekreačného plavidla V (m/s) druhou odmocninou dĺžky čiary ponoru lwl (m), vynásobenou danou konštantou gravitačnej akcelerácie, g = 9,8 m/s2.

Formula

„Pomer medzi výkonom a výtlakom“ sa vypočíta vydelením menovitého výkonu motora PN (v kW) výtlakom rekreačného plavidla D (v tonách).

Formula

2.   NÁVOD NA POUŽITIE

V prípade rekreačných plavidiel s vnútorným motorom alebo kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému a v prípade vodných skútrov obsahuje návod na použitie požadovaný podľa časti A bodu 2.5 informácie potrebné na udržanie rekreačného plavidla a výfukového systému v stave, ktorý pokiaľ možno zabezpečí pri normálnom používaní dodržanie stanovených limitov hluku.

V prípade vonkajších motorov a kormových motorov so zabudovaným výfukovým systémom návod na použitie požadovaný podľa časti B oddielu 4 obsahuje pokyny potrebné na udržanie motora v stave, ktorý pokiaľ možno zabezpečí pri normálnom používaní dodržanie stanovených limitov hluku.

3.   TRVÁCNOSŤ

Ustanovenia o trvácnosti v časti B oddiele 3 sa primerane uplatňujú na splnenie požiadaviek na emisie hluku stanovených v oddiele 1 tejto časti.


(1)  

+

Prípadne vznetové motory s menovitým výkonom motora 37 kW a viac a nižším ako 75 kW a so zdvihovým objemom nižším ako 0,9 l/cyl neprekročia emisný limit PT 0,20 g/kWh a kombinovaný emisný limit

Formula

5,8 g/kWh.

(2)  

++

Žiadny vznetový motor neprekročí emisný limit oxidu uhoľnatého (CO) 5,0 g/kWh.


PRÍLOHA II

KOMPONENTY PLAVIDIEL

1.

Zariadenie chránené pred vznietením pre vnútorné a kormové benzínové motory a priestory benzínovej nádrže.

2.

Ochrana proti naštartovaniu v zábere pre vonkajšie motory.

3.

Kormidlá, kormidelné mechanizmy a káblové zostavy.

4.

Palivové nádrže určené na pevné zabudovanie a palivové hadice.

5.

Prefabrikované poklopy a prístavné svetlá.


PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE VÝROBCU ALEBO DOVOZCU ČIASTOČNE DOKONČENÉHO PLAVIDLA (ČLÁNOK 6 ODS. 2)

Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu usadeného v Únii uvedené v článku 6 ods. 2 obsahuje tieto údaje:

a)

meno a adresu výrobcu;

b)

meno a adresu zástupcu výrobcu usadeného v Únii alebo prípadne osoby zodpovednej za uvedenie na trh;

c)

opis čiastočne dokončeného plavidla;

d)

vyhlásenie, že čiastočne dokončené plavidlo spĺňa základné požiadavky, ktoré sa uplatňujú v danej fáze výroby; obsahuje aj odkazy na použité harmonizované normy alebo na špecifikácie, ktorých dodržanie sa vyhlasuje v danej fáze výroby; okrem toho má plavidlo dokončiť iná právnická alebo fyzická osoba v plnom súlade s touto smernicou.


PRÍLOHA IV

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE č. ……  (1)

1.

Číslo …… (výrobok: číslo výrobku, šarže, typu alebo série):

2.

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu [splnomocnený zástupca musí tiež uviesť obchodné meno a adresu výrobcu] alebo súkromného dovozcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu alebo súkromného dovozcu, alebo osoby uvedenej v článku 19 ods. 3 alebo 4 smernice 2013/53/EÚ.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca jeho sledovateľnosť; v prípade potreby môže obsahovať aj fotografiu):

5.

Predmet vyhlásenia opísaný v bode 4 je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

7.

V prípade potreby notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis zásahu) a vydal certifikát:

8.

Identifikácia osoby splnomocnenej na podpísanie v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

9.

Doplňujúce informácie:

 

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje vyhlásenie výrobcu hnacieho motora a osoby upravujúcej motor v súlade s článkom 6 ods. 4 písm. b) a c) o tom, že:

a)

motor v prípade inštalácie na plavidlo v súlade s pripojenými pokynmi spĺňa:

i)

požiadavky tejto smernice na emisie výfukových plynov;

ii)

limity podľa smernice 97/68/ES, pokiaľ ide o motory, ktoré boli typovo schválené v súlade so smernicou 97/68/ES a ktoré sú v súlade s emisnými limitmi etapy IIIA, etapy IIIB alebo etapy IV pre vznetové motory používané na iné účely, ako je pohon plavidiel na vnútrozemské vodné cesty, rušňov a motorových vozňov, ako sa ustanovuje v bode 4.1.2 prílohy I k uvedenej smernici, alebo

iii)

limity podľa nariadenia (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o motory, ktoré boli typovo schválené v súlade s uvedeným nariadením.

 

Motor sa nesmie uviesť do prevádzky, pokým sa plavidlo, na ktoré má byť nainštalovaný, nevyhlási za plavidlo, ktoré je v zhode s príslušnými ustanoveniami tejto smernice, ak je takéto vyhlásenie povinné.

 

Ak bol motor uvedený na trh počas dodatočného prechodného obdobia ustanoveného v článku 55 ods. 2, táto skutočnosť sa uvedie v EÚ vyhlásení o zhode.

 

Podpísané za a v mene:

 

(miesto a dátum vydania)

 

(meno, funkcia) (podpis)


(1)  Pridelenie čísla k EÚ vyhláseniu o zhode je nepovinné.


PRÍLOHA V

ROVNOCENNÁ ZHODA ZALOŽENÁ NA POSÚDENÍ PO KONŠTRUKCII (MODUL POSÚDENIA PO KONŠTRUKCII)

1.   Zhoda na základe posúdenia po konštrukcii je postup na posúdenie rovnocennej zhody výrobku, v súvislosti s ktorým výrobca neprevzal zodpovednosť za súlad výrobku s touto smernicou, a fyzická alebo právnická osoba uvedená v článku 19 ods. 2, 3 alebo 4, ktorá uvádza výrobok na trh alebo do prevádzky na vlastnú zodpovednosť, preberá týmto postupom zodpovednosť za rovnocennú zhodu výrobku. Táto osoba plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 4, pričom zabezpečuje a vyhlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že dotknutý výrobok, ktorý podlieha ustanoveniam bodu 3, spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice

2.   Osoba, ktorá uvádza výrobok na trh alebo do prevádzky, podáva žiadosť o posúdenie výrobku po konštrukcii notifikovanému orgánu a musí poskytnúť notifikovanému orgánu dokumenty a technickú dokumentáciu, ktoré umožnia notifikovanému orgánu posúdiť súlad výrobku s požiadavkami tejto smernice, a akékoľvek dostupné informácie o použití výrobku po jeho prvom uvedení do prevádzky.

Osoba, ktorá uvádza takýto výrobok na trh alebo do prevádzky, uchováva tieto dokumenty a informácie k dispozícii pre príslušné vnútroštátne orgány 10 rokov po posúdení rovnocennej zhody výrobku v súlade s postupom posúdenia po konštrukcii.

3.   Notifikovaný orgán skontroluje konkrétny výrobok a vykoná výpočty, skúšky a ďalšie posúdenia v rozsahu potrebnom na zaručenie preukázania rovnocennej zhody výrobku s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Notifikovaný orgán vypracuje a vydá certifikát a súvisiacu správu o zhode týkajúce sa vykonaného posúdenia a ponechá si kópiu certifikátu a súvisiacej správy o zhode, aby boli k dispozícii vnútroštátnym orgánom 10 rokov po vydaní týchto dokumentov.

Notifikovaný orgán umiestni svoje identifikačné číslo na schválený výrobok vedľa označenia CE alebo ho dá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Ak je posudzovaným výrobkom plavidlo, notifikovaný orgán dá umiestniť na svoju zodpovednosť aj identifikačné číslo plavidla uvedené v prílohe I časti A bode 2.1, pričom kolónka určená na uvedenie kódu krajiny výrobcu sa použije na uvedenie krajiny usadenia notifikovaného orgánu a kolónky určené na jedinečný kód výrobcu pridelený vnútroštátnym orgánom členského štátu sa použije na uvedenie identifikačného kódu posúdenia po konštrukcii prideleného notifikovanému orgánu, po ktorom sa uvedie sériové číslo certifikátu o posúdení po konštrukcii. Kolónky identifikačného čísla plavidla určené na mesiac a rok výroby a na rok, v ktorom model vznikol, sa použijú na uvedenie mesiaca a roka posúdenia po konštrukcii.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1.

Osoba, ktorá uvádza výrobok na trh alebo do prevádzky, umiestni označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v oddiele 3 identifikačné číslo tohto orgánu na výrobok, v súvislosti s ktorým notifikovaný orgán posudzoval a osvedčoval rovnocennú zhodu s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

4.2.

Osoba, ktorá uvádza výrobok na trh alebo do prevádzky, vypracuje EÚ vyhlásenie o zhode a uchováva ho k dispozícii vnútroštátnym orgánom 10 rokov odo dňa vydania certifikátu o posúdení po konštrukcii. Vo vyhlásení o zhode sa identifikuje výrobok, v súvislosti s ktorým bolo vypracované.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

4.3.

Ak je posudzovaným výrobkom plavidlo, osoba uvádzajúca plavidlo na trh alebo do prevádzky umiestni v súlade s ustanoveniami oddielu 3 na plavidlo štítok výrobcu opísaný prílohe I časti A bode 2.2, ktorý obsahuje slová „posúdenie po konštrukcii“ a identifikačné číslo plavidla opísané v prílohe I časti A bode 2.1.

5.   Notifikovaný orgán informuje osobu, ktorá uvádza výrobok na trh alebo do prevádzky, o jej povinnostiach v rámci postupu posudzovania po konštrukcii.


PRÍLOHA VI

DOPLŇUJÚCE POŽIADAVKY PRI POUŽITÍ VNÚTORNEJ KONTROLY VÝROBY A SKÚŠOK VÝROBKU POD DOHĽADOM STANOVENÝCH V MODULE A1 (ČLÁNOK 24 ODS. 2)

Projektovanie a konštrukcia

Na jednom alebo viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu vykoná výrobca alebo niekto v jeho mene jednu alebo viaceré z týchto skúšok, ekvivalentných výpočtov alebo kontrol:

a)

skúška stability v súlade s prílohou I časťou A bodom 3.2;

b)

skúška vlastností plávateľnosti v súlade s prílohou I časťou A bodom 3.3.

Emisie hluku

Pri rekreačných plavidlách s vnútorným alebo kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému a pri vodných skútroch vykoná výrobca plavidla alebo niekto v jeho mene na jednom alebo viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu plavidiel skúšky emisií hluku vymedzené v prílohe I časti C, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.

Pri vonkajších motoroch a kormových motoroch so zabudovaným výfukovým systémom vykoná výrobca motora alebo niekto v jeho mene na jednom alebo niekoľkých motoroch každej rodiny motorov reprezentujúcich výrobu výrobcu motorov skúšky emisií hluku vymedzené v prílohe I časti C, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.

Keď sa skúša viac než jeden motor z rodiny motorov, na zaručenie zhody vzorky sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe VII.


PRÍLOHA VII

POSÚDENIE ZHODY VÝROBY Z HĽADISKA VÝFUKOVÝCH EMISIÍ A EMISIÍ HLUKU

1.

Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. O veľkosti (n) vzorky rozhodne výrobca po dohode s notifikovaným orgánom.

2.

Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Výroba danej série sa považuje za spĺňajúcu požiadavky („kladné rozhodnutie“), ak sú splnené tieto podmienky:

Formula

S je štandardná odchýlka, kde:

Formula

X

=

aritmetický priemer výsledkov získaných zo vzorky

x

=

jednotlivé výsledky získané zo vzorky

L

=

príslušný limit

n

=

počet motorov vo vzorke

k

=

štatistický koeficient závisiaci od n (pozri tabuľku nižšie)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Ak je n ≥ 20, potom Formula.


PRÍLOHA VIII

DOPLŇUJÚCI POSTUP, KTORÝ SA UPLATNÍ V RÁMCI POSUDZOVANIA ZHODY S TYPOM NA ZÁKLADE VNÚTORNEJ KONTROLY VÝROBY (MODUL C)

V prípadoch uvedených v článku 24 ods. 5, keď sa úroveň kvality javí neuspokojivá, sa uplatňuje tento postup:

Zo série sa vyberie motor a podrobí sa skúške opísanej v časti B prílohy I. Skúšobné motory sú čiastočne alebo úplne zabehnuté v súlade so špecifikáciou výrobcu. Ak konkrétne výfukové emisie motora vybraného zo série prekročia limity v súlade s prílohou I časťou B, môže výrobca požiadať, aby sa merania uskutočnili na vzorke motorov vybraných zo série, v ktorej sa nachádza aj pôvodne zvolený motor. Na zabezpečenie toho, aby vzorka motorov spĺňala požiadavky tejto smernice, sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe VII.


PRÍLOHA IX

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Ak je to potrebné na posúdenie, technická dokumentácia uvedená v článku 7 ods. 2 a článku 25 obsahuje:

a)

všeobecný opis typu;

b)

koncepčné projektovanie, výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov a ďalšie relevantné údaje;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a fungovania výrobku;

d)

zoznam noriem uvedených v článku 14 uplatnených úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, keď sa normy uvedené v článku 14 neuplatnili;

e)

výsledky projektových výpočtov, vykonaných skúšok a ďalšie relevantné údaje;

f)

protokoly zo skúšok alebo výpočty stability v súlade s prílohou I časťou A bodom 3.2 a plávateľnosti v súlade s prílohou I časťou A bodom 3.3;

g)

protokoly zo skúšok výfukových emisií preukazujúce súlad s prílohou I časťou B oddielom 2;

h)

protokoly zo skúšok emisií hluku preukazujúce súlad s prílohou I časťou C oddielom 1.