8.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/20


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2013/45/EÚ

zo 7. augusta 2013,

ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (1), a najmä na jej článok 2 ods. 2, článok 44 ods. 2, článok 45 a článok 48 ods. 1 písm. b),

so zreteľom na smernicu Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo na trh (2), a najmä na jej článok 1 ods. 3,

keďže:

(1)

Vzhľadom na vývoj vedeckých poznatkov došlo k revízii Medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry (ICBN, International Code of Botanical Nomenclature), a to najmä v súvislosti s botanickým názvom druhu rajčiakov.

(2)

S cieľom zohľadniť tento vývoj by sa smernice 2002/55/ES a 2008/72/ES, ako aj smernica Komisie 2009/145/ES z 26. novembra 2009, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre schvaľovanie krajových odrôd a odrôd zeleniny, ktoré sa tradične pestovali v určitých oblastiach a regiónoch a sú ohrozené genetickou eróziou, a odrôd zeleniny, ktoré nemajú vlastnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín, ale sú vyšľachtené na pestovanie v určitých podmienkach, a pre uvádzanie osiva týchto krajových odrôd a odrôd na trh (3), mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2002/55/ES

Smernica 2002/55/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 ods. 1 písm. b) sa slová „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“

2.

V tabuľke v bode 3 písm. a) prílohy II sa slová „Lycopersicon esculentum“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“

3.

V tabuľke v bode 2 prílohy III sa slová „Lycopersicon esculentum“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“

Článok 2

Zmeny smernice 2008/72/ES

V tabuľke v prílohe II k smernici 2008/72/ES sa slová „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“

Článok 3

Zmeny smernice 2009/145/ES

Smernica 2009/145/ES sa mení takto:

1.

V tabuľke v prílohe I sa slová „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“

2.

V tabuľke v prílohe II sa slová „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum L.“

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. marca 2014. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 44.