14.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/38/EÚ

z 12. augusta 2013,

ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Medzinárodná organizácia práce (ILO) prijala 23. februára 2006 Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 (MLC 2006) v snahe vytvoriť jednotný a súdržný nástroj spájajúci podľa možnosti všetky aktualizované normy existujúcich medzinárodných dohovorov a odporúčaní v oblasti pracovných noriem v námornej doprave, ako aj základné zásady nachádzajúce sa v iných medzinárodných dohovoroch o pracovných normách.

(2)

Rozhodnutím Rady 2007/431/ES (3) boli členské štáty v záujme Európskeho spoločenstva splnomocnené ratifikovať dohovor MLC 2006. Členské štáty by ho preto mali ratifikovať čo najskôr.

(3)

Členské štáty by pri vykonávaní inšpekcií štátnej prístavnej kontroly podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (4) v súvislosti so záležitosťami upravenými v dohovoroch, ktoré zatiaľ neratifikovali a v ktorých sa stanovuje, že každá loď podlieha kontrole náležite splnomocnenými úradníkmi, keď sa nachádza v prístave iného zmluvného štátu, alebo inej zmluvnej strany, mali vynaložiť všetko úsilie potrebné na dosiahnutie súladu s postupmi a praxou zavedenými v uvedených dohovoroch a mali by sa tak zdržať podávania správ relevantných pre štátnu prístavnú kontrolu Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a/alebo ILO. Členské štáty, ktoré zatiaľ neratifikovali medzinárodný dohovor, na ktorý sa vzťahuje smernica 2009/16/ES, v čase, keď nadobudol platnosť, by mali vynaložiť všetko úsilie na vytvorenie podobných podmienok na palube svojich lodí v súlade s požiadavkami tohto dohovoru.

(4)

Na zaistenie harmonizovaného prístupu k účinnému presadzovaniu medzinárodných noriem členskými štátmi počas vykonávania inšpekcií v rámci kontroly vlajkovými a prístavnými štátmi a na zabránenie vzniku nesúladu medzi medzinárodnými a právnymi predpismi Únie, by sa mali členské štáty usilovať ratifikovať uvedené dohovory k dátumu, kedy nadobudnú platnosť, a to aspoň tie ich časti, ktoré patria do právomoci Únie.

(5)

V MLC 2006 sú stanovené pracovné normy v námornej doprave pre všetkých námorníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a vlajku lode, na ktorej slúžia.

(6)

Je vhodnejšie, aby sa v smernici 2009/16/ES pojmy „námorník“ a „posádka“ nevymedzovali, ale aby sa skôr chápali v každej situácii tak, ako sú vymedzené alebo ako sa chápu v príslušných medzinárodných dohovoroch. Najmä vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú presadzovania MLC 2006, by sa mal pojem „posádka“ chápať v zmysle pojmu „námorník“ tak, ako je vymedzený v MLC 2006.

(7)

Vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré sa týkajú presadzovania MLC 2006 vrátane záležitostí lodí, na ktoré sa nevzťahuje Medzinárodný kódex bezpečného riadenia lodí, by sa odkazy na „spoločnosť“ v smernici 2009/16/ES mali chápať v zmysle pojmu „vlastník lode“ tak, ako je vymedzený v príslušných ustanoveniach MLC 2006, nakoľko toto druhé vymedzenie pojmu lepšie zodpovedá osobitným potrebám MLC 2006.

(8)

Významná časť noriem MLC 2006 sa do právnych predpisov Únie zaviedla prostredníctvom smernice Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 (5) a smernice Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999, ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov, uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (6). Uvedené normy MLC 2006, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/13/ES alebo smernice 1999/63/ES, majú členské štáty uplatňovať v súlade s uvedenými smernicami.

(9)

V rámci všeobecnej zásady platí, že opatrenia prijaté na uvedenie tejto smernice do účinnosti by za žiadnych okolností nemali byť pre členské štáty dôvodom na zníženie všeobecnej úrovne ochrany námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu v súlade s platným právom Únie v sociálnej oblasti.

(10)

MLC 2006 obsahuje ustanovenia o presadzovaní, ktorými sa vymedzujú záväzky štátov vykonávajúcich povinnosti štátnej prístavnej kontroly. S cieľom chrániť bezpečnosť a zabrániť narušovaniu hospodárskej súťaže by sa členským štátom malo umožniť overovať u všetkých lodí zastavujúcich v ich prístavoch a kotviskách bez ohľadu na štát, pod vlajkou ktorého sa plaví, súlad s ustanoveniami MLC 2006.

(11)

Štátna prístavná kontrola sa riadi smernicou 2009/16/ES, v ktorej by mal byť medzi dohovormi, ktorých uplatňovanie overujú orgány členských štátov v ich prístavoch, uvedený aj MLC 2006.

(12)

Členské štáty by pri vykonávaní inšpekcií štátnej prístavnej kontroly podľa smernice 2009/16/ES mali zohľadniť ustanovenia MLC 2006, v ktorých sa ustanovuje, že námorné pracovné osvedčenie a vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu sa majú akceptovať ako dôkaz prima facie o dodržaní požiadaviek MLC 2006.

(13)

Právo Únie by malo tiež zohľadňovať postupy stanovené v MLC 2006 týkajúce sa vybavovania sťažností podaných na pevnine v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje MLC 2006.

(14)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2009/16/ES by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Komisia by mala byť oprávnená prijímať vykonávacie akty, pokiaľ ide o: implementáciu metodológie hodnotenia generických rizikových parametrov týkajúcich sa najmä kritérií na stanovenie vlajkového štátu a kritérií na stanovenie výkonnosti spoločnosti; zabezpečenie jednotných podmienok rozsahu rozšírených inšpekcií, vrátane rizikových oblastí, na ktoré sa majú vzťahovať; zabezpečenie jednotného uplatňovania postupov kontroly a bezpečnostných kontrol lodí; stanovenie harmonizovaného elektronického formátu pre podávanie správ o sťažnostiach týkajúcich sa MLC 2006; stanovenie harmonizovaných postupov na podávanie správ o zjavných anomáliách lodivodmi a prístavnými orgánmi alebo subjektmi a o následných opatreniach prijatých členskými štátmi; a stanovenie podrobného spôsobu uverejňovania informácií o spoločnostiach s nízkou alebo veľmi nízkou úrovňou výkonnosti, kritérií na zhromažďovanie príslušných údajov a frekvencie aktualizácií. Ide o vysoko odbornú činnosť, ktorú treba vykonať v rámci zásad a kritérií stanovených v uvedenej smernici. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (7).

(15)

Ak výbor uvedený v tejto smernici nevydá žiadne stanovisko k návrhu vykonávacieho aktu predloženého Komisiou, Komisia by nemala prijať vykonávacie akty súvisiace s metodológiou hodnotenia generických rizikových parametrov týkajúce sa najmä kritérií na stanovenie vlajkového štátu a kritérií na stanovenie výkonnosti spoločnosti, ani akty súvisiace so správami od lodivodov a prístavných orgánov alebo subjektov správy vrátane harmonizovaných postupov na podávanie správ o zjavných anomáliách lodivodmi a prístavnými orgánmi alebo subjektmi správy a o následných opatreniach prijatých členskými štátmi, ani s podrobným spôsobom uverejňovania informácií o spoločnostiach s nízkou alebo veľmi nízkou úrovňou výkonnosti.

(16)

Pri stanovovaní vykonávacích pravidiel by mala Komisia osobitne zohľadniť odborné znalosti a skúsenosti získané pri uplatňovaní inšpekčného systému v Únii a vychádzať z odborných znalostí v rámci Memoranda o porozumení týkajúceho sa štátnej prístavnej kontroly podpísaného 26. januára 1982 v Paríži v jeho aktuálnom znení („Parížske MoP“).

(17)

Vykonávacie pravidlá vrátane odkazov na pokyny a usmernenia Parížskeho MoP by nemali mať negatívny vplyv na vykonávanie odborného posúdenia inšpektorov alebo príslušného orgánu ani na pružnosť ustanovenú v smernici 2009/16/ES.

(18)

Inšpekčná databáza uvedená v smernici 2009/16/ES by sa mala prispôsobiť a zdokonaliť v súlade so zmenami tejto smernice, alebo v zmysle zmien prijatých v kontexte Parížskeho MoP.

(19)

Zámerom Parížskeho MoP je vyradiť z prevádzky lode nespĺňajúce normy, a to prostredníctvom harmonizovaného systému štátnej prístavnej kontroly zahŕňajúceho koordinované inšpekcie lodí zastavujúcich v prístavoch v regióne Parížskeho MoP vrátane prístavov členských štátov. Cieľom uvedených inšpekcií je skontrolovať, či lode spĺňajú medzinárodné normy v oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a životného prostredia a to, či námorníci majú zodpovedajúce životné a pracovné podmienky v súlade s platnými medzinárodnými dohovormi. Pri vykonávaní inšpekcií a odkazovaní na pokyny a usmernenia Parížskeho MoP je potrebné vziať do úvahy fakt, že uvedené pokyny a usmernenia sa vytvárajú a prijímajú na účely zabezpečenia konzistentnosti a usmernenia inšpekcií s cieľom uľahčiť maximálnu možnú mieru konvergencie.

(20)

Na vykonávanie inšpekcií životných a pracovných podmienok námorníkov na lodiach a ich výcviku a kvalifikácie zameraných na kontrolu súladu s požiadavkami MLC 2006 je potrebné, aby boli inšpektori zodpovedajúcim spôsobom vyškolení. Európska námorná bezpečnostná agentúra a členské štáty by mali podporovať školenie pre inšpektorov na účely skúmania súladu s MLC 2006.

(21)

S cieľom umožniť Komisii rýchlo aktualizovať príslušné postupy, a tak prispievať k vytváraniu rovnakých celosvetových podmienok v lodnej doprave, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny týkajúce sa prílohy VI k smernici 2009/16/ES, ktorá obsahuje zoznam „pokynov“ prijatých Parížskym MoP s cieľom zachovať platnosť a presadzovateľnosť postupov na území členských štátov a ich súlad s postupmi dohodnutými na medzinárodnej úrovni a v súlade s príslušnými dohovormi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(22)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a z dôvodu rozsahu alebo účinkov tejto činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(23)

Smernica 2009/16/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(24)

Podľa článku VIII dohovoru MLC 2006 má dohovor MLC 2006 nadobudnúť platnosť 12 mesiacov odo dňa, kedy boli zaregistrované ratifikácie najmenej 30 členov ILO s celkovým podielom na svetovej hrubej priestornosti lodí vo výške 33 percent. Táto podmienka bola splnená 20. augusta 2012 a dohovor MLC 2006 nadobúda platnosť 20. augusta 2013.

(25)

Táto smernica by mala nadobudnúť účinnosť dňom nadobudnutia platnosti MLC 2006,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2009/16/ES

Smernica 2009/16/ES sa týmto mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

bod 1 sa mení takto:

i)

písmeno g) sa vypúšťa;

ii)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„i)

Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 (MLC 2006);

j)

Medzinárodný dohovor o kontrole škodlivých antivegetatívnych systémov na lodiach z roku 2001 (AFS 2001);

k)

Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené v dôsledku znečistenia ropnými látkami zo zásobníkov z roku 2001 (dohovor o ropných látkach zo zásobníkov z roku 2001).“;

b)

dopĺňajú sa tieto body:

„23.

„Námorné pracovné osvedčenie“ je osvedčenie uvedené v predpise 5.1.3 MLC 2006.

24.

„Vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu“ je vyhlásenie uvedené v predpise 5.1.3 MLC 2006.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„Všetky odkazy v tejto smernici na dohovory, medzinárodné kódexy a rezolúcie vrátane odkazov na osvedčenia a iné dokumenty sa považujú za odkazy na tieto dohovory, medzinárodné kódexy a rezolúcie v ich aktualizovanom znení.“

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa vykonáva inšpekcia lode, ktorá sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou dohovoru, členské štáty zabezpečia, aby zaobchádzanie s takouto loďou a jej posádkou nebolo priaznivejšie ako zaobchádzanie s loďou, ktorá sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý je zmluvnou stranou daného dohovoru. Takáto loď podlieha podrobnejšej inšpekcii v súlade s postupmi ustanovenými podľa Parížskeho MoP.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Opatrenia na uvedenie tejto smernice do účinnosti nesmú v oblastiach, na ktoré sa uplatňuje táto smernica, viesť k zníženiu všeobecnej úrovne ochrany námorníkov v súlade s právom Únie v sociálnej oblasti v porovnaní so stavom, ktorý aktuálne existuje v každom členskom štáte. Ak sa pri vykonávaní uvedených opatrení príslušný orgán prístavného štátu dozvie o jasnom porušení práva Únie na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, v súlade s vnútroštátnym právom a praxou bezodkladne informuje ostatné príslušné orgány s cieľom zabezpečiť prijatie ďalších vhodných krokov.“

3.

V článku 8 sa vypúšťa odsek 4.

4.

V článku 10 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisii sa udeľujú vykonávacie právomoci na zavedenie metodológie na hodnotenie generických rizikových parametrov týkajúcich sa najmä kritérií súvisiacich s vlajkovým štátom a kritérií súvisiacich s výkonnosťou spoločnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3.“

5.

V článku 14 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Rozsah rozšírenej inšpekcie vrátane rizikových oblastí, na ktoré sa má vzťahovať, je uvedený v prílohe VII. Komisia môže prijať podrobné opatrenia na zabezpečenie jednotných podmienok uplatňovania prílohy VII. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3.“

6.

V článku 15 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Komisia môže prijať podrobné opatrenia na zabezpečenie jednotného uplatňovania postupov uvedených v odseku 1 a bezpečnostných kontrol uvedených v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3.“

7.

Do článku 17 sa vkladajú tieto odseky:

„Ak sa na základe podrobnejšej inšpekcie zistí, že životné a pracovné podmienky na lodi nie sú v súlade s požiadavkami MLC 2006, inšpektor nedostatky, spolu s príslušnými lehotami na ich nápravu okamžite oznámi kapitánovi lode.

Ak sa inšpektor domnieva, že tieto nedostatky sú závažné, alebo ak súvisia s možnou sťažnosťou na základe prílohy V časti A bodu 19, oznámi ich aj príslušným organizáciám námorníkov a organizáciám vlastníkov lodí v členskom štáte, v ktorom sa inšpekcia uskutočnila, a môže:

a)

upozorniť zástupcu vlajkového štátu;

b)

poskytnúť príslušné informácie príslušným orgánom najbližšieho prístavu zastavenia.

Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa MLC 2006, členský štát, v ktorom sa vykonáva inšpekcia, má právo zaslať generálnemu riaditeľovi ILO kópiu inšpektorovej správy spolu so všetkými odpoveďami príslušných orgánov vlajkového štátu zaslanými v priebehu stanovenej lehoty, aby sa mohli vykonať kroky považované za primerané a účelné, ktorými sa zaručí, že sa tieto informácie zaznamenajú a že sa oznámia stranám, ktoré by mohli mať záujem o uplatnenie príslušných opravných prostriedkov.“

8.

V článku 18 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Identita sťažovateľa sa nesmie oznámiť kapitánovi ani vlastníkovi príslušnej lode. Inšpektor prijme náležité kroky na ochranu dôverného charakteru sťažností podaných námorníkmi vrátane zaručenia dôvernosti počas všetkých rozhovorov s námorníkmi.“

9.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 18a

Postupy vybavovania sťažností v súvislosti s MLC 2006 podaných na pevnine

1.   Sťažnosť námorníka na údajné porušenie požiadaviek MLC 2006 (vrátane práv námorníkov) sa môže nahlásiť inšpektorovi v prístave, v ktorom zastavila námorníkova loď. V takýchto prípadoch inšpektor vykoná počiatočné vyšetrovanie.

2.   Vzhľadom na povahu sťažnosti sa v príslušných prípadoch v počiatočnom vyšetrovaní posúdi, či sa postupovalo podľa postupov vybavovania sťažností podaných na palube podľa predpisu 5.1.5 MLC 2006. Inšpektor môže vykonať aj podrobnejšiu inšpekciu v súlade s článkom 13 tejto smernice.

3.   Inšpektor sa podľa možností snaží o dosiahnutie vyriešenia sťažnosti na palube lode.

4.   V prípade, že sa vyšetrovaním alebo inšpekciou odhalia nedostatky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 19, uplatňuje sa uvedený článok.

5.   Ak sa neuplatňuje odsek 4 a sťažnosť námorníka súvisiaca so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje MLC 2006, sa nevyriešila na palube lode, inšpektor bezodkladne informuje vlajkový štát, pričom v predpísanej lehote požiada vlajkový štát o konzultácie a predloženie nápravného akčného plánu. Správa o každej vykonanej inšpekcii sa musí elektronickým spôsobom zaslať do inšpekčnej databázy uvedenej v článku 24.

6.   Ak sa sťažnosť nevyriešila opatreniami prijatými v súlade s odsekom 5, prístavný štát zašle kópiu inšpektorovej správy generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce spolu so všetkými odpoveďami príslušných orgánov vlajkového štátu doručenými v predpísanej lehote. Obdobne sa informujú aj príslušné organizácie námorníkov a organizácie vlastníkov lodí v prístavnom štáte. Prístavný štát okrem toho pravidelne zasiela generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce štatistiky a informácie o vyriešených sťažnostiach.

Takéto zasielanie sa stanovuje preto, aby sa na základe krokov považovaných za primerané a účelné takéto informácie zaznamenali a oznámili stranám, vrátane organizácií námorníkov a organizácií vlastníkov lodí, ktoré by mohli mať záujem o uplatnenie príslušných opravných prostriedkov.

7.   V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto článku sa na Komisiu prenesú vykonávacie právomoci na účely určenia harmonizovaného elektronického formátu a postupu podávania správ o následných opatreniach prijatých členskými štátmi. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3.

8.   Týmto článkom nie je dotknutý článok 18. Štvrtý odsek článku 18 sa uplatňuje aj na sťažnosti týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje MLC 2006.“

10.

Článok 19 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„2a.   V prípade životných a pracovných podmienok na palube, ktoré predstavujú jasné riziko pre bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnostnú ochranu námorníkov alebo v prípade nedostatkov, ktoré predstavujú vážne alebo opakované porušenie požiadaviek MLC 2006 (vrátane práv námorníkov) príslušný orgán prístavného štátu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia lode, zabezpečí zadržanie lode alebo pozastavenie činnosti, v priebehu ktorej sa objavili nedostatky.

Príkaz na zadržanie alebo pozastavenie činnosti sa nezruší, pokiaľ sa nedostatky nenapravia alebo pokiaľ príslušný orgán neakceptuje akčný plán na nápravu týchto nedostatkov a nie je presvedčený, že sa rýchlo vykoná. Pred akceptovaním akčného plánu sa inšpektor môže poradiť s vlajkovým štátom.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   V prípade zadržania príslušný orgán bezodkladne informuje správny orgán vlajkového štátu alebo, ak to nie je možné, konzula, alebo v čase jeho neprítomnosti najbližšieho diplomatického zástupcu tohto štátu, o všetkých okolnostiach, za ktorých sa zásah považoval za nevyhnutný, a to písomne s pripojením inšpekčnej správy. V relevantných prípadoch budú tiež upovedomení vymenovaní znalci alebo uznané organizácie zodpovedajúce za vydanie klasifikačných osvedčení alebo štatutárnych osvedčení v súlade s dohovormi. Okrem toho, ak sa loď nemôže plaviť pre závažné alebo opakované porušenie požiadaviek MLC 2006 (vrátane práv námorníkov) alebo z dôvodu, že životné a pracovné podmienky na palube jednoznačne ohrozujú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnostnú ochranu námorníkov, príslušný orgán túto skutočnosť bezodkladne oznámi vlajkovému štátu a vyzve na účasť zástupcu vlajkového štátu, ak je to možné, pričom požiada, aby vlajkový štát odpoveď doručil v predpísanej lehote. Príslušný orgán bezodkladne informuje aj príslušné organizácie námorníkov a organizácie vlastníkov lodí v prístavnom štáte, v ktorom bola vykonaná inšpekcia.“

11.

V článku 23 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Komisii sa udeľujú vykonávacie právomoci s cieľom prijímať opatrenia na vykonávanie tohto článku vrátane harmonizovaných postupov na podávanie správ o zjavných anomáliách lodivodmi a prístavnými orgánmi alebo subjektmi a o následných opatreniach prijatých členskými štátmi. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3.“

12.

V článku 27 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Komisii sa udeľujú vykonávacie právomoci s cieľom stanoviť podrobný spôsob uverejňovania informácií uvedených v prvom odseku, kritériá na zhromažďovanie príslušných údajov a frekvenciu aktualizácií. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3.“

13.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 30a

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 30b prijímať delegované akty týkajúce sa zmien prílohy VI s cieľom doplniť do zoznamu v uvedenej prílohe ďalšie pokyny súvisiace so štátnou prístavnou kontrolou, ktoré prijala organizácia Parížskeho MoP.

Článok 30b

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 30a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. augusta 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 30a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 30a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

14.

Článok 31 sa nahrádza takto:

„Článok 31

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (8). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko k návrhu vykonávacieho aktu, ktorý sa má prijať podľa článku 10 ods. 3, článku 23 ods. 5 a článku 27 druhého odseku, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

15.

Článok 32 sa vypúšťa.

16.

Článok 33 sa nahrádza takto:

„Článok 33

Vykonávacie pravidlá

Pri zavádzaní vykonávacích pravidiel uvedených v článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 4, článku 15 ods. 4, článku 18a ods. 7, článku 23 ods. 5 a článku 27 v súlade s postupmi uvedenými v článku 31 ods. 3 Komisia osobitne dbá o to, aby sa v týchto pravidlách zohľadnili odborné znalosti a skúsenosti získané pri uplatňovaní inšpekčného systému v Únii a nadviazalo sa na odborné znalosti Parížskeho MoP.“

17.

V prílohe I časti II sa bod 2B mení takto:

a)

piata zarážka sa nahrádza takto:

„—

lode, ktoré boli predmetom správy alebo sťažnosti, a to vrátane sťažnosti podanej na pevnine, zo strany kapitána, člena posádky alebo inej osoby alebo organizácie s oprávneným záujmom o bezpečnú prevádzku lode, životné a pracovné podmienky na palube alebo o prevenciu znečisťovania, pokiaľ príslušný členský štát nepovažuje správu alebo sťažnosť za zjavne neodôvodnenú,“;

b)

dopĺňa sa táto zarážka:

„—

lode, pre ktoré sa schválil akčný plán na nápravu nedostatkov uvedený v článku 19 ods. 2a, v súvislosti s ktorými vykonanie uvedeného plánu však inšpektor nekontroloval.“

18.

Príloha IV sa mení takto:

a)

body 14, 15 a 16 sa nahrádzajú takto:

„14.

Lekárske osvedčenia (pozri MLC 2006).

15.

Tabuľka práce na palube lode (pozri MLC 2006 a dohovor STCW 78/95).

16.

Záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku námorníkov (pozri MLC 2006).“;

b)

dopĺňajú sa tieto body:

„45.

Námorné pracovné osvedčenie.

46.

Vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu, časti I a II.

47.

Medzinárodné osvedčenie pre antivegetatívne systémy.

48.

Osvedčenie o poistení alebo akákoľvek iná finančná záruka týkajúca sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené v dôsledku znečistenia ropnými látkami zo zásobníkov.“

19.

V prílohe V časti A sa dopĺňajú tieto body:

„16.

Dokumenty požadované podľa MLC 2006 nie sú vypracované alebo vedené alebo sú vedené nesprávne alebo vypracované dokumenty neobsahujú informácie požadované v MLC 2006 alebo sú inak neplatné.

17.

Životné a pracovné podmienky na lodi nevyhovujú požiadavkám MLC 2006.

18.

Existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že vlajka lode sa zmenila s cieľom vyhnúť sa plneniu MLC 2006.

19.

Bola podaná sťažnosť, podľa ktorej konkrétne životné a pracovné podmienky na lodi údajne nevyhovujú požiadavkám MLC 2006.“

20.

V prílohe X sa bod 3.10 mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Oblasti podľa dohovoru MLC 2006“;

b)

dopĺňajú sa tieto body:

„8.

podmienky na palube jednoznačne ohrozujú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnostnú ochranu námorníkov;

9.

nesúlad predstavuje vážne porušenie požiadaviek MLC 2006 (vrátane práv námorníkov) alebo ich opakované porušenie súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami námorníkov na lodi ustanovenými v námornom pracovnom osvedčení lode a vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 21. novembra 2014. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. augusta 2013, kedy nadobúda platnosť MLC 2006.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. augusta 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 153.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. júla 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. júla 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 22.6.2007, s. 63.

(4)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57.

(5)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 30.

(6)  Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33.

(7)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“