28.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/27


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/29/EÚ

z 12. júna 2013

o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (5), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec pre dohľad nad trhom v súvislosti s výrobkami a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (6) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať v odvetvových právnych predpisoch, aby sa zaistil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie daných právnych predpisov. Smernica 2007/23/ES by sa mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členských štátoch pre sprístupňovanie pyrotechnických výrobkov na trhu sú rozdielne, najmä pokiaľ ide o také aspekty ako sú bezpečnostné a technické charakteristiky.

(5)

Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, ktoré kladú prekážky obchodu v rámci Únie, sa majú harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov na vnútornom trhu a súčasne sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti a ochrana spotrebiteľov a profesionálnych konečných užívateľov. Takáto vysoká úroveň ochrany by mala zahŕňať príslušné vekové obmedzenia týkajúce sa užívateľov pyrotechnických výrobkov, ktoré je potrebné dodržiavať.

(6)

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie (7) vylučuje pyrotechnické výrobky z rozsahu svojej pôsobnosti.

(7)

Bezpečnosť pri skladovaní sa riadi smernicou Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (8), ktorá stanovuje bezpečnostné požiadavky na zariadenia, v ktorých sa nachádzajú výbušniny vrátane pyrotechnických látok.

(8)

Pokiaľ ide o bezpečnosť pri preprave, na pravidlá týkajúce sa prepravy pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú medzinárodné dohovory a dohody vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov v oblasti prepravy nebezpečného tovaru. Tieto aspekty by preto nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(9)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(10)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na pyrotechnické výrobky, na ktoré sa uplatňuje smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (9) a príslušné v nej uvedené medzinárodné dohovory. Nemala by sa uplatňovať ani na výbušné (perkusné) kapsle určené do hračiek, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (10).

(11)

Zábavná pyrotechnika, ktorú výrobca vyrobil na vlastné použitie, a ktorú schválil na použitie výlučne na svojom území členský štát, v ktorom má výrobca sídlo a ktorá zostáva na území tohto členského štátu, by sa nemala považovať za sprístupnenú na trhu, a preto nemusí byť v súlade s touto smernicou.

(12)

Ak sú splnené požiadavky ustanovené v tejto smernici, členské štáty by nemali mať možnosť zakázať, obmedziť alebo brániť voľnému pohybu pyrotechnických výrobkov. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa povolení, ktoré vydávajú členské štáty výrobcom, distribútorom a dovozcom.

(13)

Medzi pyrotechnické výrobky by mala patriť zábavná pyrotechnika, scénická pyrotechnika a iné pyrotechnické výrobky na technické účely, ako napríklad generátory plynu, ktoré sa používajú v airbagoch alebo napínačoch bezpečnostných pásov.

(14)

Na zabezpečenie primerane vysokej úrovne ochrany by sa mali pyrotechnické výrobky zaradiť do kategórií podľa úrovne ich nebezpečenstva s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

(15)

Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z používania pyrotechnických výrobkov, je vhodné stanoviť vekové hranice pre ich sprístupňovanie osobám a zabezpečiť, aby ich označenie obsahovalo dostatočné a primerané informácie o bezpečnom používaní s cieľom chrániť ľudské zdravie a bezpečnosť a životné prostredie. Určité pyrotechnické výrobky by mali byť sprístupnené iba osobám s potrebnými znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami. So zreteľom na pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách by sa pri požiadavkách na označenie mala zohľadniť súčasná prax a skutočnosť, že tieto výrobky sa dodávajú výlučne profesionálnym užívateľom.

(16)

Používanie pyrotechnických výrobkov, a najmä používanie zábavnej pyrotechniky podlieha značne rozdielnym kultúrnym zvyklostiam a tradíciám v rôznych členských štátoch. Je preto potrebné umožniť členským štátom prijať vnútroštátne opatrenia na obmedzenie používania alebo predaja určitých kategórií pyrotechnických výrobkov širokej verejnosti, okrem iného z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo zdravia a bezpečnosti.

(17)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad pyrotechnických výrobkov s požiadavkami tejto smernice v závislosti od svojej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť a ochrana spotrebiteľa, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(18)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa uistili, že na trhu sprístupnia iba pyrotechnické výrobky, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich úlohe každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(19)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by členské štáty mali tiež povzbudzovať hospodárske subjekty k tomu, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(20)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti, pokiaľ ide o proces navrhovania a výroby výrobku, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(21)

Je potrebné zabezpečiť, aby pyrotechnické výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali požiadavky tejto smernice, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito pyrotechnickými výrobkami príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad pyrotechnických výrobkov, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také pyrotechnické výrobky, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade, alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie pyrotechnických výrobkov a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(22)

Distribútor sprístupňuje pyrotechnický výrobok na trhu po jeho uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s pyrotechnickým výrobkom nebude mať negatívny vplyv na súlad pyrotechnického výrobku.

(23)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie pyrotechnický výrobok na trh pod vlastným menom alebo obchodnou značkou, alebo upraví pyrotechnický výrobok takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s požiadavkami tejto smernice, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(24)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušného pyrotechnického výrobku.

(25)

Od hospodárskych subjektov by sa pri uchovávaní informácií požadovaných podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov nemalo požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty, ktoré im buď dodali pyrotechnický výrobok, alebo ktorým pyrotechnický výrobok dodali oni sami.

(26)

Je vhodné zaviesť základné bezpečnostné požiadavky na pyrotechnické výrobky s cieľom ochrániť spotrebiteľov a predísť nehodám.

(27)

Niektoré pyrotechnické výrobky, najmä pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách, ako sú generátory plynu používané v airbagoch, obsahujú malé množstvo priemyselných trhavín a vojenských trhavín. Po prijatí smernice 2007/23/ES sa ukázalo, že nebude možné nahradiť tieto látky ako prísady vo výlučne horiacich zložiach, v ktorých sa používajú na zlepšenie energetickej bilancie. Základná požiadavka na bezpečnosť, ktorá obmedzuje použitie priemyselných trhavín a vojenských trhavín, by sa preto mala zmeniť.

(28)

Na uľahčenie posudzovania zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici je potrebné stanoviť predpoklad zhody pyrotechnických výrobkov, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES (11), na účely vyjadrenia podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek.

(29)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(30)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že pyrotechnické výrobky sprístupnené na trhu spĺňajú základné bezpečnostné požiadavky, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť súlad medzi sektormi a zabrániť variantom ad hoc by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(31)

Výrobcovia by mali vypracovať vyhlásenie o zhode EÚ s cieľom poskytnúť informácie požadované podľa tejto smernice o zhode pyrotechnického výrobku s požiadavkami tejto smernice a ostatných príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie.

(32)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na určenie všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom vyhlásení o zhode EÚ. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné vyhlásenie o zhode EÚ tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(33)

Označenie CE, ktorým sa preukazuje zhoda pyrotechnického výrobku, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posudzovanie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa označenie CE riadi, sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(34)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(35)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 2007/23/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby boli Komisii notifikované, nepostačujú na zabezpečenie jednotne vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť záväzné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(36)

S cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(37)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(38)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikáty o zhode, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za prednostný prostriedok preukazovania technickej odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že disponujú vhodnými prostriedkami na to, aby uskutočnili toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(39)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky orgánov posudzovania zhody spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami

(40)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(41)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno objasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, pred tým, než začnú fungovať ako notifikované orgány.

(42)

Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(43)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť že pyrotechnické výrobky bude možné uvádzať na trh len vtedy, ak neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb za podmienky, že sa riadne skladujú a využívajú na svoj určený účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať. Pyrotechnické výrobky by sa mali považovať za nespĺňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovené v tejto smernici len za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, to znamená, keď by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(44)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné objasniť, že pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na pyrotechnické výrobky. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov vykonávajúcich uvedené úlohy.

(45)

Skupiny pyrotechnických výrobkov, ktoré sú konštrukciou, funkciou alebo vlastnosťami podobné, by mali notifikované orgány posudzovať ako odvodené varianty výrobkov.

(46)

Je potrebný postup ochrannej doložky, ktorý umožní namietať zhodu pyrotechnického výrobku. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci postup ochrannej doložky, aby bol účinnejší a aby využíval odborné skúsenosti členských štátov.

(47)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sa informujú zainteresované strany o opatreniach, ktoré sa zamýšľajú prijať v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo iné otázky ochrany verejného záujmu. Orgánom dohľadu nad trhom, v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi, by sa takisto malo umožniť konať skôr v súvislosti s týmito pyrotechnickými výrobkami.

(48)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(49)

Je v záujme výrobcu a dovozcu dodávať bezpečné pyrotechnické výrobky a tak zabrániť nákladom vyplývajúcim zo zodpovednosti za chybné výrobky, ktoré spôsobili škodu osobám a na majetku. Z tohto hľadiska dopĺňa smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (12) túto smernicu, pretože smernica 85/374/EHS ustanovuje prísny režim zodpovednosti výrobcov a dovozcov a zabezpečuje primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov. Smernica 85/374/EHS ďalej stanovuje, že notifikované orgány by mali byť primerane poistené, pokiaľ ide o ich profesionálne činnosti, okrem prípadov, keď ich zodpovednosť prevezme štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo keď je členský štát priamo zodpovedný za skúšky.

(50)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (13).

(51)

Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(52)

Na prijímanie vykonávacích aktov určujúcich jednotný systém číslovania na identifikáciu pyrotechnických výrobkov a praktické aspekty registra s registračnými číslami pyrotechnických výrobkov a na pravidelný zber a aktualizáciu údajov o nehodách v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(53)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami, ktoré sú v súlade a ktoré predstavujú ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti osôb či iných aspektov ochrany verejného záujmu, by sa tiež mal uplatňovať postup preskúmania.

(54)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami, ktoré sú v súlade a ktoré predstavujú ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti osôb.

(55)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(56)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a s ohľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011 určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi a vzťahujúce sa na pyrotechnické výrobky, ktoré nie sú v súlade, oprávnené alebo nie.

(57)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(58)

Výrobcovia a dovozcovia potrebujú dostatok času na výkon práv podľa platných vnútroštátnych predpisov pred dátumom uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu, napríklad na predaj svojich zásob už vyrobených výrobkov. Je preto potrebné stanoviť vhodné prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu pyrotechnické výrobky už uvedené na trh v súlade so smernicou 2007/23/ES bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to do dátumu začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali byť schopní dodávať pyrotechnické výrobky uvedené na trh, a to zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, do dátumu začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(59)

Pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách sa navrhujú pre životný cyklus vozidla a vyžadujú si preto osobitné prechodné opatrenia. Je preto nutné, aby takýto pyrotechnický výrobok spĺňal požiadavky právneho predpisu platného v čase, keď bol po prvýkrát sprístupnený na trhu, ako aj počas celého obdobia životnosti vozidla, v ktorom je nainštalovaný.

(60)

S cieľom zabezpečiť nepretržité používanie určitých pyrotechnických výrobkov, najmä v automobilovom priemysle, je potrebné uplatniť bod 4 prílohy I zo 4. júla 2013.

(61)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zaistiť, aby pyrotechnické výrobky na trhu spĺňali požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti a iných verejných záujmov pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(62)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo smernice 2007/23/ES.

(63)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a dátumov uplatňovania smernice stanovených v časti B prílohy IV do vnútroštátneho práva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Táto smernica stanovuje pravidlá vytvorené na dosiahnutie voľného pohybu pyrotechnických výrobkov na vnútornom trhu, pričom zabezpečuje vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a verejnej bezpečnosti a ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov a zohľadňuje príslušné aspekty týkajúce sa ochrany životného prostredia.

2.   Táto smernica stanovuje základné bezpečnostné požiadavky, ktoré musia pyrotechnické výrobky splniť, aby mohli byť sprístupnené na trhu. Tieto požiadavky sú uvedené v prílohe I.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na pyrotechnické výrobky.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

pyrotechnické výrobky určené v súlade s vnútroštátnym právom na nekomerčné používanie ozbrojenými silami, políciou alebo hasičským zborom;

b)

zariadenie, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 96/98/ES;

c)

pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom a kozmickom priemysle;

d)

výbušné (perkusné) kapsle určené osobitne do hračiek, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/48/ES;

e)

výbušniny, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 93/15/EHS;

f)

strelivo;

g)

zábavnú pyrotechniku, ktorú výrobca vyrobil na vlastné použitie a ktorú schválil na použitie výlučne na svojom území členský štát, v ktorom má výrobca sídlo, a ktorá zostáva na území tohto členského štátu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„pyrotechnický výrobok“ je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií;

2.

„zábavná pyrotechnika“ je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely;

3.

„scénická pyrotechnika“ sú pyrotechnické výrobky určené na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na podobné použitie;

4.

„pyrotechnický výrobok určený na použitie vo vozidlách“ je prvok bezpečnostných zariadení vo vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na iniciáciu týchto alebo iných zariadení;

5.

„strelivo“ sú projektily a hnacie náplne a nábojky, ktoré sa používajú v ručných strelných zbraniach, iných zbraniach a delostrelectve;

6.

„odborne spôsobilá osoba“ je osoba, ktorej členský štát povolil zaobchádzať na jeho území so zábavnou pyrotechnikou kategórie F4, so scénickou pyrotechnikou kategórie T2 a/alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 a/alebo ich používať;

7.

„sprístupnenie na trhu“ je akákoľvek dodávka pyrotechnického výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

8.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie pyrotechnického výrobku na trhu Únie;

9.

„výrobca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába pyrotechnický výrobok alebo ktorá dala pyrotechnický výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvedený pyrotechnický výrobok predáva pod svojím menom alebo obchodnou značkou;

10.

„dovozca“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá uvádza pyrotechnický výrobok z tretej krajiny na trh Únie;

11.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje pyrotechnický výrobok na trhu;

12.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, dovozca a distribútor;

13.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré pyrotechnický výrobok musí splniť;

14.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

15.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

16.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

17.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné bezpečnostné požiadavky tejto smernice týkajúce sa pyrotechnického výrobku;

18.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

19.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia pyrotechnického výrobku, ktorý sa už sprístupnil konečnému užívateľovi;

20.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu pyrotechnického výrobku v dodávateľskom reťazci na trhu;

21.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

22.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že pyrotechnický výrobok je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestnenia.

Článok 4

Voľný pohyb

1.   Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebránia sprístupneniu tých pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Táto smernica neobmedzuje opatrenia členských štátov, ktoré sú opodstatnené z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia alebo ochrany životného prostredia a ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť držbu, používanie a/alebo predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3, scénickej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov širokej verejnosti.

3.   Na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na účely obchodovania s pyrotechnickými výrobkami členské štáty nebránia vystavovaniu a používaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v zhode s touto smernicou, za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza názov a dátum konania príslušného obchodného veľtrhu, výstavy alebo predvádzania a nezhoda a nedostupnosť pyrotechnických výrobkov na účely predaja, až kým nie sú tieto pyrotechnické výrobky v zhode. Počas takýchto akcií sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia v súlade s požiadavkami stanovenými príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

4.   Členské štáty nebránia voľnému pohybu a používaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré sú vyrobené na účely výskumu, vývoja a skúšania a ktoré nie sú v zhode s touto smernicou, za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na iné účely ako výskum, vývoj a skúšanie.

Článok 5

Sprístupnenie na trhu

Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa pyrotechnické výrobky mohli sprístupňovať na trhu iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Článok 6

Kategórie pyrotechnických výrobkov

1.   Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikované orgány uvedené v článku 21 potvrdzujú zaradenie do kategórií ako súčasť postupov posudzovania zhody uvedených v článku 17.

Zaradenie do kategórií je takéto:

a)

Zábavná pyrotechnika:

i)

kategória F1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na použitie v obmedzených priestoroch, vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov;

ii)

kategória F2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch;

iii)

kategória F3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie;

iv)

kategória F4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby (všeobecne známa ako „zábavná pyrotechnika na profesionálne použitie“) a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

b)

Scénická pyrotechnika:

i)

kategória T1: pyrotechnické výrobky na použitie na javisku, ktoré predstavujú malé riziko;

ii)

kategória T2: pyrotechnické výrobky na použitie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby.

c)

Iné pyrotechnické výrobky:

i)

kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo;

ii)

kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o postupoch, ktorými určujú a oprávňujú odborne spôsobilé osoby.

Článok 7

Vekové obmedzenia a iné obmedzenia

1.   Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám pod týmito vekovými obmedzeniami:

a)

zábavná pyrotechnika:

i)

kategória F1: 12 rokov;

ii)

kategória F2: 16 rokov;

iii)

kategória F3: 18 rokov;

b)

scénická pyrotechnika kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1: 18 rokov.

2.   Členské štáty môžu zvýšiť vekové obmedzenia stanovené v odseku 1 v odôvodnených prípadoch z dôvodu verejného poriadku, zdravia alebo bezpečnosti. Členské štáty môžu znížiť vekové obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú odborne vyškolené alebo ktoré práve absolvujú takúto odbornú prípravu.

3.   Výrobcovia, dovozcovia a distribútori na trhu nesprístupňujú tieto pyrotechnické výrobky, s výnimkou odborne spôsobilých osôb:

a)

zábavná pyrotechnika kategórie F4;

b)

scénická pyrotechnika kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2.

4.   Iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 pre použitie vo vozidlách vrátane airbagov a napínačov bezpečnostných pásov nie sú prístupné širokej verejnosti okrem prípadov, keď boli zabudované do vozidla alebo oddeliteľnej časti vozidla.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 8

Povinnosti výrobcov

1.   Pri uvádzaní svojich pyrotechnických výrobkov na trh výrobcovia zabezpečia, aby boli navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

2.   Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II a zabezpečia vykonanie príslušného postupu posudzovania zhody uvedeného v článku 17.

Ak sa týmto postupom preukáže, že pyrotechnický výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vydajú vyhlásenie o zhode EÚ a na výrobok umiestnia označenie CE.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas10 rokov po uvedení pyrotechnického výrobku na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s touto smernicou. Zmeny návrhu alebo vlastností pyrotechnického výrobku a zmeny v harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda pyrotechnického výrobku, sa náležite zohľadnia.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje pyrotechnický výrobok, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov na základe riadne odôvodnenej žiadosti príslušných orgánov skúšku vzorky pyrotechnických výrobkov sprístupnených na trhu, prešetrujú a v prípade potreby vedú register sťažností pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a spätných prevzatí pyrotechnických výrobkov a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby pyrotechnické výrobky, ktoré uviedli na trh, boli označené v súlade s článkom 10 alebo článkom 11.

6.   Výrobcovia uvedú na pyrotechnickom výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii pyrotechnického výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Adresa musí uvádzať jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby k pyrotechnickému výrobku boli pripojené návody na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a bezpečnostné pokyny, ako i každé označenie, musia byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že pyrotechnický výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie zhody tohto pyrotechnického výrobku alebo v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie. Okrem toho v prípade, že pyrotechnický výrobok predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých sprístupnili pyrotechnický výrobok na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä týkajúce sa nesúladu a prijatých nápravných opatrení.

9.   Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody pyrotechnického výrobku s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú pyrotechnické výrobky, ktoré uviedli na trh.

Článok 9

Vysledovateľnosť

1.   S cieľom uľahčiť vysledovateľnosť pyrotechnických výrobkov ich výrobcovia označia registračným číslom, ktoré im pridelil notifikovaný orgán vykonávajúci posudzovanie zhody podľa článku 17. Pridelenie čísla sa vykonáva v súlade s jednotným systémom, ktorý určí Komisia.

2.   Výrobcovia a dovozcovia uchovávajú záznamy o registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré sprístupnia na trhu, a tieto údaje poskytnú na žiadosť príslušným orgánom.

Článok 10

Označenie iných pyrotechnických výrobkov ako pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby iné pyrotechnické výrobky ako pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách boli viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu, v ktorom sa pyrotechnický výrobok sprístupňuje spotrebiteľovi. Takéto označenie musí byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.

2.   Označenie pyrotechnických výrobkov zahŕňa aspoň informáciu o výrobcovi stanovenú v článku 8 ods. 6, a ak výrobca nemá sídlo v Únii, informáciu o výrobcovi a dovozcovi podľa článku 8 ods. 6 a článku 12 ods. 3, názov a druh pyrotechnického výrobku, jeho registračné číslo a jeho výrobné číslo, šaržu alebo sériové číslo, minimálne vekové obmedzenia stanovené v článku 7 ods. 1 a 2, príslušnú kategóriu a návod na použitie, v prípade zábavnej pyrotechniky kategórie F3 a F4 rok výroby a prípadne aj minimálnu bezpečnú vzdialenosť. Označenie zahŕňa čistý obsah výbušniny (NEC ‒ net explosive content).

3.   Zábavná pyrotechnika musí obsahovať aj tieto minimálne informácie:

a)

kategória F1: v prípade potreby: „používať iba vonku“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť;

b)

kategória F2: „používať iba vonku“ a podľa potreby minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti);

c)

kategória F3: „používať iba vonku“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti);

d)

kategória F4: „určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti).

4.   Scénická pyrotechnika musí obsahovať aj tieto minimálne informácie:

a)

kategória T1: v prípade potreby: „používať iba vonku“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti);

b)

kategória T2: „určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou“ a minimálnu bezpečnú vzdialenosť (vzdialenosti).

5.   Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok priestoru, pokiaľ ide o požiadavky na označenie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, informácie sa uvádzajú na najmenšej časti balenia.

Článok 11

Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách

1.   Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách zahŕňa informáciu o výrobcovi podľa článku 8 ods. 6, názov a druh pyrotechnického výrobku, jeho registračné číslo a jeho výrobné číslo, šaržu alebo sériové číslo a v prípade potreby aj bezpečnostné pokyny.

2.   Ak na pyrotechnickom výrobku určenom na použitie vo vozidlách nie je dostatok miesta, pokiaľ ide o požiadavky na označenie uvedené v odseku 1, informácie sa uvádzajú na obale.

3.   Karta bezpečnostných údajov pre pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách, ktorá bola vypracovaná v súlade s prílohou II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (14), a ktorá berie do úvahy osobitné potreby profesionálnych užívateľov, sa poskytne týmto užívateľom v jazyku, ktorý požadujú.

Karta bezpečnostných údajov sa môže poskytnúť v tlačenej alebo elektronickej podobe, ak profesionálny užívateľ disponuje nevyhnutnými prostriedkami na jej sprístupnenie.

Článok 12

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia musia uviesť na trh iba pyrotechnické výrobky, ktoré sú v súlade.

2.   Pred uvedením pyrotechnického výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, že výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 17. Zabezpečia, že výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, že je na pyrotechnickom výrobku umiestnené označenie CE a sprevádza ho požadovaná dokumentácia, a že výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že pyrotechnický výrobok nie je v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie pyrotechnický výrobok uviesť na trh, pokým tento výrobok nebude v zhode. Navyše ak pyrotechnický výrobok predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia uvedú na pyrotechnickom výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii pyrotechnického výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby boli spolu s pyrotechnickým výrobkom dodané návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečujú, aby v čase, keď nesú za pyrotechnický výrobok zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo dopravy neohrozovali jeho súlad so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje pyrotechnický výrobok, dovozcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov na základe riadne odôvodnenej žiadosti príslušných orgánov skúšku vzorky pyrotechnických výrobkov sprístupnených na trhu, prešetrujú a v prípade potreby vedú register sťažností, pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a spätných prevzatí pyrotechnických výrobkov, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že pyrotechnický výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto pyrotechnického výrobku alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo spätne prevziať. Okrem toho v prípade, že pyrotechnický výrobok predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých pyrotechnický výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä týkajúce sa nesúladu a akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení.

8.   Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov po uvedení pyrotechnického výrobku na trh kópiu vyhlásenia o zhode EÚ a zabezpečujú, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody pyrotechnického výrobku v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú pyrotechnické výrobky, ktoré uviedli na trh.

Článok 13

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní pyrotechnického výrobku na trhu distribútori konajú s náležitou starostlivosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením pyrotechnického výrobku na trhu distribútori overujú, či je na pyrotechnickom výrobku umiestnené označenie CE, či má požadovanú sprievodnú dokumentáciu a návody na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa pyrotechnický výrobok sprístupňuje na trhu, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 5 a 6 a dovozca splnil požiadavky v článku 12 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že pyrotechnický výrobok nie je v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie pyrotechnický výrobok sprístupniť na trhu, pokým tento výrobok nebude v zhode. Navyše, ak pyrotechnický výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečujú, aby v čase, keď nesú za pyrotechnický výrobok zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo dopravy neohrozovali jeho súlad so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že pyrotechnický výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného pyrotechnického výrobku alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo spätne prevziať. Okrem toho v prípade, že pyrotechnický výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol pyrotechnický výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä o nesúlade a akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení.

5.   Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody pyrotechnického výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú pyrotechnické výrobky, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 14

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 8, ak uvedie pyrotechnický výrobok na trh pod svojím menom alebo obchodnou značkou alebo upraví pyrotechnický výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad výrobku s požiadavkami tejto smernice.

Článok 15

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom im identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal pyrotechnický výrobok;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému pyrotechnický výrobok dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas obdobia 10 rokov od dátumu, keď im bol dodaný pyrotechnický výrobok, a počas obdobia 10 rokov od dátumu, keď dodali pyrotechnický výrobok.

KAPITOLA 3

ZHODA PYROTECHNICKÉHO VÝROBKU

Článok 16

Predpoklad zhody pyrotechnických výrobkov

Pyrotechnické výrobky, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 17

Postupy posudzovania zhody

Na účely posudzovania zhody pyrotechnických výrobkov výrobca postupuje podľa jedného z týchto postupov uvedených v prílohe II:

a)

skúška typu EÚ (modul B) a podľa voľby výrobcu jeden z týchto postupov:

i)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2);

ii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D);

iii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E);

b)

zhoda založená na overovaní jednotky (modul G);

c)

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H), pokiaľ ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F4.

Článok 18

Vyhlásenie o zhode EÚ

1.   Vo vyhlásení o zhode EÚ sa stanovuje, že bolo preukázané splnenie základných bezpečnostných požiadaviek uvedených v prílohe I.

2.   Vyhlásenie o zhode EÚ má vzorovú štruktúru stanovenú v prílohe III, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II a musí byť neustále aktualizované. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa pyrotechnické výrobky uvádzajú na trh alebo sa na ňom sprístupňujú.

3.   Ak sa na pyrotechnický výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie vyžadujúci vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa jediné vyhlásenie o zhode EÚ týkajúce sa všetkých takýchto aktov Únie. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ výrobca preberá zodpovednosť za súlad pyrotechnického výrobku s požiadavkami ustanovenými v tejto smernici.

Článok 19

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 20

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE a iných označení

1.   Označenie CE sa na pyrotechnické výrobky umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha pyrotechnického výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, toto označenie sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením pyrotechnického výrobku na trh.

3.   Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje na výrobok samotný orgán alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje výrobca.

4.   Za označením CE a prípadným identifikačným číslom notifikovaného orgánu môže nasledovať akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

5.   Členské štáty vychádzajú z existujúcich mechanizmov pri zabezpečovaní správneho režimu uplatňovania označenia CE a prijmú vhodné opatrenia v prípade nesprávneho používania tohto označenia.

KAPITOLA 4

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 21

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať úlohy posudzovania zhody tretími stranami podľa tejto smernice.

Článok 22

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 27.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že hodnotenie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

Článok 23

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali hodnotenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 24

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 25

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie spĺňa orgán posudzovania zhody požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou stranou, nezávislou od organizácie alebo pyrotechnického výrobku, ktorý posudzuje.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu pyrotechnických výrobkov a/alebo výbušných látok, ani zástupcov ktorejkoľvek z týchto strán. To nevylučuje možnosť použitia pyrotechnických výrobkov a/alebo výbušných látok, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo použitie pyrotechnických výrobkov na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby pyrotechnických výrobkov a/alebo výbušných látok, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe prílohy II a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu pyrotechnických výrobkov, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov. Musí mať zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a mať prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných bezpečnostných požiadaviek stanovených v prílohe I, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zaručiť nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody, nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy II alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sa ochraňujú.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 26

Predpoklad zhody notifikovaných orgánov

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 25 v takom rozsahu, v akom uplatniteľné harmonizované normy tieto požiadavky pokrývajú.

Článok 27

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 25, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo ich môže vykonávať pobočka iba v prípade, že s tým klient súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy II.

Článok 28

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a pyrotechnického výrobku alebo pyrotechnických výrobkov, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 25.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 25.

Článok 29

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 25.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobné informácie o činnostiach posudzovania zhody, module alebo moduloch posudzovania zhody a o príslušnom pyrotechnickom výrobku alebo pyrotechnických výrobkoch, ako aj príslušné potvrdenie spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 28 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a plnenia požiadaviek stanovených v článku 25.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva, neboli vznesené námietky zo strany Komisie ani ostatných členských štátov.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúci orgán notifikuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 30

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Notifikovanému orgánu Komisia pridelí identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa niekoľkých aktov Únie.

2.   Komisia sprístupní verejnosti zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 31

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 25 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil spracovanie podkladov tohto orgánu iným notifikovaným orgánom alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 32

Problém odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo so zachovaním odbornej spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovaní.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo už ďalej nespĺňa požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávajúci akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 44 ods. 2.

Článok 33

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe II.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na súlad pyrotechnického výrobku s požiadavkami tejto smernice.

3.   Notifikované orgány vykonávajúce posudzovanie zhody pridelia registračné čísla identifikujúce pyrotechnické výrobky, ktoré prešli posudzovaním zhody, a ich výrobcov a vedú zoznam registračných čísiel pyrotechnických výrobkov, ktorým vystavili certifikáty.

4.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky stanovené v prílohe I alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát zhody.

5.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že pyrotechnický výrobok už nie je v súlade, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví alebo odníme certifikát.

6.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo odníme všetky certifikáty.

Článok 34

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné sa odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 35

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

okaždom zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo odňatí certifikátu;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytnú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké pyrotechnické výrobky, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 36

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 37

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme fóra notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tohto fóra.

KAPITOLA 5

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A POSTUP ÚNIE V SÚVISLOSTI S OCHRANNOU DOLOŽKOU

Článok 38

Dohľad nad trhom Únie a kontrola pyrotechnických výrobkov vstupujúcich na trh Únie

1.   Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia, aby zabezpečili, že pyrotechnické výrobky možno uvádzať na trh len vtedy, ak neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb za podmienky, že sa riadne skladujú a používajú na určený účel.

2.   Článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na pyrotechnické výrobky.

3.   Členské štáty každoročne informujú Komisiu o svojich činnostiach v oblasti dohľadu nad trhom.

Článok 39

Postup zaobchádzania s pyrotechnickými výrobkami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočné dôvody domnievať sa, že pyrotechnický výrobok predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetného pyrotechnického výrobku vo vzťahu k všetkým príslušným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že pyrotechnický výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto pyrotechnického výrobku s uvedenými požiadavkami alebo stiahol pyrotechnický výrobok z trhu, alebo ho spätne prevzal v primeranej lehote úmernej charakteru rizika, akú uznajú za vhodnú.

Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nesúlad sa nevzťahuje len na ich územie, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktoré od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti s dotknutými pyrotechnickými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie pyrotechnického výrobku na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť pyrotechnický výrobok z daného trhu, alebo ho spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v druhom pododseku odseku 4 zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu pyrotechnického výrobku, ktorý nie je v súlade, pôvod pyrotechnického výrobku, charakter uvádzaného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

pyrotechnický výrobok nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, alebo iných otázok ochrany verejného záujmu stanovených v tejto smernici, alebo

b)

nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 16, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré začali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného pyrotechnického výrobku, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v druhom pododseku odseku 4 nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení, ako napríklad stiahnutie pyrotechnického výrobku z trhu, vo vzťahu k príslušnému pyrotechnickému výrobku.

Článok 40

Postup Únie v súvislosti s ochrannou doložkou

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 39 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniam prijatým členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že takéto opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt určujúci, či je, alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia pyrotechnického výrobku, ktorý nie je v súlade, z ich vnútroštátnych trhov a informujú o tom zodpovedajúcim spôsobom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad pyrotechnického výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 39 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 41

Pyrotechnické výrobky, ktoré sú v súlade ale ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 39 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je pyrotechnický výrobok v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný pyrotechnický výrobok pri uvedení na trh už nepredstavoval toto riziko alebo aby tento pyrotechnický výrobok z trhu stiahol, alebo ho spätne prevzal v primeranej lehote, ktorá je úmerná charakteru rizika, akú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými príslušnými pyrotechnickými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušného pyrotechnického výrobku, pôvod a dodávateľský reťazec pyrotechnického výrobku, povahu možného rizika a charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 3.

Komisie prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 4.

5.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 42

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 39, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 20 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby, bolo umiestnené v rozpore s článkom 20 alebo nebolo umiestnené;

d)

vyhlásenie o zhode EÚ nebolo vydané;

e)

vyhlásenie o zhode EÚ nebolo vydané správne;

f)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

g)

informácie uvedené v článku 8 ods. 6 alebo článku 12 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

h)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 8 alebo článku 12.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie sprístupnenia pyrotechnického výrobku na trhu, alebo zabezpečenie jeho spätného prevzatia, alebo jeho stiahnutia z trhu.

KAPITOLA 6

VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI

Článok 43

Vykonávacie akty

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví:

a)

jednotný systém číslovania uvedený v článku 9 ods. 1 a praktické aspekty registra uvedeného v článku 33 ods. 3;

b)

praktické opatrenia pre pravidelný zber a aktualizáciu údajov o nehodách spojených s pyrotechnickými výrobkami.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 3

Článok 44

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre pyrotechnické výrobky. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vzenesené buď svojím predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

KAPITOLA 7

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 45

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Takéto pravidlá môžu zahŕňať trestné sankcie za závažné porušenia.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 46

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu na trhu tých pyrotechnických výrobkov, ktoré sú v zhode so smernicou 2007/23/ES a ktoré boli uvedené na trh pred 1. júlom 2015.

2.   Vnútroštátne povolenia pre zábavnú pyrotechniku kategórií F1, F2 a F3 udelené pred 4. júlom 2010 ostávajú v platnosti na území členského štátu, ktorý udelil povolenie, až do dátumu uplynutia ich platnosti alebo do 4. júla 2017 podľa toho, čo nastane skôr.

3.   Vnútroštátne povolenia pre iné pyrotechnické výrobky, pre zábavnú pyrotechniku kategórie F4 a pre scénickú pyrotechniku udelené pred 4. júlom 2013 ostávajú v platnosti na území členského štátu, ktorý udelil povolenie, až do dátumu uplynutia ich platnosti alebo do 4. júla 2017, podľa toho, čo nastane skôr.

4.   Odchylne od odseku 3 vnútroštátne povolenia pre pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách vrátane náhradných dielov udelené pred 4. júlom 2013 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.

5.   Certifikáty vydané podľa smernice 2007/23/ES zostávajú v platnosti podľa tejto smernice.

Článok 47

Transpozícia

1.   Členské štáty do 30. júna 2015 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 7, 12, 13 a 15 až 22, článkom 4 ods. 1, článkom 5, článkom 7 ods. 4, článkom 8 ods. 2 až 9, článkom 9, článkom 10 ods. 2, článkom 11 ods. 1 a 3, článkami 12 až 16, článkami 18 až 29, článkami 31 až 35, článkom 37, článkom 38 ods. 1 a 2, článkami 39 až 42, článkom 45, článkom 46 a s prílohami I, II a III. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. júla 2015.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty do 3. októbra 2013 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s bodom 4 prílohy I. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení. Tieto opatrenia uplatňujú od 4. júla 2013.

3.   Ak členské štáty prijmú opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2, uvedú v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

4.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 48

Zrušenie

Smernica 2007/23/ES zmenená aktom uvedeným v časti A prílohy IV sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2015 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a dátumov uplatňovania smernice uvedených v časti B prílohy IV do vnútroštátneho práva.

Odchylne od prvého odseku tohto článku sa bod 4 prílohy I k smernici 2007/23/ES zrušuje s účinnosťou od 4. júla 2013.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 49

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1, článok 2, článok 3 ods. 1 až 6, 8 až 11 a 14, článok 4 ods. 2, 3 a 4, článok 6, článok 7 ods. 1, 2 a 3, článok 8 ods. 1, článok 10 ods. 1, 3 a 4, článok 11 ods. 2, články 17, 30 a 36, článok 38 ods. 3, články 43 a 44 a prílohy IV a V sa uplatňujú od 1. júla 2015.

Článok 50

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 12. júna 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 22. mája 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. júna 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007, s. 1.

(4)  Pozri prílohu IV, časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20.

(8)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.

(9)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25.

(10)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(12)  Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29.

(13)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(14)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

1.   Na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti musí každý pyrotechnický výrobok dosahovať funkčné vlastnosti, ktoré výrobca uviedol notifikovanému orgánu.

2.   Každý pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa mohol bezpečne zlikvidovať vhodným postupom s minimálnym účinkom na životné prostredie.

3.   Každý pyrotechnický výrobok musí správne fungovať, keď sa používa na určený účel.

Každý pyrotechnický výrobok sa musí skúšať za reálnych podmienok. Ak to nie je možné v laboratóriu, skúšky sa musia vykonať v podmienkach, za akých sa má pyrotechnický výrobok používať.

Podľa potreby sa musia posúdiť alebo vyskúšať nasledujúce informácie a vlastnosti:

a)

návrh, konštrukcia a charakteristické vlastnosti vrátane podrobného chemického zloženia (hmotnosť a percentuálne zloženie použitých látok) a rozmery;

b)

fyzikálna a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všetkých normálnych, predvídateľných environmentálnych podmienok;

c)

citlivosť na obvyklé predvídateľné zaobchádzanie a prepravu;

d)

zlučiteľnosť všetkých zložiek, pokiaľ ide o ich chemickú stabilitu;

e)

odolnosť pyrotechnického výrobku voči vlhkosti, ak je určený na používanie vo vlhkých alebo mokrých podmienkach a ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou;

f)

odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám, ak je pyrotechnický výrobok určený na uchovávanie alebo používanie pri takýchto teplotách a ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo ohriatím jeho zložiek alebo pyrotechnického výrobku ako celku;

g)

bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii;

h)

vhodný návod na použitie a podľa potreby označenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania, používania (vrátane bezpečných vzdialeností) a likvidácie;

i)

schopnosť pyrotechnického výrobku, jeho obalu alebo iných zložiek zabezpečiť funkčné vlastnosti za normálnych predvídateľných podmienok skladovania;

j)

presné vymedzenie všetkých potrebných zariadení a príslušenstva a návodu na použitie pre bezpečné fungovanie pyrotechnického výrobku.

Počas prepravy a obvyklého zaobchádzania, ak nebolo inak stanovené pokynmi výrobcu, by pyrotechnické výrobky mali obsahovať pyrotechnickú zlož.

4.   Pyrotechnické výrobky nesmú obsahovať trhaviny iné ako čierny prach alebo zábleskovú zlož s výnimkou pyrotechnických výrobkov kategórií P1, P2, T2 a zábavnej pyrotechniky kategórie F4, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

trhavina sa z pyrotechnického výrobku nesmie dať jednoduchým spôsobom odstrániť;

b)

v prípade kategórie P1 pyrotechnický výrobok nemôže detonovať ani nemôže tak, ako bol navrhnutý a vyrobený, iniciovať sekundárne výbušniny;

c)

v prípade kategórií F4, T2 a P2 je pyrotechnický výrobok navrhnutý a určený na to, aby nebol schopný detonácie, alebo, ak je navrhnutý na detonáciu, nemôže tak, ako bol navrhnutý a vyrobený, iniciovať sekundárne výbušniny.

5.   Rôzne skupiny pyrotechnických výrobkov musia prinajmenšom spĺňať aj tieto požiadavky:

A.   Zábavná pyrotechnika

1.

Výrobca musí podľa článku 6 zaradiť zábavnú pyrotechniku do rôznych kategórií, ktoré sú charakterizované podľa obsahu čistej výbušniny, bezpečných vzdialeností, hladiny hluku alebo podobne. Kategória musí byť jasne uvedená na označení.

a)

Zábavná pyrotechnika kategórie F1 musí spĺňať tieto podmienky:

i)

bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 1 m. Bezpečná vzdialenosť však môže byť v prípade potreby menšia;

ii)

najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou;

iii)

kategória F1 nesmie zahŕňať petardy, batérie petárd, zábleskové petardy a batérie zábleskových petárd;

iv)

búchacie guľôčky kategórie F1 nesmú obsahovať viac ako 2,5 mg traskavého striebra.

b)

Zábavná pyrotechnika kategórie F2 musí spĺňať tieto podmienky:

i)

bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 8 m. Bezpečná vzdialenosť však môže byť v prípade potreby menšia;

ii)

najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou.

c)

Zábavná pyrotechnika kategórie F3 musí spĺňať tieto podmienky:

i)

bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 15 m. Bezpečná vzdialenosť však môže byť v prípade potreby menšia;

ii)

najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou.

2.

Zábavná pyrotechnika môže byť vyrobená iba z materiálov, ktoré minimalizujú riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia úlomkami.

3.

Spôsob zapálenia musí byť jasne viditeľný alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie.

4.

Zábavná pyrotechnika sa nesmie pohybovať nerovnomerným a nepredvídateľným spôsobom.

5.

Zábavná pyrotechnika kategórií F1, F2 a F3 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením buď ochranným krytom, obalom, alebo konštrukciou pyrotechnického výrobku. Zábavná pyrotechnika kategórie F4 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením spôsobmi, ktoré stanovil výrobca.

B.   Iné pyrotechnické výrobky

1.

Pyrotechnické výrobky musia byť navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia počas obvyklého používania.

2.

Spôsob zapálenia musí byť jasne viditeľný alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie.

3.

Pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia úlomkami, ak sa výrobok zapáli neúmyselne.

4.

Pyrotechnický výrobok musí fungovať riadne podľa potreby až do dátumu „použite do“, ktorý stanovil výrobca.

C.   Iniciátory

1.

Iniciátory sa musia dať spoľahlivo iniciovať a musia mať dostatočnú iniciačnú schopnosť za všetkých obvyklých predvídateľných podmienok použitia.

2.

Iniciátory musia byť chránené pred elektrostatickým výbojom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a použitia.

3.

Elektrický iniciátor musí byť chránený pred elektromagnetickým poľom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a použitia.

4.

Krytka zápalnice musí mať primeranú mechanickú pevnosť a primerane chrániť náplň z výbušniny, keď je vystavená obvyklému predvídateľnému mechanickému namáhaniu.

5.

Parametre týkajúce sa času horenia zápalnice sa musia poskytovať spolu s pyrotechnickým výrobkom.

6.

Elektrické charakteristiky (napr. bezpečný prúd, odpor atď.) elektrických iniciátorov sa musia poskytovať spolu s pyrotechnickým výrobkom.

7.

Vodiče elektrických iniciátorov musia byť dostatočne izolované a musia mať dostatočnú mechanickú pevnosť vrátane pevnosti pripojenia k iniciátoru vzhľadom na účel ich použitia.


PRÍLOHA II

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

MODUL B:   Skúška typu EÚ

1.

Skúška typu EÚ je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh pyrotechnického výrobku a overuje a potvrdzuje, že technický návrh pyrotechnického výrobku spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú.

2.

Skúška typu EÚ sa vykonáva ako posúdenie primeranosti technického návrhu pyrotechnického výrobku prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 3 a preskúmanie vzoriek úplného výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia typu výroby a typu návrhu).

3.

Výrobca predkladá žiadosť o skúšku typu EÚ jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Prostredníctvom technickej dokumentácie sa umožní posúdenie zhody pyrotechnického výrobku s príslušnými požiadavkami tejto smernice a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie pyrotechnického výrobku, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

i)

všeobecný opis pyrotechnického výrobku;

ii)

nákresy koncepčného riešenia a výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

iii)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania pyrotechnického výrobku;

iv)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené;

v)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok atď.;

vi)

protokoly o skúškach;

d)

reprezentatívne vzorky plánovanej výroby. Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

e)

podporné dôkazy primeranosti technického riešenia. V týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

4.

Notifikovaný orgán:

 

pokiaľ ide o pyrotechnický výrobok:

4.1.

preskúmava technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu pyrotechnického výrobku;

 

pokiaľ ide o vzorku(-y):

4.2.

overuje, či vzorka(-y) bola vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

4.3.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách, boli tieto uplatnené správne;

4.4.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky, alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom vrátane tých, ktoré sú uvedené v uplatnených iných príslušných technických špecifikáciách, spĺňajú zodpovedajúce základné bezpečnostné požiadavky tejto smernice;

4.5.

s výrobcom sa dohoduje na mieste, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

6.

Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na príslušný pyrotechnický výrobok, notifikovaný orgán vydá výrobcovi certifikát skúšky typu EÚ. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu skúšky typu EÚ sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

Certifikát skúšky typu EÚ a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených pyrotechnických výrobkov so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát skúšky typu EÚ a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

7.

Notifikovaný orgán je informovaný o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nemôže spĺňať uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a stanoví, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu skúšky typu EÚ, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu pyrotechnického výrobku so základnými bezpečnostnými požiadavkami tejto smernice alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu skúšky typu EÚ.

8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o certifikátoch skúšky typu EÚ a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam takýchto certifikátov a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch skúšky typu EÚ a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov skúšky typu EÚ a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu skúšky typu EÚ, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

9.

Počas 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu skúšky typu EÚ, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.

MODUL C2:   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch

1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.   Skúšky výrobku

Skúšky výrobku v náhodných intervaloch stanovených orgánom vykonáva alebo ich nechá vykonať notifikovaný orgán vybraný výrobcom s cieľom overiť kvalitu vnútorných skúšok pyrotechnického výrobku, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť pyrotechnických výrobkov a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných noriem a/alebo rovnocenné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách, s cieľom overiť zhodu pyrotechnického výrobku s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme orgán príslušné opatrenia.

Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, je určený na to, aby sa zistilo, či sa výrobný proces pyrotechnického výrobku vykonáva v rámci prijateľných hodnôt, s cieľom zabezpečiť zhodu pyrotechnického výrobku.

Výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tohto orgánu.

4.   Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

4.2.

Výrobca vydá pre každý model výrobku písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

MODUL D:   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a na svoju zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu konečných výrobkov a skúšanie príslušných pyrotechnických výrobkov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naňho dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné pyrotechnické výrobky notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie pyrotechnického výrobku;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)

technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu skúšky typu EÚ.

3.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď. a

e)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality pozostáva audítorský tím najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti výrobku a príslušnej technológie výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu pyrotechnického výrobku s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

4.   Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaný orgán.

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach v prípade, že boli vykonané.

5.   Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá pre každý model výrobku písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Počas10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.5, ako je schválená;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil, zrušil alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

MODUL E:   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre kontrolu konečného výrobku a skúšanie príslušných pyrotechnických výrobkov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naňho dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné pyrotechnické výrobky notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje tieto informácie:

a)

meno a adresu výrobcu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie pyrotechnických výrobkov;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)

technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu skúšky typu EÚ.

3.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje súlad pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe;

c)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

d)

prostriedkov monitorovania účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality pozostáva audítorský tím najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti výrobku a príslušnej technológie výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu pyrotechnického výrobku s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu EÚ a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá pre každý model výrobku písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Počas10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.5, ako je schválená;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

MODUL G:   Zhoda založená na overovaní jednotky

1.   Zhoda založená na overovaní jednotky je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 5 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušný pyrotechnický výrobok, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia bodu 4, je v zhode s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanému orgánu uvedenému v bode 4. Prostredníctvom dokumentácie sa umožní posúdenie zhody pyrotechnického výrobku s príslušnými požiadavkami a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie pyrotechnického výrobku, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis pyrotechnického výrobku;

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania pyrotechnického výrobku;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných uplatnených príslušných technických špecifikácií. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

f)

protokoly o skúškach.

Výrobca uchováva k dispozícii pre príslušné vnútroštátne orgány technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobeného pyrotechnického výrobku s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

4.   Overovanie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky stanovené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo rovnocenné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách, s cieľom overiť zhodu pyrotechnického výrobku s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválený pyrotechnický výrobok alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány certifikáty zhody počas 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh.

5.   Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 4 identifikačné číslo tohto orgánu na každý pyrotechnický výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

MODUL H:   Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality

1.   Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre návrh, výrobu, kontrolu konečného výrobku a skúšanie príslušných pyrotechnických výrobkov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naňho dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné pyrotechnické výrobky notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu;

b)

technickú dokumentáciu pre jeden model každej kategórie pyrotechnických výrobkov, ktoré sa majú vyrábať. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

všeobecný opis pyrotechnického výrobku,

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.,

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania pyrotechnického výrobku,

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené,

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.,

protokoly o skúškach;

c)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

d)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

3.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje súlad pyrotechnických výrobkov s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu návrhu a výrobku;

b)

špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa budú uplatňovať, a v prípade, keď sa príslušné harmonizované normy nebudú uplatňovať v plnom rozsahu, prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpečenie splnenia základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice;

c)

metód, postupov a systematických činností kontroly návrhu a overovania návrhu, ktoré sa použijú pri navrhovaní pyrotechnických výrobkov, ktoré patria do príslušnej kategórie pyrotechnických výrobkov;

d)

zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

e)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

f)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

g)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality má audítorský tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej oblasti výrobku a príslušnej technológie výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť uplatniteľné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu pyrotechnického výrobku s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi.

Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú stanovené v časti systému kvality týkajúcej sa návrhu, ako napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.;

c)

záznamy o kvalite, ako sú stanovené vo výrobnej časti systému kvality, napríklad správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas takýchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobku alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá pre každý model výrobku písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Počas10 rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality uvedenú v bode 3.1;

c)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.5, ako je schválená;

d)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.


PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ (č. XXXX)  (1)

1.

Registračné číslo v súlade s článkom 9:

2.

Číslo výrobku, číslo šarže alebo sériové číslo:

3.

Meno a adresa výrobcu:

4.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

5.

Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca vysledovateľnosť):

6.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

7.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

8.

Notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis zásahu) a vydal certifikát:

9.

Doplňujúce informácie:

 

Podpísané za a v mene:

 

(miesto a dátum vydania):

 

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí udeliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA IV

ČASŤ A

Zrušená smernica a jej zmena

(v zmysle článku 48)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES

(Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007, s. 1).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 1 písm. h).

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania

(v zmysle článku 48)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

2007/23/ES

4. január 2010

4. júl 2010 (zábavná pyrotechnika kategórií F1, F2 a F3)

4. júl 2013 (zábavná pyrotechnika kategórie F4, iné pyrotechnické výrobky a scénická pyrotechnika)


PRÍLOHA V

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2007/23/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 1

článok 1 ods. 4 písm. a)

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 1 ods. 4 písm. b)

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 1 ods. 4 písm. c)

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 1 ods. 4 písm. d)

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 1 ods. 4 písm. e)

článok 2 ods. 2 písm. e)

článok 1 ods. 4 písm. f)

článok 2 ods. 2 písm. f) a článok 3 ods. 5

článok 2 ods. 1

článok 3 bod 1

článok 2 ods. 2 prvá veta

článok 3 bod 8

článok 2 ods. 2 druhá veta

článok 2 ods. 2 písm. g)

článok 2 bod 3

článok 3 bod 2

článok 2 bod 4

článok 3 bod 3

článok 2 bod 5

článok 3 bod 4

článok 2 bod 6

článok 3 bod 9

článok 2 bod 7

článok 3 bod 10

článok 2 bod 8

článok 3 bod 11

článok 2 bod 9

článok 3 bod 14

článok 2 bod 10

článok 3 bod 6

článok 3 bod 7

článok 3 bod 12

článok 3 bod 13

článok 3 body 15 až 22

článok 3 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 4 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 4 ods. 2 prvý pododsek

článok 12 ods. 1 až 9 a článok 14

článok 4 ods. 2 druhý pododsek

článok 14

článok 4 ods. 3

článok 13 ods. 1 a článok 13 ods. 2 prvý pododsek

článok 13 ods. 2, druhý pododsek

článok 13 ods. 3

článok 13 ods. 4

článok 13 ods. 5

článok 4 ods. 4 písm. a)

článok 8 ods. 2, prvý pododsek

článok 4 ods. 4 písm. b)

článok 8 ods. 2 druhý pododsek a článok 8 ods. 5

článok 8 ods. 3, 4 a 6 až 9

článok 15

článok 9

článok 5 ods. 1

článok 5

článok 5 ods. 2

článok 6 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 6 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 3 prvá veta

článok 8 ods. 3 druhá veta

článok 16

článok 8 ods. 3 tretia veta

článok 8 ods. 4

článok 9

článok 17

článok 18

článok 10 ods. 1

článok 21 a článok 30 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 30 ods. 2

článok 10 ods. 3

Články 25 a 26

článok 10 ods. 4

článok 31 ods. 1

článok 10 ods. 5

článok 31 ods. 2

článok 10 ods. 6

články 22 až 24

články 27 až 29

články 32 až 37

článok 11 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 19

článok 11 ods. 3

článok 19

článok 20 ods. 2

článok 20 ods. 3

článok 20 ods. 4

článok 20 ods. 5

článok 12 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 10 ods. 2

článok 12 ods. 3

článok 10 ods. 3

článok 12 ods. 4

článok 10 ods. 4

článok 12 ods. 5

článok 10 ods. 5

článok 12 ods. 6

článok 13 ods. 1

článok 11 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 13 ods. 3

článok 11 ods. 3

článok 14 ods. 1

článok 38 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 38 ods. 2

článok 14 ods. 3

článok 38 ods. 2

článok 14 ods. 4

článok 38 ods. 2

článok 14 ods. 5

článok 38 ods. 3

článok 14 ods. 6

článok 38 ods. 2

článok 14 ods. 7

článok 38 ods. 2

článok 15

článok 39 ods. 1 prvý pododsek

článok 39 ods. 1 druhý, tretí a štvrtý pododsek

článok 39 ods. 2 až 8

článok 16 ods. 1

článok 40 ods. 1 prvý pododsek

článok 16 ods. 2

článok 40 ods. 2 a 3

článok 16 ods. 3

článok 42 ods. 1 písm. a)

článok 40 ods. 1 druhý pododsek

článok 41

článok 42 ods. 1 písm. b) až h) a článok 42 ods. 2

článok 17 ods. 1

článok 38 ods. 2

článok 17 ods. 2

článok 38 ods. 2

článok 18 ods. 1

článok 18 ods. 2

článok 43

článok 19

článok 44

článok 20

článok 45

článok 46 ods. 1

článok 21 ods. 1

článok 47 ods. 1 prvý pododsek

článok 21 ods. 2

článok 47 ods. 1 druhý pododsek

článok 47 ods. 2

článok 21 ods. 3

článok 47 ods. 3

článok 21 ods. 4

článok 47 ods. 4

článok 21 ods. 5

článok 46 ods. 2 a 3

článok 21 ods. 6

článok 46 ods. 4

článok 46 ods. 5

článok 48

článok 22

článok 49

článok 23

článok 50

príloha I bod 1

príloha I bod 1

príloha I bod 2

príloha I bod 2

príloha I bod 3

príloha I bod 3

príloha I bod 4 písm. a)

príloha I bod 4

príloha I bod 4 písm. b)

príloha I bod 4

príloha I bod 5

príloha I bod 5

príloha II bod 1

príloha II modul B

príloha II bod 2

príloha II modul C2

príloha II bod 3

príloha II modul D

príloha II bod 4

príloha II modul E

príloha II bod 5

príloha II modul G

príloha II bod 6

príloha II modul H

príloha III

článok 25

príloha IV

článok 19

príloha III

príloha IV

príloha V