10.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/172


SMERNICA RADY 2013/15/EÚ

z 13. mája 2013,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 50 aktu o pristúpen Chorvátska, ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení ani v jeho prílohách, Rada na tento účel kvalifikovanou väčšinou prijme na návrh Komisie potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá a prijatá Zmluva o pristúpení Chorvátska, sa uvádza, že vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernice v oblasti voľného pohybu tovaru uvedené v tejto smernici, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Nasledovné smernice sa menia tak ako sa uvádza v prílohe k tejto smernici:

1.

V oblasti voľného pohybu motorových vozidiel:

smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (1),

smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o palivových nádržiach a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (2),

smernica Rady 70/388/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach motorových vozidiel (3),

smernica Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (4),

smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o rádiovom odrušení vozidiel (elektromagnetická kompatibilita) (5),

smernica Rady 74/61/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zariadeniach na ochranu proti neoprávnenému použitiu motorových vozidiel (6),

smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky (7),

smernica Rady 74/483/EHS zo 17. septembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel (8),

smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (9),

smernica Rady 76/757/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o odrazových sklách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (10),

smernica Rady 76/758/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú doplnkových obrysových svetiel, predných obrysových svetiel, zadných obrysových svetiel, brzdových svetiel, denných prevádzkových svetiel a bočných obrysových svetiel motorových a ich prípojných vozidiel (11),

smernica Rady 76/759/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o smerových svetlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (12),

smernica Rady 76/760/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o osvetlení zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (13),

smernica Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlometoch motorových vozidiel, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá, a o svetelných zdrojoch (žiarovkách a ostatných) určených pre schválené sústavy svetlometov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (14),

smernica Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa predných hmlových svetlometov motorových vozidiel (15),

smernica Rady 77/538/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zadných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (16),

smernica Rady 77/539/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných svetlách pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (17),

smernica Rady 77/540/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o parkovacích svetlách motorových vozidiel (18),

smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel (19),

smernica Rady 78/318/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o stieračoch a ostrekovačoch motorových vozidiel (20),

smernica Rady 78/764/EHS z 25. júla 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (21),

smernica Rady 78/932/EHS zo 16. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlavových opierkach sedadiel motorových vozidiel (22),

smernica Rady 86/298/EHS z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (23),

smernica Rady 87/402/EHS z 25. júna 1987 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (24),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/20/ES z 30. mája 1994 o mechanických spájacích zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám (25),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel (26),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (27),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES z 26. júna 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prednej ochrane motorových vozidiel proti podbehnutiu (28),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (29),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča (30),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (31),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (32),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003, o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami (33),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (34),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/57/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení (35),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (36),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (37) a

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (38).

2.

V oblasti voľného pohybu obuvi: smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/11/ES z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom (39).

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Chorvátska k Únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia členské štáty uplatňujú odo dňa pristúpenia Chorvátska k Únii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 12.

(4)  Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37.

(5)  Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15.

(6)  Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 22.

(7)  Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 266, 2.10.1974, s. 4.

(9)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 32.

(11)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 54.

(12)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 71.

(13)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 85.

(14)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 96.

(15)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 122.

(16)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 60.

(17)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 72.

(18)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 83.

(19)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95.

(20)  Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 49.

(21)  Ú. v. ES L 255, 18.9.1978, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 325, 20.11.1978, s. 1.

(23)  Ú. v. ES L 186, 8.7.1986, s. 26.

(24)  Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 1.

(25)  Ú. v. ES L 195, 29.7.1994, s. 1.

(26)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 1.

(27)  Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1.

(28)  Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 9.

(29)  Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21.

(30)  Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1.

(31)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.

(32)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

(33)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.

(34)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(35)  Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2009, s. 1.

(36)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 1.

(37)  Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2009, s. 40.

(38)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1. 2010, s. 33.

(39)  Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 37.


PRÍLOHA

ČASŤ A

MOTOROVÉ VOZIDLÁ

1.

V prílohe II k smernici 70/157/EHS sa do zoznamu v bode 4.2 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„ ‚25‘ pre Chorvátsko“.

2.

V prílohe II k smernici 70/221/EHS sa do zoznamu v bode 6.2 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

3.

V prílohe I k smernici 70/388/EHS sa do textu v zátvorkách v bode 1.4.1 dopĺňa:

„25 pre Chorvátsko“.

4.

V prílohe XV k smernici 71/320/EHS sa do zoznamu v bode 4.4.2 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

5.

V prílohe I k smernici 72/245/EHS sa do zoznamu v bode 5.2 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

6.

V prílohe I k smernici 74/61/EHS sa do zoznamu v bode 5.1.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„—

‚25‘ pre Chorvátsko“.

7.

V prílohe I k smernici 74/408/EHS sa do zoznamu v bode 6.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25. pre Chorvátsko“.

8.

V prílohe I k smernici 74/483/EHS sa do poznámky pod čiarou č. 1 súvisiacou s bodom 3.2.2.2 dopĺňa:

„25= Chorvátsko“.

9.

V prílohe k smernici 76/114/EHS sa do textu v zátvorkách v bode 2.1.2 dopĺňa:

„25 pre Chorvátsko“.

10.

V prílohe I k smernici 76/757/EHS sa do zoznamu v bode 4.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

11.

V prílohe I k smernici 76/758/EHS sa do zoznamu v bode 5.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

12.

V prílohe I k smernici 76/759/EHS sa do zoznamu v bode 4.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

13.

V prílohe I k smernici 76/760/EHS sa do zoznamu v bode 4.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

14.

Príloha I k smernici 76/761/EHS sa mení takto:

a)

do zoznamu v bode 5.2.1 sa za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“;

b)

do zoznamu v bode 6.2.1 sa za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“.

15.

V prílohe I k smernici 76/762/EHS sa do stĺpca v bode 4.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

16.

V prílohe I k smernici 77/538/EHS sa do zoznamu v bode 4.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

17.

V prílohe I k smernici 77/539/EHS sa do zoznamu v bode 4.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

18.

V prílohe I k smernici 77/540/EHS sa do zoznamu v bode 4.2.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

19.

V prílohe III k smernici 77/541/EHS sa do zoznamu v bode 1.1.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 Chorvátsko,“.

20.

V prílohe I k smernici 78/318/EHS sa do zoznamu v bode 7.2 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

25 pre Chorvátsko,“.

21.

V prílohe II k smernici 78/764/EHS sa v bode 3.5.2.1 dopĺňa:

„25 pre Chorvátsko,“.

22.

V prílohe VI k smernici 78/932/EHS sa v bode 1.1.1 dopĺňa:

„25 pre Chorvátsko“.

23.

V prílohe VI k smernici 86/298/EHS sa v prvej zarážke dopĺňa:

„25 pre Chorvátsko,“.

24.

V prílohe VII k smernici 87/402/EHS sa v prvej zarážke za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

25.

V prílohe I k smernici 94/20/ES sa do zoznamu v bode 3.3.4 za údaje týkajúce sa Portugalska vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

26.

V prílohe I k smernici 95/28/ES sa do zoznamu v bode 6.1.1 za údaje týkajúce sa Grécka vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

27.

V dodatku 4 k prílohe I k smernici 2000/25/ES sa do zoznamu v oddiele 1 bode 1 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„ ‚25‘ pre Chorvátsko“.

28.

V prílohe I k smernici 2000/40/ES sa do zoznamu v bode 3.2 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

29.

V doplnku 5 k prílohe I k smernici 2001/56/ES sa do zoznamu v bode 1.1.1 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

30.

Príloha I k smernici 2001/85/ES sa mení takto:

a)

v bode 7.6.11.1 sa do zoznamu dopĺňa:

„ ‚Izlaz u slučaju opasnosti‘ “;

b)

v bode 7.7.9.1 sa do zoznamu dopĺňa:

„ ‚Autobus se zaustavlja‘ “.

31.

Smernica 2002/24/ES sa mení takto:

a)

V prílohe IV časti A sa bod 47 na strane 2 vzoru nahrádza takto:

„47.

Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak je to vhodné:

Belgicko: …

Bulharsko: …

Česká republika: …

Dánsko: …

Nemecko: …

Estónsko: …

Írsko: …

Grécko: …

Španielsko: …

Francúzsko: …

Chorvátsko: …

Taliansko: …

Cyprus: …

Lotyšsko: …

Litva: …

Luxembursko: …

Maďarsko: …

Malta: …

Holandsko: …

Rakúsko: …

Poľsko: …

Portugalsko: …

Rumunsko: …

Slovinsko: …

Slovensko: …

Fínsko: …

Švédsko: …

Spojené kráľovstvo: …“

 

 

b)

Príloha V sa mení takto:

i)

v časti A bode 1 sa do zoznamu v oddiele 1 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko;“

ii)

v časti B sa do zoznamu v bode 1.1 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„—

25 pre Chorvátsko“.

32.

Smernica 2003/37/ES sa mení takto:

a)

V doplnku 1 ku kapitole C v prílohe II sa v bode 1 do prvej zarážky za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko;“.

b)

Príloha III sa mení takto:

i)

v časti I sa bod 16 pod názvom „A – Dokončené/dokončované traktory“ nahrádza takto:

„16.

Výkon(-y) alebo trieda(-y) na daňové účely

Belgicko: …

Bulharsko: …

Česká republika: …

Dánsko: …

Nemecko: …

Estónsko: …

Írsko: …

Grécko: …

Španielsko: …

Francúzsko: …

Chorvátsko: …

Taliansko: …

Cyprus: …

Lotyšsko: …

Litva: …

Luxembursko: …

Maďarsko: …

Malta: …

Holandsko: …

Rakúsko: …

Poľsko: …

Portugalsko: …

Rumunsko: …

Slovinsko: …

Slovensko: …

Fínsko: …

Švédsko: …

Spojené kráľovstvo: …“

 

 

ii)

v časti I sa bod 16 pod názvom „B – Poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlá –dokončené/dokončované“ nahrádza takto:

„16.

Výkon(-y) alebo trieda(-y) na daňové účely (ak sa vzťahuje)

Belgicko: …

Bulharsko: …

Česká republika: …

Dánsko: …

Nemecko: …

Estónsko: …

Írsko: …

Grécko: …

Španielsko: …

Francúzsko: …

Chorvátsko: …

Taliansko: …

Cyprus: …

Lotyšsko: …

Litva: …

Luxembursko: …

Maďarsko: …

Malta: …

Holandsko: …

Rakúsko: …

Poľsko: …

Portugalsko: …

Rumunsko: …

Slovinsko: …

Slovensko: …

Fínsko: …

Švédsko: …

Spojené kráľovstvo: …“

 

 

iii)

v časti I sa bod 16 pod názvom „C – Ťahané vymeniteľné stroje –dokončené/dokončované“ nahrádza takto:

„16.

Výkon(-y) alebo trieda(-y) na daňové účely (ak sa vzťahuje)

Belgicko: …

Bulharsko: …

Česká republika: …

Dánsko: …

Nemecko: …

Estónsko: …

Írsko: …

Grécko: …

Španielsko: …

Francúzsko: …

Chorvátsko: …

Taliansko: …

Cyprus: …

Lotyšsko: …

Litva: …

Luxembursko: …

Maďarsko: …

Malta: …

Holandsko: …

Rakúsko: …

Poľsko: …

Portugalsko: …

Rumunsko: …

Slovinsko: …

Slovensko: …

Fínsko: …

Švédsko: …

Spojené kráľovstvo: …“

 

 

iv)

v časti II sa bod 16 pod názvom „A – Poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlá –nedokončené“ nahrádza takto:

„16.

Výkon(-y) alebo trieda(-y) na daňové účely (ak sa vzťahuje)

Belgicko: …

Bulharsko: …

Česká republika: …

Dánsko: …

Nemecko: …

Estónsko: …

Írsko: …

Grécko: …

Španielsko: …

Francúzsko: …

Chorvátsko: …

Taliansko: …

Cyprus: …

Lotyšsko: …

Litva: …

Luxembursko: …

Maďarsko: …

Malta: …

Holandsko: …

Rakúsko: …

Poľsko: …

Portugalsko: …

Rumunsko: …

Slovinsko: …

Slovensko: …

Fínsko: …

Švédsko: …

Spojené kráľovstvo: …“

 

 

v)

v časti II sa bod 16 pod názvom „B – Ťahané vymeniteľné stroje – nedokončené“ nahrádza takto:

„16.

Výkon(-y) alebo trieda(-y) na daňové účely (ak sa vzťahuje)

Belgicko: …

Bulharsko: …

Česká republika: …

Dánsko: …

Nemecko: …

Estónsko: …

Írsko: …

Grécko: …

Španielsko: …

Francúzsko: …

Chorvátsko: …

Taliansko: …

Cyprus: …

Lotyšsko: …

Litva: …

Luxembursko: …

Maďarsko: …

Malta: …

Holandsko: …

Rakúsko: …

Poľsko: …

Portugalsko: …

Rumunsko: …

Slovinsko: …

Slovensko: …

Fínsko: …

Švédsko: …

Spojené kráľovstvo: …“

 

 

33.

V dodatku 5 k prílohe I k smernici 2003/97/ES sa v bode 1.1 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“.

34.

Príloha VII k smernici 2007/46/ES sa mení takto:

a)

V oddiele 1 v bode 1 sa do zoznamu za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“.

b)

V doplnku k prílohe VII v bode 1.1 sa do zoznamu za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko“.

35.

V prílohe VI k smernici 2009/57/ES sa do zoznamu v prvom odseku za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25. pre Chorvátsko;“.

36.

V prílohe I k smernici 2009/64/ES sa do zoznamu čísel v bode 5.2 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“.

37.

V prílohe VI k smernici 2009/75/ES sa v prvom odseku za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25. pre Chorvátsko“.

38.

Smernica 2009/144/ES sa mení takto:

a)

V prílohe III A sa do poznámky pod čiarou 1 k bode 5.4.1 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“.

b)

V dodatku 4 k prílohe IV sa do prvej zarážky za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“.

c)

V prílohe V sa do zoznamu rozlišovaích kódov v bode 2.1.3 za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

„25 pre Chorvátsko,“.

ČASŤ B

OBUV

Príloha I k smernici 94/11/ES sa mení takto:

a)

Bod 1 sa mení takto:

i)

v písmene a) sa do zoznamu „Písomné údaje“ dopĺňa:

„HR

:

Gornjište;“

ii)

v písmene b) sa do zoznamu „Písomné údaje“ dopĺňa:

„HR

:

Podstava i uložna tabanica;“

iii)

v písmene c) sa do zoznamu „Písomné údaje“ dopĺňa:

„HR

:

Potplat (donjište);“.

b)

Bod 2 sa mení takto:

i)

v písmene a) bode i) sa do zoznamu „Písomné údaje“ dopĺňa:

„HR

:

Koža;“

ii)

v písmene a) bode ii) sa do zoznamu „Písomné údaje“ dopĺňa:

„HR

:

Koža korigiranog lica;“

iii)

v písmene b) sa do zoznamu „Písomné údaje“ dopĺňa:

„HR

:

Tekstil;“

iv)

v písmene c) sa do zoznamu „Písomné údaje“ dopĺňa:

„HR

:

Drugi materijali;“.