28.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/30


SMERNICA RADY 2013/13/EÚ

z 13. mája 2013,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti daní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 50 aktu o pristúpení Chorvátska, ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení ani v jeho prílohách, Rada na tento účel kvalifikovanou väčšinou prijme na návrh Komisie potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá a prijatá Zmluva o pristúpení Chorvátska, sa uvádza, že vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernice 83/182/EHS (1), 2003/49/ES (2), 2008/7/ES (3), 2009/133/ES (4) a 2011/96/EÚ (5) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 83/182/EHS, 2003/49/ES, 2008/7/ES, 2009/133/ES a 2011/96/EÚ sa menia, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Chorvátska k Únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia členské štáty uplatňujú odo dňa pristúpenia Chorvátska k Únii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 59).

(2)  Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49).

(3)  Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 11).

(4)  Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 34).

(5)  Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 8).


PRÍLOHA

1.

V prílohe k smernici 83/182/EHS sa dopĺňa tento text:

„CHORVÁTSKO

poseban porez na motorna vozila [Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13)]“.

2.

Smernica 2003/49/ES sa mení takto:

a)

V článku 3 písm. a) bode iii) sa za údaje týkajúce sa Francúzska dopĺňa táto zarážka:

„—

porez na dobit v Chorvátsku,“.

b)

V prílohe sa dopĺňa toto písmeno:

„z)

spoločnosti podľa chorvátskeho práva označované ako: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ a iné spoločnosti zriadené podľa chorvátskeho práva podliehajúce chorvátskej dani zo zisku;“.

3.

V prílohe I k smernici 2008/7/ES sa vkladá tento bod:

„11a

Spoločnosti, ktoré sú podľa chorvátskeho práva známe ako:

i)

dioničko društvo;

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću.“

4.

Príloha I k smernici 2009/133/ES sa mení takto:

a)

V časti A sa vkladá toto písmeno:

„ka)

spoločnosti, ktoré sú podľa chorvátskeho práva označované ako ‚dioničko društvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ a iné spoločnosti zriadené podľa chorvátskeho práva podliehajúce chorvátskej dani z príjmov;“.

b)

V časti B sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:

„—

porez na dobit v Chorvátsku,“.

5.

Príloha I k smernici 2011/96/EÚ sa mení takto:

a)

V časti A sa vkladá toto písmeno:

„ka)

spoločnosti podľa chorvátskeho práva označované ako ‚dioničko društvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ a iné spoločnosti zriadené podľa chorvátskeho práva podliehajúce chorvátskej dani z príjmov;“.

b)

V časti B sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:

„—

porez na dobit v Chorvátsku,“.