28.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 56/8


SMERNICA KOMISIE 2013/8/EÚ

z 26. februára 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov na účel prispôsobenia jej technických ustanovení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS (1), a najmä na jej článok 19 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohe IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES (2) sa stanovujú všeobecné ustanovenia a požiadavky na mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom a vertikálne zaťaženie v bode spojenia.

(2)

V posledných rokoch sa v Únii začali používať nové druhy spojení, ktoré sú v súčasnosti schválené podľa vnútroštátnych ustanovení na základe noriem ISO. Ide konkrétne o neotáčavé vidlicové spojenia (ISO 6489-5:2011), guľové spojenia (ISO 24347:2005) a čapové spojenia (ISO 6489-4:2004).

(3)

S cieľom zohľadniť súčasnú situácie na trhu, minimalizovať možné bezpečnostné a hospodárske vplyvy a umožniť, aby tieto spojenia získali typové schválenie ES, je potrebné zahrnúť príslušné spojenia a príslušné normy ISO do smernice 2009/144/ES.

(4)

Smernica 2009/144/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 20 ods. 1 smernice 2003/37/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2009/144/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2014 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. februára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 33.


PRÍLOHA

Príloha IV k smernici 2009/144/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1.1 sa nahrádza takto:

1.1.   Pod pojmom ‚mechanické spojenie medzi traktorom a ťahaným vozidlom‘ sa rozumejú komponenty inštalované na traktore a ťahanom vozidle s cieľom vytvoriť mechanické spojenie medzi týmito vozidlami.

Táto smernica sa vzťahuje iba na komponenty mechanického spojenia pre traktory.

Medzi rôznymi typmi komponentov mechanického spojenia pre traktory sa rozlišuje najmä:

vidlicové spojenie (pozri obrázky 1 a 2 v dodatku 1),

neotáčavé vidlicové spojenia (pozri obrázok 1d v dodatku 1),

vlečný hák (pozri obrázok 1 –Rozmery vlečného háku v ISO 6489-1:2001),

oje traktora (pozri obrázok 3 v dodatku 1),

guľové spojenie (pozri obrázok 4 v dodatku 1),

čapové spojenie (pozri obrázok 5 v dodatku 1).“

2.

Bod 2.7 sa nahrádza takto:

2.7.   Čeľusť musí umožniť, aby sa oko oja otáčalo axiálne minimálne 90° doprava alebo doľava okolo pozdĺžnej osi spojenia s trvalým brzdným momentom od 30 Nm do 150 Nm.

Vlečný hák, neotáčavé vidlicové spojenie, guľové spojenie a čapové spojenie musí umožniť krúžku závesnej lišty otáčať sa axiálne minimálne 20° doprava alebo doľava okolo pozdĺžnej osi spojenia.“

3.

Bod 3.1 sa nahrádza takto:

„3.1.   Rozmery

Rozmery komponentov mechanického spojenia na traktore musia byť v súlade s obrázkami 1 až 5 a tabuľkou 1 v dodatku 1.“

4.

Bod 3.3.1 sa nahrádza takto:

„3.3.1.

Maximálne statické vertikálne zaťaženie stanovuje výrobca. Nesmie však prekročiť 3 000 kg s výnimkou guľového spojenia, kde maximálna hodnota nesmie prekročiť 4 000 kg.“

5.

Do bodu 3.4.1 sa pridáva táto veta:

„Hmotnosti mt, mlt, ma a mla sa vyjadrujú v kg.“

6.

Bod 4.2 sa nahrádza takto:

4.2.   Pre každý typ komponentu mechanického spojenia musí byť žiadosť doložená týmito dokladmi a údajmi:

výkresy s rozmermi spojovacieho zariadenia (tri kópie). Na týchto výkresoch musia byť podrobne uvedené najmä požadované rozmery, ako aj montážne rozmery zariadenia,

krátky technický opis spojovacieho zariadenia špecifikujúci typ konštrukcie a použitý materiál,

hodnota D uvedená v dodatku 2 pre dynamickú skúšku alebo hodnota T (prípojná hmotnosť v tonách) zodpovedajúca 1,5-násobku technicky prípustnej maximálne naloženej hmotnosti prípojného vozidla, uvedená v dodatku 3 pre statickú skúšku, a taktiež maximálne vertikálne zaťaženie v mieste spojenia S (vyjadrené v kg),

jedna alebo viacero vzoriek zariadení podľa požiadaviek technickej služby.“

7.

Body 5.1.3 a 5.1.4 sa nahrádzajú takto:

„5.1.3.

v prípade, že sa pevnosť kontroluje v súlade s dodatkom 2 (dynamická skúška):

prípustná hodnota D (v kN);

hodnota statického vertikálneho zaťaženia S (v kg);

5.1.4.

v prípade, že sa pevnosť kontroluje v súlade s dodatkom 3 (statická skúška):

prípojná hmotnosť T (v tonách) a vertikálne zaťaženie v spojovacom bode S (v kg).“

8.

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.   NÁVOD NA POUŽITIE

K všetkým mechanickým spojeniam musí byť priložený návod výrobcu na použitie. Súčasťou tohto návodu musí byť číslo typového schválenia ES komponentu a takisto hodnoty D alebo T v závislosti od toho, aká skúška sa na spojení vykonala.“

9.

Dodatok 1 sa mení a dopĺňa takto: :

a)

za obrázok 1c sa vkladá tento obrázok 1d a táto tabuľka 1:

Obrázok 1d

Neotáčavé vidlicové spojenie (zodpovedajúce norme ISO 6489-5:2011)

Image

Image


Tabuľka 1

Tvary a rozmery prípojného vozidla alebo pripojovaných vidlicových spojení

Vertikálna záťaž

S

kg

Hodnota D

D

kN

Tvar

Rozmery

mm

D

± 0,5

a

min.

b

min.

≤ 1 000

≤ 35

w

18

50

40

≤ 2 000

≤ 90

x

28

70

55

≤ 3 000

≤ 120

y

43

100

80

≤ 3 000

≤ 120

z

50

110

95“

b)

Dopĺňajú sa tieto obrázky 4 a 5:

Obrázok 4

Guľové spojenie (podľa normy ISO 24347:2005)

Image

Image

Image

Image


Obrázok 5

Čapové spojenie (podľa normy ISO 6489-4:2004)

Image

Image

Image

Image

Image

10.

Dodatok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 2 sa piaty a šiesty odsek nahrádza takto:

„Vertikálne zložky sily v pravých uhloch k dráhe sú vyjadrené statickým vertikálnym zaťažením S (v kg).

Technicky prípustné hmotnosti MT a MR udáva výrobca v tonách.“

b)

Bod 3.2 sa nahrádza takto:

„3.2.   Skúšobné sily

Skúšobná sila sa geometricky skladá z horizontálnej a vertikálnej skúšobnej zložky a je daná nasledujúcim vzorcom:

Formula

kde:

Formula v prípade striedavej sily

alebo

Formula v prípade rastúcej sily (ťah alebo tlak)

Formula (hodnota vyjadrená v kN)

S

=

statické zaťaženie oja (zaťaženie pôsobiace na vozovku, vyjadrené v kg).“

11.

V dodatku 3 sa bod 1.5 nahrádza takto:

1.5.   Skúške uvedenej v bode 1.4.2 musí predchádzať skúška, pri ktorej sa začínajúc od zaťaženia 500 daN postupne zvyšuje zaťaženie pôsobiace na referenčný stred spojovacieho zariadenia až na hodnotu trojnásobku maximálne prípustnej vertikálnej sily (v daN, rovná sa g · S/10) zaťaženia odporúčaného výrobcom.

Počas skúšky deformácia spojovacieho zariadenia nesmie prekročiť 10 % zistenej maximálne pružnej deformácie.

Kontrola sa vykoná po odstránení vertikálnej sily (v daN, rovná sa g · S/10) a návrate k pôvodnému zaťaženiu 500 daN.“

12.

Do dodatku 4 sa dopĺňa tento príklad:

Príklad značky typového schválenia ES

Image

Spojovacie zariadenie opatrené vyššie uvedenou značkou typového schválenia ES komponentu predstavuje zariadenie, pre ktoré bolo typové schválenie ES komponentu udelené v Nemecku (e1) pod číslom 38-363 a na ktorom bola vykonaná statická skúška pevnosti (S).“

13.

Dodatok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza týmto názvom:

OZNÁMENIE O UDELENÍ, ZAMIETNUTÍ, ODŇATÍ ALEBO ROZŠÍRENÍ TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES KOMPONENTU VZHĽADOM NA PEVNOSŤ A ROZMERY A VERTIKÁLNE ZAŤAŽENIE V BODE SPOJENIA TYPU SPOJOVACIEHO ZARIADENIA (VIDLICOVÉ SPOJENIE, NEOTÁČAVÉ VIDLICOVÉ SPOJENIE, ŤAŽNÝ HÁK, OJE TRAKTORA, GUĽOVÉ SPOJENIE A ČAPOVÉ SPOJENIE)

b)

Bod 2 sa nahrádza takto:

2.   Typ spojovacieho zariadenia (vidlicové spojenie, neotáčavé vidlicové spojenie, ťažný hák, oje traktora, guľové spojenie a čapové spojenie) (2)“

c)

Body 5.1 a 5.2 sa nahrádzajú takto:

„5.1.   Dynamická skúška:

hodnota D:

… (v kN)

vertikálne zaťaženie v bode spojenia (S):

… (v kg)

5.2.   Statická skúška:

prípojná hmotnosť T:

… (v tonách)

vertikálne zaťaženie v bode spojenia (S):

… (v kg)“.

14.

V dodatku 7 sa bod 9 nahrádza takto:

9.   Prípustné statické vertikálne zaťaženie v bode spojenia:

… (v kg)“.