20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/61


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013,

ktorým sa stanovuje výnimka z článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom C(2013) 9166]

(2013/780/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V smernici 2000/29/ES sa stanovujú ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty z tretích krajín do Únie.

(2)

Odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických, na ktoré sa vzťahuje jeden z kódov KN a opis uvedený v oddiele I ods. 6 časti B prílohy V k smernici 2000/29/ES sa nesmie dovážať do Únie, pokiaľ k nemu nie je priložené rastlinolekárske osvedčenie stanovené v článku 13 ods. 1 bode ii) uvedenej smernice.

(3)

V smernici 2000/29/ES sa povoľujú výnimky z článku 13 ods. 1 bodu ii) v prípade dreva, ak sú zabezpečené rovnocenné záruky prostredníctvom náhradného dokladu alebo označenia.

(4)

Komisia na základe informácií poskytnutých Spojenými štátmi americkými vzala na vedomie, že Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov schválil úradný program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (program certifikácie spíleného reziva z tvrdého dreva sušeného v sušiarni), ktorý bude spravovať americké združenie US National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(5)

Program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ zabezpečuje, aby schválené zariadenia na spracúvanie tvrdého dreva v USA fungovali v súlade s normou umelého vysušovania „Kiln Drying Sawn Hardwood Standard“. Táto norma zabezpečuje, aby všetky časti spíleného reziva z tvrdého dreva vyvážaného podľa uvedeného programu boli vysušené v sušiarni na menej ako 20 % hmotnostnej vlhkosti podľa režimu sušenia a aby boli odkôrnené.

(6)

Uvedená norma takisto zabezpečuje, aby všetky balíky v sušiarni vysušeného tvrdého dreva boli označené identifikačnou oceľovou sponou NHLA, na ktorej je vyrazené označenie „NHLA-KD“ spolu s jedinečným číslom prideleným každému balíku. Každé číslo sa uvádza v príslušnom certifikáte „Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate“ (ďalej len „Certificate of Kiln Drying“).

(7)

Členské štáty by preto mali byť oprávnené povoľovať dovoz odkôrneného reziva zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických na svoje územie, ak je k nemu namiesto rastlinolekárskeho osvedčenia priložený certifikát „Certificate of Kiln Drying“, a to za predpokladu splnenia určitých podmienok.

(8)

Komisia by mala zabezpečiť, aby Spojené štáty americké sprístupnili všetky technické informácie potrebné na posúdenie fungovania uvedeného programu. Okrem toho by členské štáty mali neustále posudzovať používanie identifikačných spôn NHLA a súvisiacich certifikátov „Certificate of Kiln Drying“.

(9)

Platnosť výnimky stanovenej týmto rozhodnutím by mala byť ukončená, ak sa zistí, že osobitné podmienky stanovené v tomto rozhodnutí nie sú dostatočné na to, aby zabránili zavlečeniu škodlivých organizmov do Únie, alebo nie sú splnené, alebo ak existuje dôkaz o tom, že uvedený program nie je dostatočne účinný.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice 2000/29/ES sú členské štáty oprávnené povoľovať dovoz odkôrneného reziva zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických, na ktoré sa vzťahuje jeden z kódov KN a opis uvedený v oddiele I ods. 6 časti B prílohy V k uvedenej smernici bez priloženého rastlinolekárskeho osvedčenia za predpokladu, že dané drevo spĺňa podmienky stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Členské štáty písomne informujú Komisiu a ostatné členské štáty v prípade, že uplatnia výnimku stanovenú v článku 1.

Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku, poskytnú Komisii a ostatným členským štátom každý rok do 15. júla informácie o počte zásielok dovezených v predchádzajúcom roku podľa článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj podrobnú správu o prípadoch zadržania podľa odseku 2 tohto článku.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o každej zadržanej zásielke dovážanej na ich územie, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v prílohe, a to najneskôr dva pracovné dni po dátume jej zadržania podľa článku 1.

3.   Komisia požiada Spojené štáty americké, aby jej poskytli technické informácie potrebné na to, aby mohla posúdiť fungovanie programu „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“.

Článok 3

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 30. novembra 2016.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.


PRÍLOHA

ČASŤ I

Podmienky uvedené v článku 1

Podmienky uvedené v článku 1, za ktorých sú členské štáty oprávnené povoľovať dovoz odkôrneného reziva Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických, na ktoré sa vzťahuje jeden z kódov KN a opis uvedený v oddiele I ods. 6 časti B prílohy V k smernici 2000/29/ES, na svoje územie bez priloženého rastlinolekárskeho osvedčenia, sú tieto:

1.

drevo musí byť vyrobené v piliarskych závodoch alebo spracované v príslušných zariadeniach, ktoré na účely účasti na programe „Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (ďalej len „program“) schválilo a overilo americké združenie US National Hardwood Lumber Association (NHLA);

2.

drevo musí byť vysušené v sušiarni tak, aby jeho výsledná vlhkosť vyjadrená v percentách sušiny bola nižšia ako 20 %, čo sa dosiahne vhodným časovým a teplotným režimom (sušiarne);

3.

keď je splnená podmienka stanovená v bode 2, určený úradník piliarskeho závodu uvedeného v bode 1 pripevní štandardnú identifikačnú oceľovú sponu na každý balík, alebo sa táto spona upevní na každý balík pod jeho dohľadom. Na každej identifikačnej spone je vyrazené označenie „NHLA – KD“ spolu s jedinečným číslom prideleným každému balíku;

4.

aby sa zabezpečilo splnenie podmienok stanovených v bodoch 2 a 3, drevo musí byť podrobené systému kontroly, ktorý je stanovený v rámci programu a ktorý zahŕňa kontrolu pred odoslaním a monitorovanie v schválených piliarskych závodoch vykonávané nezávislými externými audítormi s kvalifikáciou a oprávnením na tento účel. Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov vykonáva príležitostné kontroly pred odoslaním a každých šesť mesiacov vykonáva audity záznamov a postupov NHLA súvisiacich s programom, a to u nezávislých externých audítorov, v piliarskych závodoch a príslušných zariadeniach, ktoré sú zapojené do programu;

5.

k drevu musí byť priložený štandardný certifikát „Certificate of Kiln Drying“, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému v časti II tejto prílohy, vyhotovený osobou alebo osobami oprávnenými zúčastniť sa na tomto programe a schválený inšpektorom NHLA. Certifikát „Certificate of Kiln Drying“ musí byť riadne vyplnený a musí zahŕňať informácie o objeme odkôrneného reziva v doskových stopách (board feet) a kubických metroch. V certifikáte musí byť takisto uvedený celkový počet balíkov a každé identifikačné číslo spony pridelené týmto balíkom.

ČASŤ II

Vzor certifikátu „Certificate of Kiln Drying“

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK