14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/45


ROZHODNUTIE RADY

z 9. decembra 2013,

ktorým sa vymenúvajú nemecký člen a nemecký náhradník Výboru regiónov

(2013/757/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

keďže:

1.

Rada prijala 22. decembra 2009 rozhodnutie 2009/1014/EÚ (1) a 18. januára 2010 rozhodnutie 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

2.

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Martiny MICHELSOVEJ sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov.

3.

V dôsledku vymenovania pána Franka ZIMMERMANNA za člena Výboru regiónov sa uvoľní miesto náhradníka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

a

b)

za náhradníka:

pán Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. decembra 2013

Za Radu

predsedníčka

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.