5.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/214


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. decembra 2013,

ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení

(2013/707/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), a najmä na jeho články 8 a 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“), a najmä na jeho články 13 a 15,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Dočasné opatrenia

(1)

Nariadením (EÚ) č. 513/2013 (3) Európska komisia (ďalej len „Komisia“) uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) do Únie.

(2)

Rozhodnutím 2013/423/EÚ (4) Komisia prijala cenový záväzok (ďalej len „záväzok“) skupiny vyvážajúcich výrobcov, ako aj Čínskej obchodnej komory pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov (ďalej len „CCCME“), pokiaľ ide o dočasné clo. Nariadením (EÚ) č. 748/2013 (5) Komisia zmenila nariadenie (EÚ) č. 513/2013 s cieľom zaviesť technické zmeny potrebné v dôsledku prijatia záväzku.

(3)

Dňa 8. novembra 2012 Komisia začala antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie (6).

2.   Následný postup

(4)

Po prijatí dočasných antidumpingových opatrení Komisia pokračovala v prešetrovaní dumpingu, ujmy a záujmu Únie a súčasne viedla antisubvenčné konanie. Doštičky boli vylúčené z rozsahu oboch prešetrovaní, teda aj z rozsahu konečných opatrení.

(5)

Antidumpingové prešetrovanie potvrdilo predbežné zistenie škodlivých účinkov dumpingu. Konečné zistenia prešetrovania sú uvedené vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 1238/2013 (7), ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v ČĽR alebo odosielaných z ČĽR do Únie.

(6)

Vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1239/2013 (8) Rada takisto uložila konečné vyrovnávacie clo na fotovoltické moduly na báze kryštalického kremíka a hlavné komponenty (t. j. články) s pôvodom v ČĽR alebo odosielané z ČĽR.

B.   ZMENENÝ ZÁVÄZOK

1.   Zmenená ponuka záväzku

(7)

Po konečnom uverejnení antidumpingových a antisubvenčných zistení vyvážajúci výrobcovia spolu s CCCME predložili oznámenie o zmene svojej pôvodnej ponuky záväzku.

(8)

Vyvážajúci výrobcovia spolu s CCCME v lehote stanovenej v článku 13 ods. 2 základného antisubvenčného nariadenia požadovali, aby Komisia prijala podmienky záväzku s cieľom predísť akýmkoľvek škodlivý účinkom aj subvencovaného dovozu.

(9)

Okrem toho niekoľko ďalších vyvážajúcich výrobcov požiadalo v rámci lehoty stanovenej v článku 8 ods. 2 základného antidumpingového nariadenia a článku 13 ods. 2 základného antisubvenčného nariadenia o účasť v záväzku.

(10)

CCCME a vyvážajúci výrobcovia ďalej požiadali o revíziu záväzku, aby sa zohľadnilo vylúčenie doštičiek z rozsahu prešetrovania.

2.   Pripomienky zainteresovaných strán

(11)

Zmenená ponuka záväzku bola sprístupnená zainteresovaným stranám. V nasledujúcom texte Komisia uvádza hlavné pripomienky, ktoré predložili zainteresované strany po obdržaní ponuky záväzku.

2.1.   Prístup k dôverným informáciám

(12)

Mnohé strany požiadali o prístup k rôznymi podmienkam záväzku alebo k informáciám o minimálnych dovozných cenách (ďalej len „MDC“) a ročnej úrovni. Jedna strana sa sťažovala, že nebola včas informovaná o pôvodnej ponuke záväzku. Komisia poznamenáva, že verzia pôvodnej ponuky záväzku, ktorá nemá dôverný charakter, bola zahrnutá do spisu prístupného na nahliadnutie zainteresovaným stranám priamo po jej obdržaní v súlade s článkom 8 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia.

(13)

MDC a ročná úroveň sú predmetom služobného tajomstva podľa článku 339 zmluvy a sú dôverné podľa článkov 19 základného antidumpingového nariadenia a článku 29 základného antisubvenčného nariadenia. Preto sa v súlade s praxou Komisie nesprístupňujú tretím stranám. V predmetnej veci Komisia na žiadosť strán požiadala CCCME, či by sa mohli sprístupniť niektoré podrobnejšie informácie týkajúce sa MDC a ročnej úrovne. CCCME súhlasila so sprístupnením približných MDC (definovaných ako „pod“ určitou hodnotou). Zainteresované strany mali prístup k týmto informáciám v spise, ktorý nemá dôverný charakter. Komisia sa domnieva, že poskytnutie týchto informácií v tomto konkrétnom prípade predstavuje rovnováhu medzi požiadavkami dôvernosti a právom na obhajobu.

(14)

Komisia tiež posúdila žiadosti súvisiace s rôznymi podmienkami záväzku. Dospela k záveru, že zverejnením požadovaných informácií by sa zvýšilo riziko cenovej manipulácie a špekulácií na trhu so solárnymi panelmi. Komisia zastáva názor, že s cieľom predísť neprimeranému narušeniu fungovania trhu so solárnymi panelmi, by sa požadované informácie nemali sprístupniť kupujúcim a konkurentom spoločností, ktoré ponúkli záväzok. Tieto úvahy sa vzťahujú aj na MDC a na ročnú úroveň, ktoré by nemali byť sprístupnené vo väčšom rozsahu.

2.2.   Prechodné obdobie

(15)

Jedna zainteresovaná strana požiadala Komisiu, aby stanovila prechodné obdobie (a oslobodenie od antidumpingových ciel) v prípade, keď bol tovar objednaný pred nadobudnutím účinnosti záväzku, avšak predložený na colné konanie po tomto dátume a bez faktúry súvisiacej so záväzkom. Aby bol tovar, ktorý je predložený na colné konanie, oslobodený od antidumpingových ciel, musí spĺňať požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 748/2013. Tento návrh sa preto musí zamietnuť.

3.   Posúdenie zmenenej ponuky záväzku

(16)

Komisia posúdila zmenenú ponuku záväzku. Po prvé, je potrebné poznamenať, že technická revízia záväzku je potrebná, aby sa zahrnuli konečné zistenia antidumpingového a antisubvenčného prešetrovania (t. j. vylúčenie doštičiek z rozsahu prešetrovania).

(17)

Po druhé, Komisia dospela k záveru, že na základe údajov z obdobia prešetrovania, podiel obchodu ďalších spoločností na celkovom objeme čínskeho vývozu do EÚ je veľmi obmedzený. Komisia preto nemení svoje predbežné posúdenie, že záväzkom sa odstraňuje škodlivý účinok dumpingu s MDC a v ročnej úrovni, ako sa pôvodne ponúklo.

(18)

Komisia takisto posúdila, či by zahrnutie ďalších vyvážajúcich výrobcov mohlo ohroziť účinné monitorovanie záväzku alebo zvýšiť riziko obchádzania. V tejto súvislosti Komisia poznamenala, že CCCME preukázala svoju aktívnu úlohu v praktickej implementácii záväzku. Okrem toho zahrnutím ďalších vyvážajúcich výrobcov sa nezmenia podmienky záväzku. Komisia preto dospela k záveru, že zahrnutie ďalších výrobcov nemení jej pôvodné zistenia o účinnom monitorovaní záväzku a obmedzenom riziku obchádzania.

(19)

Po tretie, antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania boli v predmetnom prípade vykonané súčasne. Podľa pravidla nižšieho cla bola sadzba konečného vyrovnávacieho cla stanovená na úrovni subvenčného rozpätia a konečné antidumpingové clo na úrovni odstránenia ujmy. Preto sa kombinovaná sadzba antidumpingového a vyrovnávacieho cla bude rovnať úrovni odstránenia ujmy (vyrovnávacie clo doplnené antidumpingovým clom až po úroveň odstránenia ujmy). Komisia preto dospela k záveru, že záväzok aj naďalej odstraňuje škodlivé účinky dumpingu a subvencovania, a preto zmena MDC nie je potrebná.

(20)

Po štvrté, jedna zo strán spochybnila skutočnosť, že Komisia v rozhodnutí 2013/423/EÚ vychádzala z údajov z obdobia, ktoré nasleduje po období zisťovania, pokiaľ ide o posúdenie, či záväzok odstránil škodlivý účinok dumpingu, vychádzajúc z článku 6 ods. 1 základného antidumpingového nariadenia a článku 11 ods. 1 základného antisubvenčného nariadenia. V článku 6 ods. 1 základného antidumpingového nariadenia sa uvádza, že informácie vzťahujúce sa na obdobie, ktoré nasleduje po období zisťovania, sa obvykle [zvýraznené autorom] nezohľadnia. Podobné ustanovenie možno nájsť v poslednej vete článku 11 ods. 1 základného antisubvenčného nariadenia. V odôvodnení 3 rozhodnutia 2013/423/EÚ sa stanovujú okolnosti, ktoré viedli Komisiu k tomu, aby v tomto prípade použila údaje z obdobia, ktoré nasleduje po období zisťovania. Strana nespochybnila vecnú presnosť uvedených okolností. Argument sa preto zamieta.

(21)

Po piate, týmto záväzkom sa zabezpečuje stabilita dodávok do Únie za udržateľné ceny. Neexistujú preto dôvody všeobecnej politiky, ktoré by odôvodnili jeho neprijatie.

(22)

Jedna strana bola toho názoru, že MDC sú príliš vysoké, jedna strana bola toho názoru, že sú príliš nízke. Komisia v súlade s odôvodnením 7 rozhodnutia 2013/423/EÚ okrem iného analyzovala súčasné vývozné ceny a úroveň dočasného cla s cieľom určiť, či sa týmto cenovým záväzkom odstránia škodlivé účinky dumpingu. Po analýze dodatočných informácií poskytnutých stranami, dostupných informácií o súčasnom a očakávanom vývoji výrobných nákladov a o vývoji cien od prijatia rozhodnutia 2013/423/EÚ Komisia potvrdzuje zistenie v odôvodnení 7 rozhodnutia 2013/423/EÚ.

(23)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, zistenia uvedené v odôvodneniach 3 až 9 rozhodnutia 2013/423/EÚ doplnené o zistenia uvedené v odôvodneniach 16 až 22 sa potvrdzujú.

4.   Zmeny v názvoch spoločností a zmeny v zozname prepojených spoločností v EÚ

(24)

Zaradenie nových spoločností do záväzku má za následok zmeny v zozname prepojených spoločností v EÚ tak, ako bol predložený v pôvodnej ponuke záväzku. Okrem toho jeden vyvážajúci výrobca požiadal o zaradenie novej prepojenej spoločnosti v EÚ, ktorá nahrádza inú spoločnosť.

(25)

Napokon, jedna spoločnosť zmenila svoj názov.

C.   PRIJATIE ZMENENÉHO ZÁVÄZKU

(26)

Na základe uvedených skutočností je zmenený záväzok prijateľný. Zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach, úvahách a povinnostiach, na ktorých je prijatie založené. Komisii neboli zaslané žiadne pripomienky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma záväzok ponúknutý vyvážajúcimi výrobcami uvedenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu spoločne s Čínskou obchodnou komorou pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov (CCCME) v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2013.

V Bruseli 4. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Ú. v. EÚ L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  Ú. v. EÚ L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 340, 8.11.2012, s. 13.

(7)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(8)  Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Zoznam spoločností:

Názov spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923