27.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/45


ROZHODNUTIE RADY

z 19. novembra 2013,

ktorým sa vymenúva rakúska náhradníčka Výboru regiónov

(2013/684/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh rakúskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Gabriele BURGSTALLEROVEJ sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za náhradníčku Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, vymenúva:

Brigitta PALLAUF, Landtagspräsidentin Salzburger Landtag.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. novembra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.