27.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 15. novembra 2013,

ktorým sa Luxembursku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2013/677/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Luxembursko listom, ktorý Generálny sekretariát Komisie zaevidoval 24. októbra 2012, požiadalo o povolenie uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES s cieľom oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (DPH) zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje 25 000 EUR. Na základe uvedeného opatrenia by tieto zdaniteľné osoby boli oslobodené od určitých alebo všetkých povinností súvisiacich s DPH uvedených v kapitolách 2 až 6 hlavy XI smernice 2006/112/ES.

(2)

Komisia v súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES informovala ostatné členské štáty o žiadosti Luxemburska listom z 9. novembra 2012. Listom z 12. novembra 2012 Komisia oznámila Luxembursku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(3)

Podľa článku 285 smernice 2006/112/ES členské štáty, ktoré nevyužili možnosť na základe článku 14 druhej smernice Rady 67/228/EHS (2), môžu oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje 5 000 EUR alebo zodpovedajúcu sumu v národnej mene a takisto môžu udeliť odstupňované daňové výhody zdaniteľným osobám, ktorých ročný obrat presahuje strop, ktorý určili na uplatnenie oslobodenia od dane.

(4)

Luxembursko informovalo Komisiu, že v súčasnosti uplatňuje oslobodenie od DPH v prípade zdaniteľných osôb, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 10 000 EUR, a že využíva možnosť poskytovať odstupňované daňové výhody v prípade zdaniteľných osôb, ktorých ročný obrat je v rozpätí 10 000 až 25 000 EUR. Luxembursko požiadalo o povolenie uplatňovať ako odchyľujúce sa opatrenie oslobodenie od DPH v prípade zdaniteľných osôb, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 25 000 EUR.

(5)

Vyšší strop pre osobitný režim je zjednodušujúcim opatrením, keďže môže výrazne zmenšiť povinnosti malých podnikov súvisiace s DPH, a umožnil by, aby Luxembursko prestalo uplatňovať režim odstupňovaných daňových výhod, ktorý je pre podniky zaťažujúci. Zdaniteľné osoby by stále mali mať možnosť zvoliť si všeobecnú úpravu DPH.

(6)

Komisia 29. októbra 2004 prijala návrh smernice Rady, ktorou sa mení šiesta smernica Rady 77/388/EHS (3), s cieľom zjednodušiť povinnosti spojené s daňou z pridanej hodnoty, ktorou zahrnula ustanovenia, ktorými sa členským štátom umožňuje stanoviť strop ročného obratu na účely oslobodenia z režimu DPH do maximálnej sumy 100 000 EUR alebo jej ekvivalentu v národnej mene, pričom táto suma sa môže každoročne aktualizovať. Toto rozhodnutie je v súlade s uvedeným návrhom.

(7)

Odchyľujúce sa opatrenie má len zanedbateľný účinok na celkovú výšku dane vybranej na úrovni konečnej spotreby a negatívne neovplyvňuje vlastné zdroje Únie pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 285 smernice 2006/112/ES sa Luxembursku povoľuje oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje 25 000 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do dňa nadobudnutia účinnosti pravidiel EÚ, ktorými sa menia sumy stropov ročného obratu, pri nepresiahnutí ktorých môžu byť zdaniteľné osoby oprávnené na oslobodenie od DPH, alebo do 31. decembra 2016 podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Luxemburskému veľkovojvodstvu.

V Bruseli 15. novembra 2013

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Druhá smernica Rady 67/228/EHS z 11. apríla 1967 o zosúladení právnych predpisov členských štátov v oblasti daní z obratu, štruktúry a postupov na uplatňovanie spoločného systému dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1303/67).

(3)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1).