9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. novembra 2013,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre splachovacie záchody a pisoáre

[oznámené pod číslom C(2013) 7317]

(Text s významom pre EHP)

(2013/641/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.

(3)

Spotreba vody predstavuje významný faktor v environmentálnych vplyvoch obytných a neobytných budov, a je teda vhodné stanoviť kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „splachovacie záchody a pisoáre“. Tieto kritériá by mali byť zamerané predovšetkým na podporu produktov s efektívnou spotrebou vody, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby vody a súvisiacim iným výhodám, napríklad zníženiu spotreby energie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ zahŕňa vybavenia splachovacích záchodov a vybavenia pisoárov podľa ich vymedzenia v článku 2. Do skupiny produktov patria produkty na použitie v domácnosti aj produkty, ktoré nie sú určené na použitie v domácnosti.

2.   Zo skupiny produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ sú vylúčené tieto produkty:

a)

záchodové dosky, poklopy a poťahy v tom prípade, ak sa na trh uvádzajú alebo predávajú oddelene od vybavenia splachovacích záchodov alebo pisoárov;

b)

záchodové vybavenie, ktoré nevyužíva vodu, ktoré využíva na splachovanie chemické látky a vodu, a záchody, pri ktorých je na fungovanie splachovacieho systému potrebná energia.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vybavenie splachovacieho záchoda“ znamená buď záchodové príslušenstvo, záchodovú misu alebo splachovací systém záchoda;

2.

„záchodové príslušenstvo“ znamená sanitárne zariadenie, spájajúce do jednej funkčnej jednotky splachovací systém a záchodovú misu určenú na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a fekálií a ich odvedenie do kanalizácie;

3.

„záchodová misa“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a fekálií a ich odvedenie do kanalizácie;

4.

„vybavenie pisoára“ znamená buď pisoárové príslušenstvo, pisoár, pisoár bez splachovania alebo splachovací systém pisoára;

5.

„vybavenie splachovacieho pisoára“ znamená buď pisoárové príslušenstvo, pisoár alebo splachovací systém pisoára;

6.

„pisoárové príslušenstvo“ znamená sanitárne zariadenie spájajúce do jednej funkčnej jednotky splachovací systém a pisoár určený na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a jeho odvedenie do kanalizácie;

7.

„pisoár“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie moču a vody používanej na spláchnutie a ich odvedenie do kanalizácie;

8.

„žľabový pisoár“ znamená sanitárne zariadenie so splachovacím systémom alebo bez neho, pozostávajúce z prízemného žľabu a dosky alebo tabule pripevnenej k stene, určené na zachytávanie moču a vody používanej na spláchnutie a ich odvedenie do kanalizácie;

9.

„pisoár bez splachovania“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie moču a jeho odvedenie do kanalizácie, ktoré funguje bez vody;

10.

„splachovací systém“ znamená pri vybaveniach splachovacích záchodov aj splachovacích pisoárov buď splachovaciu nádržku so zabudovanou prepadovou rúrkou alebo zariadením, ktoré predstavuje rovnako účinné zariadenie, a nasávacím/vypúšťacím zariadením alebo tlakovým splachovacím ventilom;

11.

„zariadenie na úsporu vody“ znamená splachovacie zariadenie, ktoré umožňuje spláchnutie čiastočným objemom z úplného objemu splachovacej vody buď pomocou mechanizmu „štart–stop“ (prerušenie spláchnutia) alebo mechanizmu na dvojčinné splachovanie (obsluha rôznych prvkov na vyvolanie spláchnutia tzv. dual flush);

12.

„úplný objem splachovacej vody“ znamená celkový objem vody vypustenej zo splachovacieho systému počas splachovacieho cyklu;

13.

„redukovaný objem splachovacej vody“ znamená časť celkového objemu vody vypustenej zo zariadenia na úsporu vody počas splachovacieho cyklu, ktorá zodpovedá maximálne dvom tretinám úplného objemu splachovacej vody;

14.

„priemerný objem splachovacej vody“ je aritmetický priemer jedného úplného objemu splachovacej vody a troch redukovaných objemov splachovacej vody, vypočítaný pomocou metodiky stanovenej v dodatku 1 k prílohe;

15.

„ovládanie splachovania“ je splachovacie zariadenie sanitárneho zariadenia, ktoré môže používateľ obsluhovať buď manuálne pomocou rúčky, páčky, tlačidla, pedálu alebo akéhokoľvek rovnocenného prvku na vyvolanie spláchnutia, alebo automaticky pomocou senzora používania sanitárneho zariadenia;

16.

„nastavovacie zariadenie“ je zariadenie, ktoré umožňuje nastaviť úplný objem splachovacej vody alebo prípadne redukovaný objem splachovacej vody splachovacieho systému.

Článok 3

Kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 produktu, ktorý patrí do skupiny produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ vymedzenej v článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe sú platné na obdobie štyroch rokov od 7. novembra 2013.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „splachovacie záchody a pisoáre“ priraďuje číselný kód 41.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. novembra 2013

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

KRITÉRIÁ NA UDELENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ A POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE

Kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ vybaveniu splachovacieho záchodu a vybaveniu pisoárov:

1.

Efektívna spotreba vody

2.

Výkonnosť produktu

3.

Látky a zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

4.

Drevo ako surovina získavaná udržateľným spôsobom

5.

Životnosť produktu

6.

Znížený vplyv na konci životnosti

7.

Návod na montáž a informácie pre používateľov

8.

Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

V Tabuľka 1 sa uvádza prehľad uplatniteľnosti jednotlivých kritérií na každú kategóriu vybavenia splachovacieho záchoda a pisoárov.

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú pre každé kritérium.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, správy o skúškach alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci súlad s kritériami, tieto dokumenty môžu pochádzať od žiadateľa alebo jeho dodávateľov alebo prípadne od oboch.

Ak je to možné, skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky európskej normy EN ISO 17025 alebo rovnocennej normy.

V prípade potreby možno použiť iné skúšobné metódy, než metódy uvedené pre každé kritérium, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

V prípade potreby môžu príslušné orgány vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a vykonať nezávislé overovanie.

Žiadateľ je povinný predložiť vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa právne požiadavky krajiny (krajín), v ktorej (ktorých) ho plánuje uviesť na trh.

V skúšobných normách sa záchodové príslušenstvá, záchodové misy, pisoáre a splachovacie systémy rozlišujú podľa tried alebo typov, alebo oboch. Príslušné triedy alebo typy produktu je potrebné nahlásiť príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosti, a všetky skúšky, ktoré sa majú vykonať, sa vykonávajú pre každú triedu a/alebo typ, ktoré žiadateľ nahlásil podľa zodpovedajúcej normy.

Tabuľka 1

Uplatniteľnosť jednotlivých kritérií na každú kategóriu vybavenia splachovacieho záchoda a pisoárov

Vybavenie splachovacieho záchodu a vybavenie pisoárov

Kritériá

Záchodové príslušenstvá

Záchodové misy

Splachovací systém záchoda

Pisoárové príslušenstvá

Pisoáre

Pisoáre bez splachovania

Splachovací systém pisoáru

1a)

– Úplný objem splachovacej vody

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– Úspora vody

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– Priemerný objem spláchnutia

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– Nastavenie objemu spláchnutia

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– Požiadavky na systém splachovania

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– Výkonnosť splachovania

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– Požiadavky na pisoáre bez splachovania

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– Nebezpečné látky a zmesi

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Drevo ako surovina získavaná udržateľným spôsobom

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– Opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– Záruka

x

x

x

x

x

x

x

6

– Znížený vplyv na konci životnosti

x

x

x

x

x

x

x

7

– Návod na montáž a informácie pre používateľov

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

x

x

x

x

x

x

x

Kritérium 1.   Efektívna spotreba vody

a)   Úplný objem splachovacej vody

Úplný objem splachovacej vody pri vybaveniach splachovacích záchodov a splachovacích pisoárov pri ich uvedení na trh nesmie presahovať hodnoty uvedené v tabuľke 2, nezávisle od tlaku vody.

Tabuľka 2

Maximálna hodnota úplného objemu splachovacej vody vybavenia splachovacieho záchodu a splachovacieho pisoára

Produkt

Úplný objem splachovacej vody [l/spláchnutie]

Vybavenie splachovacieho záchoda

6,0

Vybavenie splachovacieho pisoára

1,0

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a špecifikuje nominálny celkový objem splachovacej vody (v l/spláchnutie) produktu spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 3). Pri žľabových pisoároch úplný objem splachovacej vody znamená vodu splachovanú po súvislej ploche steny so šírkou 60 cm.

Tabuľka 3

Normy EN na meranie úplného objemu splachovacej vody vybavenia splachovacieho záchoda a pisoára

Produkt

Norma

Názov normy

Záchodové príslušenstvá a záchodové misy

EN 997

Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom

Pisoárové príslušenstvá a pisoáre

EN 13407

Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

Splachovacie systémy pozostávajúce z nádržkových splachovačov

EN 14055

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

Splachovacie systémy s manuálnym tlakovým prúdovým ventilom

EN 12541

Sanitárne armatúry. Tlakové prúdové ventily a automatické uzatváracie záchodové ventily PN 10

Splachovacie systémy s bezdotykovým tlakovým prúdovým ventilom

EN 15091

Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry

b)   Úspora vody

Záchodové príslušenstvá, ktorých úplný objem splachovacej vody presahuje hodnotu 4,0 l, a splachovacie systémy záchodov musia byť vybavené zariadením na úsporu vody. Pri uvádzaní týchto produktov na trh nesmie redukovaný objem splachovacej vody (nezávisle od tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody presiahnuť 3,0 l/spláchnutie.

Pri záchodových misách musí existovať možnosť použitia zariadenia na úsporu vody, pričom redukovaný objem splachovacej vody nesmie (nezávisle od tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody presiahnuť 3,0 l/spláchnutie.

Pisoárové príslušenstvá a splachovacie systémy pisoárov musia byť vybavené individuálnym ovládaním splachovania. Pri žľabových pisoároch so splachovacím systémom musí individuálne ovládanie splachovania zaberať priestor so šírkou maximálne 60 cm celistvej steny.

Pri pisoároch musí existovať možnosť použitia individuálneho ovládania splachovania. Pri žľabových pisoároch bez splachovacieho systému musí byť možná montáž individuálneho ovládania splachovania v priestore so šírkou maximálne 60 cm celistvej steny.

Senzorické ovládanie splachovania musí byť koncipované tak, aby sa predišlo jeho chybnému spusteniu a zabezpečilo sa, že k spláchnutiu dôjde len po skutočnom použití produktu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne dokumentáciu s opisom technológie alebo zariadení použitých v produkte. Pri vybavení splachovacieho záchoda je povinný konkretizovať redukovaný objem splachovacej vody (v l/spláchnutie) produktu spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 4). Pri produktoch vybavených senzorickým ovládaním splachovania poskytne stručný opis opatrení prijatých pri navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému spusteniu a zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom použití produktu.

Tabuľka 4

Normy EN na meranie redukovaného objemu splachovacej vody vybavenia splachovacieho záchoda a pisoára

Produkt

Norma

Názov normy

Záchodové príslušenstvá a záchodové misy

EN 997

Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom

Splachovacie systémy záchodov pozostávajúce z nádržkových splachovačov

EN 14055

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

c)   Priemerný objem spláchnutia

Priemerný objem spláchnutia vybavenia splachovacieho záchoda pri jeho uvedení na trh, vypočítaný podľa metodiky stanovenej v dodatku 1, nesmie presahovať 3,5 l/spláchnutie. Záchodové príslušenstvá s úplným objemom splachovacej vody 4,0 l alebo menej sú z tejto požiadavky vyňaté.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a uvedie vypočítaný priemerný objem splachovacej vody (v l/spláchnutie) produktu spolu s výsledkami skúšok vykonaných v súlade s metodikou stanovenou v dodatku 1.

d)   Nastavenie objemu splachovacej vody

Splachovacie systémy musia byť vybavené zariadením na nastavenie objemu, aby inštalatér mohol prispôsobiť objem splachovacej vody podľa miestnych podmienok kanalizácie. Úplný objem splachovacej vody po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie presiahnuť 6 l/spláchnutie pri vybavení splachovacieho záchoda alebo 4 l/spláchnutie v prípade, ak záchodové príslušenstvo nie je vybavené zariadením na úsporu vody, a 1 l/spláchnutie pri vybavení splachovacieho pisoára. Redukovaný objem splachovacej vody pri vybavení splachovacieho záchoda po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie presiahnuť 3 l/spláchnutie.

Pri splachovacích systémoch pozostávajúcich z nádržkových splachovačov musí maximálny objem splachovacej vody po prispôsobení udávať na nádržkovom splachovači vodná čiara alebo ukazovateľ objemu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne dokumentáciu s opisom technológie alebo zariadení použitých v produkte.

Kritérium 2.   Výkonnosť produktu

a)   Požiadavky na splachovacie systémy

Splachovacie systémy musia spĺňať požiadavky príslušných noriem EN uvedených v tabuľke 5. Z tohto kritéria sú vyňaté časti príslušných noriem EN uvedených v tabuľke 5 týkajúce sa úplného a redukovaného objemu splachovacej vody.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľku 5).

Tabuľka 5

Dodržiavanie normy EN vzhľadom na splachovací systém

Splachovací systém

Norma

Názov normy

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

EN 14055

Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače

Záchodové a pisoárové manuálne tlakové prúdové ventily

EN 12541

Sanitárne armatúry. Tlakové prúdové ventily a automatické uzatváracie záchodové ventily PN 10

Záchodové a pisoárové bezdotykové tlakové prúdové ventily

EN 15091

Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry

b)   Výkonnosť splachovania

Výkonnosť splachovania záchodového a pisoárového príslušenstva, záchodových mís a pisoárov musí spĺňať požiadavky príslušných noriem EN uvedených v tabuľke 6.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v príslušných normách EN pre daný druh produktu (pozri tabuľke 6). Záchodové príslušenstvá a záchodové misy, na ktoré sa nevzťahuje žiadna norma EN, musia vykazovať podobnú splachovaciu výkonnosť, akú majú produkty rovnocennej triedy a typu, na ktoré sa vzťahuje norma EN 997. V takom prípade je žiadateľ povinný poskytnúť výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v norme EN 997 pre produkty rovnocennej triedy a typu. Pisoárové príslušenstvá a pisoáre, na ktoré sa nevzťahuje žiadna norma EN, musia vykazovať podobnú splachovaciu výkonnosť, akú majú produkty rovnocennej triedy a typu, na ktoré sa vzťahuje norma EN 13407. V takom prípade je žiadateľ povinný poskytnúť výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom uvedeným v norme EN 13407 pre produkty rovnocennej triedy a typu.

Tabuľka 6

Dodržiavanie normy EN vzhľadom na výkonnosť splachovania produktu

Produkt

Norma

Názov normy

Záchodové príslušenstvá a záchodové misy

EN 997

Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom

Pisoárové príslušenstvá a pisoáre

EN 13407

Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

c)   Požiadavky na pisoáre bez splachovania

Pisoáre bez splachovania musia spĺňať požiadavky vymedzené v dodatku 2.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne výsledky skúšok vykonaných v súlade so skúšobným postupom v dodatku 2. Uznávajú sa aj všetky rovnocenné metodiky na preukázanie dodržiavania požiadaviek uvedených v dodatku.

Kritérium 3.   Látky a zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

a)   Nebezpečné látky a zmesi

Podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 nemožno environmentálnu značku EÚ udeliť žiadnemu produktu ani žiadnej časti produktu použitému na účely tohto produktu, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ani žiadnej jeho homogénnej časti, ktorá obsahuje látky spĺňajúce kritériá na zatriedenie medzi látky, na ktoré sa vzťahujú výstražné upozornenia alebo označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 7 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) alebo smernicou Rady 67/548/EHS (3), alebo látky uvedené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Ak sa hraničná hodnota na zatriedenie látky alebo zmesi do triedy nebezpečnosti líši od hodnoty na zatriedenie medzi látky, na ktoré sa vzťahuje označenie špecifického rizika, hraničná hodnota triedy nebezpečnosti má prednosť. Označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 7 sa všeobecne vzťahuje na látky. Ak však nie je možné získať informácie o látkach, uplatňujú sa pravidlá klasifikácie vzťahujúce sa na zmesi. Z kritéria 3 a) sú vyňaté látky alebo zmesi, ktoré pri spracovaní menia svoje vlastnosti a v dôsledku toho prestanú byť biologicky dostupné alebo sa chemicky zmenia takým spôsobom, že pôvodne identifikované riziko už viac neexistuje.

Tabuľka 7

Zoznam výstražných upozornení a označení špecifického rizika

Výstražné upozornenie

Riziková veta

H300 Smrteľný po požití

R28

H301 Toxický po požití

R25

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

R65

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

R27

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

R24

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

R23/26

H331 Toxický pri vdýchnutí

R23

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

R46

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie

R68

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa

R60/61/60-61

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R60/63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R61/62

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R62

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R63

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R62-63

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí

R64

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

R68/20/21/22

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/25/24/23

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/20/21/22

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy

R53

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R59

EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

R29

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

R31

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

R32

EUH070 Toxický pri kontakte s očami

R39-41

Koncentračné limity látok alebo zmesí, ktorým môžu byť alebo boli priradené výstražné upozornenia alebo označenie špecifického rizika uvedené v tabuľke 7 a ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tried alebo kategórií nebezpečnosti, a koncentračné limity látok, ktoré spĺňajú kritériá článku 57 písm. a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006, nesmú presiahnuť všeobecné ani špecifické koncentračné limity určené podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú stanovené špecifické koncentračné limity, majú prednosť pred všeobecnými.

Koncentračné limity pre látky spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 písm. d), e) alebo f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 nesmú prekročiť 0,1 hmotnostného percenta (w/w).

Konečný produkt nesmie byť označený výstražným upozornením.

V prípade vybavenia splachovacích záchodov a vybavenia pisoárov sa na látky/komponenty uvedené v tabuľke 8 nevzťahuje povinnosť uvedená v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 v dôsledku uplatnenia článku 6 ods. 7 predmetného nariadenia.

Tabuľka 8

Látky/komponenty s výnimkou

Látka/komponent

Výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Výrobky s hmotnosťou nižšou než 25 g

Všetky výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Homogénna časť komplexného výrobku s hmotnosťou nižšou než 25 g

Všetky výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Nikel vo všetkých typoch nehrdzavejúcej ocele

H351, H372 a R40/48/23

Elektronické komponenty vybavenia splachovacích záchodov a pisoárov, ktoré vyhovujú požiadavkám stanoveným v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (4)

Všetky výstražné upozornenia a označenie špecifického rizika

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ v prípade každého produktu alebo jeho homogénnej časti predkladá vyhlásenie o súlade s kritériom 3a), spolu s príslušnou dokumentáciou, ako sú napríklad vyhlásenia o splnení kritéria podpísané dodávateľmi o tom, že látky alebo materiály nie sú zaradené do žiadnej z tried nebezpečnosti spojenej s výstražnými upozorneniami uvedenými v tabuľke 7 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, pokiaľ to možno určiť aspoň na základe informácií, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Toto vyhlásenie sa podloží súhrnnými informáciami o príslušných charakteristikách, s ktorými súvisia výstražné upozornenia uvedené v tabuľke 7, s podrobnosťami zodpovedajúcimi vymedzeniu v oddieloch 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Informácie o skutočných vlastnostiach látok možno získať aj inak než skúškami, napríklad použitím alternatívnych metód, akými sú metódy in vitro, kvantitatívnych modelov vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo pomocou zoskupovania látok a použitia prevzatých údajov (tzv. read-across) v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Vzájomná výmena relevantných údajov v celom dodávateľskom reťazci je vysoko žiaduca.

Poskytnuté informácie sa týkajú foriem alebo fyzikálnych skupenstiev látok alebo zmesí, ktoré sú použité v konečnom produkte.

Pri látkach uvedených v prílohe IV a V k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, na ktoré sa na základe článku 2 ods. 7 písm. a) a b) uvedeného nariadenia nevzťahuje povinnosť registrácie, je na splnenie kritéria 3a) postačujúce vyhlásenie žiadateľa.

b)   Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Žiadna výnimka z vylúčenia stanoveného v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa neudelí látkam, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a sú uvedené na zozname stanovenom v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (5), a ktoré sa nachádzajú v zmesiach, v produkte alebo ktorejkoľvek homogénnej časti komplexného produktu v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Špecifické koncentračné limity určené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uplatňujú v prípadoch, keď je koncentrácia nižšia než 0,1 %.

Posudzovanie a overovanie: smerodajný je platný zoznam látok identifikovaných ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v deň podania žiadosti. Žiadateľ preukáže plnenie kritérií vyhlásením o splnení kritéria 3b) spolu so súvisiacou dokumentáciou vrátane vyhlásení o splnení kritéria podpísaných dodávateľmi materiálov a kópií príslušných kariet bezpečnostných údajov pre látky alebo zmesi v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity sa uvádzajú v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre látky a zmesi.

Kritérium 4.   Drevo získavané udržateľným spôsobom

Drevo alebo drevené časti použité v splachovacích záchodoch môžu pochádzať z recyklovaného materiálu alebo primárneho materiálu.

Na primárne drevo sa musí vzťahovať chronologická dokumentácia dokladajúca udržateľné obhospodarovanie lesov, kde sa získalo, a jeho vysledovateľnosť, vydaná v rámci schém certifikácie nezávislých tretích strán, napríklad FSC, PEFC alebo v rámci rovnocenných schém certifikácie.

Ak je však podľa certifikačnej schémy povolené zmiešanie certifikovaného a necertifikovaného materiálu v produkte alebo sérii produktov, podiel necertifikovaného materiálu nesmie presiahnuť 50 %. Takýto necertifikovaný materiál musí figurovať v kontrolnom systéme ako záruka toho, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa akékoľvek iné požiadavky certifikačnej schémy vzťahujúce sa na necertifikovaný materiál.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo vysledovateľnosti, musia byť akreditované/uznané v rámci predmetnej schémy certifikácie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu, v ktorej sa uvádzajú typy, množstvá a pôvod použitého dreva alebo drevených častí použitých v splachovacích záchodoch a pisoároch.

Ak sa použilo primárne drevo, na produkt sa musí vzťahovať chronologická dokumentácia preukazujúca udržateľné obhospodarovanie lesov, kde sa drevo získalo, a jeho vysledovateľnosť, vydaná v rámci schém certifikácie nezávislých tretích strán, napríklad FSC, PEFC alebo v rámci rovnocenných schém. Ak produkt alebo séria produktov obsahuje necertifikovaný materiál, poskytne sa dôkaz, že necertifikovaný materiál tvorí menej než 50 % a figuruje v kontrolnom systéme ako záruka toho, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa akékoľvek iné požiadavky certifikačnej schém vzťahujúce sa na necertifikovaný materiál.

Kritérium 5.   Životnosť produktu

a)   Opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov

Produkt musí byť navrhnutý tak, aby koncový používateľ alebo odborný technik mohol jeho vymeniteľné komponenty jednoducho nahradiť. Informačný leták poskytnutý v tlačenej alebo elektronickej podobe, alebo v oboch podobách, musí obsahovať zrozumiteľné údaje o tom, ktoré prvky možno nahradiť. Žiadateľ poskytne aj zrozumiteľné pokyny, aby koncový používateľ alebo prípadne vyškolený odborník mohol vykonať jednoduché opravy.

Ďalej je žiadateľ povinný zabezpečiť, aby pôvodné náhradné diely alebo rovnocenné diely boli dostupné minimálne desať rokov od dátumu zakúpenia produktu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor alebo vzory informačného letáku dostupného v tlačenej alebo elektronickej podobe, alebo v oboch podobách.

b)   Záruka

Na produkt sa vzťahuje minimálne päťročná záruka na opravu alebo náhradu.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor podmienok záruky.

Kritérium 6.   Znížený vplyv na konci životnosti

Plastové časti s hmotnosťou 25 g a vyššou je potrebné označiť v súlade s požiadavkami normy EN ISO 11469, aby bolo možné identifikovať materiály na účely recyklácie, zhodnotenia alebo zneškodnenia vo fáze konca životnosti.

Pisoáre bez splachovania musia používať úplne biologicky rozložiteľné tekutiny alebo sú prevádzkované úplne bez tekutiny.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky. Pri pisoároch bez splachovania navyše poskytne dokumentáciu s opisom použitej technológie a v prípade, že fungujú na báze tekutiny, správu o skúške, ktorá preukazuje úplnú biologickú rozložiteľnosť tekutiny podľa vymedzenia a metód skúšok stanovených v usmerneniach na uplatňovanie kritérií klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí („Guidance on the Application of the CLP Criteria“ (6)) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.

Kritérium 7.   Návod na montáž a informácie pre používateľov

K produktu musia byť priložené relevantné informácie o montáži a použití so všetkými technickými podrobnosťami potrebnými na správnu montáž a pokynmi na správne a ekologické používanie produktu, ako aj jeho údržbu. K minimálnym informáciám, ktoré návod na montáž a informácie pre používateľa musia obsahovať, patria pokyny a informácie na obale alebo v dokumentácii priloženej k produktu v tlačenej alebo elektronickej podobe, týkajúce sa týchto bodov:

a)

návod na správnu montáž vrátane:

v prípade záchodových mís, pisoárov a splachovacích systémov uvádzaných na trh jednotlivo, informácie o tom, v kombinácii s akými produktmi môžu vytvoriť úplne funkčnú jednotku s efektívnou spotrebou vody,

informácie o tom, na akej triede (-dach) alebo type (-poch), alebo na oboch, produkte (-toch) sa skúšky vykonali,

informácie o konkrétnom prevádzkovom tlaku, pri ktorom má produkt fungovať,

informácie o tom, s akým typom kanalizačného systému podľa normy EN 12056 môže produkt fungovať,

informácie o spôsobe nastavenia objemu spláchnutia, ako aj o jeho dôsledkoch z hľadiska zvyškovej vody a úrovne naplnenia,

poznámku o nutnosti overiť si príslušné vnútroštátne a miestne predpisy pred montážou produktu;

b)

informácie o skutočnosti, že hlavný vplyv na životné prostredie súvisí so spotrebou vody, a o tom, že jej racionálne využívanie môže viesť k zníženiu tohto vplyvu, a predovšetkým informácie o správnom používaní produktu s cieľom minimalizovať spotrebu vody;

c)

informáciu o skutočnosti, že produktu bola udelená environmentálna značka EÚ, spolu so stručným a presným vysvetlením jej významu, čím sa doplnia všeobecné informácie poskytnuté vedľa loga environmentálnej značky EÚ;

d)

úplný objem splachovacej vody v l/spláchnutie [skúška vykonaná podľa kritéria 1a)];

e)

v prípade vybavenia splachovacieho záchoda so zariadením na úsporu vody alebo možnosťou takéto zariadenie používať, redukovaný a priemerný objem splachovacej vody [skúška vykonaná podľa kritérií 1b) a 1c)];

f)

v prípade záchodových mís a pisoárov uvádzaných na trh jednotlivo, informácie o skutočnosti, že produkt je potrebné napojiť na vhodný splachovací systém, ktorému bola udelená environmentálna značka, aby vznikla úplne funkčná jednotka s efektívnou spotrebou vody, predovšetkým je potrebné uviesť úplný objem splachovacej vody a v prípade potreby aj redukovaný a priemerný objem splachovacej vody splachovacieho systému, ktorý sa má použiť;

g)

v prípade splachovacích systémov uvádzaných na trh jednotlivo, informácie o skutočnosti, že produkt je potrebné napojiť na vhodnú záchodovú misu a/alebo pisoár, ktorým bola udelená environmentálna značka, aby vznikla úplne funkčná jednotka s efektívnou spotrebou vody, predovšetkým je potrebné uviesť úplný objem splachovacej vody a v prípade potreby aj redukovaný a priemerný objem splachovacej vody záchodovej misy a/alebo pisoáru, s ktorými sa má použiť;

h)

odporúčania o správnom používaní a údržbe produktu so všetkými relevantnými pokynmi, predovšetkým:

odporúčaniami týkajúcimi sa údržby a používania produktov,

informáciami o tom, ktoré náhradné diely sa dajú vymeniť,

pokynmi na výmenu tesnení a iných armatúr, v prípade netesnosti produktu,

odporúčania na čistenie produktu pomocou vhodných pomôcok a prostriedkov, aby sa predišlo poškodeniu jeho povrchu;

i)

v prípade pisoárov bez splachovania, pokyny na údržbu prípadne vrátane informácií o tom, ako zachovať a udržiavať vymeniteľný zásobník, ako a kedy ho vymeniť, ako aj zoznam poskytovateľov služieb ponúkajúcich pravidelnú údržbu;

j)

v prípade pisoárov bez splachovania je potrebné poskytnúť primerané odporúčania vzhľadom na zneškodňovanie vymeniteľných zásobníkov a predovšetkým podrobné informácie o akýchkoľvek zavedených systémoch zberu;

k)

odporúčania o vhodnom zneškodnení produktu na konci jeho životnosti.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor alebo vzory informácií pre používateľa alebo odkaz na webovú stránku výrobcu, kde sú tieto informácie uvedené, alebo oboje.

Kritérium 8.   Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Nepovinná značka s textovým poľom obsahuje tento text:

Vysoko efektívne využívanie vody a redukcia objemu odpadovej vody.

Tento produkt s environmentálnou značkou vám pomáha šetriť vodu i peniaze.

Znížený vplyv na konci životnosti.

Usmernenia týkajúce sa použitia nepovinnej značky s textovým poľom nájdete v usmerneniach týkajúcich sa používania loga environmentálnej značky EÚ („Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo“) na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ predkladá vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytne vzor značky.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Dodatok 1

Metodika merania a výpočtu priemerného objemu spláchnutia

1.   Skúšobné metódy

Zmontujte splachovací záchod alebo vybavenie podľa montážneho návodu, ktorý poskytol výrobca. Ak ide o záchodové misy, je potrebné na ne namontovať skúšobný splachovací systém podľa príslušných noriem EN.

Zmontované vybavenie inštalujte na pevnej rovnej horizontálnej alebo vertikálnej ploche, podľa potreby.

Pripojte napúšťací ventil k vodnému zdroju so statickým vodným tlakom 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) a otvorte prítok vody. Počas trvania celej skúšky ponechajte prítok vody otvorený.

Aktivujte splachovanie s úplným objemom splachovacej vody, vodu zachyťte a vylejte.

1.1.   Posúdenie úplného objemu splachovacej vody

Aktivujte spláchnutie s úplným objemom splachovacej vody a splachovaciu vodu zachyťte.

Zistite objem pomocou kalibrovanej nádoby.

Nameraný objem zaznamenajte.

Skúšku vykonajte trikrát.

Ak zaznamenáte medzi zistenými objemami splachovacej vody rozdiel, vypočítajte úplný objem splachovacej vody (Vf) ako aritmetický priemer troch nameraných objemov.

1.2.   Posúdenie redukovaného objemu splachovacej vody

Aktivujte splachovanie s redukovaným objemom splachovacej vody a splachovaciu vodu zachyťte.

Zistite objem pomocou kalibrovanej nádoby.

Nameraný objem zaznamenajte.

Skúšku vykonajte trikrát.

Ak zaznamenáte medzi zistenými objemami splachovacej vody rozdiel, vypočítajte redukovaný objem splachovacej vody (Vr) ako aritmetický priemer troch nameraných objemov.

2.   Výpočet priemerného objemu spláchnutia

Vypočítajte priemerný objem spláchnutia (Va) podľa tohto vzorca:

Formula

Dodatok 2

Požiadavky, ktorým musia vyhovovať pisoáre bez splachovania, a skúšobné metódy

1.   Požiadavky na pisoáre bez splachovania

Pri pisoároch bez splachovania sa musia vykonať tieto skúšky:

skúška odolnosti pri zaťažení,

skúška odvádzania,

skúška tesnenia a

skúška zabránenia spätného prúdenia pachu a vody.

2.   Skúšobné metódy pri pisoároch bez splachovania

2.1.   Skúška odolnosti pri zaťažení

Pri pisoároch bez splachovania sa vychádza z predpokladu, že výsledok skúšky odolnosti pri zaťažení je pozitívny, ak spĺňajú požiadavky statickej zaťažovacej skúšky podobné požiadavkám uvedeným v norme EN 13407. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.

2.2.   Skúška odvádzania

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky odvádzania považuje za pozitívny, ak tieto pisoáre spĺňajú požiadavky skúšky na odvádzanie vody podobné požiadavkám uvedeným v norme EN 14688. Vzhľadom na skutočnosť, že skúška v norme EN 14688 je vymedzená pre umývadlá, akákoľvek úprava skúšky na účely skúšania pisoárov bez splachovania je prijateľná. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.

2.3.   Skúška tesnenia

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky tesnenia považuje za pozitívny, ak je zaručené, že všetka tekutina do nich naliata odteká len cez odtok. Na túto skúšku je nutné použiť zafarbenú vodu, aby bolo možné zistiť prípadné netesné miesta. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky tesnenia považuje za pozitívny, ak tieto pisoáre spĺňajú požiadavky skúšky nasiakavosti podobné požiadavkám uvedeným v norme EN 13407. Prijateľná je akákoľvek ekvivalentná metóda.

2.4.   Skúška zabránenia spätného prúdenia pachu a vody

Pri pisoároch bez splachovania sa výsledok skúšky zabránenia spätného prúdenia pachu a vody považuje za pozitívny, ak tieto pisoáre spĺňajú požiadavky skúšky na tesnosť proti prenikaniu zápachu a odolnosť vodného uzáveru proti tlaku podobné požiadavkám v norme EN 1253-1, čo sa preukáže tak, že vyhovejú pri skúške na tesnosť proti prenikaniu zápachu a pri skúške odolnosti vodného uzáveru, pričom tieto skúšky musia byť podobné skúškam uvedeným v norme EN 1253-2. Prijateľná je akákoľvek rovnocenná metóda.