28.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/47


ROZHODNUTIE RADY 2013/241/SZBP

z 27. mája 2013,

ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (1), EULEX KOSOVO

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 4. februára 2008 jednotnú akciu 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (2).

(2)

Rada prijala 5. júna 2012 rozhodnutie 2012/291/SZBP (3), ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/124/SZBP a predlžuje misia EULEX KOSOVO do 14. júna 2014.

(3)

Finančná referenčná suma sa vzťahuje na obdobie do 14. júna 2013. Jednotná akcia 2008/124/SZBP by sa mala zmeniť, aby sa ustanovila nová finančná referenčná suma, ktorá sa bude vzťahovať na obdobie od 15. júna 2013 do 14. júna 2014.

(4)

Misia EULEX KOSOVO sa uskutoční v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by ohroziť splnenie cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 zmluvy.

(5)

Jednotná akcia 2008/124/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 16 ods. 1 jednotnej akcie 2008/124/SZBP sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EULEX KOSOVO do 14. októbra 2010 je 265 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EULEX KOSOVO od 15. októbra 2010 do 14. decembra 2011 je 165 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EULEX KOSOVO od 15. decembra 2011 do 14. júna 2012 je 72 800 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EULEX KOSOVO od 15. júna 2012 do 14. júna 2013 je 111 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EULEX KOSOVO od 15. júna 2013 do 14. júna 2014 je 110 000 000 EUR.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. mája 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  Ú. v. EÚ L 146, 6.6.2012, s. 46.