10.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. apríla 2013

o opatrení, ktoré prijalo Dánsko podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES a ktorým sa zakazuje typ viacúčelového strojného zariadenia na presun zeminy

[oznámené pod číslom C(2013) 1874]

(Text s významom pre EHP)

(2013/173/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (1), a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

V súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2 smernice 2006/42/ES dánske orgány oznámili Komisii a ostatným členským štátom opatrenie týkajúce sa strojového zariadenia typu Multione S630, ktorého výrobcom je spoločnosť C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Taliansko. Toto strojové zariadenie malo v súlade so smernicou 2006/42/ES o strojových zariadeniach, smernicou Komisie 2004/108/ES (2) o elektromagnetickej kompatibilite a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/EC (3) o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve označenie CE sprevádzané vyhlásením o zhode ES.

(2)

Multione S630 je viacúčelové strojové zariadenie na presun zeminy, ktoré možno vybaviť širokou škálou príslušenstva umožňujúceho vykonávať množstvo rozličných funkcií v rámci prác, napr. v lesníctve, poľnohospodárstve, záhradkárstve, pri terénnych úpravách, údržbe a výstavbe ciest.

(3)

Dôvodom na prijatie dánskeho opatrenia bola nezhoda predmetného strojového zariadenia so základnou požiadavkou na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorá je stanovená v oddiele 3.4.4 prílohy I k smernici 2006/42/ES a ktorou sa vyžaduje, ak v prípade samohybných strojových zariadení s vezúcim sa vodičom, existuje riziko spôsobené padajúcimi predmetmi alebo materiálom, musia byť strojové zariadenia navrhované a konštruované takým spôsobom, aby toto riziko zohľadňovali a boli vybavené, pokiaľ to umožňuje ich veľkosť, vhodnou ochrannou konštrukciou.

(4)

Dánske orgány uviedli, že napriek tomu, že niekoľko predpokladaných funkcií strojového zariadenia vystavuje vezúceho sa vodiča riziku spôsobenému padajúcimi predmetmi alebo materiálom, strojové zariadenie bolo uvedené na trh bez ochrannej konštrukcie chrániacej pred padajúcimi predmetmi (ďalej len „FOPS“ – falling object protective measures). Dánske orgány požiadali výrobcu, aby prijal nápravné opatrenia. Vzhľadom na skutočnosť, že táto požiadavka nebola splnená, zakázali dánske orgány uvedenie strojových zariadení Multione S630 na trh bez FOPS a nariadili výrobcovi, aby prijal nápravné opatrenia týkajúce sa strojových zariadení tohto typu, ktoré už boli na trh uvedené.

(5)

Komisia zaslala list výrobcovi, v ktorom ho vyzvala, aby predložil svoje pripomienky k predmetnému opatreniu, ktoré prijalo Dánsko. Výrobca vo svojej odpovedi uviedol, že sa nazdáva, že nie je potrebné vybaviť strojové zariadenie FOPS v prípade, keď je strojové zariadenie dodané na účely funkcií, pri ktorých nehrozí riziko spôsobené padajúcimi predmetmi alebo materiálom. Zároveň však informoval Komisiu, že nadväzne na opatrenia prijaté dánskymi orgánmi prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky strojové zariadenia uvedené na trh v Dánsku boli vybavené FOPS.

(6)

V oddiele 1.1.2 písm. a) prílohy I k smernici 2006/42/ES sa požaduje, že strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby boli prispôsobené pre svoju funkciu a aby ich bolo možné prevádzkovať, nastavovať a udržiavať bez toho, aby boli osoby pri vykonávaní týchto činností za predpokladaných podmienok vystavené riziku, pričom je potrebné zohľadniť aj ich rozumne predpokladané nesprávne použitie. Cieľom prijatých opatrení musí byť vylúčenie akéhokoľvek rizika po celú dobu predpokladanej životnosti strojového zariadenia vrátane fáz prepravy, montáže, demontáže, vyradenia z prevádzky a likvidácie.

(7)

Pokiaľ ide o viacúčelové strojové zariadenie typu Multione S630, aj v prípade, keď bolo pôvodne dodané na účely funkcií, pri ktorých riziko spôsobené padajúcimi predmetmi alebo materiálom nehrozí, je pravdepodobné, že počas predpokladanej životnosti bude používané aj na iné zamýšľané účely, ktoré obsluhu vystavia uvedenému riziku. V dôsledku toho je pri navrhovaní a konštruovaní predmetného strojového zariadenia potrebné brať do úvahy riziko spôsobené padajúcimi predmetmi alebo materiálom.

(8)

Preskúmanie dôkazového materiálu poskytnutého dánskymi orgánmi a pripomienok predložených výrobcom potvrdzuje, že strojné zariadenie typu Multione S630 bez FOPS nespĺňa základnú požiadavku na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorá je stanovená v oddiele 3.4.4 prílohy I k smernici 2006/42/ES, a že tento nesúlad vedie k vzniku vážneho rizika poranenia vezúceho sa vodiča spôsobeného padajúcimi predmetmi alebo materiálom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie prijaté dánskymi orgánmi, ktorým sa zakazuje uvedenie strojového zariadenia Multione S630 na trh bez ochrannej konštrukcie chrániacej pred padajúcimi predmetmi (FOPS) a ktorým sa nariaďuje výrobcovi, aby prijal nápravné opatrenia týkajúce sa strojových zariadení tohto typu, ktoré už boli na trh uvedené, je odôvodnené.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. apríla 2013

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(2)  Ú. v. EÚ L 337, 13.11.2004, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1.