20.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/24


ROZHODNUTIE RADY

z 18. marca 2013,

ktorým sa vymenúva jeden španielsky člen a traja španielski náhradníci Výboru regiónov

(2013/141/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Francisca Javiera LÓPEZA ÁLVAREZA sa uvoľnilo jedno miesto člena. V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Guillerma ECHENIQUEA GONZÁLEZA, pána Senéna FLORENSA I PALAUA a pani Elviry SAINT-GERONSOVEJ HERREROVEJ sa uvoľnili tri miesta náhradníkov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco

a

b)

za náhradníkov:

pani María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

pán Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

pani Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. marca 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.