26.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/3


ROZHODNUTIE RADY

z 26. marca 2012

o uzavretí regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

(2013/94/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada poverila 26. novembra 2009 Komisiu, aby otvorila so štátmi EZVO, účastníkmi barcelonského procesu, účastníkmi procesu stabilizácie a pridruženia a Faerskými ostrovmi rokovania o regionálnom dohovore o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (ďalej len „dohovor“).

(2)

Znenie dohovoru schválili ministri obchodu Euromedu na konferencii 9. decembra 2009 v Bruseli.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady 2013/93/EÚ (1) a s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu bol dohovor v mene Európskej únie podpísaný 14. apríla 2011.

(4)

Dohovor by sa mal uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu.

Text dohovoru je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú uložiť u depozitára v mene Európskej únie listinu o prijatí tohto dohovoru, ako sa ustanovuje v článku 10 dohovoru.

Článok 3

Komisia zastupuje Európsku úniu v spoločnom výbore zriadenom článkom 3 dohovoru. Zástupcovia členských štátov sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach spoločného výboru.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. marca 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.


PREKLAD

REGIONÁLNY DOHOVOR

o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

EURÓPSKA ÚNIA,

ISLAND,

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

ďalej len „štáty EZVO“,

ALŽÍRSKA DEMOKRATICKÁ ĽUDOVÁ REPUBLIKA,

EGYPTSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA,

IZRAELSKÝ ŠTÁT,

JORDÁNSKE HÁŠIMOVSKÉ KRÁĽOVSTVO,

LIBANONSKÁ REPUBLIKA,

MAROCKÉ KRÁĽOVSTVO,

ORGANIZÁCIA PRE OSLOBODENIE PALESTÍNY V PROSPECH PALESTÍNSKEHO ORGÁNU PRE ZÁPADNÝ BREH JORDÁNU A PÁSMO GAZY,

SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA,

TUNISKÁ REPUBLIKA,

TURECKÁ REPUBLIKA,

ďalej len „účastníci barcelonského procesu“,

ALBÁNSKA REPUBLIKA,

BOSNA A HERCEGOVINA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO,

ČIERNOHORSKÁ REPUBLIKA,

SRBSKÁ REPUBLIKA,

AKO AJ KOSOVO PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1244 (1999),

ďalej len „účastníci procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii“,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO ZA FAERSKÉ OSTROVY,

ďalej len „Faerské ostrovy“,

ďalej spolu len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že paneuro-stredomorský systém kumulácie pôvodu pozostáva z mnohorakých dohôd o voľnom obchode, v ktorých sa ustanovuje sieť totožných pravidiel pôvodu umožňujúcich diagonálnu kumuláciu,

BERÚC DO ÚVAHY budúce možné rozšírenia územnej pôsobnosti diagonálnych kumulácií na susediace krajiny a územia,

BERÚC DO ÚVAHY ťažkosti pri riadení súčasnej siete bilaterálnych protokolov o pravidlách pôvodu medzi krajinami a územiami paneuro-stredomorskej zóny, je žiaduce začleniť súčasné bilaterálne systémy pravidiel pôvodu do multilaterálneho rámca bez toho, aby boli ovplyvnené zásady ustanovené v príslušných dohodách alebo v akýchkoľvek iných súvisiacich bilaterálnych dohodách,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že akákoľvek zmena a doplnenie protokolu platného pre dve partnerské krajiny paneuro-stredomorskej zóny znamená vykonanie totožných zmien a doplnení každého jedného protokolu platného v rámci zóny,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že pravidlá pôvodu sa budú musieť zmeniť a doplniť tak, aby lepšie zodpovedali hospodárskej situácii,

BERÚC DO ÚVAHY myšlienku založiť kumuláciu pôvodu na jedinom právnom nástroji vo forme regionálneho dohovoru o preferenčných pravidlách pôvodu, na ktorý by odkazovali jednotlivé dohody o voľnom obchode, ktoré platia medzi krajinami zóny,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že tento regionálny dohovor nebude mať za následok celkovo menej výhodnú situáciu, než sú predchádzajúce vzťahy medzi partnermi voľného obchodu, ktorí uplatňujú paneurópsku alebo paneuro-stredomorskú kumuláciu,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že myšlienke regionálneho dohovoru o preferenčných pravidlách pôvodu v paneuro-stredomorskej zóne vyslovili svoju podporu na svojom zasadnutí 21. októbra 2007 v Lisabone ministri obchodu Euromedu,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že hlavným cieľom jediného regionálneho dohovoru je priblížiť sa k uplatňovaniu rovnakých pravidiel pôvodu na účely kumulácie pôvodu tovaru, s ktorým obchodujú všetky zmluvné strany,

SA ROZHODLI uzavrieť tento dohovor:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   V tomto dohovore sa ustanovujú pravidlá pôvodu tovaru, s ktorým sa obchoduje podľa príslušných dohôd uzavretých medzi zmluvnými stranami.

2.   Pojem „pôvodných výrobkov“ a metódy súvisiacej administratívnej spolupráce sa ustanovujú v dodatkoch k tomuto dohovoru.

V dodatku I sa ustanovujú všeobecné pravidlá vymedzenia pojmu pôvodných výrobkov a metódy administratívnej spolupráce.

V dodatku II sa ustanovujú osobitné ustanovenia platné medzi určitými zmluvnými stranami a odchyľujúce sa od ustanovení v dodatku I.

3.   Zmluvnými stranami tohto dohovoru sú:

Európska únia,

štáty EZVO uvedené v preambule,

Dánske kráľovstvo za Faerské ostrovy,

účastníci barcelonského procesu uvedení v preambule,

účastníci procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii uvedení v preambule.

Vo vzťahu k Európskej únii sa tento dohovor uplatňuje na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii, ako je vymedzené v článku 52 uvedenej zmluvy a článku 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 2

Na účely tohto dohovoru:

1.

„zmluvná strana“ znamená strany uvedené v článku 1 ods. 3;

2.

„tretia strana“ znamená akúkoľvek susediacu krajinu alebo územie, ktoré nie je zmluvnou stranou;

3.

„príslušná dohoda“ znamená dohodu o voľnom obchode medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, ktorá odkazuje na tento dohovor.

ČASŤ II

SPOLOČNÝ VÝBOR

Článok 3

1.   Týmto sa zriaďuje spoločný výbor, v ktorom je zastúpená každá zmluvná strana.

2.   Spoločný výbor koná jednomyseľne bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 4.

3.   Spoločný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Každá zmluvná strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

4.   Spoločný výbor prijme vlastný rokovací poriadok, ktorý inter alia musí obsahovať ustanovenia o zvolaní zasadnutí a určení predsedu a o jeho funkčnom období.

5.   Spoločný výbor môže rozhodnúť, že ustanoví ľubovoľný podvýbor alebo pracovnú skupinu, ktoré mu budú pomáhať pri vykonávaní jeho povinností.

Článok 4

1.   Úlohou spoločného výboru je spravovať tento dohovor a zabezpečovať jeho riadne vykonávanie. Na tento účel ho zmluvné strany pravidelne informujú o skúsenostiach, ktoré získavajú z uplatňovania tohto dohovoru. Spoločný výbor vydáva odporúčania a v prípadoch ustanovených v odseku 3 prijíma rozhodnutia.

2.   Zmluvným stranám spoločný výbor odporúča predovšetkým:

a)

vysvetlivky a usmernenia k jednotnému uplatňovaniu tohto dohovoru;

b)

iné ľubovoľné opatrenia požadované na účely uplatňovania tohto dohovoru.

3.   Spoločný výbor prijíma rozhodnutím:

a)

zmeny a doplnenia k tomuto dohovoru vrátane zmien a doplnení k dodatkom;

b)

prizvania adresované tretím stranám pristúpiť k tomuto dohovoru v súlade s článkom 5;

c)

prechodné opatrenia požadované v prípade pristúpenia nových zmluvných strán.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku uvedú zmluvné strany do účinnosti v súlade s vlastnými právnymi predpismi.

4.   Ak zástupca zmluvnej strany prijal v spoločnom výbore rozhodnutie, ktoré podlieha splneniu základných právnych požiadaviek, rozhodnutie nadobúda účinnosť, ak sa v ňom neuvádza žiadny dátum, v prvý deň druhého mesiaca po oznámení stiahnutia výhrad.

ČASŤ III

PRISTÚPENIE TRETÍCH STRÁN

Článok 5

1.   Tretia strana sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru za predpokladu, že kandidátska krajina alebo územie má minimálne s jednou zo zmluvných strán uzavretú platnú dohodu o voľnom obchode, v ktorej sú ustanovené preferenčné pravidlá pôvodu.

2.   Tretia strana predloží depozitárovi písomnú žiadosť o pristúpenie.

3.   Depozitár postúpi žiadosť spoločnému výboru na posúdenie.

4.   Rozhodnutie spoločného výboru o prizvaní tretej strany, aby pristúpila k tomuto dohovoru, sa zašle depozitárovi, ktorý ho do dvoch mesiacov postúpi žiadajúcej tretej strane spolu so znením dohovoru platným v daný deň. Na zvrátenie tohto rozhodnutia nestačí protest len jednej zmluvnej strany.

5.   Tretia strana, ktorá bola prizvaná, aby sa stala zmluvnou stranou tohto dohovoru, sa ňou stane, keď uloží u depozitára listinu o pristúpení. Spolu s uvedenou listinou zašle aj preklad dohovoru do úradného jazyka (jazykov) pristupujúcej tretej strany.

6.   Pristúpenie nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca po uložení listiny o pristúpení u depozitára.

7.   Depozitár oznámi všetkým zmluvným stranám dátum, kedy bola listina uložená, a dátum, kedy pristúpenie nadobudne platnosť.

8.   Odporúčania a rozhodnutia spoločného výboru uvedené v článku 4 ods. 2 a 3 prijaté v období medzi dátumom podania žiadosti uvedenej v odseku 2 tohto článku a dátumom, keď pristúpenie nadobudne platnosť, sa tretej strane takisto oznamujú prostredníctvom depozitára.

Vyhlásenie o prijatí takýchto aktov sa buď vloží do listiny o pristúpení, alebo bude tvoriť osobitnú listinu, ktorá sa uloží u depozitára do šiestich mesiacov od zaslania týchto aktov. Ak sa v tejto lehote vyhlásenie u depozitára neuloží, pristúpenie sa považuje za neplatné.

9.   Od dátumu uvedeného v odseku 4 môžu príslušnú tretiu stranu v spoločnom výbore, v podvýboroch a v pracovných skupinách zastupovať pozorovatelia.

ČASŤ IV

RÔZNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Každá zmluvná strana prijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tento dohovor účinne uplatňoval, pričom musí zohľadňovať potrebu dosahovať vzájomne uspokojivé riešenia všetkých ťažkostí vyplývajúcich z jeho uplatňovania.

Článok 7

Zmluvné strany sa vzájomne prostredníctvom depozitára informujú o opatreniach prijatých na účely implementácie tohto dohovoru.

Článok 8

Dodatky k tomuto dohovoru sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 9

Každá zmluvná strana môže od tohto dohovoru odstúpiť pod podmienkou, že predloží písomnú výpoveď s 12-mesačnou výpovednou lehotou depozitárovi, ktorý o tejto skutočnosti informuje ostatné zmluvné strany.

Článok 10

1.   Tento dohovor nadobúda platnosť 1. januára 2011 v prípade tých zmluvných strán, ktoré do tohto dátumu uložia u depozitára svoje listiny o prijatí za predpokladu, že minimálne dve zmluvné strany uložia u depozitára svoje listiny o prijatí do 31. decembra 2010.

2.   Ak tento dohovor nenadobudne platnosť 1. januára 2011, nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca po uložení poslednej listiny o prijatí minimálne dvoch zmluvných strán.

3.   V súvislosti s akoukoľvek inou zmluvnou stranou ako zmluvnou stranou uvedenou v odsekoch 1 a 2 tento dohovor nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca po uložení jej listiny o prijatí.

4.   Depozitár oznámi zmluvným stranám dátum uloženia listiny o prijatí každej zmluvnej strany a dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru prostredníctvom zverejnenia týchto informácií v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 11

Depozitárom tohto dohovoru je generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dodatok I

Vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“ a metódy administratívnej spolupráce

OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Článok 3

Kumulácia pôvodu

Článok 4

Úplne získané výrobky

Článok 5

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

Článok 6

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 7

Určujúca jednotka

Článok 8

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Článok 9

Súpravy

Článok 10

Neutrálne prvky

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 11

Územný princíp

Článok 12

Priama doprava

Článok 13

Výstavy

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 14

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 15

Všeobecné požiadavky

Článok 16

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

Článok 17

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydané dodatočne

Článok 18

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

Článok 19

Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Článok 20

Účtovné delenie

Článok 21

Podmienky na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode alebo vyhlásenia o pôvode EUR-MED

Článok 22

Schválený vývozca

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Článok 25

Dovoz po častiach

Článok 26

Oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode

Článok 27

Podporné doklady

Článok 28

Uchovávanie dôkazu o pôvode, vyhlásenia dodávateľa a podporných dokladov

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 30

Sumy vyjadrené v eurách

HLAVA VI

ÚPRAVA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 31

Administratívna spolupráca

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 33

Riešenie sporov

Článok 34

Sankcie

Článok 35

Slobodné pásma

Zoznam príloh

PRÍLOHA I:

Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II

PRÍLOHA II:

Zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal status pôvodu

PRÍLOHA IIIa:

Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR.1

PRÍLOHA IIIb:

Vzory sprievodného osvedčenia EUR-MED a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR-MED

PRÍLOHA IVa:

Znenie vyhlásenia o pôvode

PRÍLOHA IVb:

Znenie vyhlásenia o pôvode EUR-MED

PRÍLOHA V

Zoznam zmluvných strán, ktoré neuplatňujú ustanovenia o čiastočnom vrátení cla stanovené v článku 14 ods. 7 tohto dodatku

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dohovoru pojem:

a)

„výroba“ znamená každý druh opracovania alebo spracovania vrátane montáže alebo špecifických pracovných postupov;

b)

„materiál“ znamená prímesi, suroviny, súčasti alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku;

c)

„výrobok“ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na neskoršie použitie pri ďalšej výrobnej operácii;

d)

„tovar“ znamená materiál aj výrobky;

e)

„colná hodnota“ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994;

f)

„cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi v zmluvnej strane, v ktorej podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, ak cena zahŕňa hodnotu všetkého použitého materiálu zníženú o všetky vnútroštátne dane, ktoré sa vrátia alebo sa môžu vrátiť, ak sa získaný výrobok vyváža;

g)

„hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály na území vyvážajúcej zmluvnej strany;

h)

„hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu materiálov, ktoré sú vymedzené v písmene g), ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis;

i)

„pridaná hodnota“ znamená cenu zo závodu zníženú o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov s pôvodom v iných zmluvných stranách, s ktorými je možné uplatniť kumuláciu, alebo ak nie je známa colná hodnota, alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály na území vyvážajúcej zmluvnej strany;

j)

„kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, ktorý sa v tomto dohovore označuje ako „harmonizovaný systém“ alebo „HS“;

k)

„zatriedený“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky;

l)

„zásielka“ znamená výrobky, ktoré buď súčasne zasiela jeden vývozca tomu istému príjemcovi, alebo sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý sa vzťahuje na ich zaslanie od vývozcu k príjemcovi, alebo ak taký doklad neexistuje, jedna faktúra;

m)

„územia“ zahŕňajú aj teritoriálne vody;

n)

„colné orgány zmluvnej strany“ v prípade Európskej únie znamenajú akékoľvek colné orgány členských štátov Európskej únie.

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.   Na účely vykonávania príslušnej dohody sa za výrobky s pôvodom v zmluvnej strane vyvážané do inej zmluvnej strany považujú tieto výrobky:

a)

výrobky úplne získané v zmluvnej strane v zmysle článku 4;

b)

výrobky získané v zmluvnej strane, zahŕňajúce materiály, ktoré neboli v danej krajine úplne získané, pod podmienkou, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v dotknutej zmluvnej strane v zmysle článku 5;

c)

tovar s pôvodom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) v zmysle protokolu č. 4 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore. Takýto tovar sa považuje za tovar s pôvodom v Európskej únii, na Islande, v Lichtenštajnsku (1) alebo Nórsku (strany EHP) vtedy, keď sa vyváža z Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska do inej zmluvnej strany ako strany EHP.

2.   Ustanovenia odseku 1 písm. c) sa uplatňujú len za predpokladu, že sa uplatňujú dohody o voľnom obchode medzi dovážajúcou zmluvnou stranou a stranami EHP.

Článok 3

Kumulácia pôvodu

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v zmluvnej strane, keď sa vyvážajú do inej zmluvnej strany, ak tam boli získané a obsahujú materiály s pôvodom v Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska) (2), na Islande, v Nórsku, Turecku alebo Európskej únii, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie uskutočnené vo vyvážajúcej zmluvnej strane presahuje operácie uvedené v článku 6. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v zmluvnej strane, keď sa vyvážajú do inej zmluvnej strany, ak tam boli získané a obsahujú materiály s pôvodom na Faerských ostrovoch alebo v ktoromkoľvek účastníkovi barcelonského procesu okrem Turecka alebo v ktorejkoľvek inej zmluvnej strane ako uvedenej v odseku 1 tohto článku, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané vo vyvážajúcej zmluvnej strane presahuje operácie uvedené v článku 6. Nie je nutné, aby sa na týchto materiáloch vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie.

3.   Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané vo vyvážajúcej zmluvnej strane nepresahuje operácie uvedené v článku 6, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek z ostatných zmluvných strán uvedených v odsekoch 1 a 2. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v tej zmluvnej strane, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe vo vyvážajúcej zmluvnej strane predstavujú najvyššiu hodnotu.

4.   Výrobky s pôvodom v zmluvných stranách uvedených v odsekoch 1 a 2, na ktorých sa vo vyvážajúcej zmluvnej strane nevykonalo žiadne opracovanie ani spracovanie, si pri vývoze do inej zmluvnej strany zachovávajú svoj pôvod.

5.   Kumulácia stanovená v tomto článku sa môže uplatniť, len ak:

a)

podľa článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode sa preferenčné obchodné dohody môžu uplatňovať medzi zmluvnými stranami, ktoré sú zapojené do získavania statusu pôvodu, a zmluvnou stranou určenia;

b)

materiály a výrobky získali status pôvodu na základe uplatnenia pravidiel pôvodu, ktoré sa zhodujú s pravidlami obsiahnutými v tomto dohovore, a

c)

oznámenia o splnení potrebných požiadaviek na uplatnenie kumulácie sa uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C) a v zmluvných stranách, ktoré sú stranami príslušných dohôd, podľa ich vlastných postupov.

Kumulácia upravená týmto článkom sa uplatňuje odo dňa uvedeného v ozname uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C).

Zmluvné strany poskytujú prostredníctvom Európskej komisie ostaným zmluvným stranám, ktoré sú zmluvnými stranami príslušných dohôd, podrobnosti o dohodách vrátane dátumov ich nadobudnutia platnosti, ktoré sa uplatňujú s inými zmluvnými stranami uvedenými v odsekoch 1 a 2.

Článok 4

Úplne získané produkty

1.   Za produkty úplne získané v zmluvnej strane vyvážané do inej zmluvnej strany sa považujú:

a)

nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z morského dna;

b)

rastlinné produkty v nej zozbierané;

c)

živé zvieratá narodené a chované na jej území;

d)

produkty zo živých zvierat chovaných na jej území;

e)

výrobky získané lovom alebo rybolovom na ich území;

f)

produkty morského rybolovu a iné produkty ulovené plavidlami vyvážajúcich zmluvných strán mimo jej teritoriálnych vôd;

g)

výrobky spracované na palube jej rybárskych spracovateľských lodí výhradne z produktov uvedených v písmene f);

h)

použité predmety zozbierané na jej území, vhodné len na opätovné získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad;

i)

odpad a zvyšky pochádzajúce z výrobných operácií uskutočnených na ich území;

j)

produkty vyťažené z morského dna alebo z morského podložia ležiaceho mimo jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výlučné práva využívať toto morské dno alebo morské podložie;

k)

tovar vyrobený na jej území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až j).

2.   Pojem „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ v odseku 1 písm. f) a g) sa vzťahuje len na plavidlá a spracovateľské lode:

a)

ktoré sú zaregistrované alebo prihlásené vo vyvážajúcej zmluvnej strane;

b)

ktoré sa plavia pod vlajkou vyvážajúcej zmluvnej strany;

c)

z ktorých najmenej 50 % podiel vlastnia štátni príslušníci vyvážajúcej zmluvnej strany alebo spoločnosť s ústredím vo vyvážajúcej zmluvnej strane, ktorých konateľ alebo konatelia, predseda predstavenstva alebo predseda dozornej rady a väčšina členov týchto orgánov sú štátni príslušníci vyvážajúcej zmluvnej strany, a navyše v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným najmenej polovica základného imania patrí vyvážajúcej zmluvnej strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom dotknutej zmluvnej strany;

d)

ktorých kapitán a dôstojníci sú štátnymi príslušníkmi vyvážajúcej zmluvnej strany a

e)

v ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci vyvážajúcej zmluvnej strany.

3.   Na účely odseku 2 písm. a) a b), ak vyvážajúcou zmluvnou stranou je Európska únia, znamená to členský štát Európskej únie.

Článok 5

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1.   Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname prílohy II.

Uvedené podmienky stanovujú, aké opracovanie a spracovanie sa musí uskutočniť na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, a uplatňujú sa len v súvislosti s týmito materiálmi. Z toho vyplýva, že ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu na základe splnenia podmienok stanovených v zozname, použije pri výrobe iného výrobku, podmienky uplatniteľné na výrobok, v ktorom je výrobok použitý, sa naň nevzťahujú a nezohľadňujú sa ani nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa nepôvodné materiály, ktoré by sa podľa podmienok uvedených v zozname v prílohe II nemali na výrobu výrobkov použiť, môžu napriek tomu použiť za predpokladu, že:

a)

ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu;

b)

žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov uvedené v zozname sa neprekročilo podľa tohto odseku.

Tento odsek sa neuplatňuje na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článku 6.

Článok 6

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, tieto operácie sa považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie statusu pôvodných výrobkov bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 5:

a)

operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b)

delenie a zostavovanie zásielok;

c)

umývanie, čistenie, odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením cukru alebo formovaním kociek;

h)

šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikácia, porovnávanie, združovanie (vrátane zostavovania súprav);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo dosky a všetky ostatné jednoduché baliarenské operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu;

n)

miešanie cukru so všetkým materiálom;

o)

jednoduché skladanie častí výrobku s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobkov na časti;

p)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n);

q)

porážanie zvierat.

2.   Všetky operácie vykonané na danom výrobku vo vyvážajúcej zmluvnej strane sa posudzujú spolu pri určovaní toho, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné podľa odseku 1.

Článok 7

Určujúca jednotka

1.   Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto dohovoru je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že:

a)

ak je výrobok skladajúci sa zo skupiny alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel harmonizovaného systému do jednej položky, celok tvorí určujúcu jednotku;

b)

ak sa zásielka skladá z niekoľkých rovnakých výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení ustanovení tohto dohovoru posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2.   Ak je podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zatriedený spolu s výrobkom aj obal, potom je zahrnutý aj na účely určenia pôvodu.

Článok 8

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté v ich cene alebo ktoré nie sú osobitne fakturované, sa považujú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 9

Súpravy

Súpravy podľa vymedzenia vo všeobecnom pravidle 3 harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 10

Neutrálne prvky

Pri určovaní pôvodu výrobku nie je potrebné určiť pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenia a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

tovar, ktorý nie je alebo nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 11

Územný princíp

1.   Podmienky na získanie statusu pôvodu ustanovené v hlave II sa musia vo vyvážajúcej zmluvnej strane spĺňať po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 2 ods. 1 písm. c), článku 3 a odseku 3 tohto článku.

2.   Okrem prípadov upravených článkom 3, ak sa pôvodný tovar vyvezený zo zmluvnej strany do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať za nepôvodný, ak nie je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:

a)

tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b)

nevykonala sa na ňom iná operácia ako operácia nevyhnutná na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo počas vývozu.

3.   Na získanie statusu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nemá vplyv opracovanie ani spracovanie vykonané mimo vyvážajúcej zmluvnej strany na materiáloch vyvezených z dotknutej zmluvnej strany a následne tam späť dovezených za predpokladu, že:

a)

dotknuté materiály sú úplne získané vo vyvážajúcej zmluvnej strane alebo sa na nich pred ich vývozom vykonalo opracovanie alebo spracovanie nad rámec operácií uvedených v článku 6 a

b)

je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:

i)

tovar dovezený späť bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii)

celková pridaná hodnota získaná mimo územia vyvážajúcej zmluvnej strany na základe uplatnenia ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, na ktorý sa status pôvodu požaduje.

4.   Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie statusu pôvodu stanovené v hlave II nevzťahujú na opracovanie ani spracovanie vykonané mimo územia vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sa však pri určovaní statusu pôvodu finálneho výrobku uplatňuje v prípade zoznamu v prílohe II pravidlo stanovujúce najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej vyvážajúcej zmluvnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo tejto zmluvnej strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5.   Na účely uplatňovania ustanovení odsekov 3 a 4 „celková pridaná hodnota“ znamená všetky náklady, ktoré vzniknú mimo vyvážajúcej zmluvnej strany, vrátane hodnoty tam použitých materiálov.

6.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatňujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v zozname prílohy II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované iba vtedy, ak sa uplatní všeobecná tolerancia stanovená v článku 5 ods. 2.

7.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Každé opracovanie alebo spracovanie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a ktoré je uskutočnené mimo vyvážajúcej zmluvnej strany, sa realizuje v rámci režimu pasívny zošľachťovací styk alebo podobného režimu.

Článok 12

Priama doprava

1.   Preferenčné zaobchádzanie ustanovené v príslušnej dohode sa vzťahuje len na výrobky spĺňajúce požiadavky tohto dohovoru, ktoré sa prepravujú priamo medzi územiami alebo cez územia tých zmluvných strán, s ktorými sa uplatňuje kumulácia podľa článku 3. Výrobky, ktoré tvoria jednu zásielku, sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane prípadného preloženia alebo ich dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak zostanú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak sa s nimi neuskutočňujú iné operácie, ako je vyloženie, opätovné naloženie alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie zmluvných strán, ktoré sú vyvážajúcou alebo dovážajúcou stranou.

2.   Colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to predložením:

a)

jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na prepravu z vyvážajúcej zmluvnej strany cez krajinu tranzitu, alebo

b)

osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré:

i)

obsahuje presný opis výrobkov;

ii)

uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii)

potvrdzuje podmienky, za akých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c)

iných preukazných dokladov, ak nie je možné predložiť doklady uvedené v predchádzajúcich písmenách.

Článok 13

Výstavy

1.   Na pôvodné výrobky zaslané na výstavu do inej krajiny, ako sú krajiny uvedené v článku 3, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, a po výstave sú predané na dovoz v zmluvnej strane, sa pri ich dovoze vzťahujú výhody na základe ustanovení príslušnej dohody za predpokladu, že sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že:

a)

vývozca zaslal tieto výrobky zo zmluvnej strany do krajiny, v ktorej sa koná výstava, a vystavoval ich tam;

b)

vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal osobe v inej zmluvnej strane;

c)

výrobky boli zaslané počas výstavy alebo ihneď po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané na výstavu, a

d)

výrobky neboli od zaslania na výstavu použité na žiadny iný účel než na ich predvedenie na výstave.

2.   Dôkaz o pôvode sa vydá alebo vyhotoví v súlade s ustanoveniami hlavy V a predloží colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany bežným spôsobom. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môžu požadovať dodatočné doklady preukazujúce podmienky, za akých boli výrobky vystavované.

3.   Odsek 1 sa vzťahuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné výstavy, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch ani v podnikateľských priestoroch na účely predaja zahraničných výrobkov a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 14

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1.   Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov s pôvodom v zmluvnej strane, na ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú vo vyvážajúcej zmluvnej strane vráteniu cla ani oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na všetky opatrenia týkajúce sa čiastočného alebo úplného vrátenia, oslobodenia alebo neuhradenia cla alebo platieb s rovnocenným účinkom, uplatňované vo vyvážajúcej zmluvnej strane, na materiály použité na výrobu, ak sa takéto vrátenie, oslobodenie alebo neuhradenie uplatňuje výslovne alebo fakticky v prípade, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a nie sú určené na domáce použitie.

3.   Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dôkaz o pôvode, je povinný predložiť kedykoľvek na žiadosť colných orgánov všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité pri výrobe príslušných výrobkov nebolo clo vrátené a že všetky clá alebo platby s rovnocenným účinkom, ktoré sa vzťahujú na takéto materiály, boli skutočne zaplatené.

4.   Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa vzťahujú rovnako na obaly v zmysle článku 7 ods. 2, príslušenstvo, náhradné dielce a náradie v zmysle článku 8 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 9, ak sú nepôvodné.

5.   Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú výlučne na materiály, na ktoré sa vzťahuje príslušná dohoda.

6.

a)

Zákaz v odseku 1 sa neuplatňuje v bilaterálnom obchode medzi jednou zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 s jednou zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 s výnimkou Izraela, Faerských ostrovov a účastníkov procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii, ak sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej alebo dovážajúcej zmluvnej strane, bez toho, aby sa uplatnila kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3.

b)

Zákaz v článku 1 sa neuplatňuje v bilaterálnom obchode medzi Egyptom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom, ak sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v jednej z týchto krajín, bez toho, aby sa uplatnila kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej alebo druhej zmluvnej strane uvedenej v článku 3.

7.   Bez ohľadu na odsek 1 vyvážajúca zmluvná strana môže s výnimkou výrobkov, ktoré patria do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, uplatňovať opatrenia na vrátenie cla alebo oslobodenie od cla, alebo platieb s rovnocenným účinkom, uplatňované na nepôvodné materiály použité na výrobu pôvodných výrobkov s výhradou týchto ustanovení:

a)

pri výrobkoch zatriedených do kapitol 25 až 49 a 64 až 97 harmonizovaného systému sa ponecháva colná sadzba 4 % alebo nižšia, ktorá platí vo vyvážajúcej zmluvnej strane;

b)

pri výrobkoch zatriedených do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému sa ponecháva colná sadzba 8 % alebo nižšia, ktorá platí vo vyvážajúcej zmluvnej strane.

Ustanovenia tohto odseku sa neuplatňujú v prípade zmluvných strán uvedených v prílohe V.

8.   Ustanovenia odseku 7 sa uplatňujú do 31. decembra 2012 a môžu sa prehodnotiť po vzájomnej dohode.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 15

Všeobecné požiadavky

1.   Na výrobky s pôvodom v zmluvných stranách sa pri ich dovoze do iných zmluvných strán vzťahujú výhody podľa ustanovení príslušných dohôd, keď sa predloží jeden z týchto dôkazov o pôvode:

a)

sprievodné osvedčenie EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe IIIa;

b)

sprievodné osvedčenie EUR-MED, ktorého vzor sa nachádza v prílohe IIIb;

c)

v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie (ďalej len „vyhlásenie o pôvode“ alebo „vyhlásenie o pôvode EUR-MED“) vystavené vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade s dostatočne podrobným opisom príslušných výrobkov, tak aby ich bolo možné identifikovať. Znenia vyhlásení o pôvode sa nachádzajú v prílohách IVa a IVb.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 na pôvodné výrobky v zmysle tohto dohovoru sa v prípadoch uvedených v článku 26 vzťahujú výhody podľa ustanovení príslušných dohôd bez povinnosti predložiť ktorýkoľvek z dôkazov o pôvode uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 16

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

1.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany na základe písomnej žiadosti podanej vývozcom alebo zástupcom, ktorého na tento úkon splnomocnil vývozca na vlastnú zodpovednosť.

2.   Na tento účel vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca vyplní sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED a tlačivo žiadosti, ktorých vzory sú uvedené v prílohách IIIa a IIIb. Tieto tlačivá sa musia vyplniť v jednom z jazykov, v ktorých je vyhotovená príslušná dohoda, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak sa tlačivá vypĺňajú ručne, musí sa použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa uvedie v určenom odseku takým spôsobom, aby nezostali prázdne riadky. Ak sa celý tento odsek nevyplní, posledný riadok opisu sa podčiarkne vodorovnou čiarou a zostávajúci priestor sa prečiarkne.

3.   Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany, v ktorej sa sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto dohovoru.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany v týchto prípadoch:

a)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do inej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a:

i)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, v dovážajúcej zmluvnej strane alebo v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, alebo

ii)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED;

b)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 alebo z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a

i)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane alebo v dovážajúcej zmluvnej strane, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, alebo

ii)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED;

c)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 a:

i)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane alebo v dovážajúcej zmluvnej strane, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, alebo

ii)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED.

5.   Colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vydávajú sprievodné osvedčenie EUR-MED vtedy, keď príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, v dovážajúcej zmluvnej strane alebo v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, a sú splnené požiadavky tohto dohovoru, v týchto prípadoch:

a)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do inej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a:

i)

uplatnila sa kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej alebo viacerých zmluvných stranách uvedených v článku 3 ods. 2 za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, alebo

ii)

výrobky sa môžu v dovážajúcej zmluvnej strane použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán v článku 3 ods. 2, alebo

iii)

výrobky je možné opätovne vyviezť z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2;

b)

výrobky sa vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 alebo z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a:

i)

uplatnila sa kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej alebo viacerých ostatných zmluvných stranách uvedených v článku 3 za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, alebo

ii)

výrobky sa môžu v dovážajúcej zmluvnej strane použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, alebo

iii)

výrobky je možné opätovne vyviezť z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3;

c)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 a:

i)

uplatnila sa kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých ostatných zmluvných stranách uvedených v článku 3 za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, alebo

ii)

výrobky sa môžu v dovážajúcej zmluvnej strane použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, alebo

iii)

je možné výrobky opätovne vyviezť z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3.

6.   Sprievodné osvedčenie EUR-MED odseku 7 obsahuje jedno z týchto vyhlásení v angličtine:

a)

ak sa pôvod získal uplatnením kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých zmluvných stranách:

„CUMULATION APPLIED WITH … (názov krajiny/krajín)“

b)

ak sa pôvod získal bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých zmluvných stranách:

„NO CUMULATION APPLIED“.

7.   Colné orgány, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED, prijmú všetky opatrenia potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov a splnenia všetkých ostatných požiadaviek tohto dohovoru. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtovných záznamov vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za primerané. Takisto zabezpečia, aby boli tlačivá uvedené v odseku 2 riadne vyplnené. Skontrolujú najmä, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený tak, aby sa vylúčila možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia údajov.

8.   Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

9.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány a poskytnú ich vývozcovi, len čo sa samotný vývoz uskutoční alebo zabezpečí.

Článok 17

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydané dodatočne

1.   Bez ohľadu na článok 16 ods. 9 je možné výnimočne vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED po uskutočnení vývozu výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, ak:

a)

v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo mimoriadnych okolností, alebo

b)

colným orgánom sa uspokojivo preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED bolo vydané, ale nebolo pri dovoze z technických dôvodov prijaté.

2.   Bez ohľadu na článok 16 ods. 9 je možné vydať sprievodné osvedčenie EUR-MED po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje a na ktoré bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1 v čase vývozu, za predpokladu, že sa colným orgánom uspokojivo preukáže splnenie podmienok uvedených v článku 16 ods. 5.

3.   Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 vývozca vo svojej žiadosti uvedie miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, ako aj dôvody svojej žiadosti.

4.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED dodatočne iba po tom, ako overia, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sú zhodné s informáciami v príslušnom spise.

5.   Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydané dodatočne musia obsahovať túto vetu v angličtine:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

Sprievodné osvedčenia EUR-MED vydané dodatočne podľa odseku 2 obsahujú toto označenie v angličtine:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No …) [dátum a miesto vydania]“.

6.   Poznámka uvedená v odseku 5 sa uvedie v odseku 7 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED.

Článok 18

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

1.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát vyhotovený na základe vývozných dokladov, ktoré majú k dispozícii.

2.   Takto vydaný duplikát musí obsahovať túto poznámku v angličtine:

„DUPLICATE“.

3.   Poznámka uvedená v odseku 2 sa uvedie v odseku 7 duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED.

4.   Duplikát, na ktorom sa uvedie dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED, je platný od tohto dátumu.

Článok 19

Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov zmluvnej strany, je možné nahradiť originál dôkazu o pôvode jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1 alebo EUR-MED na účely zaslania všetkých alebo niektorých z týchto výrobkov aj na iné miesto na území zmluvnej strany. Náhradné sprievodné osvedčenie(-a) EUR.1 alebo EUR-MED vydáva colný úrad, pod dohľadom ktorého sa výrobky nachádzajú.

Článok 20

Účtovné delenie

1.   Ak v spojitosti s oddeleným skladovaním zásob materiálov s pôvodom a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a zameniteľné, vznikajú značné náklady alebo praktické ťažkosti, colné orgány môžu na písomnú žiadosť dotknutých osôb povoliť, aby sa pri spravovaní týchto zásob používala metóda takzvaného účtovného delenia (ďalej len „metóda“).

2.   Touto metódou sa zabezpečí, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré možno považovať za „výrobky s pôvodom“, zodpovedá množstvu výrobkov, ktoré by sa získalo pri fyzickom oddelení zásob.

3.   Colné orgány môžu podmieniť udelenie povolenia podľa odseku 1 podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4.   Táto metóda sa uplatňuje a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovných princípov platných v krajine, v ktorej bol výrobok vyrobený.

5.   Používateľ metódy môže v súvislosti s množstvom výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné, požiadať o dôkazy o pôvode, prípadne takéto dôkazy vystaviť. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

6.   Colné orgány monitorujú používanie povolenia a môžu ho odobrať kedykoľvek, keď držiteľ toto povolenie použije nesprávnym spôsobom alebo neplní iné podmienky uvedené v tomto dohovore.

Článok 21

Podmienky na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode alebo vyhlásenia o pôvode EUR-MED

1.   Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED uvedené v článku 15 ods. 1 písm. c) môže vyhotoviť:

a)

schválený vývozca v zmysle článku 22 alebo

b)

vývozca akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení, ktoré obsahujú výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v týchto prípadoch:

a)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a:

i)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, v dovážajúcej zmluvnej strane alebo v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, alebo

ii)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED;

b)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 alebo z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a:

i)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane,alebo v dovážajúcej zmluvnej strane, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, alebo

ii)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED;

c)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 a:

i)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane alebo v dovážajúcej zmluvnej strane, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, alebo

ii)

príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3, a sú splnené ostatné požiadavky tohto dohovoru, za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED.

3.   Vyhlásenie o pôvode EUR-MED možno vystaviť, ak príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, v dovážajúcej zmluvnej strane alebo v jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, a sú splnené požiadavky tohto dohovoru, v týchto prípadoch:

a)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do inej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a:

i)

uplatnila sa kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, alebo

ii)

výrobky sa môžu v dovážajúcej zmluvnej strane použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán v článku 3 ods. 2, alebo

iii)

je možné výrobky opätovne vyviezť z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2;

b)

výrobky sa vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 alebo z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 1 a:

i)

uplatnila sa kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých z ostatných zmluvných stranách uvedených v článku 3 za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, alebo

ii)

výrobky sa môžu v dovážajúcej zmluvnej strane použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, alebo

iii)

je možné výrobky opätovne vyviezť z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3;

c)

ak sa výrobky vyvážajú z jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3 ods. 2 a:

i)

uplatnila sa kumulácia s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3 za predpokladu, že v krajine pôvodu sa vydalo osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, alebo

ii)

výrobky sa môžu v dovážajúcej zmluvnej strane použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej z ostatných zmluvných strán uvedených v článku 3, alebo

iii)

je možné výrobky opätovne vyviezť z dovážajúcej zmluvnej strany do jednej zo zmluvných strán uvedených v článku 3.

4.   Vyhlásenie o pôvode EUR-MED obsahuje jedno z týchto vyhlásení v angličtine:

a)

ak sa pôvod získal uplatnením kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých zmluvných stranách:

„CUMULATION APPLIED WITH … (názov krajiny/krajín)“

b)

ak sa pôvod získal bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých zmluvných stranách:

„NO CUMULATION APPLIED“.

5.   Vývozca, ktorý vystaví vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, je povinný kedykoľvek na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto dohovoru.

6.   Vývozca vyhotovuje vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorého znenie sa nachádza v prílohách IVa a IVb, v jednej z jazykových znení stanovených v týchto prílohách v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie písané rukou, musí sa použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom.

7.   Vývozca musí vyhlásenia o pôvode a vyhlásenia o pôvode EUR-MED vlastnoručne podpísať. Od schváleného vývozcu sa však v zmysle článku 22 nežiada podpis takýchto vyhlásení, ak poskytne colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany písomný záväzok, že prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie o pôvode, ktoré ho identifikuje, akoby ho vlastnoručne podpísal.

8.   Vývozca môže vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po dovoze dotknutých výrobkov.

Článok 22

Schválený vývozca

1.   Colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany môžu oprávniť každého vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý často uskutočňuje prepravu výrobkov podľa ustanovení tohto dohovoru, aby vyhotovil vyhlásenia o pôvode alebo vyhlásenia o pôvode EUR-MED bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov. Vývozca, ktorý sa žiada o takéto povolenie, poskytne colným orgánom všetky uspokojivé záruky potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov, ako aj splnenia ostatných podmienok tohto dohovoru.

2.   Colné orgány môžu udelenie statusu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za vhodné.

3.   Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení o pôvode alebo vo vyhlásení o pôvode EUR-MED.

4.   Colné orgány monitorujú, ako schválený vývozca povolenie používa.

5.   Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Urobia tak, ak schválený vývozca už neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa povolenie.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1.   Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vydania vo vyvážajúcej zmluvnej strane a v uvedenej lehote sa predloží colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany.

2.   Dôkazy o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany po uplynutí lehoty na ich predloženie uvedenej v odseku 1, môžu byť prijaté na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania, ak príčinou nepredloženia týchto dokladov v stanovenej lehote sú výnimočné okolnosti.

3.   V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany prijať dôkazy o pôvode, ak im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany predkladajú v súlade s postupmi, ktoré sa uplatňujú v danej krajine. Uvedené orgány môžu vyžadovať preklad dôkazu o pôvode a takisto môžu vyžadovať, aby dovozca k dovoznému vyhláseniu priložil vyhlásenie v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky, ktoré sa vyžadujú na účely vykonávania príslušnej dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany rozobrané alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, dovážajú po častiach, colným orgánom sa pri takýchto výrobkoch predloží jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode

1.   Výrobky, ktoré súkromné osoby zasielajú súkromným osobám ako malé balíky alebo ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky bez toho, aby sa predložil dôkaz o pôvode, vtedy, ak tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto dohovoru a o pravdivosti tohto vyhlásenia neexistujú žiadne pochybnosti. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na osobitnom liste papiera, ktorý sa k nemu pripojí.

2.   Príležitostný dovoz, ktorý pozostáva len z výrobkov na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich a ich rodinných príslušníkov, sa nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že sa nedovážajú na obchodný účel.

3.   Okrem toho celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých zásielok alebo 1 200 EUR v prípade, že výrobky tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné doklady

Doklady uvedené v článku 16 ods. 3 a článku 21 ods. 5, ktoré preukazujú, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED alebo vyhlásenie o pôvode, alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v zmluvnej strane, ktoré spĺňajú aj ostatné požiadavky tohto dohovoru, môžu inter alia pozostávať z:

1.

priameho dôkazu o činnostiach, ktoré vývozca alebo dodávateľ vykonáva pri získavaní predmetného tovaru, obsiahnutého napríklad v jeho účtoch alebo vo vnútropodnikovom účtovníctve;

2.

dokladov preukazujúcich status pôvodu použitých materiálov, vydaných alebo vystavených v príslušnej zmluvnej strane, v prípade, keď sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

3.

dokladov preukazujúcich opracovanie alebo spracovanie materiálov v zmluvnej strane vydaných alebo vyhotovených v príslušnej zmluvnej strane, kde sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

4.

sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED alebo vyhlásení o pôvode, alebo vyhlásení o pôvode EUR-MED preukazujúcich status pôvodu použitých materiálov, vydaných alebo vystavených v zmluvných stranách v súlade s týmto dohovorom;

5.

náležitých dôkazov týkajúcich sa opracovania alebo spracovania vykonaného mimo príslušnej zmluvnej strany na základe článku 11, ktoré dokazujú, že boli splnené požiadavky uvedeného článku.

Článok 28

Uchovávanie dôkazu o pôvode, vyhlásenia dodávateľa a podporných dokladov

1.   Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED, uchováva doklady uvedené v článku 16 ods. 3 aspoň tri roky.

2.   Vývozca, ktorý vyhotovuje svoje vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, uchováva kópiu tohto vyhlásenia o pôvode, ako aj doklady uvedené v článku 21 ods. 5 aspoň tri roky.

3.   Colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, uchovávajú tlačivo žiadosti uvedené v článku 16 ods. 2 aspoň tri roky.

4.   Colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany uchovávajú sprievodné osvedčenia EUR.1 a EUR-MED a vyhlásenia o pôvode a vyhlásenia o pôvode EUR-MED, ktoré im boli predložené, aspoň tri roky.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch predložených colnému úradu na účely vybavenia formalít pri dovážaných výrobkoch, nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa tento doklad vzťahuje na predložené výrobky.

2.   Zjavné formálne chyby, ako napr. preklepy v dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom jeho odmietnutia, ak nevzbudzujú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v tomto doklade.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eurách

1.   Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, keď sú výrobky fakturované v inej mene ako euro, sumy v národných menách zmluvných strán zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách určí raz ročne každá z príslušných krajín.

2.   Na zásielku sa vzťahujú výhody podľa ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s odkazom na menu, v ktorej je vyhotovená faktúra, podľa sumy stanovenej príslušnou krajinou.

3.   V každej národnej mene sa používajú sumy, ktoré sú prepočtom súm vyjadrených v eurách podľa prepočítacieho kurzu danej meny a eura platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra. Tieto sumy sa oznamujú Európskej komisii do 15. októbra a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Európska komisia oznamuje príslušné sumy všetkým dotknutým krajinám.

4.   Krajina môže sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách na jej národnú menu, zaokrúhliť nahor alebo nadol. Zaokrúhlená suma sa nesmie odlišovať od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 %. Krajina si môže zachovať nezmenený ekvivalent sumy vyjadrený v národnej mene k sume vyjadrenej v eurách, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nie sú vyššie o viac ako 15 %. Ekvivalent v národnej mene je možné ponechať nezmenený, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5.   Sumy vyjadrené v eurách preskúmava spoločný výbor na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Spoločný výbor pri tomto preskúmaní zváži potrebu zachovania účinku príslušných limitov v praxi. Na tento účel môže prijať rozhodnutie o úprave súm vyjadrených v eurách.

HLAVA VI

ÚPRAVA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 31

Administratívna spolupráca

1.   Colné orgány zmluvných strán si prostredníctvom Európskej komisie navzájom poskytnú vzory odtlačkov pečiatok, ktoré ich colné orgány používajú pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1 a EUR-MED, a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení, vyhlásení o pôvode a vyhlásení o pôvode EUR-MED.

2.   S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto dohovoru si zmluvné strany poskytujú prostredníctvom príslušných colných správ vzájomnú pomoc pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1 a EUR-MED, vyhlásení o pôvode a vyhlásení o pôvode EUR-MED a správnosti informácií uvedených v týchto dokladoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1.   Následné overovania dôkazov o pôvode sa vykonávajú náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany opodstatnené pochybnosti o pravosti týchto dokladov, pôvode predmetných výrobkov alebo spĺňaní ostatných požiadaviek tohto dohovoru.

2.   Colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany na účely vykonávania ustanovení odseku 1 vrátia sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED, alebo kópie týchto dokladov colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany, pričom v prípade potreby uvedú dôvody žiadosti o overenie týchto dokladov. Spolu so žiadosťou o overenie zasielajú všetky získané doklady a informácie, na ktorých základe sa dá usúdiť, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtovných záznamov vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za primerané.

4.   Ak sa colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany rozhodnú pozastaviť uplatňovanie preferenčného zaobchádzania v prípade dotknutých výrobkov počas čakania na výsledky overenia, dovozcovi ponúknu prepustenie výrobkov za predpokladu splnenia predbežných opatrení, ktoré sa považujú za nevyhnutné.

5.   Colným orgánom, ktoré požiadali o overenie, sa jeho výsledky oznámia čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú doklady pravé, či možno výrobky v nich uvedené pokladať za výrobky s pôvodom v jednej zo zmluvných strán a či sú splnené ostatné požiadavky podľa tohto dohovoru.

6.   Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány žiadajúcej krajiny v lehote desiatich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o overenie odpoveď alebo ak táto odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, žiadajúce colné orgány nepriznajú nárok na preferenčné zaobchádzanie okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, sa postúpia bilaterálnemu orgánu zriadenému príslušnou dohodou. Iné spory o výklad tohto dohovoru než tie, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32, sa postúpia spoločnému výboru.

Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany sa riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 34

Sankcie

Každej osobe, ktorá s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie s výrobkami vyhotoví alebo nechá vyhotoviť doklad, ktorý obsahuje nesprávne informácie, sa uložia sankcie.

Článok 35

Slobodné pásma

1.   Zmluvné strany prijímajú všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa výrobky, s ktorými sa obchoduje, na ktoré sa vzťahuje dôkaz o pôvode a ktoré počas prepravy využívajú slobodné pásmo nachádzajúce sa na ich území, nenahradili iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je to obvyklé na ich uchovanie v nezmenenom stave.

2.   Odchylne od odseku 1, ak sa na výrobky s pôvodom v zmluvnej strane, ktoré sa doviezli do slobodného pásma, vzťahuje dôkaz o pôvode a sú podrobené zaobchádzaniu alebo spracovaniu, príslušné orgány vydajú na žiadosť vývozcu nové sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, ak toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s týmto dohovorom.


(1)  Z dôvodu colnej únie medzi Lichtenštajnskom a Švajčiarskom, výrobky s pôvodom v Lichtenštajnsku sa považujú za výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku.

(2)  Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

PRÍLOHA I

Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Poznámka 1:

V tomto zozname sú stanovené podmienky, ktorých splnenie sa požaduje v prípade všetkých výrobkov, ktoré sa majú považovať za dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 5 tohto dodatku.

Poznámka 2:

2.1.

V prvých dvoch stĺpcoch je opis získaného výrobku. V prvom stĺpci sa uvádza číslo položky alebo číslo kapitoly, ktoré sa používa v harmonizovanom systéme, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru, ktorý je v tomto systéme uvedený pri danej položke alebo kapitole. Pri každej položke v prvých dvoch stĺpcoch sa v stĺpcoch 3 alebo 4 stanovuje pravidlo. V určitých prípadoch je pred záznamom v prvom stĺpci uvedené označenie „ex“, čo znamená, že pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 platia len pre tú časť položky, ktorá sa opisuje v stĺpci 2.

2.2.

Ak sa v stĺpci 1 uvádza viacero čísiel položiek alebo ak sa uvádza číslo kapitoly a v stĺpci 2 sa preto uvádza všeobecný opis výrobkov, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 pre všetky výrobky, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zatriedené do ktorejkoľvek položky uvedenej v stĺpci 1 alebo do ktorejkoľvek položky kapitoly uvedenej v ňom.

2.3.

Ak sa v zozname uvádzajú rôzne pravidlá pre rôzne výrobky patriace do rovnakej položky, v každej zo zarážok sa opisuje tá časť položky, na ktorú sa vzťahujú pravidlá uvedené v príslušnom stĺpci 3 alebo 4.

2.4.

Ak pre položku v prvých dvoch stĺpcoch je pravidlo špecifikované v stĺpci 3 aj 4, vývozca sa môže rozhodnúť, že bude dodržiavať buď pravidlo ustanovené v stĺpci 3, alebo pravidlo v stĺpci 4. Ak sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo pôvodu, treba uplatňovať pravidlo ustanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1.

Ustanovenia článku 5 tohto dodatku týkajúce sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na výrobu ďalších výrobkov, platia bez ohľadu na to, či sa tento status získal vnútri závodu, kde sa tieto výrobky používajú, alebo v inom závode v zmluvnej strane.

Príklad:

 

Motor položky 8407, na ktorý sa vzťahuje požiadavka, že hodnota nepôvodných materiálov, ktoré možno zahrnúť, nesmie byť vyššia ako 40 % ceny zo závodu, je vyrobený z „ostatných legovaných ocelí hrubo tvarovaných kovaním“ položky ex 7224.

 

Ak bol tento výkovok vykovaný v Európskej únii z nepôvodného ingotu, už nadobudol status pôvodu na základe požiadavky na položku ex 7224 v zozname. Výkovok potom možno považovať pri výpočte hodnoty motora za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode, alebo v inom závode v Európskej únii. Hodnota nepôvodného ingotu sa preto neberie do úvahy pri spočítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov.

3.2.

Požiadavka v zozname reprezentuje minimálny objem požadovaného opracovania alebo spracovania a opracovanie alebo spracovanie vo väčšej miere takisto zabezpečuje status pôvodu; naopak, opracovanie alebo spracovanie v menšej miere nemôže zabezpečiť status pôvodu. To znamená, že ak pravidlo stanovuje, že na určitom stupni výroby môže byť použitý nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršej etape výroby je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.

3.3.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak je v pravidle použitý výraz „Výroba z materiálov akejkoľvek položky“, môžu sa použiť materiály akejkoľvek (akýchkoľvek) položky(-iek) (aj materiály s takým istým opisom a položkou ako výrobok), avšak s výhradou akýchkoľvek osobitných obmedzení, ktoré môžu tiež byť uvedené v pravidle.

Výraz „Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky…“ alebo „Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov tej istej položky ako výrobok“ však znamená, že sa môžu použiť materiály akejkoľvek (akýchkoľvek) položky(-iek) okrem tých, ktoré majú v stĺpci 2 v zozname taký istý opis ako výrobok.

3.4.

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť jeden alebo viaceré materiály. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Požiadavka týkajúca sa tkanín položiek 5208 až 5212 stanovuje, že možno použiť prírodné vlákna a že okrem iných materiálov možno použiť aj chemické materiály. Toto neznamená, že treba použiť oboje; možno použiť jedno alebo druhé, alebo oboje.

3.5.

Ak požiadavka v zozname stanovuje, že výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, táto podmienka nebráni použiť iné materiály, ktoré na základe svojej vnútornej povahy nemôžu spĺňať túto požiadavku. (Pozri takisto ďalej uvedenú poznámku 6.2 vo vzťahu k textíliám.)

Príklad:

 

Požiadavka pre potravinové prípravky položky 1904, ktorá špecificky vylučuje použitie obilia a jeho derivátov, nebráni použiť minerálne soli, chemické látky a iné prídavné látky, ktoré nie sú výrobkami z obilia.

 

Neplatí to však pre výrobky, ktoré, hoci nesmú byť vyrobené z konkrétnych materiálov uvedených v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu rovnakej povahy v skoršej etape výroby.

Príklad

V prípade odevov ex kapitoly 62 vyrobených z netkaných materiálov, na ktoré sa môže použiť len nepôvodná priadza, nemožno použiť ako počiatočný materiál netkanú látku – a to aj napriek tomu, že netkané látky nie je obvykle možné vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch bude východiskový materiál obvykle zo skoršieho štádia výroby, t. j. zo štádia vlákna.

3.6.

Ak sú v pravidle v zozname uvedené dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, ktoré sa môžu použiť, tieto percentuálne hodnoty sa nesmú spočítavať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy presiahnuť najvyššie percentuálne obmedzenie. Okrem toho sa nesmú presiahnuť ani jednotlivé percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1.

Pojmom „prírodné vlákna“ sa v zozname označujú iné vlákna ako umelé alebo syntetické vlákna. Je obmedzený na štádiá pred pradením vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak, zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť mykané, česané alebo inak spracované, avšak nie spradené.

4.2.

Pojem „prírodné vlákna“ obsahuje konské vlásie položky 0511, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna a jemné alebo hrubé živočíšne vlásie položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3.

Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „materiály na výrobu papiera“ sú použité v zozname na opis materiálov nezatriedených v kapitolách 50 až 63, ktoré môžu byť použité na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4.

Pojmom „syntetické strižné vlákna“, používanom v zozname, sa označujú kábliky zo syntetického alebo umelého vlákna, strižné vlákna alebo odpad položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1.

Ak sa pri určitom výrobku v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri aj poznámky 5.3 a 5.4).

5.2.

Toleranciu uvedenú v poznámke 5.1 však možno uplatniť len na zmiešané produkty, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sú:

hodváb,

vlna,

hrubé zvieracie vlásie,

jemné zvieracie vlásie,

konské vlásie,

bavlna,

materiály na výrobu papiera a papier,

ľan,

konope,

juta a ostatné textilné lykové vlákna,

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agave,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické vlákna,

umelé chemické vlákna,

vodivé vlákna,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitrilu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z poly(fenylénsulfidu),

syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické strižné vlákna,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradená,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyesteru, tiež opradená,

výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza), obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu,

ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205, vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506, je zmiešanou priadzou. Preto sa nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112, vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižných vláken položky 5509, je zmiešanou tkaninou. Z toho vyplýva, že syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak nepripravených na pradenie), alebo ich kombinácia sa môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textilná tkanina položky 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z bavlnenej tkaniny položky 5210, je zmiešaným výrobkom len vtedy, ak bavlnená tkanina samotná je zmiešanou látkou, vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch samostatných položiek, alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami.

Príklad:

Ak bola príslušná všívaná textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze predstavujú dva osobitné základné textilné materiály, a všívaná textilná tkanina je teda zmiešaným výrobkom.

5.3.

V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu deleného pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradenú“ je pre túto priadzu tolerancia 20 %.

5.4.

V prípade výrobkov obsahujúcich „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvoma vrstvami plastového filmu“, je pre tento pásik tolerancia 30 %.

Poznámka 6:

6.1.

Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály (s výnimkou podšívok a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 pri príslušnom konfekčnom výrobku za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zatriedené do inej položky, než je položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny produktu zo závodu.

6.2.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 6.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63, možno voľne použiť pri výrobe textilných produktov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.

Príklad:

Ak požiadavka v zozname ustanovuje, že na konkrétny textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí použiť priadza, nebráni to použiť kovové predmety, ako napríklad gombíky, pretože gombíky nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.

6.3.

Ak sa uplatňuje percentuálna požiadavka, pri určovaní hodnoty zahrnutých nepôvodných materiálov sa musí brať do úvahy hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1.

Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa za „špecifické procesy“ považuje:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;

f)

procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia.

7.2.

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa za „špecifické procesy“ považuje:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi dôkladnom delení do frakcií;

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;

f)

procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia;

j)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710, odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracovaných výrobkov (metóda ASTM D 1266-59 T);

k)

len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov inak ako filtrovaním;

l)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (napr. dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť sa však nepovažuje za špecifický proces;

m)

len vo vzťahu k motorovej nafte položky ex 2710 atmosférická destilácia metódou ASTM D 86, pri ktorej pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu takýchto výrobkov vrátane strát;

n)

len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

o)

len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex 2712 odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

7.3.

Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie, ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných operácií, nemajú za následok získanie pôvodu.

PRÍLOHA II

Zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal status pôvodu

Položka HS

Opis výrobkov

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku

(1)

(2)

(3) alebo (4)

Kapitola 1

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané

 

Kapitola 2

Mäso a jedlé mäsové droby

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 1 a 2 sú úplne získané

 

Kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

 

ex Kapitola 4

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; okrem

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané

 

0403

cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitoly 4 sú úplne získané,

všetky použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) položky 2009 sú pôvodné a

hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nie je vyššia ako 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 5

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; okrem

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 5 sú úplne získané

 

ex ex 0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy

Čistenie, dezinfekcia, triedenie a vyrovnávanie štetín a chlpov

 

Kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitoly 6 sú úplne získané a

hodnota všetkých použitých materiálov neprekračuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 7

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 7 sú úplne získané

 

Kapitola 8

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov

Výroba, pri ktorej:

všetko ovocie a orechy sú úplne získané a

hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koreniny okrem

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 9 sú úplne získané

 

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; náhradky kávy obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

 

0902

Čaj, tiež aromatizovaný

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

 

ex ex 0910

Zmesi korenia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

 

Kapitola 10

Obilniny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 10 sú úplne získané

 

ex Kapitola 11

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok okrem

Výroba, pri ktorej všetky obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie sú úplne získané

 

ex ex 1106

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713

Sušenie a mletie strukovín položky 0708

 

Kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 12 sú úplne získané

 

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, gumoživice a olejoživice (napr. balzamy)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 1301 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

 

 

slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

Výroba z nemodifikovaných slizov a zahusťovadiel alebo

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 14

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 14 sú úplne získané

 

ex Kapitola 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

1501

Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky 0209 alebo 1503:

 

 

– tuky z kostí a odpadu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 0203, 0206 alebo 0207 alebo kostí položky 0506

 

– ostatné

Výroba z mäsa alebo jedlých bravčových drobkov položky 0203 alebo 0206 alebo z mäsa alebo jedlých drobov z hydiny položky 0207

 

1502

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503:

 

 

– tuky z kostí a odpadu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 0201, 0202, 0204 alebo 0206 alebo kostí položky 0506

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 sú úplne získané

 

1504

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

 

 

– tuhé frakcie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1504

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 1505

Rafinovaný lanolín

Výroba zo surového tuku z ovčej vlny položky 1505

 

1506

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

 

 

– tuhé frakcie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1506

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 sú úplne získané

 

1507 až 1515

Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

 

 

– sójový olej, arašidový olej, palmový olej, koprový olej, olej z palmových jadier, babasový olej, tungový alebo oiticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakcie z jojobového oleja a oleje na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

– tuhé frakcie okrem frakcií jojobového oleja

Výroba z iných materiálov položiek 1507 až 1515

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej všetky rastlinné materiály sú úplne získané

 

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitoly 2 sú úplne získané a

všetky rastlinné materiály sú úplne získané. Možno však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitol 2 a 4 sú úplne získané a

všetky rastlinné materiály sú úplne získané. Možno však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

Kapitola 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Výroba:

zo zvierat kapitoly 1 a/alebo

pri ktorej všetky materiály kapitoly 3 sú úplne získané

 

ex Kapitola 17

Cukor a cukrovinky okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, obsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

 

– chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1702

 

– ostatné cukry v tuhej forme, obsahujúce pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú pôvodné

 

ex ex 1703

Melasy získané z extrakcie alebo rafinácie cukru, obsahujúce pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 18

Kakao a prípravky z kakaa

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa vypočítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

– sladový výťažok

Výroba z obilnín kapitoly 10

 

– ostatné

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, také ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

 

 

– obsahujúce v hmotnosti 20 % alebo menej mäsa, mäsových drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov

Výroba, pri ktorej sú všetky použité obilniny a deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) úplne získané

 

– obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % mäsa, mäsových drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov

Výroba, pri ktorej:

všetky obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) sú úplne získané a

všetky materiály kapitol 2 a 3 sú úplne získané

 

1903

Tapioka a jej náhradky pripravené zo škrobu vo forme vločiek, zŕn, perličiek alebo podobných formách

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem zemiakového škrobu položky 1108

 

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilniny (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek, alebo inak spracované zrná (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky 1806,

pri ktorej sú všetky použité obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a kukurice Zea indurata a ich derivátov) úplne získané a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov kapitoly 11

 

ex Kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín okrem:

Výroba, pri ktorej sú všetky použité orechy, ovocie alebo zelenina úplne získané

 

ex ex 2001

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % hmotnosti alebo viac škrobu, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2004 a ex ex 2005

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

2007

Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2008

– Orechy neobsahujúce pridaný cukor ani alkohol

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých pôvodných orechov a olejnatých semien položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 je vyššia ako 60 % ceny výrobku zo závodu

 

– Arašidové maslo; obilninové zmesi; palmové jadrá; kukurica (zrno)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

– Ostatné okrem ovocia a orechov varených inak ako parením alebo varením vo vode, neobsahujúce pridaný cukor, mrazené

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, neskvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 21

Rôzne jedlé prípravky okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej všetka použitá čakanka bola úplne získaná

 

2103

omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:

 

 

– omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Horčičná múčka alebo prášok, alebo pripravená horčica sa však môže použiť

 

– horčičná múka a krupica a pripravená horčica

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

 

ex ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položiek 2002 až 2005

 

2106

Potravinové prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 22

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej všetko použité hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané

 

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej všetky použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) sú pôvodné

 

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky 2207 alebo 2208 a

pri ktorej všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, možno použiť arak do úrovne 5 % objemu

 

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky 2207 alebo 2208 a

pri ktorej všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, možno použiť arak do úrovne 5 % objemu

 

ex Kapitola 23

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2301

Veľrybí šrot; múčka, prášok a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných namáčacích roztokov), s hmotnostným obsahom proteínov počítaným na suchý produkt presahujúcim 40 %

Výroba, pri ktorej je všetka použitá kukurica úplne získaná

 

ex ex 2306

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúci pri extrakcii olivového oleja, s obsahom väčším ako 3 % hmotnosti olivového oleja

Výroba, pri ktorej sú všetky použité olivy úplne získané

 

2309

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá

Výroba, pri ktorej:

všetko použité obilie, cukor alebo melasa, mäso alebo mlieko sú pôvodné a

všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

 

ex Kapitola 24

Tabak a vyrobené náhradky tabaku okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 24 sú úplne získané

 

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z náhradiek tabaku

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex ex 2403

Tabak na fajčenie

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex Kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2504

Prírodný kryštalický grafit obohatený o uhlík, čistený a mletý

Obohatenie uhlíkom, čistenie a mletie surového kryštalického grafitu

 

ex ex 2515

Mramor, len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rozpílenie alebo iné rozrezanie mramoru (aj keď je už rozpílený) s hrúbkou presahujúcou 25 cm

 

ex ex 2516

Žula, porfýr, čadič, pieskovec a ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rozpílenie alebo iné rozrezanie kameňa (aj keď je už rozpílený) s hrúbkou presahujúcou 25 cm

 

ex ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu

 

ex ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzavretých kontajneroch, a oxidy horčíka, tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť

 

ex ex 2520

Sadry špeciálne pripravené na stomatologické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2524

Prírodné azbestové vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex ex 2525

Sľudový prach

Drvenie sľudy alebo sľudového odpadu

 

ex ex 2530

Farebné hlinky, kalcinované alebo práškové

Kalcinácia alebo drvenie farebných hliniek

 

Kapitola 26

Rudy, trusky a popoly

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom vyrobeným destiláciou čiernouhoľných dechtov, z ktorých 65 % objemu alebo viac predestiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí lakového benzínu a benzolu), používané ako pohonné látky alebo vykurovacie palivá

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2709

Ropné oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

Deštrukčná destilácia bitúmenových materiálov

 

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak tieto oleje sú základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež zafarbené

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2714

Prírodné bitúmeny a prírodný asfalt; bitúmenové alebo olejové bridlice a bitúmenové piesky; asfaltity a asfaltové horniny

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým procesmi (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2715

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu (napr. bitúmenový tmel, spätné frakcie)

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2805

„Mischmetall“ – zmesový kov

Výroba elektrolytickým alebo termálnym spracovaním, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siričitého

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2852

– Zlúčeniny ortuti interných éterov a ich halogenované, sulfonované, nitrované alebo nitrosatované deriváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

– Zlúčeniny ortuti nukleových kyselín a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2852, 2932 a 2933 a 2934 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2901

Acyklické uhľovodíky na využitie pre energetiku alebo na vykurovanie

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2902

Cykloalkány a cykloalkény (iné ako azulén), benzén, toluén, xylén na použitie ako pohonné alebo vykurovacie palivo

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905. Metalalkoholáty tejto položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2932

– Interné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

– Cyklické acetály a interné hemiacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-mami)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932, 2933 a 2934 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2939

Koncentráty z makovej slamy s obsahom alkaloidov najmenej 50 % hmotnosti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

3002

Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické účely; antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky:

 

 

– výrobky tvorené dvoma alebo viacerými zmiešanými zložkami na terapeutické alebo profylaktické použitie, alebo nezmiešané výrobky na toto použitie, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo v balení na predaj v malom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

 

 

– – ľudská krv

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– – živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické použitie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– – iné zložky krvi ako antiséra, hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– – hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– – ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

3003 a 3004

Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006):

 

 

– získané z amikacínu zaradeného v položke 2941

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do položiek 3003 a 3004 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

 

– ostatné

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály položiek 3003 a 3004 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 3006

– Farmaceutický odpad uvedený v poznámke 4 k) k tejto kapitole

Pôvod výrobku v jeho pôvodnom zatriedení sa zachováva

 

– Sterilné prostriedky na zabránenie zrastov, používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve, absorbovateľné alebo neabsorbovateľné:

 

 

– – vyrobené z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– – vyrobené z textílií

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vláken, ktoré nie sú mykané, česané ani inak spracované na spriadanie,

alebo

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

– Identifikovateľné pomôcky na použitie pri stómiách

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 31

Hnojivá okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3105

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov: dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg;

– dusičnanu sodného,

– kyanamidu vápenatého,

– síranu draselného,

– síranu horečnato-draselného

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 32

Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3201

Taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

Výroba z tanínových výťažkov rastlinného pôvodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3205

Farebné laky; prípravky uvedené v poznámke 3 k tejto kapitole na základe farebných lakov (3)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Materiály položky 3205 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením alebo maceráciou týchto výrobkov; terpenické vedľajšie produkty z deterpenácie silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane materiálov rozdielnej „skupiny“ (4) v tejto položke. Materiály tej istej skupiny ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3403

Mastiace prípravky obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickými procesmi (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

 

 

– na báze parafínu, surové parafíny, vosky získané z bitúmenových nerastov, gáč alebo šupinový parafín

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky;

stužených olejov, ktoré majú charakter voskov položky 1516,

mastných kyselín, chemicky nedefinovaných, alebo technických mastných alkoholov, ktoré majú charakter voskov položky 3823, a

materiálov položky 3404

Tieto materiály však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 35

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatinované alebo esterifikované škroby); gleje na základe škrobov alebo dextrínu, alebo ostatných modifikovaných škrobov:

 

 

– éterifikované a esterifikované škroby

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3505

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položky 1108

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3507

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 37

Fotografický a kinematografický tovar okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3701

Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché filmy na okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované, tiež v kazetách:

 

 

– ploché filmy na okamžitú farebnú fotografiu, v kazetách

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 a 3702. Materiály položky 3702 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 a 3702. Materiály položiek 3701 a 3702 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3702

Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché filmy na okamžitú fotografiu vo zvitkoch, scitlivené, neexponované

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 a 3702

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3704

Fotografické dosky, filmy, papier a textílie, exponované, ale nevyvolané

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 až 3704

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 38

Rôzne chemické výrobky okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3801

– koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

– grafit vo forme pasty, ktorá je zmesou podľa hmotnosti viac než 30 % grafitu s minerálnymi olejmi

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3403 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinácia surového tallového oleja

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3805

Sulfátová terpentínová silica, čistená

Čistenie destiláciou alebo rafinovaním surovej sulfátovej terpentínovej silice

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3806

Estery živíc

Výroba zo živičných kyselín

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3807

Drevný decht

Destilácia drevného dechtu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3808

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky vo formách alebo baleniach na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3809

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky nosiče farbív na urýchlenie (napr. apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3810

Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na tvrdo alebo mäkko alebo zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie zložené z kovu a ostatných materiálov; prípravky druhov používaných na výplň zvarovacích elektród alebo tyčí alebo na ich oplášťovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3811

Antidetonačné prípravky (prípravky proti klepaniu motora), oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, prípravky na zlepšenie viskozity, antikorózne prípravky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínov) alebo do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje:

 

 

– pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3811 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3812

Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zmesné stabilizátory pre kaučuk alebo plasty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3813

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3814

Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3818

Chemické prvky dopované na použitie v elektronike, v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3819

Kvapaliny do hydraulických bŕzd a iné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3820

Prípravky proti zamŕzaniu a prípravky na odmrazovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 3821

Pripravené živné pôdy na rast a udržiavanie mikroorganizmov (vrátane vírusov a podobných organizmov) alebo rastlinných, ľudských či živočíšnych buniek.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3822

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako položky 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; technické mastné alkoholy:

 

 

– technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

– technické mastné alkoholy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3823

 

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

– nasledujúce z tejto položky:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

– – pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze prírodných živičných produktov

 

 

– – kyseliny naftenové, ich vo vode nerozpustné soli a ich estery

 

 

– – sorbitol iný ako položky 2905

 

 

– – ropné sulfonány okrem ropných sulfonánov alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofénované sulfónované kyseliny olejov získaných z bitúmenových nerastov a ich solí

 

 

– – iónomeniče

 

 

– – getry (pohlcovače plynov) pre vákuové trubice

 

 

– – alkalické oxidy železa na čistenie plynov

 

 

– – čpavkové vody obsahujúce plynný čpavok a upotrebená železitá čistiaca hmota, získané pri čistení uhoľného plynu

 

 

– – kyseliny sulfonaftenové, ich vo vode rozpustné soli a ich estery

 

 

– – pribudlina a Dippelov olej

 

 

– – zmesi solí, ktoré majú rozdielne anióny

 

 

– – kopírovacie pasty na báze želatíny na papierovej alebo textilnej podložke alebo bez podložky

 

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3901 až 3915

Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastov okrem položiek ex ex 3907 a 3912, pre ktoré sa požiadavky ustanovujú nižšie:

 

 

– produkty adičnej homopolymerizácie, pri ktorých jednoduchý monomér predstavuje viac ako 99 % hmotnosti z celkového obsahu polyméru

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3907

– kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolyméru akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (5)

 

– polyester

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, a/alebo výroba z polykarbonátu tetrabróm-(bisfenolu A)

 

3912

Celulóza a jej chemické deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, v primárnych formách

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastov okrem položiek ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 a ex ex 3921, pre ktoré sú požiadavky stanovené ďalej:

 

 

– ploché výrobky, viac ako len povrchovo opracované alebo rezané do tvarov iných ako pravouhlých (vrátane štvorcových); ostatné výrobky, viac ako len povrchovo opracované

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné:

 

 

– – produkty adičnej homopolymerizácie, pri ktorých jednoduchý monomér predstavuje viac ako 99 % hmotnosti z celkového obsahu polyméru

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– – ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3916 a ex ex 3917

Profily, rúry a rúrky

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3920

– ionomerové platne alebo filmy

Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a kyseliny metakrylovej, čiastočne neutralizovanej iónmi kovov, hlavne zinku a sodíka

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– platne z regenerovanej celulózy, polyamidov alebo polyetylénu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 3921

Fólie z plastov, metalizované

Výroba z vysoko priehľadných polyesterových fólií s hrúbkou menšou ako 23 mikrónov (6)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

3922 až 3926

Výrobky z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 40

Kaučuk a výrobky z neho okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4001

Vrstvené pláty z krepovej gumy na topánky

Laminovanie plátov prírodného kaučuku

 

4005

Zmiešané kaučuky, nevulkanizované, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov okrem prírodného kaučuku nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku:

 

 

– protektorované pneumatiky z kaučuku; plné obruče komorové obruče

Protektorovanie použitých pneumatík

 

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 4011 a 4012

 

ex ex 4017

Výrobky z tvrdeného kaučuku

Výroba z tvrdeného kaučuku

 

ex Kapitola 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4102

Surové kožky z oviec alebo jahniat, odchlpené

Odstránenie vlny z ovčích a jahňacích kožiek s vlnou

 

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené

Prečinenie vyčinených usní

alebo

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

4107, 4112 a 4113

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní vrátane pergamenových usní, odchlpené, štiepané alebo neštiepané, iné ako usne položky 4114

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položiek 4104 až 4113

 

ex ex 4114

Lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne

Výroba z materiálov položiek 4104 až 4106, 4107, 4112 alebo 4113, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 42

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité:

 

 

– platne, kríže a podobné tvary

Bielenie alebo farbenie so strihaním a šitím jednotlivých nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

 

– ostatné

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

 

4303

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

 

ex Kapitola 44

Drevo a drevené výrobky; drevné uhlie okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4403

Drevo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

Výroba zo surového dreva, tiež odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli, alebo iba nahrubo opracovaného

 

ex ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

 

ex ex 4408

Listy dýhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané, lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

Zosadzovanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

 

ex ex 4409

Drevo kontinuálne tvarované na jednej alebo niekoľkých hranách, koncoch alebo plochách, hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané, alebo nie

 

 

– brúsené pieskom alebo spojované na koncoch

Brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

 

– obruby a lišty

Obruby a lišty

 

ex ex 4410 až ex ex 4413

Obruby a lišty vrátane profilovaných soklov a iných profilovaných líšt

Obruby a lišty

 

ex ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva

Výroba z dosiek, ktoré nie sú narezané na príslušnú veľkosť

 

ex ex 4416

Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva

Výroba z rozštiepených dosiek, ktoré nie sú opracované viac ako rozrezané na dvoch hlavných plochách

 

ex ex 4418

– výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) drevené dosky, zostavené parketové dosky a šindle však možno použiť

 

– obruby a lišty

Obruby a lišty

 

ex ex 4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky okrem ťahaného dreva položky 4409

 

ex Kapitola 45

Korok a výrobky z korku okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

4503

Predmety z prírodného korku

Výroba z korku položky 4501

 

Kapitola 46

Výrobky zo slamy, esparta a ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

Kapitola 47

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 48

Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4811

Papier a lepenka, len linajkované alebo štvorčekované

Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47

 

4816

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako papier položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach

Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47

 

4817

Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 4818

Toaletný papier

Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47

 

ex ex 4819

Škatule, debny, vrecia, vrecká a ostatné obaly z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 4820

Sady listových papierov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru

Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47

 

ex Kapitola 49

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

4909

Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 4909 a 4911

 

4910

Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov:

 

 

– kalendáre „večné“ alebo s vymeniteľnými blokmi, pripevnené na iný základ ako z papiera alebo lepenky

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 4909 a 4911

 

ex kapitola 50

Hodváb okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

 

5004 až ex ex 5006

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

Výroba z/zo (7):

surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

iných prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:

 

 

– obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

papiera

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

5106 až 5110

Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia

Výroba z/zo (7):

surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia:

 

 

– obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

papiera

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 52

Bavlna okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

5204 až 5207

Bavlnená priadza a bavlnené nite

Výroba z/zo (7):

surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny:

 

 

– obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

papiera

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza

Výroba z/zo (7):

surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze

 

 

– obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

jutovej priadze,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

papiera

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

5401 až 5406

Priadza, monofil a šijacie nite z chemických vlákien

Výroba z/zo (7):

surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5407 a 5408

Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna:

 

 

– obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

papiera

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

5501 až 5507

Syntetické strižné vlákna

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

Výroba z/zo (7):

surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5512 až 5516

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien:

 

 

– obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

papiera

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich okrem:

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5602

Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:

 

 

– vpichovaná plsť

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

Možno však použiť:

polypropylénové nekonečné vlákno položky 5402,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo

polypropylénový kábel položky 5501,

ktorých označenie jednotlivého vlákna je vo všetkých prípadoch nižšie ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vláken vyrobených z kazeínu alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

5604

Kaučukové nite a kordy pokryté textíliou; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

 

– kaučukové nite a kordy pokryté textíliou

Výroba z kaučukových a kordových nití nepokrytých textilom

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinované s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

5606

Opradená priadza, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradené priadze z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo

materiálov na výrobu papiera

 

Kapitola 57

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

 

 

– z vpichovanej plste

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

Možno však použiť:

polypropylénové nekonečné vlákno položky 5402,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo

polypropylénový kábel položky 5501,

ktorých označenie jednotlivého vlákna je vo všetkých prípadoch nižšie ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Jutovú tkaninu možno použiť ako podložku

 

– z ostatných plstí

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien alebo z jutovej priadze,

syntetickej alebo umelej priadze,

prírodných vlákien alebo

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie

Jutovú tkaninu možno použiť ako podložku

 

ex Kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky okrem:

 

 

– kombinované s kaučukovými niťami

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie, alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

5805

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

5810

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

Výroba z priadze

 

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien:

 

 

– obsahujúce podľa hmotnosti najviac 90 % textilných materiálov

Výroba z priadze

 

– ostatné

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902

Výroba z priadze

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

5904

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

Výroba z priadze (7)

 

5905

Textilné tapety:

 

 

– impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastmi alebo inými materiálmi

Výroba z priadze

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie, alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny,

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:

 

 

– Pletené alebo háčkované textílie

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie, alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

– ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických nekonečných vlákien, obsahujúce podľa hmotnosti najviac 90 % textilných materiálov

Výroba z chemických materiálov

 

– ostatné

Výroba z priadze

 

5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Výroba z priadze

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

 

– žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutých úpletov na výrobu žiarových plynových pančušiek

 

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

5909 to 5911

Textilné výrobky a tovar na technické účely:

 

 

– leštiace disky alebo kotúče položky 5911

Výroba z priadze, textilného odpadu alebo handier položky 6310

 

– textílie všeobecne používané na papierenských alebo podobných strojoch, tiež splstené, impregnované alebo potiahnuté, rúrkové alebo nekonečné, s jednou osnovou alebo viacerými osnovami a/alebo útkami, alebo plocho tkané s viacerými osnovami a/alebo útkami položky 5911

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

nasledujúcich materiálov:

– –

priadza z polytetrafluóretylénu (8),

– –

zosúkaná priadza z polyamidu, vrstvená, potiahnutá, impregnovaná alebo potiahnutá fenolovými živicami,

– –

priadza zo syntetických textilných vlákien z aromatických polyamidov získaných polykondenzáciou m-fenylén-diamínu a kyseliny izoftalovej,

– –

monofil z polytetrafluoretylénu (8),

– –

priadza zo syntetických textilných vlákien z poly(p-fenylén tereftalamidu),

– –

kopolyesterové monofily polyesteru a živice kyseliny tereftalovej a 1,4-cyklohexán-dietanolu a kyseliny izoftalovej,

– –

kopolyesterové monofily polyesteru a živice kyseliny tereftalovej a 1,4-cyclohexán-dietanolu a kyseliny izoftalovej,

– –

prírodné vlákna,

– –

syntetické strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak neupravené na spriadanie, alebo

– –

chemické materiály, alebo textilná vláknina

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie, alebo

chemických materiálov, alebo textilných vláknin

 

Kapitola 60

Pletené alebo háčkované textílie

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie, alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

Kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:

 

 

– získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá je buď nastrihaná do tvaru, alebo bola získaná priamo v tvare

Výroba z priadze (7)  (9)

 

– ostatné

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie, alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

ex kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované, okrem:

Výroba z priadze (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 a ex ex 6211

Dámske, dievčenské a dojčenské odevy a odevné doplnky pre dojčatá, vyšívané

Výroba z priadze (9)

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (9)

 

ex ex 6210 a ex ex 6216

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

Výroba z priadze (9)

alebo

výroba z nepotiahnutej textílie, ak hodnota použitej nepotiahnutej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (9)

 

6213 a 6214

Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky

 

 

– vyšívané

Výroba z nebielenej jednotlivej nite (7)  (9)

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (9)

 

– ostatné

Výroba z nebielenej jednotlivej nite (7)  (9)

alebo

Dokončenie, s potlačou a aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitých nepotlačených materiálov položiek 6213 a 6214 nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 

6217

Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212

 

 

– vyšívané

Výroba z priadze (9)

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (9)

 

– ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

Výroba z priadze (9)

alebo

výroba z nepotiahnutej textílie, ak hodnota použitej nepotiahnutej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (9)

 

– medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba z priadze (9)

 

ex Kapitola 63

Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

6301 až 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň; záclony atď.; ostatné bytové textílie:

 

 

– plstené, netkané

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

– ostatné:

 

 

– – vyšívané

Výroba z nebielenej jednotlivej nite (9)  (10)

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny (inej ako pletená alebo háčkovaná), ak hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– – ostatné

Výroba z nebielenej jednotlivej nite (9)  (10)

 

6305

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru

Výroba z/zo (7):

prírodných vlákien,

syntetických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie, alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar:

 

 

– z netkaných textílií

Výroba z/zo (7)  (9):

prírodných vlákien alebo

chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

 

– ostatné

Výroba z nebielenej jednotlivej nite (7)  (9)

 

6307

Ostatné celkom dohotovené výrobky vrátane strihových šablón

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

6308

Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné výrobky v balení na predaj v malom

Každý predmet v súprave musí spĺňať požiadavku, ktorá by sa naň vzťahovala, keby nebol súčasťou súpravy. Môžu sa však zaradiť aj nepôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

 

ex Kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem zvrškových kompletov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k iným častiam podrážok položky 6406

 

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími); vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, kožené ochranné návleky na nohy a podobné výrobky a ich súčasti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

6505

Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo z ostatnej textílie, v metráži (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo ozdobené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené

Výroba z priadze alebo textilných vlákien (9)

 

ex Kapitola 66

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

6601

Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 67

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 68

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 6803

Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

 

ex ex 6812

Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesí na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

 

ex ex 6814

Výrobky zo sľudy vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov

Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy)

 

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 70

Sklo a sklenený tovar okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 7003, ex ex 7004 a ex ex 7005

Sklo s nereflexnou vrstvou

Výroba z materiálov položky 7001

 

7006

Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované ani spojované s ostatnými materiálmi:

 

 

– podložné sklenené tabule, potiahnuté tenkým dielektrickým filmom a polovodičovej triedy podľa noriem SEMII (11)

Výroba z nepotiahnutého podložného tabuľového skla položky 7006

 

– ostatné

Výroba z materiálov položky 7001

 

7007

Bezpečnostné sklo, zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla

Výroba z materiálov položky 7001

 

7008

Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ

Výroba z materiálov položky 7001

 

7009

Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadiel

Výroba z materiálov položky 7001

 

7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné obaly zo skla druhov používaných na dopravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny; zátky a ostatné uzávery zo skla

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skla, ak celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

7013

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skla, ak celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Ručná dekorácia (okrem zdobenia sieťotlačou) ručne fúkaného skla, ak celková hodnota použitého ručne fúkaného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 7019

Výrobky (iné ako priadza) zo sklenených vlákien

Výroba z/zo:

sklenenej lunty, pramencov, priadze a sklenenej striže alebo

zo sklenenej vlny

 

ex Kapitola 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 7101

Perly prírodné alebo umelo pestované, triedené a dočasne navlečené na niť na uľahčenie ich dopravy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 7102, ex ex 7103 a ex ex 7104

Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované)

Výroba z neopracovaných drahokamov alebo polodrahokamov

 

7106, 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

 

– surové

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 7106, 7108 a 7110

alebo

Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110

alebo

Zmiešavanie drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi

 

– vo forme polotovaru alebo vo forme prachu

Výroba zo surových drahých kovov

 

ex ex 7107, ex ex 7109 a ex ex 7111

Kovy plátované drahými kovmi vo forme polotovaru

Výroba zo surových kovov plátovaných drahými kovmi

 

7116

Predmety z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

7117

Bižutéria

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z častí zo základného kovu, ktoré nie sú plátované alebo potiahnuté drahými kovmi, ak hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 72

Železo a oceľ okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

7207

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205

 

7208 až 7216

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov položky 7206

 

7217

Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7207

 

ex ex 7218, 7219 až 7222

Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov položky 7218

 

7223

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z polotovarov položky 7218

 

ex ex 7224, 7225 až 7228

Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče a prúty valcované za tepla, v nepravidelne navinutých cievkach; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty z legovanej alebo nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov položky 7206, 7218 alebo 7224

 

7229

Drôty z ostatnej legovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7224

 

ex Kapitola 73

Výrobky zo železa alebo ocele okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7206

 

7302

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc

Výroba z materiálov položky 7206

 

7304, 7305 a 7306

Rúry, rúrky a duté profily zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele

Výroba z materiálov položky 7206, 7207, 7218 alebo 7224

 

ex ex 7307

Príslušenstvo na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele (ISO X5CrNiMo 1712), pozostávajúce z viacerých častí

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov, začisťovanie a pieskovanie hrubých výkovkov, ak ich celková hodnota nepresahuje 35 % ceny výrobku zo závodu

 

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie) zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301 však nemožno použiť

 

ex ex 7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 74

Meď a predmety z nej okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

7401

Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

7402

Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové:

 

 

– rafinovaná meď

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

– zliatiny medi a rafinovaná meď obsahujúca iné prvky

Výroba zo surovej rafinovanej medi alebo z medených odpadov, alebo medeného šrotu

 

7404

Medené odpady a medený šrot

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

7405

Predzliatiny medi

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 75

Nikel a predmety z neho okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

7501 až 7503

Niklový kamienok (lech), spekaný oxid nikelnatý a ostatné medziprodukty metalurgie niklu; surový nikel; niklové odpady a niklový šrot

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 76

Hliník a predmety z neho okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

7601

Surový hliník

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo z hliníkových odpadov a hliníkového šrotu

 

7602

Hliníkové odpady a hliníkový šrot

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 7616

Ostatné predmety z hliníka, iné ako tkaniny, mriežkoviny, sieťoviny, pletivá, výstužné tkaniny a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu a hliníková mrežovina

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Tkaniny, mriežkoviny, sieťoviny, pletivá, výstužné tkaniny a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu a hliníková mriežkovina sa však môžu použiť, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 77

Rezervovaná na potenciálne budúce využitie v HS

 

 

ex Kapitola 78

Olovo a predmety z neho okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

7801

Surové olovo:

 

 

– rafinované olovo

Výroba zo surového olova (s prísadou Ag alebo Au)

 

– ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot položky 7802 však nemožno použiť

 

7802

Olovený odpad a šrot

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 79

Zinok a predmety z neho okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

7901

Surový zinok

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot položky 7902 však nemožno použiť

 

7902

Zinkový odpad a šrot

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 80

Cín a predmety z neho okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

8001

Surový cín

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot položky 8002 však nemožno použiť

 

8002 a 8007

Cínový odpad a šrot; ostatné predmety z cínu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

Kapitola 81

Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich:

 

 

– ostatné základné kovy, spracované; výrobky z nich

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex Kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

8206

Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 8202 až 8205. Nástroje položiek 8202 až 8205 však možno zaradiť do súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

 

8207

Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané, alebo na obrábacie stroje (napríklad na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek) vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov a nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8208

Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické zariadenia

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 8211

Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou (vrátane štepárskych nožov), iné ako nože položky 8208

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Čepele a rukoväte nožov zo základného kovu však možno použiť

 

8214

Ostatné nožiarske predmety (napríklad strihače vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

 

8215

Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský a jedálenský tovar

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

 

ex Kapitola 83

Rôzne predmety zo základného kovu okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 8302

Iné príchytky, kovania a podobné výrobky vhodné do budov a zariadenia na automatické zatváranie dverí

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Iné materiály položky 8302 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 8306

Sošky a iné ozdobné predmety zo základných kovov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Iné materiály položky 8306 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8401

Jadrové palivové články

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku (12)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8402

Kotly na výrobu vodnej alebo inej pary – parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly na „prehriatu“ vodu

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8403 a ex ex 8404

Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402, a pomocné prístroje a zariadenia na kotly na ústredné kúrenie

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 8403 a 8404

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

8406

Turbíny na vodnú a inú paru

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8407

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8408

Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8409

Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky 8407 alebo 8408

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8411

Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8412

Ostatné motory a pohony

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 8413

Objemové rotačné čerpadlá

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8414

Priemyselné ventilátory, dúchadlá a podobné výrobky

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8415

Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátorov so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8418

Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo ostatné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8419

Stroje a zariadenia pre drevársky a papierenský priemysel

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8420

Kalandre alebo iné valcovacie stroje, iné ako stroje na valcovanie kovov alebo skla, valce na tieto stroje

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8423

Prístroje a prístroje na váženie (okrem váh s citlivosťou 5 centigramov alebo lepšou) vrátane váh spojených s počítacími alebo kontrolnými prístrojmi; závažia na váhy všetkých druhov

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8425 až 8428

Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie a vykladacie zariadenia

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8429

Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce s vlastným pohonom:

 

 

– cestné valce

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8430

Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie stroje a zariadenia na ťažbu alebo vŕtanie zeme, nerastov alebo rúd; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8431

Časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo hlavne na cestné valce

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8439

Stroje a zariadenia na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny alebo na výrobu, alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8441

Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie buničiny (papieroviny), papiera alebo lepenky vrátane rezačiek všetkých druhov

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8443

Tlačiarne, pre kancelárske prístroje (napríklad stroje na automatické spracovanie údajov, na spracovanie textu atď.)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8444 až 8447

Stroje týchto položiek na použitie v textilnom priemysle

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 8448

Pomocné strojové zariadenia na použitie so strojmi položiek 8444 a 8445

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8452

Šijacie stroje okrem strojov na väzbu a zošívanie kníh položky 8440; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov:

 

 

– šijacie stroje (iba s prešívacím stehom) s hlavou s hmotnosťou nepresahujúcou 16 kg bez motora alebo 17 kg vrátane motora

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,

hodnota všetkých nepôvodných materiálov, ktoré sa použili pri zostavovaní hlavy (bez motora), nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov a

použité mechanizmy na napínanie šijacej nite, háčkovanie a šitie kľukatým stehom sú pôvodné

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8456 až 8466

Obrábacie stroje a ich časti, súčasti a príslušenstvo položiek 8456 až 8466

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8469 až 8472

Kancelárske stroje (napríklad písacie stroje, počítacie stroje, stroje na automatické spracovanie údajov, rozmnožovacie stroje, spínacie stroje)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8480

Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy; formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8484

Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory alebo zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia, balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 8486

– obrábacie stroje na spracovanie akéhokoľvek materiálu úberom materiálu pomocou laserových či iných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov, ionizujúceho žiarenia, alebo oblúkových výbojov v plazme, a ich príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– obrábacie stroje (vrátane lisov) na tvarovanie kovov ohýbaním, prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním, rozkutím a ich časti, súčasti a príslušenstvo

 

 

– obrábacie stroje na opracovanie kameňa, keramiky, betónu, azbestového cementu alebo podobných nerastných materiálov alebo stroje na obrábanie skla za studena a ich časti, súčasti a príslušenstvo

 

 

– označovacie nástroje, ktoré fungujú ako prístroj produkujúci šablóny, typu používaného na výrobu masiek alebo mriežok z fotorezistentne potiahnutých podkladov; ich časti, súčasti a príslušenstvo

 

 

– formy, vstrekovacieho alebo kompresného typu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

– zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8487

Časti a súčasti strojov a zariadení neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty ani ostatné elektrické prvky, v tejto kapitole inde špecifikované ani zahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 85

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8501

Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8503 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8502

Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov položiek 8501 a 8503 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8504

Napájacie zdroje pre stroje na automatické spracovanie údajov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 8517

Ostatné prístroje na vysielanie a príjem hlasu, obrazu alebo ostatných dát vrátane prístrojov na komunikáciu v bezdrôtovej sieti (napr. miestna alebo rozsiahla sieť), iné ako prístroje na prenos alebo príjem signálov položiek 8443, 8525, 8527 alebo 8528

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

– pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8518

Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8519

Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8521

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8522

Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519 až 8521

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8523

Disky, pásky, pevné, energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, „smart“ karty a iné médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahratý, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov okrem výrobkov z kapitoly 37:

 

 

– nenahraté disky, pásky, pevné energeticky nezávislé pamäťové zariadenia a iné médiá na záznam zvuku alebo iných fenoménov, ale s výnimkou produktov uvedených v kapitole 37;

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– nahraté disky, pásky, pevné energeticky nezávislé pamäťové zariadenia a iné médiá na záznam zvuku alebo iných fenoménov, ale s výnimkou výrobkov uvedených v kapitole 37;

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov položky 8523 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

– matrice a galvanické odtlačky na výrobu diskov, ale s výnimkou výrobkov uvedených v kapitole 37;

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov položky 8523 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

– Prístupové karty („proximity karty“) a „smart karty“ s dvomi alebo viacerými elektronickými integrovanými obvodmi

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

– čipové karty („smart karty“) s jedných elektronickým integrovaným obvodom;

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci limitu uvedeného vyššie hodnota všetkých použitých materiálov položiek 8541 a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

alebo

operácia difúzie, pri ktorej sa vytvárajú integrované obvody na polovodičovom substráte selektívnym zavedením primeraného dopantu, či už zmontovanej a/alebo odskúšanej alebo nie v inej krajine, ako je uvedené v článku 3

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8525

Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam, alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a videokamery

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8527

Prijímacie prístroje na rozhlasové vysielanie, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8528

Monitory a projektory, nespojené s televíznymi prijímačmi; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu:

 

 

– monitory a projektory nespojené s televíznym prijímačom druhov používaných výlučne alebo hlavne v systémoch na automatické spracovanie údajov položky 8471

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné monitory a projektory nespojené s televíznym prijímačom; televízne prijímače, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu;

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8529

Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528:

 

 

– vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje na záznam či reprodukciu obrazu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– vhodné výlučne alebo hlavne na monitory a projektory, bez zabudovaného televízneho prijímača, používané výlučne alebo hlavne v systémoch na automatické spracovanie údajov položky 8471

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8535

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie do elektrického obvodu na napätie presahujúce 1 000 V

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8538 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8536

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrického obvodu, alebo na ich pripájanie do elektrického obvodu, alebo spájanie v elektrickom obvode na napätie nepresahujúce 1 000 V, prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien:

 

 

– elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrického obvodu, alebo na ich pripájanie do elektrického obvodu, alebo spájanie v elektrickom obvode na napätie nepresahujúce 1 000 V

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8538 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

– prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien

 

 

– – z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

– – z keramiky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

– – z medi

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

8537

Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536 na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové riadiace prístroje, iné ako spínacie prístroje a zariadenia položky 8517

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 8538 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8541

Diódy, tranzistory a podobné polovodičové prvky okrem doštičiek ešte nerozrezaných na čipy

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8542

Elektronické integrované obvody

 

 

– monolitické integrované obvody

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci limitu uvedeného vyššie hodnota všetkých použitých materiálov položiek 8541 a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

alebo

- operácia difúzie, pri ktorej sa vytvárajú integrované obvody na polovodičovom substráte selektívnym zavedením primeraného dopantu, či už zmontovanej a/alebo odskúšanej, alebo nie v inej krajine, ako je uvedené v článku 3

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– multičipy, ktoré tvoria časti a súčasti strojov alebo prístrojov, inde v tejto kapitole nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov položiek 8541 a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien, vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8546

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8547

Izolačné časti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu s vnútorným izolačným materiálom

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8548

Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

 

– elektronické mikrozostavy

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položiek 8541 a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 86

Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8608

Koľajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia; mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia návestné, bezpečnostné, alebo kontrolné a ovládacie na železničnú alebo električkovú dopravu, na cestnú alebo riečnu dopravu, na parkoviská, na prístavné a letiskové zariadenia; ich časti a súčasti

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 87

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové, ich časti a súčasti a príslušenstvo okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

8709

Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho alebo manipulačného zariadenia, typov používaných v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach; ich časti a súčasti

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8710

Tanky a iné obrnené bojové motorové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky:

 

 

– s vratným piestovým spaľovacím motorom s obsahom valcov:

 

 

– – nepresahujúcim 50 cm3

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

– – presahujúcim 50 cm3

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8712

Bicykle bez guľkových ložísk

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položky 8714

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8715

Detské kočíky a ich časti a súčasti

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

8716

Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 88

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 8804

Rotujúce padáky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 8804

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

8805

Letecké katapulty; palubné lapače alebo podobné prístroje a zariadenia; pozemné prístroje na letecký výcvik; ich časti a súčasti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 89

Lode, člny a plávajúce zariadenia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Trupy položky 8906 však nemožno použiť

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex Kapitola 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9001

Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zatriedené do položky 8544; listy a dosky z polarizačného materiálu; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9002

Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články z akéhokoľvek materiálu, zasadené, tvoriace časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov alebo prístrojov, iné ako z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9004

Okuliare, ochranné a podobné okuliare, korekčné alebo ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 9005

Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy okrem astronomických šošovkových ďalekohľadov (refraktorov) a ich podstavcov a rámov

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu;a

pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 9006

Fotografické prístroje (okrem kinematografických); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotografické účely, iné ako elektricky zapaľované žiarovky na bleskové svetlo

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9007

Kinematografické kamery a projektory, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9011

Združené optické mikroskopy vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo mikroprojekciu

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 9014

Ostatné navigačné prístroje a zariadenia

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9015

Vymeriavacie (vrátane fotogrammerických meraní), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia okrem kompasov; zameriavacie zariadenia

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9016

Váhy s citlivosťou 5 cg alebo lepšou, tiež so závažiami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9017

Kresliace, rysovacie alebo počítacie prístroje a nástroje (napríklad kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá (napríklad metre, meracie pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre), v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9018

Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje, prístroje a zariadenia vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektrolekárske prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku

 

 

– zubolekárske kreslá so vstavanými zubolekárskymi prístrojmi alebo pľuvadlami

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 9018

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

– ostatné

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

9019

Mechanoterapeutické zariadenia; masážne prístroje; prístroje na testovanie psychologickej spôsobilosti; prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom, aerosólom, prístroje na umelé dýchanie alebo ostatné liečebné dýchacie prístroje

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

9020

Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky okrem ochranných masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

9024

Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnosti či elasticity alebo ostatných mechanických vlastností materiálov (napríklad kovov, dreva, textilu, papiera, plastov)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9025

Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre, tiež registračné i navzájom kombinované

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9026

Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo ostatných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla) okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9027

Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo na chemické rozbory (napríklad polarimetre, spektrometre, refraktometre, analyzátory plynov alebo dymu); nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobných vlastností; nástroje, prístroje a zariadenia na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9028

Merače dodávky alebo výroby plynov, kvapalín alebo elektrickej energie vrátane kalibračných meračov:

 

 

– časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9029

Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobné počítače.; indikátory rýchlosti a tachometre, iné ako zatriedené do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín okrem meračov položky 9028; nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenových lúčov, kozmického alebo ostatného ionizujúceho žiarenia

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9031

Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje, zariadenia a stroje, inde nešpecifikované ani nezahrnuté v tejto kapitole; projektory na kontrolu profilov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9032

Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a nástroje

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9033

Časti, súčasti a príslušenstvo (inde v tejto kapitole nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje alebo prístroje kapitoly 90

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 91

Hodiny, hodinky a ich časti a súčasti okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

9105

Ostatné hodiny

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9109

Hodinové strojčeky, úplné a zmontované

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9110

Úplné hodinové alebo hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinkové alebo hodinové strojčeky, zmontované; nedohotovené hodinové alebo hodinkové strojčeky

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci uvedeného limitu, hodnota všetkých použitých materiálov položky 9114 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9111

Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9112

Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9113

Hodinkové remienky, hodinkové pásky, náramky, ich časti a súčasti:

 

 

– zo základného kovu, tiež pozlátené alebo postriebrené, alebo z kovu plátovaného drahým kovom (dublé)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

– ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 92

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 93

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 9401 a ex ex 9403

Nábytok zo základných kovov, kombinovaný s bavlnenými poťahmi bez výplne s plošnou hmotnosťou do 300 g/m2

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z bavlnenej tkaniny už v hotovej forme na použitie s materiálmi položky 9401 alebo 9403, ak:

hodnota tkaniny nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu a

všetky ostatné použité materiály sú pôvodné a sú zatriedené do inej položky ako 9401 alebo 9403

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

9405

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia vrátane svetlometov a reflektorov a ich časti a súčasti, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom, ich časti a súčasti inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

9406

Montované stavby

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex Kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 9503

Ostatné hračky; zmenšené modely a podobné modely na hranie, tiež mechanické; skladačky všetkých druhov

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 9506

Golfové palice a časti golfových palíc

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Nahrubo opracované hranoly na výrobu hláv golfových palíc však možno použiť

 

ex Kapitola 96

Rôzne výrobky okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 9601 a ex ex 9602

Výrobky zo živočíšnych, rastlinných alebo nerastných rezbárskych materiálov

Výroba z opracovaného rezbárskeho materiálu tej istej položky ako výrobok

 

ex ex 9603

Metly a kefy (okrem prútených metiel a podobných výrobkov a kief vyrobených z chlpov kún alebo veveričiek), ručné mechanické metly bez motora, maliarske podložky a valčeky; stierky a mopy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

9605

Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet v súprave musí spĺňať požiadavku, ktorá by sa naň vzťahovala, keby nebol súčasťou súpravy. Môžu sa však zaradiť aj nepôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

 

9606

Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

9608

Guľôčkové perá; perá s plsteným hrotom a ostatné perá s pórovitým hrotom a popisovače, značkovače a zvýrazňovače; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na pero, rúčky na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek) okrem výrobkov položky 9609

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Hroty pier tej istej položky ako výrobok však možno použiť

 

9612

Pásky do písacích strojov alebo podobné pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky tiež napustené, tiež v škatuľkách

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 9613

Zapaľovače s piezoelektrickým zapaľovaním

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 9613 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 9614

Fajky a fajkové hlavy

Výroba z hrubo tvarovaných blokov

 

Kapitola 97

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 


(1)  Osobitné podmienky týkajúce sa „špecifických procesov“ sú uvedené v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.

(2)  Osobitné podmienky týkajúce sa „špecifických procesov“ sú uvedené v úvodnej poznámke 7.2.

(3)  V poznámke 3 ku kapitole 32 sa uvádza, že tieto prípravky sú prípravkami druhov používaných na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich prípravkov, ak nie sú zaradené do inej položky v kapitole 32.

(4)  Za „skupinu“ sa považuje akákoľvek časť položky oddelená od ostatných bodkočiarkou.

(5)  V prípade výrobkov skladajúcich sa z materiálov zatriedených v položkách 3901 až 3906 na jednej strane, ako aj v položkách 3907 až 3911 na strane druhej, sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá prevažuje vo výrobku z hľadiska hmotnosti.

(6)  Za vysoko transparentné fólie sa považujú fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalometrom (t. j. faktor zákalu) je menšia ako 2 %.

(7)  Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov sú uvedené v úvodnej poznámke č. 5.

(8)  Použitie tohto materiálu sa obmedzuje na výrobu textílií používaných v papierenských strojoch.

(9)  Pozri úvodnú poznámku č. 6.

(10)  Pre pletené alebo háčkované textílie, iné ako elastické a pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených alebo háčkovaných textílií, pozri úvodnú poznámku č. 6.

(11)  SEMI – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).

(12)  Toto pravidlo sa uplatňuje do 31. decembra 2005.

PRÍLOHA IIIa

Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR.1

Pokyny na tlač

1.

Každé tlačivo musí mať rozmery 210 × 297 mm; pripúšťa sa odchýlka do mínus 5 mm alebo plus 8 mm v dĺžke. Použitý papier musí byť biely, s formátom vhodným na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2.

Príslušné orgány zmluvných strán si môžu vyhradiť právo tlače formulárov pre seba alebo si ich môžu dať vytlačiť v schválených tlačiarňach. V takom prípade musí každé tlačivo obsahovať odkaz na príslušné schválenie. Každé tlačivo musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo označenie, podľa ktorého je možné tlačiareň identifikovať. Takisto obsahuje sériové číslo, či už tlačené, alebo netlačené, na ktorého základe ho možno identifikovať.

Image

Image

Image

Image


(1)  Napríklad: dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenia výrobcu atď., ktoré sa týkajú výrobkov použitých pri výrobe alebo tovaru vyvezeného späť v nezmenenom stave.

PRÍLOHA IIIb

Vzory sprievodného osvedčenia EUR-MED a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR-MED

Pokyny na tlač

1.

Každé tlačivo musí mať rozmery 210 × 297 mm; pripúšťa sa odchýlka do mínus 5 mm alebo plus 8 mm v dĺžke. Použitý papier musí byť biely, s formátom vhodným na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2.

Príslušné orgány zmluvných strán si môžu vyhradiť právo tlače formulárov pre seba alebo si ich môžu dať vytlačiť v schválených tlačiarňach. V takom prípade musí každé tlačivo obsahovať odkaz na príslušné schválenie. Každé tlačivo musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo označenie, podľa ktorého je možné tlačiareň identifikovať. Takisto obsahuje sériové číslo, či už tlačené, alebo netlačené, na ktorého základe ho možno identifikovať.

Image

Image

Image

VYHLÁSENIE VÝVOZCU

Ja podpísaný vývozca tovaru uvedeného na druhej strane

VYHLASUJEM, že tento tovar spĺňa podmienky požadované na vydanie priloženého osvedčenia;

UVÁDZAM tieto okolnosti, na ktorých základe tento tovar spĺňa uvedené podmienky:

PREDKLADÁM tieto doklady preukazujúce pôvod tovaru (1):

ZAVÄZUJEM SA, že na žiadosť príslušných orgánov predložím ďalšie dôkazy, ktoré tieto orgány môžu vyžadovať na vydanie priloženého osvedčenia, a zaväzujem sa, že v prípade potreby budem súhlasiť s akoukoľvek požadovanou kontrolou mojich účtovných dokladov a kontrolou výrobných procesov uvedeného tovaru, ktorú vykonajú uvedené orgány;

ŽIADAM o vydanie priloženého osvedčenia na tento tovar.

(Miesto a dátum)

(Podpis)


(1)  Napríklad: dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenia výrobcu atď., ktoré sa týkajú výrobkov použitých pri výrobe alebo tovaru vyvezeného späť v nezmenenom stave.

PRÍLOHA IVa

Znenie vyhlásenia o pôvode

Vyhlásenie o pôvode, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky však nemusia byť reprodukované.

Albánske znenie

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument [autorizim doganor Nr. … (1)] deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).

Znenie Bosny

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход … (2).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Chorvátske znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemecké znenie

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolliameti kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francúzske znenie

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Talianske znenie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znenie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas [muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Znenie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ [царинскo одобрение бр. … (1)] изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Znenie Čiernej Hory

Извозник производа обухваћених овом исправом [царинско овлашћење бр. … (1)] изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlašćenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znenie

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Srbské znenie

Извозник производа обухваћених овом исправом [царинско овлашћење бр. … (1)] изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlašćenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabské znenie

Image

Hebrejské znenie

Image

Faerské znenie

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um [tollvaldsins loyvi nr. … (1)] váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2).

Islandské znenie

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til [leyfi tollyfirvalda nr. … (1)], lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).

Nórske znenie

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument [tollmyndighetenes autorisasjons nr … (1)] erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

Turecké znenie

İșbu belge [gümrük onay No: … (1)] kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

 (3)

(Miesto a dátum)

 (4)

(Podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)


(1)  Ak vyhlásenie o pôvode vyhotovil schválený vývozca, musí sa tu uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie o pôvode nevyhotovil schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

(2)  Uvedie sa pôvod tovaru. Ak sa vyhlásenie o pôvode vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca ich musí jasne vyznačiť symbolom „CM“ v doklade, na ktorom sa toto vyhlásenie urobilo.

(3)  Tieto údaje sa môžu vynechať, ak túto informáciu obsahuje samotný doklad.

(4)  Ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka i na uvedenie mena podpisujúceho.

PRÍLOHA IVb

Text vyhlásenia o pôvode EUR-MED

Vyhlásenie o pôvode EUR-MED, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky však nemusia byť reprodukované.

Albánske znenie

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3)

Znenie Bosny

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3)

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3)

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3)

Chorvátske znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3)

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3)

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3)

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferen