30.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/37


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. apríla 2013

o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu

(prepracované znenie)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na článok 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Je potrebné rozšíriť pôsobnosť rozhodnutia ECB/2003/4 z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (1) tak, aby sa vzťahovalo aj na budúce série eurobankoviek. Na tento účel sa vyžaduje určitý počet technických zmien a doplnení rozhodnutia ECB/2003/4. Vzhľadom na skúsenosti s uplatňovaním a výkladom rozhodnutia ECB/2003/4 je okrem toho potrebné viac objasniť a zlepšiť niektoré pravidlá a postupy. S cieľom zohľadniť uvedené zmeny a doplnenia by sa preto rozhodnutie ECB/2003/4 malo v záujme jednoznačnosti a transparentnosti prepracovať.

(2)

V článku 128 ods. 1 zmluvy a článku 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa ustanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) má výhradné právo povoľovať emisiu eurobankoviek v rámci Únie. V týchto ustanoveniach sa súčasne uvádza, že ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), môžu vydávať takéto bankovky. Podľa článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája1998 o zavedení eura (2) ECB a národné centrálne banky uvedú eurobankovky do obehu.

(3)

Európsky menový inštitút (EMI) vykonal prípravné práce na výrobu a emisiu eurobankoviek a najmä v súvislosti s výtvarnými návrhmi eurobankoviek uľahčil užívateľom rozoznávanie a prijímanie nominálnych hodnôt a špecifikácií nových eurobankoviek tým, že zohľadnil špecifické vizuálne a technické požiadavky európskych združení užívateľov bankoviek.

(4)

ECB ako nástupcovi EMI patria autorské práva na výtvarné návrhy eurobankoviek, ktoré pôvodne patrili EMI. ECB a národné centrálne banky, konajúce v mene ECB, môžu uplatniť tieto autorské práva v súvislosti s reprodukciami, vydanými alebo šírenými v rozpore s týmito autorskými právami, okrem iného napr. reprodukciami, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť postavenie eurobankoviek.

(5)

ECB a národné centrálne banky z času na čas zavedú nové série eurobankoviek so zdokonalenými ochrannými prvkami, ktoré sú výsledkom pokroku v technológii bankoviek od zavedenia prvej série.

(6)

Súčasťou práva ECB a národných centrálnych bánk vydávať eurobankovky je oprávnenie prijímať všetky potrebné právne opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov. ECB by mala prijať opatrenia na zabezpečenie minimálnej úrovne ochrany vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro, s cieľom dosiahnuť, aby bola široká verejnosť schopná rozlíšiť reprodukované bankovky od eurobankoviek, ktoré vydáva ECB a národné centrálne banky, a ktoré nie sú sfalšovanými bankovkami v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (3) (ďalej len „pravé eurobankovky“). Preto je potrebné určiť spoločné pravidlá, podľa ktorých bude povolené reprodukovanie eurobankoviek.

(7)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení trestného práva, najmä pokiaľ ide o falšovanie.

(8)

Reprodukcie eurobankoviek v elektronickej forme by mali byť považované za zákonné len vtedy, ak ich výrobca prijme dostatočné technické opatrenia na zabránenie výroby výtlačkov, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami.

(9)

Právomoc prijímať opatrenia na ochranu integrity pravých eurobankoviek ako platobných prostriedkov zahŕňa právomoc prijať spoločný režim, v rámci ktorého sú národné centrálne banky pripravené vymieňať poškodené pravé eurobankovky. V tomto režime sú vytvorené konkrétne kategórie eurobankoviek, ktoré by mali národné centrálne banky odobrať, ak sa im predložia na výmenu.

(10)

Časť pôvodnej eurobankovky, ktorá musí byť predložená, aby sa mohla vymeniť, podlieha požiadavkám na minimálne rozmery. Tieto rozmery by mali byť vyjadrené ako percento z plochy povrchu pôvodnej eurobankovky pred jej poškodením, aby sa zabránilo skresleniu rozmerov, napríklad v situáciách, keď je eurobankovka poškodená v dôsledku zmenšenia jej rozmerov.

(11)

V nariadení (ES) č. 1338/2001 sa vyžaduje, aby sa úverové inštitúcie a v rámci svojej platobnej činnosti iní poskytovatelia platobných služieb, ako aj všetky ďalšie hospodárske subjekty, ktoré sa podieľajú na spracovávaní a distribúcii bankoviek a mincí verejnosti, ubezpečili o pravosti bankoviek a mincí, ktoré prijímajú a majú v úmysle vrátiť do obehu, a zabezpečiť detekciu falzifikátov.

(12)

Keďže pri pokuse o trestný čin alebo pri jeho páchaní môže dôjsť k poškodeniu pravých eurobankoviek zariadeniami na ochranu proti krádeži, malo by sa zabezpečiť, aby v takýchto prípadoch mohli bankovky vymeniť len obete týchto činov alebo pokusov o ne.

(13)

Na podporu správneho používania zariadení na ochranu proti krádeži zo strany všetkých inštitúcií a hospodárskych subjektov uvedených v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 je vhodné, aby národné centrálne banky účtovali spracovateľom peňazí poplatok ako náhradu za analýzy, ktoré vykonali v súvislosti s výmenou pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži.

(14)

Tento poplatok by sa nemal účtovať, ak je poškodenie dôsledkom pokusu o lúpež alebo krádež, alebo dokonanej lúpeže alebo krádeže, a aby sa predišlo bezvýznamným poplatkom, mal by sa účtovať len vtedy, keď sa na výmenu predloží minimálny počet poškodených pravých eurobankoviek.

(15)

Pravé eurobankovky, ktoré boli poškodené vo väčšom množstve v dôsledku aktivácie zariadení na ochranu proti krádeži, by sa mali predložiť na výmenu vo zväzkoch, ktoré sú zložené z minimálneho počtu eurobankoviek, ak to vyžadujú národné centrálne banky.

(16)

V záujme podporiť snahu o zdokonalenie bezpečnosti peňažného obehu a predchádzať znevýhodneniu tých, ktorí používajú zariadenia na ochranu proti krádeži je vhodné, aby sa inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktorí predložia na výmenu pravé eurobankovky náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži, pripísali v prospech ich účtov prostriedky v deň prijatia takýchto bankoviek, podobne ako pri bežnom vklade hotovosti.

(17)

S cieľom podporiť činnosť Európskej únie v oblasti predchádzania využívania finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu je vhodné, aby Eurosystém bližšie vymedzil, ako sa majú vybavovať žiadosti žiadateľov o výmenu poškodených pravých eurobankoviek, ktorých hodnota je najmenej 7 500 EUR. Týmito pravidlami nie sú dotknuté žiadne prísnejšie požiadavky na identifikáciu a ohlasovanie, ktoré prijali členské štáty v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (4).

(18)

Súčasťou výhradného práva ECB povoľovať emisiu eurobankoviek v rámci Únie je právomoc stiahnuť eurobankovky z obehu a vytvoriť spoločný režim, v ktorom ECB a národné centrálne banky môžu sťahovanie z obehu vykonávať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nominálne hodnoty a špecifikácie

1.   Eurobankovky zahŕňajú sedem nominálnych hodnôt eurobankoviek v rozsahu od piatich eur do 500 eur, ktoré znázorňujú tému „historické obdobia a štýly Európy“, s týmito základnými špecifikáciami.

Zobrazená hodnota

(EUR)

Rozmery (prvá séria)

Rozmery (druhá séria)

Prevažujúca farba

Výtvarný návrh

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

sivá

klasický

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

červená

románsky

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modrá

gotický

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžová

renesančný

100

147 × 82 mm

určí sa

zelená

barokový a rokokový

200

153 × 82 mm

určí sa

žltohnedá

železná a sklenená architektúra

500

160 × 82 mm

určí sa

fialová

moderná architektúra 20. storočia

2.   Na siedmych nominálnych hodnotách v sérii eurobankoviek sú zobrazené brány a okná na prednej (lícnej) strane a mosty na zadnej (rubovej) strane. Všetkých sedem nominálnych hodnôt charakterizuje iné európske umelecké obdobie, ktoré je uvedené vyššie. Medzi ďalšie prvky výtvarných návrhov patria:

a)

symbol Európskej únie;

b)

názov meny v latinskej a gréckej abecede a v prípade druhej série eurobankoviek tiež názov meny v azbuke;

c)

iniciály ECB v zneniach úradných jazykov Európskej únie; v prípade prvej série eurobankoviek sa iniciály ECB obmedzujú na týchto päť úradných jazykov: BCE, ECB, EZB, EKT a EKP a v prípade druhej série eurobankoviek sa iniciály ECB obmedzujú na týchto deväť úradných jazykov: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC;

d)

symbol ©, ktorý upozorňuje, že autorské práva patria ECB;

e)

podpis prezidenta ECB.

Článok 2

Pravidlá reprodukcie eurobankoviek

1.   „Reprodukciou“ sa rozumie každé hmotné alebo nehmotné zobrazenie, ktoré znázorňuje celú eurobankovku alebo jej časť, ako je uvedené v článku 1, alebo časti jej jednotlivých prvkov výtvarného návrhu, okrem iného napr. farbu, rozmery a použitie písmen alebo symbolov, ktorých zobrazenie sa môže podobať alebo vyvolávať všeobecný dojem pravej eurobankovky, bez ohľadu na:

a)

veľkosť obrazu alebo

b)

materiál(-y) alebo techniku(-y) použitý(-é) pri jej výrobe, alebo

c)

či sa prvky výtvarného návrhu eurobankovky, ako napríklad písmená alebo znaky, zmenili alebo boli pridané.

2.   Reprodukcie, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami, sa považujú za nezákonné.

3.   Reprodukcie, ktoré spĺňajú tieto kritériá sa považujú za zákonné, pretože nepredstavujú riziko, že by si ich široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami:

a)

jednostranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak sa veľkosť reprodukcie rovná alebo presahuje 125 % dĺžky aj šírky alebo najviac 75 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

b)

obojstranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak sa veľkosť reprodukcie rovná alebo presahuje 200 % dĺžky aj šírky alebo najviac 50 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

c)

reprodukcie jednotlivých prvkov výtvarného návrhu eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak tento prvok výtvarného návrhu nie je zobrazený na pozadí podobajúcom sa bankovke, alebo

d)

jednostranové reprodukcie, zobrazujúce časť prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ak je táto časť menšia ako jedna tretina originálu prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

e)

reprodukcie vyrobené z materiálu zjavne odlišného od papiera, ktorý sa vzhľadom nápadne odlišuje od materiálu používaného pre bankovky, alebo

f)

nehmotné reprodukcie, dostupné elektronicky na internetových stránkach káblovými, bezdrôtovými alebo inými prostriedkami, ktoré umožňujú verejnosti prístup k týmto nehmotným reprodukciám z miesta a v čase, ktorý si individuálne vyberú, ak:

je slovo SPECIMEN (VZOR) zahrnuté uhlopriečne cez celú reprodukciu v druhu písma Arial alebo v inom druhu písma podobnom Arial a

rozlíšenie elektronickej reprodukcie v 100 % jej veľkosti nie je vyššie než 72 dpi (bodov na palec).

4.   V prípade reprodukcií podľa odseku 3 písm. f):

dĺžka slova VZOR je aspoň 75 % dĺžky reprodukcie a

výška slova VZOR je aspoň 15 % šírky reprodukcie a

slovo VZOR je zobrazené v nepriehľadnej (matnej) farbe, kontrastujúcej s farbou prevažujúcou na príslušnej eurobankovke, ako je uvedené v článku 1.

5.   Na základe písomnej žiadosti poskytnú ECB a národné centrálne banky potvrdenie, že reprodukcie, ktoré nespĺňajú kritériá podľa odseku 3, ale ktoré si nemôžu široká verejnosť pomýliť s pravou eurobankovkou, ako je uvedené v článku 1, sú tiež zákonné. Ak sa reprodukcia vyrába len na území jedného členského štátu, ktorého menou je euro, uvedené žiadosti sa adresujú národnej centrálnej banke (NCB) toho členského štátu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto žiadosti adresujú ECB.

6.   Pravidlá reprodukcie eurobankoviek platia aj pre eurobankovky, ktoré boli stiahnuté z obehu alebo stratili svoj status zákonného platidla v zmysle tohto rozhodnutia.

Článok 3

Výmena poškodených pravých eurobankoviek

1.   Národné centrálne banky na požiadanie, za podmienok, ktoré sú ustanovené v odseku 2 a v príslušnom rozhodnutí uvedenom v článku 6, vymení poškodené pravé eurobankovky ak:

a)

sa predloží viac ako 50 % eurobankovky alebo

b)

sa predloží 50 % alebo menej eurobankovky, ak žiadateľ dokáže, že chýbajúce časti boli zničené.

2.   Okrem odseku 1 sa na výmenu poškodených pravých eurobankoviek vzťahujú tieto dodatočné podmienky:

a)

ak je pochybnosť o oprávnenom vlastníctve eurobankoviek žiadateľa: žiadateľ predloží preukaz totožnosti ako aj dôkaz, že je žiadateľ vlastníkom alebo osobou oprávnenou z iného dôvodu;

b)

ak je pochybnosť o pravosti eurobankoviek: žiadateľ predloží preukaz totožnosti;

c)

ak sa predložia pravé eurobankovky s atramentovými škvrnami, znečistené alebo impregnované: žiadateľ doloží písomné vysvetlenie k typu škvrny, znečistenia alebo impregnácie;

d)

ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži: žiadateľ predloží písomné vyhlásenie o príčine neutralizácie;

e)

ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži v súvislosti s pokusom o lúpež, krádež alebo iný trestný čin, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činom: bankovky sa vymenia, iba ak o to požiada ich vlastník alebo osoba oprávnená z iného dôvodu, ktorí sú obeťami pokusu o trestný čin alebo dokonaného trestného činu, v dôsledku ktorého sa bankovky poškodili;

f)

ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži a predložia ich inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001: tieto inštitúcie a hospodárske subjekty predložia písomné vyhlásenie o príčine neutralizácie, odkaz na zariadenie na ochranu proti krádeži a jeho charakteristiky, podrobnosti o subjekte, ktorý predkladá poškodené bankovky a dátum predloženia takýto bankoviek;

g)

ak bolo poškodené väčšie množstvo pravých eurobankoviek v dôsledku aktivácie zariadení na ochranu proti krádeži: ak je to možné a ak to vyžadujú národné centrálne banky, predložia sa vo zväzkoch po 100 kusoch bankoviek za predpokladu, že množstvo predkladaných bankoviek umožňuje vytvoriť takéto zväzky;

h)

ak inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 predložia na výmenu poškodené pravé bankovky v hodnote najmenej 7 500 EUR v rámci jednej alebo viacerých transakcií: tieto inštitúcie a hospodárske subjekty predložia dokumentáciu o pôvode bankoviek a označení klienta alebo prípadne konečného vlastníka vymedzeného v smernici 2005/60/ES. Táto povinnosť sa uplatňuje aj v prípade pochybnosti, či sa dosiahla hraničná hodnota 7 500 EUR. Pravidlami uvedenými v tomto odseku nie sú dotknuté žiadne prísnejšie požiadavky týkajúce sa identifikácie a ohlasovania, ktoré prijali členské štáty pri transpozícii smernice 2005/60/ES.

3.   Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia:

a)

ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že pravé eurobankovky boli úmyselne poškodené, odmietnu tieto bankovky vymeniť a odoberú ich, aby zabránili vráteniu týchto eurobankoviek do obehu, alebo aby zabránili žiadateľovi predložiť ich na výmenu inej NCB. Poškodené pravé eurobankovky však vymenia, ak vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že žiadatelia konajú v dobrej viere, alebo ak žiadatelia môžu dokázať, že konajú v dobrej viere. Eurobankovky, ktoré sú poškodené v menšom rozsahu, napríklad popísané poznámkami, číslami alebo krátkymi vetami, sa v zásade nebudú považovať za úmyselne poškodené eurobankovky, a

b)

ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že bol spáchaný trestný čin, odmietnu vymeniť poškodené pravé eurobankovky a odoberú ich oproti potvrdeniu o prijatí ako dôkaz, ktorý bude predložený príslušným orgánom s cieľom začať alebo napomôcť prebiehajúcemu vyšetrovaniu trestného činu. Ak príslušné orgány nerozhodnú inak, pravé eurobankovky sa po skončení vyšetrovania môžu vymeniť za podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2;

c)

ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že sú poškodené pravé eurobankovky znečistené natoľko, že ohrozujú zdravie a bezpečnosť, vymenia poškodené pravé eurobankovky, ak žiadateľ predloží posudok príslušných orgánov týkajúci sa zdravia a bezpečnosti.

Článok 4

Stanovenie poplatku za výmenu pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži

1.   Národné centrálne banky účtujú inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 poplatok, ak žiadajú národné centrálne banky v súlade s článkom 3 o výmenu pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži.

2.   Poplatok sa účtuje vo výške 10 centov za každú poškodenú eurobankovku.

3.   Poplatok sa účtuje len ak sa vymení aspoň 100 poškodených eurobankoviek. Poplatok sa účtuje za všetky vymenené eurobankovky.

4.   Žiaden poplatok sa neúčtuje, ak eurobankovky boli poškodené v súvislosti s pokusom o lúpež, krádež alebo iný trestný čin, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činom.

Článok 5

Pripísanie hodnoty pravých eurobankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži a predložené na výmenu, v prospech účtu inštitúcií a hospodárskych subjektov

1.   Inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktoré majú účet v príslušnej NCB, pripíšu národné centrálne banky v prospech tohto účtu hodnotu pravých eurobankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži, ku dňu prijatia týchto bankoviek za predpokladu, že:

a)

eurobankovky neboli poškodené v súvislosti dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činnom;

b)

si NCB môže ihneď overiť, či požadovaná suma aspoň zhruba zodpovedá hodnote predložených bankoviek;

c)

predložia sa všetky ostatné informácie, ktoré vyžaduje NCB.

2.   Akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou náhodne poškodených pravých eurobankoviek predložených na výmenu a sumou pripísanou v prospech účtu inštitúcie alebo hospodárskeho subjektu pred spracovaním, ktorý vyšiel najavo po spracovaní, sa zúčtuje na ťarchu účtu alebo prípadne pripíše v prospech účtu inštitúcie alebo hospodárskeho subjektu, ktorý eurobankovky predložil.

3.   Poplatky uvedené v článku 4 sa počítajú na základe skutočného počtu náhodne poškodených pravých eurobankoviek spracovaných NCB.

Článok 6

Stiahnutie eurobankoviek z obehu

Stiahnutie typu alebo série eurobankoviek z obehu je upravené rozhodnutím Rady guvernérov, ktoré sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a iných médiách s cieľom informovať verejnosť. Toto rozhodnutie obsahuje aspoň tieto body:

typ alebo sériu eurobankoviek, ktoré majú byť stiahnuté z obehu, a

dĺžku obdobia výmeny a

deň, ku ktorému typ alebo séria eurobankoviek stratí status zákonného platidla, a

narábanie s eurobankovkami predloženými po skončení obdobia sťahovania z obehu a/alebo potom, ako stratili status zákonného platidla.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Rozhodnutie ECB/2003/4 sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2003/4 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

3.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. apríla 2013

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie ECB/2003/4

Toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7