8.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/5


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2012

o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Poľskom

(2013/3/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3 a článok 25,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV (2), a najmä na jeho článok 20 a kapitolu 4 prílohy,

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, sú zachované tak dlho, pokým sa tieto akty vykonávaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia a nedoplnia.

(2)

Preto je článok 25 rozhodnutia 2008/615/SVV uplatniteľný a Rada musí jednomyseľne rozhodnúť o tom, či členské štáty vykonali ustanovenia kapitoly 6 uvedeného rozhodnutia.

(3)

V článku 20 rozhodnutia 2008/616/SVV sa stanovuje, že rozhodnutia uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa majú prijať na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka. Hodnotiaca správa má byť, v prípade automatizovanej výmeny údajov v súlade s kapitolou 2 rozhodnutia 2008/615/SVV, založená na hodnotiacej návšteve a skúšobnej prevádzke.

(4)

Poľsko informovalo Generálny sekretariát Rady o vnútroštátnych súboroch s analýzou DNA, na ktoré sa vzťahujú články 2 až 6 rozhodnutia 2008/615/SVV, a o podmienkach automatizovaného vyhľadávania podľa článku 3 ods. 1 uvedeného rozhodnutia v súlade s článkom 36 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

(5)

Podľa kapitoly 4 bodu 1.1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý pripravila príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát má naň odpovedať hneď ako bude presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v príslušnej kategórii.

(6)

Poľsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o výmene údajov o DNA.

(7)

Poľsko úspešne uskutočnilo skúšobnú prevádzku spolu so Slovenskom.

(8)

V Poľsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a správu o nej vypracoval slovenský hodnotiaci tím, ktorý ju zaslal príslušnej pracovnej skupine Rady.

(9)

Celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky týkajúce sa výmeny údajov o DNA, sa predložila Rade,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Poľsko na účely automatizovaného vyhľadávania a porovnávania údajov o DNA vykonalo v plnom rozsahu všeobecné ustanovenia o ochrane údajov uvedené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV a je oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článkov 3 a 4 uvedeného rozhodnutia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. decembra 2012

Za Radu

predseda

E. FLOURENTZOU


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.