20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/16


Vyhlásenia Komisie (pravidlá účasti)

2013/C 373/03

Vyhlásenie o nástroji „Rýchlym tempom k inováciám“

„Komisia plánuje zabezpečiť primerané zviditeľnenie nástroja Rýchlym tempom k inováciám (FTI) vo výskumnej a inovačnej komunite prostredníctvom zvyšovania informovanosti a komunikačných aktivít pred pilotnou výzvou v roku 2015.

Komisia neplánuje vopred obmedziť trvanie akcií FTI. Pri hodnotení dosahu návrhu treba dostatočne zohľadniť faktory, ako je citlivosť z časového hľadiska a medzinárodná súťaž, aby sa umožnila flexibilita podľa rôznych špecifík v rámci rôznych oblastí aplikovaného výskumu.

Okrem hĺbkového posúdenia uskutočneného v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 bude pilotný projekt FTI predmetom neustáleho monitorovania všetkých praktických aspektov spojených s predkladaním, hodnotením, výberom a zostavovaním rozpočtu návrhov v rámci výzvy FTI počnúc prvým hraničným dátumom v roku 2015.

Aby bola pilotná akcia účinná a s cieľom zabezpečiť uskutočnenie riadneho hodnotenia, to by si mohlo vyžiadať podporu až stovky projektov.“

Vyhlásenie o usmerneniach týkajúcich sa kritérií na uplatňovanie bonusu

„Pokiaľ ide o dodatočné odmeňovanie, zámerom Komisie je ihneď po prijatí pravidiel účasti a šírenia v programe Horizont 2020 vydať usmernenia týkajúce sa kritérií ich plnenia.“

Vyhlásenie k článku 42 o pravidlách účasti

„Komisia má v úmysle stanoviť časové obmedzenia v modelovej dohode o grante, pokiaľ ide o ochranu výsledkov, pričom sa zohľadnia časové obmedzenia RP7.“

Vyhlásenie k určovaniu priamych nákladov pre veľké výskumné infraštruktúry

„V odpovedi na žiadosti zainteresovaných strán sa Komisia zaväzuje objasniť otázku určovania priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr podľa pravidiel uvedených v tomto vyhlásení.

Usmernenia týkajúce sa určovania priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr v programe Horizont 2020 sa budú vzťahovať na náklady veľkých výskumných infraštruktúr v celkovej hodnote najmenej 20 miliónov EUR na daného príjemcu, vypočítané ako súčet historických hodnôt aktív jednotlivých výskumných infraštruktúr, ako sú vedené v poslednej uzavretej súvahe tohto príjemcu pred dátumom podpisu dohody o grante, alebo určené na základe nákladov výskumných infraštruktúr na prenájom a lízing.

Na hodnoty nižšie než je uvedená hraničná hodnota sa usmernenia týkajúce sa určovania priamych nákladov pre veľké výskumné infraštruktúry v programe Horizont 2020 vzťahovať nebudú. Jednotlivé nákladové položky sa môžu deklarovať ako oprávnené priame náklady v súlade s platnými ustanoveniami dohody o grante.

Vo všeobecnosti bude možné nárokovať ako priame náklady všetky náklady, ktoré spĺňajú všeobecné kritériá oprávnenosti a sú priamo spojené s vykonávaním akcie, a môžu jej byť preto priamo pripísané.

V prípade veľkej výskumnej infraštruktúry, ktorá sa využíva v projekte, pôjde za normálnych okolností o kapitalizované náklady a o prevádzkové náklady.

‚Kapitalizované náklady‘ sú náklady vynaložené na vytvorenie a/alebo obnovu veľkých výskumných infraštruktúr, ako aj niektoré náklady na špecifické opravy a údržbu veľkých výskumných infraštruktúr spolu s časťami alebo dôležitými neoddeliteľnými zložkami.

‚Prevádzkové náklady‘ sú náklady, ktoré príjemca vynakladá osobitne na prevádzku veľkej výskumnej infraštruktúry.

Naopak, niektoré náklady by sa bežne nemohli deklarovať ako priame náklady, ale považovali by sa za preplatené prostredníctvom paušálu na nepriame náklady, napr. náklady na prenájom, lízing alebo odpisy administratívnych budov a ústredia.

Ak náklady vznikajú len čiastočne v dôsledku činností projektu, môže sa deklarovať len časť, ktorá priamo súvisí s projektom.

Na tento účel musí systém príjemcu na vyčíslenie nákladov zabezpečiť presné vyjadrenie skutočnej aktuálnej hodnoty nákladov na projekt (t. j. skutočná spotreba a/alebo použitie na projekt). To nastane v prípade, že sa vyčíslenie získa na základe faktúry dodávateľa.

Vyčíslenie nákladov vo všeobecnosti súvisí s časom potrebným na projekt, ktorý musí zodpovedať skutočným hodinám/dňom/mesiacom použitia výskumnej infraštruktúry v rámci projektu. Celkový počet produktívnych hodín/dní/mesiacov musí zodpovedať úplnému potenciálu (plnej kapacite) výskumnej infraštruktúry. Výpočet plnej kapacity zahŕňa všetok čas, počas ktorého je výskumná infraštruktúra použiteľná, ale nepoužíva sa. Pri výpočte plnej kapacity sa však riadne zohľadnia skutočné obmedzenia, ako sú otváracie hodiny zariadenia, čas na opravy a údržbu (vrátane kalibrácie a skúšania).

Ak sa náklady dajú priradiť priamo výskumnej infraštruktúre, ale nie priamo v súvislosti s projektom z dôvodu technickým obmedzení, prijateľnou alternatívou je vyčíslenie týchto nákladov prostredníctvom jednotiek skutočného použitia relevantného pre projekt, s podporou presných technických špecifikácií a skutočných údajov, a ich určenia na základe systému analytického účtovania nákladov príjemcu.

Náklady a ich priame priradenie projektu musia byť podložené príslušnými dokladmi umožňujúcimi dostatočnú audítorskú kontrolu (audit trail).

Príjemca môže preukázať priame spojenie aj na základe presvedčivých alternatívnych dôkazov.

Útvary Komisie odporučia najlepšie postupy priameho priraďovania a predkladania dokladov (napr. v prípade kapitalizovaných nákladov: účtovné výkazy doplnené o postup odpisovania príjemcu ako súčasť jeho bežných účtovných zásad, preukazujúce výpočet potenciálneho použitia a ekonomického cyklu aktív a dôkaz o ich skutočnom použití na projekt, v prípade prevádzkových nákladov: špecifické explicitne označené faktúry súvisiace s veľkou výskumnou infraštruktúrou, zmluvy, trvanie projektu atď.).

Na žiadosť príjemcu s veľkými výskumnými infraštruktúrami a pri zohľadnení dostupných zdrojov a zásady nákladovej efektívnosti je Komisia pripravená uskutočniť hodnotenie ex-ante metodiky určovania priamych nákladov príjemcu jednoduchým a transparentným spôsobom s cieľom zabezpečiť právnu istotu. Tieto hodnotenia ex-ante sa v plnej miere zohľadnia počas auditov ex-post.

Okrem toho Komisia zriadi skupinu pozostávajúcu zo zástupcov príslušných organizácií zainteresovaných strán s cieľom posúdiť uplatňovanie usmernení.

Komisia potvrdzuje, že keď sa prijmú nariadenia o programe Horizont 2020, urýchlene prijme usmernenia na určovanie priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr.“

Vyhlásenie k článku 3 a 4 (pravidlá účasti)

„Komisia má v úmysle zahrnúť do dohody o grante odkazy na vnútroštátne právo týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom a zachovávania dôverného charakteru s cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi rôznymi záujmami.“

Vyhlásenie k článku 28

(možnosť 100 % miery preplatenia v prípade neziskových právnických osôb pri akciách v oblasti inovácie)

„Komisia konštatuje, že aj neziskové subjekty môžu vykonávať hospodárske činnosti, ktoré sa približujú k trhu a ktorých dotovanie môže spôsobiť deformácie na vnútornom trhu. Komisia preto vopred posúdi, či sú oprávnené činnosti hospodárskej povahy, či sa účinne predchádza krížovým dotáciám hospodárskych činností a či má miera financovania hospodárskych oprávnených činností negatívne účinky na súťaž na vnútornom trhu, ktoré nie sú kompenzované jej pozitívnymi účinkami.“