31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/89


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1260/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 118 druhý odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/167/EÚ z 10. marca 2011, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (1),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2011/167/EÚ dostali Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Francúzsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) povolenie nadviazať vzájomnú posilnenú spoluprácu na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

(2)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (2), niektoré európske patenty udelené Európskym patentovým úradom (ďalej len „EPÚ“) podľa pravidiel a postupov Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973, revidovaného 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“) by mali mať na žiadosť majiteľa patentu výhodu jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch.

(3)

Režim prekladov pre európske patenty majúce výhodu jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch (ďalej len „európsky patent s jednotným účinkom“) by sa mal zriadiť osobitným nariadením v súlade s článkom 118 druhým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(4)

V súlade s rozhodnutím 2011/167/EÚ by mal režim prekladov pre európske patenty s jednotným účinkom byť jednoduchý a nákladovo efektívny. Mal by zodpovedať tomu, ktorý je ustanovený v návrhu nariadenia Rady o režime prekladov pre patenty Európskej únie predloženom Komisiou 30. júna 2010 spolu s prvkami kompromisu, ktorý navrhlo predsedníctvo v novembri 2010 a ktorý získal v Rade širokú podporu.

(5)

Takýto režim prekladov by mal zaručovať právnu istotu a stimulovať inovácie a najmä by mal byť na prospech malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“). Mal by sa nimi zabezpečiť jednoduchší, menej nákladný a z právneho hľadiska bezpečný prístup k európskemu patentu s jednotným účinkom a k patentovému systému ako celku.

(6)

Keďže EPÚ je zodpovedný za udeľovanie európskych patentov, režim prekladov pre európske patenty s jednotným účinkom by mal vychádzať zo súčasného postupu v EPÚ. Tento režim by sa mal zamerať na dosiahnutie potrebnej rovnováhy medzi záujmami hospodárskych subjektov a verejným záujmom, pokiaľ ide o náklady konania a dostupnosť technických informácií.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté určité prechodné režimy, v prípade uverejnenia špecifikácie európskeho patentu s jednotným účinkom v súlade s článkom 14 ods. 6 EPD sa nepožadujú žiadne ďalšie preklady. V článku 14 ods. 6 EPD sa ustanovuje, že špecifikácia európskeho patentu sa uverejňuje v jazyku konania pred EPÚ a zahŕňa preklad nárokov do ďalších dvoch úradných jazykov EPÚ.

(8)

V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom je legitímnou požiadavkou, že majiteľ patentových práv na žiadosť údajného porušovateľa by mal poskytnúť úplný preklad patentu do úradného jazyka zúčastneného členského štátu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu alebo členského štátu, v ktorom má údajný porušovateľ bydlisko/sídlo. Od majiteľa patentu by sa tiež malo žiadať, aby na žiadosť súdu príslušného v zúčastnených členských štátoch pre spory týkajúce sa európskeho patentu s jednotným účinkom poskytol úplný preklad patentu do jazyka používaného v konaní pred týmto súdom. Tieto preklady by sa nemali vypracovávať pomocou automatizovaných prostriedkov a mali by sa zabezpečiť na náklady majiteľa patentu.

(9)

V prípade sporu o nárok na náhradu škody by mal súd, na ktorom sa spor prejednáva, zohľadniť skutočnosť, že údajný porušovateľ mohol predtým, než dostal preklad vo svojom vlastnom jazyku, konať v dobrej viere a nemusel vedieť alebo mať dostatočné dôvody vedieť, že porušuje patent. Príslušný súd by mal posúdiť okolnosti konkrétneho prípadu a okrem iného by mal zohľadniť, či údajný porušovateľ je MSP pôsobiaci len na miestnej úrovni, jazyk konania pred EPÚ a počas prechodného obdobia, preklad predložený spolu so žiadosťou o jednotný účinok.

(10)

S cieľom uľahčiť prístup k európskym patentom s jednotným účinkom, najmä pre MSP, by prihlasovatelia mali mať možnosť podávať patentové prihlášky EPÚ v akomkoľvek inom úradnom jazyku Únie. Ako doplňujúce opatrenie by určití prihlasovatelia, ktorí získali európske patenty s jednotným účinkom, pričom podali európsku patentovú prihlášku v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý nie je úradným jazykom v EPÚ a ktorí majú svoje bydlisko alebo hlavné sídlo ekonomickej činnosti v členskom štáte mali získať dodatočnú úhradu nákladov na preklad z jazyka patentovej prihlášky do jazyka konania EPÚ nad rámec toho, čo už v EPÚ existuje. Takúto úhradu by mal spravovať EPÚ v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012.

(11)

Na podporu dostupnosti patentových informácií a šírenia technologických poznatkov by mali byť čo najskôr k dispozícii strojové preklady patentových prihlášok a špecifikácií do všetkých úradných jazykov Únie. Strojové preklady vyvíja EPÚ a sú veľmi dôležitým nástrojom v úsilí o zlepšenie prístupu k patentovým informáciám a šírenie technologických znalostí. Takéto strojové preklady by mali slúžiť len na informačné účely a nemali by mať žiadne právne účinky. Včasná dostupnosť vysokokvalitných strojových prekladov prihlášok a špecifikácií európskych patentov do všetkých úradných jazykov Únie by bola užitočná pre všetkých používateľov európskeho patentového systému. Strojové preklady sú jedným z kľúčových prvkov politiky Európskej únie.

(12)

Počas prechodného obdobia, skôr než bude k dispozícii systém vysokokvalitných strojových prekladov do všetkých úradných jazykov Únie, by sa k žiadosti o jednotný účinok uvedenej v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 mal prikladať úplný preklad špecifikácie patentu do angličtiny, keď jazyk konania pred EPÚ je francúzština alebo nemčina, alebo do akéhokoľvek úradného jazyka členských štátov, ktorý je úradným jazykom Únie, keď jazykom konania pred EPÚ je angličtina. Takýto režim by zaručil, že počas prechodného obdobia by boli všetky európske patenty s jednotným účinkom k dispozícii v angličtine, ktorá je obvyklým jazykom v oblasti medzinárodného technologického výskumu a publikovania. Okrem toho by takýto režim zabezpečil, že v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom by sa preklady uverejňovali v iných úradných jazykoch zúčastnených členských štátov. Takéto preklady by sa nemali vykonávať automatizovanými prostriedkami a ich vysoká kvalita by mala prispievať k zdokonaľovaniu strojových prekladov EPÚ. Tiež by posilnili šírenie patentových informácií.

(13)

Prechodné obdobie by malo skončiť hneď, ako budú k dispozícii vysokokvalitné strojové preklady do všetkých úradných jazykov Únie po pravidelnom a objektívnom vyhodnotení kvality nezávislou odbornou komisiou zriadenou zúčastnenými členskými štátmi v rámci Európskej patentovej organizácie a zloženou zo zástupcov EPÚ a používateľov európskeho patentového systému. Vzhľadom na stav technologického rozvoja nie je možné uvažovať o maximálnej dobe vývoja vysokokvalitného strojového prekladu dlhšej ako 12 rokov. V dôsledku toho by prechodné obdobie malo zaniknúť 12 rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak nebolo rozhodnuté o skoršom ukončení tohto obdobia.

(14)

Keďže hmotnoprávne ustanovenia uplatniteľné na európsky patent s jednotným účinkom podliehajú nariadeniu (EÚ) č. 1257/2012 a sú doplnené o režimy prekladov ustanovené v tomto nariadení, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dňa ako nariadenie (EÚ) č. 1257/2012.

(15)

Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá používania jazykov inštitúcií Únie vytvorené v súlade s článkom 342 ZFEÚ a nariadením Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (3). Toto nariadenie vychádza z jazykového režimu EPÚ a nemalo by sa chápať ako vytváranie osobitného jazykového režimu pre Úniu či precedensu pre obmedzený jazykový režim v akomkoľvek budúcom právnom nástroji Únie.

(16)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie jednotného a zjednodušeného režimu prekladov pre európske patenty s jednotným účinkom, nemožno dosiahnuť na úrovni členských štátov a z hľadiska rozsahu a účinku tohto nariadenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia podľa vhodnosti prijať opatrenia na základe posilnenej spolupráce v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa toho istého článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany povolenej rozhodnutím 2011/167/EÚ so zreteľom na platný režim prekladov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„európsky patent s jednotným účinkom“ znamená európsky patent, ktorý má výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch podľa nariadenia (EÚ) č. 1257/2012;

b)

„jazyk konania“ znamená jazyk používaný v konaní pred EPÚ, ako je definovaný v článku 14 ods. 3 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973, revidovaného 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“).

Článok 3

Režim prekladov pre európsky patent s jednotným účinkom

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 6 tohto nariadenia, v prípade uverejnenia špecifikácie európskeho patentu, ktorý má výhody jednotného účinku v súlade s článkom 14 ods. 6 EPD sa nepožadujú žiadne ďalšie preklady.

2.   Žiadosť o jednotný účinok uvedená v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 sa predkladá v jazyku konania.

Článok 4

Preklad v prípade sporu

1.   V prípade sporu týkajúceho sa údajného porušenia európskeho patentu s jednotným účinkom majiteľ patentu poskytne na žiadosť a podľa výberu údajného porušovateľa úplný preklad európskeho patentu s jednotným účinkom do úradného jazyka zúčastneného členského štátu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu alebo členského štátu, v ktorom má údajný porušovateľ bydlisko/sídlo.

2.   V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom poskytne majiteľ patentu v priebehu súdneho konania na žiadosť súdu príslušného v zúčastnených členských štátoch pre spory týkajúce sa európskych patentov s jednotným účinkom úplný preklad patentu do jazyka používaného v konaní pred týmto súdom.

3.   Náklady na preklady uvedené v odsekoch 1 a 2 znáša majiteľ patentu.

4.   V prípade sporu týkajúceho sa nároku na náhradu škody súd, na ktorom sa spor prejednáva, zhodnotí a zohľadní najmä v prípadoch, kde údajným porušovateľom je MSP, fyzická osoba alebo nezisková organizácia, univerzita alebo verejná výskumná organizácia, či údajný porušovateľ predtým, než dostal preklad uvedený v odseku 1, konal bez toho, aby vedel alebo bez dostatočných dôvodov domnievať sa, že porušoval európsky patent s jednotným účinkom.

Článok 5

Správa systému kompenzácie

1.   Vzhľadom na skutočnosť, že prihlášky európskych patentov možno podať v ktoromkoľvek jazyku podľa článku 14 ods. 2 EPD, zúčastnené členské štáty v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 v zmysle článku 143 EPD poverujú EPÚ úlohou spravovať systém kompenzácie na úhradu všetkých nákladov na preklad do maximálne stanovenej výšky pre prihlasovateľov podávajúcich patentové prihlášky na EPÚ v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý nie je úradným jazykom EPÚ.

2.   Systém kompenzácie uvedený v odseku 1 je financovaný z poplatkov uvedených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 a mal by byť dostupný iba pre MSP, fyzické osoby, neziskové organizácie, univerzity a verejné výskumné inštitúcie s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte.

Článok 6

Prechodné opatrenia

1.   Počas prechodného obdobia, ktoré sa začína dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, musí byť žiadosť o jednotný účinok uvedená v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 predložená spolu:

a)

s úplným prekladom špecifikácie európskeho patentu do angličtiny, ak je jazykom konania francúzština alebo nemčina, alebo

b)

s úplným prekladom špecifikácie európskeho patentu do akéhokoľvek iného úradného jazyka Únie, ak je jazykom konania angličtina.

2.   V súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012 zúčastnené členské štáty v zmysle článku 143 EPD poverujú EPÚ úlohou uverejniť preklady uvedené v odseku 1 tohto článku čo najskôr po dátume podania žiadosti o jednotný účinok uvedenej v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1257/2012. Text týchto prekladov nemá právne účinky a slúži len na informatívne účely.

3.   Šiesty rok odo dňa účinnosti tohto nariadenia a následne každé dva roky nezávislá odborná komisia vykonáva objektívne vyhodnotenie dostupnosti vysokokvalitných strojových prekladov patentových prihlášok a špecifikácií do všetkých úradných jazykov Únie vypracovaných EPÚ. Táto odborná komisia je zriadená zúčastnenými členskými štátmi v rámci Európskej patentovej organizácie a je zložená zo zástupcov EPÚ a mimovládnych organizácií zastupujúcich používateľov európskeho patentového systému pozvaných ako pozorovateľov Správnou radou Európskej patentovej organizácie v súlade s článkom 30 ods. 3 EPD.

4.   Komisia na základe prvých vyhodnotení uvedených v odseku 3 tohto článku a následne každé dva roky na základe nasledujúcich vyhodnotení predkladá Rade správu a v prípade potreby návrhy na ukončenie prechodného obdobia.

5.   Ak prechodné obdobie neskončí na základe návrhu Komisie, zanikne 12 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2014 alebo odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody o Jednotnom patentovom súde, podľa toho, čo nastane neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v zúčastnených členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.