11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1179/2012

z 10. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), a najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Z hodnotenia viacerých tokov odpadu vyplýva, že recyklačným trhom pre drvené sklo by prospelo vypracovanie osobitných kritérií, ktorými by sa určilo, kedy drvené sklo získané z odpadu prestáva byť odpadom. Tieto kritériá by mali zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Mali by sa uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá klasifikácia drveného skla ako odpadu v tretích krajinách.

(2)

Zo správ Spoločného výskumného centra Európskej komisie vyplynulo, že existuje trh s drveným sklom, ktoré sa používa ako východisková surovina v sklárskom priemysle, a dopyt po ňom. Drvené sklo by preto malo byť dostatočne čisté a spĺňať príslušné normy alebo špecifikácie, ktoré platia v sklárskom priemysle.

(3)

Kritériá určujúce, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom, by mali zabezpečiť, aby drvené sklo, ktoré je výsledkom činností zhodnocovania, spĺňalo technické požiadavky sklárskeho priemyslu, bolo v súlade s platnými právnymi predpismi a normami platnými pre výrobky a neviedlo k celkovému nepriaznivému vplyvu na životné prostredie ani ľudské zdravie. Správy Spoločného výskumného centra Európskej komisie ukázali, že navrhované kritériá pre odpad použitý ako vstup v rámci činností zhodnocovania, pre procesy a technológie spracovania, ako aj pre drvené sklo získané v rámci činností zhodnocovania, sú v súlade s týmito cieľmi, pretože ich výsledkom by malo byť získanie drveného skla bez nebezpečných vlastností a dostatočne zbaveného nesklenených zložiek.

(4)

Na zabezpečenie súladu s týmito kritériami je potrebné zaistiť zverejnenie informácií o drvenom skle, ktoré prestalo byť odpadom, ako aj zavedenie systému riadenia.

(5)

S cieľom umožniť prevádzkovateľom, aby sa prispôsobili kritériám určovania, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom, je vhodné, aby sa stanovila primeraná lehota pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice 2008/98/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú kritériá vymedzujúce, kedy drvené sklo určené na výrobu sklenených materiálov alebo predmetov v procesoch pretavovania prestáva byť odpadom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v smernici 2008/98/ES.

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„drvené sklo“ je sklo vyprodukované pri zhodnocovaní odpadového skla;

2.

„držiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní drvené sklo;

3.

„výrobca“ je držiteľ, ktorý po prvýkrát prevádza drvené sklo na iného držiteľa ako drvené sklo, ktoré prestalo byť odpadom;

4.

„dovozca“ je fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá na colné územie Únie dováža drvené sklo, ktoré prestalo byť odpadom;

5.

„kvalifikovaný personál“ je personál, ktorý na základe praxe alebo odborného vzdelávania získal kvalifikáciu na monitorovanie a posudzovanie vlastností drveného skla;

6.

„vizuálna kontrola“ je kontrola všetkých častí zásielky drveného skla prostredníctvom ľudských zmyslov alebo akéhokoľvek nešpecializovaného vybavenia;

7.

„zásielka“ je určité množstvo drveného skla, ktoré je určené na dodanie od výrobcu inému držiteľovi a môže sa nachádzať v jednej alebo vo viacerých prepravných jednotkách, ako sú kontajnery.

Článok 3

Kritériá pre drvené sklo

Drvené sklo prestáva byť odpadom vtedy, keď sú pri jeho preprave od výrobcu k inému držiteľovi splnené všetky nasledujúce podmienky:

1.

drvené sklo, ktoré je výsledkom činností zhodnocovania, spĺňa kritériá stanovené v oddiele 1 prílohy I;

2.

odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania spĺňa kritériá stanovené v oddiele 2 prílohy I;

3.

odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania bol spracovaný v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 3 prílohy I;

4.

výrobca splnil požiadavky stanovené v článkoch 4 a 5;

5.

drvené sklo je určené na výrobu sklenených materiálov alebo predmetov v procesoch pretavovania.

Článok 4

Vyhlásenie o zhode

1.   Výrobca alebo dovozca vydá pre každú zásielku drveného skla vyhlásenie o zhode podľa vzoru uvedeného v prílohe II.

2.   Výrobca alebo dovozca odovzdá toto vyhlásenie o zhode ďalšiemu držiteľovi zásielky drveného skla. Výrobca alebo dovozca si ponechá kópiu vyhlásenia o zhode minimálne počas obdobia jedného roka od dátumu jeho vydania a na požiadanie ho sprístupní príslušným orgánom.

3.   Vyhlásenie o zhode môže byť v elektronickej podobe.

Článok 5

Systém riadenia

1.   Výrobca zavedie systém riadenia vhodný na preukázanie súladu s kritériami uvedenými v článku 3.

2.   Systém riadenia zahŕňa súbor zdokumentovaných postupov, ktoré sa týkajú týchto všetkých aspektov:

a)

monitorovanie kvality drveného skla, ktoré je výsledkom činností zhodnocovania v súlade s oddielom 1 prílohy I (vrátane odberu vzoriek a analýzy);

b)

kontrola pri prevzatí odpadu používaného ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania v súlade s oddielom 2 prílohy I;

c)

monitorovanie procesov a techník spracovania opísaných v oddiele 3 prílohy I;

d)

spätná väzba od zákazníkov týkajúca sa dodržiavania kvality drveného skla;

e)

uchovávanie záznamov o výsledkoch monitorovania, ktoré sa uskutočnilo podľa písmen a) až c);

f)

revízia a zlepšovanie systému riadenia kvality;

g)

odborná príprava personálu.

3.   Prostredníctvom systému riadenia sa pre každé kritérium stanovia aj osobitné požiadavky na monitorovanie v súlade s prílohou I.

4.   Orgán posudzovania zhody definovaný v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (2), ktorý získal akreditáciu v súlade s uvedeným nariadením, alebo environmentálny overovateľ definovaný v článku 2 ods. 20 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (3), ktorý je akreditovaný alebo získal licenciu v súlade s uvedeným nariadením, overí, či systém riadenia spĺňa požiadavky tohto článku. Overovanie sa musí vykonávať každé tri roky. Iba overovatelia s nasledujúcim rozsahom akreditácie alebo licencie podľa kódov NACE, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (4), sa pokladajú za majúcich dostatočné osobitné skúsenosti na vykonávanie overovania uvedeného v tomto nariadení:

* kód NACE 38 (Zber, spracúvanie a zneškodňovanie odpadov; zhodnocovanie materiálov) alebo

* kód NACE 23.1 (Výroba skla a sklených výrobkov).

5.   Dovozca vyžaduje od svojich dodávateľov, aby zaviedli systém riadenia, ktorý spĺňa požiadavky odsekov 1, 2 a 3 tohto článku a ktorý overil nezávislý externý overovateľ.

Dodávateľský systém riadenia je certifikovaný orgánom posudzovania zhody, ktorý je akreditovaný akreditačným orgánom a určený na túto činnosť po úspešnom partnerskom posúdení orgánom uznaným v článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008, alebo environmentálnym overovateľom, ktorý získal akreditáciu alebo licenciu udelenú akreditačným alebo licenčným orgánom v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 a na ktorý sa takisto vzťahuje partnerské posúdenie v súlade s článkom 31 uvedeného nariadenia.

Overovatelia, ktorí majú v úmysle pôsobiť v tretích krajinách, musia získať osobitnú akreditáciu alebo licenciu v súlade so špecifikáciami ustanovenými v nariadení (ES) č. 765/2008 alebo nariadení (ES) č. 1221/2009, ako aj v rozhodnutí Komisie 2011/832/EÚ (5).

6.   Výrobca poskytne príslušným orgánom na požiadanie prístup k systému riadenia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 11. júna 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 25.


PRÍLOHA I

Kritériá pre drvené sklo

Kritériá

Požiadavky na vlastné monitorovanie

Oddiel 1.   Kvalita drveného skla pochádzajúceho z činností zhodnocovania

1.1.

Drvené sklo zodpovedá špecifikáciám zákazníka, priemyselnej špecifikácii alebo normám na priame použitie vo výrobe sklenených materiálov alebo predmetov prostredníctvom pretavovania v sklárskych zariadeniach.

Kvalifikovaný personál kontroluje, či každá zásielka spĺňa príslušné špecifikácie.

1.2.

Tieto nesklenené zložky obsahujú:

železné kovy: ≤ 50 ppm;

neželezné kovy: ≤ 60 ppm;

neželezné nesklenené anorganické látky:

< 100 ppm pre veľkosť drveného skla > 1mm;

< 1 500 ppm pre veľkosť drveného skla ≤ 1 mm;

organické látky: ≤ 2 000 ppm.

Príklady neželezných nesklenených anorganických látok: keramika, kamene, porcelán, pyrokeramika.

Príklady organických látok sú: papier, guma, plast, textílie, drevo.

Kvalifikovaný personál vykonáva vizuálnu kontrolu každej zásielky.

V náležitom čase a so zreteľom na revíziu, ak sa v operačnom procese vykonajú podstatné zmeny, reprezentatívne vzorky drveného skla sa gravimetricky analyzujú s cieľom zmerať celkový obsah nesklenených zložiek. Obsah nesklenených zložiek sa analyzuje vážením potom, ako sa pri dôslednej vizuálnej kontrole vykoná mechanické alebo manuálne oddeľovanie materiálov.

Primeraná frekvencia monitorovania odberom vzoriek sa stanoví s prihliadnutím na tieto faktory:

očakávaný model variability (ako to vyplýva napríklad z historických výsledkov),

neoddeliteľné riziko variability v kvalite odpadového skla používaného ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania a následné spracovanie, pri priemyselnom odpade skla s vysoko predvídateľným zložením je zrejme potrebné menej časté monitorovanie. Pri odpadovom skle zo zberu obsahujúceho viac materiálov je potrebné častejšie monitorovanie,

inherentná presnosť metódy monitorovania,

blízkosť výsledkov týkajúcich sa obsahu nesklenenej zložky k uvedeným povoleným hodnotám.

Proces stanovovania frekvencie monitorovania by mal byť zdokumentovaný ako súčasť systému riadenia a mal by byť k dispozícii na audit.

1.3.

Drvené sklo nesmie vykazovať žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Drvené sklo musí spĺňať koncentračné limity stanovené v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES (1) a nesmie presiahnuť koncentračné limity stanovené v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2).

Kvalifikovaný personál vykonáva vizuálnu kontrolu každej zásielky. V prípade, že na základe vizuálnej kontroly dôjde k podozreniu o existencii prípadných nebezpečných vlastností, sa podľa potreby prijmú ďalšie primerané monitorovacie opatrenia, ako je odber vzoriek a vykonanie testov.

Personál musí byť vyškolený o potenciálnych nebezpečných vlastnostiach, ktoré môžu byť spojené s drveným sklom, ako aj o zložkách materiálov alebo charakteristikách, ktoré umožňujú rozpoznať nebezpečné vlastnosti.

Postup rozpoznania nebezpečných materiálov sa zdokumentuje v rámci systému riadenia.

Oddiel 2.   Odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania

2.1.

Ako vstupný materiál sa môže používať len odpad zo zberu zhodnotiteľného obalového skla, plochého skla alebo bezolovnatého kuchynského riadu. Zbierané odpadové sklo môže náhodne obsahovať menšie množstvá iných druhov skla.

Kontrolu pri prevzatí celého prijatého odpadu obsahujúceho sklo (vizuálnou kontrolou) a sprievodnej dokumentácie vykonáva kvalifikovaný personál vyškolený na to, aby rozpoznal odpad obsahujúci sklo, ktorý nespĺňa kritériá stanovené v tomto oddiele.

2.2.

Odpad obsahujúci sklo zo zmiešaného mestského pevného odpadu alebo zo zdravotníckeho odpadu sa nepoužíva ako vstupný materiál.

2.3.

Nebezpečný odpad sa nepoužíva ako vstupný materiál.

Oddiel 3.   Procesy a techniky spracovania

3.1.

Odpad obsahujúci sklo sa zbiera, triedi a spracúva a od tohto okamihu je natrvalo oddelené od akéhokoľvek iného odpadu.

3.2.

Všetky procesy spravovania ako: drvenie, triedenie, oddeľovanie alebo čistenie potrebné na prípravu drveného skla na priame použitie (prostredníctvom pretavovania) pri výrobe sklenených materiálov alebo predmetov boli dokončené.

 


(1)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.


PRÍLOHA II

Vyhlásenie o zhode s kritériami určujúcimi, že drvené sklo prestáva byť odpadom, uvedené v článku 4 ods. 1

1.

Výrobca/dovozca drveného skla:

Názov:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Tel.:

Fax:

E-mail:

2.

a)

Názov alebo kód kategórie drveného skla v súlade s priemyselnou špecifikáciou alebo normou:

b)

Hlavné technické ustanovenia priemyselnej špecifikácie alebo normy vrátane súladu s požiadavkami kvality výrobku, ktorý prestal byť odpadom, na nesklenené zložky, t. j. obsah železných kovov, neželezných kovov, neželezných/nesklenených anorganických a organických látok:

3.

Zásielka drveného skla spĺňa priemyselné špecifikácie alebo normy uvedené v bode 2.

4.

Veľkosť zásielky v kg:

5.

Výrobca drveného skla uplatňuje systém riadenia, ktorý je v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1179/2012, ktorý overil akreditovaný orgán posudzovania zhody alebo environmentálny overovateľ alebo nezávislý externý overovateľ v prípade, že drvené sklo, ktoré prestalo byť odpadom, sa dováža na colné územie Únie.

6.

Zásielka drveného skla spĺňa kritériá uvedené v odsekoch 1 až 3 článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1179/2012.

7.

Materiál v tejto zásielke je určený výlučne na priame použitie pri výrobe sklenených materiálov alebo predmetov v procesoch pretavovania.

8.

Vyhlásenie výrobcu/dovozcu drveného skla:

Podľa svojho najlepšieho vedomia potvrdzujem úplnosť a správnosť uvedených informácií.

Meno:

Dátum:

Podpis: