12.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1158/2012

z 27. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, obchod s ktorými je obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.

(2)

Do prílohy III k dohovoru sa nedávno pridali tieto druhy: Diospyros aculeata, Diospyros analamerensis, Diospyros anosivolensis, Diospyros baroniana, Diospyros bemarivensis, Diospyros bernieri, Diospyros bernieriana, Diospyros bezofensis, Diospyros boinensis, Diospyros boivinii, Diospyros calophylla, Diospyros caucheana, Diospyros cinnamomoides, Diospyros clusiifolia, Diospyros conifera, Diospyros coursiana, Diospyros cupulifera, Diospyros danguyana, Diospyros decaryana, Diospyros dycorypheoides, Diospyros ebenifera, Diospyros enervis, Diospyros erinacea, Diospyros erythrosperma, Diospyros filipes, Diospyros fuscovelutina, Diospyros geayana, Diospyros gneissicola, Diospyros gracilipes, Diospyros greveana, Diospyros haplostylis, Diospyros hazomainty, Diospyros hemiteles, Diospyros heterosepala, Diospyros humbertiana, Diospyros humbertii, Diospyros implexicalyx, Diospyros ketsensis, Diospyros laevis, Diospyros lamiana, Diospyros lanceolata, Diospyros latispathulata, Diospyros lenticellata, Diospyros leucomelas, Diospyros leucocalyx, Diospyros lokohensis, Diospyros louveli, Diospyros madagascariensis, Diospyros madecassa, Diospyros magnifolia, Diospyros manampetsae, Diospyros mangabensis, Diospyros mangorensis, Diospyros mapingo, Diospyros masoalensis, Diospyros mcphersonii, Diospyros meeusiana, Diospyros microrhombus, Diospyros montigena, Diospyros myriophylla, Diospyros myrtifolia, Diospyros myrtilloides, Diospyros natalensis, Diospyros neraudii, Diospyros nigricans, Diospyros nodosa, Diospyros obducta, Diospyros occlusa, Diospyros olacinoides, Diospyros onivensis, Diospyros parifolia, Diospyros parvifolia, Diospyros perreticulata, Diospyros perrieri, Diospyros pervillei, Diospyros platycalyx, Diospyros pruinosa, Diospyros quartzitarium, Diospyros quercina, Diospyros revaughanii, Diospyros rubrolanata, Diospyros sakalavarum, Diospyros sclerophylla, Diospyros seychellarum, Diospyros sphaerosepala, Diospyros stenocarpa, Diospyros striicalyx, Diospyros subacuta, Diospyros subenervis, Diospyros subfalciformis, Diospyros subsessifolia, Diospyros subtrinervis, Diospyros tampinensis, Diospyros tetraceros, Diospyros tetrapoda, Diospyros torquata, Diospyros toxicaria, Diospyros tropophylla, Diospyros urschii, Diospyros velutipes, Diospyros vera, Diospyros vescoi, Diospyros viguieriana, Dalbergia louvelii, Dalbergia monticola, Dalbergia normandii, Dalbergia purpurascens, Dalbergia xerophila (všetky s poznámkou) na žiadosť Madagaskaru; Dalbergia darienensis, Dalbergia retusa (obe s poznámkou) na žiadosť Panamy; Cryptobranchus alleganiensis na žiadosť Spojených štátov amerických; Sphyrna lewini na žiadosť Kostariky.

(3)

Zmeny a doplnenia prílohy III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny a doplnenia prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(4)

K rodovému záznamu Agalychnis spp. v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mala vložiť poznámka pod čiarou s názvami tých piatich druhov, na ktoré sa tento záznam vzťahuje.

(5)

K záznamu Scleropages formosus v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mala vložiť poznámka pod čiarou, aby sa uviedlo, že tento záznam obsahuje novo opísaný taxón Scleropages inscriptus.

(6)

Názov radu „RAJIFORMES“ by sa mal nahradiť radom „PRISTIFORMES“, ktorý by správne odkazoval na taxonomickú referenciu prijatú CITES.

(7)

Poznámky k záznamu Cedrela fissilis, Cedrela lilloi a Cedrela odorata v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mali zmeniť a doplniť a záznam týchto druhov v prílohe D k uvedenému nariadeniu by sa mal následne vypustiť, aby sa odstránil nesúlad medzi prílohami k CITES a prílohami k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(8)

Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k tomuto nariadeniu.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1.

Druhy uvedené v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:

a)

menom druhu alebo

b)

menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.

2.

Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3.

Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.

4.

Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 2009/147/ES (1) alebo smernice Rady 92/43/EHS (2).

5.

Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:

a)

‚ssp.‘ sa používa na označenie poddruhu;

b)

‚var(s).‘ sa používa na označenie odrody (odrôd) a

c)

‚fa.‘ sa používa na označenie formy.

6.

Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.

7.

(I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.

8.

(II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.

9.

(III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.

10.

‚Kultivar‘ podľa vymedzenia v 8. vydaní Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón ani kultivar sa za ako taký nemôže považovať dovtedy, kým názov jeho kategórie a obmedzenie neboli formálne uverejnené v najnovšom vydaní Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny.

11.

Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlíšiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

12.

Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) tohto nariadenia symbol ‚#‘, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a

d)

plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla.

#2

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien a peľu a

b)

hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#3

Označuje celé a rezané korene a ich časti.

#4

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená Beccariophoenix madagascariensis a Neodypsis decaryi vyvezené z Madagaskaru;

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;

d)

plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;

e)

stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Opuntia podrod Opuntia a Selenicereus (Cactaceae) a

f)

hotových výrobkov z Euphorbia antisyphilitica, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#5

Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.

#6

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.

#7

Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.

#8

Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.

#9

Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom ‚vyrobené z materiálu Hoodia spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s výkonnými orgánmi CITES v Botswane/Namíbii/Juhoafrickej republike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx‘.

#10

Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.

#11

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.

#12

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a éterický olej okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#13

Označuje jadro (takisto známe ako ‚endosperm‘, ‚dužina‘ alebo ‚kopra‘) a všetky jeho deriváty.

13.

Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.

14.

Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.

15.

Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené nasledovne:

§ 1

Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2

Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.

16.

Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty označené nasledovne:

§ 3

Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4

Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

 

Príloha A

Príloha B

Príloha C

Bežné pomenovanie

FAUNA/ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA

 

 

 

cicavce

ARTIODACTYLA

 

 

 

párnokopytníky

Antilocapridae

 

 

 

vidlorohovité

Antilocapra americana (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

 

vidloroh prériový

Bovidae

 

 

 

turovité

Addax nasomaculatus (I)

 

 

antilopa adax

 

Ammotragus lervia (II)

 

paovca hrivnatá

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál)

antilopa indická

 

Bison bison athabascae (II)

 

bizón lesný

Bos gaurus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bos frontalis, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadania)

 

 

gaur

Bos mutus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bos grunniens, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

 

 

jak

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bubalus bubalis, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

byvol vodný

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa nížinný

Bubalus mindorensis (I)

 

 

byvol tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 

 

anoa horský

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin dlhosrstý

Capra falconeri (I)

 

 

koza skrutkorohá

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

serov černastý

Capricornis rubidus (I)

 

 

serov červený

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

goral sumatriansky

Capricornis thar (I)

 

 

serov himalájsky

 

Cephalophus brookei (II)

 

chocholatka Brookova

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka čiernochrbtá

Cephalophus jentinki (I)

 

 

chocholatka Jentinkova

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyho

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

chocholatka žltochrbtá

 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka pásavá

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

byvolec bieloritný

Gazella cuvieri (I)

 

 

gazela atlaská

 

 

Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)

gazela dorkas

Gazella leptoceros (I)

 

 

gazela piesočná

Hippotragus niger variani (I)

 

 

antilopa vrania angolská

 

Kobus leche (II)

 

vodárka lečve

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

goral hnedý

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

goral amurský

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral sivý

Naemorhedus griseus (I)

 

 

goral sečuánsky

Nanger dama (I)

 

 

gazela dama

Oryx dammah (I)

 

 

oryx šabľorohý

Oryx leucoryx (I)

 

 

oryx arabský

 

Ovis ammon (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

ovca argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

ovca argali tibetská

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

ovca argali turkménska

 

Ovis canadensis (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

ovca hruborohá

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

muflón cyperský

 

Ovis vignei (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

ovca urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

ovca urial ladacká

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

antilopa čiru

 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

kamzík abruzský

 

Saiga borealis (II)

 

sajga mongolská

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga stepná

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa štvorrohá

Camelidae

 

 

 

ťavovité

 

Lama guanicoe (II)

 

lama huanako

Vicugna vicugna (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)

Vicugna vicugna (II) (Len populácie Argentíny  (3) [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie  (4) [celá populácia]; Čile  (5) [populácia regiónu Primera]; Peru  (6) [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)

 

lama vikuňa

Cervidae

 

 

 

jeleňovité

Axis calamianensis (I)

 

 

axis kalamiánsky

Axis kuhlii (I)

 

 

axis baveánsky

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

jeleň kančí indočínsky

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

jeleník močiarny

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jeleň lesný stredoázijský

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jeleň lesný berberský

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

jeleň lesný hangul

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

daniel mezopotámsky

Hippocamelus spp. (I)

 

 

rod huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

jeleník červený stredoamerický

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

mundžak čierny

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

mundžak veľký

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jeleník bielochvostý guatemalský

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

jeleník pampový

 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severný

Pudu puda (I)

 

 

pudu južný

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

jeleň barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

jeleň thamin

Hippopotamidae

 

 

 

hrochovité

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík pralesný

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 

 

 

kabarovité

Moschus spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

Moschus spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)

 

rod kabar

Suidae

 

 

 

diviakovité

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa východná

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

babirusa bolabatu

Babyrousa celebensis (I)

 

 

babirusa celebská

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

babirusa togeánska

Sus salvanius (I)

 

 

diviak trpasličí

Tayassuidae

 

 

 

pekariovité

 

Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií Pecari tajacu v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

rod pekari

Catagonus wagneri (I)

 

 

pekari Wagnerov

CARNIVORA

 

 

 

šelmy

Ailuridae

 

 

 

pandovité

Ailurus fulgens (I)

 

 

panda červená

Canidae

 

 

 

psovité

 

 

Canis aureus (III India)

šakal zlatý

Canis lupus (I/II)

(Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

 

vlk

Canis simensis

 

 

vlk etiópsky

 

Cerdocyon thous (II)

 

mungo krabožravý

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

vlk hrivnatý

 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

líška horská

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

líška Darwinova

 

Lycalopex griseus (II)

 

líška pampová

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

líška Azarova

Speothos venaticus (I)

 

 

pes pralesný

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

líška bengálska

 

Vulpes cana (II)

 

líška kráľovská

 

Vulpes zerda (II)

 

líška fenek

Eupleridae

 

 

 

falanukovité

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

Eupleres goudotii (II)

 

falanuk štíhly

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka malgašská

Felidae

 

 

 

mačkovité

 

Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

 

mačkovité

Acinonyx jubatus (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 1 tohto nariadenia)

 

 

gepard

Caracal caracal (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

karakal

Catopuma temminckii (I)

 

 

mačka Temminckova

Felis nigripes (I)

 

 

mačka čiernonohá

Felis silvestris (II)

 

 

mačka lesná

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

mačka maloškvrnitá

Leopardus jacobitus (I)

 

 

mačka horská

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

oncila

Leopardus wiedii (I)

 

 

mačka dlhochvostá

Lynx lynx (II)

 

 

rys ostrovid

Lynx pardinus (I)

 

 

rys španielsky

Neofelis nebulosa (I)

 

 

leopard obláčikový

Panthera leo persica (I)

 

 

lev ázijský

Panthera onca (I)

 

 

jaguár

Panthera pardus (I)

 

 

leopard škvrnitý

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

Pardofelis marmorata (I)

 

 

mačka mramorovaná

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka bengálska

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

mačka iriomotská

Prionailurus planiceps (I)

 

 

mačka plochočelá

Prionailurus rubiginosus (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka červenoškvrnitá

Puma concolor coryi (I)

 

 

puma floridská

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

puma kostarická

Puma concolor couguar (I)

 

 

puma východoamerická

Puma yagouaroundi (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

leopard snežný

Herpestidae

 

 

 

mungovité

 

 

Herpestes fuscus (III India)

mungo krátkochvostý hnedý

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

mungo indický

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

mungo Geoffroyov zlatoškvrnitý

 

 

Herpestes smithii (III India)

mungo Smithov

 

 

Herpestes urva (III India)

mungo krabožravý

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

mungo pásavokrký

Hyaenidae

 

 

 

hyenovité

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka cibetkovitá

Mephitidae

 

 

 

skunkorodé

 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk patagónsky

Mustelidae

 

 

 

lasicovité

Lutrinae

 

 

 

vydrorodé

 

Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

vydry

Aonyx capensis microdon (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

vydra konžská

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

vydra morská južná

Lontra felina (I)

 

 

vydra pobrežná

Lontra longicaudis (I)

 

 

vydra dlhochvostá

Lontra provocax (I)

 

 

vydra južná

Lutra lutra (I)

 

 

vydra riečna

Lutra nippon (I)

 

 

vydra japonská

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

vydra obrovská

Mustelinae

 

 

 

lasicorodé

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tajra sivohlavá

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon veľký

 

 

Martes flavigula (III India)

kuna charza

 

 

Martes foina intermedia (III India)

poddruh kuny skalnej

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

kuna nilgirská

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

mediar svetlochrbtý

Mustela nigripes (I)

 

 

tchor čiernonohý

Odobenidae

 

 

 

mrožovité

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mrož ľadový

Otariidae

 

 

 

uškatcovité

 

Arctocephalus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod uškatec

Arctocephalus philippii (II)

 

 

uškatec čilský

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

uškatec guadelupský

Phocidae

 

 

 

tuleňovité

 

Mirounga leonina (II)

 

tuleň sloní

Monachus spp. (I)

 

 

rod tuleň

Procyonidae

 

 

 

medvedíkovité

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

olingo štíhly

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

fret stredoamerický

 

 

Nasua narica (III Honduras)

nosáľ bieloústy

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguaj)

nosáľ bieloústy juhobrazílsky

 

 

Potos flavus (III Honduras)

medvedík kynkažu

Ursidae

 

 

 

medveďovité

 

Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

medveďovité

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

panda veľká

Helarctos malayanus (I)

 

 

medveď malajský

Melursus ursinus (I)

 

 

medveď pyskatý

Tremarctos ornatus (I)

 

 

medveď okuliarnatý

Ursus arctos (I/II)

(V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v príllohe II)

 

 

medveď hnedý

Ursus thibetanus (I)

 

 

medveď himalájsky

Viverridae

 

 

 

cibetkovité

 

 

Arctictis binturong (III India)

binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 

Cynogale bennettii (II)

 

ciberka vydrovitá

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

cibetka Derbyho

 

 

Paguma larvata (III India)

musang škraboškový

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

musang malajský

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

musang tmavý

 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pásavý

Prionodon pardicolor (I)

 

 

linsang škvrnitý

 

 

Viverra civettina (III India)

cibetka malabarská

 

 

Viverra zibetha (III India)

cibetka veľká

 

 

Viverricula indica (III India)

cibetka malá

CETACEA

 

 

 

veľrybotvaré cicavce

CETACEA spp. (I/II) (7)

 

 

veľrybotvaré cicavce

CHIROPTERA

 

 

 

netopiere

Phyllostomidae

 

 

 

listonosovité

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguaj)

listonos čiarkovaný

Pteropodidae

 

 

 

kaloňovité

 

Acerodon spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kalone rodu Acerodon

Acerodon jubatus (I)

 

 

kaloň hrivnatý

 

Pteropus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kalone rodu Pteropus

Pteropus insularis (I)

 

 

kaloň truk

Pteropus livingstonii (II)

 

 

kaloň komorský

Pteropus loochoensis (I)

 

 

kaloň okinawský

Pteropus mariannus (I)

 

 

kaloň mariánsky

Pteropus molossinus (I)

 

 

kaloň ponpejský

Pteropus pelewensis (I)

 

 

kaloň mikronézsky

Pteropus pilosus (I)

 

 

kaloň palauský

Pteropus rodricensis (II)

 

 

kaloň rodriguezský

Pteropus samoensis (I)

 

 

kaloň samoanský

Pteropus tonganus (I)

 

 

kaloň tonžský

Pteropus ualanus (I)

 

 

kaloň ualanský

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

kaloň pembský

Pteropus yapensis (I)

 

 

kaloň yapský

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

pásavcovité

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

pásavec holochvostý

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguaj)

pásavec tatoa

 

Chaetophractus nationi (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

pásavec bolívijský

Priodontes maximus (I)

 

 

pásavec obrovský

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

kunovcovité

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

vakomyš dlhochvostá

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

vakomyš piesočná

Thylacinidae

 

 

 

vakovlkovité

Thylacinus cynocephalus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

vakovlk tasmánsky

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

kengurovité

 

Dendrolagus inustus (II)

 

stromokengura sivá

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

stromokengura medveďovitá

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

valabia dlhochvostá

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

valabia pásavá

Onychogalea fraenata (I)

 

 

valabia uzdičková

Onychogalea lunata (I)

 

 

valabia znamienková

Phalangeridae

 

 

 

kuskusovité

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus Flanneryho

 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus južný

 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus sivý

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus admirálsky

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus škvrnitý

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus papuánsky

Potoroidae

 

 

 

potkanokengurovité

Bettongia spp. (I)

 

 

rod potkanokengura

Caloprymnus campestris (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

potkanokengura púšťová

Vombatidae

 

 

 

vombatovité

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

vombat severný

LAGOMORPHA

 

 

 

dvojitozubce

Leporidae

 

 

 

zajacovité

Caprolagus hispidus (I)

 

 

králik štetinatý

Romerolagus diazi (I)

 

 

králik lávový

MONOTREMATA

 

 

 

kloakovce

Tachyglossidae

 

 

 

ježurovité

 

Zaglossus spp. (II)

 

rod ježura

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

bandikutovité

Chaeropus ecaudatus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

bandikut dvojprstý

Peramelidae

 

 

 

bandikutovité

Perameles bougainville (I)

 

 

bandikut hrubosrstý

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

bandikut králikovitý

Macrotis leucura (I)

 

 

bandikut bielochvostý

PERISSODACTYLA

 

 

 

nepárnokopytníky

Equidae

 

 

 

koňovité

Equus africanus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Equus asinus, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

 

 

somár africký

Equus grevyi (I)

 

 

zebra Grévyho

Equus hemionus (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Equus hemionus hemionus a Equus hemionus khur sú uvedené v prílohe I)

 

 

somár ázijský

Equus kiang (II)

 

 

kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

kôň Przewalského

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra horská Hartmanovej

Equus zebra zebra (I)

 

 

zebra horská kapská

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorožcovité

Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem populácií poddruhov uvedených v prílohe B)

 

 

nosorožcovité

 

Ceratotherium simum simum (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

nosorožec tuponosý južný

Tapiridae

 

 

 

tapírovité

Tapiridae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)

 

 

tapírovité

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír juhoamerický

PHOLIDOTA

 

 

 

šupinavce

Manidae

 

 

 

šupinavcovité

 

Manis spp. (II)

(Pre exempláre druhov Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica a Manis pentadactyla odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

rod šupinavec

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

leňochovité

 

Bradypus variegatus (II)

 

leňoch hnedokrký

Megalonychidae

 

 

 

leňochovité

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

leňoch Hoffmanov

Myrmecophagidae

 

 

 

mravčiarovité

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravčiar trojprstý

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravčiar mexický

PRIMATES

 

 

 

primáty

 

PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

primáty

Atelidae

 

 

 

malpovité

Alouatta coibensis (I)

 

 

vrešťan koibský

Alouatta palliata (I)

 

 

vrešťan pláštikový

Alouatta pigra (I)

 

 

vrešťan guatemalský

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

pavučiak čiernoruký tmavočelý

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

pavučiak čiernoruký panamský

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

pavučiak muriki

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

muriki severný

Oreonax flavicauda (I)

 

 

pavučiak žltochvostý

Cebidae

 

 

 

malpovité

Callimico goeldii (I)

 

 

kalimiko skákavý

Callithrix aurita (I)

 

 

kosmáč čierny

Callithrix flaviceps (I)

 

 

kosmáč žltohlavý

Leontopithecus spp. (I)

 

 

rod levík

Saguinus bicolor (I)

 

 

tamarín dvojfarebný

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

tamarín červenokrký

Saguinus leucopus (I)

 

 

tamarín bielonohý

Saguinus martinsi (I)

 

 

tamarín Martinsov

Saguinus oedipus (I)

 

 

tamarín pinčí

Saimiri oerstedii (I)

 

 

saimiri červenochrbtý

Cercopithecidae

 

 

 

mačiakovité

Cercocebus galeritus (I)

 

 

mangabej chocholatý

Cercopithecus diana (I)

 

 

mačiak diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

mačiak Rolowayov

Cercopithecus solatus (II)

 

 

mačiak gabonský

Colobus satanas (II)

 

 

gueréza čierna

Macaca silenus (I)

 

 

makak vanderu

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

mandril čiernotváry (dril)

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril pestrotváry

Nasalis larvatus (I)

 

 

kahau nosatý

Piliocolobus foai (II)

 

 

gueréza stredoafrická

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gueréza iringa

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

gueréza zanzibarská

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

gueréza Pennantova

Piliocolobus preussi (II)

 

 

gueréza Preussova

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

gueréza kenská

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

gueréza ugandská

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

gueréza Thollonova

Presbytis potenziani (I)

 

 

hulman mentavejský

Pygathrix spp. (I)

 

 

rod langur

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

rod langur

Semnopithecus ajax (I)

 

 

hulman kašmírsky

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

hulman malabarský

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hulman posvätný

Semnopithecus hector (I)

 

 

hulman kumaonský

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

hulman čiernonohý

Semnopithecus priam (I)

 

 

hulman južný

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

hulman nepálsky

Simias concolor (I)

 

 

kahau mentavejský

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

hulman čiernobiely

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

hulman uzdičkový

Trachypithecus geei (I)

 

 

hulman zlatý

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hulman hatinský

Trachypithecus johnii (II)

 

 

hulman nilgirský

Trachypithecus laotum (II)

 

 

hulman laoský

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

hulman chocholatý

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hulman bielohlavý

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

hulman Shortridgov

Cheirogaleidae

 

 

 

makiovité

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

makiovité

Daubentoniidae

 

 

 

ksukolovité

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ksukol chvostnatý

Hominidae

 

 

 

ľudoopovité

Gorilla beringei (I)

 

 

gorila východná

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

Pan spp. (I)

 

 

rod šimpanz

Pongo abelii (I)

 

 

orangutan sumatriansky

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

Hylobatidae

 

 

 

gibonovité

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibonovité

Indriidae

 

 

 

indriovité

Indriidae spp. (I)

 

 

indriovité

Lemuridae

 

 

 

lemurovité

Lemuridae spp. (I)

 

 

lemurovité

Lepilemuridae

 

 

 

pralemurovité

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

pralemurovité

Lorisidae

 

 

 

lorisovité

Nycticebus spp. (I)

 

 

rod útloň

Pitheciidae

 

 

 

 

Cacajao spp. (I)

 

 

rod uakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

titi

Callicebus melanochir (II)

 

 

titi

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

titi

Callicebus personatus (II)

 

 

titi čiernohlavý

Chiropotes albinasus (I)

 

 

saki bielonosý

Tarsiidae

 

 

 

okáľovité

Tarsius spp. (II)

 

 

rod okáľ

PROBOSCIDEA

 

 

 

chobotnáče

Elephantidae

 

 

 

slonovité

Elephas maximus (I)

 

 

slon ázijský

Loxodonta africana (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)

Loxodonta africana (II)

(Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (8); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)

 

slon africký

RODENTIA

 

 

 

hlodavce

Chinchillidae

 

 

 

činčilovité

Chinchilla spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

 

 

rod činčila

Cuniculidae

 

 

 

pakovité

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 

 

 

agutiovité

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti škvrnitý

Erethizontidae

 

 

 

urzonovité

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguaj)

kuandu paraguajský

Hystricidae

 

 

 

dikobrazovité

Hystrix cristata

 

 

dikobraz hrebenatý

Muridae

 

 

 

myšovité

Leporillus conditor (I)

 

 

potkan dlhouchý

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

myš vlnatá

Xeromys myoides (I)

 

 

myš vodná

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

potkan hrubochvostý

Sciuridae

 

 

 

vevericovité

Cynomys mexicanus (I)

 

 

svišť mexický

 

 

Marmota caudata (III India)

svišť dlhochvostý

 

 

Marmota himalayana (III India)

svišť himalájsky

 

Ratufa spp. (II)

 

rod ratufa

 

Callosciurus erythraeus

 

veverica červenkavá

 

Sciurus carolinensis

 

veverica sivá

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

veverica Deppeho

 

Sciurus niger

 

veverica líščia

SCANDENTIA

 

 

 

tany

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 

 

 

sirény

Dugongidae

 

 

 

dugongovité

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

lamantínovité

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis a Trichechus manatus sú uvedené v prílohe I. Trichechus senegalensis je uvedený v prílohe II)

 

 

lamantínovité

AVES

 

 

 

vtáky

ANSERIFORMES

 

 

 

husotvaré

Anatidae

 

 

 

kačicovité

Anas aucklandica (I)

 

 

kačica nelietavá

 

Anas bernieri (II)

 

kačica Bernierova

Anas chlorotis (I)

 

 

kačica hnedá

 

Anas formosa (II)

 

kačica dvojškvrnová

Anas laysanensis (I)

 

 

kačica divá laysanská

Anas nesiotis (I)

 

 

kačica ostrovná

Anas querquedula

 

 

kačica chrapľavá

Asarcornis scutulata (I)

 

 

kačica pralesná

Aythya innotata

 

 

chochlačka

Aythya nyroca

 

 

chochlačka bielooká

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

bernikla bielobradá

Branta ruficollis (II)

 

 

bernikla červenokrká

Branta sandvicensis (I)

 

 

bernila havajská

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

pižmovka lesklá

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskoroba biela

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť čiernokrká

 

Dendrocygna arborea (II)

 

kačica stromová

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

kačica sivokrká

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

kačica dvojfarebná

Mergus octosetaceus

 

 

potápač

 

Oxyura jamaicensis

 

potápnica

Oxyura leucocephala (II)

 

 

potápnica bielohlavá

Rhodonessa caryophyllacea (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

kačica ružovohlavá

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

hrebenatka škvrnitá

Tadorna cristata

 

 

kazarka

APODIFORMES

 

 

 

dážďovníkotvaré

Trochilidae

 

 

 

kolibríkovité

 

Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kolibríkovité

Glaucis dohrnii (I)

 

 

kolibrík

CHARADRIIFORMES

 

 

 

kulíkotvaré

Burhinidae

 

 

 

ležiakovité

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

ležiak pásikavohlavý

Laridae

 

 

 

čajkovité

Larus relictus (I)

 

 

čajka

Scolopacidae

 

 

 

slukovité

Numenius borealis (I)

 

 

hvizdák krátkozobý

Numenius tenuirostris (I)

 

 

hvizdák tenkozobý

Tringa guttifer (I)

 

 

kalužiak

CICONIIFORMES

 

 

 

bocianotvaré

Ardeidae

 

 

 

volavkovité

Ardea alba

 

 

volavka biela

Bubulcus ibis

 

 

volavka chochlatá

Egretta garzetta

 

 

volavka striebristá

Balaenicipitidae

 

 

 

člnozobcovité

 

Balaeniceps rex (II)

 

člnozobec kráľovský

Ciconiidae

 

 

 

bocianovité

Ciconia boyciana (I)

 

 

bocian čiernozobý

Ciconia nigra (II)

 

 

bocian čierny

Ciconia stormi

 

 

bocian

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru veľký

Leptoptilos dubius

 

 

bocian argala

Mycteria cinerea (I)

 

 

miktéria

Phoenicopteridae

 

 

 

plameniakovité

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

plameniakovité

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plameniak ružový

Threskiornithidae

 

 

 

ibisovité

 

Eudocimus ruber (II)

 

kvara červená

Geronticus calvus (II)

 

 

ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

ibis skalný

Nipponia nippon (I)

 

 

japonka červenozobá

Platalea leucorodia (II)

 

 

lyžičiar biely

Pseudibis gigantea

 

 

ibis obrovský

COLUMBIFORMES

 

 

 

holubotvaré

Columbidae

 

 

 

holubovité

Caloenas nicobarica (I)

 

 

veľkohrivec bradavičnatý

Claravis godefrida

 

 

dudlavec pásavokrídly

Columba livia

 

 

holub skalný

Ducula mindorensis (I)

 

 

plodožer mindorský

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holub krvavý

 

Goura spp. (II)

 

rod korunáč

Leptotila wellsi

 

 

jurítka grenadská

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurícius)

hrdlička ružová

Streptopelia turtur

 

 

hrdlička poľná

CORACIIFORMES

 

 

 

krakľotvaré

Bucerotidae

 

 

 

zobákorožcovité

 

Aceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod zobákorožec

Aceros nipalensis (I)

 

 

zobákorožec hrdzavochvostý

 

Anorrhinus spp. (II)

 

rod zobákorožec

 

Anthracoceros spp. (II)

 

rod zobákorožec

 

Berenicornis spp. (II)

 

zobákorožec (rod vráskavka)

 

Buceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod zobákorožec

Buceros bicornis (I)

 

 

zobákorožec dvojrohý

 

Penelopides spp. (II)

 

rod zobákorožec (rod vráskavka)

Rhinoplax vigil (I)

 

 

zobákorožec ostražitý

 

Rhyticeros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod zobákorožec (rod vráskavka)

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

vráskavka bielohrdlá

CUCULIFORMES

 

 

 

kukučkotvaré

Musophagidae

 

 

 

banániarovité

 

Tauraco spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod turako

Tauraco bannermani (II)

 

 

turako

FALCONIFORMES

 

 

 

sokolotvaré

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

sokolotvaré

Accipitridae

 

 

 

jastrabovité

Accipiter brevipes (II)

 

 

jastrab krátkoprstý

Accipiter gentilis (II)

 

 

jastrab lesný

Accipiter nisus (II)

 

 

jastrab krahulec

Aegypius monachus (II)

 

 

sup tmavohnedý

Aquila adalberti (I)

 

 

orol iberský

Aquila chrysaetos (II)

 

 

orol skalný

Aquila clanga (II)

 

 

orol hrubozobý

Aquila heliaca (I)

 

 

orol kráľovský

Aquila pomarina (II)

 

 

orol krikľavý

Buteo buteo (II)

 

 

myšiak lesný

Buteo lagopus (II)

 

 

myšiak severský

Buteo rufinus (II)

 

 

myšiak hrdzavý

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

luniakovec dlhozobý

Circaetus gallicus (II)

 

 

hadiar krátkoprstý

Circus aeruginosus (II)

 

 

kaňa močiarna

Circus cyaneus (II)

 

 

kaňa sivá

Circus macrourus (II)

 

 

kaňa stepná

Circus pygargus (II)

 

 

kaňa popolavá

Elanus caeruleus (II)

 

 

luniak sivý

Eutriorchis astur (II)

 

 

hadožer jastrabovitý

Gypaetus barbatus (II)

 

 

bradáň žltohlavý

Gyps fulvus (II)

 

 

sup bielohlavý

Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

 

 

rod orliak

Harpia harpyja (I)

 

 

harpya opičiarka

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

orol jastrabovitý

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

orol myšiakovitý

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

myšiakovec čiarkavohlavý

Milvus migrans (II) (Okrem poddruhu Milvus migrans lineatus, ktorý je zaradený do prílohy B)

 

 

haja tmavá

Milvus milvus (II)

 

 

haja červená

Neophron percnopterus (II)

 

 

sup biely

Pernis apivorus (II)

 

 

včelár lesný

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

opičiar veľkozobý

Cathartidae

 

 

 

kondorovité

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kondor veľkozobý

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor kráľovský

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor veľký

Falconidae

 

 

 

sokolovité

Falco araeus (I)

 

 

sokol pomarančovobruchý

Falco biarmicus (II)

 

 

sokol tmavý

Falco cherrug (II)

 

 

sokol rároh

Falco columbarius (II)

 

 

sokol kobec

Falco eleonorae (II)

 

 

sokol ostrovný

Falco jugger (I)

 

 

sokol lagar

Falco naumanni (II)

 

 

sokol bielopazúrový

Falco newtoni (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)

 

 

sokol červenochrbtý

Falco pelegrinoides (I)

 

 

sokol hrdzavohlavý

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol sťahovavý

Falco punctatus (I)

 

 

sokol bodkavý

Falco rusticolus (I)

 

 

sokol poľovnícky

Falco subbuteo (II)

 

 

sokol lastovičiar

Falco tinnunculus (II)

 

 

sokol myšiar

Falco vespertinus (II)

 

 

sokol červenonohý

Pandionidae

 

 

 

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

kršiak rybožravý

GALLIFORMES

 

 

 

kurotvaré

Cracidae

 

 

 

hokovité

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

hoko modrozobý

Crax blumenbachii (I)

 

 

hoko červenozobý

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

hoko žltohrčkatý

 

Crax fasciolata

 

hoko kučeravý

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

hoko korunkatý

 

 

Crax rubra (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)

hoko hrčkatozobý

Mitu mitu (I)

 

 

hoko mitu

Oreophasis derbianus (I)

 

 

hoko horský

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

šuan zelenkavý

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

hoko prilbatý

Penelope albipennis (I)

 

 

penelopa bielokrídla

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

penelopa bielochocholatá

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

guan horský

Pipile jacutinga (I)

 

 

guan čiernočelý

Pipile pipile (I)

 

 

guan modrohrdlý

Megapodiidae

 

 

 

tabonovité

Macrocephalon maleo (I)

 

 

tabon veľkohlavý

Phasianidae

 

 

 

bažantovité

 

Argusianus argus (II)

 

argus páví

Catreus wallichii (I)

 

 

bažant škvrnitý

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

prepelica virgínska

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

uškáň biely

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

uškáň bielochrbtý

 

Gallus sonneratii (II)

 

kura čiarkovaná

 

Ithaginis cruentus (II)

 

vrchár krvavý

Lophophorus impejanus (I)

 

 

bažant lesklý

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

bažant zelenochvostý

Lophophorus sclateri (I)

 

 

bažant Sclaterov

Lophura edwardsi (I)

 

 

bažant pestrý

 

Lophura hatinhensis

 

bažant vietnamský

Lophura imperialis (I)

 

 

bažant cisársky

Lophura swinhoii (I)

 

 

bažant sedlatý

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

moriak páví

Odontophorus strophium

 

 

prepelka goliernatá

Ophrysia superciliosa

 

 

garvalka himalájska

 

Pavo muticus (II)

 

páv chocholatý

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

bažant páví

 

Polyplectron germaini (II)

 

bažant hnedý

 

Polyplectron malacense (II)

 

bažant malajský

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

bažant palavanský

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

bažant

Rheinardia ocellata (I)

 

 

bažant perlový

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

bažant Elliotov

Syrmaticus humiae (I)

 

 

bažant Humeov

Syrmaticus mikado (I)

 

 

bažant mikado

Tetraogallus caspius (I)

 

 

ular kaspický

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

ular škvrnitý

Tragopan blythii (I)

 

 

tragopan peniažtekový

Tragopan caboti (I)

 

 

tragopan Cabotov

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

tragopan čiernohlavý

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

tragopan rožkatý

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

jariabok kupido

GRUIFORMES

 

 

 

žeriavotvaré

Gruidae

 

 

 

žeriavovité

 

Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

žeriavovité

Grus americana (I)

 

 

žeriav škriekavý

Grus canadensis (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Grus canadensis nesiotes a Grus canadensis pulla sú uvedené v prílohe I)

 

 

žeriav plavokrký

Grus grus (II)

 

 

žeriav popolavý

Grus japonensis (I)

 

 

žeriav čierno-biely

Grus leucogeranus (I)

 

 

žeriav biely

Grus monacha (I)

 

 

žeriav čierny

Grus nigricollis (I)

 

 

žeriav čiernokrký

Grus vipio (I)

 

 

žeriav bielokrký

Otididae

 

 

 

dropovité

 

Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

dropovité

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

drop čiernotemenný

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

drop orientálny

Chlamydotis undulata (I)

 

 

drop hrivnatý

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

drop

Otis tarda (II)

 

 

drop fúzatý

Sypheotides indicus (II)

 

 

drop

Tetrax tetrax (II)

 

 

drop obojkový

Rallidae

 

 

 

chriašteľovité

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

veka (chriašteľ)

Rhynochetidae

 

 

 

kaguovité

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu vlasatý

PASSERIFORMES

 

 

 

vrabcotvaré

Atrichornithidae

 

 

 

skrabiarovité

Atrichornis clamosus (I)

 

 

skrabiar

Cotingidae

 

 

 

kotingovité

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

vranuša čierna

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

vranuša faraón

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga škvrnitá

 

Rupicola spp. (II)

 

rod skalniak

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

kotinga bielokrídla

Emberizidae

 

 

 

strnádkovité

 

Gubernatrix cristata (II)

 

kardinál zelený

 

Paroaria capitata (II)

 

kardinál červenochrbtý

 

Paroaria coronata (II)

 

kardinál sivý

 

Tangara fastuosa (II)

 

tangara nádherná

Estrildidae

 

 

 

astrildovité

 

Amandava formosa (II)

 

tigríček

 

Lonchura fuscata

 

ryžovník hnedý

 

Lonchura oryzivora (II)

 

ryžovník sivý

 

Poephila cincta cincta (II)

 

pásovník krátkochvostý

Fringillidae

 

 

 

pinkovité

Carduelis cucullata (I)

 

 

stehlík ohnivý

 

Carduelis yarrellii (II)

 

stehlík Yarrelov

Hirundinidae

 

 

 

lastovičkovité

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

okaňa bielooká

Icteridae

 

 

 

trupiálovité

Xanthopsar flavus (I)

 

 

vlhovec

Meliphagidae

 

 

 

medárikovité

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

medárik

Muscicapidae

 

 

 

muchárikovité

Acrocephalus rodericanus (III Maurícius)

 

 

trsteniarik rodrigueský

 

Cyornis ruckii (II)

 

modráň sumatranský

Dasyornis broadbenti litoralis (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

štetinár vločkovaný

 

Garrulax canorus (II)

 

sojkovec spevavý

 

Garrulax taewanus (II)

 

sojkovec tchajvanský

 

Leiothrix argentauris (II)

 

timáliovec

 

Leiothrix lutea (II)

 

timáliovec žltohrdlý

 

Liocichla omeiensis (II)

 

sojkovec oranžovopásy

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

timália

Picathartes oreas (I)

 

 

timália

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurícius)

monarch

Paradisaeidae

 

 

 

rajkovité

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajkovité

Pittidae

 

 

 

pitovité

 

Pitta guajana (II)

 

pita

Pitta gurneyi (I)

 

 

pita žltohrdlá

Pitta kochi (I)

 

 

pita fúzatá

 

Pitta nympha (II)

 

pita pestrá

Pycnonotidae

 

 

 

bylbylovité

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

bylbyl korunkatý

Sturnidae

 

 

 

škorcovité

 

Gracula religiosa (II)

 

beo posvätný

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

majna rothschildova

Zosteropidae

 

 

 

okánikovité

Zosterops albogularis (I)

 

 

kruhoočko

PELECANIFORMES

 

 

 

pelikánotvaré

Fregatidae

 

 

 

fregatovité

Fregata andrewsi (I)

 

 

fregata bielobruchá

Pelecanidae

 

 

 

pelikánovité

Pelecanus crispus (I)

 

 

pelikán kučeravý

Sulidae

 

 

 

sulovité

Papasula abbotti (I)

 

 

sula čiernokrídla

PICIFORMES

 

 

 

ďatlotvaré

Capitonidae

 

 

 

fuzáňovité

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

jumbo hýľovitý

Picidae

 

 

 

ďatlovité

Campephilus imperialis (I)

 

 

chochlák kráľovský

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

ďateľ jávsky

Ramphastidae

 

 

 

tukanovité

 

 

Baillonius bailloni (III Argentína)

arasari zlatý

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arasari obyčajný

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

arasari gaštanovosluchý

 

Pteroglossus viridis (II)

 

arasari zelený

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

tukan pestrý

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

tukan žltohrdlý

 

Ramphastos toco (II)

 

tukan veľkozobý

 

Ramphastos tucanus (II)

 

tukan bieloprsý

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

tukan krkavý

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentína)

tukaník škvrnitozobý

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

potápkotvaré

Podicipedidae

 

 

 

potápkovité

Podilymbus gigas (I)

 

 

potápka atitlanská

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

víchrovníkotvaré

Diomedeidae

 

 

 

albatrosovité

Phoebastria albatrus (I)

 

 

albatros bielochrbtý

PSITTACIFORMES

 

 

 

papagájotvaré

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus a Psittacula krameri, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

papagájotvaré

Cacatuidae

 

 

 

kakaduovité

Cacatua goffiniana (I)

 

 

kakadu Goffinov

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

kakadu bielozobý

Cacatua moluccensis (I)

 

 

kakadu červenochocholatý (molucký)

Cacatua sulphurea (I)

 

 

kakadu žltochochlý

Probosciger aterrimus (I)

 

 

kakadu palmový

Loriidae

 

 

 

loriotivé

Eos histrio (I)

 

 

lori modroprsý

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

 

 

rod lori

Psittacidae

 

 

 

papagájovité

Amazona arausiaca (I)

 

 

amazoňan červenokrký

Amazona auropalliata (I)

 

 

amazoňan žltotylý

Amazona barbadensis (I)

 

 

amazoňan žltočelý

Amazona brasiliensis (I)

 

 

amazoňan červenochvostý

Amazona finschi (I)

 

 

amazoňan fialovotemenný

Amazona guildingii (I)

 

 

amazoňan kráľovský

Amazona imperialis (I)

 

 

amazoňan cisársky

Amazona leucocephala (I)

 

 

amazoňan pestrý (kubánsky)

Amazona oratrix (I)

 

 

amazoňan žltohlavý

Amazona pretrei (I)

 

 

amazoňan okuliarnatý

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

amazoňan belavolíci

Amazona tucumana (I)

 

 

amazoňan nádherný

Amazona versicolor (I)

 

 

amazoňan mnohofarebný

Amazona vinacea (I)

 

 

amazoňan vínovočervený

Amazona viridigenalis (I)

 

 

amazoňan červenočelý

Amazona vittata (I)

 

 

amazoňan belasokrídly

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

rod ara

Ara ambiguus (I)

 

 

ara žltozelená

Ara glaucogularis (I)

 

 

ara modrokrká

Ara macao (I)

 

 

ara arakanga

Ara militaris (I)

 

 

ara zelená (vojenská)

Ara rubrogenys (I)

 

 

ara červenosluchá

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

ara sivomodrá

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

kakariki žltočelý

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

kakariki červenočelý

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

papagáj žltoboký

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

papagáj chocholatý

Guarouba guarouba (I)

 

 

klinochvost žltý

Neophema chrysogaster (I)

 

 

tráviar úhľadný

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

klinochvost žltosluchý

Pezoporus occidentalis (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

zemnár nočný

Pezoporus wallicus (I)

 

 

zemnár vlnkovaný

Pionopsitta pileata (I)

 

 

amazoňan červenohlavý

Primolius couloni (I)

 

 

ara modrohlavá

Primolius maracana (I)

 

 

ara marakana

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

speváčik žltokrídly

Psephotus dissimilis (I)

 

 

speváčik žltoramenný

Psephotus pulcherrimus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 

 

speváčik najkrajší

Psittacula echo (I)

 

 

ladniak (alexander) maurícijský

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

klinochvost modrobradý

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

rod klinochvost

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo sovovitý

RHEIFORMES

 

 

 

nanduotvaré

Rheidae

 

 

 

nanduovité

Pterocnemia pennata (I) (Okrem poddruhu Pterocnemia pennata pennata, ktorý je uvedený v prílohe B)

 

 

nandu Darwinov

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

poddruh nandu Darwinov

 

Rhea americana (II)

 

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

 

 

 

tučniakotvaré

Spheniscidae

 

 

 

tučniakovité

 

Spheniscus demersus (II)

 

tučniak okuliarnatý

Spheniscus humboldti (I)

 

 

tučniak jednopásový

STRIGIFORMES

 

 

 

sovotvaré

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

sovotvaré

Strigidae

 

 

 

sovovité

Aegolius funereus (II)

 

 

kuvik kapcavý

Asio flammeus (II)

 

 

myšiarka močiarna

Asio otus (II)

 

 

myšiarka ušatá

Athene noctua (II)

 

 

kuvik plačlivý

Bubo bubo (II) (Okrem poddruhu Bubo bubo bengalensis, ktorý je uvedený v prílohe B)

 

 

výr skalný

Glaucidium passerinum (II)

 

 

kuvik vrabčí

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

kuvik

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

výrik

Ninox natalis (I)

 

 

sova

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

sova

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sova snežná

Otus ireneae (II)

 

 

výrik

Otus scops (II))

 

 

výrik lesný

Strix aluco (II)

 

 

sova lesná

Strix nebulosa (II)

 

 

sova bradatá

Strix uralensis (II) (Okrem poddruhu Strix uralensis davidi, ktorý je uvedený v prílohe B)

 

 

sova dlhochvostá

Surnia ulula (II)

 

 

krahuľa hôrna

Tytonidae

 

 

 

plamienkovité

Tyto alba (II)

 

 

plamienka driemavá

Tyto soumagnei (I)

 

 

plamienka

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

pštrosotvaré

Struthionidae

 

 

 

pštrosovité

Struthio camelus (I) (Len populácie Alžírska, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

 

pštros dvojprstý

TINAMIFORMES

 

 

 

tinamotvaré

Tinamidae

 

 

 

tinamovité

Tinamus solitarius (I)

 

 

tinama samotárska

TROGONIFORMES

 

 

 

trogónotvaré

Trogonidae

 

 

 

trogónovité

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

trogón kvesal

REPTILIA

 

 

 

plazy

CROCODYLIA

 

 

 

krokodíly

 

CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

krokodíly

Alligatoridae

 

 

 

aligátorovité

Alligator sinensis (I)

 

 

aligátor čínsky

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

kajman okuliarnatý

Caiman latirostris (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)

 

 

kajman širokonosý

Melanosuchus niger (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)

 

 

kajman čierny

Crocodylidae

 

 

 

krokodílovité

Crocodylus acutus (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)

 

 

krokodíl dlhohlavý

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

krokodíl panciernatý

Crocodylus intermedius (I)

 

 

krokodíl orinocký

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

krokodíl novoguinejský mindorský

Crocodylus moreletii (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely)

 

 

krokodíl Moreletov

Crocodylus niloticus (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta (s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely), Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

krokodíl nílsky

Crocodylus palustris (I)

 

 

krokodíl bahenný

Crocodylus porosus (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)

 

 

krokodíl morský

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

krokodíl kubánsky

Crocodylus siamensis (I)

 

 

krokodíl olivový

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

krokodíl čelnatý

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

krokodíl štíhlohlavý

Gavialidae

 

 

 

gaviálovité

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

hatérie

Sphenodontidae

 

 

 

hatériovité

Sphenodon spp. (I)

 

 

hatéria

SAURIA

 

 

 

jaštery

Agamidae

 

 

 

agamovité

 

Uromastyx spp. (II)

 

rod pichľavec

Chamaeleonidae

 

 

 

chameleónovité

 

Bradypodion spp. (II)

 

rod chameleón

 

Brookesia spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod brukesia

Brookesia perarmata (I)

 

 

brukesia

 

Calumma spp. (II)

 

rod chameleón

 

Chamaeleo spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod chameleón

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

chameleón obyčajný

 

Furcifer spp. (II)

 

rod chameleón

 

Kinyongia spp. (II)

 

rod chameleón

 

Nadzikambia spp. (II)

 

rod chameleón

Cordylidae

 

 

 

kruhochvostovité

 

Cordylus spp. (II)

 

rod kruhochvost

Gekkonidae

 

 

 

gekónovité

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

gekón

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

Naultinus spp. (III Nový Zéland)

 

 

Phelsuma spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod felzúma

Phelsuma guentheri (II)

 

 

felzúma

 

Uroplatus spp. (II)

 

rod gekón

Helodermatidae

 

 

 

kôrnatcovité

 

Heloderma spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

rod kôrnatec

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

kôrnatec jedovatý

Iguanidae

 

 

 

leguánovité

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

leguán morský

Brachylophus spp. (I)

 

 

rod leguán

 

Conolophus spp. (II)

 

rod leguán

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

leguán

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

leguán

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

leguán

 

Ctenosaura palearis (II)

 

leguán

Cyclura spp. (I)

 

 

Rod leguán

 

Iguana spp. (II)

 

Rod leguán

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

ropušník

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

ropušník

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

ropušník tŕnistohlavý

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

ropušník

Sauromalus varius (I)

 

 

leguán

Lacertidae

 

 

 

jaštericovité

Gallotia simonyi (I)

 

 

galotia Simonyova

Podarcis lilfordi (II)

 

 

jašterica Lilfordova

Podarcis pityusensis (II)

 

 

jašterica drobnohlavá

Scincidae

 

 

 

scinkovité

 

Corucia zebrata (II)

 

scink prúžkovaný

Teiidae

 

 

 

tejuovité

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Rod teju

 

Tupinambis spp.(II)

 

Rod teju

Varanidae

 

 

 

varanovité

 

Varanus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

Rod varan

Varanus bengalensis (I)

 

 

varan bengálsky

Varanus flavescens (I)

 

 

varan žltý

Varanus griseus (I)

 

 

varan púšťový

Varanus komodoensis (I)

 

 

varan komodský

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

varan

Xenosauridae

 

 

 

krokodílovcovité

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

krokodílovec čínsky

SERPENTES

 

 

 

hady

Boidae

 

 

 

veľhadovité

 

Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

veľhadovité

Acrantophis spp. (I)

 

 

Rod veľhad

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

veľhad kráľovský

Epicrates inornatus (I)

 

 

psohlavec portorický

Epicrates monensis (I)

 

 

psohlavec panenský

Epicrates subflavus (I)

 

 

psohlavec jamajský

Eryx jaculus (II)

 

 

piesočník šípovitý

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

veľhad madagaskarský

Bolyeriidae

 

 

 

veľhadíkovité

 

Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

veľhadíkovité

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

veľhadík maurícijský

Casarea dussumieri (I)

 

 

veľhadík Dussumierov

Colubridae

 

 

 

užovkovité

 

 

Atretium schistosum (III India)

užovka olivová

 

 

Cerberus rynchops (III India)

 

 

Clelia clelia (II)

 

bojga musurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

bojga obrovská

 

Elachistodon westermanni (II)

 

vajcožrút indický

 

Ptyas mucosus (II)

 

štíhlovka dhaman

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

užovka rybožravá

Elapidae

 

 

 

koralovcovité

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

bungar

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

koralovec premenlivý

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

koralovec čiernopásy

 

Naja atra (II)

 

kobra čierna

 

Naja kaouthia (II)

 

kobra monoklová

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

Naja naja (II)

 

kobra okuliarnatá

 

Naja oxiana (II)

 

kobra stredoázijská

 

Naja philippinensis (II)

 

kobra filipínska

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

kobra samarská

 

Naja siamensis (II)

 

kobra siamská

 

Naja sputatrix (II)

 

kobra pľuvajúca

 

Naja sumatrana (II)

 

kobra sumatranská

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kobra kráľovská

Loxocemidae

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

pytónovité

 

Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

pytónovité

Python molurus molurus (I)

 

 

pytón tigrovitý

Tropidophiidae

 

 

 

pytončekovité

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

pytončekovité

Viperidae

 

 

 

vretenicovité

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

štrkáč kaskabel

 

Crotalus durissus unicolor

 

štrkáč kaskabel jednofarebný

 

 

Daboia russelii (III India)

vretenica retiazková

Vipera latifii

 

 

vretenica Latifiova

Vipera ursinii (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

 

vretenica malá

 

Vipera wagneri (II)

 

vretenica Wagnerova

TESTUDINES

 

 

 

korytnačky

Carettochelyidae

 

 

 

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

 

Chelidae

 

 

 

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

tortuga krátkohrdlá

Cheloniidae

 

 

 

karetovité

Cheloniidae spp. (I)

 

 

karetovité

Chelydridae

 

 

 

kajmankovité

 

 

Macrochelys temminckii (III Spojené štáty americké)

kajmanka supia

Dermatemydidae

 

 

 

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

korytnačka

Dermochelyidae

 

 

 

kožnatkovité

Dermochelys coriacea (I)

 

 

kožatka morská

Emydidae

 

 

 

 

 

Chrysemys picta

 

korytnačka maľovaná

 

Glyptemys insculpta (II)

 

korytnačka

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

korytnačka Muhlenbergova

 

 

Graptemys spp. (III Spojené štáty americké)

 

 

Terrapene spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

Rod terapena

Terrapene coahuila (I)

 

 

terapena

 

Trachemys scripta elegans

 

korytnačka písmenková ozdobná

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

batagur riečny

 

Batagur spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Rod kuora

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

korytnačka Hamiltonova

 

 

Geoemyda spengleri (III Čína)

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

korytnačka annamská

 

Heosemys depressa (II)

 

heosemys arakanská

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

heosemys ostnatá

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Čína)

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Čína)

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys nigricans (III Čína)

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Čína)

 

 

 

Mauremys reevesii (III Čína)

 

 

 

Mauremys sinensis (III Čína)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

korytnačka

Morenia ocellata (I)

 

 

korytnačka okatá

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Čína)

 

 

 

Ocadia philippeni (III Čína)

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

 

Pangshura spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

Rod tekta

Pangshura tecta (I)

 

 

tekta indická

 

 

Sacalia bealei (III Čína)

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Čína)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Čína)

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

korytnačka hrubohlavá

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

heosemys filipínska

Platysternidae

 

 

 

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

hlavec ploský

Podocnemididae

 

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

tereka madagaskarská

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

tereka

 

Podocnemis spp. (II)

 

Rod tereka

Testudinidae

 

 

 

korytnačkovité

 

Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu Geochelone sulcata odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

korytnačkovité

Astrochelys radiata (I)

 

 

korytnačka lúčová

Astrochelys yniphora (I)

 

 

korytnačka madagaskarská

Chelonoidis nigra (I)

 

 

korytnačka slonia

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

korytnačka

Malacochersus tornieri (II)

 

 

korytnačka skalná

Psammobates geometricus (I)

 

 

korytnačka

Pyxis arachnoides (I)

 

 

korytnačka

Pyxis planicauda (I)

 

 

korytnačka

Testudo graeca (II)

 

 

korytnačka žltohnedá

Testudo hermanni (II)

 

 

korytnačka zelenkastá

Testudo kleinmanni (I)

 

 

korytnačka egyptská

Testudo marginata (II)

 

 

korytnačka žltočierna

Trionychidae

 

 

 

kožnatkovité

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

kožnatka čierna

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

kožnatka gangská

Aspideretes hurum (I)

 

 

kožnatka

Aspideretes nigricans (I)

 

 

kožnatka tmavá

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

kožnatka bodkovaná

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Palea steindachneri (III Čína)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Čína)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Čína)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Čína)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Čína)

 

AMPHIBIA

 

 

 

obojživelníky

ANURA

 

 

 

žaby

Bufonidae

 

 

 

ropuchovité

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

nosačka zeteki

Bufo periglenes (I)

 

 

ropucha zlatá

Bufo superciliaris (I)

 

 

ropucha pestrá

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Čile)

 

Dendrobatidae

 

 

 

stromárkovité (pralesničkovité)

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 

Epipedobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 

Phyllobates spp.(II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

Hylidae

 

 

 

rosničkovité

 

Agalychnis spp. (II) (9)

 

rod listárka

Mantellidae

 

 

 

 

 

Mantella spp. (II)

 

Rod mantela

Microhylidae

 

 

 

 

Dyscophus antongilii (I)

 

 

parosnička červená

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

skokanovité

 

Conraua goliath

 

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

skokan obrovský

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

skokan tigrovitý

 

Rana catesbeiana

 

skokan volský

Rheobatrachidae

 

 

 

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

Rod paropucha

Rheobatrachus silus (II)

 

 

paropucha bruchorodá

CAUDATA

 

 

 

Mloky

Ambystomatidae

 

 

 

axolotlovité

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

axolotl Dumerilov

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

axolotl mexický

Cryptobranchidae

 

 

 

 

Andrias spp. (I)

 

 

Rod veľmlok

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Spojené štáty americké)

 

Salamandridae

 

 

 

salamandrovité

Neurergus kaiseri (I)

 

 

mlok

ELASMOBRANCHII

 

 

 

pásožiabrovce

CARCHARHINIFORMES

Sphyrnidae

 

 

 

 

 

 

Sphyrna lewini (III Kostarika)

 

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

žralok ozrutný

Lamnidae

 

 

 

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

 

 

 

Lamna nasus (III 27 členských štátov)

lamna nosatá

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

 

 

Rhincodon typus (II)

 

 

PRISTIFORMES

Pristidae

 

 

 

piliarovité

Pristidae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)

 

 

piliarovité

 

Pristis microdon (II) (Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných akvárií na primárne účely ochrany. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

piliar

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

jeseterotvaré

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

jeseterotvaré

Acipenseridae

 

 

 

jeseterovité

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

jeseter krátkonosý (tuponosý)

Acipenser sturio (I)

 

 

jeseter veľký

ANGUILLIFORMES

 

 

 

úhorotvaré

Anguillidae

 

 

 

úhorovité

 

Anguilla anguilla (II)

 

úhor európsky

CYPRINIFORMES

 

 

 

kaprotvaré

Catostomidae

 

 

 

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

 

Cyprinidae

 

 

 

 

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

 

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

aravanotvaré

Osteoglossidae

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

arapaima veľká

Scleropages formosus (I) (10)

 

 

aruana ázijská

PERCIFORMES

 

 

 

ostriežotvaré

Labridae

 

 

 

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

 

Sciaenidae

 

 

 

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

 

SILURIFORMES

 

 

 

sumcotvaré

Pangasiidae

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

pangasius veľký

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

ihlotvaré

Syngnathidae

 

 

 

ihlovité

 

Hippocampus spp. (II)

 

morské koníky

SARCOPTERYGII

 

 

 

 

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

bahník austrálsky

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

 

Latimeria spp. (I)

 

 

rod latiméria

ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

holotúrie

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekvádor)

 

ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)

ARACHNIDA

 

 

 

pavúkovce

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

vtáčkar

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

vtáčkar

 

Brachypelma spp. (II)

 

rod vtáčkar

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

 

 

Pandinus dictator (II)

 

škorpión

 

Pandinus gambiensis (II)

 

škorpión

 

Pandinus imperator (II)

 

škorpión

INSECTA

 

 

 

hmyz

COLEOPTERA

 

 

 

chrobáky

Lucanidae

 

 

 

roháčovité

 

 

Colophon spp. (III Juhoafrická republika)

 

Scarabaeidae

 

 

 

skarabeusovité

 

Dynastes satanas (II)

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

motýle

Nymphalidae

 

 

 

babôčkovité

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Bolívia)

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Bolívia)

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolívia)

 

Papilionidae

 

 

 

vidlochvostovité

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod vtákokrídlovec

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

vtákokrídlovec Alexandrin

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

vidlochvost

 

Papilio esperanza

 

vidlochvost

Papilio homerus (I)

 

 

vidlochvost

Papilio hospiton (I)

 

 

vidlochvost

 

Papilio morondavana

 

vidlochvost

 

Papilio neumoegeni

 

vidlochvost

 

Parides ascanius

 

 

 

Parides hahneli

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

jasoň červenooký

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

 

Troides spp. (II)

 

 

ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

pijavice

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

pijavice

 

Hirudo medicinalis (II)

 

pijavica lekárska

 

Hirudo verbana (II)

 

 

MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)

BIVALVIA

 

 

 

lastúrniky

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

 

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

korýtkovité

Conradilla caelata (I)

 

 

korýtko zriasené

 

Cyprogenia aberti (II)

 

korýtko

Dromus dromas (I)

 

 

korýtko

Epioblasma curtisii (I)

 

 

krivuliak

Epioblasma florentina (I)

 

 

krivuliak

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

krivuliak

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

krivuliak

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

krivuliak

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

krivuliak

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

krivuliak

Epioblasma turgidula (I)

 

 

krivuliak

Epioblasma walkeri (I)

 

 

krivuliak

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

korýtko

Fusconaia edgariana (I)

 

 

korýtko

Lampsilis higginsii (I)

 

 

korýtko

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

korýtko

Lampsilis satur (I)

 

 

korýtko

Lampsilis virescens (I)

 

 

korýtko

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

kvadruľa zjazvená

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

kvadruľa žltonohá

 

Pleurobema clava (II)

 

korýtko

Pleurobema plenum (I)

 

 

korýtko čapurdovité

Potamilus capax (I)

 

 

korýtko tučné

Quadrula intermedia (I)

 

 

kvadruľa slzavá

Quadrula sparsa (I)

 

 

kvadruľa hrbľavá

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

korýtko liliputánske

Unio nickliniana (I)

 

 

korýtko

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

korýtko

Villosa trabalis (I)

 

 

korýtko

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

rozďavovité

 

Tridacnidae spp. (II)

 

rozďavovité

GASTROPODA

 

 

 

ulitníky

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

strombusovité

 

Strombus gigas (II)

 

krídlatec veľký

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

slimáky

Achatinellidae

 

 

 

achatinelovité

Achatinella spp. (I)

 

 

 

Camaenidae

 

 

 

kaménovité

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

 

CNIDARIA (PŔHLIVCE)

ANTHOZOA

 

 

 

koralovce

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

 

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Čína)

 

 

 

Corallium japonicum (III Čína)

 

 

 

Corallium konjoi (III Čína)

 

 

 

Corallium secundum (III Čína)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

 

 

Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh Heliopora coerulea) (11)

 

 

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (11)

 

 

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

 

 

Tubiporidae spp. (II) (11)

 

 

HYDROZOA

 

 

 

polypovce

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

 

 

Milleporidae spp. (II) (11)

 

 

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II) (11)

 

 

FLÓRA/RASTLINY

AGAVACEAE

 

 

 

agávovité

Agave parviflora (I)

 

 

agáva

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

agáva kráľovnej

 

Nolina interrata (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

amarylkovité

 

Galanthus spp. (II) #4

 

rod snežienka

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

rod šternbergia

ANACARDIACEAE

 

 

 

obličkovcovité

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

 

APOCYNACEAE

 

 

 

zimozeleňovité

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4

 

rod hrubáň

Pachypodium ambongense (I)

 

 

hrubáň

Pachypodium baronii (I)

 

 

hrubáň

Pachypodium decaryi (I)

 

 

hrubáň

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

rauvolfia hadovitá

ARALIACEAE

 

 

 

aralkovité

 

Panax ginseng (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3

 

všehoj ázijský (ženšeň)

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

všehoj americký

ARAUCARIACEAE

 

 

 

araukáriovité

Araucaria araucana (I)

 

 

araukária andská

BERBERIDACEAE

 

 

 

dráčovité

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

noholist

BROMELIACEAE

 

 

 

broméliovité

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

tilandsia

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

tilandsia

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

tilandsia

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

tilandsia

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

tilandsia

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

tilandsia

 

Tillandsia xerographica (II) (12) #4

 

tilandsia

CACTACEAE

 

 

 

opunciovité

 

CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a Pereskia spp., Pereskiopsis spp. a Quiabentia spp.) (13) #4

 

opunciovité

Ariocarpus spp. (I)

 

 

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

astrofyt ježovkový

Aztekium ritteri (I)

 

 

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

 

Discocactus spp. (I)

 

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

ježica

Echinocereus schmollii (I)

 

 

ježica

Escobaria minima (I)

 

 

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

 

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

bradavkovec

Mammillaria solisioides (I)

 

 

bradavkovec

Melocactus conoideus (I)

 

 

melónovec

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

melónovec

Melocactus glaucescens (I)

 

 

melónovec

Melocactus paucispinus (I)

 

 

melónovec

Obregonia denegrii (I)

 

 

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

áronovité

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

astrovité

Saussurea costus (I) (tiež známy ako S. lappa, Aucklandia lappa alebo A. costus)

 

 

pabodliak

CRASSULACEAE

 

 

 

tučnolistovité

 

Dudleya stolonifera (II)

 

 

 

Dudleya traskiae (II)

 

 

CUCURBITACEAE

 

 

 

tekvicovité

 

Zygosicyos pubescens (II) (tiež známy ako Xerosicyos pubescens)

 

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

cyprusovité

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

 

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

 

CYATHEACEAE

 

 

 

cyateovité

 

Cyathea spp. (II) #4

 

rod cyatea

CYCADACEAE

 

 

 

cykasovité

 

CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4

 

cykasovité

Cycas beddomei (I)

 

 

cykas

DICKSONIACEAE

 

 

 

diksóniovité

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana a D. stuebelii) #4

 

rod diksónia

DIDIEREACEAE

 

 

 

nocovkovité

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

nocovkovité

DIOSCOREACEAE

 

 

 

dioskoreovité

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

dioskórea

DROSERACEAE

 

 

 

rosičkovité

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

mucholapka obyčajná

EBENACEAE

 

 

Ebonies

 

 

 

Diospyros aculeata (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu meridionalis) #5

 

 

 

Diospyros analamerensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros anosivolensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros baroniana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bemarivensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bernieri (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bernieriana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bezofensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros boinensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros boivinii (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu manongarivensis) #5

 

 

 

Diospyros calophylla (III Madagaskar) #5