14.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/43


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1029/2012

z 25. októbra 2012,

ktorým sa zavádzajú núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Vzťah medzi Európskou úniou (ďalej len „Únia“) a Pakistanskou islamskou republikou (ďalej len „Pakistan“) je založený na dohode o spolupráci, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2004 (2). Jedným z jej hlavných cieľov je zabezpečiť podmienky na zvýšenie a rozvoj obchodu medzi zmluvnými stranami dohody o spolupráci a podporovať ho. Zásadným prvkom tejto dohody je tiež dodržiavanie ľudských práv vrátane základných pracovných práv a demokratických zásad.

(2)

Po intenzívnych monzúnových dažďoch v júli a auguste 2010 zasiahli zničujúce povodne rozsiahle územia Pakistanu, najmä oblasti Balúčistan, Khyber Pakhtunkhwa, Pandžáb, Sindh a Gilgit-Baltistán. Podľa zdrojov Organizácie Spojených národov záplavy zasiahli približne 20 miliónov obyvateľov a 20 % územia Pakistanu, čo predstavuje minimálne 160 000 štvorcových kilometrov, a v dôsledku toho zostalo 12 miliónov ľudí v stave akútnej potreby humanitárnej pomoci.

(3)

V takejto situácii je humanitárna pomoc samozrejme primárnym nástrojom a Únia zohráva v tejto oblasti od vzniku tejto núdzovej situácie vedúcu úlohu, pretože sa zaviazala poskytnúť Pakistanu núdzovú pomoc v objeme presahujúcom 423 miliónov EUR.

(4)

Na podporu obnovy Pakistanu v tejto núdzovej situácii bude potrebné využiť všetky dostupné prostriedky vrátane navrhovaných výnimočných obchodných opatrení na podporu vývozu Pakistanu s cieľom prispieť k jeho budúcemu hospodárskemu rozvoju a zároveň zabezpečiť, aby sa zachoval súlad a súdržnosť na všetkých úrovniach s cieľom vypracovať udržateľnú dlhodobú stratégiu.

(5)

Rozsah tejto prírodnej katastrofy si vyžaduje okamžitú a rozsiahlu pomoc, ktorá by zohľadnila geostrategický význam partnerstva Pakistanu s Úniou, najmä pokiaľ ide o kľúčovú úlohu Pakistanu v boji proti terorizmu, a zároveň by prispela k celkovému rozvoju, bezpečnosti a stabilite regiónu.

(6)

Vplyv autonómnych obchodných preferencií by malo byť možné konkrétne merať, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, odstraňovanie chudoby a udržateľný rozvoj pracujúcich obyvateľov Pakistanu a chudobných.

(7)

Európska rada vo Vyhlásení o Pakistane, ktoré je priložené k jej záverom zo 16. septembra 2010, poverila ministrov, aby urýchlene schválili komplexný balík krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení, ktoré pomôžu pri obnove a budúcom rozvoji Pakistanu, ktorého súčasťou sú okrem iného aj ambiciózne obchodné opatrenia nevyhnutné pre hospodársku obnovu a rast.

(8)

Európska rada zdôraznila najmä svoje pevné odhodlanie udeliť výlučne Pakistanu väčší prístup na trh Únie prostredníctvom bezodkladného a časovo obmedzeného zníženia ciel na dovoz kľúčového tovaru z Pakistanu. S ohľadom na uvedené vyhlásenie Komisia navrhla balík uvádzajúci 75 colných položiek, ktoré sú špecifické pre kľúčové odvetvia vývozu Pakistanu v tých oblastiach, ktoré boli najviac postihnuté záplavami, pričom tvrdila, že zvýšenie vývozu Pakistanu do Únie v objeme 100 miliónov EUR alebo viac ročne by poskytlo skutočnú, podstatnú a zmysluplnú pomoc regiónu.

(9)

Obchod Pakistanu s Úniou tvoria najmä textilné a odevné výrobky, ktoré v roku 2009 predstavovali 73,7 % vývozu Pakistanu do Únie. Pakistan tiež vyváža etanol a kožu, ktoré sú popri textilných a odevných výrobkoch citlivými priemyselnými výrobkami v niektorých členských štátoch, kde sú pracovné miesta v priemysle už v rôznej miere zasiahnuté globálnou recesiou. Tieto priemyselné odvetvia sa usilujú prispôsobiť novému globálnemu obchodnému prostrediu.

(10)

Odvetvie textilu má kľúčový význam pre pakistanskú ekonomiku, pretože tvorí 8,5 % hrubého domáceho produktu a zamestnáva 38 % pracovnej sily, z ktorej približne polovicu tvoria ženy.

(11)

Vzhľadom na utrpenie obyvateľov Pakistanu spôsobené ničivými záplavami je preto vhodné rozšíriť výnimočné autonómne obchodné preferencie pre Pakistan prostredníctvom časovo obmedzeného pozastavenia všetkých ciel na určité výrobky, ktoré sú pre vývoz Pakistanu dôležité. Poskytnutie takýchto obchodných preferencií by malo mať iba obmedzený nepriaznivý vplyv na domáci trh Únie a nemalo by mať žiadny negatívny vplyv na najmenej rozvinutých členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

(12)

Uvedené opatrenia sa navrhujú ako súčasť výnimočného balíka v reakcii na osobitnú situáciu v Pakistane. V žiadnom prípade by nemali tvoriť precedens pre obchodnú politiku Únie s inými krajinami.

(13)

Autonómne obchodné preferencie budú mať buď formu výnimky z cla na dovoz do Únie, alebo formu colných kvót.

(14)

Oprávnenie získať výhody z výnimočných autonómnych obchodných preferencií je podmienené dodržiavaním príslušných pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov Pakistanom a zapojením sa do efektívnej administratívnej spolupráce s Úniou s cieľom predchádzať rizikám podvodov. Vážne a systematické porušovanie podmienok oprávnenosti na preferenčné opatrenie, podvod alebo neposkytnutie administratívnej spolupráce na účely overovania pôvodu výrobkov by mali byť dôvodmi na dočasné pozastavenie preferencií.

(15)

Na účely vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a postupov, ktoré sa týkajú certifikácie pôvodu a administratívnej spolupráce, by sa mala uplatňovať časť I hlava IV kapitola 2 oddiel 1 a oddiel 1A nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), s výnimkou článkov 68 až 71, 90 až 97i a článku 97j ods. 2 týchto oddielov. Pokiaľ však ide o kumuláciu pôvodu, na takéto účely by malo byť povolené používať výlučne materiály s pôvodom v Únii. Regionálna kumulácia a iné typy kumulácie s výnimkou kumulácie materiálov s pôvodom v Únii by sa nemali uplatňovať vo vzťahu k stanovovaniu statusu pôvodu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú autonómne obchodné preferencie stanovené podľa tohto nariadenia, aby sa v Pakistane zabezpečila dostatočná transformácia.

(16)

Rozšírenie autonómnych obchodných preferencií pre Pakistan si vyžaduje výnimku zo záväzkov Únie vyplývajúcich z článkov I a XIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT) podľa článku IX Dohody o založení WTO. Generálna rada WTO udelila takúto výnimku 14. februára 2012.

(17)

S cieľom zabezpečiť okamžitú a udržateľnú hospodársku obnovu Pakistanu po záplavách a v súlade s výnimkou WTO sa odporúča, aby sa dĺžka trvania autonómnych obchodných preferencií obmedzila do 31. decembra 2013.

(18)

S cieľom rýchle reagovať a zabezpečiť jednotnosť a správne fungovanie autonómnych obchodných preferencií pre Pakistan a s cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o dočasné pozastavenie z dôvodu nedodržiavania colných postupov a povinností, z dôvodu vážneho a systematického porušovania základných zásad ľudských práv, demokracie a právneho štátu zo strany Pakistanu alebo z toho dôvodu, že Pakistan nedodržal podmienku zdržať sa od 1. júla 2012 zavedenia nových alebo zvyšovania existujúcich vývozných ciel alebo poplatkov s rovnocenným účinkom alebo akéhokoľvek iného obmedzenia alebo zákazu vývozu alebo predaja na vývoz akýchkoľvek materiálov, ktoré sa používajú na výrobu výrobkov, ktorých sa týka toto nariadenie, by sa mala na Komisiu preniesť právomoc prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (4).

(19)

S cieľom vykonať potrebné technické úpravy zoznamu tovaru, v prípade ktorého sa uplatňujú autonómne obchodné preferencie, a vyňať výrobky z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak objemy dovozu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prekročia určitú hranicu, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh I a II s cieľom zohľadniť zmeny v kombinovanej nomenklatúre a vyňať výrobky z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(20)

S cieľom bezodkladne sa zaoberať výrazne zvýšeným dovozom výrobkov oslobodených od cla, ktoré sa dovážajú do Únie a môžu mať nepriaznivý vplyv na výrobcov z Únie, by Komisia mala v rámci postupu pre naliehavé prípady prijať delegované akty, ktorými sa tieto výrobky vyjmú z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(21)

Komisia by mala najneskôr dva roky od skončenia účinnosti tohto nariadenia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o účinkoch týchto autonómnych obchodných preferencií. V uvedenej správe by sa mala nachádzať aj podrobná analýza účinkov týchto preferencií na hospodárstvo Pakistanu a ich vplyvu na obchod a príjmy Únie z ciel, ako aj na hospodárstvo a zamestnanosť v Únii. Pri vypracúvaní správy by Komisia mala zohľadňovať najmä účinok autonómnych obchodných preferencií, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, odstraňovanie chudoby a udržateľný rozvoj pracujúcich obyvateľov Pakistanu a chudobných,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Preferenčné opatrenia

1.   Výrobky s pôvodom v Pakistane, ktoré sú uvedené v prílohe I, sa pri dovoze do Únie oslobodzujú od cla.

2.   Výrobky s pôvodom v Pakistane, ktoré sú uvedené v prílohe II, je povolené dovážať do Únie podľa osobitných ustanovení uvedených v článku 3.

Článok 2

Podmienky oprávnenosti na preferenčné opatrenia

1.   Oprávnenie na získanie výhod z preferenčných opatrení zavedených článkom 1 je podmienené:

a)

dodržiavaním pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov podľa ustanovení časti I hlavy IV kapitoly 2 oddielu 1 a oddielu 1A pododdielov 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 s výnimkou článkov 68 až 71, 90 až 97i a článku 97j ods. 2 uvedených oddielov. Pokiaľ však ide o kumuláciu pôvodu na účely určovania statusu pôvodu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia zavedené článkom 1 tohto nariadenia, povoľuje sa výlučne kumulácia materiálov s pôvodom v Únii. Regionálna kumulácia a iné typy kumulácie s výnimkou kumulácie materiálov s pôvodom v Únii nie sú povolené;

b)

dodržiavaním metód administratívnej spolupráce podľa ustanovení časti I hlavy IV kapitoly 2 oddielu 1 pododdielu 3 nariadenia (EHS) č. 2454/93;

c)

tým, že Pakistan nebude vážne a systematicky porušovať ľudské práva vrátane základných pracovných práv a základných zásad demokracie a právneho štátu;

d)

tým, že Pakistan sa od 1. júla 2012 zdrží zavedenia nových alebo zvyšovania existujúcich vývozných ciel alebo poplatkov s rovnocenným účinkom alebo akéhokoľvek iného obmedzenia alebo zákazu vývozu alebo predaja na vývoz akýchkoľvek materiálov, ktoré sa primárne používajú na výrobu akýchkoľvek výrobkov, ktorých sa týkajú tieto preferenčné opatrenia a ktoré sú určené pre územie Únie.

2.   V osvedčeniach o pôvode na formulári A vydaných príslušnými úradmi Pakistanu podľa tohto nariadenia je v kolónke 4 uvedené „Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 (5)“ („Autonómne opatrenie – nariadenie (EÚ) č. 1029/2012“).

Článok 3

Colné kvóty

1.   Výrobky uvedené v prílohe II je povolené dovážať do Únie oslobodené od cla v rámci limitov colných kvót Únie stanovených v uvedenej prílohe.

2.   Colné kvóty uvedené v odseku 1 a v prílohe II spravuje Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Vyňatie výrobkov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia

1.   Ak sa v kalendárnom roku 2012 alebo 2013 objem dovozu niektorého z výrobkov pochádzajúceho z Pakistanu a uvedeného v prílohe I na základe údajov colných orgánov o dovoze zvýši o 25 % alebo viac v porovnaní s priemerom za obdobie rokov 2009 až 2011, uvedený výrobok sa na zostávajúce obdobie daného roka vyjme z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Na účely tohto odseku je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu I na vyňatie uvedeného výrobku z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na zostávajúce obdobie daného roka.

2.   Po nadobudnutí účinnosti delegovaného aktu bude dovoz výrobku uvedeného v odseku 1 podliehať doložke najvyšších výhod alebo iným platným clám.

Článok 5

Technické úpravy príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6 s cieľom zmeniť a doplniť prílohy na začlenenie zmien a doplnení a technických úprav potrebných z dôvodu zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek TARIC.

Článok 6

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4 a 5 sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4 a 5 sa Komisii udeľuje na obdobie platnosti tohto nariadenia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4 a 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 7

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 8

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený článkami 247a ods. 1 a 248a ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (6). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Uvedený výbor môže preskúmať každú záležitosť týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú predloží Komisia alebo o ktorú požiada členský štát.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 9

Dočasné pozastavenie

1.   Ak Komisia zistí, že existuje dostatočný dôkaz o nedodržiavaní podmienok stanovených v článku 2, môže s cieľom reagovať na túto naliehavosť prostredníctvom okamžite uplatniteľných vykonávacích aktov úplne alebo čiastočne pozastaviť preferenčné opatrenia stanovené v tomto nariadení na obdobie maximálne šiestich mesiacov za predpokladu, že predtým:

a)

informovala výbor uvedený v článku 8 ods. 1;

b)

vyzvala členské štáty, aby prijali preventívne opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie alebo na zabezpečenie dodržiavania článku 2 Pakistanom;

c)

uverejnila oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie informujúce o tom, že existujú dôvody na opodstatnené pochybnosti o uplatňovaní preferenčných opatrení alebo o dodržiavaní článku 2 Pakistanom, ktoré môžu spochybniť jeho právo pokračovať vo využívaní výhod udelených týmto nariadením;

d)

informovala Pakistan o každom rozhodnutí prijatom v súlade s týmto odsekom predtým, ako nadobudne účinnosť.

2.   Na konci obdobia dočasného pozastavenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne buď o ukončení pozastavenia, alebo o predĺžení obdobia jeho uplatňovania.

3.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

4.   Členské štáty oznámia Komisii všetky dôležité informácie, ktorými sa môže zdôvodniť dočasné pozastavenie preferenčných opatrení alebo jeho predĺženie.

Článok 10

Správa

Najneskôr 31. decembra 2015 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tohto nariadenia.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa odo dňa jeho nadobudnutia účinnosti do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012.

(2)  Rozhodnutie Rady 2004/870/ES z 29. apríla 2004 o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou (Ú. v. EÚ L 378, 23.12.2004, s. 22).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 43.

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA I

VÝROBKY OSLOBODENÉ OD CLA

Výrobky, na ktoré sa majú uplatňovať opatrenia, sú označené osemmiestnymi kódmi KN. Opis týchto kódov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1). Opis kódov KN sa uvádza iba na informačné účely.

Kód KN

Opis

0712 39 00

Sušené huby a hľuzovky, celé, rozrezané, v plátkoch, drvené alebo v prášku, ale ďalej neupravené (okrem húb rodu Agaricus, rodu Auricularia spp. a rodu Tremella spp.)

5205 12 00

Jednoduchá bavlnená priadza z nečesaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56 decitexa (metrické číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5205 22 00

Jednoduchá bavlnená priadza z česaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56 decitexa (metrické číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5205 32 00

Násobná (súkaná) alebo káblovaná bavlnená priadza z nečesaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56 decitexa (metrické číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5205 42 00

Násobná (súkaná) alebo káblovaná bavlnená priadza z česaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56 decitexa (metrické číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5208 11 90

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou najviac 100 g/m2, iné ako tkaniny na výrobu bandáží, obväzov a lekárskych gáz

5208 12 16

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 100 g/m2, nie však väčšou ako 130 g/m2, a so šírkou nepresahujúcou 165 cm

5208 12 19

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 100 g/m2, nie však väčšou ako 130 g/m2, a so šírkou presahujúcou 165 cm

5208 13 00

Nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5208 19 00

Ostatné nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5208 21 90

Bielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou najviac 100 g/m2, iné ako tkaniny na výrobu bandáží, obväzov a lekárskych gáz

5208 22 19

Bielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 100 g/m2, nie však väčšou ako 130 g/m2, a so šírkou presahujúcou 165 cm

5208 22 96

Bielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 130 g/m2 a so šírkou nepresahujúcou 165 cm

5208 29 00

Ostatné bielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5208 51 00

Potlačené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou najviac 100 g/m2

5208 52 00

Potlačené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2

5208 59 90

Ostatné potlačené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5209 11 00

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2

5209 12 00

Nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5209 19 00

Ostatné nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5209 22 00

Bielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5209 29 00

Ostatné bielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5209 32 00

Farbené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5211 12 00

Nebielené bavlnené tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5407 81 00

Tkaniny z priadze, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti syntetických vlákien vrátane tkaniny z priadze zo syntetického monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, s maximálnym priemerom najviac 1 mm, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, nebielené alebo bielené

5407 82 00

Tkaniny z priadze, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti syntetických vlákien vrátane tkaniny z priadze zo syntetického monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, s maximálnym priemerom najviac 1 mm, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, farbené

5513 11 20

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, v plátnovej väzbe, nebielené alebo bielené, so šírkou 165 cm alebo menšou

5513 21 00

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, v plátnovej väzbe, farbené

5513 41 00

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, potlačené

6101 20 90

Pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z bavlny, pletené alebo háčkované

6112 12 00

Teplákové súpravy zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované

6116 10 20

Prstové rukavice impregnované, potiahnuté alebo pokryté kaučukom, pletené alebo háčkované

6116 10 80

Palcové rukavice a rukavice bez prstov, impregnované, potiahnuté alebo pokryté plastmi alebo kaučukom, pletené alebo háčkované, a prstové rukavice, impregnované, potiahnuté alebo pokryté plastmi, pletené alebo háčkované

6116 92 00

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov z bavlny, pletené alebo háčkované

6116 93 00

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované

6201 93 00

Pánske alebo chlapčenské bundy, vetrovky a podobné výrobky z chemických vlákien

6203 43 19

Pánske alebo chlapčenské nohavice a lýtkové nohavice zo syntetických vlákien (iné ako pracovné)

6204 22 80

Dámske alebo dievčenské komplety z bavlny (iné ako pracovné)

6204 62 90

Dámske alebo dievčenské krátke nohavice z bavlny

6207 91 00

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z bavlny

6208 91 00

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, nohavičky krátke a dlhé, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z bavlny

6211 43 10

Dámske alebo dievčenské zástery, kombinézy, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy z chemických vlákien

6216 00 00

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov

6303 91 00

Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie z bavlny, iné ako pletené alebo háčkované

6303 92 90

Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie zo syntetických vlákien, iné ako netkané, iné ako pletené alebo háčkované

6303 99 90

Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie, iné ako z bavlny alebo syntetických vlákien, iné ako netkané, iné ako pletené alebo háčkované

6304 92 00

Ostatné interiérové textílie z bavlny, iné ako pletené alebo háčkované

6307 10 90

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky a podobné handry na čistenie, iné ako pletené alebo háčkované, iné ako netkané

6307 90 99

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky vrátane strihových šablón, iné ako pletené alebo háčkované, iné ako z plsti


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA II

VÝROBKY PODLIEHAJÚCE ROČNÝM BEZCOLNÝM KVÓTAM UVEDENÝM V ČLÁNKU 3

Výrobky, na ktoré sa majú uplatňovať opatrenia, sú označené osemmiestnymi kódmi KN. Opis týchto kódov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87. Opis kódov KN sa uvádza iba na informačné účely.

Poradové číslo

Kód KN

Opis

Od nadobudnutia účinnosti do konca roka 2012

Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

09.2401

2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 obj. % alebo vyšším

18 750 ton

75 000 ton

09.2409

4107 92 10

Lícové štiepenky z hovädzej (vrátane byvolích) usne, odchlpené, ďalej upravené po činení alebo krustovaní, iné ako surové kože

89 ton

356 ton

09.2410

4107 99 10

Hovädzie (vrátane byvolích) usne, odchlpené, ďalej upravené po činení alebo krustovaní, iné ako surové kože, iné ako neštiepané celé lícové a lícové štiepenky

90,25 tony

361 ton

09.2411

4203 21 00

Rukavice prstové, rukavice palcové a rukavice bez prstov z usne alebo kompozitnej usne, špeciálne určené na použitie v športe

361,75 tony

1 447 ton

09.2412

4203 29 10

Rukavice prstové, rukavice palcové a rukavice bez prstov z usne alebo kompozitnej usne, ochranné pre všetky profesie, iné ako špeciálne určené na použitie v športe

1 566,5 tony

6 266 ton

09.2413

ex 4203 29 90

Pánske a chlapčenské rukavice prstové, rukavice palcové a rukavice bez prstov z usne alebo kompozitnej usne, iné ako špeciálne určené na použitie v športe, iné ako ochranné pre všetky profesie

62,75 tony

251 ton

09.2414

ex 4203 29 90

Rukavice prstové, rukavice palcové a rukavice bez prstov z usne alebo kompozitnej usne, iné ako špeciálne určené na použitie v športe, iné ako ochranné pre všetky profesie, iné ako pánske a chlapčenské

135,5 tony

542 ton

09.2415

5205 23 00

Jednoduchá bavlnená priadza z česaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 232,56 decitexa, nie však menšou ako 192,31 decitexa (metrické číslo presahujúce 43, ale nepresahujúce 52), neupravená na maloobchodný predaj

1 790 ton

7 160 ton

09.2416

5205 24 00

Jednoduchá bavlnená priadza z česaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 192,31 decitexa, nie však menšou ako 125 decitexov (metrické číslo presahujúce 52, ale nepresahujúce 80), neupravená na maloobchodný predaj

1 276,25 tony

5 105 ton

09.2417

5208 39 00

Ostatné farbené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

421,25 tony

1 685 ton

09.2418

5209 39 00

Ostatné farbené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2

689,25 tony

2 757 ton

09.2419

5509 53 00

Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, neupravená na maloobchodný predaj

3 061 ton

12 244 ton

09.2420

6103 32 00

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z bavlny, pletené alebo háčkované

249,75 tony

999 ton

09.2421

6103 42 00

Pánske alebo chlapčenské nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky) z bavlny, pletené alebo háčkované

568,75 tony

2 275 ton

09.2422

6107 21 00

Pánske alebo chlapčenské nočné košele a pyžamy z bavlny, pletené alebo háčkované

167,5 tony

670 ton

09.2423

6108 31 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele a pyžamy z bavlny, pletené alebo háčkované

374,5 tony

1 498 ton

09.2424

6109 90 20

Vrchné tričká (t-shirts), tielka a ostatné tričká z vlny alebo jemných chlpov zvierat, alebo chemických vlákien, pletené alebo háčkované

297,5 tony

1 190 ton

09.2425

6111 20 90

Dojčenské odevy a odevné doplnky z bavlny, pletené alebo háčkované (iné ako prstové rukavice, palcové rukavice a rukavice bez prstov)

153,5 tony

614 ton

09.2426

6115 95 00

Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a ostatný pančuchový tovar a obuv bez podrážok, z bavlny, pletené alebo háčkované (okrem pančuchového tovaru s odstupňovanou kompresiou, pančuchových nohavíc a pančúch, dámskych dlhých pančúch alebo podkolienok s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov)

2 263 ton

9 052 ton

09.2427

6204 62 31

Dámske alebo dievčenské bavlnené nohavice a lýtkové nohavice z denimu (iné ako pracovné)

1 892,75 tony

7 571 ton

09.2428

6211 42 90

Dámske alebo dievčenské odevy z bavlny

96,5 tony

386 ton

09.2429

6302 60 00

Toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie, z bavlny

9 602 ton

38 408 ton

09.2430

6302 91 00

Toaletná a kuchynská bielizeň z bavlny, iná ako zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie

2 499,25 tony

9 997 ton

09.2431

6403 99 93

Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov alebo kompozitnej usne a so zvrškom z usne, so stielkou s dĺžkou 24 cm alebo viac, pri ktorej nie je možné určiť, či ide o pánsku, alebo dámsku, iná ako športová obuv a obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou, nezakrývajúca členok, nie na drevenom základe ani platforme (bez vnútornej podrážky), iná ako obuv s priehlavkom vyrobeným z remienkov alebo s jedným alebo niekoľkými výrezmi, iná ako šľapky

60,5 tony

242 ton

09.2432

6403 99 96

Pánska obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov alebo kompozitnej usne a so zvrškom z usne, so stielkou s dĺžkou 24 cm alebo viac, iná ako športová obuv a obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou, nezakrývajúca členok, nie na drevenom základe ani platforme (bez vnútornej podrážky), iná ako obuv s priehlavkom vyrobeným z remienkov alebo s jedným alebo niekoľkými výrezmi, iná ako šľapky

363,25 tony

1 453 ton

09.2433

6403 99 98

Dámska obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov alebo kompozitnej usne a so zvrškom z usne, so stielkou s dĺžkou 24 cm alebo viac, iná ako športová obuv a obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou, nezakrývajúca členok, nie na drevenom základe ani platforme (bez vnútornej podrážky), iná ako obuv s priehlavkom vyrobeným z remienkov alebo s jedným alebo niekoľkými výrezmi, iná ako šľapky

172,75 tony

691 ton