31.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 978/2012

z 25. októbra 2012,

ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo od roku 1971 udeľuje rozvojovým krajinám obchodné preferencie prostredníctvom systému všeobecných colných preferencií.

(2)

Spoločná obchodná politika Únie sa riadi zásadami a sleduje ciele ustanovené vo všeobecných ustanoveniach o vonkajšej činnosti Únie, ktoré sú ustanovené v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“).

(3)

Cieľom Únie je vymedziť a vykonávať spoločné politiky a akcie s cieľom podporiť trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín a predovšetkým odstrániť chudobu.

(4)

Spoločná obchodná politika Únie má byť v súlade s cieľmi politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce ustanovenými v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a posilňovať ich, najmä odstraňovať chudobu a podporovať trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných v rozvojovýchkrajinách. Má spĺňať požiadavky Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organisation, ďalej len „WTO“), najmä rozhodnutia o diferencovanom a priaznivejšom zaobchádzaní, reciprocite a plnšej účasti rozvojových krajín (ďalej len „splnomocňujúcej doložky“) prijatom podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) v roku 1979, podľa ktorej môžu členovia WTO poskytnúť rozvojovým krajinám diferencované a priaznivejšie zaobchádzanie.

(5)

V oznámení Komisie zo 7. júla 2004 s názvom Rozvojové krajiny, medzinárodný obchod a udržateľný rozvoj: Úloha Systému všeobecných preferencií (SVP) Spoločenstva pre desaťročie 2006 – 2015 sa stanovujú usmernenia o uplatňovaní systému všeobecných colných preferencií na obdobie rokov 2006 až 2015.

(6)

Nariadením Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 (2), rozšíreným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 512/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (3), sa ustanovuje uplatňovanie systému všeobecných colných preferencií (ďalej len „systém“) do 31. decembra 2013 alebo do skončenia uplatňovania systému podľa tohto nariadenia, podľa toho, čo nastane skôr. Po tomto dátume by sa mal systém uplatňovať naďalej počas 10 rokov od dátumu začatia uplatňovania preferencií ustanovených v tomto nariadení, s výnimkou osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré by sa malo naďalej uplatňovať bez akéhokoľvek dátumu skončenia uplatňovania.

(7)

Poskytnutím zvýhodneného prístupu na trh Únie by mal systém pomôcť rozvojovým krajinám v ich snahe odstrániť chudobu a podporovať dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj tak, že im prostredníctvom medzinárodného obchodu pomôže vytvoriť dodatočný príjem, ktorý môžu opäť investovať v prospech vlastného rozvoja a aj diverzifikácie svojho hospodárstva. Colné preferencie v rámci systému by sa mali zameriavať na pomoc rozvojovým krajinám s väčšími rozvojovými, obchodnými a finančnými potrebami.

(8)

Systém sa skladá zo všeobecného opatrenia a z dvoch osobitných opatrení.

(9)

Všeobecné opatrenie by sa malo udeliť všetkým rozvojovým krajinám, ktoré majú spoločnú potrebu rozvoja a sú v podobnom štádiu hospodárskeho rozvoja. Krajiny, ktoré Svetová banka označila za krajiny s vysokými alebo nadpriemernými príjmami, majú takú úroveň príjmov na obyvateľa, ktorá im umožňuje dosiahnuť vyššiu úroveň diverzifikácie bez colných preferencií v rámci tohto systému. Tieto krajiny zahŕňajú ekonomiky, ktoré úspešne ukončili prechod od centralizovaného na trhové hospodárstvo. Nemajú rovnaké rozvojové, obchodné a finančné potreby ako ostatné rozvojové krajiny; sú na inom stupni hospodárskeho rozvoja, t. j. nie sú v podobnej situácii ako zraniteľnejšie rozvojové krajiny; s cieľom zabrániť bezdôvodnej diskriminácii, treba s nimi zaobchádzať odlišne. Okrem toho, použitie colných preferencií poskytovaných v rámci systému v krajinách s vysokými alebo nadpriemernými príjmami zvyšuje konkurenčný tlak na vývoz z chudobnejších, zraniteľnejších krajín, a preto môže pre tieto zraniteľnejšie rozvojové krajiny znamenať neopodstatnené zaťaženie. Všeobecným opatrením sa zohľadňuje skutočnosť, že rozvojové, obchodné a finančné potreby podliehajú zmene, a zabezpečuje sa, že opatrenie zostane otvorené, ak sa situácia krajiny zmení.

Z dôvodov konzistentnosti by sa colné preferencie udelené v rámci všeobecného opatrenia nemali rozširovať na rozvojové krajiny, ktoré využívajú výhody z dohody o zvýhodnenom prístupe na trh s Úniou, ktorá poskytuje v podstate pre celý obchod minimálne rovnakú úroveň colných preferencií ako systém. Ak sa má zvýhodnenej krajine a hospodárskym subjektom poskytnúť čas na riadnu adaptáciu, všeobecné opatrenie by sa naďalej malo udeľovať na dva roky od dátumu uplatňovania dohody o zvýhodnenom prístupe na trh a tento dátum by mal byť uvedený v zozname zvýhodnených krajín podľa všeobecného opatrenia.

(10)

Oprávnenými krajinami na využívanie systému by mali byť krajiny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008 a krajiny využívajúce výhody autonómneho zvýhodneného prístupu na trh Únie podľa nariadenia (ES) č. 732/2008, nariadenia Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (4) a nariadenia Rady (ES) č. 2007/2000 z 18. septembra 2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené (5). Zámorské územia pridružené k Únii a zámorské krajiny a územia krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008, by sa nemali považovať za oprávnené na využívanie systému.

(11)

Osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných vychádza z integrálnej koncepcie trvalo udržateľného rozvoja, ako sa uznáva v medzinárodných dohovoroch a nástrojoch, ako napríklad v Deklarácii Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) o práve na rozvoj z roku 1986, Deklarácii z Ria de Janeira o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992, Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci z roku 1998, Miléniovej deklarácii OSN z roku 2000 a Deklarácii z Johannesburgu o trvalo udržateľnom rozvoji z roku 2002. Preto by sa mali udeliť ďalšie colné preferencie poskytované v rámci osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných tým rozvojovým krajinám, ktoré sú pre chýbajúcu diverzifikáciu a nedostatočné začlenenie do medzinárodného obchodného systému zraniteľné, aby im pomohli zvládať osobitné zaťaženie a zodpovednosti vyplývajúce z ratifikácie ťažiskových medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach, ochrane životného prostredia a dobrej správe vecí verejných, ako aj z ich účinného vykonávania.

(12)

Preferencie by sa mali navrhnúť tak, aby podporovali ďalší hospodársky rast a tak jednoznačne reagovali na potrebu trvalo udržateľného rozvoja. Podľa osobitného stimulačného opatrenia by sa mali pre príslušné zvýhodnené krajiny pozastaviť clá ad valorem. Pozastaviť by sa mali aj špecifické clá, pokiaľ nie sú skombinované s clom ad valorem.

(13)

Ďalšie colné preferencie by sa mali vzťahovať na krajiny, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti pre osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ak Komisia na základe ich žiadosti stanoví, že sú splnené príslušné podmienky. Predkladanie žiadostí by sa malo umožniť dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Novú žiadosť by mali predložiť aj krajiny, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie tohto systému podľa nariadenia (ES) č. 732/2008.

(14)

Komisia by mala monitorovať stav ratifikácie medzinárodných dohovorov o ľudských právach a pracovných právach, ochrane životného prostredia a dobrej správe a ich účinné vykonávanie skúmaním záverov a odporúčaní príslušných monitorovacích orgánov zriadených podľa týchto dohovorov (ďalej len „príslušné monitorovacie orgány“). Každé dva roky by mala Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o stave ratifikácie príslušných dohovorov, plnení všetkých povinností zvýhodnenými krajinami, ktoré sa týkajú predkladania správ podľa týchto dohovorov, a o stave vykonávania dohovorov v praxi.

(15)

Na účely monitorovania a zrušenia preferencií sú zásadné správy príslušných monitorovacích orgánov. Takéto správy však možno doplniť inými zdrojmi informácií, pokiaľ sú presné a spoľahlivé. Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, môžu uvedené informácie pochádzať aj od občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov, Európskeho parlamentu a Rady.

(16)

Osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny by malo naďalej udeľovať bezcolný prístup na trh Únie pre výrobky s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách, ako ich uznáva a klasifikuje OSN, s výnimkou obchodovania so zbraňami. Pre krajinu, ktorú OSN už neklasifikuje ako najmenej rozvinutú krajinu, by sa malo ustanoviť prechodné obdobie s cieľom zmierniť všetky nepriaznivé účinky spôsobené odstránením colných preferencií udelených podľa tohto opatrenia. Colné preferencie poskytované podľa osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny by sa mali naďalej udeľovať tým najmenej rozvinutým krajinám, ktoré využívajú výhody inej dohody o zvýhodnenom prístupe na trh s Úniou.

(17)

S cieľom zabezpečiť v rámci dohôd o hospodárskom partnerstve súlad s ustanoveniami o prístupe na trh, pokiaľ ide o cukor, do 30. septembra 2015 by sa malo požadovať dovozné povolenie na dovoz výrobkov uvedených v položke 1701 Spoločného colného sadzobníka.

(18)

Pokiaľ ide o všeobecné opatrenie, malo by sa zachovať odlíšenie colných preferencií na necitlivé výrobky a colných preferencií na citlivé výrobky s cieľom zohľadniť situáciu v odvetviach, ktoré vyrábajú rovnaké výrobky v Únii.

(19)

Clá podľa Spoločného colného sadzobníka na necitlivé výrobky by mali byť aj naďalej pozastavené, zatiaľ čo clá na citlivé výrobky by mali mať zníženú sadzbu, aby sa zabezpečila uspokojivá miera ich využívania a súčasne zohľadnila situácia v príslušných výrobných odvetviach Únie.

(20)

Takéto zníženie ciel by malo byť dostatočne atraktívne, aby motivovalo obchodníkov využívať možnosti, ktoré im systém ponúka. Preto by sa mali clá ad valorem všeobecne znížiť paušálne o 3,5 percentuálneho bodu z colnej sadzby podľa „doložky najvyšších výhod“, pričom na textílie a textilný tovar by sa takéto clá mali znížiť o 20 %. Špecifické clá by sa mali znížiť o 30 %. Ak je stanovené minimálne clo, toto minimálne clo by sa nemalo uplatňovať.

(21)

Clá by mali byť úplne pozastavené, ak je výsledkom zvýhodneného zaobchádzania pri individuálnom dovoznom vyhlásení clo ad valorem vo výške 1 % alebo menej, alebo špecifické clo vo výške 2 EUR alebo menej, keďže náklady na výber týchto ciel by mohli byť vyššie ako dosiahnutý výnos.

(22)

Odstupňovanie by sa malo zakladať na kritériách, ktoré sa viažu na triedy a kapitoly Spoločného colného sadzobníka. Odstupňovanie by sa malo uplatňovať v súvislosti s triedou alebo podtriedou s cieľom znížiť počet prípadov odstupňovania heterogénnych výrobkov. Odstupňovanie triedy alebo podtriedy (ktorú tvoria kapitoly) pre zvýhodnenú krajinu by sa malo uplatňovať vtedy, keď táto trieda spĺňa kritériá na odstupňovanie počas troch po sebe nasledujúcich rokov, aby sa zvýšila predvídateľnosť a objektívnosť odstupňovania odstránením vplyvu veľkých a výnimočných rozdielov v štatistických údajoch o dovoze. Odstupňovanie by sa nemalo uplatňovať na zvýhodnené krajiny podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, a zvýhodnené krajiny podľa osobitného stimulačného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny, pretože majú spoločný veľmi podobný hospodársky profil, ktorý ich činí zraniteľným z dôvodu nízkej, nediverzifikovanej vývoznej základne.

(23)

S cieľom zabezpečiť, aby výhody tohto systému využívali len tie krajiny, ktorým sú určené, by sa mali uplatňovať colné preferencie ustanovené týmto nariadením, ako aj pravidlá pôvodu výrobkov stanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6).

(24)

Dôvody na dočasné zrušenie opatrení v rámci systému by mali zahŕňať závažné a systematické porušovania zásad ustanovených v určitých medzinárodných dohovoroch týkajúcich sa základných ľudských práv a pracovných práv tak, aby podporovali ciele týchto dohovorov. Colné preferencie podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných by sa mali dočasne zrušiť, ak zvýhodnená krajina nerešpektuje svoj záväzok zachovávať ratifikáciu a účinné vykonávanie týchto dohovorov alebo nedodržiava povinnosti podávania správ, ktoré ukladajú príslušné dohovory, alebo ak zvýhodnená krajina nedodržiava monitorovacie postupy Únie vymedzené v tomto nariadení.

(25)

Vzhľadom na politickú situáciu v Barme/Mjanmarsku a Bielorusku by sa malo zachovať dočasné zrušenie všetkých colných preferencií na dovoz výrobkov s pôvodom v Barme/Mjanmarsku alebo Bielorusku.

(26)

V snahe dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou lepšej adresnosti, väčšej súdržnosti a transparentnosti na jednej strane a lepšej podpory trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom systému obchodných preferencií na druhej strane, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu a dočasné zrušenia colných preferencií pre nedodržiavanie zásad trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných, ako aj procesných pravidiel týkajúcich sa predkladania žiadostí o colné preferencie, ktoré sa udeľujú podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, uskutočňovanie dočasného zrušenia a prešetrovania ochrany s cieľom ustanoviť jednotné a podrobné technické opatrenia. Osobitne dôležité je, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala primerané konzultácie vrátane konzultácií na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť simultánny, včasný a vhodný prenos príslušných dokumentov do Európskeho parlamentu a Rady.

(27)

S cieľom zabezpečiť stabilný rámec pre hospodárske subjekty by sa Komisii v prípade, že už neplatia dôvody, ktoré opodstatňujú dočasné zrušenie, mala predtým, ako nadobudne účinnosť rozhodnutie o dočasnom zrušení colných preferencií, udeliť právomoc prijať v súlade s článkom 290 ZFEÚ akt, pokiaľ ide o zrušenie uvedeného rozhodnutia o dočasnom zrušení v súlade s postupom pre naliehavé prípady.

(28)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali využívať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (7).

(29)

Pri prijímaní vykonávacích aktov o pozastavení colných preferencií určitých tried VSP v súvislosti so zvýhodnenými krajinami a na začiatku konania o dočasnom zrušení by sa mal so zreteľom na charakter a dosah týchto aktov používať konzultačný postup.

(30)

Ak môžu dovozy spôsobiť vážne narušenie trhu Únie, pri prijímaní vykonávacích aktov o prešetrovaniach ochrany a o pozastavení zvýhodnených opatrení by sa mal použiť postup preskúmania.

(31)

S cieľom zabezpečiť jednotnosť a správne fungovanie systému by Komisia mala v riadne odôvodnených a naliehavých prípadoch súvisiacich s dočasnými zrušeniami z dôvodu nedodržiavania colných postupov a povinností prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty.

(32)

S cieľom poskytnúť stabilný rámec pre hospodárske subjekty by Komisia mala pri ukončení maximálneho obdobia šiestich mesiacov prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v riadne odôvodnených a naliehavých prípadoch súvisiacich so zrušením alebo predĺžením dočasných zrušení z dôvodu nedodržiavania colných postupov a povinností.

(33)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty aj vtedy, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch súvisiacich s vyšetrovaním ochranných opatrení vyžadujú nevyhnutné naliehavé dôvody týkajúce sa zhoršenia hospodárskej alebo finančnej situácie výrobcov z Únie, ktorá by sa ťažko naprávala.

(34)

Komisia by mala pravidelne podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o účinkoch systému podľa tohto nariadenia. Päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti by Komisia mala podať správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia a posúdiť potrebu revízie systému vrátane osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných ako aj ustanovení o dočasnom zrušení colných preferencií, a to so zreteľom na boj proti terorizmu a medzinárodné normy o transparentnosti a výmene informácií v daňových záležitostiach. Pri podávaní správ by Komisia mala zohľadňovať dôsledky pre rozvoj, obchod a finančné potreby príjemcov. V správe by sa mala zahrnúť aj podrobná analýza vplyvu tohto nariadenia na obchod a príjmy Únie z ciel, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať vplyvom na zvýhodnené krajiny.V relevantných prípadoch by sa mal tiež posúdiť súlad s hygienickými a rastlinolekárskymi právnymi predpismi Únie. Správa by mala zahŕňať aj analýzu účinkov systému so zreteľom na dovoz biopalív a na aspekty trvalej udržateľnosti.

(35)

Nariadenie (ES) č. 732/2008 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   Systém všeobecných colných preferencií (ďalej len „systém“) sa uplatňuje v súlade s týmto nariadením.

2.   Týmto nariadením sa v rámci systému ustanovujú tieto colné preferencie:

a)

všeobecné opatrenie;

b)

osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „VSP+“) a

c)

osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny (opatrenie „Všetko okrem zbraní“ – Everything But Arms, ďalej len „EBA“).

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a)

„VSP“ znamená všeobecný systém preferencií, ktorým Únia poskytuje zvýhodnený prístup na svoj trh prostredníctvom ktoréhokoľvek zvýhodneného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2;

b)

„krajiny“ sú krajiny a územia, ktoré majú colnú správu;

c)

„oprávnené krajiny“ sú všetky rozvojové krajiny uvedené v prílohe I;

d)

„zvýhodnené krajiny podľa VSP“ sú zvýhodnené krajiny podľa všeobecného opatrenia uvedené v prílohe II;

e)

„zvýhodnené krajiny podľa VSP+“ sú zvýhodnené krajiny podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných uvedené v prílohe III;

f)

„zvýhodnené krajiny podľa opatrenia EBA“ sú zvýhodnené krajiny podľa osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny uvedené v prílohe IV;

g)

„clá podľa Spoločného colného sadzobníka“ sú clá určené v druhej časti prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (8) okrem tých ciel, ktoré sú stanovené v rámci colných kvót;

h)

„trieda“ je ktorákoľvek z tried Spoločného colného sadzobníka, stanovených v nariadení (EHS) č. 2658/87;

i)

„kapitola“ je ktorákoľvek z kapitol Spoločného colného sadzobníka stanovených v nariadení (EHS) č. 2658/87;

j)

„trieda VSP“ je trieda uvedená v prílohe V a ustanovená na základe tried a kapitol Spoločného colného sadzobníka;

k)

„dohoda o zvýhodnenom prístupe na trh“ znamená zvýhodnený prístup na trh Únie prostredníctvom obchodnej dohody, ktorá sa uplatňuje buď predbežne, alebo už nadobudla platnosť, alebo prostredníctvom autonómnych preferencií udelených Úniou.

l)

„účinné vykonávanie“ je integrálne vykonávanie všetkých záväzkov a povinností prijatých podľa medzinárodných dohovorov uvedených v prílohe VIII, ktorým sa zabezpečuje plnenie všetkých zásad, cieľov a práv, ktoré sú v nich zaručené.

Článok 3

1.   Zoznam oprávnených krajín je uvedený v prílohe I.

2.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu I tak, aby zohľadňovala zmeny v medzinárodnom štatúte alebo klasifikácii krajín.

3.   Komisia informuje príslušnú oprávnenú krajinu o všetkých dôležitých zmenách v jej štatúte podľa systému.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ OPATRENIE

Článok 4

1.   Oprávnená krajina využíva výhody colných preferencií poskytovaných v rámci všeobecného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a), pokiaľ:

a)

nebola klasifikovaná Svetovou bankou ako krajina s vysokými alebo nadpriemernými príjmami v troch po sebe nasledujúcich rokoch bezprostredne predchádzajúcich aktualizácii zoznamu zvýhodnených krajín, alebo

b)

nevyužíva výhody z dohody o zvýhodnenom prístupe na trh, ktorá poskytuje rovnaké alebo lepšie colné preferencie ako systém v podstate pre celý obchod.

2.   Odsek 1 písm. a) a b) sa neuplatňuje na najmenej rozvinuté krajiny.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 písm. b), sa odsek 1 písm. a) neuplatňuje do 21. novembra 2014 na krajiny, ktoré do 20. novembra 2012 parafovali dvojstrannú dohodu s Úniou o zvýhodnenom prístupe na trh, ktorá pre celý obchod ustanovuje rovnaké alebo výhodnejšie colné preferencie ako v systéme, ale ktorá sa ešte neuplatňuje.

Článok 5

1.   Zoznam zvýhodnených krajín podľa VSP, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 4, je uvedený v prílohe II.

2.   Do 1. januára každého roka nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia preskúma prílohu II. S cieľom poskytnúť krajine zvýhodnenej podľa VSP a hospodárskym subjektom čas riadne sa prispôsobiť zmene v štatúte krajiny v rámci systému:

a)

rozhodnutie o odstránení zvýhodnenej krajiny zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP v súlade s odsekom 3 tohto článku a na základe článku 4 ods. 1 písm. a) sa uplatňuje po uplynutí jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia;

b)

rozhodnutie o odstránení zvýhodnenej krajiny zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP v súlade s odsekom 3 tohto článku a na základe článku 4 ods. 1 písm. b) sa uplatňuje po uplynutí dvoch rokov od dátumu žiadosti o dohodu o zvýhodnenom prístupe na trh.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 tohto článku je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu II na základe kritérií stanovených v článku 4.

4.   Komisia informuje príslušnú zvýhodnenú krajinu podľa VSP o všetkých zmenách v jej štatúte podľa systému.

Článok 6

1.   Výrobky zahrnuté vo všeobecnom opatrení uvedenom v článku 1 ods. 2 písm. a) sú uvedené v prílohe V.

2.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu V tak, aby do nej zahrnula zmeny, ktoré boli nevyhnutne uskutočnené prostredníctvom zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry.

Článok 7

1.   Clá podľa Spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v prílohe V ako necitlivé výrobky sa s výnimkou ciel na poľnohospodárske zložky úplne pozastavia.

2.   Clá ad valorem podľa Spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v prílohe V ako citlivé výrobky sa znižujú o 3,5 percentuálneho bodu. Pri výrobkoch podľa tried VSP S-11a a S-11b prílohy V predstavuje toto zníženie 20 %.

3.   Ak zvýhodnené colné sadzby vypočítané v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 732/2008 na clá ad valorem podľa Spoločného colného sadzobníka platné k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stanovujú zníženie colnej sadzby na výrobky uvedené v odseku 2 tohto článku o viac ako 3,5 percentuálneho bodu, uplatňujú sa tieto zvýhodnené colné sadzby.

4.   Špecifické clá podľa Spoločného colného sadzobníka s výnimkou minimálnych alebo maximálnych ciel sa pri výrobkoch uvedených v prílohe V ako citlivé výrobky znižujú o 30 %.

5.   Ak clá podľa Spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v prílohe V ako citlivé výrobky zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá, špecifické clá sa neznižujú.

6.   Ak sa pri clách znížených v súlade s odsekmi 2 a 4 určuje maximálne clo, toto maximálne clo sa neznižuje. Ak sa pri týchto clách určuje minimálne clo, toto minimálne clo sa neuplatňuje.

Článok 8

1.   Colné preferencie uvedené v článku 7 v súvislosti s výrobkami triedy VSP s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa VSP sa pozastavia, keď priemerná hodnota dovozu týchto výrobkov z danej zvýhodnenej krajiny podľa VSP do Únie počas troch po sebe nasledujúcich rokov prekročí limity uvedené v prílohe VI. Limity sa vypočítavajú ako percento celkovej hodnoty dovozu rovnakých výrobkov do Únie zo všetkých zvýhodnených krajín podľa VSP.

2.   Skôr než sa začnú uplatňovať colné preferencie ustanovené podľa tohto nariadenia, Komisia prijme vykonávací akt ustanovujúci v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 zoznam tried VSP, pri ktorých sa colné preferencie uvedené v článku 7 pozastavia v súvislosti so zvýhodnenou krajinou podľa VSP. Tento vykonávací akt sa uplatňuje od 1. januára 2014.

3.   Komisia každé tri roky preskúma zoznam uvedený v odseku 2 tohto článku a prijme vykonávací akt v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 s cieľom pozastaviť alebo obnoveniť colné preferencie uvedené v článku 7. Tento vykonávací akt sa uplatňuje od 1. januára roku nasledujúceho po nadobudnutí jeho platnosti.

4.   Zoznam uvedený v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa ustanoví na základe údajov dostupných 1. septembra roku, v ktorom sa preskúmanie vykonáva, a dva roky pred rokom preskúmania. Zohľadňujú sa v ňom dovozy zo zvýhodnených krajín podľa VSP uvedených v prílohe II v aktuálnom znení v danom čase. Do úvahy sa však neberie hodnota dovozov zo zvýhodnených krajín podľa VSP, ktoré po dátume uplatnenia pozastavenia už nemajú výhody colných preferencií podľa článku 4 ods. 1 písm. b).

5.   Komisia oznámi príslušnej krajine vykonávací akt prijatý v súlade s odsekmi 2 a 3.

6.   Ak sa zmení a doplní príloha II v súlade s kritériami stanovenými v článku 4, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36, aby zmenila a doplnila prílohu VI s cieľom upraviť postupy uvedené v tejto prílohe tak, aby sa proporcionálne zachovala rovnaká váha odstupňovaných tried výrobkov ako je uvedená v odseku 1 tohto článku.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ STIMULAČNÉ OPATRENIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A DOBRÚ SPRÁVU VECÍ VEREJNÝCH

Článok 9

1.   Zvýhodnená krajina podľa VSP môže využívať výhodu colných preferencií poskytovanú podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. b), ak:

a)

sa považuje sa zraniteľnú pre chýbajúcu diverzifikáciu a nedostatočné začlenenie do medzinárodného obchodného systému, ako sa vymedzuje v prílohe VII;

b)

ratifikovala všetky dohovory uvedené v prílohe VIII (ďalej len „príslušné dohovory“) a podľa najnovších dostupných záverov monitorovacích orgánov podľa týchto dohovorov (ďalej len „príslušné monitorovacie orgány“) nedošlo k závažným nedostatkom pri účinnom vykonávaní žiadneho z uvedených dohovorov;

c)

v súvislosti s ktorýmkoľvek príslušným dohovorom nevzniesla výhradu, ktorá je v ktoromkoľvek z uvedených dohovorov zakázaná alebo ktorá je na účely tohto článku považovaná za výhradu v rozpore s cieľom a účelom toho dohovoru.

Na účely tohto článku sa výhrady nepovažujú za výhrady v rozpore s cieľom a účelom dohovoru, pokiaľ:

i)

sa tak nestanovilo v postupe, ktorý sa v danom dohovore výslovne určil na taký účel, alebo

ii)

ak takýto postup neexistuje, tak pokiaľ Únia v prípade, že je zmluvnou stranou dohovoru, alebo kvalifikovaná väčšina členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, v súlade so svojimi právomocami podľa zmlúv nenamietnu proti výhrade z dôvodu, že je v rozpore s cieľom a účelom dohovoru, a nebudú proti nadobudnutiu platnosti dohovoru medzi sebou a štátom, ktorý vzniesol výhradu, a to v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve;

d)

sa zaviaže pokračovať v ratifikácii príslušných dohovorov a zabezpečí ich účinné vykonávanie;

e)

bezvýhradne prijme požiadavky na podávanie správ uložené každým dohovorom a zaviaže sa prijať pravidelné monitorovanie a preskúmavanie svojich záznamov o vykonávaní v súlade s ustanoveniami príslušných dohovorov a

f)

zaviaže sa, že sa bude zúčastňovať na monitorovacom postupe uvedenom v článku 13 a spolupracovať pri monitorovaní.

2.   Ak sa zmení a doplní príloha II, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36, aby zmenila a doplnila prílohu VII s cieľom preskúmať limit zraniteľnosti uvedený v prílohe VII bode 1 písm. b), aby sa proporcionálne zachovala rovnaká váha limitu zraniteľnosti, ako bola vypočítaná v súlade s prílohou VII.

Článok 10

1.   Osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných sa udeľuje vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zvýhodnená krajina podľa VSP oň požiada a

b)

preskúmanie žiadosti ukáže, že žiadajúca krajina spĺňa podmienky ustanovené v článku 9 ods. 1.

2.   Žiadajúca krajina predloží svoju žiadosť Komisii písomne. V žiadosti poskytne úplné informácie týkajúce sa ratifikácie príslušných dohovorov a záväzkov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), e) a f).

3.   Komisia po prijatí žiadosti o tom informuje Európsky parlament a Radu.

4.   Komisia sa po preskúmaní žiadosti splnomocní prijať v súlade s článkom 36 delegované akty na účely ustanovenia alebo zmeny a doplnenia prílohy III s cieľom udeliť žiadajúcej krajine osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných tým, že ju zaradí na zoznam zvýhodnených krajín podľa VSP+.

5.   Ak zvýhodnená krajina podľa VSP+ už nespĺňa podmienky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo c) alebo zruší ktorýkoľvek zo svojich záväzkov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), e) a f), Komisia sa splnomocní prijať v súlade s článkom 36 delegovaný akt na účely zmeny a doplnenia prílohy III s cieľom odstrániť túto krajinu zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP+.

6.   Komisia informuje žiadajúcu krajinu o rozhodnutí prijatom v súlade s odsekmi 4 a 5 tohto článku po zmene a doplnení prílohy III a jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak žiadajúcej krajine udelí osobitné stimulačné opatrenie, informuje ju aj o dátume nadobudnutia účinnosti príslušného delegovaného aktu.

7.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom ustanoviť pravidlá týkajúce sa postupu udeľovania osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, a to najmä pokiaľ ide o termíny a predkladanie a spracúvanie žiadostí.

Článok 11

1.   Výrobky zahrnuté do osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných je uvedený v prílohe IX.

2.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36, aby zmenila a doplnila prílohu IX s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia kombinovanej nomenklatúry, ktoré sa týkajú výrobkov uvedených v tejto prílohe.

Článok 12

1.   Clá ad valorem podľa Spoločného colného sadzobníka na všetky výrobky uvedené v prílohe IX s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa VSP+ sa pozastavujú.

2.   Špecifické clá podľa Spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v odseku 1 sa úplne pozastavujú s výnimkou výrobkov, pri ktorých clá podľa Spoločného colného sadzobníka zahŕňajú clá ad valorem. Pri výrobkoch s číselným znakom kombinovanej nomenklatúry 1704 10 90 sa špecifické clo znižuje na 16 % colnej hodnoty.

Článok 13

1.   Od dátumu udelenia colných preferencií poskytovaných podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných Komisia sleduje stav ratifikácie príslušných dohovorov a monitoruje ich účinné vykonávanie a spoluprácu s príslušnými monitorujúcimi orgánmi skúmaním záverov a odporúčaní týchto monitorovacích orgánov.

2.   V tomto kontexte zvýhodnená krajina podľa VSP+ spolupracuje s Komisiou a poskytuje všetky informácie potrebné na hodnotenie dodržiavania svojich záväzkov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), e) a f) a na posúdenie jej situácie, pokiaľ ide o článok 9 ods. 1 písm. c).

Článok 14

1.   Komisia do 1. januára 2016 a následne každé dva roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave ratifikácie príslušných dohovorov, dodržiavaní všetkých povinností krajín zvýhodnených podľa VSP+, ktoré sa týkajú podávania správ podľa týchto dohovorov, a o stave ich účinného vykonávania.

2.   Uvedená správa obsahuje:

a)

závery alebo odporúčania príslušných monitorovacích orgánov v súvislosti s každou zvýhodnenou krajinou podľa VSP+ a

b)

závery Komisie, či každá zvýhodnená krajina podľa VSP+ dodržiava svoje záväzky týkajúce sa plnenia povinností podávania správ, spolupráce s príslušnými monitorovacími orgánmi v súlade s príslušnými dohovormi a zabezpečenia ich účinného vykonávania.

Správa môže obsahovať akékoľvek informácie, ktoré Komisia považuje za vhodné.

3.   Komisia pri vypracúvaní svojich záverov týkajúcich sa účinného vykonávania príslušných dohovorov posudzuje závery a odporúčania príslušných monitorovacích orgánov a bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, aj informácie predložené tretími stranami, medzi ktoré patrí občianska spoločnosť, sociálni partneri, Európsky parlament alebo Rada.

Článok 15

1.   Osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných sa dočasne zruší v súvislosti s určitými alebo všetkými výrobkami s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa VSP+, ak táto krajina v praxi nedodržiava svoje záväzky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d), e) a f) alebo ak zvýhodnená krajina podľa VSP+ vyjadrila výhradu, ktorá je v ktoromkoľvek z uvedených dohovorovzakázaná alebo je v rozpore s cieľom a účelom takého dohovoru, ako sa ustanovuje v článku 9 ods. 1 písm. c).

2.   Dôkazné bremeno v súvislosti s dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo záväzných záväzkov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), e) a f) spočíva na zvýhodnenej krajine podľa VSP+. To isté platí aj o dokazovaní jej situácie uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. c).

3.   Ak má Komisia na základe záverov správy uvedenej v článku 14 alebo na základe dostupných dôkazov odôvodnené pochybnosti, že konkrétna zvýhodnená krajina podľa VSP+ nedodržiava svoje záväzky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d), e) a f), alebo ak takáto krajina vyjadrila výhradu, ktorá je v ktoromkoľvek z príslušných dohovorov zakázaná alebo je v rozpore s cieľom a účelom takého dohovoru, ako sa ustanovuje v článku 9 ods. 1 písm. c), v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 prijme vykonávací akt o začatí konania o dočasnom zrušení colných preferencií poskytovaných podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných. Komisia o ňom informuje Európsky parlament a Radu.

4.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie a informuje o ňom príslušnú zvýhodnenú krajinu podľa VSP+. V oznámení:

a)

uvedie dôvody pochybností, pokiaľ ide o plnenie záväzkov prijatých zvýhodnenou krajinou podľa VSP+, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. d), e) a f), alebo pokiaľ ide o výhradu, ktorá je v ktoromkoľvek z príslušných dohovorov zakázaná alebo je v rozpore s cieľom a účelom takého dohovoru, ako sa ustanovuje v článku 9 ods. 1 písm. c), ktoré môžu spochybniť jej správa naďalej využívať colné preferencie poskytované podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, a

b)

stanoví lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov od dátumu uverejnenia oznámenia, v rámci ktorej zvýhodnená krajina podľa VSP+ predloží svoje pozorovania.

5.   Počas lehoty uvedenej v odseku 4 písm. b) poskytne Komisia príslušnej zvýhodnenej krajine všetky možné príležitosti na spoluprácu.

6.   Komisia vyhľadáva všetky informácie, ktoré považuje za potrebné, okrem iného aj závery a odporúčania príslušných monitorovacích orgánov. Pri vypracúvaní svojich záverov Komisia posudzuje všetky dôležité informácie.

7.   Do troch mesiacov od uplynutia lehoty vymedzenej v oznámení Komisia rozhodne:

a)

že ukončí konanie o dočasnom zrušení alebo

b)

dočasne zruší colné preferencie poskytované podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných.

8.   Ak Komisia usúdi, že uvedené zistenia nie sú dôvodom pre dočasné zrušenie, prijme vykonávací akt ukončiť konanie o dočasnom zrušení v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2. Tento vykonávací akt musí vychádzať okrem iného aj zo získaných dôkazov.

9.   Ak Komisia usúdi, že uvedené zistenia opodstatňujú dočasné zrušenie z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku, v súlade s článkom 36 je splnomocnená prijať delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť prílohu III, aby dočasne zrušila colné preferencie poskytované v rámci osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b).

10.   Ak Komisia rozhodne o dočasnom zrušení, takýto delegovaný akt nadobúda účinnosť šesť mesiacov po jeho prijatí.

11.   Ak dôvody, ktoré opodstatňujú dočasné zrušenie, prestanú platiť skôr, než nadobudne účinnosť delegovaný akt uvedený v odseku 9 tohto článku, Komisia je splnomocnená zrušiť prijatý akt o dočasnom zrušení colných preferencií v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedenom v článku 37.

12.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu dočasného zrušenia osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, a to najmä pokiaľ ide o termíny, práva zmluvných strán, mlčanlivosť a preskúmanie.

Článok 16

Ak Komisia zistí, že dôvody opodstatňujúce dočasné zrušenie colných preferencií uvedené v článku 15 ods. 1 už neplatia, je splnomocnená prijať v súlade s článkom 36 delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť prílohu III, aby obnovila colné preferencie poskytované podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných.

KAPITOLA IV

OSOBITNÉ OPATRENIE PRE NAJMENEJ ROZVINUTÉ KRAJINY

Článok 17

1.   Oprávnená krajina využíva výhody colných preferencií poskytovaných podľa osobitného stimulačného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré je uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c), ak túto krajinu OSN klasifikuje ako najmenej rozvinutú krajinu.

2.   Komisia priebežne reviduje zoznam zvýhodnených krajín podľa opatrenia EBA na základe najnovších dostupných údajov. Ak zvýhodnená krajina podľa opatrenia EBA už nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu IV, aby túto krajinu odstránila zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa opatrenia EBA po uplynutí trojročného prechodného obdobia od dátumu nadobudnutia účinnosti príslušného delegovaného aktu.

3.   Kým OSN zaradí novú nezávislú krajinu medzi najmenej rozvinuté krajiny, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu IV ako predbežné opatrenie, aby túto krajinu zahrnula do zoznamu zvýhodnených krajín podľa opatrenia EBA.

Ak takúto novú nezávislú krajinu Organizácia Spojených národov nezaradí medzi najmenej rozvinuté krajiny počas prvého dostupného preskúmania kategórie najmenej rozvinutých krajín, Komisia je odvtedy splnomocnená prijimať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu IV a odstrániť z nej túto krajinu, a to bez toho, aby sa uplatnilo prechodné obdobie ustanovené v odseku 2 tohto článku.

4.   Komisia oznamuje príslušnej zvýhodnenej krajine podľa opatrenia EBA všetky zmeny v jej štatúte podľa systému.

Článok 18

1.   Clá podľa Spoločného colného sadzobníka na všetky výrobky uvedené v kapitolách 1 až 97 kombinovanej nomenklatúry sa s výnimkou výrobkov uvedených v kapitole 93, ktoré majú pôvod v zvýhodnenej krajine podľa opatrenia EBA, úplne pozastavia.

2.   Od 1. januára 2004 do 30. septembra 2015 sa na vývoz výrobkov uvedených v položke 1701 Spoločného colného sadzobníka požaduje dovozné povolenie.

3.   Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 39 ods. 3 prijme podrobné pravidlá na vykonávanie ustanovení uvedených v odseku 2 tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 195 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (9).

KAPITOLA V

USTANOVENIA O DOČASNOM ZRUŠENÍ SPOLOČNÉ PRE VŠETKY OPATRENIA

Článok 19

1.   Zvýhodnené opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2 možno dočasne zrušiť vo vzťahu ku všetkým alebo určitým výrobkom s pôvodom v zvýhodnenej krajine z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a)

pri závažnom a systematickom porušovaní zásad stanovených v dohovoroch, ktoré sú uvedené v časti A prílohy VIII;

b)

pri vývoze tovaru vyrobeného väzňami;

c)

pri závažných nedostatkoch colnej kontroly pri vývoze alebo tranzite drog (nepovolených látok alebo prekurzorov) alebo nedodržaní medzinárodných dohovorov o boji proti terorizmu a praní špinavých peňazí;

d)

pri závažnom a systematickom uplatňovaní nekalých obchodných praktík vrátane praktík majúcich vplyv na dodávku surovín, ktoré majú nepriaznivý vplyv na odvetvia Únie a ktoré zvýhodnená krajina nerieši. Pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky, ktoré sú zakázané alebo postihnuteľné podľa dohôd organizácie WTO, uplatňovanie tohto článku sa musí opierať o predchádzajúce zistenie príslušného orgánu WTO;

e)

pri závažnom a systematickom porušovaní cieľov regionálnych rybolovných organizácií alebo akýchkoľvek medzinárodných dohôd, v ktorých je Únia zmluvnou stranou a ktoré sa týkajú ochrany a riadenia zdrojov rybolovu.

2.   Zvýhodnené opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa podľa odseku 1 písm. d) nezrušia vo vzťahu k výrobkom, ktoré podliehajú antidumpingovým alebo vyrovnávacím opatreniam podľa nariadení Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (10) alebo nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (11) z dôvodov, ktoré opodstatňujú tieto opatrenia.

3.   Ak Komisia usúdi, že existuje dostatok dôvodov opodstatňujúcich dočasné zrušenie colných preferencií poskytovaných podľa ktoréhokoľvek zvýhodneného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 na základe dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku, prijme vykonávací akt o začatí konania o dočasnom zrušení v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia o tomto vykonávacom akte informuje Európsky parlament a Radu.

4.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o začatí konania o dočasnom zrušení a informuje o ňom príslušnú zvýhodnenú krajinu. V oznámení uvedie:

a)

dostatočné dôvody na vykonávací akt o začatí konania o dočasnom zrušení uvedenom v odseku 3 a

b)

skutočnosť, že Komisia bude sledovať a hodnotiť situáciu v príslušnej zvýhodnenej krajine šesť mesiacov od dátumu uverejnenia oznámenia.

5.   Komisia poskytne príslušnej zvýhodnenej krajine počas obdobia sledovania a hodnotenia všetky možné príležitosti na spoluprácu.

6.   Komisia vyhľadáva všetky informácie, ktoré považuje za potrebné, okrem iného dostupné hodnotenia, pripomienky, rozhodnutia, odporúčania a závery príslušných monitorovacích orgánov podľa vhodnosti. Pri vypracúvaní svojich záverov Komisia posudzuje všetky dôležité informácie.

7.   Komisia predloží správu o svojich zisteniach a záveroch o príslušnej zvýhodnenej krajine do troch mesiacov od uplynutia obdobia uvedeného v odseku 4 písm. b). Zvýhodnená krajina má právo predložiť svoje pripomienky k správe. Lehota na pripomienkovanie nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.

8.   Do šiestich mesiacov od uplynutia obdobia uvedeného v odseku 4 písm. b) Komisia rozhodne, či:

a)

ukončí konanie o dočasnom zrušení, alebo

b)

dočasne zruší colné preferencie poskytované podľa zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2.

9.   Ak Komisia usúdi, že zistenia nie sú dôvodom na dočasné zrušenie, prijme vykonávací akt v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 o ukončení konania o dočasnom zrušení.

10.   Ak Komisia usúdi, že zistenia opodstatňujú dočasné zrušenie z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku, je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohy II, III alebo IV (podľa toho, ktorej sa to týka), aby dočasne zrušila colné preferencie poskytované podľa zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2.

11.   Pri každom z prípadov uvedených v odsekoch 9 a 10 prijatý akt vychádza aj zo získaných dôkazov.

12.   Ak Komisia rozhodne o dočasnom zrušení, takýto delegovaný akt nadobúda účinnosť šesť mesiacov po jeho prijatí.

13.   Ak dôvody opodstatňujúce dočasné zrušenie prestanú existovať pred nadobudnutím účinnosti delegovaného aktu uvedeného v odseku 10 tohto článku, Komisia je splnomocnená zrušiť prijatý akt o dočasnom zrušení colných preferencií v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 37.

14.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu dočasného zrušenia všetkých opatrení, a to najmä pokiaľ ide o termíny, práva strán, mlčanlivosť a preskúmanie.

Článok 20

Ak Komisia zistí, že dôvody opodstatňujúce dočasné zrušenie colných preferencií uvedených v článku 19 ods. 1 už neplatia, je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť a doplniť prílohy II, III alebo IV (podľa toho, ktorej sa to týka), aby obnovila colné preferencie poskytované podľa zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 21

1.   Zvýhodnené opatrenia ustanovené v tomto nariadení možno dočasne zrušiť vo vzťahu ku všetkým alebo určitým výrobkom s pôvodom v zvýhodnenej krajine v prípade podvodu, nezrovnalostí alebo systematického nedodržiavania alebo nezabezpečenia súladu s pravidlami pôvodu výrobkov a s nimi súvisiacimi postupmi alebo v prípade neposkytovania administratívnej spolupráce, ktorá sa vyžaduje pri vykonávaní a kontrole zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2.

2.   Administratívna spolupráca uvedená v odseku 1 si okrem iného vyžaduje, aby zvýhodnená krajina:

a)

oznamovala Komisii a aktualizovala informácie potrebné na vykonávanie pravidiel pôvodu a na kontrolu ich dodržiavania;

b)

na žiadosť colných orgánov členských štátov pomáhala Únii pri vykonávaní a následnom overovaní pôvodu tovaru a včas oznamovala jeho výsledky Komisii;

c)

pomáhala Únii tým, že umožní Komisii v súčinnosti a úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských krajín uskutočniť správne a vyšetrovacie misie v tejto krajine na účely overenia pravosti dokladov alebo presnosti informácií dôležitých z hľadiska udelenia zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2;

d)

vykonávala alebo organizovala príslušné vyšetrovanie s cieľom odhaliť porušovanie pravidiel pôvodu a zabrániť mu;

e)

dodržiavala alebo zabezpečovala dodržiavanie pravidiel pôvodu v súvislosti s regionálnou kumuláciou v zmysle nariadenia (EHS) č. 2454/93, ak na základe nej krajina využíva výhody, a

f)

pomáhala Únii pri overovaní konania, ak sa predpokladá, že došlo k podvodu súvisiacemu s pôvodom. Podvod je možné predpokladať vtedy, keď dovoz výrobkov na základe zvýhodnených opatrení ustanovených v tomto nariadení výrazne prekračuje bežné úrovne vývozu zvýhodnenej krajiny.

3.   Ak Komisia usúdi, že existuje dostatok dôkazov, ktoré opodstatňujú dočasné zrušenie z dôvodov vymedzených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, rozhodne v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 39 ods. 4 o dočasnom zrušení colných preferencií poskytovaných podľa zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 vo vzťahu ku všetkým alebo určitým výrobkom s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine.

4.   Pred prijatím takéhoto rozhodnutia Komisia najskôr uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom uvedie, že existujú dôvody na opodstatnené pochybnosti o splnení odsekov 1 a 2, na základe ktorých možno spochybniť právo zvýhodnenej krajiny naďalej požívať výhody udelené týmto nariadením.

5.   Komisia informuje príslušnú zvýhodnenú krajinu o každom rozhodnutí prijatom v súlade s odsekom 3 skôr, ako nadobudne účinnosť.

6.   Obdobie dočasného zrušenia nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov. Najneskôr na konci uvedeného obdobia Komisia rozhodne v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 39 ods. 4, že buď ukončí dočasné zrušenie, alebo predĺži obdobie dočasného zrušenia.

7.   Členské štáty oznamujú Komisii všetky dôležité informácie, ktoré môžu odôvodniť dočasné zrušenie colných preferencií alebo ich predĺženie.

KAPITOLA VI

OCHRANNÉ OPATRENIA A OPATRENIA DOHĽADU

ODDIEL I

Všeobecné ochranné opatrenia

Článok 22

1.   Ak sa výrobok s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa ktoréhokoľvek zo zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 dováža v objemoch a/alebo za ceny, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že spôsobia závažné ťažkosti výrobcom podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov v Únii, môžu sa na tento výrobok znova zaviesť bežné clá podľa Spoločného colného sadzobníka.

2.   Na účel tejto kapitoly „podobný výrobok“ znamená výrobok, ktorý je zhodný, t. j. z každého hľadiska rovnaký s posudzovaným výrobkom, alebo ak takýto výrobok neexistuje, s iným výrobkom, ktorý, aj keď nie je z každého hľadiska rovnaký, má vlastnosti, ktoré veľmi pripomínajú vlastnosti posudzovaného výrobku.

3.   Na účel tejto kapitoly „zainteresované strany“ znamenajú strany zapojené do výroby, distribúcie a/alebo predaja dovážaných výrobkov uvedených v odseku 1 a podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov.

4.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu prijímania všeobecných ochranných opatrení, a to najmä pokiaľ ide o termíny, práva zmluvných strán, mlčanlivosť, zverejňovane, overovacie návštevy a preskúmanie.

Článok 23

Závažné ťažkosti prichádzajú do úvahy, ak sa významne zhorší hospodárska a/alebo finančná situácia výrobcov v Únii. Pri skúmaní existencie takéhoto zhoršenia Komisia prihliada okrem iného na nasledujúce skutočnosti týkajúce sa výrobcov v Únii, ak sú tieto informácie dostupné:

a)

podiel na trhu;

b)

výroba;

c)

zásoby;

d)

výrobná kapacita;

e)

konkurzné konania;

f)

ziskovosť;

g)

využívanie kapacít;

h)

zamestnanosť;

i)

dovoz;

j)

ceny.

Článok 24

1.   Komisia vyšetruje, či netreba znova zaviesť bežné clá podľa Spoločného colného sadzobníka, ak existuje dostatok dôkazov prima facie, že boli splnené podmienky článku 22 ods. 1.

2.   Vyšetrovanie sa začne na žiadosť členského štátu alebo akejkoľvek právnickej osoby, alebo akéhokoľvek združenia bez právnej subjektivity konajúceho v mene výrobcov Únie, alebo z vlastného podnetu Komisie, ak je Komisii zrejmé, že existuje dostatok dôkazov prima facie zistených na základe skutočností uvedených v článku 23, ktoré opodstatňujú začatie vyšetrovania. Žiadosť o začatie vyšetrovania zahŕňa dôkaz o tom, že boli splnené podmienky pre uloženie ochranného opatrenia, ktoré sú vymedzené v článku 22 ods. 1. Žiadosť sa predkladá Komisii. Komisia preskúma, pokiaľ možno, presnosť a primeranosť dôkazov poskytnutých v žiadosti s cieľom zistiť, či existuje dostatok dôkazov prima facie, ktoré opodstatňujú začatie vyšetrovania.

3.   Ak je zjavné, že existuje dostatok dôkazov prima facie, ktoré opodstatňujú začatie konania, Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Konanie sa začne do jedného mesiaca od prijatia žiadosti podľa odseku 2. Ak sa začne vyšetrovanie, v oznámení sa uvedú všetky potrebné podrobnosti o postupe a termínoch vrátane odvolania adresovaného vyšetrovateľovi Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod.

4.   Vyšetrovanie vrátane procesných krokov uvedených v článkoch 25, 26 a 27 sa uzavrie do 12 mesiacov od jeho začatia.

Článok 25

Z riadne opodstatnených dôvodov naliehavosti súvisiacich so zhoršením hospodárskej a/alebo finančnej situácie výrobcov z Únie, ktorá by sa ťažko naprávala, a ak by oneskorenie mohlo spôsobiť škody, je Komisia splnomocnená prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 39 ods. 4 s cieľom znova zaviesť bežné clá podľa Spoločného colného sadzobníka na obdobie až 12 mesiacov.

Článok 26

Ak konečne ustanovené skutočnosti ukážu, že boli splnené podmienky vymedzené v článku 22 ods. 1, Komisia prijme vykonávací akt s cieľom znova zaviesť clá podľa Spoločného colného sadzobníka v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 3. Tento vykonávací akt nadobudne účinnosť do jedného mesiaca od dátumu jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 27

Ak konečne ustanovené skutočnosti ukážu, že neboli splnené podmienky vymedzené v článku 22 ods. 1, Komisia prijme vykonávací akt o ukončení vyšetrovania a konania v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 3 Tento vykonávací akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Vyšetrovanie sa považuje za ukončené, ak do lehoty uvedenej v článku 24 ods. 4 nebol uverejnený žiaden vykonávací akt a všetky naliehavé preventívne opatrenia automaticky uplynú. Všetky clá podľa Spoločného colného sadzobníka vybrané na základe týchto preventívnych opatrení sa vrátia.

Článok 28

Clá podľa Spoločného colného sadzobníka sa znova zavedú na obdobie potrebné zvládnutie zhoršenia hospodárskej a/alebo finančnej situácie výrobcov z Únie, alebo pokiaľ trvá hrozba takéhoto zhoršenia. Obdobie opakovaného zavedenia nesmie byť dlhšie ako tri roky, pokiaľ sa nepredĺži za riadne opodstatnených okolností.

ODDIEL II

Ochranné opatrenia v textilnom, poľnohospodárskom a rybolovnom odvetví

Článok 29

1.   Bez toho, aby bol dotknutý oddiel I tejto kapitoly, Komisia 1. januára každého roku z vlastného podnetu a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 prijme vykonávací akt s cieľom zrušiť colné preferencie uvedené v článkoch 7 a 12 vo vzťahu k výrobkom uvedeným v triede VSP S-11a a S-11b prílohy V alebo výrobkom zatriedeným pod číselnými znakmi 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 a 3824 90 97 kombinovanej nomenklatúry, ak dovoz týchto výrobkov uvedených v prílohe V alebo IX, podľa toho, o ktoré výrobky ide, pochádza zo zvýhodnenej krajiny a jeho celkový objem:

a)

sa zvýši najmenej o 13,5 % množstva (objemu) v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom alebo

b)

prekročí v prípade výrobkov uvedených v triede VSP S-11a a S-11b prílohy V podiel uvedený v prílohe VI bode 2 hodnoty dovozu výrobkov v triede VSP S-11a a S-11b prílohy V zo všetkých krajín a území uvedených v prílohe II do Únie počas akéhokoľvek dvanásťmesačného obdobia.

2.   Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na zvýhodnené krajiny podľa opatrenia EBA, ani na krajiny, ktorých podiel príslušných výrobkov uvedených v článku 29 ods. 1 neprekračuje 6 % celkového dovozu rovnakých výrobkov uvedených v prílohe V alebo IX, podľa toho o ktoré výrobky ide, do Únie.

3.   Zrušenie colných preferencií nadobúda účinnosť po dvoch mesiacoch od dátumu uverejnenia aktu Komisie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 30

Bez toho, aby tým bol dotknutý oddiel I tejto kapitoly, ak dovoz výrobkov zaradených do prílohy I k ZFEÚ spôsobí, alebo hrozí, že spôsobí závažné narušenie trhov Únie, najmä jedného alebo viacerých najvzdialenejších regiónov, alebo regulačných mechanizmov týchto trhov, Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu po porade s výborom pre príslušnú organizáciu spoločného trhu pre poľnohospodárstvo alebo rybolov prijme vykonávací akt s cieľom pozastaviť zvýhodnené opatrenia vo vzťahu k príslušným výrobkom v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 39 ods. 3.

Článok 31

Komisia čo najskôr informuje príslušnú zvýhodnenú krajinu o každom rozhodnutí prijatom v súlade s článkami 29 alebo 30, a to ešte predtým, ako nadobudne účinnosť.

ODDIEL III

Dohľad v odvetví poľnohospodárstva a rybolovu

Článok 32

1.   Bez toho, aby bol dotknutý oddiel I tejto kapitoly, výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 Spoločného colného sadzobníka ustanoveného nariadením (EHS) č. 2658/87 s pôvodom v zvýhodnených krajinách môžu podliehať osobitnému dozornému mechanizmu s cieľom zabrániť narušeniu trhov Únie. Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu po porade s výborom pre príslušnú organizáciu spoločného trhu pre poľnohospodárstvo alebo rybolov prijme vykonávací akt v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 39 ods. 3 o tom, či uplatní tento osobitný dozorný mechanizmus, a určí výrobky, na ktoré sa tento dozorný mechanizmus má uplatňovať.

2.   Ak sa oddiel I tejto kapitoly uplatňuje na výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 Spoločného colného sadzobníka ustanoveného nariadením (EHS) č. 2658/87 s pôvodom v zvýhodnených krajinách, obdobie uvedené v článku 24 ods. 4 tohto nariadenia sa skráti na dva mesiace v týchto prípadoch:

a)

keď príslušná zvýhodnená krajina nezabezpečuje dodržiavanie pravidiel pôvodu alebo neposkytuje administratívnu spoluprácu podľa článku 21, alebo

b)

keď dovoz výrobkov uvedených v kapitolách 1 až 24 Spoločného colného sadzobníka ustanoveného nariadením (EHS) č. 2658/87 na základe zvýhodnených opatrení udelených podľa tohto nariadenia výrazne prekračuje bežné úrovne vývozu z príslušnej zvýhodnenej krajiny.

KAPITOLA VII

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

1.   Na to, aby sa mohli využívať výhody colných preferencií, musia výrobky, na ktoré sa tieto colné preferencie žiadajú, pochádzať zo zvýhodnenej krajiny.

2.   Na účely zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, sú pravidlá pôvodu súvisiace s vymedzením pojmu pôvodu výrobkov a postupy a metódy administratívnej spolupráce, ktoré s nimi súvisia, ustanovené v nariadení (EHS) č. 2454/93.

Článok 34

1.   Ak je sadzba cla ad valorem pri individuálnom dovoznom vyhlásení znížená v súlade s týmto nariadením na 1 % alebo menej, toto clo sa úplne pozastavuje.

2.   Ak je sadzba cla špecifického cla pri individuálnom dovoznom vyhlásení znížená v súlade s týmto nariadením na 2 EUR alebo menej z každej jednotlivej sumy v eurách, toto clo sa úplne pozastavuje.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, sa konečná sadzba zvýhodneného cla vypočítaná podľa tohto nariadenia zaokrúhli na prvé desatinné miesto nadol.

Článok 35

1.   Štatistickým zdrojom používaným na účely tohto nariadenia je štatistika zahraničného obchodu Komisie (Eurostat).

2.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostat) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (12) štatistické údaje o výrobkoch, ktoré boli prepustené do voľného obehu so zvýhodnenými colnými sadzbami. Tieto údaje poskytnuté s odkazom na číselné znaky kombinovanej nomenklatúry a v príslušných prípadoch na číselné znaky sadzobníku TARIC preukazujú hodnoty, množstvá a všetky doplnkové údaje v členení podľa krajín pôvodu, ktoré sa vyžadujú v zmysle definícií v uvedenom nariadení. V súlade s článkom 8 ods. 1 uvedeného nariadenia zasielajú členské štáty uvedené údaje najneskôr do 40 dní od konca každého mesačného sledovaného obdobia. Na uľahčenie poskytovania informácií a zvýšenie transparentnosti Komisia taktiež zabezpečí, aby boli príslušné štatistické údaje za dané triedy VSP pravidelne dostupné vo verejnej databáze.

3.   V súlade s článkom 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93 poskytujú členské štáty Komisii na jej žiadosť podrobné údaje o množstvách a hodnotách výrobkov prepustených počas predchádzajúcich mesiacov do voľného obehu so zvýhodnenými colnými sadzbami. Uvedené údaje obsahujú výrobky uvedené v odseku 4 tohto článku.

4.   Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi monitoruje dovoz výrobkov zatriedených pod číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 a 3824 90 97 s cieľom zistiť, či sú splnené podmienky uvedené v článkoch 22, 29 a 30.

Článok 36

1.   Právomoc prijímať delegované akty je prenesená na Komisiu na základe podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 a 22 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 20. novembra 2012.

3.   Delegovanie právomocí uvedených v článkoch 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 alebo 22 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo k neskoršiemu dátunu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť aktov delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 alebo 22 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu aj Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 37

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu podľa tohto článku Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 36 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskemu parlamentu alebo Rade vzniesť námietku, akt zruší.

Článok 38

1.   Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú len na účel, na ktorý boli vyžiadané.

2.   Žiadne informácie dôverného charakteru ani žiadne informácie poskytnuté ako dôverné, ktoré sa získali podľa tohto nariadenia, sa nesmú poskytnúť tretej osobe bez osobitného povolenia poskytovateľa takýchto informácií.

3.   V každej žiadosti o zachovanie dôvernosti sa musia uviesť dôvody, prečo sú predmetné informácie dôverné. Ak si však poskytovateľ informácií neželá informácie zverejniť ani povoliť ich poskytnutie tretej osobe vo všeobecnej podobe alebo vo forme zhrnutia a ak sa ukáže, že žiadosť o zachovanie dôvernosti informácií je neopodstatnená, na príslušné informácie sa neprihliada.

4.   Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak by ich poskytnutie tretej osobe mohlo mať výrazný nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takýchto informácií.

5.   Odsekmi 1 až 4 sa nevylučuje, aby orgány Únie uvádzali odkaz na všeobecné informácie, a najmä na dôvody, ktoré sú základom rozhodnutí prijatých podľa tohto nariadenia. Uvedené orgány však zohľadnia legitímne záujmy príslušných fyzických a právnických osôb o zachovanie obchodného tajomstva.

Článok 39

1.   Komisii pomáha výbor pre všeobecné preferencie zriadený podľa nariadenia (ES) č. 732/2008. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Výbor môže preskúmať každú záležitosť týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú predloží Komisia alebo na žiadosť členského štátu.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s článkom 5 uvedeného nariadenia.

Článok 40

Komisia do 1. januára 2016 a potom každé dva roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinkoch systému, ktorá sa vzťahuje na posledné dvojročné obdobie a všetky zvýhodnené opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2.

Komisia do 21. novembra 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Takáto správa môže byť prípadne doplnená legislatívnym návrhom.

Článok 41

Nariadenie (ES) č. 732/2008 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

1.   Každé vyšetrovanie alebo konanie o dočasnom zrušení, ktoré sa začalo a neukončilo podľa nariadenia (ES) č. 732/2008, sa automaticky znova začne podľa tohto nariadenia s výnimkou vyšetrovania alebo konania, ktoré sa týka zvýhodnenej krajiny podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných podľa uvedeného nariadenia, ak sa vyšetrovanie týka len výhod udelených podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných. Takéto vyšetrovanie sa však automaticky začne odznova, ak rovnaká zvýhodnená krajina požiada o osobitné stimulačné opatrenie podľa tohto nariadenia do 1. januára 2015.

2.   Informácie prijaté v priebehu vyšetrovania, ktoré sa začalo a neukončilo podľa nariadenia (ES) č. 732/2008, sa zohľadňujú v každom odznova začatom vyšetrovaní.

Článok 43

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 20. novembra 2012.

Colné preferencie poskytované podľa zvýhodnených opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 sa však uplatňujú od 1. januára 2014.

3.   Tento systém sa uplatňuje do 31. decembra 2023. Uvedený dátum ukončenia platnosti sa však nevzťahuje na osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny ani na akékoľvek iné ustanovenia tohto nariadenia v rozsahu, v ktorom sa uplatňujú v spojení s uvedeným osobitným opatrením.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament

predseda

Martin SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012.

(2)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(11)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(12)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23.


ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I

Oprávnené krajiny v rámci systému uvedeného v článku 3

Príloha II

Zvýhodnené krajiny podľa všeobecného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a)

Príloha III

Zvýhodnené krajiny podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. b)

Príloha IV

Zvýhodnené krajiny podľa osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. c)

Príloha V

Zoznam výrobkov zahrnutých do všeobecného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a)

Príloha VI

Spôsoby uplatňovania článku 8

Príloha VII

Spôsoby uplatňovania kapitoly III tohto nariadenia

Príloha VIII

Dohovory uvedené v článku 9

Príloha IX

Zoznam výrobkov zahrnutých do osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných podľa článku 1 ods. 2 písm. b)

Príloha X

Tabuľka zhody

PRÍLOHA I

Oprávnené krajiny  (1) v rámci systému uvedeného v článku 3

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

AE

Spojené arabské emiráty

AF

Afganistan

AG

Antigua a Barbuda

AL

Albánsko

AM

Arménsko

AO

Angola

AR

Argentína

AZ

Azerbajdžan

BA

Bosna a Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladéš

BF

Burkina Faso

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Brunej-Darussalam

BO

Bolívia

BR

Brazília

BS

Bahamy

BT

Bhután

BW

Botswana

BY

Bielorusko

BZ

Belize

CD

Konžská demokratická republika

CF

Stredoafrická republika

CG

Kongo

CI

Kostarika

CK

Cookove ostrovy

CL

Čile

CM

Kamerun

KN

Čínska ľudová republika

CO

Kolumbia

CR

Kostarika

CU

Kuba

CV

Kapverdy

DJ

Džibutská republika

DM

Dominika

DO

Dominikánska republika

DZ

Alžírsko

EC

Ekvádor

EG

Egypt

ER

Eritrea

ET

Etiópia

FJ

Fidži

FM

Mikronézske federatívne štáty

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Gruzínsko

GH

Ghana

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Chorvátsko

HT

Haiti

ID

Indonézia

IN

India

IQ

Irak

IR

Irán

JM

Jamajka

JO

Jordánsko

KE

Keňa

KG

Kirgizská republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

KN

Svätý Krištof a Nevis

KW

Kuvajt

KZ

Kazachstan

LA

Laoská ľudovodemokratická republika

LB

Libanon

LC

Svätá Lucia

LK

Srí Lanka

LR

Libérijská republika

LS

Lesoto

LY

Líbyjská arabská džamahíria

MA

Maroko

MD

Moldavská republika

ME

Čierna Hora

MG

Madagaskar

MH

Marshallove ostrovy

MK

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

ML

Mali

MM

Barma/Mjanmarsko

MN

Mongolsko

MO

Macao

MR

Mauritánia

MU

Maurícius

MV

Maldivy

MW

Malawi

MX

Mexiko

MY

Malajzia

MZ

Mozambik

NA

Namíbia

NE

Niger

NG

Nigéria

NI

Nikaragua

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Omán

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua-Nová Guinea

PH

Filipíny

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paraguaj

QA

Katar

RS

Srbsko

RU

Ruská federácia

RW

Rwanda

SA

Saudská Arábia

SB

Šalamúnove ostrovy

SC

Seychely

SD

Sudán

SL

Sierraleonská republika

SN

Senegal

SO

Somálsko

SR

Surinam

ST

Svätý Tomáš a Princov ostrov

SV

Salvádor

SY

Sýrska arabská republika

SZ

Svazijské kráľovstvo

TD

Čad

TG

Togo

TH

Thajsko

TJ

Tadžikistan

TL

Východný Timor

TM

Turkménsko

TN

Tunisko

TO

Tonga

TT

Trinidad a Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzánia

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UY

Uruguaj

UZ

Uzbekistan

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

YE

Jemen

ZA

Južná Afrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

Oprávnené krajiny v rámci systému uvedeného v článku 3, ktoré boli dočasne vyňaté zo systému, pokiaľ ide o všetky alebo určité výrobky s pôvodom v týchto krajinách

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

BY

Bielorusko

MM

Barma/Mjanmarsko


(1)  Tento zoznam zahŕňa krajiny, ktorých preferencie mohli byť dočasne zrušené alebo pozastavené. Aktualizovaný zoznam poskytne Komisia alebo príslušné orgány dotknutej krajiny.

(2)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa postavenia, pričom označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999) a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

PRÍLOHA II

Zvýhodnené krajiny  (1) podľa všeobecného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a)

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

AF

Afganistan

AM

Arménsko

AO

Angola

AZ

Azerbajdžan

BD

Bangladéš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolívia

BT

Bhután

CD

Konžská demokratická republika

CF

Stredoafrická republika

CG

Kongo

CK

Cookove ostrovy

KN

Čínska ľudová republika

CO

Kolumbia

CR

Kostarika

CV

Kapverdy

DJ

Džibutská republika

EC

Ekvádor

ER

Eritrea

ET

Etiópia

FM

Mikronézske federatívne štáty

GE

Gruzínsko

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonézia

IN

India

IQ

Irak

IR

Irán

KG

Kirgizská republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

LA

Laoská ľudovodemokratická republika

LK

Srí Lanka

LR

Libérijská republika

LS

Lesoto

MG

Madagaskar

MH

Marshallove ostrovy

ML

Mali

MM

Barma/Mjanmarsko

MN

Mongolsko

MR

Mauritánia

MV

Maldivy

MW

Malawi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NG

Nigéria

NI

Nikaragua

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipíny

PK

Pakistan

PY

Paraguaj

RW

Rwanda

SB

Šalamúnove ostrovy

SD

Sudán

SL

Sierraleonská republika

SN

Senegal

SO

Somálsko

ST

Svätý Tomáš a Princov ostrov

SV

Salvádor

SY

Sýrska arabská republika

TD

Čad

TG

Togo

TH

Thajsko

TJ

Tadžikistan

TL

Východný Timor

TM

Turkménsko

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzánia

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Zvýhodnené krajiny podľa všeobecného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a), ktoré boli dočasne vyňaté z tohto opatrenia, pokiaľ ide o všetky alebo určité výrobky s pôvodom v týchto krajinách

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

MM

Barma/Mjanmarsko


(1)  Tento zoznam zahŕňa krajiny, ktorých preferencie mohli byť dočasne zrušené alebo pozastavené. Aktualizovaný zoznam poskytne Komisia alebo príslušné orgány dotknutej krajiny.

PRÍLOHA III

Zvýhodnené krajiny  (1) podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. b)

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

 

 

Zvýhodnené krajiny podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. b), ktoré boli dočasne vyňaté z tohto opatrenia, pokiaľ ide o všetky alebo určité výrobky s pôvodom v týchto krajinách

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

 

 


(1)  Tento zoznam zahŕňa krajiny, ktorých preferencie mohli byť dočasne zrušené alebo pozastavené. Komisia alebo príslušné orgány príslušnej krajiny poskytnú aktualizovaný zoznam.

PRÍLOHA IV

Zvýhodnené krajiny  (1) podľa osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. c)

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

AF

Afganistan

AO

Angola

BD

Bangladéš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhután

CD

Konžská demokratická republika

CF

Stredoafrická republika

DJ

Džibutská republika

ER

Eritrea

ET

Etiópia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GW

Guinea-Bissau

HT

Haiti

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory (Komorské ostrovy)

LA

Laoská ľudová republika

LR

Libérijská republika

LS

Lesoto

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Barma/Mjanmarsko

MR

Mauritánia

MV

Maldivy

MW

Malawi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NP

Nepál

RW

Rwanda

SB

Šalamúnove ostrovy

SD

Sudán

SL

Sierraleonská republika

SN

Senegal

SO

Somálsko

ST

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TD

Čad

TG

Togo

TL

Východný Timor

TV

Tuvalu

TZ

Tanzánia (Tanzánska republika)

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Zvýhodnené krajiny podľa osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. c), ktoré boli dočasne vyňaté z tohto opatrenia, pokiaľ ide o všetky alebo určité výrobky s pôvodom v týchto krajinách

Stĺpec A

:

abecedný kód v súlade s nomenklatúrou krajín a území na účely zisťovania štatistických údajov o zahraničnom obchode Únie

Stĺpec B

:

názov

A

B

MM

Barma/Mjanmarsko


(1)  Tento zoznam zahŕňa krajiny, ktorých preferencie mohli byť dočasne zrušené alebo pozastavené. Komisia alebo príslušné orgány príslušnej krajiny poskytnú aktualizovaný zoznam.

PRÍLOHA V

Zoznam výrobkov zahrnutých do všeobecného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a)

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KN“) treba opis výrobkov považovať za orientačný, pričom colné zvýhodnenia sa určujú podľa číselných znakov KN. Tam, kde sú uvedené „ex“ číselné znaky KN, sa colné preferencie určujú podľa číselného znaku KN a zároveň podľa opisu.

Na zaradenie výrobkov s číselným znakom KN označených hviezdičkou (*) sa vzťahujú podmienky ustanovené v príslušných právnych predpisoch Únie.

V stĺpci „Trieda“ sa uvádzajú triedy VSP [článok 2 písm. h)].

V stĺpci „Kapitola“ sa uvádzajú kapitoly KN, ktoré spadajú do triedy VSP [článok 2 písm. i)].

Stĺpec „Citlivosť/necitlivosť“ sa týka výrobkov zahrnutých vo všeobecnom opatrení podľa článku 6. Tieto výrobky sú uvedené buď ako NC (necitlivé, na účely článku 7 ods. 1), alebo C (citlivé, na účely článku 7 ods. 2).

Pre zjednodušenie sú výrobky zoradené v skupinách. Tieto skupiny môžu obsahovať výrobky, ktoré sú oslobodené od cla podľa Spoločného colného sadzobníka alebo pri ktorých je vyberanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pozastavené.

Trieda

Kapitola

Číselný znak KN

Opis

Citlivosť/necitlivosť

S-1a

01

0101 29 90

Živé kone, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá, iné ako jatočné

C

0101903000

Živé somáre

C

0101 90 00

Živé muly a mulice

C

0104 20 10*

Živé plemenné čistokrvné kozy

C

0106 14 10

Živé domáce králiky

C

0106 39 10

Živé holuby

C

02

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

C

0206 80 91

Jedlé droby z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé alebo chladené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

C

0206 90 91

Jedlé droby z koní, somárov, múl alebo mulíc, mrazené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

C

0207 14 91

Pečene, mrazené, z hydiny druhu Gallus domesticus

C

0207 27 91

Pečene, mrazené, z moriakov a moriek

C

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Pečene, mrazené, z kačíc, husí alebo perličiek, iné ako tučné pečene z kačíc alebo husí

C

0208 90 70

Žabie stehienka

NC

0210 99 10

Mäso z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

C

0210 99 59

Droby z hovädzích zvierat, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, iné ako hrubá bránica a tenká bránica

C

ex 0210 99

Droby z oviec alebo kôz, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

C

ex 0210 99 85

Droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, iné ako hydinová pečeň, iné ako zo svine domácej, z hovädzích zvierat alebo z oviec alebo kôz

C

04

0403 10 51

Jogurt ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

C

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

C

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mliečne nátierky s hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

C

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Vtáčie vajcia, v škrupine, čerstvé, konzervované alebo varené, iné ako od hydiny

C

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

C

05

0511 99 39

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu, iné ako surové

C

S-1b

03

ex kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem výrobkov podpoložky 0301 10 90

C

0301 19 00

Živé ozdobné morské ryby

NC

S-2a

06

ex kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie, okrem výrobkov podpoložky 0603 12 00 a 0604 91 40

C

0603 12 00

Čerstvé rezané karafiáty a puky vhodné na kytice alebo okrasné účely

NC

0604 20 40

Vetvy ihličnanov, čerstvé

NC

S-2b

07

0701

Zemiaky, čerstvé alebo chladené

C

0703 10

Cibuľa a šalotka, čerstvá alebo chladená

C

0703 90 00

Pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

C

0704

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá zelenina rodu Brassica, čerstvé alebo chladené

C

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

C

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

C

ex 0707 00 05

Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené, od 16. mája do 31. októbra

C

0708

Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené

C

0709 20 00

Špargľa, čerstvá alebo chladená

C

0709 30 00

Baklažán, čerstvý alebo chladený

C

0709 40 00

Zeler iný ako buľvový, čerstvý alebo chladený

C

0709 51 00

ex 0709 59

Huby, čerstvé alebo chladené, okrem výrobkov podpoložky 0709 59 50

C

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá alebo chladená

C

0709 60 99

Plody rodu Capsicum alebo Pimenta, čerstvé alebo chladené, iné ako sladká paprika, iné ako na výrobu kapsicínu alebo kapsikumových oleorezínových farieb a iné ako na priemyselnú výrobu éterických olejov alebo rezinoidov

C

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, čerstvý alebo chladený

C

ex 0709 91 00

Pravé artičoky, čerstvé alebo chladené, od 1. júla do 31. októbra

C

0709 92 10*

Olivy, čerstvé alebo chladené, na použitie odlišné od výroby oleja

C

0709 93 10

Cukety, čerstvé alebo chladené

C

0709 93 90

0709 99 90

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

C

0709 99 10

Šalátová zelenina, čerstvá alebo chladená, iná ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.)

C

0709 99 20

Mangoldy a kardy (bodliakové artičoky), čerstvé alebo chladené

C

0709 99 40

Kapary, čerstvé alebo chladené

C

0709 99 50

Fenikel, čerstvý alebo mrazený

C

ex 0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená, okrem výrobku podpoložky 0710 80 85

C

ex 0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu, okrem výrobkov podpoložky 0711 20 90

C

ex 0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená, okrem olív a výrobkov podpoložky 0712 90 19

C

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

C

0714 20 10*

Sladké zemiaky, čerstvé, celé a určené na ľudskú konzumáciu

NC

0714 20 90

Sladké zemiaky, čerstvé alebo chladené, mrazené alebo sušené, tiež v plátkoch alebo vo forme peliet, iné ako čerstvé a celé a určené na ľudskú konzumáciu

C

0714 90 90

Topinambury a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež v plátkoch alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

NC

08

0802 11 90

Mandle, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny, iné ako horké

C

0802 12 90

0802 21 00

Lieskové oriešky (Corylus spp.), čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny

C

0802 22 00

0802 31 00

Vlašské orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny

C

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Jedlé gaštany (Castanea spp.), čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

C

0802 51 00

0802 52 00

Pistácie, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

NC

0802 61 00

0802 62 00

Makadamové orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

NC

0802 90 50

Píniové oriešky, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

NC

0802 90 85

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

NC

0803 10 10

Plantajny, čerstvé

C

0803 10 90

0803 90 90

Banány vrátane plantajnov, sušené

C

0804 10 00

Datle, čerstvé alebo sušené

C

0804 20 10

Figy, čerstvé alebo sušené

C

0804 20 90

0804 30 00

Ananásy, čerstvé alebo sušené

C

0804 40 00

Avokáda, čerstvé alebo sušené

C

ex 0805 20

Mandarínky (vrátane tangerín a satsumov) a klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené, od 1. marca do 31. októbra

C

0805 40 00

Grapefruity vrátane pomiel, čerstvé alebo sušené

NC

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé alebo sušené

C

0805 90 00

Ostatné citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

C

ex 0806 10 10

Stolové hrozno, čerstvé, od 1. januára do 20. júla a od 21. novembra do 31. decembra, okrem odrody hrozna Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. decembra

C

0806 10 90

Ostatné hrozno, čerstvé

C

ex 0806 20

Sušené hrozno okrem výrobkov podpoložky ex 0806 20 30 v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom presahujúcim 2 kg

C

0807 11 00

Melóny (vrátane vodových melónov), čerstvé

C

0807 19 00

0808 10 10

Muštové jablká, čerstvé, voľne ložené, od 16. septembra do 15. decembra

C

0808 30 10

Muštové hrušky, čerstvé, voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembra

C

ex 0808 30 90

Iné hrušky, čerstvé, od 1. mája do 30. júna

C

0808 40 00

Duly, čerstvé

C

ex 0809 10 00

Marhule, čerstvé, od 1. januára do 31. mája a od 1. augusta do 31. decembra

C

0809 20 05

Višne (Prunus cerasus), čerstvé

C

ex 0809 29

Čerešne, čerstvé, od 1. januára do 20. mája a od 11. augusta do 31. decembra, iné ako višne (Prunus cerasus)

C

ex 0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek, čerstvé, od 1. januára do 10. júna a od 1. októbra do 31. decembra

C

ex 0809 40 05

Slivky, čerstvé, od 1. januára do 10. júna a od 1. októbra do 31. decembra

C

0809 40 90

Trnky, čerstvé

C

ex 0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. januára do 30. apríla a od 1. augusta do 31. decembra

C

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a ostružinové maliny, čerstvé

C

0810 30 00

Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše, čerstvé

C

0810 40 30

Plody druhu Vaccinium myrtillus, čerstvé

C

0810 40 50

Plody druhu Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum, čerstvé

C

0810 40 90

Ostatné plody rodu Vaccinium, čerstvé

C

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

C

0810 60 00

Duriany, čerstvé

C

0810 70 00

Kaki

C

0810 90 75

Ostatné ovocie, čerstvé

ex 0811

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, okrem výrobkov podpoložiek 0811 10 a 0811 20

C

ex 0812

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, okrem výrobkov podpoložky 0812 90 30

C

0812 90 30

Papáje

NC

0813 10 00

Marhule, sušené

C

0813 20 00

Slivky, sušené

C

0813 30 00

Jablká, sušené

C

0813 40 10

Broskyne, vrátane nektáriniek, sušené

C

0813 40 30

Hrušky, sušené

C

0813 40 50

Papáje, sušené

NC

0813 40 95

Ostatné ovocie, sušené, iné ako výrobky položiek 0801 až 0806

NC

0813 50 12

Zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806) z papájí, tamarínd, jabĺčok kešu, liči, jackfruitu, sapot, plodov mučenky, caramboly alebo pitahaye, neobsahujúce slivky

C

0813 50 15

Ostatné zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806), neobsahujúce slivky

C

0813 50 19

Zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806), obsahujúce slivky

C

0813 50 31

Zmesi výlučne z tropických orechov položiek 0801 a 0802

C

0813 50 39

Zmesi výlučne z orechov položiek 0801 a 0802, iné ako z tropických orechov

C

0813 50 91

Ostatné zmesi z orechov a sušeného ovocia kapitoly 8, neobsahujúce slivky alebo figy

C

0813 50 99

Ostatné zmesi z orechov a sušeného ovocia kapitoly 8

C

0814 00 00

Šupky z citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodných melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v moridle, v sírnatej vode alebo v iných konzervačných roztokoch

NC

S-2c

09

ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a korenie; okrem výrobkov podpoložiek 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 a 0904 21 10, položiek 0905 00 00 a 0907 00 00 a podpoložiek 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 a 0910 99 99

NC

0901 12 00

Káva, nepražená, dekofeínovaná

C

0901 21 00

Káva, pražená, s kofeínom

C

0901 22 00

Káva, pražená, dekofeínovaná

C

0901 90 90

Náhradky kávy obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

C

0904 21 10

Sladké papriky, sušené, nedrvené ani nemleté

C

0905

Vanilka

C

0907

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stonky)

C

0910 91 90

Zmesi dvoch alebo viacerých výrobkov rôznych položiek z položiek 0904 až 0910, drvené alebo mleté

C

0910 99 33

Tymián; bobkový list

C

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Ostatné korenie, drvené alebo mleté, iné ako zmesi dvoch alebo viacerých výrobkov rôznych položiek z položiek 0904 až 0910

C

S-2d

10

ex 1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

C

11

1104 29 17

Lúpané zrná obilnín okrem jačmeňa, ovsa, kukurice, ryže a pšenice.

C

1105

Múka, krupica, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov

C

1106 10 00

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713

C

1106 30

Múka hladká, múka hrubá a prášok z produktov kapitoly 8

C

1108 20 00

Inulín

C

12

ex kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody, okrem výrobkov podpoložiek 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 a 1209 99 91; priemyselné alebo liečivé rastliny, okrem výrobkov podpoložky 1211 90 30 a okrem výrobkov položky 1210 a podpoložiek 1212 91 a 1212 93 00

C

1209 21 00

Semená lucerny (alfalfa), druhu používaného na siatie

NC

1209 23 80

Ostatné semená kostravy, druhu používaného na siatie

NC

1209 29 50

Semená vlčieho bôbu, druhu používaného na siatie

NC

1209 29 80

Semená ostatných kŕmnych rastlín, druhov používaných na siatie

NC

1209 30 00

Semená bylinných rastlín pestovaných hlavne pre ich kvety, druhov používaných na siatie

NC

1209 91 80

Ostatné semená zeleniny, druhov používaných na siatie

NC

1209 99 91

Semená rastlín pestovaných hlavne pre ich kvety, druhov používaných na siatie, iné ako výrobky podpoložky 1209 30 00

NC

1211 90 30

Tonkové fazule, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku

NC

13

ex kapitola 13

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky, okrem výrobkov podpoložky 1302 12 00

C

1302 12 00

Rastlinné šťavy a výťažky, zo sladkého drievka

NC

S-3

15

1501 90 00

Hydinový tuk, iný ako tuk z položky 0209 alebo 1503

C

1502 10 90

1502 90 90

Tuk z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503 a iný ako na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

C

1503 00 19

Stearín a olostearín zo sadla, iný ako na priemyselné účely

C

1503 00 90

Sadlový olej, oleomargarín a lojový olej, neemulzifikovaný alebo nezmiešaný ani inak neupravený, iný ako lojový olej na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

C

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1505 00 10

Tuk z ovčej vlny, surový

C

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravované

C

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravované

C

1511 10 90

Palmový olej, surový, iný ako na technické alebo priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

C

1511 90

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, iný ako surový olej

C

1512

Slnečnicový, požltový alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravované

C

1513

Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1514

Olej z repky olejnej, olej z Brassica napus var. napus alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

ex 1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravované, okrem výrobkov podpoložky 1516 20 10

C

1516 20 10

Hydrogenovaný ricínový olej, tzv. „opálový vosk“

NC

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516

C

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

C

1521 90 99

Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené, iné ako surové

C

1522 00 10

Degras

C

1522 00 91

Olejové zvyšky a usadeniny; mydlové kaly, iné ako obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja

C

S-4a

16

1601 00 10

Párky a salámy a podobné výrobky, z pečene a potravinové prípravky na základe pečene

C

1602 20 10

Pečeň z husí alebo z kačíc, pripravená alebo konzervovaná

C

1602 41 90

Stehná a ich časti, pripravené alebo konzervované, z iných ako domácich svíň

C

1602 42 90

Pliecko a jeho časti, pripravené alebo konzervované, z iných ako domácich svíň

C

1602 49 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, vrátane zmesí, z iných ako domácich svíň

C

1602 90 31

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, zo zveriny alebo králikov

C

1602 90 69

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, z oviec alebo kôz alebo z iných zvierat, neobsahujúce tepelne neupravené hovädzie mäso alebo droby a neobsahujúce mäso alebo droby domácich svíň

C

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

C

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier

C

1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

C

S-4b

17

1702 50 00

chemicky čistá fruktóza

C

1702 90 10

chemicky čistá maltóza

C

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

C

18

kapitola 18

Kakao a prípravky z kakaa

C

19

ex kapitola 19

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky, okrem výrobkov podpoložiek 1901 20 00 a 1901 90 91

C

1901 20 00

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

NC

1901 90 91

Iné, neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu alebo škrob, alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečneho tuku, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v práškovej forme z položiek 0401 až 0404

NC

20

ex kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín, okrem výrobkov podpoložiek 2008 20 19, 2008 20 39 a okrem výrobkov položky 2002 a podpoložiek 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 až 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 až 2008 70 98

C

2008 20 19

Ananásy, inak pripravené alebo konzervované, obsahujúce pridaný alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

NC

2008 20 39

21

ex kapitola 21

Rôzne jedlé prípravky, okrem výrobkov podpoložiek 2101 20 a 2102 20 19 a okrem výrobkov podpoložiek 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

C

2101 20

Výťažky, esencie a koncentráty, z čaju alebo maté, a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju alebo maté

NC

2102 20 19

Ostatné neaktívne kvasinky

NC

22

ex kapitola 22

Nápoje, liehoviny a ocot, okrem výrobkov položky 2207 a okrem výrobkov podpoložiek 2204 10 11 až 2204 30 10 a podpoložky 2208 40

C

23

2302 50 00

Zvyšky a odpady podobného druhu, tiež vo forme peliet, vzniknuté z mletia alebo iného spracovania strukovín

C

2307 00 19

Ostatný vínny kal

C

2308 00 19

Ostatné hroznové výlisky

C

2308 00 90

Ostatné rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

NC

2309 10 90

Ostatná výživa pre psov a mačky, v balení na predaj v malom, iná ako obsahujúca škrob alebo glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky

C

2309 90 10

Rozpustné výrobky z rýb alebo morských cicavcov, druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

NC

2309 90 91

Repné rezky s pridanou melasou, druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

C

2309 90 96

Ostatné prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá, tiež obsahujúce 49 % hmotnosti alebo viac cholínchloridu na organickom alebo anorganickom základe

C

S-4c

24

ex kapitola 24

Tabak a spracované tabakové náhradky, okrem produktov podpoložky 2401 10 60

C

2401 10 60

Tabak orientálneho typu sušený na slnku, ktorý nie je odžilovaný ani nie je strips

NC

S-5

25

2519 90 10

Oxid horečnatý, iný ako kalcinovaný prírodný uhličitan horečnatý

NC

2522

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické, iné ako oxid vápenatý a hydroxid vápenatý položky 2825

NC

2523

Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov

NC

27

kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bituminózne látky; minerálne vosky

NC

S-6a

28

2801

Fluór, chlór, bróm a jód

NC

2802 00 00

Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra

NC

ex 2804

Vodík, vzácne plyny a iné nekovy, okrem produktov s číselným znakom podpoložky 2804 69 00

NC

2805 19

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín okrem sodíka a vápnika

NC

2805 30

Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, vzájomne zmiešané/vzájomne legované alebo nie

NC

2806

Chlórovodík (kyselina chlórovodíková); kyselina chlórsírová (chlórsulfónová)

NC

2807 00

Kyselina sírová; oleum

NC

2808 00 00

Kyselina dusičná; nitračné zmesi

NC

2809

Oxid fosforečný; Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné, tiež chemicky definované

NC

2810 00 90

Oxidy bóru, iné ako oxid boritý; kyseliny borité

NC

2811

Ostatné anorganické kyseliny a ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov

NC

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovov

NC

2813

Sulfidy nekovov; komerčný sulfid fosforitý

NC

2814

Amoniak (čpavok) bezvodý alebo vo vodnom roztoku

C

2815

Hydroxid sodný (žieravá sóda); hydroxid draselný (žieravá potaš); peroxid sodíka alebo draslíka

C

2816

Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária

NC

2817 00 00

Oxid zinočnatý; peroxid zinku

C

2818 10

Umelý korund, tiež chemicky definovaný

C

2818 20

Oxid hlinitý okrem umelého korundu

NC

2819

Oxidy a hydroxidy chrómu

C

2820

Oxidy mangánu

C

2821

Oxidy a hydroxidy železa; farebné hlinky obsahujúce 70 % hmotnosti alebo viac viazaného železa vyjadreného ako Fe2O3

NC

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerčné oxidy kobaltu

NC

2823 00 00

Oxidy titánu

C

2824

Oxidy olova; červené olovo a oranžové olovo

NC

ex 2825

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy hydroxidy a peroxidy kovov, okrem výrobkov podpoložiek 2825 10 00 a 2825 80 00

NC

2825 10 00

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli

C

2825 80 00

Oxidy antimónu

C

2826

Fluoridy; fluorokremičitany, fluorohlinitany a ostatné komplexné soli fluóru

NC

ex 2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy, okrem výrobkov podpoložiek 2827 10 00 a 2827 32 00; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

NC

2827 10 00

Chlorid amónny

C

2827 32 00

Chlorid hliníka

C

2828

Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómnany

NC

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

NC

ex 2830

Sulfidy, okrem výrobkov podpoložky 2830 10 00; polysulfidy, tiež chemicky definované

NC

2830 10 00

Sulfidy sodné

C

2831

Ditioničitany a sulfoxyláty

NC

2832

Siričitany; tiosírany

NC

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

NC

2834 10 00

Dusitany

C

2834 21 00

Dusičnany

NC

2834 29

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany; polyfosforečnany, tiež chemicky definované

C

ex 2836

Uhličitany, okrem výrobkov podpoložiek 2836 20 00, 2836 40 00 a 2836 60 00; peroxouhličitany (peruhličitany); komerčný uhličitan amónny obsahujúci karbamát amónny

NC

2836 20 00

Uhličitan sodný

C

2836 40 00

Uhličitany draselné

C

2836 60 00

Uhličitan bárnatý

C

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexné kyanidy

NC

2839

Kremičitany (silikáty); komerčné kremičitany alkalických kovov

NC

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

NC

ex 2841

Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín, okrem výrobku podpoložky 2841 61 00

NC

2841 61 00

Manganistan draselný

C

2842

Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín (vrátane hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných), iné ako azidy

NC

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

NC

ex 2844 30 11

Cermety obsahujúce urán ochudobnený o U-235 alebo zlúčeniny tohto výrobku, iné ako nespracované

NC

ex 2844 30 51

Cermety obsahujúce tórium alebo zlúčeniny tória, iné ako nespracované

NC

2845 90 90

Izotopy iné ako položky 2844 a zlúčeniny, anorganické alebo organické takýchto izotopov, tiež chemicky definované, iné ako deutérium a jeho zlúčeniny, vodík a jeho zlúčeniny obohatené deutériom alebo zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky

NC

2846

Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesi týchto kovov

NC

2847 00 00

Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou

NC

2848 00 00

Fosfidy, tiež chemicky definované, okrem ferofosforu

NC

ex 2849

Karbidy, tiež chemicky definované, okrem výrobkov podpoložiek 2849 20 00 a 2849 90 30

NC

2849 20 00

Karbid kremíka, tiež chemicky definovaný

C

2849 90 30

Karbidy volfrámu, tiež chemicky definované

C

ex 2850 00

Hydridy, nitridy, azidy a boridy, tiež chemicky definované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidmi položky 2849

NC

ex 2850 00 60

Silicidy, tiež chemicky definované

C

2852 00 00

Anorganické alebo organické zlúčeniny ortute, okrem amalgámov

NC

2853 00

Ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej vody alebo vodivostnej vody a vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež po odstránení vzácnych plynov); stlačený vzduch; amalgámy, iné ako amalgámy drahých kovov

NC

29

2903

Halogénderiváty uhľovodíkov

C

ex 2904

Sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované, okrem výrobkov podpoložky 2904 20 00

NC

2904 20 00

Deriváty obsahujúce len nitro- alebo len nitrózo skupiny

C

ex 2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložky 2905 45 00 a okrem výrobkov podpoložiek 2905 43 00 a 2905 44

C

2905 45 00

Glycerol

NC

2906

Cyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

ex 2907

Fenoly, okrem výrobkov podpoložiek 2907 15 90 a ex 2907 22 00; fenolalkoholy

NC

2907 15 90

Naftoly a ich soli, iné ako 1-naftol

C

ex 2907 22 00

Hydrochinón (chinol)

C

2908

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo fenolalkoholov

NC

2909

Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy (tiež chemicky definované), a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

C

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

2911 00 00

Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďaľšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

ex 2912

Aldehydy, tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd, okrem výrobku podpoložky 2912 41 00

NC

2912 41 00

Vanilín (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)

C

2913 00 00

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty produktov z položky 2912

NC

ex 2914

Ketóny a chinóny, tiež s inou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek 2914 11 00, 2914 21 00 a 2914 22 00

NC

2914 11 00

Acetón

C

ex 2914 29

Gáfor

C

2914 22 00

Cyklohexanón a metylcyklohexanóny

C

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

C

ex 2916

Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek ex 2916 11 00, 2916 12 a 2916 14

NC

ex 2916 11 00

Kyselina akrylová

C

2916 12

Estery kyseliny akrylovej

C

2916 14

Estery kyseliny metakrylovej

C

ex 2917

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 a 2917 36 00

NC

2917 11 00

Kyselina šťaveľová, jej soli a estery

C

ex 2917 12 00

Kyselina adipová a jej soli

C

2917 14 00

Anhydrid kyseliny maleínovej

C

2917 32 00

Dioktylortoftaláty

C

2917 35 00

Anhydrid kyseliny ftalovej

C

2917 36 00

Kyselina tereftalová a jej soli

C

ex 2918

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 a ex 2918 29 00

NC

2918 14 00

Kyselina citrónová

C

2918 15 00

Soli a estery kyseliny citrónovej

C

2918 21 00

Kyselina salicylová a jej soli

C

2918 22 00

Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery

C

ex 2918 29 00

Sulfosalicylové kyseliny, hydroxynaftoové kyseliny; ich soli a estery

C

2919

Estery kyseliny fosforečnej a ich soli, vrátane laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

NC

2920

Estery ostatných anorganických kyselín nekovov (okrem es-terov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

NC

2921

Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou

C

2922

Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou

C

2923

Kvartérne amónne soli a hydroxidy; lecitíny a ostatné fosfoamidolipidy, chemicky definované alebo nedefinované

NC

ex 2924

Zlúčeniny kyseliny uhličitej s funkčnou amidovou skupinou, okrem výrobkov podpoložky 2924 23 00

C

2924 23 00

Kyselina 2-acetamidobenzoová (kyselina N-acetantranilová) a jej soli

NC

2925

Zlúčeniny s karboxyimidovou funkčnou skupinou (vrátane sacharínu a jeho solí) a zlúčeniny s imínovou funkčnou skupinou

NC

ex 2926

Zlúčeniny s nitrilovou funkčnou skupinou, okrem výrobkov podpoložky 2926 10 00

NC

2926 10 00

Akrylonitril

C

2927 00 00

Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny

C

2928 00 90

Ostatné organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu

NC

2929 10

Izokyanáty

C

2929 90 00

Ostatné zlúčeniny s inou dusíkatou funkčnou skupinou

NC

2930 20 00

Tiokarbamáty a ditiokarbamáty a tirám mono- i- alebo tetrasulfidy; ditiokarbonáty (xantáty)

NC

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionín, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) a ostatné organické zlúčeniny síry, iné ako ditiokarbonáty (xantáty)

C

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Ostatné organo-anorganické zlúčeniny

NC

ex 2932

Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým(-i) heteroatómom (-ami), okrem výrobkov podpoložiek 2932 12 00, 2932 13 00 a ex 2932 20 90

NC

2932 12 00

2-furaldehyd (furfuraldehyd)

C

2932 13 00

Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

C

ex 2932 20 90

Kumarín, metylkumaríny a etylkumaríny

C

ex 2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom (-ami), okrem výrobku podpoložky 2933 61 00

NC

2933 61 00

Melamín

C

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; iné heterocyklické zlúčeniny

NC

2935 00 90

Ostatné sulfónamidy

C

2938

Glykozoidy, prírodné alebo vyrobené syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

NC

ex 2940 00 00

Cukry, chemicky čisté, iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza a iné ako ramnóza, rafinóza a manóza; étery cukrov, acetály cukrov a estery cukrov a ich soli, iné ako výrobky položiek 2937, 2938 alebo 2939

C

ex 2940 00 00

Ramnóza, rafinóza a manóza

NC

2941 20 30

Dihydrostreptomycín, jeho soli, estery a hydráty

NC

2942 00 00

Ostatné organické zlúčeniny

NC

S-6b

31

3102 21

Síran amónny

NC

3102 40

Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami

NC

3102 50

Dusičnan sodný

NC

3102 60

Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho

NC

3103 10

Superfosfáty

C

3105

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; iné hnojivá; výrobky kapitoly 31 v tabletách alebo podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg

C

32

ex kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty; okrem výrobkov položiek 3204 a 3206 a okrem výrobkov podpoložiek 3201 90 20, ex 3201 90 90 (trieslovinové výťažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 (trieslovinové výťažky odvodené z plodov gambíru a myrobalnu) a ex 3201 90 90 (iné trieslovinové výťažky rastlinného pôvodu)

NC

3201 20 00

Akáciový výťažok

NC

3204

Syntetické organické farbivá, tiež chemicky definované; prípravky špecifikované v poznámke 3 ku kapitole 32 na základe syntetického organického farbiva; syntetické organické výrobky používané ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry, tiež chemicky definované

C

3206

Ostatné farbivá; prípravky špecifikované v poznámke 3 ku kapitole 32, iné ako položiek 3203, 3204 alebo 3205; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry, tiež chemicky definované

C

33

kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

NC

34

kapitola 34

Mydlá, organické povrchovo-aktívne prostriedky, prípravky na pranie, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelárske pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry

NC

35

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné kazeínové deriváty; kazeínové lepidlá

C

3502 90 90

Albumináty a ostatné deriváty albumínu

NC

3503 00

Želatína (vrátane želatíny v pravouhlých (vrátane štvorcových) plátoch, tiež povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty želatíny; isinglass; ostatné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

NC

3504 00 00

Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; kožný prášok, tiež chrómovaný

NC

3505 10 50

Esterifikované alebo éterifikované škroby

NC

3506

Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom, s čistou hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg

NC

3507

Enzýmy; pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

C

36

kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

NC

37

kapitola 37

Fotografický alebo kinematografický tovar

NC

38

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky, okrem výrobkov položiek 3802 a 3817 00, podpoložiek 3823 12 00 a 3823 70 00 a položky 3825 a okrem výrobkov podpoložiek 3809 10 a 3809 60

NC

3802

Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne produkty; živočíšne uhlie, vrátane použitého živočíšneho uhlia

C

3817 00

Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov, iné ako položky 2707 alebo 2902

C

3823 12 00

Kyselina olejová

C

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

C

3825

Zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; komunálny odpad; kal z čističiek odpadových vôd; ostatný odpad uvedený v poznámke 6 ku kapitole 38

C

S-7a

39

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, okrem výrobkov položiek 3901, 3902, 3903 a 3904, podpoložiek 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 a 3907 99, položiek 3908 a 3920 a podpoložiek ex 3921 90 10 a 3923 21 00

NC

3901

Polyméry etylénu, v primárnych formách

C

3902

Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov, v primárnych formách

C

3903

Polyméry styrénu, v primárnych formách

C

3904

Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénolefínov, v primárnych formách

C

3906 10 00

Polymetylmetakrylát

C

3907 10 00

Polyacetály

C

3907 60

Polyetyléntereftalát, okrem produktov podpoložky 3907 60 20

C

3907 60 20

Poly (etyléntereftalát) v primárnych formách s viskozitným číslom 78 ml/g alebo viac

NC

3907 99

Ostatné polyestery, iné ako nenasýtené

C

3908

Polyamidy v primárnych formách

C

3920

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené a nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi

C

ex 3921 90 10

Ostatné platne listy, filmy, fólie, pruhy, pásky z polyesterov, iné ako ľahčené výrobky a iné ako vlnité listy a platne

C

3923 21 00

Vrecia a vrecúška (vrátane kornútov), z polymérov etylénu

C

S-7b

40

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z neho okrem výrobkov položky 4010

NC

4010

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene, z vulkanizovaného kaučuku

C

S-8a

41

ex 4104

Činené alebo krustované kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, ale ďalej neupravené, okrem výrobkov podpoložiek 4104 41 19 a 4104 49 19

C

ex 4106 31 00

Činené alebo krustované kože a kožky svíň, odchlpené, v mokrom stave (vrátane wet-blue), štiepané, ale ďalej neupravené, alebo v suchom stave (krustované), tiež štiepané, ale ďalej neupravené

NC

4106 32 00

4107

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114

C

4112 00 00

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z oviec alebo jahniat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114 14

C

ex 4113

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových koží, z ostatných zvierat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114, okrem výrobkov podpoložky 4113 10 00

NC

4113 10 00

Z kôz alebo kozliat

C

4114

Semišové usne (vrátane kombinovaného semiša); lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne

C

4115 10 00

Kompozitné usne na základe usní alebo usňových vlákien, v doskách, listoch alebo pásoch, tiež vo zvitkoch

C

S-8b

42

ex kapitola 42

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas); okrem výrobkov položiek 4202 a 4203

NC

4202

Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, aktovky, školské tašky, puzdrá na okuliare, puzdrá na ďalekohľady, puzdrá na divadelné ďalekohľady, puzdrá na fotografické prístroje a kamery, puzdrá na hudobné nástroje, puzdrá na pušky, puzdrá na pištole a revolvery a podobné schránky; cestovné vaky, izolačné tašky na potraviny alebo nápoje, tašky na toaletné potreby, plecniaky, kabely a kabelky, nákupné tašky, náprsné tašky, peňaženky, puzdrá na mapy, puzdrá na cigarety, mešteky na tabak, schránky na náradie a nástroje, športové tašky a vaky, puzdrá na fľaše, šperkovnice, pudrenky, schránky na nože a podobné schránky, z usne alebo kompozitnej usne, plastových fólií, textilných materiálov, vulkánfíbra alebo lepenky, alebo úplne alebo hlavne pokryté týmito materiálmi alebo papierom

C

4203

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín:

C

43

kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

NC

S-9a

44

ex kapitola 44

Drevo a drevené výrobky; okrem výrobkov položiek 4410, 4411, 4412, podpoložiek 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 a 4420 90 91; drevné uhlie

NC

4410

Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami;

C

4411

Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z iných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami;

C

4412

Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované dosky

C

4418 10

Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, z dreva

C

4418 20 10

Dvere a ich rámy, zárubne a prahy, z tropického dreva, špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 44

C

4418 71 00

Zostavené podlahové dosky na mozaikové podlahy, z dreva

C

4420 10 11

Sošky a ostatné ozdobné predmety z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 44; intarzované a inkrustované dosky z dreva; puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky a nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94, z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 44

C

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex kapitola 45

Korok a výrobky z korku, okrem výrobkov položky 4503

NC

4503

Predmety z prírodného korku

C

46

kapitola 46

Výrobky zo slamy, z esparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikárske výrobky a výrobky z prútia

C

S-11a

50

kapitola 50

Hodváb

C

51

ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat, okrem výrobkov položky 5105; priadza z vlásia a tkaniny

C

52

kapitola 52

Bavlna

C

53

kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

C

54

kapitola 54

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov

C

55

kapitola 55

Syntetické strižné vlákna

C

56

kapitola 56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

C

57

kapitola 57

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny

C

58

kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky

C

59

kapitola 59

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

C

60

kapitola 60

Pletené alebo háčkované textílie

C

S-11b

61

kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

C

62

kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované

C

63

kapitola 63

Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

C

S-12a

64

kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto predmetov

C

S-12b

65

kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti

NC

66

kapitola 66

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

C

67

kapitola 67

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

NC

S-13

68

kapitola 68

Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

NC

69

kapitola 69

Keramické výrobky

C

70

kapitola 70

Sklo a sklenený tovar

C

S-14

71

ex kapitola 71

Perly prírodné alebo perly umelo pestované, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; umelá bižutéria; mince; okrem výrobkov položky 7117

NC

7117

Bižutéria

C

S-15a

72

7202

Ferozliatiny

C

73

kapitola 73

Predmety zo železa alebo z ocele

NC

S-15b

74

kapitola 74

Meď a predmety z nej

C

75

7505 12 00

Tyče, prúty a profily zo zliatin niklu

NC

7505 22 00

Drôty zo zliatin niklu

NC

7506 20 00

Dosky, plechy, pásy a fólie zo zliatin niklu

NC

7507 20 00

Niklové rúry alebo príslušenstvo na ne

NC

76

ex kapitola 76

Hliník a predmety z neho, okrem výrobkov položky 7601

C

78

ex kapitola 78

Olovo a predmety z neho, okrem výrobkov položky 7801

C

7801 99

Surové olovo okrem rafinovaného, neuvedené inde v 7801 a okrem obsahujúceho antimón ako hlavný ďalší prvok

NC

79

ex kapitola 79

Zinok a predmety z neho, okrem výrobkov položiek 7901 a 7903

C

81

ex kapitola 81

Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich, okrem výrobkov podpoložiek 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 a 8113 00 20 okrem výrobkov podpoložiek 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 and 8108 30 00

C

8101 94 00

Surový volfrám, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým spekaním

NC

8104 11 00

Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka

NC

8104 19 00

Surový horčík okrem podpoložky 8104 11 00

NC

8107 20 00

Surové kadmium; prášok

NC

8108 20 00

Surový titán; prášok

NC

8108 30 00

Titán; odpad a šrot

NC

82

kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

C

83

kapitola 83

Rôzne predmety zo základného kovu

C

S-16

84

ex kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti, okrem výrobkov podpoložiek 8401 10 00 a 8407 21 10

NC

8401 10 00

Jadrové reaktory

C

8407 21 10

Závesné motory s objemom valcov nepresahujúcim 325 cm3

C

85

ex kapitola 85

Elektrické strojové zariadenia, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov, okrem výrobkov podpoložiek 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 až 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 až 8519 89 19, položiek 8521, 8525 a 8527, podpoložiek 8528 49, 8528 59 a 8528 69 až 8528 72, položky 8529 a podpoložiek 8540 11 a 8540 12

NC

8516 50 00

Mikrovlnné rúry a pece

C

8517 69 39

Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, iné ako prenosné prijímače na volanie, odkazovanie alebo vyhľadávanie osôb

C

8517 70 15

Antény a parabolické antény všetkých druhov, iné ako antény pre prístroje na rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu; časti a súčasti vhodné na použitie s nimi

C

8517 70 19

8519 20

Prístroje fungujúce po vložení mince, bankovky, bankovej karty, známky alebo ostatných platidiel; gramofónové šasi

C

8519 30

8519 81 11 až 8519 81 45

Zvukové reprodukčné prístroje (vrátane kazetových prehrávačov), bez zariadenia na záznam zvuku

C

8519 81 85

Ostatné prístroje na záznam zvuku na magnetickú pásku so zabudovaným zariadením na reprodukciu zvuku, iné ako kazetové prístroje

C

8519 89 11 až 8519 89 19

Ostatné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku

C

ex 8521

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, so zabudovaným alebo nezabudovaným videotunerom, okrem výrobkov podpoložky 8521 90 00

C

8521 90 00

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu (okrem typov používajúcich magnetické pásky); videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu so zabudovaným alebo nezabudovaným videotunerom (okrem typov používajúcich magnetické pásky a videokamier)

NC

8525

Vysielacie prístroje pre rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam, alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery; digitálne fotoaparáty a videokamery

C

8527

Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

C

8528 49

Monitory a projektory, ktoré nezahŕňajú televízne prijímače, iné ako druhov používaných výlučne alebo hlavne v systémoch na automatické spracovanie údajov položky 8471; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

C

8528 59

8528 69 až 8528 72

8529

Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528

C

8540 11

Televízne CRT obrazovky, vrátane CRT obrazoviek pre videomonitory, farebné alebo čierno-biele alebo inak monochromatické

C

8540 12 00

S-17a

86

kapitola 86

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a traťové zariadenia a ich časti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

NC

S-17b

87

ex kapitola 87

Vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo, okrem výrobkov položiek 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 a 8714

NC

8702

Motorové vozidlá na dopravu desiatich alebo viacerých osôb, vrátane vodiča

C

8703

Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (vozidlá iné ako sú uvedené v položke 8702), vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov

C

8704

Motorové vozidlá na prepravu nákladu

C

8705

Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo na nákladnú dopravu (napríklad vyslobodzovacie automobily, žeriavové nákladné automobily, požiarne automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice)

C

8706 00

Šasi (chassis) s motorom motorových vozidiel položiek 8701 až 8705

C

8707

Karosérie (vrátane kabín) motorových vozidiel položiek 8701 až 8705, vrátane kabín pre vodičov

C

8708

Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položiek 8701 až 8705

C

8709

Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho alebo manipulačného zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na nástupištiach železničných staníc; ich časti a súčasti

C

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

C

8712 00

Cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora

C

8714

Časti, súčasti a príslušenstvá vozidiel položiek 8711 až 8713

C

88

kapitola 88

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

NC

89

kapitola 89

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

NC

S-18

90

kapitola 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo

C

91

kapitola 91

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti

C

92

kapitola 92

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

NC

S-20

94

ex kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné značky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby, okrem výrobkov položky 9405

NC

9405

Svietidlá a osvetľovacie zriadenia, vrátane svetlometov a reflektorov, a ich časti a súčasti, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde nešpecifikované ani nezahrnuté

C

95

ex kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti a súčasti a príslušenstvo; okrem výrobkov podpoložiek 9503 00 35 až 9503 00 99

NC

9503 00 35 až 9503 00 99

Iné hračky; zmenšené modely a podobné modely na hranie, tiež mechanické; skladačky všetkých druhov

C

96

kapitola 96

Rôzne výrobky

NC

PRÍLOHA VI

Spôsoby uplatňovania článku 8

1.

Článok 8 sa uplatňuje, keď percentuálny podiel uvedený v odseku 1 uvedeného článku presiahne 17,5 %.

2.

Článok 8 sa uplatňuje pre každú triedu VSP S-11a a S-11b prílohy V, keď percentuálny podiel uvedený v odseku 1 uvedeného článku presiahne 14,5 %.

PRÍLOHA VII

Spôsoby uplatňovania kapitoly III tohto nariadenia

1.

Na účely kapitoly III sa zraniteľnou krajinou rozumie krajina:

a)

v prípade ktorej sedem najväčších tried dovozu jej výrobkov uvedených v prílohe IX do Únie v rámci VSP v hodnotovom vyjadrení presahuje prahovú hodnotu vo výške 75 % celkového dovozu výrobkov uvedených v uvedenej prílohe, pričom tieto hodnoty sa vypočítajú ako priemer za posledné tri po sebe nasledujúce roky,

a

b)

v prípade ktorej hodnota dovozu výrobkov uvedených v prílohe IX do Únie nedosahuje prahovú hodnotu vo výške 2 % hodnoty celkového dovozu výrobkov uvedených v uvedenej prílohe do Únie s pôvodom v krajinách uvedených v prílohe II, pričom tieto hodnoty sa vypočítajú ako priemer za posledné tri po sebe nasledujúce roky.

2.

Na účely článku 9 ods. 1 písm. a) sa pri uplatnení bodu 1 tejto prílohy použijú údaje dostupné k 1. septembru roku predchádzajúceho roku, v ktorom bola podaná žiadosť podľa článku 10 ods. 1.

3.

Na účely článku 11 sa pri uplatnení bodu 1 tejto prílohy použijú údaje dostupné k 1. septembru roku predchádzajúceho rok, v ktorom bol prijatý delegovaný akt uvedený v článku 11 ods. 2.

PRÍLOHA VIII

Dohovory uvedené v článku 9

ČASŤ A

Základné ľudské a pracovné práva podľa dohovorov OSN/MOP

1.

Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia (1948)

2.

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965)

3.

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966)

4.

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)

5.

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979)

6.

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (1984)

7.

Dohovor o právach dieťaťa (1989)

8.

Dohovor o nútenej alebo povinnej práci (č. 29) (1930)

9.

Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87) (1948)

10.

Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) (1949)

11.

Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100) (1951)

12.

Dohovor o zrušení nútenej práce (č. 105) (1957)

13.

Dohovor o diskriminácii zamestnaní a povolaní (č. 111) (1958)

14.

Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania (č. 138) (1973)

15.

Dohovor o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce (č. 182) (1999)

ČASŤ B

Dohovory súvisiace so zásadami týkajúcimi sa životného prostredia a správy vecí verejných

16.

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (1973)

17.

Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (1987)

18.

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (1989)

19.

Dohovor o biologickej diverzite (1992)

20.

Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (1992)

21.

Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti (2000)

22.

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (2001)

23.

Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (1998)

24.

Jednotný dohovor Organizácie Spojených národov o omamných látkach (1961)

25.

Dohovor Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach (1971)

26.

Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (1988)

27.

Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti korupcii (2004)

PRÍLOHA IX

Zoznam výrobkov zahrnutých do osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných podľa článku 1 ods. 2 písm. b)

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry treba opis výrobkov považovať za orientačný, pričom colné zvýhodnenia sa určujú podľa číselných znakov KN. Tam, kde sú uvedené „ex“ číselné znaky KN, sa colné preferencie určujú podľa číselného znaku KN a zároveň podľa opisu.

Na zaradenie výrobkov s číselným znakom KN označených hviezdičkou (*) sa vzťahujú podmienky ustanovené v príslušných právnych predpisoch Únie.

V stĺpci „Trieda“ sa uvádzajú triedy VSP [článok 2 písm. h)].

V stĺpci „Kapitola“ sa uvádzajú kapitoly KN, ktoré spadajú do triedy VSP [článok 2 písm. i)].

Pre zjednodušenie sú výrobky zoradené v skupinách. Tieto skupiny môžu obsahovať výrobky, ktoré boli oslobodené od cla podľa Spoločného colného sadzobníka alebo pri ktorých sa vyberanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pozastavilo.

Trieda

Kapitola

Číselný znak KN

Opis

 

S-1a

01

0101 29 90

Živé kone, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá, iné ako jatočné

 

0101 30 00

Živé somáre

 

0101 90 00

Živé muly a mulice

 

0104 20 10 *

Živé plemenné čistokrvné kozy

 

0106 14 10

Živé domáce králiky

 

0106 39 10

Živé holuby

 

02

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

0206 80 91

Jedlé droby z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé alebo chladené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

 

0206 90 91

Jedlé droby z koní, somárov, múl alebo mulíc, mrazené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

 

0207 14 91

Pečene, mrazené, z hydiny druhu Gallus domesticus

 

0207 27 91

Pečene, mrazené, z moriakov a moriek

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Pečene, mrazené, z kačíc, husí alebo perličiek, iné ako tučné pečene z kačíc alebo husí

 

ex 0208

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené, okrem výrobkov podpoložky 0208 40 20

 

0210 99 10

Mäso z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

 

0210 99 59

Droby z hovädzích zvierat, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, iné ako hrubá bránica a tenká bránica

 

ex 0210 99 85

Droby z oviec alebo kôz, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

 

ex 0210 99 85

Droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, iné ako hydinová pečeň, iné ako zo svine domácej, z hovädzích zvierat alebo z oviec alebo kôz

 

04

0403 10 51

Jogurt ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mliečne nátierky s hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Vtáčie vajcia, v škrupine, čerstvé, konzervované alebo varené, iné ako od hydiny

 

0409 00 00

Prírodný med

 

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

05

0511 99 39

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu, iné ako surové

 

S-1b

03

kapitola 3 (1)

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce

 

S-2a

06

kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

 

S-2b

07

0701

Zemiaky, čerstvé alebo chladené

 

0703 10

Cibuľa a šalotka, čerstvá alebo chladená

 

0703 90 00

Pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

 

0704

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá zelenina rodu Brassica, čerstvé alebo chladené

 

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

 

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

 

ex 0707 00 05

Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené, od 16. mája do 31. októbra

 

0708

Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené

 

0709 20 00

Špargľa, čerstvá alebo chladená

 

0709 30 00

Baklažán, čerstvý alebo chladený

 

0709 40 00

Zeler iný ako buľvový, čerstvý alebo chladený

 

0709 51 00

Huby, čerstvé alebo chladené, okrem výrobkov podpoložky 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá alebo chladená

 

0709 60 99

Plody rodu Capsicum alebo Pimenta, čerstvé alebo chladené, iné ako sladká paprika, iné ako na výrobu kapsicínu alebo kapsikumových oleorezínových farieb a iné ako na priemyselnú výrobu éterických olejov alebo rezinoidov

 

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, čerstvý alebo chladený

 

0709 92 10*

Olivy, čerstvé alebo chladené, na použitie odlišné od výroby oleja

 

0709 99 10

Šalátová zelenina, čerstvá alebo chladená, iná ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Mangoldy a kardy (bodliakové artičoky), čerstvé alebo chladené

 

0709 93 10

Cukety, čerstvé alebo chladené

 

0709 99 40

Kapary, čerstvé alebo chladené

 

0709 99 50

Fenikel, čerstvý alebo mrazený

 

ex 0709 91 00

Pravé artičoky, čerstvé alebo chladené, od 1. júla do 31. októbra

 

0709 93 90

0709 99 90

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

 

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená

 

ex 0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu, okrem výrobkov podpoložky 0711 20 90

 

ex 0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená, okrem olív a výrobkov podpoložky 0712 90 19

 

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

 

0714 20 10 *

Sladké zemiaky, čerstvé, celé a určené na ľudskú konzumáciu

 

0714 20 90

Sladké zemiaky, čerstvé alebo chladené, mrazené alebo sušené, tiež v plátkoch alebo vo forme peliet, iné ako čerstvé a celé a určené na ľudskú konzumáciu

 

0714 90 90

Topinambury a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež v plátkoch alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

 

08

0802 11 90

Mandle, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny, iné ako horké

 

0802 12 90

0802 21 00

Lieskové oriešky (Corylus spp.), čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny

 

0802 22 00

0802 31 00

Vlašské orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Jedlé gaštany (Castanea spp.), čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistácie, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané alebo obielené

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadamové orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

 

0802 90 50

Píniové oriešky, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

 

0802 90 85

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

 

0803 10 10

Plantajny, čerstvé

 

0803 10 90

0803 90 90

Banány vrátane plantajnov, sušené

 

0804 10 00

Datle, čerstvé alebo sušené

 

0804 20 10

Figy, čerstvé alebo sušené

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananásy, čerstvé alebo sušené

 

0804 40 00

Avokáda, čerstvé alebo sušené

 

ex 0805 20

Mandarínky (vrátane tangerín a satsumov) a klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené, od 1. marca do 31. októbra

 

0805 40 00

Grapefruity vrátane pomiel, čerstvé alebo sušené

 

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé alebo sušené

 

0805 90 00

Ostatné citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

 

ex 0806 10 10

Stolové hrozno, čerstvé, od 1. januára do 20. júla a od 21. novembra do 31. decembra, okrem odrody hrozna Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. decembra

 

0806 10 90

Ostatné hrozno, čerstvé

 

ex 0806 20

Sušené hrozno okrem výrobkov podpoložky ex 0806 20 30 v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom presahujúcim 2 kg

 

0807 11 00

Melóny (vrátane vodových melónov), čerstvé

 

0807 19 00

0808 10 10

Muštové jablká, čerstvé, voľne ložené, od 16. septembra do 15. decembra

 

0808 30 10

Muštové hrušky, čerstvé, voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembra

 

ex 0808 30 90

Iné hrušky, čerstvé, od 1. mája do 30. júna

 

0808 40 00

Duly, čerstvé

 

ex 0809 10 00

Marhule, čerstvé, od 1. januára do 31. mája a od 1. augusta do 31. decembra

 

0809 21 00

Višne (Prunus cerasus), čerstvé

 

ex 0809 29

Čerešne, čerstvé, od 1. januára do 20. mája a od 11. augusta do 31. decembra, iné ako višne (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek, čerstvé, od 1. januára do 10. júna a od 1. októbra do 31. decembra

 

ex 0809 40 05

Slivky, čerstvé, od 1. januára do 10. júna a od 1. októbra do 31. decembra

 

0809 40 90

Trnky, čerstvé

 

ex 0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. januára do 30. apríla a od 1. augusta do 31. decembra

 

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a ostružinové maliny, čerstvé

 

0810 30 00

Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše, čerstvé

 

0810 40 30

Plody druhu Vaccinium myrtillus, čerstvé

 

0810 40 50

Plody druhu Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum, čerstvé

 

0810 40 90

Ostatné plody rodu Vaccinium, čerstvé

 

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

 

0810 60 00

Duriany, čerstvé

 

0810 70 00

Kaki

 

0810 90 75

Ostatné ovocie, čerstvé

0811

Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

 

0812

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

 

0813 10 00

Marhule, sušené

 

0813 20 00

Slivky, sušené

 

0813 30 00

Jablká, sušené

 

0813 40 10

Broskyne, vrátane nektáriniek, sušené

 

0813 40 30

Hrušky, sušené

 

0813 40 50

Papáje, sušené

 

0813 40 95

Ostatné ovocie, sušené, iné ako výrobky položiek 0801 až 0806

 

0813 50 12

Zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806) z papájí, tamarínd, jabĺčok kešu, liči, jackfruitu, sapot, plodov mučenky, caramboly alebo pitahaye, neobsahujúce slivky

 

0813 50 15

Ostatné zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806), neobsahujúce slivky

 

0813 50 19

Zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806), obsahujúce slivky

 

0813 50 31

Zmesi výlučne z tropických orechov položiek 0801 a 0802

 

0813 50 39

Zmesi výlučne z orechov položiek 0801 a 0802, iné ako z tropických orechov

 

0813 50 91

Ostatné zmesi z orechov a sušeného ovocia kapitoly 8, neobsahujúce slivky alebo figy

 

0813 50 99

Ostatné zmesi z orechov a sušeného ovocia kapitoly 8

 

0814 00 00

Šupky z citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodných melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v moridle, v sírnatej vode alebo v iných konzervačných roztokoch

 

S-2c

09

kapitola 9

Káva, čaj, maté a koreniny;

 

S-2d

10

ex 1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Lúpané zrná obilnín okrem jačmeňa, ovsa, kukurice, ryže a pšenice.

 

1105

Múka, krupica, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov

 

1106 10 00

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713

 

1106 30

Múka hladká, múka hrubá a prášok z produktov kapitoly 8

 

1108 20 00

Inulín

 

12

ex kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody, priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny, okrem výrobkov položky 1210 a podpoložiek 1212 91 a 1212 93 00

 

13

kapitola 13

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky

 

S-3

15

1501 90 00

Hydinový tuk, iný ako tuk z položky 0209 alebo 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Tuk z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503 a iný ako na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

 

1503 00 19

Stearín a olostearín zo sadla, iný ako na priemyselné účely

 

1503 00 90

Sadlový olej, oleomargarín a lojový olej, neemulzifikovaný alebo nezmiešaný ani inak neupravený, iný ako lojový olej na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

 

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované Oleje z rybacej pečene a ich frakcie

 

1505 00 10

Tuk z ovčej vlny, surový

 

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravované

 

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravované

 

1511 10 90

Palmový olej, surový, iný ako na technické alebo priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

 

1511 90

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, iný ako surový olej

 

1512

Slnečnicový, požltový alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravovaný

 

1513

Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

 

1514

Olej z repky olejnej, olej z Brassica napus var. napus alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

 

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

 

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené

 

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov kapitoly 15, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516

 

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov olejov kapitoly 15, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

1521 90 99

Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené, iné ako surové

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Olejové zvyšky a usadeniny; mydlové kaly, iné ako obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja

 

S-4a

16

1601 00 10

Párky a salámy a podobné výrobky, z pečene a potravinové prípravky na základe pečene

 

1602 20 10

Pečeň z husí alebo z kačíc, pripravená alebo konzervovaná

 

1602 41 90

Stehná a ich časti, pripravené alebo konzervované, z iných ako domácich svíň

 

1602 42 90

Pliecko a jeho časti, pripravené alebo konzervované, z iných ako domácich svíň

 

1602 49 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, vrátane zmesí, z iných ako domácich svíň

 

1602 50 31

1602 50 95

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, varené, z hovädzieho dobytka, tiež v hermeticky uzavretých nádobách

 

1602 90 31

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, zo zveriny alebo králikov

 

1602 90 69

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, z oviec alebo kôz alebo z iných zvierat, neobsahujúce tepelne neupravené hovädzie mäso alebo droby a neobsahujúce mäso alebo droby domácich svíň

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

 

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier

 

1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

 

S-4b

17

1702 50 00

chemicky čistá fruktóza

 

1702 90 10

chemicky čistá maltóza

 

1704 (2)

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao:

 

18

kapitola 18

Kakao a prípravky z kakaa

 

19

kapitola 19

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky,

 

20

kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín,

 

21

ex kapitola 21

Rôzne jedlé prípravky, okrem podpoložiek 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

 

22

ex kapitola 22

Nápoje, liehoviny a ocot, okrem výrobkov podpoložiek 2204 10 11 až 2204 30 10 a podpoložky 2208 40

 

23

2302 50 00

Zvyšky a odpady podobného druhu, tiež vo forme peliet, vzniknuté z mletia alebo iného spracovania strukovín

 

2307 00 19

Ostatný vínny kal

 

2308 00 19

Ostatné hroznové výlisky

 

2308 00 90

Ostatné rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

2309 10 90

Ostatná výživa pre psov a mačky, v balení na predaj v malom, iná ako obsahujúca škrob alebo glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky

 

2309 90 10

Rozpustné výrobky z rýb alebo morských cicavcov, druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

 

2309 90 91

Repné rezky s pridanou melasou, druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

 

2309 90 96

Ostatné prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá, tiež obsahujúce 49 % hmotnosti alebo viac cholínchloridu na organickom alebo anorganickom základe

 

S-4c

24

kapitola 24

Tabak a spracované tabakové náhradky

 

S-5

25

2519 90 10

Oxid horečnatý, iný ako kalcinovaný prírodný uhličitan horečnatý

 

2522

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické, iné ako oxid vápenatý a hydroxid vápenatý položky 2825

 

2523

Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov

 

27

kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bituminózne látky; minerálne vosky

 

S-6a

28

2801

Fluór, chlór, bróm a jód

 

2802 00 00

Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra

 

ex 2804

Vodík, vzácne plyny a iné nekovy, okrem produktov s číselným znakom podpoložky 2804 69 00

 

2805 19

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín okrem sodíka a vápnika

 

2805 30

Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, vzájomne zmiešané alebo vzájomne legované alebo nie

 

2806

Chlórovodík (kyselina chlórovodíková); kyselina chlórsírová (chlórsulfónová)

 

2807 00

Kyselina sírová; oleum

 

2808 00 00

Kyselina dusičná; nitračné zmesi

 

2809

Oxid fosforečný; Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné, tiež chemicky definované

 

2810 00 90

Oxidy bóru, iné ako oxid boritý; kyseliny borité

 

2811

Ostatné anorganické kyseliny a ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov

 

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovov

 

2813

Sulfidy nekovov; komerčný sulfid fosforitý

 

2814

Amoniak (čpavok) bezvodý alebo vo vodnom roztoku

 

2815

Hydroxid sodný (žieravá sóda); hydroxid draselný (žieravá potaš); peroxid sodíka alebo draslíka

 

2816

Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária

 

2817 00 00

Oxid zinočnatý; peroxid zinku

 

2818 10

Umelý korund, tiež chemicky definovaný

 

2818 20

Oxid hlinitý okrem umelého korundu

 

2819

Oxidy a hydroxidy chrómu

 

2820

Oxidy mangánu

 

2821

Oxidy a hydroxidy železa; farebné hlinky obsahujúce 70 % hmotnosti alebo viac viazaného železa vyjadreného ako Fe2O3

 

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerčné oxidy kobaltu

 

2823 00 00

Oxidy titánu

 

2824

Oxidy olova; červené olovo a oranžové olovo

 

2825

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovov

 

2826

Fluoridy; fluorokremičitany, fluorohlinitany a ostatné komplexné soli fluóru

 

2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy, bromidy a bromid-oxidy, jodidy a jodid-oxidy

 

2828

Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómnany

 

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

 

2830

Sulfidy; polysulfidy, tiež chemicky definované

 

2831

Ditioničitany a sulfoxyláty

 

2832

Siričitany; tiosírany

 

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

 

2834 10 00

Dusitany

 

2834 21 00

Dusičnany

 

2834 29

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany; polyfosforečnany, tiež chemicky definované

 

2836

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerčný uhličitan amónny obsahujúci karbamát amónny

 

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexné kyanidy

 

2839

Kremičitany (silikáty); komerčné kremičitany alkalických kovov

 

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

 

2841

Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín,

 

2842

Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín (vrátane hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných), iné ako azidy

 

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

 

ex 2844 30 11

Cermety obsahujúce urán ochudobnený o U-235 alebo zlúčeniny tohto výrobku, iné ako nespracované

 

ex 2844 30 51

Cermety obsahujúce tórium alebo zlúčeniny tória, iné ako nespracované

 

2845 90 90

Izotopy iné ako položky 2844 a zlúčeniny, anorganické alebo organické takýchto izotopov, tiež chemicky definované, iné ako deutérium a jeho zlúčeniny, vodík a jeho zlúčeniny obohatené deutériom alebo zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky

 

2846

Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesi týchto kovov

 

2847 00 00

Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou

 

2848 00 00

Fosfidy, tiež chemicky definované, okrem ferofosforu

 

2849

Karbidy, tiež chemicky definované

 

2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, tiež chemicky definované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidmi položky 2849

 

2852 00 00

Anorganické alebo organické zlúčeniny ortute, okrem amalgámov

 

2853 00

Ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej vody alebo vodivostnej vody a vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež po odstránení vzácnych plynov); stlačený vzduch; amalgámy, iné ako amalgámy drahých kovov

 

29

2903

Halogénderiváty uhľovodíkov

 

2904

Sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované,

 

ex 2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek 2905 43 00 a 2905 44

 

2906

Cyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

 

2907

Fenoly; fenolalkoholy

 

2908

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo fenolalkoholov

 

2909

Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy (tiež chemicky definované), a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

 

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

 

2911 00 00

Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďaľšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

 

2912

Aldehydy, tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd

 

2913 00 00

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty produktov z položky 2912

 

2914

Ketóny a chinóny, tiež s ďaľšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

 

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

 

2916

Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny, a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

 

2917

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

2918

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkčnou skupinou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty,

 

2919

Estery kyseliny fosforečnej a ich soli, vrátane laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

 

2920

Estery ostatných anorganických kyselín nekovov (okrem es-terov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

 

2921

Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou

 

2922

Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou

 

2923

Kvartérne amónne soli a hydroxidy; lecitíny a ostatné fosfoamidolipidy, tiež chemicky definované | NC

 

2924

Zlúčeniny s karboxamidovou funkčnou skupinou a zlúčeniny kyseliny uhličitej s amidovou funkčnou skupinou

 

2925

Zlúčeniny s karboxyimidovou funkčnou skupinou (vrátane sacharínu a jeho solí) a zlúčeniny s imínovou funkčnou skupinou

 

2926

Zlúčeniny s nitrilovou funkčnou skupinou

 

2927 00 00

Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny

 

2928 00 90

Ostatné organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu

 

2929 10

Izokyanáty

 

2929 90 00

Ostatné zlúčeniny s inou dusíkatou funkčnou skupinou

 

2930 20 00

Tiokarbamáty a ditiokarbamáty a tirám mono- di alebo tetrasulfidy; ditiokarbonáty (xantáty)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionín, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) a ostatné organické zlúčeniny síry, iné ako ditiokarbonáty (xantáty)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Ostatné organo-anorganické zlúčeniny

 

2932

Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým(-i) heteroatómom (-ami),

 

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom (-ami)

 

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; iné heterocyklické zlúčeniny

 

2935 00 90

Ostatné sulfónamidy

 

2938

Glykozoidy, prírodné alebo vyrobené syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

 

2940 00 00

Cukry, chemicky čisté, iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; étery cukrov, acetály cukrov a estery cukrov a ich soli, iné ako výrobky položiek 2937, 2938 alebo 2939

Opravené podľa opisu v KN

2941 20 30

Dihydrostreptomycín, jeho soli, estery a hydráty

 

2942 00 00

Ostatné organické zlúčeniny

 

S-6b

31

3102

Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté

 

3103 10

Superfosfáty

 

3105

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; iné hnojivá; výrobky kapitoly 31 v tabletách alebo podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg

 

32

ex kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty; okrem výrobkov podpoložiek 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (trieslovinové výťažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 (trieslovinové výťažky odvodené z plodov gambíru a myrobalnu) a ex 3201 90 90 (iné trieslovinové výťažky rastlinného pôvodu)

 

33

kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

 

34

kapitola 34

Mydlá, organické povrchovo-aktívne prostriedky, prípravky na pranie, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelárske pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry

 

35

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné kazeínové deriváty; kazeínové lepidlá

 

3502 90 90

Albumináty a ostatné deriváty albumínu

 

3503 00

Želatína (vrátane želatíny v pravouhlých (vrátane štvorcových) plátoch, tiež povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty želatíny; isinglass; ostatné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

 

3504 00 00

Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; kožný prášok, tiež chrómovaný

 

3505 10 50

Esterifikované alebo éterifikované škroby

 

3506

Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom, s čistou hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg

 

3507

Enzýmy; pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

 

36

kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

 

37

kapitola 37

Fotografický alebo kinematografický tovar

 

38

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky, okrem výrobkov podpoložiek 3809 10 a 3824 60

 

S-7a

39

kapitola 39

Plasty a výrobky z nich

 

S-7b

40

kapitola 40

Kaučuk a výrobky z neho

 

S-8a

41

ex 4104

Činené alebo krustované kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, ale ďalej neupravené, okrem výrobkov podpoložiek 4104 41 19 a 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Činené alebo krustované kože a kožky svíň, odchlpené, v mokrom stave (vrátane wet-blue), štiepané, ale ďalej neupravené, alebo v suchom stave (krustované), tiež štiepané, ale ďalej neupravené

 

4106 32 00

4107

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114

 

4112 00 00

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z oviec alebo jahniat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114

 

4113

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z ostatných zvierat, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114

 

4114

Semišové usne (vrátane kombinovaného semiša); lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne

 

4115 10 00

Kompozitné usne na základe usní alebo usňových vlákien, v doskách, listoch alebo pásoch, tiež vo zvitkoch

 

S-8b

42

kapitola 42

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

 

43

kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

 

S-9a

44

kapitola 44

Drevo a výrobky z dreva, drevené uhlie

 

S-9b

45

kapitola 45

Korok a výrobky z korku

 

46

kapitola 46

Výrobky zo slamy, z esparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikárske výrobky a výrobky z prútia

 

S-11a

50

kapitola 50

Hodváb

 

51

ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat, okrem výrobkov položky 5105; priadza z vlásia a tkaniny

 

52

kapitola 52

Bavlna

 

53

kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

 

54

kapitola 54

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov

 

55

kapitola 55

Syntetické strižné vlákna

 

56

kapitola 56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

 

57

kapitola 57

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny

 

58

kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky

 

59

kapitola 59

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

 

60

kapitola 60

Pletené alebo háčkované textílie

 

S-11b

61

kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

 

62

kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované

 

63

kapitola 63

Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

 

S-12a

64

kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto predmetov

 

S-12b

65

kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti

 

66

kapitola 66

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

 

67

kapitola 67

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

 

S-13

68

kapitola 68

Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

 

69

kapitola 69

Keramické výrobky

 

70

kapitola 70

Sklo a sklenený tovar

 

S-14

71

kapitola 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

 

S-15a

72

7202

Ferozliatiny

 

73

kapitola 73

Predmety zo železa alebo z ocele

 

S-15b

74

kapitola 74

Meď a predmety z nej

 

75

7505 12 00

Tyče, prúty a profily zo zliatin niklu

 

7505 22 00

Drôty zo zliatin niklu

 

7506 20 00

Dosky, plechy, pásy a fólie zo zliatin niklu

 

7507 20 00

Niklové rúry alebo príslušenstvo na ne

 

76

ex kapitola 76

Hliník a predmety z neho, okrem výrobkov položky 7601

 

78

ex kapitola 78

Olovo a predmety z neho, okrem výrobkov podpoložky 7801 99

 

7801 99

Surové olovo okrem rafinovaného a okrem obsahujúceho antimón ako hlavný ďalší prvok,

 

79

ex kapitola 79

Zinok a predmety z neho, okrem výrobkov položiek 7901 a 7903

 

81

ex kapitola 81

Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich, okrem výrobkov podpoložiek 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 a 8113 00 20

 

82

kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

 

83

kapitola 83

Rôzne predmety zo základného kovu

 

S-16

84

kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti

 

85

kapitola 85

Elektrické strojové zariadenia, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov

 

S-17a

86

kapitola 86

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a traťové zariadenia a ich časti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

 

S-17b

87

kapitola 87

Vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá a ich časti a súčasti a príslušenstvo

 

88

kapitola 88

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

 

89

kapitola 89

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

 

S-18

90

kapitola 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo

 

91

kapitola 91

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti

 

92

kapitola 92

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

 

S-20

94

kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné značky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

 

95

kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

 

96

kapitola 96

Rôzne výrobky

 


(1)  Colná sadzba pre výrobky podpoložky 0306 13 je 3,6 %.

(2)  Pre výrobky podpoložky KN 1704 10 90 sa osobitné clo obmedzí na 16 % z colnej hodnoty.

PRÍLOHA X

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 732/2008

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 písm. a)

článok 2 písm. a)

článok 2 písm. g)

článok 2 písm. b)

článok 2 písm. h)

článok 2 písm. c)

článok 2 písm. b) až f)

článok 2 písm. i)

článok 2 písm. j)

článok 2 písm. k)

článok 2 písm. l)

článok 3 ods. 1 a článok 3 ods. 2 prvý pododsek

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 4 ods. 2 a 3

článok 4

článok 6 ods. 1 a článok 11 ods. 1

článok 5 ods. 1 a 2

článok 33 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 3

článok 6 ods. 1 až 6

článok 7 ods. 1 až 6

článok 6 ods. 7

článok 7 ods. 1 a 2

článok 12 ods. 1 a 2

článok 7 ods. 3

článok 8 ods. 1

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 8 ods. 2

Príloha VII

článok 8 ods. 3 prvý pododsek

článok 13 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 8 ods. 3 druhý pododsek

článok 14 ods. 1

článok 14 ods. 2 a 3

článok 9 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 3

článok 10 ods. 3

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 10 ods. 4

článok 10 ods. 5

článok 10 ods. 3

článok 10 ods. 6

článok 10 ods. 4

článok 10 ods. 5

článok 10 ods. 6

článok 10 ods. 7

článok 16

článok 11 ods. 1 až 7

článok 18

článok 11 ods. 8

článok 17

článok 12

článok 13

článok 8 a príloha VI

článok 14

článok 34

článok 15 ods. 1

článok 19 ods. 1

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 3

článok 19 ods. 2

článok 20

článok 16

článok 21

článok 17

článok 15 ods. 3 a článok 19 ods. 3

článok 18

článok 15 ods. 4 až 7 a článok 19 ods. 4 až 7

článok 19

článok 15 ods. 8 až 12 a článok 19 ods. 8 až 14

článok 20 ods. 1

článok 22

článok 20 ods. 2 a 3

článok 24 ods. 1 až 3

článok 20 ods. 4

článok 23

článok 20 ods. 5

článok 10 ods. 4

článok 20 ods. 6

článok 26

článok 20 ods. 7

článok 25

článok 27

článok 28

článok 20 ods. 8

článok 29

článok 21

článok 30

článok 22 ods. 1

článok 31

článok 22 ods. 2

článok 23

článok 32

článok 24

článok 25 písm. a)

článok 6 ods. 2 a článok 11 ods. 2

článok 25 písm. b)

článok 3 ods. 3 a článok 17 ods. 2 a 3

článok 25 písm. c)

článok 5 ods. 2

článok 25 písm. d)

článok 8 ods. 3

článok 25 písm. e)

článok 10 ods. 4

článok 26

článok 35

článok 36

článok 37

článok 38

článok 27 ods. 1 a 2

článok 39 ods. 1

článok 27 ods. 3

článok 27 ods. 4 a 5

článok 39 ods. 2 až 4

článok 28

článok 29

článok 30

článok 31

článok 40

článok 41

článok 42

článok 32 ods. 1

článok 43 ods. 1

článok 32 ods. 2

článok 43 ods. 2 a 3

Príloha I

Príloha I

Príloha II, III a IV

Príloha II

Prílohy V a IX

Príloha III, časť A

Príloha VIII, časť A

Príloha III, časť B

Príloha VIII, časť B

Príloha X