20.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 967/2012

z 9. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 397,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V smernici 2006/112/ES je uvedené, že od 1. januára 2015 majú byť všetky telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby zdanené v členskom štáte, v ktorom je odberateľ usadený alebo v ktorom má trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava (ďalej len „členský štát spotreby“), bez ohľadu na to, kde je usadená zdaniteľná osoba poskytujúca tieto služby.

(2)

S cieľom uľahčiť plnenie daňových povinností bola v prípadoch, keď sa takéto služby poskytujú nezdaniteľným osobám, zavedená osobitná úprava pre zdaniteľné osoby usadené v Spoločenstve, ale nie v členskom štáte, v ktorom sa služby poskytujú (ďalej len „úprava pre Úniu“). Ďalšia osobitná úprava pre zdaniteľné osoby neusadené v Spoločenstve (ďalej len „úprava mimo Únie“), ktorá je v súčasnosti platná, bola rozšírená, aby zahŕňala všetky tieto služby. Neusadeným zdaniteľným osobám sa tým umožní určiť členský štát identifikácie ako jediné elektronické kontaktné miesto na účely identifikácie dane z pridanej hodnoty (DPH) a daňových priznaní k DPH.

(3)

Zdaniteľná osoba s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte by v rámci úpravy pre Úniu mala byť schopná určiť akýkoľvek z dotknutých členských štátov za členský štát identifikácie, pokiaľ nemá sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve. V takomto prípade členský štát identifikácie je štátom, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo svojej ekonomickej činnosti.

(4)

S cieľom zabrániť neprimeranému zaťaženiu zdaniteľných osôb, ktoré využívajú úpravu pre Úniu, je potrebné spresniť, ako možno zmeniť členský štát identifikácie v prípade, ak zdaniteľná osoba presunie svoju stálu prevádzkareň alebo sídlo svojej ekonomickej činnosti takým spôsobom, že na to, aby mohla ďalej využívať danú úpravu, je potrebná zmena členského štátu identifikácie.

(5)

Na telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby poskytované v členskom štáte, v ktorom má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, sa nevzťahuje ani jedna z osobitných úprav. Malo by sa spresniť, že takéto poskytovanie by sa malo priznať priamo v dotknutom členskom štáte.

(6)

Keďže obidve osobitné úpravy sú dobrovoľné, neusadená zdaniteľná osoba sa môže kedykoľvek rozhodnúť prestať ich využívať. Je potrebné ujasniť, odkedy takéto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť.

(7)

Aby sa však zabránilo nepotrebnému zaťaženiu správcov dane, zdaniteľnej osobe, ktorá sa rozhodne prestať využívať niektorú z osobitných úprav, by sa mal na určité obdobie odmietnuť k danej osobitnej úprave opätovný prístup.

(8)

Aby boli registračné údaje v databáze členského štátu aktuálne, členský štát identifikácie sa spolieha na informácie, ktoré mu poskytne zdaniteľná osoba. V záujme zabezpečenia bezodkladnej aktualizácie databáz je potrebné stanoviť lehotu, počas ktorej by zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitné úpravy, mala oznámiť všetky relevantné informácie o ukončení alebo zmene činností a o zmene každej relevantnej informácie, ktorá už bola poskytnutá.

(9)

Neusadenej zdaniteľnej osobe, ktorá chce využívať osobitnú úpravu, sa musí prideliť identifikačné číslo pre DPH. Aby sa zabránilo neúmyselnému spätnému využívaniu úprav zdaniteľnými osobami, ktoré už sú na účely DPH identifikované, je potrebné spresniť, od ktorého okamihu by sa osobitné úpravy mali uplatňovať.

(10)

Aby sa predišlo pochybnostiam o tom, ktorý členský štát má právomoc, mal by sa určiť členský štát, ktorý môže vylúčiť zdaniteľnú osobu z využívania osobitnej úpravy. Mali by sa tiež určiť situácie, v ktorých má tento členský štát prijať svoje rozhodnutie o vylúčení, rovnako aj okamih, ktorým takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť.

(11)

Mal by sa spresniť pojem ukončenia činností neusadenej zdaniteľnej osoby, ktorá využíva jednu z osobitných úprav, ako aj pojem sústavného porušovania pravidiel neusadenou zdaniteľnou osobou.

(12)

Aby sa podporovalo dodržiavanie pravidiel a zabránilo nepotrebnému zaťaženiu správcov dane, zdaniteľnej osobe, ktorá je vylúčená z jednej z osobitných úprav pre sústavné porušovanie pravidiel, by sa mal na určité obdobie odmietnuť prístup ku ktorejkoľvek z osobitných úprav.

(13)

Malo by sa spresniť, že ak zdaniteľná osoba prestane využívať jednu z osobitných úprav, ak je vylúčená z jednej z osobitných úprav alebo zmení členský štát identifikácie, mala by si v členskom štáte, ktorý bol členským štátom identifikácie pred takýmto skončením využívania, vylúčením alebo zmenou, splniť všetky daňové povinnosti týkajúce sa zdaňovacích období pred skončením využívania, vylúčením alebo zmenou.

(14)

Každé zdaňovacie obdobie by sa malo posudzovať osobitne, aby členský štát spotreby mohol jednoduchšie vykonávať kontrolu, a zmeny by sa mali vykonávať len vo vzťahu k dotknutému daňovému priznaniu k DPH.

(15)

Z dôvodu kontroly je vhodné požadovať, aby neusadené zdaniteľné osoby podali daňové priznania k DPH členským štátom identifikácie dokonca aj vtedy, keď v zdaňovacom období neboli poskytnuté žiadne služby. Malo by sa tiež spresniť, že je potrebné uvádzať presnú sumu dane z pridanej hodnoty bez zaokrúhlenia nahor alebo nadol.

(16)

Pokiaľ ide o zmeny týkajúce sa daňových priznaní k DPH, je potrebné stanoviť lehotu, v rámci ktorej sa priznanie môže podať elektronicky členskému štátu identifikácie. Členské štáty spotreby by mali byť v každom prípade schopné akceptovať alebo požadovať relevantné informácie priamo od zdaniteľnej osoby a stanoviť vymeriavací základ dane v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi.

(17)

Ak menou členského štátu identifikácie nie je euro, neusadené zdaniteľné osoby by mali byť viazané rozhodnutím tohto členského štátu, pokiaľ ide o menu, v ktorej sa uvádzajú všetky daňové priznania k DPH v rámci osobitných úprav.

(18)

Bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne pravidlá členských štátov spotreby o kompenzácii preplatku, a na výhradný účel zaistenia účinnej správy osobitných úprav členským štátom identifikácie a zabránenia nadmernému administratívnemu zaťaženiu tak pre členský štát identifikácie, ako aj pre členské štáty spotreby, by sa malo zabezpečiť, že zdaniteľné osoby nemôžu priradiť sumy zaplatenej DPH k viac ako jednému daňovému priznaniu, či už od začiatku, alebo od následnej úpravy.

(19)

V prípade nezaplatenia alebo nižšej či vyššej platby zaplatenej neusadenými zdaniteľnými osobami a s ohľadom na úroky, sankcie a iné vedľajšie poplatky je dôležité stanoviť príslušné povinnosti členského štátu identifikácie a členských štátov spotreby, aby sa zjednodušil výber DPH a zaistilo, že za služby poskytnuté v rámci osobitných úprav sa uhradí správna suma.

(20)

Záznamy, ktoré vedú neusadené zdaniteľné osoby, musia byť dostatočne podrobné, aby umožňovali správcom dane členských štátov spotreby preveriť správnosť daňového priznania k DPH. Malo by sa preto stanoviť, aké sú minimálne požiadavky na údaje, ktoré by mali byť v takýchto záznamoch obsiahnuté.

(21)

Aby sa uľahčilo vykonávanie osobitných úprav a aby sa tieto úpravy mohli vzťahovať na služby poskytované od 1. januára 2015, neusadené zdaniteľné osoby by mali mať možnosť predložiť svoje registračné údaje členskému štátu, ktorý určili za svoj členský štát identifikácie, od 1. októbra 2014.

(22)

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 (2) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 282/2011 sa v kapitole XI oddiel 2 nahrádza takto:

ODDIEL 2

Osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám (články 358 až 369k smernice 2006/112/ES)

Pododdiel 1

Vymedzenie pojmov

Článok 57a

Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

‚úprava mimo Únie‘ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby neusadené v Spoločenstve, ako je stanovené v hlave XII kapitole 6 oddiele 2 smernice 2006/112/ES;

2.

‚úprava pre Úniu‘ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v Spoločenstve, ale neusadené v členskom štáte spotreby, ako je stanovené v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES;

3.

‚osobitná úprava‘ je ‚úprava mimo Únie‘ a/alebo ‚úprava pre Úniu‘ v závislosti od kontextu;

4.

‚zdaniteľná osoba‘ je zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva v zmysle článku 358a bodu 1 smernice 2006/112/ES alebo zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby v zmysle článku 369a prvého odseku bodu 1 uvedenej smernice.

Pododdiel 2

Uplatňovanie úpravy pre Úniu

Článok 57b

Ak si zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom je zriadené sídlo ekonomickej činnosti tejto osoby.

Ak si zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti mimo Spoločenstva, ale má v Spoločenstve viac ako jednu stálu prevádzkareň, za členský štát identifikácie si môže zvoliť ktorýkoľvek členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň, a to v súlade s článkom 369a druhým odsekom smernice 2006/112/ES.

Pododdiel 3

Rozsah pôsobnosti úpravy pre Úniu

Článok 57c

Úprava pre Úniu sa nevzťahuje na telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania ani elektronické služby poskytované v členskom štáte, v ktorom si zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo v ktorom má stálu prevádzkareň. Poskytnutie týchto služieb sa uvádza v daňovom priznaní k DPH podľa článku 250 smernice 2006/112/ES príslušnému správcovi dane tohto členského štátu.

Pododdiel 4

Identifikácia

Článok 57d

Keď zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie, že má v úmysle využívať niektorú z osobitných úprav, uvedená osobitná úprava sa uplatňuje od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Ak sa však prvé poskytnutie služieb, na ktoré sa má vzťahovať uvedená osobitná úprava, uskutoční pred dátumom uvedeným v prvom odseku, osobitná úprava sa uplatňuje odo dňa tohto prvého poskytnutia služieb za predpokladu, že zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie začatie jej činností, na ktoré sa má úprava vzťahovať, najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tomuto prvému poskytnutiu služieb.

Článok 57e

Členský štát identifikácie identifikuje zdaniteľnú osobu, ktorá využíva úpravu pre Úniu, pomocou jej identifikačného čísla pre DPH uvedeného v článkoch 214 a 215 smernice 2006/112/ES.

Článok 57f

1.   Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, prestane spĺňať podmienky definície stanovenej v článku 369a prvom odseku bode 2 smernice 2006/112/ES, členský štát, v ktorom bola identifikovaná, prestane byť členským štátom identifikácie. Ak zdaniteľná osoba naďalej spĺňa podmienky na využívanie uvedenej osobitnej úpravy, v záujme ďalšieho využívania tejto úpravy uvedie ako nový členský štát identifikácie iný členský štát, v ktorom si zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, že si nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň.

2.   Ak sa členský štát identifikácie zmení v zmysle odseku 1, táto zmena sa uplatňuje odo dňa, keď zdaniteľná osoba prestala mať sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v členskom štáte, ktorý sa predtým uvádzal ako členský štát identifikácie.

Článok 57g

Zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu, môže ukončiť využívanie tejto úpravy, aj keď naďalej poskytuje služby, na ktoré sa táto osobitná úprava môže vzťahovať. Zdaniteľná osoba informuje členský štát identifikácie najneskôr do 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom chce ukončiť využívanie tejto úpravy. Ukončenie využívania úpravy nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Povinnosti súvisiace s DPH týkajúce sa poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb, ktoré vznikli po dni nadobudnutia účinnosti ukončenia, sa splnia priamo u správcu dane dotknutého členského štátu spotreby.

Ak zdaniteľná osoba ukončí využívanie osobitnej úpravy v súlade s prvým odsekom, je vylúčená z využívania uvedenej úpravy v každom členskom štáte na dva kalendárne štvrťroky odo dňa ukončenia.

Pododdiel 5

Oznamovacie povinnosti

Článok 57h

1.   Najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca zdaniteľná osoba informuje členský štát identifikácie elektronicky o:

ukončení svojich činností, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava,

akýchkoľvek zmenách svojich činností, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava, v dôsledku ktorých už nespĺňa podmienky potrebné na využívanie takejto osobitnej úpravy, a

akýchkoľvek zmenách informácií, ktoré predtým poskytla členskému štátu identifikácie.

2.   Ak sa členský štát identifikácie zmení v zmysle článku 57f, zdaniteľná osoba oznámi obom príslušným členským štátom túto zmenu, a to najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k zmene usadenia. V prípade, že zdaniteľná osoba využíva osobitnú úpravu po prvýkrát, novému členskému štátu identifikácie oznámi požadované registračné údaje.

Pododdiel 6

Vylúčenie

Článok 58

Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva jednu z osobitných úprav, spĺňa aspoň jedno z kritérií vylúčenia podľa článku 363 alebo článku 369e smernice 2006/112/ES, členský štát identifikácie vylúči túto zdaniteľnú osobu z tejto úpravy.

Len členský štát identifikácie môže vylúčiť zdaniteľnú osobu z využívania jednej z osobitných úprav.

Členský štát identifikácie svoje rozhodnutie o vylúčení založí na akejkoľvek dostupnej informácii vrátane informácií poskytnutých ktorýmkoľvek iným členským štátom.

Vylúčenie nadobúda účinnosť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania rozhodnutia o vylúčení zdaniteľnej osobe.

Ak je však vylúčenie spôsobené zmenou sídla ekonomickej činnosti alebo stálej prevádzkarne, vylúčenie nadobúda účinnosť odo dňa tejto zmeny.

Článok 58a

Zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu a ktorá neposkytla v priebehu ôsmich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov ani v jednom členskom štáte spotreby služby, na ktoré sa daná úprava vzťahuje, sa považuje za osobu, ktorá svoje zdaniteľné činnosti ukončila v zmysle článku 363 písm. b) alebo článku 369e písm. b) smernice 2006/112/ES. Toto ukončenie nebráni uvedenej zdaniteľnej osobe využívať osobitnú úpravu, ak opäť začne vykonávať svoje činnosti, na ktoré sa vzťahuje jedna z týchto úprav.

Článok 58b

1.   Ak je zdaniteľná osoba vylúčená z jednej z osobitných úprav pre sústavné porušovanie pravidiel súvisiacich s danou úpravou, zostáva táto zdaniteľná osoba vylúčená z využívania oboch úprav v každom členskom štáte osem kalendárnych štvrťrokov nasledujúcich po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bola zdaniteľná osoba vylúčená.

2.   Za sústavné porušovanie pravidiel súvisiacich s jednou z osobitných úprav v zmysle článku 363 písm. d) alebo článku 369e písm. d) smernice 2006/112/ES zdaniteľnou osobou sa považujú prinajmenšom tieto prípady:

a)

ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej osobe výzvy podľa článku 60a a zdaniteľná osoba nepodala daňové priznanie k DPH za každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy;

b)

ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej osobe výzvy podľa článku 63a a zdaniteľná osoba nezaplatila v plnej výške sumu priznanej DPH za každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy okrem prípadov, keď je zostávajúca nezaplatená suma za každý kalendárny štvrťrok nižšia ako 100 EUR;

c)

ak po žiadosti členského štátu identifikácie alebo členského štátu spotreby a jeden mesiac po nasledujúcej výzve od členského štátu identifikácie zdaniteľná osoba elektronicky nesprístupnila záznamy uvedené v článkoch 369 a 369k smernice 2006/112/ES.

Článok 58c

Zdaniteľná osoba, ktorá bola vylúčená z jednej z osobitných úprav, si priamo u správcu dane dotknutého členského štátu spotreby splní všetky povinnosti súvisiace s DPH týkajúce sa poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb, ktoré vznikli po dni nadobudnutia účinnosti vylúčenia.

Pododdiel 7

Daňové priznanie k DPH

Článok 59

1.   Každé zdaňovacie obdobie v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES je samostatným zdaňovacím obdobím.

2.   Ak sa v súlade s článkom 57d druhým odsekom uplatňuje osobitná úprava odo dňa prvého poskytnutia služieb, zdaniteľná osoba podá osobitné daňové priznanie k DPH za kalendárny štvrťrok, počas ktorého poskytla služby po prvýkrát.

3.   Ak bola zdaniteľná osoba zaregistrovaná počas zdaňovacieho obdobia v rámci každej z osobitných úprav, podá daňové priznania k DPH a uhradí zodpovedajúce platby členskému štátu identifikácie v rámci každej úpravy za poskytnuté služby a obdobia, na ktoré sa uvedená úprava vzťahuje.

4.   Ak sa členský štát identifikácie zmení podľa článku 57f po prvom dni príslušného kalendárneho štvrťroka, zdaniteľná osoba podá daňové priznania k DPH a vykoná zodpovedajúce platby predchádzajúcemu aj novému členskému štátu identifikácie za služby poskytnuté počas príslušných období, keď tieto členské štáty boli členským štátom identifikácie.

Článok 59a

Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu, neposkytla počas zdaňovacieho obdobia v žiadnom členskom štáte spotreby v rámci takejto osobitnej úpravy žiadne služby, podá daňové priznanie k DPH, v ktorom uvedie, že počas daného obdobia sa neposkytli žiadne služby (nulové daňové priznanie k DPH).

Článok 60

Sumy uvedené v daňových priznaniach k DPH podaných v rámci osobitných úprav sa nezaokrúhľujú nahor ani nadol na najbližšiu celú peňažnú jednotku. Prizná sa a zaplatí presná suma DPH.

Článok 60a

Členský štát identifikácie elektronicky vydá zdaniteľným osobám, ktoré nepodali daňové priznanie k DPH v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES, výzvu na splnenie ich povinnosti podať takéto daňové priznanie. Členský štát identifikácie vydá výzvu desiaty deň odo dňa, keď sa malo priznanie podať, a informuje elektronicky ostatné členské štáty, že výzva bola vydaná.

Za akékoľvek následné výzvy a kroky prijaté na účely stanovenia základu dane a výberu DPH zodpovedá dotknutý členský štát spotreby.

Napriek všetkým výzvam, ktoré členský štát spotreby vydal, a všetkým krokom, ktoré prijal, zdaniteľná osoba podáva daňové priznanie k DPH členskému štátu identifikácie.

Článok 61

1.   Zmeny číselných údajov, ktoré sa nachádzajú v daňovom priznaní k DPH, možno po jeho podaní urobiť iba opravou tohto daňového priznania, a nie úpravou následného daňového priznania.

2.   Opravy uvedené v odseku 1 sa predložia elektronicky členskému štátu identifikácie v lehote do troch rokov od uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania.

Pravidlá členského štátu spotreby týkajúce sa stanovenia základu dane a opráv však ostávajú nedotknuté.

Článok 61a

Ak zdaniteľná osoba:

a)

ukončí využívanie jednej z osobitných úprav;

b)

je vylúčená z jednej z osobitných úprav alebo

c)

v súlade s článkom 57f zmení členský štát identifikácie,

daňové priznanie k DPH za posledné zdaňovacie obdobie a zodpovedajúcu platbu aj akékoľvek opravy alebo neskoro podané predchádzajúce daňové priznania adresuje členskému štátu, ktorý bol členským štátom identifikácie v čase ukončenia, vylúčenia alebo zmeny.

Pododdiel 8

Mena

Článok 61b

Ak členský štát identifikácie, ktorého menou nie je euro, rozhodne, že daňové priznania k DPH sa musia vypracúvať v jeho národnej mene, toto rozhodnutie sa vzťahuje na daňové priznania k DPH všetkých zdaniteľných osôb, ktoré využívajú osobitné úpravy.

Pododdiel 9

Platby

Článok 62

Bez toho, aby bol dotknutý článok 63a tretí odsek a článok 63b, zdaniteľná osoba uskutoční akúkoľvek platbu členskému štátu identifikácie.

Platby DPH uskutočnené zdaniteľnou osobou podľa článku 367 alebo článku 369i smernice 2006/112/ES sa konkrétne týkajú daňového priznania k DPH, ktoré sa podalo v zmysle článku 364 alebo článku 369f uvedenej smernice. Prípadné neskoršie úpravy zaplatených súm zdaniteľná osoba vykonáva iba s odkazom na uvedené daňové priznanie a nesmú sa priradiť k inému daňovému priznaniu ani upraviť v nasledujúcom daňovom priznaní. Každá platba odkazuje na referenčné číslo príslušného daňového priznania.

Článok 63

Členský štát identifikácie, ktorý prijme vyššiu platbu, ako je suma vyplývajúca z daňového priznania k DPH podaného v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES, vráti preplatok priamo dotknutej zdaniteľnej osobe.

Ak členský štát identifikácie prijal sumu na základe daňového priznania k DPH, o ktorom sa následne zistí, že je nesprávne, a tento členský štát túto sumu už rozdelil medzi členské štáty spotreby, vrátia tieto členské štáty spotreby svoje príslušné časti každého preplatku priamo zdaniteľnej osobe.

Ak sa však preplatky týkajú období do posledného zdaňovacieho obdobia v roku 2018 vrátane tohto obdobia, členský štát identifikácie vráti príslušný diel zodpovedajúcej časti sumy získanej v súlade s článkom 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 a členský štát spotreby vráti preplatok znížený o sumu, ktorú má uhradiť členský štát identifikácie.

Členské štáty spotreby informujú elektronicky členský štát identifikácie o výške uvedených úhrad.

Článok 63a

Ak zdaniteľná osoba podala daňové priznanie k DPH v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES, ale neuskutočnila sa žiadna platba alebo je táto platba nižšia ako platba vyplývajúca z uvedeného priznania, členský štát identifikácie zašle elektronicky na desiaty deň nasledujúci po dni, keď sa platba mala najneskôr uhradiť, v súlade s článkom 367 alebo článkom 369i smernice 2006/112/ES zdaniteľnej osobe výzvu na každú platbu DPH, ktorá je po splatnosti.

Členský štát identifikácie informuje elektronicky členské štáty spotreby o zaslaní takejto výzvy.

Za akékoľvek následné výzvy a kroky prijaté na účely výberu DPH zodpovedá dotknutý členský štát spotreby. Ak takéto následné výzvy vydal členský štát spotreby, zodpovedajúca DPH sa zaplatí tomuto členskému štátu.

Členský štát spotreby informuje elektronicky o vydaní uvedenej výzvy členský štát identifikácie.

Článok 63b

Ak daňové priznanie k DPH nebolo podané alebo bolo podané oneskorene, alebo je neúplné alebo nesprávne, alebo ak sa DPH zaplatila neskoro, všetky úroky, pokuty alebo akékoľvek ďalšie poplatky vypočíta alebo určí členský štát spotreby. Zdaniteľná osoba zaplatí tieto úroky, pokuty alebo akékoľvek iné poplatky priamo členskému štátu spotreby.

Pododdiel 10

Záznamy

Článok 63c

1.   Aby sa záznamy, ktoré vedie zdaniteľná osoba, považovali za dostatočne podrobné v zmysle článkov 369 a 369k smernice 2006/112/ES, musia obsahovať tieto informácie:

a)

členský štát spotreby, ktorému sa služba poskytla;

b)

druh poskytnutej služby;

c)

dátum poskytnutia služby;

d)

základ dane s uvedením použitej meny;

e)

akékoľvek následné zvýšenie alebo zníženie základu dane;

f)

uplatnenú sadzbu DPH;

g)

sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny;

h)

dátum a sumu prijatých platieb;

i)

akékoľvek platby na účet prijaté pred poskytnutím služby;

j)

ak sa vystaví faktúra, na nej uvedené informácie;

k)

meno odberateľa, ak je zdaniteľnej osobe známe;

l)

informácie na určenie miesta, kde je odberateľ usadený alebo kde má trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 zaznamenáva zdaniteľná osoba tak, aby sa mohli bezodkladne elektronicky sprístupniť a boli dostupné za každú jednu poskytnutú službu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Členské štáty však neusadeným zdaniteľným osobám umožnia predkladať informácie požadované v zmysle článku 360 alebo článku 369c smernice 2006/112/ES na účely registrácie v rámci osobitných úprav pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám, od 1. októbra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 9. októbra 2012

Za Radu

predseda

V. SHIARLY


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1.