26.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 874/2012

z 12. júla 2012,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a s veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri podobných funkciách.

(2)

Ustanovenia o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickými štítkami tvoria súčasť smernice Komisie 98/11/ES (2).

(3)

Spotreba elektrickej energie elektrickými svetelnými zdrojmi tvorí podstatný podiel celkového dopytu po elektrickej energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej účinnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania spotreby energie elektrickými svetelnými zdrojmi.

(4)

Smernica 98/11/ES by sa mala zrušiť a prostredníctvom tohto nariadenia by sa mali prijať nové ustanovenia s cieľom zaistiť, aby energetický štítok bol pre dodávateľov dynamickým motivačným faktorom na ďalšie zvyšovanie energetickej účinnosti elektrických svetelných zdrojov a na zrýchlenie transformácie trhu so zameraním na energeticky účinnejšie technológie. Rozsah pôsobnosti smernice 98/11/ES sa obmedzuje na niektoré technológie v rámci kategórie svetelných zdrojov pre domácnosť. Aby sa označovanie štítkami využilo na zvýšenie energetickej účinnosti iných technológií svetelných zdrojov vrátane profesionálneho osvetlenia, malo by toto nariadenie zahŕňať aj smerové svetelné zdroje, svetelné zdroje na malé napätie, svetelné emisné diódy a svetelné zdroje používané väčšinou v profesionálnom osvetlení, napríklad vysokotlakové výbojky.

(5)

Svietidlá sa často predávajú so zabudovanými alebo pribalenými svetelnými zdrojmi. Toto nariadenie by malo zaistiť, aby spotrebitelia boli informovaní o zlučiteľnosti svietidiel so svetelnými zdrojmi šetriacimi energiu a o energetickej účinnosti svetelných zdrojov začlenených do svietidla. Toto nariadenie by súčasne nemalo výrobcom svietidiel a ich maloobchodným predajcom spôsobovať neprimerané administratívne zaťaženie ani by nemalo robiť rozdiel medzi svietidlami, pokiaľ ide o povinnosť poskytnúť spotrebiteľom informácie o energetickej účinnosti.

(6)

Informácie uvádzané na štítku by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (3).

(7)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov elektrických svetelných zdrojov a svietidiel.

(8)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali špecifikovať požiadavky na technickú dokumentáciu elektrických svetelných zdrojov a svietidiel a na opis elektrických svetelných zdrojov.

(9)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade všetkých foriem predaja na diaľku, reklamy a technických propagačných materiálov elektrických svetelných zdrojov a svietidiel.

(10)

Je vhodné zabezpečiť preskúmanie ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(11)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 98/11/ES na toto nariadenie by sa svetelné zdroje pre domácnosť označené v súlade s týmto nariadením mali považovať za výrobky spĺňajúce požiadavky smernice 98/11/ES.

(12)

Smernica 98/11/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie stanovuje požiadavky na označovanie elektrických svetelných zdrojov štítkami a poskytovanie doplňujúcich informácií o týchto výrobkoch, konkrétne napr.:

a)

svetelných zdrojoch s vláknom;

b)

žiarivkách;

c)

vysokotlakových výbojkách;

d)

svetelných zdrojoch LED a moduloch LED.

V tomto nariadení sa stanovujú aj požiadavky na označovanie štítkom svietidiel, ktoré sú určené na ovládanie takýchto svetelných zdrojov a ktoré sa na trhu ponúkajú koncovým používateľom, vrátane svietidiel zabudovaných do iných výrobkov, ktoré pri plnení svojej primárnej funkcie počas používania nezávisia od energetického príkonu (ako napríklad nábytok).

2.   Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené tieto výrobky:

a)

svetelné zdroje a moduly LED, ktorých svetelný tok je menší než 30 lúmenov;

b)

svetelné zdroje a moduly LED, ktoré sa na trhu ponúkajú na prevádzku na batérie;

c)

svetelné zdroje a moduly LED, ktoré sa na trhu ponúkajú pre zariadenia, ktorých primárnym účelom nie je osvetlenie, ale napr.:

i)

vyžarovanie svetla ako činidla v chemických alebo biologických procesoch (ako napr. polymerizácia, fotodynamická terapia, záhradníctvo, starostlivosť o domáce zvieratá, výrobky proti hmyzu);

ii)

zachytenie a projekcia obrazu (ako napr. fotografické blesky, kopírky, videoprojektory);

iii)

vykurovanie (ako napr. infračervené svetelné zdroje);

iv)

signalizácia (ako napr. svetelné zdroje pre letiskové plochy).

Na tieto svetelné zdroje a moduly LED sa nevzťahuje výnimka, ak sa na trh uvádzajú na účely osvetlenia;

d)

svetelné zdroje a moduly LED, ktoré sa na trhu ponúkajú ako súčasť svietidiel a ktoré nemá koncový používateľ vyberať, s výnimkou prípadov, keď sa koncovému používateľovi ponúkajú na predaj, prenájom alebo kúpu na splátky alebo sa vystavujú oddelene, napr. ako náhradné diely;

e)

svetelné zdroje a moduly LED, ktoré sa na trhu ponúkajú ako súčasť výrobkov, ktorých primárnym účelom nie je osvetlenie. Keď sa však ponúkajú na predaj, prenájom alebo kúpu na splátky alebo sa vystavujú oddelene, napríklad ako náhradné diely, sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

f)

svetelné zdroje a moduly LED, ktoré nespĺňajú požiadavky, ktoré sa stanú uplatniteľnými v rokoch 2013 a 2014 podľa nariadení, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (4);

g)

svietidlá, ktoré sú určené výlučne na prevádzku so svetelnými zdrojmi a modulmi LED uvedenými v písmenách a) až c).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov stanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„zdroj svetla“ znamená plochu alebo predmet určený na vyžarovanie väčšinou viditeľného optického žiarenia produkovaného transformáciou energie. Pojem „viditeľný“ sa vzťahuje na vlnovú dĺžku 380 – 780 nm;

2.

„osvetlenie“ znamená použitie svetla na mieste, na predmety alebo ich okolie, aby boli viditeľné pre ľudí;

3.

„zvýrazňujúce osvetlenie“ znamená formu osvetlenia, pri ktorej je svetlo zamierené tak, aby zvýraznilo predmet alebo časť priestoru;

4.

„svetelný zdroj“ znamená jednotku, ktorej výkon možno hodnotiť samostatne a ktorá je zložená z jedného alebo viacerých zdrojov svetla. Môže zahŕňať ďalšie súčasti potrebné na zapínanie, pripojenie k zdroju elektrickej energie alebo stabilnú prevádzku jednotky alebo distribúciu, filtrovanie alebo transformáciu optického žiarenia v prípadoch, ak tieto súčasti nemožno odpojiť bez toho, aby sa tým natrvalo nepoškodila daná jednotka;

5.

„pätica svetelného zdroja“ znamená tú časť svetelného zdroja, ktorá poskytuje pripojenie k zdroju elektrickej energie prostredníctvom objímky alebo konektora svetelného zdroja a môže slúžiť aj na upevnenie svetelného zdroja v objímke;

6.

„držiak svetelného zdroja“ alebo „objímka“ znamená zariadenie, ktoré drží svetelný zdroj v stálej pozícii zvyčajne tým spôsobom, že je v ňom umiestnená pätica. V tomto prípade slúži aj na pripojenie svetelného zdroja k zdroju elektrickej energie;

7.

„smerový svetelný zdroj“ znamená svetelný zdroj, ktorý má aspoň 80 % svetelného výkonu v rámci priestorového uhla π sr (čo zodpovedá kužeľu s uhlom 120°);

8.

„nesmerový svetelný zdroj“ znamená svetelný zdroj, ktorý nie je smerovým svetelným zdrojom;

9.

„svetelný zdroj s vláknom“ znamená svetelný zdroj, ktorý vytvára svetlo prostredníctvom odporového rozžeravenia vodivého vlákna elektrickým prúdom. Tento zdroj môže obsahovať plyny ovplyvňujúce proces žeravenia;

10.

„žiarovka“ znamená svetelný zdroj s vláknom, ktorého vlákno sa žeraví v sklenenej banke vo vákuu alebo v prostredí inertného plynu;

11.

„halogénová žiarovka (s volfrámovým vláknom)“ znamená svetelný zdroj s vláknom, ktorého vlákno je vyrobené z volfrámu a je umiestnené v plyne obsahujúcom halogény alebo halogénové zlúčeniny. Môže sa dodávať so zabudovaným zdrojom energie;

12.

„výbojka“ znamená svetelný zdroj, v ktorom sa svetlo priamo alebo nepriamo vytvára elektrickým výbojom v plyne, pare kovu alebo zmesi viacerých plynov a pár;

13.

„žiarivka“ znamená nízkotlakovú ortuťovú výbojku, v ktorej väčšinu svetla vyžaruje jedna alebo viac vrstiev fosforu aktivovaného ultrafialovým žiarením z výboja. Žiarivky sa môžu dodávať so zabudovaným predradníkom;

14.

„žiarivka bez zabudovaného predradníka“ znamená jednopäticovú alebo dvojpäticovú žiarivku bez zabudovaného predradníka;

15.

„vysokotlaková výbojka“ znamená elektrickú výbojku, v ktorej je oblúk vytvárajúci svetlo stabilizovaný teplotou steny a zaťaženie steny presahuje 3 watty na štvorcový centimeter;

16.

„svetelná emisná dióda (LED – light emitting diode)“ znamená zdroj svetla zložený zo zariadenia z pevného materiálu, v ktorom dochádza k prechodu PN, pričom vysiela optické žiarenie aktivované elektrickým prúdom;

17.

„balík LED“ znamená zostavu jednej alebo niekoľkých LED. Zostava môže prípadne zahŕňať optický prvok a tepelné, mechanické a elektrické rozhrania;

18.

„modul LED“ znamená zostavu, ktorá nemá žiadnu päticu a na doske plošných spojov má zabudovaný jeden alebo viac balíkov LED. Zostava môže mať elektrické, optické, mechanické a tepelné komponenty a ovládacie zariadenie;

19.

„svetelný zdroj LED“ znamená svetelný zdroj, v ktorom je zabudovaný jeden alebo niekoľko modulov LED. Svetelný zdroj môže byť vybavený päticou;

20.

„ovládacie zariadenie svetelného zdroja“ znamená zariadenie umiestnené medzi elektrickým napájaním a jedným alebo niekoľkými svetelnými zdrojmi, ktoré zaisťuje funkčnosť prevádzky svetelného zdroja (zdrojov), ako je napríklad transformovanie napájacieho napätia, obmedzenie prúdu svetelného zdroja (zdrojov) na požadovanú hodnotu, zabezpečenie spúšťacieho napätia a predhrievacieho prúdu, zabránenie spúšťaniu za studena, korigovanie účinníka alebo znižovanie rádiového rušenia. Zariadenie môže byť určené na spojenie s iným ovládacím zariadením svetelného zdroja s cieľom vykonávania týchto funkcií. Pojem nezahŕňa:

regulačné zariadenia,

zdroje napájania, ktoré konvertujú sieťové napätie na iné napájacie napätie a ktoré sú navrhnuté tak, aby v tomto istom zariadení napájali tak výrobky osvetlenia, ako aj výrobky, ktorých primárnych účelom nie je osvetlenie;

21.

„regulačné zariadenie“ znamená elektronické alebo mechanické zariadenie, ktoré ovláda alebo monitoruje svetelný tok svetelného zariadenia inými prostriedkami než premenou energie pre svetelný zdroj, ako sú napríklad vypínače časových spínačov, snímače činnosti, snímače svetla a regulačné zariadenia denného osvetlenia. Stmievače zníženia fázy sa takisto považujú za regulačné zariadenia;

22.

„vonkajšie ovládacie zariadenie svetelného zdroja“ znamená nezabudované ovládacie zariadenie svetelného zdroja určené na inštaláciu mimo ochranného krytu svetelného zdroja alebo svietidla alebo na odstránenie z ochranného krytu bez trvalého poškodenia svetelného zdroja alebo svietidla;

23.

„predradník“ znamená ovládacie zariadenie svetelného zdroja vložené medzi napájanie a jednu alebo niekoľko výbojok, ktoré prostredníctvom indukčnosti, kapacitancie alebo kombinácie indukčnosti a kapacitancie slúži väčšinou na obmedzenie prúdu svetelného zdroja (zdrojov) na požadovanú hodnotu;

24.

„ovládacie zariadenie halogénovej žiarovky“ znamená ovládacie zariadenie svetelného zdroja, ktoré transformuje sieťové napätie na malé napätie pre halogénové žiarovky;

25.

„kompaktná žiarivka“ znamená žiarivku, ktorá obsahuje všetky súčasti potrebné na zapnutie a stabilnú prevádzku svetelného zdroja;

26.

„svietidlo“ znamená prístroj, ktorý distribuuje, filtruje alebo transformuje svetlo vysielané z jedného alebo viacerých svetelných zdrojov a obsahuje všetky diely potrebné na podporu, upevnenie a ochranu svetelných zdrojov, prípadne aj pomocné obvody spolu s prostriedkami ich pripojenia k zdroju elektrickej energie;

27.

„miesto predaja“ znamená fyzické miesto, na ktorom sa výrobok vystavuje alebo ponúka koncovému používateľovi na predaj, prenájom alebo predaj na splátky;

28.

„koncový používateľ“ znamená fyzickú osobu, ktorá kupuje alebo sa očakáva, že kúpi elektrický svetelný zdroj alebo svietidlo na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania;

29.

„konečný vlastník“ znamená osobu alebo subjekt, ktorý vlastní výrobok počas fázy používania v rámci jeho životného cyklu, alebo akúkoľvek osobu či subjekt, ktorý koná v mene tejto osoby alebo subjektu.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

1.   Dodávatelia elektrických svetelných zdrojov uvedených na trh ako jednotlivé výrobky zaistia, aby:

a)

sa sprístupnil opis výrobku podľa prílohy II;

b)

sa orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

c)

sa v každom reklamnom materiáli, formálnej kótovanej cene alebo ponuke, v ktorých sa zverejňujú informácie týkajúce sa energie alebo ceny konkrétneho svetelného zdroja, uvádzala trieda energetickej účinnosti;

d)

sa v každom technickom propagačnom materiáli týkajúcom sa konkrétneho svetelného zdroja, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické parametre, uvádzala trieda energetickej účinnosti uvedeného svetelného zdroja;

e)

ak je svetelný zdroj určený na predaj prostredníctvom miesta predaja, bol štítok vytvorený vo formáte a obsahujúci informácie uvedené v bode 1 prílohy I umiestnený alebo vytlačený či pripevnený na vonkajšiu stranu jednotlivého obalu a aby sa na obale uvádzal menovitý výkon svetelného zdroja mimo štítku.

2.   Dodávatelia svietidiel určených na predaj koncovým používateľom zaistia, aby:

a)

sa orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

b)

sa informácie obsiahnuté na štítku podľa bodu 2 prílohy I poskytli v týchto situáciách:

i)

v každom reklamnom materiáli, formálnej kótovanej cene alebo ponuke, v ktorých sa zverejňujú informácie týkajúce sa energie alebo ceny konkrétneho svietidla;

ii)

v každom technickom propagačnom materiáli týkajúcom sa konkrétneho svetelného zdroja, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické parametre.

V týchto prípadoch sa môžu informácie poskytovať v iných formátoch než v tých, ktoré sú uvedené v bode 2 prílohy I, napríklad len v podobe textu;

c)

ak je svietidlo určené na predaj prostredníctvom miesta predaja, štítok vyhotovený vo formáte a obsahujúci informácie podľa prílohy I sa dá bezplatne k dispozícii obchodníkom v elektronickej alebo papierovej podobe. Ak si dodávateľ vyberie systém dodania, v ktorom sa štítky poskytujú len na žiadosť obchodníkov, musí im na požiadanie štítky okamžite dodať;

d)

ak sa svietidlá uvedú na trh v balení pre koncových používateľov obsahujúcom elektrické svetelné zdroje, ktoré môže koncový používateľ vo svietidle vymeniť, pôvodný obal týchto svetelných zdrojov sa začlení do balenia svietidla. Ak nie, tak na vonkajšej alebo vnútornej strane obalu svietidla musia byť v nejakej inej podobe uvedené informácie obsiahnuté na pôvodnom obale svetelných zdrojov a vyžadované týmto nariadením a nariadeniami Komisie, ktorými sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov podľa smernice 2009/125/ES.

Dodávatelia svietidiel určených na predaj prostredníctvom miesta predaja, ktorí poskytujú informácie podľa tohto nariadenia, sa považujú za dodávateľov, ktorí si splnili svoje zodpovednosti ako distribútori, pokiaľ ide o požiadavky na informácie o výrobku pre svetelné zdroje uvedené v nariadeniach Komisie, v ktorých sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov podľa smernice 2009/125/ES.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

1.   Obchodníci elektrických svetelných zdrojov zaistia, aby:

a)

sa každý model ponúkaný na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný vlastník uvidí výrobok vystavený, predával s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV;

b)

sa v každom reklamnom materiáli, formálnej kótovanej cene alebo ponuke, v ktorých sa zverejňujú informácie týkajúce sa energie alebo ceny konkrétneho modelu, uvádzala trieda energetickej účinnosti;

c)

sa v každom technickom propagačnom materiáli týkajúcom sa konkrétneho modelu, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické parametre, uvádzala trieda energetickej účinnosti uvedeného modelu.

2.   Obchodníci so svietidlami predávanými koncovým používateľom zaistia, aby:

a)

sa informácie obsiahnuté na štítku podľa bodu 2 prílohy I poskytli v týchto situáciách:

i)

v každom reklamnom materiáli, formálnej kótovanej cene alebo ponuke, v ktorých sa zverejňujú informácie týkajúce sa energie alebo ceny konkrétneho svietidla;

ii)

v každom technickom propagačnom materiáli týkajúcom sa konkrétneho svietidla, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické parametre.

V týchto prípadoch sa môžu informácie poskytovať v iných formátoch než v tých, ktoré sú uvedené v bode 2 prílohy I, napríklad len v podobe textu;

b)

aby každý model prezentovaný v mieste predaja sprevádzal štítok podľa bodu 2 prílohy I. Štítok sa vystavuje jedným alebo oboma týmito spôsobmi:

i)

blízko vystaveného svietidla tak, aby bol jasne viditeľný a rozpoznateľný ako štítok, ktorý patrí k modelu, a to bez toho, že by sa na štítku musela prečítať značka a číslo modelu;

ii)

jasne sprevádzajúc priamo najlepšie viditeľné informácie o svietidle vystavenom v mieste predaja (ako napr. informácie o cene alebo technické informácie);

c)

ak sa svietidlo predáva v balení pre koncových používateľov obsahujúcom elektrické svetelné zdroje, ktoré môže koncový používateľ vo svietidle vymeniť, aby sa pôvodný obal týchto svetelných zdrojov začlenil do balenia svietidla. Ak nie, tak na vonkajšej alebo vnútornej strane obalu svietidla musia byť v nejakej inej podobe uvedené informácie obsiahnuté na pôvodnom obale svetelných zdrojov a vyžadované týmto nariadením a nariadeniami Komisie, ktorými sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov podľa smernice 2009/125/ES.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými postupmi merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania, ako sa uvádzajú v prílohe V.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty posúdia zhodu deklarovanej triedy energetickej účinnosti v súlade s postupom uvedeným v prílohe V.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe V.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 98/11/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. septembra 2013.

Odkazy na smernicu 98/11/ES sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie. Odkazy na prílohu IV k smernici 98/11/ES sa vykladajú ako odkazy na prílohu VI k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.   Článok 3 ods. 2 a článok 4 ods. 2 sa na svietidlá neuplatňujú pred 1. marcom 2014.

2.   Článok 3 ods. 1 písm. c) až d) a článok 4 ods. 1 písm. a) až c) sa nevzťahujú na tlačené reklamné materiály a tlačené technické propagačné materiály uverejnené pred 1. marcom 2014.

3.   Svetelné zdroje uvedené v článku 1 ods. 1 a 2 smernice 98/11/ES a uvedené na trh pred 1. septembrom 2013 musia byť v súlade s ustanoveniami stanovenými v smernici 98/11/ES.

4.   Svetelné zdroje uvedené v článku 1 ods. 1 a 2 smernice 98/11/ES, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a ktoré sa uvádzajú na trh alebo sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky pred 1. septembrom 2013, sa považujú za zodpovedajúce požiadavkám smernice 98/11/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. septembra 2013 s výnimkou prípadov uvedených v článku 9.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 71, 10.3.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.


PRÍLOHA I

Štítok

1.   ŠTÍTOK PRE ELEKTRICKÉ SVETELNÉ ZDROJE VYSTAVENÉ V MIESTE PREDAJA

1.

Štítok má formu znázornenú na tomto vyobrazení, ak nie je vytlačený na obale:

Image

2.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho obchodná značka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa, čo znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model svetelného zdroja od iného modelu s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej účinnosti určená v súlade s prílohou VI; špička šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti svetelného zdroja sa umiestni do tej istej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

IV.

vážená spotreba energie (EC ) v kWh za 1 000 hodín, vypočítaná a zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou VII.

3.

Ak je štítok vytlačený na obale a informácie uvedené v bode 2 podbodoch I, II a IV sú obsiahnuté niekde inde na obale, môžu sa tieto informácie na štítku vynechať. Štítok sa potom vyberie z týchto vyobrazení:

Image

Image

Image

Image

4.

Vyhotovenie štítku je takéto:

Image

kde:

a)

špecifikácie rozmerov na uvedenom obrázku a v písmene d) sa vzťahujú na štítok svetelného zdroja šírky 36 mm a výšky 75 mm. Ak je štítok vytlačený v inom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

Verzia štítku uvedená v bodoch 1 a 2 musí byť prinajmenšom 36 mm široká a 75 mm vysoká a verzie uvedené v bode 3 musia byť prinajmenšom 36 mm široké a 68 mm vysoké, resp. prinajmenšom 36 mm široké a 62 mm vysoké. Keď nie je žiadna strana obalu dostatočne veľká na to, aby mohla obsahovať štítok a jeho prázdny okraj alebo keď by to pokrývalo viac ako 50 % plochy povrchu najväčšej strany, štítok a okraj sa môžu zmenšiť, ale nie viac, ako je potrebné na splnenie oboch podmienok. V žiadnom prípade sa však štítok nesmie zmenšiť na menej ako 40 % (po výške) svojej štandardnej veľkosti. Ak je obal príliš malý na to, aby na ňom mohol byť umiestnený takýto zmenšený štítok, k svetelnému zdroju alebo k obalu musí byť pripevnený štítok široký 36 mm a vysoký 75 mm;

b)

pozadie v prípade farebnej verzie, ako aj čiernobielej verzie štítku je biele;

c)

v prípade farebnej verzie štítku sa používajú farby CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna;

d)

štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok; špecifikácie farieb sa uplatňujú len na farebnú verziu štítku):

Image

hrúbka ohraničujúcej čiary: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 1 mm;

Image

logo EÚ — farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00;

Image

logo Energia: farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ a logo Energia (kombinované): šírka: 30 mm, výška: 9 mm;

Image

ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 30 mm;

Image

stupnica A++ – E;

šípka: výška: 5 mm, medzera: 0,8 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00,

text: Calibri bold 15 pt, veľké biele písmená, znaky „+“; Calibri bold 15 pt, horný index, biele písmená v jednom riadku;

Image

trieda energetickej účinnosti

šípka: šírka: 11,2 mm, výška: 7 mm, 100 % čierna;

text: Calibri bold 20 pt, veľké biele písmená, znaky „+“; Calibri bold 20 pt, horný index, biele písmená v jednom riadku;

Image

vážená spotreba energie

hodnota: Calibri bold 16 pt, 100 % čierna, a Calibri regular 9 pt, 100 % čierna;

Image

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

Image

identifikačný kód modelu dodávateľa.

Meno dodávateľa alebo jeho obchodná značka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 30 × 7 mm.

Nič iné umiestnené alebo vytlačené, alebo pripevnené k jednotlivému baleniu nesmie štítok zakrývať ani znižovať jeho viditeľnosť.

Odchylne od toho, ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ŠTÍTOK PRE SVIETIDLÁ VYSTAVENÉ V MIESTE PREDAJA

1.

Štítok musí byť v príslušnom jazykovom znení a musí zodpovedať tomuto vyobrazeniu alebo variantom vymedzeným v bodoch 2 a 3.

Image

2.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho obchodná značka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa, čo znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model svietidla od iných modelov s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

III.

veta uvedená v príklade v bode 1 alebo podľa potreby jedna z jej alternatív uvedených v príkladoch v bode 3 ďalšej časti textu. Namiesto slova „svietidlo“ sa môže použiť presnejší pojem opisujúci konkrétny typ svietidla alebo výrobok, do ktorého je svietidlo zabudované (napr. nábytok), ak je jasné, že sa pojem vzťahuje na výrobok ponúkaný na predaj, ktorý ovláda zdroje svetla;

IV.

rozsah tried energetickej účinnosti podľa časti 1 tejto prílohy sprevádzaných prípadne týmito prvkami:

a)

piktogramom „žiarovka“ uvádzajúcim triedy svetelných zdrojov vymeniteľných používateľom, s ktorými je svietidlo kompatibilné podľa najmodernejších požiadaviek na kompatibilitu;

b)

krížikom na triedach svetelných zdrojov, s ktorými svietidlo nie je kompatibilné podľa najmodernejších požiadaviek na kompatibilitu;

c)

písmenami „LED“ usporiadanými zvisle pozdĺž tried A až A++, ak svietidlo obsahuje moduly LED, ktoré koncový používateľ nemá vyberať. Ak také svietidlo neobsahuje objímky pre svetelné zdroje vymeniteľné používateľom, triedy B až E sa označia krížikom;

V.

podľa potreby jedna z týchto možností:

a)

ak svietidlo funguje so svetelnými zdrojmi vymeniteľnými koncovým používateľom a takéto svetelné zdroje sú zahrnuté v balení svietidla, veta podľa príkladu v bode 1, ktorá obsahuje náležité energetické triedy. V prípade potreby sa môže uvedená veta upraviť tak, aby sa vzťahovala na jeden alebo niekoľko svetelných zdrojov a môže sa uviesť viac energetických tried;

b)

ak svietidlo obsahuje iba moduly LED, ktoré koncový používateľ nemá vyberať, veta podľa príkladu v bode 3 písm. b);

c)

ak svietidlo obsahuje tak moduly LED, ktoré koncový používateľ nemá vyberať, ako aj objímky na vymeniteľné svetelné zdroje, a takéto svetelné zdroje nie sú obsiahnuté so svietidlom, veta podľa príkladu v bode 3 písm. d);

d)

ak svietidlo funguje iba so svetelnými zdrojmi vymeniteľnými koncovým používateľom a takéto svetelné zdroje nie sú zahrnuté v balení svietidla, miesto zostane prázdne podľa príkladu v bode 3 písm. a).

3.

Okrem vyobrazenia v bode 1 poskytujú tieto vyobrazenia príklady typických štítkov svietidiel bez toho, že by znázorňovali všetky možné kombinácie.

a)

Svietidlo, ktoré funguje so svetelnými zdrojmi vymeniteľnými používateľom, je kompatibilné so svetelnými zdrojmi všetkých energetických tried bez zahrnutých svetelných zdrojov:

Image

b)

Svietidlo, ktoré obsahuje len nevymeniteľné moduly LED:

Image

c)

Svietidlo, ktoré obsahuje nevymeniteľné moduly LED, ako aj objímky pre svetelné zdroje vymeniteľné používateľom so zahrnutými svetelnými zdrojmi:

Image

d)

Svietidlo, ktoré obsahuje nevymeniteľné moduly LED, ako aj objímky pre svetelné zdroje vymeniteľné používateľom bez zahrnutých svetelných zdrojov:

Image

4.

Vyhotovenie štítku zodpovedá tomuto obrázku:

Image

a)

Uvedená verzia štítku má šírku aspoň 50 mm a výšku aspoň 100 mm.

b)

Pozadie je biele alebo priehľadné, ale písmená energetických tried sú vždy biele. Keď je pozadie priehľadné, obchodník zaistí, aby sa štítok pripevnil k povrchu, ktorý je biely alebo svetlosivý s cieľom zachovať čitateľnosť všetkých prvkov štítka.

c)

Používajú sa farby CMYK – modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok spĺňa všetky z týchto požiadaviek (čísla sa vzťahujú na vyššie vyobrazenie):

Image

hrúbka ohraničujúcej čiary: 2 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 1 mm;

Image

ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 43 mm;

Image

logo svietidla: čiara: 1 pt — farba: 100 % modrá kyánová – veľkosť: 13 mm × 13 mm – zaoblenie rohov: 1 mm. Piktogram podľa znázornenia alebo vlastný piktogram, alebo fotka od dodávateľa, ak lepšie opisujú svietidlo patriace k štítku;

Image

text: Calibri regular 9 pt alebo väčšie, 100 % čierna;

Image

stupnica A++ – E;

šípka: výška: 5 mm, medzera: 0,8 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00,

text: Calibri bold 14 pt, veľké biele písmená, znaky „+“; Calibri bold 14 pt, horný index, biele písmená v jednom riadku;

Image

text LED: Verdana Regular 15 pt, 100 % čierna;

Image

krížik: farba: 13-X-X-04, čiara: 3 pt;

Image

logo žiarovky: piktogram podľa vyobrazenia;

Image

text: Calibri regular 10 pt alebo väčšie, 100 % čierna;

Image

číslo nariadenia: Calibri bold 10 pt, 100 % čierna;

Image

logo EÚ: farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00;

Image

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

Image

identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 43 × 10 mm;

Image

šípka označujúca energetickú triedu

šípka: výška: 3,9 mm, šírka: podľa vyobrazenia v bode 4, ale zmenšená v rovnakom pomere ako výška, farba: podľa potreby farba vymedzená v bodeImage;

text: Calibri bold 10,5 pt, veľké biele písmená, znaky „+“; Calibri bold 10,5 pt, horný index, biele písmená v jednom riadku.

Ak v rámci plochy vety uvedenej v bode 2 časti V písm. a) nie je dostatok miesta na zobrazenie šípok označujúcich energetické triedy, môže sa na tento účel použiť plocha medzi číslom nariadenia a logom EÚ.

e)

Štítok sa môže vystaviť aj v horizontálnom znázornení, pričom v tomto prípade bude aspoň 100 mm široký a 50 mm vysoký. Zložky štítka zodpovedajú opisu v písmenách b) až d) a prípadne sú zoradené podľa týchto príkladov. Ak v textovom poli naľavo od stupnice A++ až E nie je dostatok miesta na zobrazenie šípok označujúcich energetické triedy, textové pole sa môže podľa potreby vertikálne zväčšiť.

Image Image Image

(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA II

Opis výrobku pre elektrické svetelné zdroje

Opis obsahuje informácie bližšie určené pre štítok. Ak sa neposkytujú brožúry o výrobkoch, za opis sa môže považovať aj štítok poskytnutý s výrobkom.


PRÍLOHA III

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 ods. 1 písm. b) a v ods. 2 písm. a) obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu dostatočný na jednoznačnú a ľahkú rozoznateľnosť;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

údaje o osobe, ktorá je splnomocnená zaviazať dodávateľa, a jej podpis;

f)

technické parametre na určenie spotreby energie a energetickej účinnosti v prípade elektrických svetelných zdrojov a kompatibility so svetelnými zdrojmi v prípade svietidiel, ktoré uvádzajú najmenej jednu realistickú kombináciu nastavení výrobku a podmienok, za akých sa výrobok skúša;

g)

v prípade elektrických svetelných zdrojov výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VII.

Informácie obsiahnuté v tejto technickej dokumentácii sa môžu spojiť s technickou dokumentáciou poskytnutou v súlade s opatreniami podľa smernice 2009/125/ES.


PRÍLOHA IV

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koneční vlastníci uvidia výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej účinnosti, ako sa vymedzuje v prílohe VI;

b)

pokiaľ to požaduje príloha I, vážená spotreba energie v kWh na 1 000 hodín, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII časti 2.

2.

Ak sa poskytujú aj ďalšie informácie uvedené v opise výrobku, uvádzajú sa v podobe a v poradí stanovenom v prílohe II.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA V

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Keď sa uskutočňujú kontroly dohľadu nad trhom, orgány pre dohľad nad trhom informujú ostatné členské štáty a Komisiu o výsledkoch týchto kontrol.

Orgány členských štátov používajú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.   POSTUP OVERENIA PRE ELEKTRICKÉ SVETELNÉ ZDROJE A MODULY LED PREDÁVANÉ AKO JEDNOTLIVÉ VÝROBKY

Na účely overovania zhody s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov otestujú vzorkovaciu sériu aspoň dvadsiatich svetelných zdrojov toho istého modelu od toho istého výrobcu získaných podľa možnosti v rovnakom pomere zo štyroch náhodne vybraných zdrojov, pričom sa zohľadňujú technické parametre stanovené v technickej dokumentácii podľa prílohy III písm. f).

Model sa považuje za zodpovedajúci požiadavkám stanoveným v článkoch 3 a 4, ak jeho koeficient energetickej účinnosti zodpovedá jeho udávanej triede energetickej účinnosti a ak sa priemerné výsledky série nelíšia od medze, prahu ani udávaných hodnôt (vrátane koeficientu energetickej účinnosti) viac ako o 10 %.

V opačnom prípade sa model považuje za nespĺňajúci požiadavky stanovené v článkoch 3 a 4.

Tolerancie pre vyššie uvedenú odchýlku sa vzťahujú len na overenie meraných parametrov orgánmi členských štátov a dodávateľ ich nepoužíva ako povolenú toleranciu v hodnotách technickej dokumentácie s cieľom dosiahnuť vyššiu triedu energetickej účinnosti.

Udávané hodnoty nesmú byť pre dodávateľa výhodnejšie než hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.

2.   POSTUP OVERENIA PRE SVIETIDLÁ URČENÉ NA PREDAJ ALEBO PREDÁVANÉ KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽOVI

Svietidlo sa považuje za spĺňajúce požiadavky stanovené v článkoch 3 a 4, ak sú k nemu pripojené potrebné informácie o výrobku a ak sa preukáže, že je kompatibilné so všetkými svetelnými zdrojmi, s ktorými má byť údajne kompatibilné v súlade s bodom 2 podbodom 2.IV písm. a) a b) prílohy I s uplatnením najmodernejších metód a kritérií na posúdenie kompatibility.


PRÍLOHA VI

Triedy energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti svetelných zdrojov sa určuje na základe ich koeficientu energetickej účinnosti (EEI) uvedeného v tabuľke 1.

EEI svetelných zdrojov sa určuje v súlade s prílohou VII.

Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti svetelných zdrojov

Trieda energetickej účinnosti

Koeficient energetickej účinnosti (EEI) nesmerových svetelných zdrojov

Koeficient energetickej účinnosti (EEI) smerových svetelných zdrojov

A++ (najvyššia účinnosť)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (najnižšia účinnosť)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


PRÍLOHA VII

Metóda výpočtu koeficientu energetickej účinnosti a spotreby energie

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Pri výpočte koeficientu energetickej účinnosti (EEI) modelu sa jeho výkon korigovaný o všetky straty ovládacieho zariadenia porovnáva s referenčným výkonom. Referenčný výkon sa získa z užitočného svetelného toku, ktorým je v prípade nesmerových svetelných zdrojov celkový tok, a v prípade smerových svetelných zdrojov tok v kuželi s uhlom 90° alebo 120°.

EEI sa vypočíta a zaokrúhli na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

EEI = Pcor/Pref

kde:

Pcor je menovitým výkon (Prated) v prípade modelov bez vonkajšieho ovládacieho zariadenia a menovitý výkon (Prated) korigovaný v súlade s tabuľkou 2 v prípade modelov s vonkajším ovládacím zariadením. Menovitý výkon svetelných zdrojov sa meria pri ich menovitom vstupnom napätí.

Tabuľka 2

Korekcia výkonu, keď model potrebuje vonkajšie ovládacie zariadenie

Rozsah korekcie

Výkon korigovaný pre straty ovládacieho zariadenia (Pcor)

Svetelné zdroje fungujúce na vonkajšom ovládacom zariadení halogénových žiaroviek

Prated × 1,06

Svetelné zdroje fungujúce na vonkajšom ovládacom zariadení svetelných zdrojov LED

Prated × 1,10

Žiarivky s priemerom 16 mm (svetelné zdroje T5) a jednopäticové žiarivky so 4 kontaktnými kolíkmi, ktoré fungujú na vonkajšom ovládacom zariadení žiariviek

Prated × 1,10

Iné svetelné zdroje fungujúce na vonkajšom ovládacom zariadení žiariviek

Formula

Svetelné zdroje fungujúce na vonkajšom ovládacom zariadení vysokotlakových výbojok

Prated × 1,10

Svetelné zdroje fungujúce na vonkajšom ovládacom zariadení nízkotlakových sodíkových výbojok

Prated × 1,15

Pref je referenčný výkon získaný z užitočného svetelného toku modelu (Φuse) podľa týchto vzorcov:

 

v prípade modelov s Φuse < 1 300 lúmenov: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse;

 

v prípade modelov s Φuse ≥ 1 300 lúmenov: Pref = 0,07341Φuse.

Užitočný svetelný tok (Φuse) je vymedzený podľa tabuľky 3.

Tabuľka 3

Vymedzenie užitočného svetelného toku

Model

Užitočný svetelný tok (Φuse)

Nesmerové svetelné zdroje

celkový menovitý svetelný tok (Φ)

Smerové svetelné zdroje okrem svetelných zdrojov s vláknom s uhlom svetelného zväzku ≥ 90°, ktoré majú na obale slovné alebo grafické upozornenie, že nie sú vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie

menovitý svetelný tok v kuželi s uhlom 120° (Φ120°)

Iné smerové svetelné zdroje

menovitý svetelný tok v kuželi s uhlom 90° (Φ90°)

2.   VÝPOČET SPOTREBY ENERGIE

Vážená spotreba energie (Ec ) sa vypočítava v kWh/1 000 h a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

Formula

kde Pcor je výkon korigovaný o všetky straty ovládacieho zariadenia v súlade s vyššie uvedenou časťou 1.