25.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 867/2012

z 24. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. januára 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (2) s cieľom, aby väčšina opatrení uvedených v rozhodnutí 2011/782/SZBP nadobudla účinnosť.

(2)

V rozhodnutí Rady 2012/420/SZBP z 23. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (3), sa ustanovuje dodatočné opatrenie, konkrétne, že členské štáty by mali kontrolovať všetky plavidlá a lietadlá smerujúce do Sýrie, ak majú informácie, ktoré vedú k dôvodnému podozreniu, že náklad obsahuje položky, ktorých dodávka, predaj, prevod alebo vývoz sú zakázané alebo podliehajú povoleniu.

(3)

V súvislosti s uvedeným opatrením sa v rozhodnutí 2012/420/SZBP tiež stanovuje, že lietadlá a plavidlá prevážajúce náklad do Sýrie podliehajú požiadavke dodatočného poskytovania informácií pred príchodom alebo odchodom o všetkom tovare, ktorý sa dováža do členského štátu alebo sa z neho vyváža.

(4)

Okrem toho sa v rozhodnutí 2012/420/SZBP ustanovuje výnimka zo zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov splatných v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory sýrskym štátnym príslušníkom, ktorí sa v Únii vzdelávajú, absolvujú odbornú prípravu alebo pôsobia v akademickom výskume.

(5)

Mali by sa tiež zmeniť a doplniť ustanovenia o výnimkách zo zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov Sýrskej centrálnej banky.

(6)

Niektoré z uvedených opatrení patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonávanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(7)

Z toho istého dôvodu je potrebná zmena a doplnenie, aby sa vyjasnil rozsah nariadenia (EÚ) č. 36/2012.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa vkladá toto písmeno:

„r)

‚colné územie Únie‘ je územie, ako je vymedzené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4).

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 2c

1.   Pravidlá upravujúce povinnosť poskytovať predbežné informácie, ktoré sú uvedené v príslušných ustanoveniach týkajúcich sa predbežných colných vyhlásení a colných vyhlásení v nariadení (EHS) č. 2913/92, a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (5), sa vzťahujú na všetok tovar smerujúci z colného územia Únie do Sýrie.

Osoba alebo subjekt, ktorý poskytuje tieto informácie okrem toho predloží akékoľvek povolenia vyžadované týmto nariadením.

2.   Zhabanie a nakladanie s vybavením, tovarom alebo technológiami, ktorých dodanie, predaj, prevod alebo vývoz je zakázaný podľa článkov 2 a 2a tohoto nariadenia, sa môže vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu na náklady osoby alebo subjektu uvedeného v odseku 1, alebo v prípade, že nie je možné získať úhradu týchto nákladov od tejto osoby alebo subjektu, môžu byť náklady uhradené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi akoukoľvek inou osobou alebo subjektom zodpovednou za prepravu tovaru alebo zariadenia pri pokuse o nedovolené dodanie, predaj, prevod alebo vývoz.

3.

Článok 12 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa:

a)

predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať zariadenia alebo technológie uvedené v prílohe VII, ktoré sa majú použiť na výstavbu alebo inštaláciu nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov ako aj poistenie alebo zaistenie v súvislosti s akýmkoľvek projektom uvedeným v písmene a).“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 20a

Odchylne od článku 14 môžu príslušné orgány v členských štátoch, ktoré sú identifikované na webových stránkach uvedených v prílohe III, povoliť za podmienok, ktoré považujú za vhodné, prevod finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov finančným subjektom uvedeným v prílohe II alebo IIa, alebo jeho prostredníctvom, ak sa prevod týka platby vykonanej osobou alebo subjektom neuvedených v prílohe II alebo IIa v spojení s posktynutím finančnej podpory sýrskym štátnym príslušníkom, ktorí sa vzdelávajú, absolvujú odbornú prípravu alebo pôsobia v akademickom výskume v Únii, za podmienok, že príslušný orgán dotknutého členského štátu stanovil na základe individuálneho posúdenia, že platba nebude priamo alebo nepriamo prijatá osobou alebo subjektom uvedeným v prílohe II alebo IIa.“

5.

Článok 21a sa nahrádza takto:

„Článok 21a

1.   Odchylne od článku 14 môžu príslušné orgány členských štátov ako sú uvedené na webových stránkach v zozname prílohy III za podmienok, aké považujú za vhodné, povoliť:

a)

prevod finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov vykonaný Sýrskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, ktoré boli získané a zmrazené po dátume jej označenia, ak sa prevod týka platby súvisiacej s konkrétnou obchodnou zmluvou, alebo

b)

prevod finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov do Sýrskej centrálnej banky alebo jej prostredníctvom, ak sa prevod týka platby súvisiacej s konkrétnou obchodnou zmluvou,

za predpokladu, že príslušný orgán daného členského štátu posúdil na individuálnom základe, že platba nebude priamo alebo nepriamo prijatá osobou alebo subjektom uvedeným v prílohe II alebo IIa a za predpokladu, že prevod nie je inak zakázaný týmto nariadením.

2.   Odchylne od článku 14 môžu príslušné orgány členských štátov, ako sú uvedené na webových stránkach v zozname prílohy III, za podmienok, aké považujú za vhodné, povoliť prevod zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov vykonaný Sýrskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, ak je účelom tohto prevodu poskytnúť finančným inštitúciám podliehajúcim právomoci členských štátov likviditu na financovanie obchodu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. septembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 59.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.“

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.“