20.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 847/2012

z 19. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o ortuť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení Rade a Európskemu parlamentu o stratégii Spoločenstva týkajúcej sa ortuti (2) naznačila, že je potrebné znížiť hladiny ortuti v životnom prostredí a vystavenie ľudí jej účinkom a ako ciele navrhla, okrem iného, zníženie vstupu ortuti do obehu v spoločnosti prostredníctvom zníženia dodávky a dopytu, zníženia emisií ortuti a ochrany pred emisiami ortuti.

(2)

Táto stratégia bola preskúmaná v roku 2010 v oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o preskúmaní stratégie Spoločenstva týkajúcej sa ortuti (3), v ktorom Komisia potvrdila, že sa bude pokračovať v práci na rozšírení obmedzení uvádzania na trh niektorých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť na ďalšie prístroje používané v zdravotníctve, najmä pokiaľ ide o sfygmomanometre a iné profesionálne a priemyselné použitie.

(3)

Rada niekoľkokrát opätovne potvrdila svoj záväzok, že sa i naďalej bude usilovať o dosiahnutie celkového cieľa, a to chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred uvoľňovaním ortuti a jej zlúčenín minimalizovaním a, ak je to uskutočniteľné, úplným zamedzením globálneho antropogénneho uvoľňovania ortuti do ovzdušia, vody a pôdy. V tejto súvislosti Rada zdôraznila, že používanie výrobkov obsahujúcich ortuť tam, kde existujú reálne alternatívy, by sa malo čo najskôr a čo najúplnejšie ukončiť, pričom konečným cieľom je, pri zohľadnení technických a hospodárskych podmienok a potrieb vedeckého výskumu a vývoja, ukončiť používanie všetkých výrobkov s obsahom ortuti (4).

(4)

Ortuť a jej zlúčeniny sú vysoko toxické pre ľudí, ekosystémy a voľne žijúcu zver. Vysoké dávky ortuti môžu byť pre ľudí smrteľné, ale aj pomerne nízke dávky môžu mať vážne škodlivé následky na vývoj nervového systému a taktiež sa dávajú do súvislosti s možnými škodlivými účinkami na kardiovaskulárny, imunitný a rozmnožovací systém. Ortuť sa považuje za globálnu perzistentnú znečisťujúcu látku, ktorá cirkuluje medzi vzduchom, vodou, sedimentmi, pôdou a živými organizmami v rôznych formách. V životnom prostredí sa môže zmeniť na metylortuť, jej najtoxickejšiu formu. Metylortuť sa biomagnifikuje najmä vo vodnom potravinovom reťazci, osobitne zraniteľnými sa preto stávajú ľudské populácie a voľne žijúca zver s vysokou spotrebou rýb a morských živočíchov. Metylortuť ľahko prekonáva placentárnu bariéru a bariéru krv-mozog, čím bráni v potenciálnom duševnom vývoji plodu už pred narodením, preto je expozícia žien v reprodukčnom veku a detí účinkom ortuti predmetom najväčšieho záujmu. Ortuť a jej degradačné produkty, najmä metylortuť, vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a majú vlastnosti umožňujúce diaľkový prenos.

(5)

Meracie prístroje obsahujúce ortuť sú používané v celej Európe, čo vedie k možnému uvoľňovaniu ortuti do životného prostredia počas všetkých fáz ich životnosti a prispieva k celkovému uvoľňovaniu ortuti, a teda aj vystaveniu ľudských populácií a iných druhov ortuti nachádzajúcej sa v životnom prostredí.

(6)

V nariadení (ES) č. 1907/2006, v položke 18a prílohy XVII sa uvádza zákaz uviesť na trh teplomery určené na meranie telesnej teploty obsahujúce ortuť, ako aj iné meracie prístroje určené pre širokú verejnosť a od Komisie sa požaduje, aby vykonala preskúmanie dostupnosti spoľahlivých bezpečnejších, technicky a ekonomicky realizovateľných alternatív k sfygmomanometrom a iným meracím prístrojom obsahujúcim ortuť používaným v zdravotníctve a na iné profesionálne a priemyselné použitie. Na základe tohto prieskumu alebo hneď, keď budú dostupné nové informácie o spoľahlivých bezpečnejších alternatívach k sfygmomanometrom a iným meracím prístrojom obsahujúcim ortuť, sa požaduje, aby Komisia v prípade potreby predložila legislatívny návrh na rozšírenie obmedzení už uvedených v danej položke na sfygmomanometre a iné meracie prístroje v zdravotníctve a na iné profesionálne a priemyselné použitie, aby sa vždy, keď je to technicky a ekonomicky realizovateľné, ortuť z meracích prístrojov postupne vyraďovala.

(7)

Na základe značného množstva nových získaných informácií, Komisia zaslala Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) svoju správu o preskúmaní a požiadala agentúru, aby pripravila dokumentáciu zodpovedajúcu požiadavkám prílohy XV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v súlade s článkom 69 uvedeného nariadenia.

(8)

Agentúra pripravila dokumentáciu, v ktorej navrhla obmedziť ortuť v týchto meracích prístrojoch používaných v priemysle a ďalších odvetviach (vrátane zdravotníctva): v ortuťových barometroch, hygrometroch, manometroch, sfygmomanometroch, extenzometroch používaných s pletyzmografmi, tenzometroch, teplomeroch a ostatných neelektrických prístrojoch používaných na meranie teploty, meracích prístrojoch na určenie teploty mäknutia obsahujúcich ortuť a ortuťových pyknometroch. Dokumentácia dokazuje, že na riešenie situácie je potrebné podniknúť kroky na úrovni Únie, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia vyplývajúceho z používania ortuti v týchto meracích prístrojoch.

(9)

Alternatívne meracie prístroje bez ortuti sú už dostupné a ich používanie predstavuje výrazne nižšie zdravotné a environmentálne riziko ako prístroje obsahujúce ortuť.

(10)

V prípade prebiehajúcich epidemiologických štúdií používajúcich ortuťové sfygmomanometre by sa metóda merania nemala meniť, a preto pokiaľ tieto štúdie nebudú dokončené, mala by sa udeľovať výnimka. V prípade sfygmomanometrov používaných ako referenčný štandard pre overovanie zariadení, ktoré neobsahujú ortuť, nebolo možné stanoviť čas potrebný na vývoj a uznanie alternatív, ktoré neobsahujú ortuť, za referenčný štandard, a preto by výnimka pre tieto zariadenie mala byť bez časového obmedzenia.

(11)

V prípade teplomerov výlučne určených na vykonávanie skúšok podľa noriem, ktoré vyžadujú použitie ortuťových teplomerov, je na zmenu a doplnenie daných noriem potrebné určité časové obdobie, preto by sa výnimka mala udeľovať na obdobie 5 rokov. Vzhľadom na to, že ortuť sa používa ako referenčný bod v Medzinárodnej teplotnej stupnici 1990, v prípade článkov na meranie trojného bodu obsahujúcich ortuť, ktoré sa používajú na kalibráciu platinových odporových teplomerov, by sa tiež mala udeliť výnimka, bez časového obmedzenia.

(12)

V prípade porozimetrov, ortuťových elektród používaných vo voltametrii a ortuťových sond používaných na určenie kapacity napätia, realizovateľné alternatívy ešte nie sú k dispozícii a preto sa navrhuje, aby sa v prípade týchto meracích zariadení neuplatňovalo žiadne obmedzenie.

(13)

Mala by byť udelená výnimka, v rámci ktorej by sa umožnil bežný predaj a nákup starých, historicky cenných meracích prístrojov obsahujúcich ortuť, ktoré možno považovať za starožitnosti alebo za súčasť kultúrneho dedičstva. V nariadení (ES) č. 1907/2006, položke 18a prílohy XVII sa umožňuje uviesť na trh meracie prístroje obsahujúce ortuť určené na predaj širokej verejnosti, s výnimkou teplomerov určených na meranie telesnej teploty, ktoré mali k 3. októbru 2007 viac ako 50 rokov. Z dôvodov zrozumiteľnosti by sa rovnaké vymedzenia týkajúce sa veku mali uplatniť v prípade výnimky týkajúcej sa starých meracích prístrojov používaných v priemysle a ďalších odvetviach (vrátane zdravotníctva).

(14)

Výnimka by sa mala tiež udeľovať v prípade meracích prístrojov na výstavách na kultúrne a historické účely vrátane tých, ktoré ešte k 3. októbru 2007 nemali 50 rokov, ale predstavujú historickú a kultúrnu hodnotu.

(15)

Dňa 8. júna 2011 Výbor pre hodnotenie rizík agentúry prijal stanovisko týkajúce sa navrhovaného obmedzenia, ktoré považuje za najvhodnejšie opatrenie na úrovni Únie na riešenie zistených rizík, pokiaľ ide o účinnosť zníženia daných rizík.

(16)

Dňa 15. septembra 2011 Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu prijal stanovisko k navrhovanému obmedzeniu, ktoré považuje za najvhodnejšie opatrenie na úrovni Únie na riešenie zistených rizík, pokiaľ ide o primeranosť jeho sociálno-ekonomického prínosu v porovnaní so sociálno-ekonomickými nákladmi.

(17)

Agentúra predložila stanoviská Výboru pre hodnotenie rizík a Výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu Komisii.

(18)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(19)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, počas ktorého by príslušné zainteresované subjekty mohli prijať opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržanie opatrení stanovených v tomto nariadení.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. apríla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2005) 20 v konečnom znení.

(3)  KOM(2010) 723 v konečnom znení.

(4)  Závery Rady z 15. marca 2011„Preskúmanie stratégie Spoločenstva týkajúcej sa ortuti“, zo 4. decembra 2008„Riešenie globálnych výziev týkajúcich sa ortuti“ a z 24. júna 2005„O stratégii Spoločenstva týkajúcej sa ortuti“.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa položka 18a mení a dopĺňa takto:

1.

odsek 4 sa vypúšťa;

2.

dopĺňajú sa tieto odseky 5 až 8:

 

„5.

Tieto meracie prístroje obsahujúce ortuť a určené na priemyselné a odborné použitie nesmú byť uvedené na trh po 10. apríli 2014:

a)

barometre;

b)

hygrometre;

c)

manometre;

d)

sfygmomanometre;

e)

extenzometre používané s pletyzmografmi;

f)

tenzometre;

g)

teplomery a ostatné neelektrické prístroje na meranie teploty.

Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na tie meracie prístroje v rámci bodov a) až g), ktoré sa uvádzajú na trh prázdne, avšak majú byť naplnené ortuťou.

6.

Obmedzenie uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje:

a)

na sfygmomanometre, ktoré sa majú použiť:

i)

v epidemiologických štúdiách, ktoré prebiehajú 10. októbra 2012;

ii)

ako referenčné štandardy pri overovaní klinických štúdií zameraných na používanie sfygmomanometrov bez ortuti;

b)

teplomery výlučne určené na vykonávanie štandardizovaných testov, ktoré si vyžadujú použitie ortuťových teplomerov do 10. októbra 2017;

c)

články na meranie trojného bodu obsahujúce ortuť (mercury triple point cells), ktoré sa používajú na kalibráciu platinových odporových teplomerov.

7.

Tieto meracie prístroje používajúce ortuť a určené na odborné a priemyselné použitie nesmú byť uvedené na trh po 10. apríli 2014:

a)

ortuťové pyknometre;

b)

meracie prístroje na určenie teploty mäknutia obsahujúce ortuť.

8.

Obmedzenia stanovené v odseku 5 a 7 sa nevzťahujú na:

a)

na meracie prístroje, ktoré boli k 3. októbru 2007 staršie ako 50 rokov;

b)

meracie prístroje, ktoré sa vystavujú na verejných výstavách na kultúrne a historické účely.“