19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 838/2012

z 18. septembra 2012

o povolení Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 6. marca 2012 (2) k záveru, že Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) nemá za navrhovaných podmienok používania nepriaznivý účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí, ani na životné prostredie a že použitie tohto prípravku má potenciál zlepšiť produkciu siláže prostredníctvom zvýšenia produkcie kyseliny octovej, čo má za následok zvýšenie aeróbnej stability upravenej siláže. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa malo povoliť používanie tohto prípravku v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(3):2617.


PRÍLOHA

Identifikač-né číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximál-ny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ostatné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) obsahujúci najmenej 8 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Analytická metóda  (1)

 

Kvantifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: metóda platňového nanášania (EN 15787)

 

Identifikácia: gélová elektroforéza s pulzným poľom (PFGE).

Všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti.

2.

Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1 × 10 8 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.

9.10.2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx