19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 836/2012

z 18. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok („REACH“), pokiaľ ide o olovo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1907/2006 sa stanovuje, že ak sa členský štát domnieva, že výroba, uvedenie na trh alebo používanie látky ako takej, v zmesi alebo vo výrobku predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktoré nie je primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť, pripraví dokumentáciu po oznámení svojho zámeru Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(2)

Dňa 15. apríla 2010 Francúzsko predložilo agentúre dokumentáciu podľa článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 s cieľom začať postup obmedzovania v súlade s článkami 69 až 73 uvedeného nariadenia. V predmetnej dokumentácii bolo preukázané, že deti, najmä vo veku menej ako 36 mesiacov, vzhľadom na ich zvyk vkladať si do úst rôzne predmety, môžu byť opakovane vystavené olovu, ktoré sa uvoľňuje zo šperkových výrobkov. Taká opakovaná expozícia olovu môže viesť k závažným a nezvratným účinkom na správanie podmienené nervovou sústavou a na vývoj nervovej sústavy, na ktoré sú deti osobitne citlivé, keďže ich centrálna nervová sústava sa ešte stále vyvíja. Dokumentácia preukazuje, že je potrebné opatrenie na úrovni celej Únie nad rámec už platných opatrení, s cieľom čo najviac predísť expozícii olovu a jeho zlúčeninám v šperkových výrobkoch. V dokumentácii sa preto navrhuje zákaz uvádzania na trh a používania olova a jeho zlúčenín v šperkových výrobkoch, ak je migrácia olova väčšia ako 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Výbor pre hodnotenie rizík (Committee for Risk Assessment, ďalej len „RAC“) vo svojom stanovisku z 10. marca 2011 uviedol, že najprimeranejšie opatrenie na úrovni celej Únie, ktorým sa budú riešiť zistené riziká, pokiaľ ide o účinnosť zníženia rizík, je zákaz uvádzania na trh a používania olova a jeho zlúčenín v kovových a nekovových častiach šperkových výrobkov, ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnosti danej jednotlivej časti, okrem prípadov, keď je možné preukázať, že miera uvoľnenia olova neprekračuje hranicu 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (Committee for Socio-economic Analysis, ďalej len „SEAC“) vo svojom stanovisku z 15. septembra 2011 zvážil zákaz uvádzania na trh a používania olova a jeho zlúčenín v šperkových výrobkoch, ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnosti každej jednotlivej časti týchto výrobkov. Toto opatrenie sa považovalo za najprimeranejšie opatrenie na úrovni celej Únie, ktorým sa budú riešiť zistené riziká, pokiaľ ide o primeranosť jeho sociálno-ekonomických prínosov vo vzťahu k sociálno-ekonomickým nákladom Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je k dispozícii metóda na testovanie migrácie, ktorá napodobňuje podmienky pri vložení do úst, SEAC uviedol, že obmedzovanie by malo vychádzať z obsahu olova v každej jednotlivej časti šperkových výrobkov a nie z miery migrácie olova uvoľneného z takýchto výrobkov. Okrem toho SEAC odporučil, aby sa poskytli výnimky pre krištáľové sklo, tavené smalty, vnútorné komponenty hodiniek a nesyntetické alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy.

(5)

Agentúra predložila Komisii stanoviská RAC a SEAC dňa 23. septembra 2011.

(6)

Vzhľadom na nedostatok informácií týkajúcich sa uvoľňovania olova v podmienkach vloženia do úst a z dôvodu nedostatku vhodných alternatív pre všetky použitia krištáľového skla a tavených smaltov sú tieto vyňaté zo súčasného opatrenia. SEAC okrem toho odporučil výnimku len pre kategórie 1 a 2 krištáľového skla (resp. „vysokoolovnaté krištáľové sklo“ a „olovnaté krištáľové sklo“), ako ich vymedzuje príloha I k smernici Rady 69/493 EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (2). Kategórie 3 a 4 krištáľového skla („krištalín“ a „krištáľové sklo“), ako ich vymedzuje uvedená smernica, by však mali byť takisto vyňaté z obmedzenia, aby sa zabezpečil súlad s výnimkou stanovenou v prílohe k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (3), zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2010/571/EÚ (4), a pretože majú v porovnaní s kategóriami 1 a 2 nižší obsah olova.

(7)

Z rovnakých dôvodov, ktoré platia pre krištáľové sklo a tavené smalty, by mali byť udelené výnimky aj na nesyntetické alebo rekonštituované drahokamy a polodrahokamy, v ktorých je olovo prítomné ako prirodzene sa vyskytujúca zložka.

(8)

Vnútorné komponenty hodiniek, s ktorými spotrebitelia neprichádzajú do kontaktu, by mali byť vyňaté z obmedzovania, keďže expozíciu olovu z týchto komponentov je možné vylúčiť.

(9)

Obmedzenie uvádzania použitých a starožitných šperkov na trh by malo významný sociálno-ekonomický dosah, pretože také predmety by stratili v Únii svoju predajnú hodnotu a predstavovali by ťažkosti z hľadiska presadzovania tohto zákazu. Preto šperkové výrobky uvedené po prvý raz na trh do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti obmedzenia, ako aj dovezené starožitné šperkové výrobky, by mali byť vyňaté z obmedzenia.

(10)

Komisia by mala vykonať preskúmanie výnimky pre krištáľové sklo, tavené smalty, drahokamy a polodrahokamy v súvislosti s novými dostupnými vedeckými informáciami vrátane informácií o migrácii olova v prípade tých použití, pre ktoré je stanovená výnimka, dostupnosti vhodných alternatív, ako aj vývoja metód na testovanie migrácie.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru založeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36.

(3)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 28.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa dopĺňa táto položka 63:

„63.

Olovo

 

CAS č. 7439-92-1

 

ES č. 231-100-4

a jeho zlúčeniny

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť v žiadnej jednotlivej časti šperkových výrobkov, ak sa koncentrácia olova (vyjadreného ako kov) v takej časti rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnostných.

2.

Na účely odseku 1:

i)

pojem „šperkové výrobky“ zahŕňa šperky, imitácie šperkov a vlasové doplnky vrátane:

a)

náramkov, náhrdelníkov a prsteňov;

b)

pírsingových šperkov;

c)

náramkových hodiniek a doplnkov nosených na zápästí;

d)

brošní a manžetových gombíkov;

ii)

pojem „každá jednotlivá časť“ zahŕňa materiály, z ktorých sú šperky vyrobené, ako aj jednotlivé komponenty šperkových výrobkov.

3.

Odsek 1 sa tiež vzťahuje na jednotlivé časti, ktoré sú uvedené na trh alebo použité na účely výroby šperkov.

4.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje na:

a)

krištáľové sklo v zmysle definície v prílohe I (kategórie 1, 2, 3 a 4) k smernici Rady 69/493/EHS (1);

b)

vnútorné komponenty hodiniek, s ktorými spotrebitelia neprichádzajú do kontaktu;

c)

nesyntetické alebo rekonštituované drahokamy a polodrahokamy (číselný kód KN 7103 stanovený v nariadení (EHS) č. 2658/87); to neplatí, ak boli ošetrené olovom alebo jeho zlúčeninami, alebo zmesami obsahujúcimi takéto látky;

d)

smalty, definované ako zoskloviteľné zmesi vzniknuté tavením, vitrifikáciou alebo spekaním minerálov tavených pri teplote aspoň 500 °C.

5.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje na šperkové výrobky uvedené po prvý raz na trh pred 9. októbrom 2013 a šperkové výrobky vyrobené pred 10. decembrom 1961.

6.

Komisia do 9. októbra 2017 prehodnotí túto položku na základe nových vedeckých informácií vrátane dostupnosti alternatív a migrácie olova z výrobkov uvedených v odseku 1 a v prípade potreby túto položku zodpovedajúcim spôsobom zmení.


(1)  Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36.“