14.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 815/2012

z 13. septembra 2012,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 1, článok 44 ods. 2 druhý pododsek, článok 45 ods. 1 a 2 a článok 51 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 904/2010 sa ustanovujú pravidlá administratívnej spolupráce a boja proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Články 44 a 45 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 sa konkrétne týkajú výmeny informácií týkajúcich sa osobitných úprav pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby uvedených v hlave XII kapitole 6 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2). Uvedené osobitné úpravy sa týkajú zdaniteľnej osoby usadenej mimo členského štátu spotreby, ktorá priznáva DPH z príslušného predaja v členskom štáte spotreby prostredníctvom elektronického rozhrania v členskom štáte identifikácie (jednotné kontaktné miesto).

(2)

Určité informácie týkajúce sa transakcií vykonaných v rámci uvedených osobitných úprav majú členské štáty zhromažďovať a vymieňať si. Konkrétne sa to týka výmeny údajov na identifikáciu a zhromažďovania a výmeny údajov daňového priznania k DPH vrátane opráv uvedených daňových priznaní k DPH medzi členskými štátmi.

(3)

V snahe zabezpečiť, aby sa informácie vymieňali jednotným spôsobom, je potrebné prijať technické podrobnosti tejto výmeny vrátane jednotnej elektronickej správy. To by takisto umožnilo jednotný vývoj technických a funkčných špecifikácií, keďže by sa riadili regulovaným rámcom.

(4)

Určité informácie týkajúce sa zmien identifikačných údajov, ako napríklad vylúčenie z osobitných úprav, dobrovoľné ukončenie alebo zmena členského štátu identifikácie, by sa tiež mali bezodkladne vymieňať jednotným spôsobom, aby sa členským štátom umožnilo monitorovať správne uplatňovanie osobitných úprav a bojovať proti podvodom. Na uvedený účel by sa mali stanoviť spoločné opatrenia týkajúce sa výmeny uvedených informácií.

(5)

S cieľom udržať administratívnu záťaž na minimálnej úrovni je potrebné stanoviť určité požiadavky na elektronické rozhranie, ktoré uľahčia zdaniteľným osobám predkladať identifikačné informácie a daňové priznania k DPH. Členským štátom by sa nemalo brániť v poskytovaní ďalších funkcií v záujme ďalšieho zníženia administratívnej záťaže.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby sa informácie týkajúce sa registrácie v rámci úpravy a daňové priznania k DPH podávané v rámci danej úpravy mohli účinne postupovať a spracúvať, by členské štáty mali vyvinúť svoje elektronické rozhranie jednotným spôsobom. Je preto potrebné stanoviť jednotnú elektronickú správu na prenos týchto informácií.

(7)

Je potrebné objasniť informácie, ktoré sa majú predkladať v prípadoch, keď sa v určitom období v jednom alebo vo všetkých členských štátoch neuskutoční žiadny predaj v rámci osobitných úprav.

(8)

V snahe umožniť členským štátom a zdaniteľným osobám, aby sa vo svojich následných oznámeniach mohli jednoznačne odvolávať na daňové priznania k DPH vrátane platby dane, členský štát identifikácie by mal každému daňovému priznaniu k DPH prideliť jedinečné referenčné číslo.

(9)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od rovnakého dňa, od ktorého sa uplatňujú články 44 a 45 nariadenia (EÚ) č. 904/2010.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre administratívnu spoluprácu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„úprava mimo Únie“ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby neusadené v Spoločenstve, ako sa stanovuje v hlave XII kapitole 6 oddiele 2 smernice 2006/112/ES;

2.

„úprava Únie“ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v Spoločenstve, ale nie v členskom štáte spotreby, ako sa stanovuje v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES;

3.

„osobitné úpravy“ sú úprava mimo Únie a úprava Únie.

Článok 2

Funkcie elektronického rozhrania

Elektronické rozhranie v členskom štáte identifikácie, pomocou ktorého sa zdaniteľná osoba registruje na používanie jednej z osobitných úprav a prostredníctvom ktorého predkladá daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH) v rámci uvedenej úpravy členskému štátu identifikácie, má tieto funkcie:

a)

musí poskytovať nástroj na ukladanie identifikačných údajov podľa článku 361 smernice 2006/112/ES alebo daňového priznania k DPH podľa článkov 365 a 369g smernice 2006/112/ES pred ich predložením;

b)

musí zdaniteľnej osobe umožňovať predkladať príslušné informácie týkajúce sa daňových priznaní k DPH prostredníctvom súboru zasielaného elektronicky v súlade s podmienkami stanovenými členským štátom identifikácie.

Článok 3

Prenos identifikačných údajov

1.   Členský štát identifikácie prostredníctvom siete CCN/CSI ostatným členským štátom postupuje:

a)

informácie na identifikáciu zdaniteľnej osoby využívajúcej úpravu mimo Únie;

b)

obdobné údaje na identifikáciu zdaniteľnej osoby využívajúcej úpravu Únie;

c)

pridelené identifikačné číslo.

Na prenos informácií uvedených v prvom pododseku sa používa jednotná elektronická správa uvedená v prílohe I. Stĺpec B jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe I sa používa na úpravu mimo Únie a stĺpec C uvedenej jednotnej elektronickej správy sa používa na úpravu Únie.

2.   Členský štát identifikácie bezodkladne informuje ostatné členské štáty prostredníctvom siete CCN/CSI pomocou jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe II k tomuto nariadeniu v prípade, že zdaniteľná osoba:

a)

je vylúčená z jednej z osobitných úprav;

b)

dobrovoľne prestane využívať jednu z osobitných úprav;

c)

zmení členský štát identifikácie v rámci úpravy Únie.

Článok 4

Predkladanie daňového priznania k DPH zdaniteľnou osobou

1.   Zdaniteľná osoba predkladá daňové priznania k DPH s údajmi podľa článkov 365 a 369g smernice 2006/112/ES členskému štátu identifikácie s použitím jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III k tomuto nariadeniu. Stĺpec B jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III sa používa na úpravu mimo Únie a stĺpec C uvedenej jednotnej elektronickej správy sa používa na úpravu Únie.

2.   V prípade, že zdaniteľná osoba počas zdaňovacieho obdobia neposkytne žiadne služby v rámci osobitných úprav v žiadnom členskom štáte, vyplní nulové daňové priznanie k DPH. Na uvedený účel sa vypĺňajú v prípade úpravy Únie len kolónky 1, 2 a 21 jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III a v prípade úpravy mimo Únie kolónky 1, 2 a 11.

3.   Zdaniteľná osoba je povinná uviesť len poskytnutia služieb do členského štátu spotreby a z členského štátu usadenia, ak sa poskytnutia služieb v rámci osobitných úprav uskutočnili v danom členskom štáte alebo z neho v rámci zdaňovacieho obdobia.

Článok 5

Prenos informácií uvedených v daňovom priznaní k DPH

Informácie uvedené v daňovom priznaní k DPH, na ktoré sa odkazuje v článku 4 ods. 1, posiela členský štát identifikácie každému členskému štátu spotreby a usadenia uvedenému v daňovom priznaní k DPH prostredníctvom siete CCN/CSI pomocou jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Na účel prvého odseku členský štát identifikácie postúpi členskému štátu spotreby a usadenia, v ktorom alebo z ktorého sa služby poskytli, všeobecné informácie uvedené v časti 1 jednotnej elektronickej správy uvedenej v prílohe III spolu s informáciami v časti 2 uvedenej jednotnej elektronickej správy, ktoré sa týkajú daného konkrétneho členského štátu spotreby alebo usadenia.

Členský štát identifikácie postúpi informácie uvedené v daňovom priznaní k DPH len tým členským štátom, ktoré sú uvedené na danom daňovom priznaní k DPH.

Článok 6

Jedinečné referenčné číslo

Informácie postupované podľa článku 5 obsahujú referenčné číslo pridelené členským štátom identifikácie, ktoré je pre dané daňové priznanie k DPH jedinečné.

Článok 7

Opravy daňových priznaní k DPH

Členský štát identifikácie umožní zdaniteľnej osobe opraviť daňové priznania k DPH prostredníctvom elektronického rozhrania uvedeného v článku 2. Členský štát identifikácie postúpi informácie o opravách dotknutému členskému štátu (členským štátom) spotreby a usadenia v súlade s článkom 5 a označí dané informácie časovou pečiatkou.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Identifikačné údaje

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

Číslo kolónky

Úprava mimo Únie

Úprava Únie

1

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 smernice 2006/112/ES (1)

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 369d smernice 2006/112/ES vrátane kódu krajiny

2

národné daňové číslo, ak existuje

 

3

názov spoločnosti

názov spoločnosti

4

obchodný názov (názvy) spoločnosti, ak sú odlišné od názvu spoločnosti

obchodný názov (názvy) spoločnosti, ak sú odlišné od názvu spoločnosti

5

úplná poštová adresa (2)

úplná poštová adresa (3)

6

krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba svoje miesto podnikania

krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba svoje miesto podnikania, ak sa nenachádza v Únii

7

e-mailová adresa zdaniteľnej osoby

e-mailová adresa zdaniteľnej osoby

8

webová stránka (stránky) zdaniteľnej osoby, ak sú k dispozícii

webová stránka (stránky) zdaniteľnej osoby, ak sú k dispozícii

9

meno kontaktnej osoby

meno kontaktnej osoby

10

telefónne číslo

telefónne číslo

11

číslo IBAN alebo OBAN

číslo IBAN

12

číslo BIC

číslo BIC

13.1

 

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH alebo, ak nie je k dispozícii, daňové registračné číslo (čísla) pridelené iným členským štátom (štátmi), v ktorom (ktorých) má zdaniteľná osoba stálu prevádzkareň (prevádzkarne) (4), okrem členského štátu identifikácie

14.1

 

úplná poštová adresa (adresy) a obchodný názov (názvy) iných stálych prevádzkarní (5) než v členskom štáte identifikácie

15.1

 

identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským štátom (štátmi) ako neusadenej zdaniteľnej osobe (6)

16

elektronické vyhlásenie, že zdaniteľná osoba nie je registrovaná na účely DPH v rámci Únie

 

17

dátum začiatku využívania úpravy (7)

dátum začiatku využívania úpravy (8)

18

dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o registráciu v rámci úpravy

dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o registráciu v rámci úpravy

19

dátum rozhodnutia členského štátu identifikácie o registrácii

dátum rozhodnutia členského štátu identifikácie o registrácii

20

 

ukazovateľ toho, či je zdaniteľná osoba súčasťou skupinovej registrácie na účely DPH (9)

21

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 alebo 369d smernice 2006/112/ES, ak sa predtým využívala niektorá úprava

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 alebo 369d smernice 2006/112/ES, ak sa predtým využívala niektorá úprava


(1)  V tomto formáte: EUxxxyyyyyz, kde: „xxx“ je 3-miestne číselné ISO členského štátu identifikácie; „yyyyy“ je 5-miestne číslo pridelené členským štátom identifikácie a „z“ je kontrolná číslica.

(2)  Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje.

(3)  Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje.

(4)  V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 13.1, 13.2 atď.

(5)  V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 14.1, 14.2 atď.

(6)  V prípade viac ako jedného identifikačného čísla DPH prideleného členským štátom (štátmi) ako neusadenej zdaniteľnej osobe použite kolónku 15.1, 15.2 atď.

(7)  Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy.

(8)  Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy.

(9)  V tomto poli stačí zaškrtnúť možnosť áno/nie.


PRÍLOHA II

Údaje týkajúce sa štatútu zdaniteľnej osoby v registri členského štátu identifikácie

Individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie vrátane kódu krajiny

Dátum nadobudnutia účinnosti zmeny

Dôvod na zmenu štatútu zdaniteľnej osoby v registri s použitím týchto kódov:

(1)

Zdaniteľná osoba oznámila členskému štátu identifikácie, že už neposkytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby.

(2)

Členský štát identifikácie sa domnieva, že zdaniteľné činnosti zdaniteľnej osoby, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava, sa skončili.

(3)

Zdaniteľná osoba už nespĺňa potrebné podmienky na používanie osobitnej úpravy.

(4)

Zdaniteľná osoba opakovane porušuje pravidlá, ktoré sa týkajú osobitnej úpravy.

(5)

Zdaniteľná osoba požiadala o dobrovoľný odchod z úpravy.

(6)

Zdaniteľná osoba požiadala o identifikáciu v novom členskom štáte identifikácie.


PRÍLOHA III

Daňové priznania k DPH

Časť 1:   Všeobecné informácie

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

Číslo poľa

Úprava mimo Únie

Úprava Únie

Jedinečné referenčné číslo  (1):

1

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 smernice 2006/112/ES

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 369d smernice 2006/112/ES vrátane kódu krajiny

2

zdaňovacie obdobie týkajúce sa DPH (2)

zdaňovacie obdobie týkajúce sa DPH (3)

2a

dátum začiatku a konca obdobia (4)

dátum začiatku a konca obdobia (5)

3

mena

mena

Časť 2:   Pre každý členský štát spotreby, v ktorom je splatná DPH  (6)

2a)   Poskytnutia služieb uskutočnené z miesta podnikania alebo stálej prevádzkarne v členskom štáte identifikácie

4.1

kód krajiny členského štátu spotreby

kód krajiny členského štátu spotreby

5.1

štandardná sadzba DPH v členskom štáte spotreby

štandardná sadzba DPH v členskom štáte spotreby

6.1

znížená sadzba DPH v členskom štáte spotreby

znížená sadzba DPH v členskom štáte spotreby

7.1

suma zdaniteľná štandardnou sadzbou

suma zdaniteľná štandardnou sadzbou

8.1

suma DPH pri štandardnej sadzbe

suma DPH pri štandardnej sadzbe

9.1

suma zdaniteľná zníženou sadzbou

suma zdaniteľná zníženou sadzbou

10.1

suma DPH pri zníženej sadzbe

suma DPH pri zníženej sadzbe

11.1

celková suma splatnej DPH

celková suma splatnej DPH za poskytnutia služieb uskutočnené z miesta podnikania alebo stálej prevádzkarne v členskom štáte identifikácie

2b)   Poskytnutia služieb uskutočnené zo stálych prevádzkarní, ktoré sa nenachádzajú v členskom štáte identifikácie  (7)

12.1

 

kód krajiny členského štátu spotreby

13.1

 

štandardná sadzba DPH v členskom štáte spotreby

14.1

 

znížená sadzba DPH v členskom štáte spotreby

15.1

 

individuálne identifikačné číslo DPH, alebo ak nie je k dispozícii, daňové registračné číslo pridelené členským štátom stálej prevádzkarne vrátane kódu krajiny

16.1

 

suma zdaniteľná štandardnou sadzbou

17.1

 

suma splatnej DPH pri štandardnej sadzbe

18.1

 

suma zdaniteľná zníženou sadzbou

19.1

 

suma splatnej DPH pri zníženej sadzbe

20.1

 

Celková suma splatnej DPH za poskytnutia služieb zo stálej prevádzkarne, ktorá sa nenachádza v členskom štáte identifikácie

2c)   Celkový súčet za miesto podnikania alebo stálu prevádzkareň v členskom štáte identifikácie a za všetky stále prevádzkarne vo všetkých ostatných členských štátoch

21.1

 

Celková suma splatnej DPH za všetky prevádzkarne (kolónka 11.1 + kolónka 11.2… + kolónka 20.1 + kolónka 20.2…)


(1)  Jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelil členské štát identifikácie, pozostáva z kódu krajiny členského štátu identifikácie/čísla DPH/obdobia – t. j. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + časová pečiatka ku každej verzii. Číslo prideľuje členský štát identifikácie pred postúpením daného priznania iným dotknutým členským štátom.

(2)  Týka sa kalendárnych štvrťrokov: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(3)  Týka sa kalendárnych štvrťrokov: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(4)  Vypĺňa sa iba v prípadoch, keď zdaniteľná osoba podá viac ako jedno daňové priznanie k DPH za ten istý štvrťrok. Uvádzajú sa kalendárne dni: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.

(5)  Vypĺňa sa iba v prípadoch, keď zdaniteľná osoba podá viac ako jedno daňové priznanie k DPH za ten istý štvrťrok. Uvádzajú sa kalendárne dni: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.

(6)  Ak existuje viac ako jeden členský štát spotreby (alebo ak v jednom členskom štáte spotreby došlo k zmene sadzby DPH uprostred štvrťroka), použite kolónku 4.2, 5.2, 6.2 atď.

(7)  V prípade existencie viac ako jednej prevádzkarne použite kolónku 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 atď.