23.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 741/2012

z 11. augusta 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 257 prvý a druhý odsek a článok 281 druhý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

S cieľom posilniť účasť všetkých sudcov na rozhodnutiach veľkej komory Súdneho dvora by bolo potrebné zvýšiť počet sudcov, ktorí sa môžu zúčastňovať tejto veľkej komory a zrušiť automatickú účasť všetkých predsedov päťčlenných komôr.

(2)

V dôsledku toho by bolo potrebné upraviť kvórum veľkej komory a pléna.

(3)

Zvýšenie náročnosti úloh predsedu Súdneho dvora a predsedu Všeobecného súdu si vyžaduje zaviesť na každom z týchto súdov funkciu podpredsedu povereného pomáhať predsedovi pri výkone týchto úloh.

(4)

V dôsledku postupného rozšírenia právomoci Všeobecného súdu od jeho vzniku počet vecí na tomto súde neustále narastá.

(5)

Počet predložených vecí Všeobecnému súdu je vyšší než počet ním skončených vecí ročne, v dôsledku čoho na tomto súde dochádza k značnému nárastu neskončených vecí a k predĺženiu konaní.

(6)

Existuje neustála potreba vysporiadať sa s nadmernou dĺžkou konaní, ktorá vyplýva z vysokého pracovného zaťaženia Všeobecného súdu, je vhodné zaviesť primerané opatrenia ešte predtým, ako dôjde k čiastočnej obmene zloženia tohto súdu v roku 2013.

(7)

Vzhľadom na čiastočnú obmenu Súdneho dvora 7. októbra 2012 a v súlade s listom predsedu Súdneho dvora Európskej únie z 8. mája 2012 by ako prvý krok bolo potrebné prijať len zmeny a doplnenia štatútu týkajúce sa organizácie Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Časť žiadosti predložená Súdnym dvorom týkajúca sa zloženia Všeobecného súdu by mala byť posúdená následne.

(8)

Vzhľadom na nevyhnutnú potrebu nájsť riešenie, ktoré zabezpečí riadne fungovanie Súdu pre verejnú službu, by bolo potrebné prijať zmeny a doplnenia týkajúce sa tohto súdu spolu so zmenami a doplneniami týkajúcimi sa Súdneho dvora.

(9)

S cieľom umožniť osobitným súdom naďalej uspokojivo fungovať aj v neprítomnosti sudcu, na strane ktorého nastala prekážka, ktorá mu bráni dlhodobo zúčastňovať sa rozhodovania o veciach bez toho, aby bol postihnutý invaliditou, ktorú je možné považovať za úplnú, malo by sa prijať ustanovenie umožňujúce prideliť na tieto súdy zastupujúcich sudcov.

(10)

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a príloha I by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Sudcovia si z vlastných radov zvolia predsedu a podpredsedu Súdneho dvora na obdobie troch rokov. Predseda a podpredseda môžu byť zvolení znova.

Podpredseda pomáha predsedovi Súdneho dvora v súlade s podmienkami uvedenými v rokovacom poriadku. Zastupuje predsedu v prípade, že sa predseda konania nemôže zúčastniť alebo keď funkcia predsedu nie je obsadená.“

2.

V článku 16 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Veľká komora pozostáva z pätnástich sudcov. Predsedá jej predseda Súdneho dvora. Veľkú komoru tiež tvoria podpredseda Súdneho dvora a, v súlade s podmienkami ustanovenými v rokovacom poriadku, traja predsedovia komôr zložených z piatich sudcov a ďalší sudcovia.“

3.

V článku 17 sa tretí a štvrtý odsek nahrádzajú takto:

„Rozhodnutia veľkej komory sú platné len vtedy, ak zasadá jedenásť sudcov.

Rozhodnutia Súdneho dvora zasadajúceho v pléne sú platné len vtedy, ak zasadá sedemnásť sudcov.“

4.

V článku 20 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Ústne konanie pozostáva z vypočutia splnomocnených zástupcov, poradcov a advokátov, a z prednesu návrhov generálneho advokáta, prípadne z vypočutia svedkov a znalcov.“

5.

V článku 39 sa druhý odsek nahrádza týmito dvoma odsekmi:

„Právomoci uvedené v prvom odseku môže podľa podmienok ustanovených v rokovacom poriadku vykonávať podpredseda Súdneho dvora.

Ak sa predseda a podpredseda nemôžu konania zúčastniť, zastúpi ich iný sudca podľa podmienok ustanovených v rokovacom poriadku.“

6.

V článku 47 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Na Všeobecný súd a jeho členov sa vzťahuje článok 9 prvý odsek, článok 9a, články 14 a 15, článok 17 prvý, druhý, štvrtý a piaty odsek a článok 18.“

7.

V článku 62c sa dopĺňa tento odsek:

„Európsky parlament a Rada môžu v súlade s článkom 257 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prideliť zastupujúcich sudcov na osobitné súdy, aby zastúpili neprítomných sudcov, ktorí sa bez toho, aby boli postihnutí invaliditou, ktorú je možné považovať za úplnú, dlhodobo nemôžu zúčastňovať rozhodovania o veciach. V takom prípade Európsky parlament a Rada stanovia podmienky menovania zastupujúcich sudcov, ich práva a povinnosti, podrobné podmienky výkonu funkcie a okolnosti zániku ich funkcie.“

Článok 2

V prílohe I k Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa doterajší text článku 2 označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa tento odsek:

„2.   Na účel zastupovania neprítomných sudcov, ktorí sa bez toho, aby boli postihnutí invaliditou, ktorú je možné považovať za úplnú, dlhodobo nemôžu zúčastňovať rozhodovania o veciach, sa zastupujúci sudcovia menujú k sudcom uvedeným v odseku 1 prvom pododseku.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 1, 2, 3, 5 a 6 článku 1 sa uplatňujú od prvej čiastočnej obmeny sudcov uvedenej v článku 9 prvom odseku Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. júla 2012.